Getinge AB. Årsredovisning 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Getinge AB. Årsredovisning 2002"

Transkript

1 Getinge AB Årsredovisning 2002

2 Bolagsstämma och rapporter 2003 Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 23 april 2003 kl i Getingehallen. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 11 april 2003 (avstämningsdagen är den 13 april 2003, p g a mellankommande veckoslut måste införandet ske den 11 april 2003) och anmäla deltagandet till Getinges huvudkontor: Getinge AB, Informationsavdelningen, Box 69, Getinge, tel senast den 16 april Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 11 april 2003 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med 4:25 kronor (3:75) per aktie, vartill åtgår 214,5 Mkr. Föreslagen avstämningsdag är den 28 april VPC räknar med att kunna sända utdelningen till aktieägarna den 2 maj Rapportering för 2003 Getinge AB publicerar under året följande rapporter på svenska och engelska: Rapport för första kvartalet 2003 lämnas i samband med bolagsstämman den 23 april i Getinge. Delårsrapport för sex månader 2003: 14 juli 2003 Rapport för tredje kvartalet 2003: 16 oktober 2003 Bokslutskommuniké för 2003: januari 2004 Årsredovisning för 2003: april 2004 Rapporterna kan beställas från: Getinge AB, Informationsavdelningen, Box 69, Getinge. Tel Läsanvisningar I årsredovisningen benämns Getingekoncernen med Getinge. Sifferuppgifterna inom parentes avser, om intet annat anges, 2001 års verksamhet. Svenska kronor (SEK) används genomgående. Miljoner kronor förkortas Mkr. Samtliga belopp avser Mkr, om intet annat anges. I årsredovisningen redovisade uppgifter avseende marknader, konkurrens och framtida tillväxt är Getinges bedömningar baserade främst på internt inom koncernen framtaget material. 2

3 Innehåll INRIKTNING OCH STRATEGI 2002 i korthet Fem år i sammandrag Koncernöversikt Koncernchefen har ordet Mål och strategier Getinge-aktien VERKSAMHETEN Affärsområde Extended Care Affärsområde Surgical Systems Affärsområde Infection Control Getinge i samhället Affärsprocesser FINANSIELL INFORMATION Förvaltningsberättelse Finansiell riskhantering Förslag till vinstdisposition Resultaträkning för koncernen Balansräkning för koncernen Kassaflödesanalys för koncernen Redovisningsprinciper Noter till koncernredovisningen Resultaträkning för moderbolaget Balansräkning för moderbolaget Kassaflödesanalys för moderbolaget Noter till moderbolagsredovisningen Revisionsberättelse Styrelse Koncernledning och revisorer Adresser

4 2002 i korthet Orderingång ökning med 5% till Mkr (8.376) Nettoomsättning ökning med 6% till Mkr (8.148) Resultat före skatt ökning med 17% till 876 Mkr (750) Extended Care Infection Control Surgical Systems Kassaflöde Utdelning förbättrat rörelseresultat och rörelsemarginal fortsatt fokus på organisk tillväxt ökad konkurrenskraft genom effektivare produktionsstruktur repositionering för ökad lönsamhet god utveckling av lönsamheten stabil plattform för fortsatt expansion förvärvet av Heraeus Med Tec stärker Getinges position inom Surgical Systems stark förbättring av kassaflödet under året Utdelningen per aktie föreslås öka till 4:25 kr (3:75) 4

5 Fem år i sammandrag Koncernen Nettoomsättning, Mkr 4.345, , , , ,1 varav utlandsförsäljning, procent 94,5% 94,5% 95,0% 96,9% 96,9% Rörelseresultat, Mkr 652,9 692,2 697,0 3) 974, ,5 Rörelsemarginal, procent 15,0% 14,2% 13,3% 3) 12,0% 12,1% EBITDA marginal i procent 18,5% 18,0% 17,0% 16,5% 16,6% Resultat före skatter, Mkr 602,6 636,2 623,7 750,4 875,6 Årets vinst, Mkr 476,7 477,7 467,8 525,3 621,7 Arbetande kapital 2.610, , , , ,7 Eget kapital, 31 december, Mkr 1.221, , , , ,2 Avkastning på arbetande kapital, procent 25,0% 23,2% 20,8% 3) 14,8% 15,9% Avkastning på eget kapital, procent 39,1% 35,1% 27,6% 20,4% 21,1% Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,41 0,97 1,92 1,36 1,07 Soliditet, procent 27,6% 35,7% 24,2% 30,8% 33,5% Räntetäckningsgrad, ggr 8,0 9,2 6,8 4,2 5,9 Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr 1) 131,8 167,4 110,3 180,9 149,6 Antal anställda 31 december Vinst per aktie, kronor 4) 10,20 10,22 10,01 10,60 12,32 Kassaflöde, kronor per aktie -0,29 9,35 1,91-1,84 21,04 Eget kapital, kronor per aktie 26,12 33,39 41,31 58,51 62,58 Utdelning, kronor per aktie 3,25 3,50 3,50 3,75 4,25 2) Börskurs 31 december, kronor per aktie 122,00 96,00 112,50 172,00 178,00 Direktavkastning, procent 2,7% 3,6% 3,1% 2,2% 2,4% Antal aktier, 31 december Exklusive utrustning för uthyrning. 2. Enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag. 3. Exklusive överskottsmedel från SPP 23,2 Mkr. 4. Nyemission var genomförd vid början av april månad För uppgifter per aktie för tid dessförinnan har fondemissionselementet i nyemissionen beaktats genom omräkning med faktorn 0,9717 (motsvarande aktier istället för ). År 2001 var genomsnittligt antal aktier DEFINITIONER Arbetande kapital Avkastning på arbetande kapital Avkastning på eget kapital EBITDA marginal Direktavkastning Kassaflöde per aktie Nettoskuldsättningsgrad Räntetäckningsgrad Rörelsemarginal Soliditet Vinst per aktie Summa tillgångar minus likvida medel samt minus ej räntebärande skulder. Genomsnittligt beräknat under året. Rörelseresultat i förhållande till arbetande kapital. Årets vinst i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till nettoomsättning Utdelning i förhållande till börskursen 31 december. Kassaflöde efter investeringar i materiella anläggningstillgångar dividerat med antal aktier. Räntebärande skulder inklusive pensionsskulder med avdrag för likvida medel i förhållande till eget kapital. Resultat efter finansnetto med tillägg för räntekostnader i förhållande till räntekostnader. Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. Eget kapital och minoritetsintresse i förhållande till balansomslutningen. Årets vinst dividerat med antal aktier. 5

6 Koncernöversikt Getinge är världsledande leverantör av medicinteknisk utrustning för att förebygga uppkomst och spridning av infektioner, kirurgiska arbetsstationer och vård av äldre och rörelsehindrade. Koncernen har anställda, verksamma i ett 70-tal bolag i 25 länder. År 2002 omsatte Getinge 8,6 miljarder SEK, varav 97% utanför Sverige. Under de senaste åtta åren har Getinge genomfört ett antal betydelsefulla förvärv och koncernen omfattar nu en bred verksamhet organiserad i tre affärsområden. Hygiensystem Patienthantering Sårvård Hygiensystem omfattar ergonomiska bad- och duschlösningar. Produkterna är anpassade till olika mobilitetsnivåer och boendeformer. Forskning och utveckling, liksom övervägande delen av produktionen återfinns i Eslöv. AFFÄRSOMRÅDE EXTENDED CARE Patienthanteringssystem omfattar mobila och stationära lösningar för lyft och förflyttning av patienter, anpassade till olika mobilitetsnivåer. Forskning och utveckling, liksom övervägande delen av produktionen återfinns i Gloucester, Storbritannien. Getinges sårvårdssystem omfattar madrasser för prevention och behandling av trycksår, specialanpassade sängar, samt produkter för värmebehandling. Forskning och utveckling, liksom övervägande delen av produktionen återfinns i Waterlooville, Storbritannien. VERKSAMHET System för hygien och förflyttning av äldre och rörelsehindrade samt produkter som förebygger och behandlar tryck- och liggsår. Produktsortimentet omfattar bad-, dusch- och hydroterapiprodukter, hjälpmedel för patienthantering samt kliniskt utprovade madrasser för behandling och förebyggande av trycksår på människor med nedsatt rörlighet. STRATEGI PRODUKTLEDARSKAP. Att genom produktutveckling ständigt utveckla och utvidga marknaden. INTEGRERADE LÖSNINGAR. Affärsområdets breda sortiment och en väl utvecklad marknadsorganisation med konsultativ inriktning, ska möjliggöra ett brett ansvarstagande för arbetsmiljö och vårdkvalitet. DOKUMENTERAD KUNDNYTTA. Dokumenterade positiva effekter för vårdgivare och vårdtagare ska vara basen för Getinges kunderbjudande och möjliggöra nya finansierings- och betalningslösningar, där Getinge och kunderna delar risken. PRIORITERADE OMRÅDEN Ökad marknadspenetration genom utökad säljorganisation och utbildning av kunder. Geografisk expansion Japan och utvecklingsmarknader. Ökad satsning på marknadsföring och utbildningsprogram. Produktutveckling duschlösningar och lätta patientlyftar. Distributionssynergier sårvård. MARKNADSORGANISATION OCH VARUMÄRKEN MARKNADSORGANISATION: affärsområdet har en central marknadsorganisation som koordinerar den globala försäljningen och marknadsföringen. 98% av försäljning sker via affärsområdets egna säljbolag. Affärsområdet har 330 säljare och 370 servicetekniker. VARUMÄRKEN: affärsområdet arbetar med ett strategisk varumärke ARJO. Övriga varumärken inom affärsområdet existerar lokalt och med smalare sortiment än ARJO. KUNDSEGMENT OCH MARKNADSOMRÅDEN NETTOOMSÄTTNING PER KUNDSEGEMENT Akut sjukvård: 10 % Äldrevård: 80 % Special care & home care 10 % NETTOOMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅDE Västeuropa: 60 % USA & Kanada: 36 % Asien & Australien: 3 % Övriga världen: 1 % 6

7 AFFÄRSOMRÅDE SURGICAL SYSTEMS AFFÄRSOMRÅDE INFECTION CONTROL Operationsbord Operationslampor Takkonsoler Desinfektion Sterilisation Produktprogrammet omfattar både stationära bord med integrerade transportlösningar och mobila bord. Forskning och utveckling och produktion är koncentrerad till Rastatt i Tyskland. Sortimentet av operationslampor tillhör de absolut främsta, bland annat är vi de första som använder gas som ljuskälla, vilket erbjuder många fördelar. Övervägande delen av produktionen sker i Ardon i Frankrike. Getinges takkonsoler används för olika typer av medicinsk utrustning som behöver vara nära den kirurgiska arbetsstationen, t ex utrustning för anestesi och bildskärmar för den bildbaserade kirurgin. Desinfektion omfattar spoldesinfektorer för sjuk- och äldrevården och diskdesinfektorer för sjukvård, forskning och farmaceutisk industri. Forskning och utveckling, liksom övervägande delen av produktionen återfinns i Växjö och Toulouse, Frankrike. Sterilisation omfattar autoklaver för tandläkare, sjukvård, forskning och farmaceutisk industri samt systemtillbehör och datoriserade dokumentationssystem. Forskning och utveckling, liksom övervägande delen av produktionen återfinns i Getinge. Kompletta system för kirurgiska arbetsstationer, operationssalar och specialiserade kliniker. Produkter för intensivvård. Produktsortimentet omfattar operationsbord, operationslampor och takkonsoler för olika typer av medicinsk utrustning. PRODUKTLEDARSKAP. Affärsområdet ska vara ledande när det gäller att snabbt möta nya kundkrav med anpassade produkter i en bransch som präglas av snabb förändringstakt. INTEGRERADE LÖSNINGAR. Att kunna erbjuda integrerade lösningar där de enskilda produkterna ska samverka och skapa bästa ergonomi, effektivitet och säkerhet. SERVICE. Branschens bästa och snabbaste service, i kombination med högkvalitativa produkter,ska garantera maximal tillgänglighet till operationssalen. Fullborda integration och omstrukturering av Heraeus Med Tec. Utveckla distributionssynergier (cross selling). Utvärdera nya intressanta expansionsområden inom Surgical Systems. Produktledarskap inom bildbaserad kirurgi, endoskopi och integrerade arbetsplatser för kirurgi och radiologi. Ökade marknadsandelar i USA och Japan. MARKNADSORGANISATION: affärsområdet har en central marknadsorganisation med huvudsäte i Rastatt, Tyskland. 70 % av försäljning sker via affärsområdets egna säljbolag. Affärsområdet har 200 säljare och 250 servicetekniker. VARUMÄRKEN: affärsområdet arbetar med tre strategiska varumärken Maquet, ALM och Hanau. Kompletta system för att förhindra uppkomst och spridning av smitta för sjuk- och äldrevård samt läkemedels- och medicinteknisk industri. Produktsortimentet omfattar desinfektorer, sterilisatorer, dokumentationssystem, kringutrustning samt service och rådgivning. Världsledande position med egen representation på alla väsentliga marknader. KOSTNADSLEDARSKAP. Att utnyttja affärsområdets världsledande ställning för att hålla branschens lägsta tillverkningskostnader genom effektiv produktion och effektiv distribution. INTEGRERADE LÖSNINGAR. Att positionera varumärket Getinge som branschens bästa problemlösare, där Getinges sortimentsbredd och kompetens kommer kunderna till godo. SERVICE. Att utnyttja Getinges välutbyggda servicenätverk som en konkurrensfördel, genom aktiv paketering och marknadsföring av innovativa tjänster. Stärka och positionera Getinge som systemleverantör. Förbättrad produktionsstruktur. Organisationsutveckling. Ökade satsningar på utveckling av produkter för materialhantering, ergonomi, lågtemperatursterilisering och desinfektion. Utbyggnad av serviceorganisation. MARKNADSORGANISATION: affärsområdet har en central marknadsorganisation med säte i Getinge. 90 % av försäljningen sker via affärsområdets egna säljbolag. Affärsområdet har 200 säljare och 600 servicetekniker. VARUMÄRKEN: affärsområdet arbetar huvudsakligen under ett strategisk varumärke Getinge. NETTOOMSÄTTNING PER KUNDSEGEMENT Akut sjukvård: 100 % NETTOOMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅDE Västeuropa: 58 % USA & Kanada: 20 % Asien & Australien: 16 % Övriga världen: 6 % NETTOOMSÄTTNING PER KUNDSEGEMENT Akut sjukvård: 60 % Äldrevård : 10 % Industri: 30 % NETTOOMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅDE Västeuropa: 46 % USA & Kanada: 38 % Asien & Australien: 10 % Övriga världen: 6 % 7

8 Koncernchefen har ordet Getingekoncernen är den ledande leverantören av utrustning inom områdena kirurgiska arbetsstationer, infektionsbekämpning, och ergonomiska lösningar för äldrevården. Vår försäljning av produkter och tjänster spänner över mer än 100 marknader och vi har produktion vid 20 anläggningar i nio länder. Vår övergripande ambition är att genom partnerskap med våra kunder tillhandahålla produkter och tjänster som bidrar till sänkta vårdkostnader och förbättrad vårdkvalitet ytterligare ett år av stabil tillväxt 2002 var ännu ett framgångsrikt år för Getinge. Förvärvet av Heraeus Med Tec, slutfördes under kvartal två och ett omfattande rationaliseringsprogram har inletts. Heraeusförvärvet innebär att vi nu är mycket väl positionerade för fortsatt tillväxt inom Surgical Systems med en marknadsandel som är cirka tre gånger större än vår närmaste konkurrents. Inom affärsområde Infection Control har effektiviseringsåtgärderna för produktion och marknadsbearbetning fortsatt under året och vi har kunnat se förbättringar vad gäller lönsamhet under årets andra hälft. Volymutveckling för Extended Care var svagare än det mycket starka 2001, men utveckling på resultatsidan har trots detta varit god. Koncernens omsättning ökade med 6% till 8,6 miljarder kronor. Resultatet före skatt uppgick till 876 miljoner kronor, en ökning med 17%. Den positiva utvecklingen av resultatet gör att vi kan föreslå bolagsstämman en höjning av utdelningen till 4,25 kronor per aktie (3,75). Fast förankring i vårdens utmaningar Utvecklingen inom vårdsektorn präglas av ett antal faktorer: Tekniska och metodologiska landvinningar gör att kirurger kan genomföra alltmer komplexa operationer. Detta ställer naturligtvis ökade krav på effektivare utrustning och stora framsteg görs kontinuerligt, bland annat inom den bildbaserade kirurgin. Denna utveckling har lett till att kirurgiska ingrepp idag kan göras snabbare, billigare och mer exakta, samtidigt som ingreppen blir mer skonsamma för patienterna. Att kunna desinfektera och sterilisera kirurgiska instrument och utensilier har länge varit en förutsättning för en säker och trygg sjukvård. Idag ligger utmaningen i att göra detta på ett rationellt sätt. Stor tyngd läggs vid att kunna styra verksamheten effektivt och därmed få ett optimalt utnyttjande av sjukhusets totala resurser. Äldrevården står inför en mycket tydlig och växande utmaning: antalet äldre växer, samtidigt som allt färre yngre människor söker sig till vården. Den stora uppgiften är därför att göra denna vård kostnadseffektiv, samtidigt som den kan erbjuda bra arbetsförhållande utan skadliga belastningar för personalen men med värdiga livsförhållanden för vårdtagarna. Det är i dessa brännpunkter som Getingekoncernen är aktiv. Vi är drivande i utvecklingen av produkter och teknologier för kirurgiska arbetsstationer. Vi har marknadens mest kompletta och sofistikerade sortiment av produkter och tjänster för hanteringen av sterilt och desinfekterat gods. Vi är en av pionjärerna av arbetsskadeförebyggande utrustningar för äldrevården och utvecklar ständigt nya lösningar och tjänster för att möta de stora krav och utmaningar som kännetecknar detta område inom vården. Fortsatt organisk tillväxt och strategiska förvärv Efterfrågan av medicintekniska produkter i stort växer stabilt på grund av den demografiska utvecklingen och på grund av att allt fler människor får tillgång till sjukvård. Vi har därför fortsatt höga ambitioner för vår organiska tillväxt. Detta innebär bland annat ett ökat fokus på produktutveckling och fördjupad marknadsbearbetning. Marknaden för kirurgiska produkter är fortfarande delvis fragmenterad och vi kommer att genomföra ytterligare strategiska förvärv för att stärka och bredda positionen för Surgical Systems. Under de senaste nio åren har Getinge genomfört fler än 25 förvärv och har den kompetens som krävs för att genomföra intressanta affärer och framgångsrikt integrera de förvärvade bolagen i vår affärsstruktur och därmed realisera potentiella synergieffekter. Surgical Systems fortsatt stark expansion Surgical Systems etablerades år 2001 och är vårt yngsta affärsområde. Utvecklingen under året har varit fortsatt god och arbetet med att utveckla affärsområdet har fortsatt enligt plan. I och med förvärvet av Heraeus Med Tec finns nu alla byggstenar på plats. Under 2003 kommer produktionsstrukturen inom affärsområdet att renodlas: samtliga operationsbord ska vid årets slut tillverkas vid vår anläggning i Rastatt, Tyskland och alla operationslampor i Ardon, Frankrike. Orderingång, omsättning och resultat har utvecklats tillfredsställande under året, även om utvecklingen i Tyskland har varit svag i jämförelse med ett mycket starkt Surgical Systems är bra positionerat för tillväxt. Utsikterna bedöms vara särskilt goda i USA och Japan där marknadsandelarna är relativt låga. Vad gäller den växande bildbaserade kirurgin ligger affärsområdet i framkant av den tekniska utvecklingen med systemen AWIGS och VIVAS. Världsmarknaden för utrustning och produkter som säljs till operationssalar beräknas till 70 miljarder USD och är till stora delar fortfarande starkt fragmenterad. Affärsområdet kommer att fokusera på att genom förvärv utveckla ledande positioner inom närliggande nischer. Infection Control repositionering för ökad lönsamhet Affärsområdet Infection Control har under de senaste åren varit i stark omdaning. Efter en period under 90-talet med ett stort antal förvärv har vi fokuserat på att bygga ett sammanhållet och konkurrenskraftigt affärsområde både vad gäller produktionsstruktur och marknadsbearbetning. Under året har produktionen av sterilisationsutrustning koncentrerats till huvudanläggningen i Getinge, medan kvarvarande anläggningar har renodlats till enheter för sammansätt- 8

9 ning. Affärsområdet, som tidigare lidit av en dålig struktur och högt kostnadsläge, har tack vare dessa genomgripande förändringar sett ett tydligt trendbrott i rörelsemarginalen under andra halvåret. Under 2002 etablerades också en sammanhållen, global marknadsorganisation med ansvar för marknadsföring och försäljning av affärsområdets samtliga produkter på samtliga marknader. I och med de tidigare förvärven har vi haft en situation med ett stort antal varumärken, vilket lett till en splittrad och kostnadskrävande kommunikation med våra kunder. Vi har därför drivit ett varumärkesprojekt som renodlat varumärkesfloran för att bli spetsigare och mer kostnadseffektiva i vår marknadsbearbetning. Under 2003 kommer ett långsiktigt arbete med att repositionera affärsområdet att påbörjas. I framtiden kommer fokus att ligga på försäljning av integrerade system, tjänster och olika typer av kunskapsförmedling. Produktutvecklingen, som under senare år fokuserat på standardiseringen inom världssterilisatorprogrammet, kommer att ändra sin inriktning. Prioriterade områden i framtiden kommer att vara så kallade point-of-use applikationer, dvs. desinfektorer och sterilisatorer som befinner sig nära användaren, effektiva lösningar för temperaturkänsliga instrument, samt lösningar som optimerar godshanteringen med fokus på flöde, logistik och ergonomi. Gemensam organisation för Surgical Systems och Infection Control i USA I USA har koncernen en integrerad organisation för Infection Control och Surgical Systems, för att på ett effektivt sätt kunna ta tillvara distributionssynergier och vara en attraktiv partner till de stora sjukhuskedjorna och inköpsorganisationerna, GPO s (Group Purchasing Organisations). När Getinge förvärvade MDT/Castle Inc hade vi en snabb initial förbättring av lönsamheten genom kostnadsrationaliseringar, men därefter har utvecklingen varit alltför långsam. I början av 2002 förstärkte vi därför ledningen i USA med ett tydligt fokus på lönsamhet och påbörjade också arbetet för en långsiktig positionering av företaget som ett innovativt och snabbfotat serviceföretag på den amerikanska marknaden. I spåret av denna förändring har ett stort antal aktiviteter genomförts för förbättrad lönsamhet under Produktionsanläggningen i USA har fått ett tydligt fokus på kärnverksamheten montering. Övrig produktionsverksamhet har flyttat till våra anläggningar i Europa eller lagts ut på amerikanska underleverantörer. Denna omvandling kommer att leda till betydande förbättringar av konkurrenskraften och lönsamheten. pande arbete för att förbättra lönsamheten inom produktlinjen Wound Care, som är affärsområdets svagaste, har inletts under året. Detta arbete kommer att ha en positiv effekt på resultatet redan under Produktutvecklingen fortsatte i oförändrad takt under 2002, även om antalet produktlanseringar var få. Under 2003 kommer vi återigen att introducera ett antal strategiskt viktiga, nya produkter. Produktutvecklingen kommer att koncentreras till de produktsegment där vi idag är underrepresenterade, det vill säga taklyftar, och lätta och smidiga produkter för lyft och dusch. Marknadsförutsättningarna för affärsområdet är fortsatt goda och drivs framför allt av demografiska och ekonomiska faktorer. Andelen äldre i befolkningen fortsätter att öka, vilket driver kravet på en kostnadseffektiv och samtidigt mänsklig äldrevård med goda förhållanden för både de äldre och för vårdpersonalen. Under 2002 rekryterades ett antal nyckelpersoner för att bygga upp en slagkraftig organisation för försäljningen till utvecklingsmarknaderna. Idag utgör denna försäljning en mycket liten andel av den total omsättningen, men har goda förutsättningar att utvecklas positivt under kommande år. Investeringar kommer också att göras för att förbättra en redan stark marknadsorganisation, vars huvudfokus fortsatt kommer att ligga på våra nuvarande marknadssegment där vår position är synnerligen stark. Utsikter för 2003 År 2003 kommer att bli ytterligare ett bra år för Getingekoncernen, med en tillväxt i linje med våra organiska mål. Marknadsförutsättningarna kommer att vara snarlika de som rådde under 2002, dvs. god efterfrågan i USA, Fjärran Östern och Centraleuropa, och en måttlig utveckling i övriga Europa. På plussidan för 2003 finns den förbättrade konkurrenskraften för Infection Control, den pågående produktionsrationaliseringen inom Surgical Systems, förvärvet av Heraeus Med Tec, och de nya produkterna som Extended Care kommer att lansera. Kassaflödet, som var starkt under 2002, kommer att förbättras ytterligare genom etablerandet av effektivare distributionsstruktur och ännu tydligare fokus för ledande befattningshavare. På minussidan för 2003 ser vi ett ogynnsamt valutaläge, men den sammantagna bedömningen är positiv och vi räknar med att resultattillväxten blir snabbare än under Extended Care positionerat för organisk tillväxt Affärsområdet Extended Care är fortsatt koncernens lönsammaste affärsområde. Affärsområdet har en bra struktur och är välpositionerat på marknaden, med ett starkt produktsortiment och en bra marknadsorganisation. Trots en svagare volymutveckling har lönsamheteten utvecklats tillfredsställande, framför allt genom kostnadseffektiviseringar inom produktion och logistik. Ett genomgri- Johan Malmquist 9

10 Mål och strategier Affärsidé kompetent problemlösare Getinge är en medicinteknisk koncern som genom sina produkter och tjänster ska vara en kompetent problemlösare åt kunder inom sjukvården, äldrevården och industrin. Koncernens produkter, tjänster och kompetens ska mätbart bidra till en ökad kvalitet och en förbättrad kostnadsbild för kunderna. Strategi Att uppnå och upprätthålla marknadsledande positioner på de nischmarknader där vi valt att verka genom att erbjuda kompletta system och kunskapsbaserade lösningar. Finansiella mål Resultattillväxten mätt som resultat före skatt ska uppgå till 15% per år i genomsnitt och ska uppnås genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Tillväxten genom förvärv om genomsnittligt 10% per år ska i största utsträckning finansieras med koncernens eget kassaflöde. Getinges lösningar utgör en viktig del i hanteringen av de utmaningar som vården står inför. En allt äldre och tyngre befolkning efterfrågar allt mer vård. Detta medför ökade vårdkostnader och ökad belastning på vårdinrättningar världen över. Getinge kan som världsledande aktör bidra till att möta dessa utmaningar genom att utveckla nya system och lösningar som förbättrar vårdkvaliteten för patienterna, vårdpersonalens arbetsmiljö och samtidigt ger ett bättre resursutnyttjande i vården. Strategi marknadsledande positioner på valda marknader Getingekoncernen strävar efter att uppnå och upprätthålla marknadsledande positioner på de nischmarknader där vi valt att verka. Den organiska tillväxten utgör basen i koncernens tillväxt och innebär: Försäljning av kompletta system där bredden och djupet av vår kompetens kommer kunderna tillgodo genom de egna säljbolagen. Getinge tillhandahåller breda lösningar som omfattar produkter, tjänster, konsultation, utbildning och service inom specifika områden som infektionsbekämpning, kirurgi och vårdergonomi. Aktiv marknadsbearbetning för att ytterligare fördjupa penetrationen på existerande marknader. Kraftfulla satsningar på att utveckla service och tjänster. Genom att fokusera på kundens nytta i termer av kvalitativa och kvantitativa förbättringar, minskar tjänsternas pris i betydelse. Aktiv produktutveckling och aktiva produktförvärv som kompletterar egen produktutveckling. Geografisk expansion. Förvärv i syfte att etablera och bredda nya affärsområden som är intressanta ur tillväxtsynvinkel eller från branschsynpunkt. Synergier med redan etablerade affärsområden är därvidlag avgörande. Organisation Getingekoncernen är uppbyggd runt tre affärsområden. Ett affärsområde består av en försäljnings- och marknadsorganisation och ett flertal produktlinjer. Samtliga säljbolag tillhörande ett affärsområde rapporterar till en försäljnings- och marknadschef som ansvarar för distribution, försäljning och marknadsföring av affärsområdets produkter. För Nordamerika har koncernen en gemensam marknads-, försäljnings- och serviceorganisation för Infection Control och Surgical Systems, som båda har sjukvården som sin viktigaste kund. Produktlinjechefen ansvarar globalt för ett produktområde med tyngdpunkt på tillverkning och produktutveckling. Getinges organisation är platt och beslutsfattandet starkt decentraliserat. Stor tonvikt läggs vid lokal ledning med befogenheter att agera snabbt och självständigt. I dagsläget omfattar koncernen cirka 70 operativa enheter. Getinges affärsområden Sedan börsintroduktionen 1993 har Getinges genomsnittliga resultattillväxt varit 24 procent per år. Från att ha varit ett bolag med ett mycket smalt produktområde har koncernen utvecklats till världsledande leverantör inom tre områden Infection Control, Surgical Systems och Extended Care genom en konsekvent satsning på produkt- och konceptutveckling, strategiska förvärv och en aktiv marknadsbearbetning. Infection Control Affärsområdet förser kunder inom sjuk- och äldrevården med kompletta lösningar för att förebygga uppkomsten och spridningen av infektioner. Med ett egenutvecklat IT-stöd får kunderna tillgång till en kvalitetssäkrad process för hantering av sterilgods. För kunder 10

11 inom industrin, primärt läkemedelsföretag, erbjuds kundspecifika diskdesinfektorer och sterilisatorer för produktion och forskning. Produkterna marknadsförs under varumärkena Getinge och Lancer. Surgical Systems Affärsområdet erbjuder kompletta system för kirurgiska arbetsstationer bestående av operationsbord, operationslampor och takkonsoler för medicinteknisk utrustning. De system som levereras skapar rationella, effektiva och ergonomiskt riktiga arbetsmiljöer för olika former av kirurgiska ingrepp. Sortimentet omfattar såväl produkter för öppen kirurgi som för den växande marknaden för minimalinvasiva ingrepp (så kallad titthålskirurgi). Produkterna marknadsförs huvudsakligen under varumärkena Maquet, ALM och Hanau och finns representerade på ett 100-tal marknader. Extended Care Affärsområdet erbjuder system, produkter och olika typer av tjänster som syftar till att förbättra arbetsmiljön genom att kraftigt reducera förekomsten av belastningsskador hos personalen och därmed också minskade kostnader. Samtidigt leder användandet av affärsområdets förflyttnings- och hygienlösningar till en förbättrad livskvalitet för de boende inom äldrevården. Affärsområdet tillhandahåller också produkter som förebygger och behandlar trycksår som bland annat är en följd av patienternas minskade rörlighet. Äldrevården är den viktigaste kundkategorin men akutsjukvården har god tillväxtpotential, särskilt inom områdena patienthantering och sårvård. Produktion Getingekoncernens produktion sker i dag i 20 tillverkningsenheter i nio länder. Produktlinjernas tillverkning inriktas på värdeskapande produktion, komponenter som inte är kritiska läggs ut på underleverantörer och de interna resurserna koncentreras till utveckling, design, montering och kvalitetssäkring. Leverantörsbasen för affärsområdena Infection Control och Surgical Systems återfinns Getinges utveckling är resultatet av en tydlig och konsekvent genomförd nischstrategi med fokus på produktutveckling och aktiv marknadsbearbetning, kompletterad med förvärv 9000 Getingekoncernens försäljningsutveckling sedan börsintroduktionen 1993, Mkr

12 huvudsakligen i Nord- och Centraleuropa medan affärsområde Extended Care redan har en betydande och växande andel av sina leverantörer i Fjärran Östern och Östeuropa. Distribution Cirka 95% av koncernens försäljning sker genom egna säljbolag, ett medvetet val som är avgörande vid systemförsäljning och som tryggar att kunskap och kompetens hålls på hög nivå samtidigt som marknadsföringen får en mer långsiktig karaktär. Den direkta bearbetningen av kundkretsen gör det också möjligt att behålla den lönsamma eftermarknaden inom koncernen. Produktutveckling Produktutveckling är en hörnsten i koncernens organiska tillväxt. Getinge kompletterar den egna produktutvecklingen med samarbeten med kompetenta, externa partners. Förvärv är ytterligare ett sätt att få tillgång till ny teknik och nya produkter. Ett antal kompletterande produktförvärv har genomförts de senaste åren. Konkurrenter Bland konkurrenterna inom Infection Control är det endast amerikanska Steris som kan mäta sig med Getinge när det gäller storlek och sortimentsbredd. Steris är speciellt starka i USA med produkter till sjukvården. Därutöver finns MMM i Tyskland, Johnson & Johnson i USA och Sakura i Japan. Italienska Fedegari är störste konkurrenten på industrisidan. När det gäller hygiensystem är marknaden fragmenterad med små lokala konkurrenter. Den största konkurrenten inom patienthantering är svenska Liko och inom sårvård finns två globala konkurrenter, KCI och HillRom (USA). Inom området Surgicial Systems utgörs huvudkonkurrenterna av japanska Mizuho, tyska Berchtold och Steris. Riskhantering i Getingekoncernen Den enskilt största risken för Getinge är politisk. Förändringar i olika ersättningssystem inom vården kan få stora effekter på enskilda marknader. Genom att Getinge är verksamt på ett stort antal geografiska marknader, begränsas denna risk för koncernen som helhet. Risken för att andra företag skall kopiera våra produkter begränsas antingen genom patent eller genom att produktionen av produkterna kräver så stora verktygsinvesteringar och så stora försäljningsvolymer att våra konkurrenter inte har någon möjlighet att kopiera dem. De nya EU-normerna kan innebära att kunderna kommer att uppleva små skillnader i produktkvalitet mellan olika tillverkare. Kunskap, service och partnerskap kommer därför att bli de avgörande konkurrensparametrarna i framtiden. Inom dessa områden är Getinge redan välpositionerat och ytterligare satsningar görs kontinuerligt. Framtida expansion Förvärven som präglat mycket av Getinges expansion under de senaste åren är ett viktigt komplement till den egna tillväxten och då i första hand inom Surgical Systems. Men basen för koncernens tillväxt ska vara organisk. Det innebär fortsatta satsningar på försäljning av kompletta system, en aktiv produktutveckling samt innovativa marknadsföringsprogram. Getingekoncernen har på kort tid intagit en världsledande position inom det expansiva området Surgical Systems. Koncernen ser goda möjligheter att bredda detta affärsområdes erbjudande med produkter i angränsande områden, t ex kirurgiska instrument eller life support -utrustning. Extended Care Getingekoncernens affärsområden Infection Control Surgical Systems FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING PRODUKTUTVECKLING & PRODUKTION Hygiensystem Patienthantering Sårvård FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING PRODUKTUTVECKLING & PRODUKTION Desinfektion Sterilisation FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING PRODUKTUTVECKLING & PRODUKTION Operationsbord Operationslampor Takkonsoler Koncernens försäljning fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: Sverige...3%...3% Övriga Norden...3%...2% Övriga Västeuropa...48%...48% Östeuropa...3%...2% Nordamerika...32%...33% Asien, Australien...9%...9% Övriga världen...2%...3% Summa...100%...100% Nettoomsättning fördelat på affärsområde Infection Control: 40 % Extended Care: 31 % Surgical Systems: 29 % Rörelseresultat fördelat på affärsområde Infection Control: 29 % Extended Care: 47 % Surgical Systems: 24 % 12

13 Getinge-aktien Getinge Aktien Afv Generalindex Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) JAN 02 FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC (c) SIX Getinges B-aktie noteras sedan 1993 på Stockholms Fondbörs A-lista. Börsposten omfattar 200 aktier. Kursen för Getinge-aktien under 2002 var högst 207,00 (7 februari 2002) och lägst 138,00 (24 juli 2002). Sista betalkurs för 2002 var 178 kr. Antalet omsatta aktier under 2002 var ( ). Antalet aktieägare är cirka Andelen utlandsägda aktier uppgår till 33,2% (32,7). Andelen institutionellt ägande är 41,5% (42), varav aktiefonder utgör 14,8% (15). Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapitalet i Getinge uppgick vid utgången av 2002 till kronor fördelat på aktier. Varje aktie är nominellt värd 2 kronor. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning. En A-aktie har 10 röster och en B-aktie en röst. Utdelningspolitik Den framtida utdelningen kommer att anpassas till Getinges resultatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter. Styrelsens målsättning är att utdelningen långsiktigt ska utgöra cirka en tredjedel av resultatet efter finansiella intäkter och kostnader och schablonskatt om 28 procent. Getinge analyseras av ABG Sundal Collier, Alfred Berg, Carnegie, Cheuvreux Nordic, Danske Bank, Enskilda, Erik Penser, Handelsbanken, JP Nordiska, Nordea, Swedbank och UBS Warburg ÄGARSTRUKTUR PER 28 DECEMBER 2002 I GETINGE AB 1 Innehav Andel ägare, % Andel aktier, % ,7 4, ,5 2, ,3 6, ,0 10, ,5 76,3 UTVECKLING AV AKTIEKAPITALET Antal aktier efter Aktiekapital efter År Transaktion transaktion transaktion 1990 Bildandet Split 50:1, nom 100 kr till 2 kr Riktad nyemission Riktad nyemission Apportemission Fondemission 2: Nyemission 1:9 kurs 100 kr DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA I FEBRUARI 2003, inklusive kända förändringar 1 Antal Antal Andel Andel Bolag A-aktier B-aktier kapital, % röster,% Carl Bennet bolag ,1 46,4 Robur fonder ,5 5,3 Latour ,1 4,4 Alecta ,6 1,6 AFA Försäkring ,1 1,3 SHB-sfären ,0 1,2 SHB fonder o Livförsäkr ,9 1,2 Skandia ,8 1,2 Govt of Singapore ,5 0,9 Industritjänstemannaförb ,3 0,8 Övriga ,1 35,7 Totalt ,0 100,0 AKTIEKAPITALET FÖRDELAR SIG ENLIGT FÖLJANDE: Antal Antal Andel av Andel av Aktieslag aktier röster kapital, % röster, % A ,7% 41,8% B ,3% 58,2% Summa ,0% 100,0% 1. Källa:VPC och SIS Ägarservice 13

14 Affärsområde Extended Care FEM ÅR I ÖVERSIKT Extended Care Orderingång, Mkr 1.714, , , , ,1 Nettoomsättning 1.663, , , , ,0 Andel av koncernens nettoomsättning 38,3% 41,1% 40,2% 32,6% 31,5% Bruttoresultat 888, , , , ,9 Bruttomarginal, % 53,4% 52,4% 49,4% 49,2% 51,0% Rörelsekostnader, Mkr -605,8-731,2-719,3-885,8-900,3 Rörelseresultat 282,9 320,4 323,0 421,3 487,6 Andel av koncernens rörelseresultat 43,3% 46,3% 46,3% 43,3% 46,5% Rörelsemarginal % 17,0% 16,0% 15,3% 15,9% 17,9% Antal anställda

15 Ledning Affärsområdet Extended Care består av produktlinjerna hygiensystem, patienthantering och sårvård med tillverkning i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien och Kanada. Ansvarig för affärsområdets totala verksamhet är Albrecht Knauf. Albrecht Knauf Affärsområde Extended Care är världsledande leverantör av hygiensystem och lyft- och förflyttningshjälpmedel till äldrevården och erbjuder även specialmadrasser för sårvård till våra kunder. Affärsområdet har sina historiska rötter i början 60-talet då de första hygiensystemen och lyfthjälpmedlen tillverkades. Idag erbjuder vi våra kunder marknadens bredaste och mest sofistikerade utbud av produkter och tjänster. Vår marknadsandel är cirka 20% av en världsmarknad som beräknas till 12 miljarder SEK, med 60% marknadsandel för hygiensystem, 40% för patienthantering och 6% för sårvård.vi har en global marknadsorganisation med 24 egna försäljningsbolag och försäljning i ytterligare 40 länder via vårt nätverk av distributörer. Året var ett ett år med en god utveckling på resultatsidan för Extended Care, medan en avmattning i ökningstakten märktes på volymsidan efter det mycket starka Resultatet ökade med 15,7% till Mkr 487,6 (421,3). Även rörelsemarginalen stärktes 2002 och uppgår för helåret till 17,9% (15,9). Orderingången ökade med 2,2%, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 5%. USA och Storbritannien hade en svag utveckling under året, medan en mycket stark volymutveckling kunde ses i Australien (25%), Belgien (15%), Holland (18%), Kanada (12%), Spanien (33%) och Tjeckien (28%). Under 2002, som var ett mellanår vad gäller produktlanseringar, har vi utvecklat ett antal nya produkter som kommer att introduceras på marknaden under 2003, bland annat ett helt nytt sortiment av taklyftar. I Storbritannien lanserades affärsområdets program för utbildning i ergonomi och arbetsteknik inom vården med en stark orderingång. I USA omsatte försäljningen av Diligent-programmet, som är en kombination av utbildning och utrustning, 2,4 miljoner USD under verksamhetsåret. Affärsområdets logistikprojekt för kostnadseffektivare logistik och lägre kapitalbindning har fortsatt enligt plan under året och beräknas vara färdigt under

16 Affärsområdets kunder finns inom den institutionella vårdsektorn och utgörs framför allt av vårdhem, olika former av seniorboende och sjukhus.

17 Våra kunder Affärsområde Extended Cares kunder finns uteslutande inom vårdsektorn och utgörs av vårdhem, olika former av seniorboende och sjukhus. Det största kundsegmentet utgörs av offentligt finansierade institutioner, vilka står för cirka 50% av omsättningen. Välgörenhetsorganisationer som Caritas och Röda korset står för 30% och privatfinansierade institutioner för 20%. Största delen av försäljningen, 80%, går till olika typer av äldrevård. Resterande försäljning fördelar sig på akutsjukvård, rehabilitering och hemsjukvård. Vårdsektorn och framför allt äldrevården brottas idag med stora bekymmer på grund av den demografiska utvecklingen och det ökande antalet överviktiga. Det ökande antalet äldre har inneburit att bara de allra mest vårdkrävande idag får plats på våra vårdhem, vilket har lett till en allt tyngre arbetsbelastning för personalen, med olika typer av belastnings- och förslitningsskador som följd. Förutom det mänskliga lidande som detta innebär, skapar det också stora kostnader för vården, bland annat genom höjda försäkringskostnader och på många marknader stora ersättningskrav. Denna situation innebär också att det är svårt att rekrytera personal, med personalbrist, ännu tyngre arbetsbelastning och stark löneinflation som följd. Extended Cares övergripande erbjudande innebär att arbetsmiljön förbättras genom användning av ergonomiskt utformad utrustning för dagliga aktiviteter som förflyttningar från säng till rullstol eller toalett med mera, och lösningar för bad och dusch. Genom att många av arbetsmomenten som tidigare krävde två vårdare, nu kan utföras av en person, höjs effektiviteten samtidigt som risken för skador reduceras avsevärt. Genom introduktionen av ergonomiska hjälpmedel förbättras även situationen för boende och patienter. De kan nu oftare komma upp ur sängen, komma till toaletten i tid, och under bekväma och värdiga former få sin dagliga hygien i form av bad eller dusch. Kort sagt en förbättrad livskvalitet. Vi erbjuder också våra kunder ett sortiment av rehabiliteringsprodukter som är särskilt lämpade för personer med nedsatt mobilitet. Den försämrade mobiliteten hos många av de boende innebär att risken för trycksår är uppenbar. Personer som inte själva kan vända sig i sängen eller ändra tyngdpunkt när de sitter riskerar att drabbas av trycksår inom några timmar. Trycksår är mycket smärtsamma för den som drabbats och kräver lång och kostnadskrävande behandling. Affärsområdet har därför utvecklat ett sortiment specialmadrasser som kan användas både i profylaktiskt syfte och i behandlingen av trycksår. Förutom vårt breda program av system och produkter, erbjuder vi också våra kunder en rad tjänster, t ex utvärderingar av specifika vårdavdelningars behov av hjälpmedel, utbildning av personal i korrekt arbetsteknik och rådgivning till arkitekter som ritar vårdhem och sjukhus. Marknaden Världsmarknaden för affärsområdet uppgår till cirka 11,7 miljarder SEK med 1,7 miljarder för hygiensystem, 2,0 miljarder för patientlyftar och 8,0 miljarder för sårvårdsprodukter. Marknadstillväxten beräknas ligga på 6-8% årligen. Tillväxten för patientlyftar är högre än inom hygiensystem. Getinges marknadsandelar fördelar sig enligt följande: hygiensystem 60%, patientlyftar 40% och sårvårdsprodukter 6%. Tillväxten sker framför allt inom patienthanteringen, där produktkategorin taklyftar (fasta installationer av lyfthjälpmedel i taket) har vuxit mycket kraftigt under de senaste åren. Även inom teknisk service, eftermarknad och konsultativa tjänster är tillväxten god. Marknadsorganisation Att ha ett starkt fotfäste på lokala marknader och långsiktiga relationer med våra kunder är en grundläggande del av affärsområdets strategi. Extended Care har idag 24 egna marknadsbolag, vilka står för 98% av den totala försäljningen. Övrig försäljning sker via ett nätverk av distributörer, framför allt i Asien och Centraleuropa. Med 330 säljare och 370 servicetekniker har vi en både bred och djup kontakt med våra kunder och får därmed förstahandskunskap om utvecklingen på marknaden. I slutet av 2001 etablerades en ny försäljningsdivision i USA kallad Diligent Services, som erbjuder ergonomiska åtgärdsprogram till sjukhus och vårdhem. Programmen består både av införandet av ergonomiska produkter i vårdarbetet och kontinuerligt löpande utbildning av personalen i arbetsteknik. Ett Diligent-program pågår under tre år och garanterar en avsevärd minskning av antalet arbetsrelaterade skador. Under 2002, det första hela verksamhetsåret, skrev Diligent avtal med 27 nya institutioner och har nu totalt 35 pågående program och har blivit godkända av American Hospital Association som leverantör av ergonomiska patienthanteringslösningar. Diligent omsatte 2,4 miljoner USD under 2002 fördelat på utrustning och tjänster. I Holland har affärsområdet under många år bedrivit en kommersiell ergonomiutbildning för vårdsektorn. Under 2002 omsattes Euro vilket är en ökning med över 30%. Under 2002 lanserades samma verksamhet på den brittiska marknaden. Förutom att denna verksamhet är lönsam i sig, bidrar en ökad kunskap om ergonomiska frågor på marknaden till en ökad efterfrågan av affärsområdets produkter och övriga tjänster. Trender Den viktigaste externa faktorn för Extended Care är den demografiska utvecklingen som leder till att en allt större del av befolkningen är i behov av omsorg och kvalificerad sjukvård. Det underliggande behovet av affärsområdets produkter och tjänster kommer därför att öka kraftigt under de kommande decennierna. En 17

18 annan trend som också verkar positivt för affärsområdet är den ökade fokuseringen på arbetsmiljöfrågor och vikten av att kunna attrahera, rekrytera och behålla personal. En förutsättning för detta är naturligtvis tillgången till ergonomiska hjälpmedel i vårdarbetet. Problemen med ökad fetma i industriländerna kommer att förstärka och förändra vårdkraven. Produktpositionering Affärsområdets produkter och tjänster ligger i täten vad avser kvalitet, funktionalitet och design. Avgörande för kunden är emellertid inte de enskilda produkternas prestanda. Tvärtom blir det allt viktigare att kunna presentera helhetslösningar, där de enskilda produkterna inte blir avgörande, utan vad de samlade åtgärderna i form av utvärderingar, produkter, utbildning och service ger kunden för resultat i form av förbättrad arbetsmiljö, förbättrad vårdkvalitet och kostnadseffektiviseringar. Konkurrenter Getinge är den enda verkligt globala aktören av system för institutionell äldrevård. Konkurrenterna är som regel lokala tillverkare, verksamma på en eller ett fåtal geografiska marknader. Deras främsta konkurrensmedel är som regel pris. Ingen annan aktör kan erbjuda Getinges breda produktportfölj och konkurrenterna är ofta specialiserade på antingen hygien- eller lyftutrustningar. Deras försäljning sker som regel via externa distributörer vilket innebär att den direkta kundkontakten saknas. Getinges styrka kommer främst av en väl utbyggd försäljningsorganisation, starkt marknadsstöd, innovativa lösningar, hög produktkvalitet och aktiv produktutveckling. Det blir också allt viktigare att kunna erbjuda lösningar som består av en kombination av rådgivning, service och produkter, vilket Getinge är en av få leverantörer som kan erbjuda. Inom hygiensystem har affärsområdet en mycket god position med starka marknadsandelar och en mycket stark produktportfölj. Sakai har uppskattningsvis 8% av världsmarknaden, men är koncentrerade till den japanska marknaden. Engelska Chiltern har 4%. På lyftsidan är Liko den största och snabbast växande konkurrenten med ungefär 10% marknadsandel. Liko har en god produktkvalitet med bland annat ett starkt taklyftsortiment. Deras produktutbud är smalare än Getinges och begränsar sig till lyftutrustning. Produktutveckling Utvecklingen av nya produkter, system och lösningar med unik funktionalitet är av central betydelse för affärsområdets organiska tillväxt. Utvecklingsarbetet är organiserat efter affärsområdets tre produktlinjer: hygiensystem utvecklas i Eslöv, patienthanteringsprodukter i Gloucester, Storbritannien och i Hamont-Achel, Belgien och sårvårdsprodukterna i Waterlooville, Storbritannien. All produktutveckling sker i nära samarbete med affärsområdets kunder och marknadsbolag och utvecklingsprojekten koordineras mellan de olika produktlinjerna, framför allt mellan hygiensystem och patienthantering där det finns stora synergier. För närvarande koncentreras En pro-aktiv och innovativ produktutveckling är en av hörnstenarna i affärsområdets långsiktiga strategi

19 Produktionen i affärsområdet är koncentrerad till ett antal kärnområden som ytbehandling och montering. utvecklingsresurserna till de produktsegment där vi idag är underrepresenterade, framför allt taklyftar och smidiga och enkla duschlösningar. Ett nytt taklyftsortiment kommer att lanseras under första halvåret 2003 och ytterligare produktlanseringar kommer att äga rum under de närmast tolv månaderna. En av de viktigaste utgångspunkterna i allt utvecklingsarbete är patienternas olika mobilitetsnivåer. För att kunna erbjuda en god och effektiv vård är det av central betydelse att man inte hjälper patienter mer än vad som behövs. Tvärtom är det viktigt att patienten stimuleras att bibehålla sin mobilitetsnivå så länge som möjligt. En annan viktig parameter är det arbetsutrymme som finns tillgängligt för olika aktiviteter. Idag går utvecklingen inom äldrevården mot egna, privata badrum i stället för stora centrala utrymmen. Detta ger helt nya förutsättningar för hur funktionella produkter skall utformas. Produktion Affärsområdets produktion är koncentrerad till våra produktionsenheter i Storbritannien och Sverige som står för 80% av tillverkningsvärdet. Resterande 20% kommer från våra anläggningar i Belgien, Tyskland och Kanada. Efter en genomgripande omorganisation med centralisering av ett antal nyckelfunktioner 2001 har vi uppnått betydande synergier inom tillverkning, inköp och konstruktion något som tydligt avspeglar sig i 2002 års resultat. En ständigt förbättrad konkurrenskraft är en förutsättning för att affärsområdet skall fortsätta att ha en god utveckling vad gäller volymer och resultat. Som ett led i denna strävan flyttades under året den del av produktionen som tidigare legat i USA till Eslöv. Under året har vi också etablerat leveranstider som baserar sig på marknadens krav och höjt den genomsnittliga leveranssäkerheten till över 96%. Samtliga tillverkande enheter har uppnått betydande produktivitetshöjningar under året. Affärsområdet har även gått igenom leverantörsstrukturen och minskat det totala antalet leverantörer och ökat inköpen från Asien och Östeuropa. Logistik Affärsområdets produktionsanläggningar ligger i flera fall långt från huvudmarknaderna. Det är därför av yttersta vikt att hitta logistiklösningar som tillfredsställer våra kunders behov av exakta leveranser och som är kostnadseffektiva. Under 2001 initierades därför ett logistikprojekt som har fortlöpt under hela 2002 och beräknas vara avslutat under I sin slutgiltiga struktur kommer alla leveranser inom Europa att ske direkt från fabrik till kund, samtidigt som all fakturering hanteras centralt med ett minimum av administrationskostnader. 19

20 Kvalitet Affärsområdets produkter är utformade för att hantera gamla och rörelsehindrade människor. Det är därför av yttersta vikt att vår produktkvalitet är på högsta nivå vad gäller funktionalitet och säkerhet. Kvalitet- och säkerhetstänkande är därför något som genomsyrar hela kedjan från utveckling över konstruktion och till produktion. Samtliga affärsområdets huvudfabriker har ISO-certifierade kvalitetssystem, som ställer krav på personalens ansvar, lokaler och utrustning, säkerhetstester, dokumentation, spårbarhet med mera. Som ett viktigt led i vårt övergripande kvalitetsarbete genomför vi attitydundersökningar bland våra kunder för att säkerställa att vi driver ett kontinuerligt förbättringsarbete sett ur vår kunders perspektiv. Under 2002 har vi även inlett ett strukturerat benchmarkingarbete som ett hjälpmedel i vår ambition att skapa en verksamhet av yppersta kvalitet. Electrolux, Tetra Pak och Atlas Copco är några av de företag vi har samarbetat med. Kompetensutveckling av personalen är också ett viktigt instrument i kvalitetsarbetet och vi har under året förstärkt insatserna vad gäller behovsstyrd och målinriktad kompetensutveckling med målet att alla anställda skall ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Antalet utbildningsdagar inom de producerande enheterna ökade med 30% aktiviteter för ökad tillväxt 2002 var ett något svagare år vad gäller volymtillväxten för affärsområdet. Under 2003 kommer en rad aktiviteter genomföras för den långsiktiga utvecklingen av affärsområdet. Nya koncept och produkter är av yttersta strategiska vikt för att affärsområdet skall fortsätta att växa med bibehållen lönsamhet och vi kommer under 2003/2004 lansera ett antal produkter för att ytterligare förstärka vår position. Ett annat prioriterat område är den geografiska expansionen. Affärsområdets försäljning till utvecklingsmarknaderna är för närvarande marginell, men vi bedömer att vi har mycket goda tillväxtmöjligheter framförallt i Asien och Centraleuropa. Även eftermarknaden, som är mycket lönsam till sin karaktär, har goda möjligheter att växa under kommande år och kommer att få ett ytterligare ökat fokus. Marknadsbearbetningen i form av innovativa program och aktiviteter kommer att förstärkas under året, liksom direkt säljstödjande aktiviteter i form av utbildning, träning och support. Sammantaget räknar vi med ytterligare ett år av stabil tillväxt på våra viktigaste marknader och en särskilt positiv utveckling i Holland, Frankrike, Italien, Spanien och bland utvecklingsmarknaderna i Asien.

En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade

En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade GETINGE En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade Kunder Akutsjukvård Långvård Industri/Laboratorier Omsättning

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

ORDERINGÅNGEN UPPGICK TILL 4.932,2 MKR (4.304,0 MKR) EN ÖKNING MED 14,6% NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 4.884,7 MKR (4.345,0 MKR) EN ÖKNING MED 12,4%

ORDERINGÅNGEN UPPGICK TILL 4.932,2 MKR (4.304,0 MKR) EN ÖKNING MED 14,6% NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 4.884,7 MKR (4.345,0 MKR) EN ÖKNING MED 12,4% GETINGEKONCERNEN 1 PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1999 2000-01-31 ORDERINGÅNGEN UPPGICK TILL 4.932,2 MKR (4.304,0 MKR) EN ÖKNING MED 14,6% NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 4.884,7

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2)

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2) GETINGE INDUSTRIER AB PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2001 Orderingången ökade med 60 % till 6.058,2 Mkr (3.782,6) Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Rörelseresultatet

Läs mer

En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade

En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade GETINGE En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade Kunder Akutsjukvård långvård Industri/Laboratorier Omsättning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Ett fortsatt starkt kassaflöde i kombination med lägre marknadsräntor har lett till ett förbättrat finansnetto.

Ett fortsatt starkt kassaflöde i kombination med lägre marknadsräntor har lett till ett förbättrat finansnetto. GETINGE AB PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 Orderingång uppgick till 2 165,4 Mkr (2167,6) Fakturering uppgick till 2 003,0 Mkr (1 909,2) Resultat före skatt ökade med 19% till 174,0

Läs mer

Bolagsstämma 2004. Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 21 april 2004 kl. 16.00 i

Bolagsstämma 2004. Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 21 april 2004 kl. 16.00 i ÅRSREDOVISNING 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inriktning och strategi 2003 i korthet........................... 3 Koncernöversikt......................... 5 Femårsöversikt.......................... 7 Koncernchefen

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Getinge AB Årsredovisning 2001

Getinge AB Årsredovisning 2001 Getinge AB Årsredovisning 2001 Technology with people in mind 2001 i korthet Orderingången ökade med 60% till 8.375,7 Mkr (5.243,3) Nettoomsättningen ökade med 55% till 8.148,2 Mkr (5.253,5) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Resultat före skatt ökade med 23% och uppgick till 167,2 Mkr (135,6) Fortsatt stark volym och resultatutveckling för Affärsområdet Extended Care

Resultat före skatt ökade med 23% och uppgick till 167,2 Mkr (135,6) Fortsatt stark volym och resultatutveckling för Affärsområdet Extended Care GETINGE INDUSTRIER AB PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2001 Orderingången ökade med 57% till 1 985,9 Mkr (1 266,3) Nettoomsättningen ökade med 64% till 1 919,0 Mkr (1 167,9) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen till Årsstämman 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2 Indutrades tillväxt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

För Infection Control ökade den organiska orderingången med 19% med goda ökningar på flertalet geografiska regioner.

För Infection Control ökade den organiska orderingången med 19% med goda ökningar på flertalet geografiska regioner. Getingekoncernen Delårsrapport januari - juni 2004 Orderingången ökade med 25 % till 5.260,6 Mkr (4.202,2) Omsättningen ökade med 23 % till 5.079,7 Mkr (4.140,6) Resultat före skatt ökade med 21 % till

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 januari 31 mars 2008 1 januari 31 mars 2007 Nettoomsättning 48,6 msek Nettoomsättning 45,1 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Förvärvet av Parker Bath befäster Getinges världsledande position

Förvärvet av Parker Bath befäster Getinges världsledande position PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Orderingången uppgick till 3.782,6 Mkr (3.663,9) Nettoomsättningen uppgick till 3.620,2 Mkr (3.455,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Bästa resultatet i Sectras historia

Bästa resultatet i Sectras historia Sectra-02.118-1.0sve Pressmeddelande Linköping den 22 maj 2002 Sectras bokslutskommuniké för verksamhetsåret maj 2001 - april 2002: Bästa resultatet i Sectras historia Sectra redovisar verksamhetsåret

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer