Getinge AB. Årsredovisning 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Getinge AB. Årsredovisning 2002"

Transkript

1 Getinge AB Årsredovisning 2002

2 Bolagsstämma och rapporter 2003 Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 23 april 2003 kl i Getingehallen. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 11 april 2003 (avstämningsdagen är den 13 april 2003, p g a mellankommande veckoslut måste införandet ske den 11 april 2003) och anmäla deltagandet till Getinges huvudkontor: Getinge AB, Informationsavdelningen, Box 69, Getinge, tel senast den 16 april Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 11 april 2003 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med 4:25 kronor (3:75) per aktie, vartill åtgår 214,5 Mkr. Föreslagen avstämningsdag är den 28 april VPC räknar med att kunna sända utdelningen till aktieägarna den 2 maj Rapportering för 2003 Getinge AB publicerar under året följande rapporter på svenska och engelska: Rapport för första kvartalet 2003 lämnas i samband med bolagsstämman den 23 april i Getinge. Delårsrapport för sex månader 2003: 14 juli 2003 Rapport för tredje kvartalet 2003: 16 oktober 2003 Bokslutskommuniké för 2003: januari 2004 Årsredovisning för 2003: april 2004 Rapporterna kan beställas från: Getinge AB, Informationsavdelningen, Box 69, Getinge. Tel Läsanvisningar I årsredovisningen benämns Getingekoncernen med Getinge. Sifferuppgifterna inom parentes avser, om intet annat anges, 2001 års verksamhet. Svenska kronor (SEK) används genomgående. Miljoner kronor förkortas Mkr. Samtliga belopp avser Mkr, om intet annat anges. I årsredovisningen redovisade uppgifter avseende marknader, konkurrens och framtida tillväxt är Getinges bedömningar baserade främst på internt inom koncernen framtaget material. 2

3 Innehåll INRIKTNING OCH STRATEGI 2002 i korthet Fem år i sammandrag Koncernöversikt Koncernchefen har ordet Mål och strategier Getinge-aktien VERKSAMHETEN Affärsområde Extended Care Affärsområde Surgical Systems Affärsområde Infection Control Getinge i samhället Affärsprocesser FINANSIELL INFORMATION Förvaltningsberättelse Finansiell riskhantering Förslag till vinstdisposition Resultaträkning för koncernen Balansräkning för koncernen Kassaflödesanalys för koncernen Redovisningsprinciper Noter till koncernredovisningen Resultaträkning för moderbolaget Balansräkning för moderbolaget Kassaflödesanalys för moderbolaget Noter till moderbolagsredovisningen Revisionsberättelse Styrelse Koncernledning och revisorer Adresser

4 2002 i korthet Orderingång ökning med 5% till Mkr (8.376) Nettoomsättning ökning med 6% till Mkr (8.148) Resultat före skatt ökning med 17% till 876 Mkr (750) Extended Care Infection Control Surgical Systems Kassaflöde Utdelning förbättrat rörelseresultat och rörelsemarginal fortsatt fokus på organisk tillväxt ökad konkurrenskraft genom effektivare produktionsstruktur repositionering för ökad lönsamhet god utveckling av lönsamheten stabil plattform för fortsatt expansion förvärvet av Heraeus Med Tec stärker Getinges position inom Surgical Systems stark förbättring av kassaflödet under året Utdelningen per aktie föreslås öka till 4:25 kr (3:75) 4

5 Fem år i sammandrag Koncernen Nettoomsättning, Mkr 4.345, , , , ,1 varav utlandsförsäljning, procent 94,5% 94,5% 95,0% 96,9% 96,9% Rörelseresultat, Mkr 652,9 692,2 697,0 3) 974, ,5 Rörelsemarginal, procent 15,0% 14,2% 13,3% 3) 12,0% 12,1% EBITDA marginal i procent 18,5% 18,0% 17,0% 16,5% 16,6% Resultat före skatter, Mkr 602,6 636,2 623,7 750,4 875,6 Årets vinst, Mkr 476,7 477,7 467,8 525,3 621,7 Arbetande kapital 2.610, , , , ,7 Eget kapital, 31 december, Mkr 1.221, , , , ,2 Avkastning på arbetande kapital, procent 25,0% 23,2% 20,8% 3) 14,8% 15,9% Avkastning på eget kapital, procent 39,1% 35,1% 27,6% 20,4% 21,1% Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,41 0,97 1,92 1,36 1,07 Soliditet, procent 27,6% 35,7% 24,2% 30,8% 33,5% Räntetäckningsgrad, ggr 8,0 9,2 6,8 4,2 5,9 Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr 1) 131,8 167,4 110,3 180,9 149,6 Antal anställda 31 december Vinst per aktie, kronor 4) 10,20 10,22 10,01 10,60 12,32 Kassaflöde, kronor per aktie -0,29 9,35 1,91-1,84 21,04 Eget kapital, kronor per aktie 26,12 33,39 41,31 58,51 62,58 Utdelning, kronor per aktie 3,25 3,50 3,50 3,75 4,25 2) Börskurs 31 december, kronor per aktie 122,00 96,00 112,50 172,00 178,00 Direktavkastning, procent 2,7% 3,6% 3,1% 2,2% 2,4% Antal aktier, 31 december Exklusive utrustning för uthyrning. 2. Enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag. 3. Exklusive överskottsmedel från SPP 23,2 Mkr. 4. Nyemission var genomförd vid början av april månad För uppgifter per aktie för tid dessförinnan har fondemissionselementet i nyemissionen beaktats genom omräkning med faktorn 0,9717 (motsvarande aktier istället för ). År 2001 var genomsnittligt antal aktier DEFINITIONER Arbetande kapital Avkastning på arbetande kapital Avkastning på eget kapital EBITDA marginal Direktavkastning Kassaflöde per aktie Nettoskuldsättningsgrad Räntetäckningsgrad Rörelsemarginal Soliditet Vinst per aktie Summa tillgångar minus likvida medel samt minus ej räntebärande skulder. Genomsnittligt beräknat under året. Rörelseresultat i förhållande till arbetande kapital. Årets vinst i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till nettoomsättning Utdelning i förhållande till börskursen 31 december. Kassaflöde efter investeringar i materiella anläggningstillgångar dividerat med antal aktier. Räntebärande skulder inklusive pensionsskulder med avdrag för likvida medel i förhållande till eget kapital. Resultat efter finansnetto med tillägg för räntekostnader i förhållande till räntekostnader. Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. Eget kapital och minoritetsintresse i förhållande till balansomslutningen. Årets vinst dividerat med antal aktier. 5

6 Koncernöversikt Getinge är världsledande leverantör av medicinteknisk utrustning för att förebygga uppkomst och spridning av infektioner, kirurgiska arbetsstationer och vård av äldre och rörelsehindrade. Koncernen har anställda, verksamma i ett 70-tal bolag i 25 länder. År 2002 omsatte Getinge 8,6 miljarder SEK, varav 97% utanför Sverige. Under de senaste åtta åren har Getinge genomfört ett antal betydelsefulla förvärv och koncernen omfattar nu en bred verksamhet organiserad i tre affärsområden. Hygiensystem Patienthantering Sårvård Hygiensystem omfattar ergonomiska bad- och duschlösningar. Produkterna är anpassade till olika mobilitetsnivåer och boendeformer. Forskning och utveckling, liksom övervägande delen av produktionen återfinns i Eslöv. AFFÄRSOMRÅDE EXTENDED CARE Patienthanteringssystem omfattar mobila och stationära lösningar för lyft och förflyttning av patienter, anpassade till olika mobilitetsnivåer. Forskning och utveckling, liksom övervägande delen av produktionen återfinns i Gloucester, Storbritannien. Getinges sårvårdssystem omfattar madrasser för prevention och behandling av trycksår, specialanpassade sängar, samt produkter för värmebehandling. Forskning och utveckling, liksom övervägande delen av produktionen återfinns i Waterlooville, Storbritannien. VERKSAMHET System för hygien och förflyttning av äldre och rörelsehindrade samt produkter som förebygger och behandlar tryck- och liggsår. Produktsortimentet omfattar bad-, dusch- och hydroterapiprodukter, hjälpmedel för patienthantering samt kliniskt utprovade madrasser för behandling och förebyggande av trycksår på människor med nedsatt rörlighet. STRATEGI PRODUKTLEDARSKAP. Att genom produktutveckling ständigt utveckla och utvidga marknaden. INTEGRERADE LÖSNINGAR. Affärsområdets breda sortiment och en väl utvecklad marknadsorganisation med konsultativ inriktning, ska möjliggöra ett brett ansvarstagande för arbetsmiljö och vårdkvalitet. DOKUMENTERAD KUNDNYTTA. Dokumenterade positiva effekter för vårdgivare och vårdtagare ska vara basen för Getinges kunderbjudande och möjliggöra nya finansierings- och betalningslösningar, där Getinge och kunderna delar risken. PRIORITERADE OMRÅDEN Ökad marknadspenetration genom utökad säljorganisation och utbildning av kunder. Geografisk expansion Japan och utvecklingsmarknader. Ökad satsning på marknadsföring och utbildningsprogram. Produktutveckling duschlösningar och lätta patientlyftar. Distributionssynergier sårvård. MARKNADSORGANISATION OCH VARUMÄRKEN MARKNADSORGANISATION: affärsområdet har en central marknadsorganisation som koordinerar den globala försäljningen och marknadsföringen. 98% av försäljning sker via affärsområdets egna säljbolag. Affärsområdet har 330 säljare och 370 servicetekniker. VARUMÄRKEN: affärsområdet arbetar med ett strategisk varumärke ARJO. Övriga varumärken inom affärsområdet existerar lokalt och med smalare sortiment än ARJO. KUNDSEGMENT OCH MARKNADSOMRÅDEN NETTOOMSÄTTNING PER KUNDSEGEMENT Akut sjukvård: 10 % Äldrevård: 80 % Special care & home care 10 % NETTOOMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅDE Västeuropa: 60 % USA & Kanada: 36 % Asien & Australien: 3 % Övriga världen: 1 % 6

7 AFFÄRSOMRÅDE SURGICAL SYSTEMS AFFÄRSOMRÅDE INFECTION CONTROL Operationsbord Operationslampor Takkonsoler Desinfektion Sterilisation Produktprogrammet omfattar både stationära bord med integrerade transportlösningar och mobila bord. Forskning och utveckling och produktion är koncentrerad till Rastatt i Tyskland. Sortimentet av operationslampor tillhör de absolut främsta, bland annat är vi de första som använder gas som ljuskälla, vilket erbjuder många fördelar. Övervägande delen av produktionen sker i Ardon i Frankrike. Getinges takkonsoler används för olika typer av medicinsk utrustning som behöver vara nära den kirurgiska arbetsstationen, t ex utrustning för anestesi och bildskärmar för den bildbaserade kirurgin. Desinfektion omfattar spoldesinfektorer för sjuk- och äldrevården och diskdesinfektorer för sjukvård, forskning och farmaceutisk industri. Forskning och utveckling, liksom övervägande delen av produktionen återfinns i Växjö och Toulouse, Frankrike. Sterilisation omfattar autoklaver för tandläkare, sjukvård, forskning och farmaceutisk industri samt systemtillbehör och datoriserade dokumentationssystem. Forskning och utveckling, liksom övervägande delen av produktionen återfinns i Getinge. Kompletta system för kirurgiska arbetsstationer, operationssalar och specialiserade kliniker. Produkter för intensivvård. Produktsortimentet omfattar operationsbord, operationslampor och takkonsoler för olika typer av medicinsk utrustning. PRODUKTLEDARSKAP. Affärsområdet ska vara ledande när det gäller att snabbt möta nya kundkrav med anpassade produkter i en bransch som präglas av snabb förändringstakt. INTEGRERADE LÖSNINGAR. Att kunna erbjuda integrerade lösningar där de enskilda produkterna ska samverka och skapa bästa ergonomi, effektivitet och säkerhet. SERVICE. Branschens bästa och snabbaste service, i kombination med högkvalitativa produkter,ska garantera maximal tillgänglighet till operationssalen. Fullborda integration och omstrukturering av Heraeus Med Tec. Utveckla distributionssynergier (cross selling). Utvärdera nya intressanta expansionsområden inom Surgical Systems. Produktledarskap inom bildbaserad kirurgi, endoskopi och integrerade arbetsplatser för kirurgi och radiologi. Ökade marknadsandelar i USA och Japan. MARKNADSORGANISATION: affärsområdet har en central marknadsorganisation med huvudsäte i Rastatt, Tyskland. 70 % av försäljning sker via affärsområdets egna säljbolag. Affärsområdet har 200 säljare och 250 servicetekniker. VARUMÄRKEN: affärsområdet arbetar med tre strategiska varumärken Maquet, ALM och Hanau. Kompletta system för att förhindra uppkomst och spridning av smitta för sjuk- och äldrevård samt läkemedels- och medicinteknisk industri. Produktsortimentet omfattar desinfektorer, sterilisatorer, dokumentationssystem, kringutrustning samt service och rådgivning. Världsledande position med egen representation på alla väsentliga marknader. KOSTNADSLEDARSKAP. Att utnyttja affärsområdets världsledande ställning för att hålla branschens lägsta tillverkningskostnader genom effektiv produktion och effektiv distribution. INTEGRERADE LÖSNINGAR. Att positionera varumärket Getinge som branschens bästa problemlösare, där Getinges sortimentsbredd och kompetens kommer kunderna till godo. SERVICE. Att utnyttja Getinges välutbyggda servicenätverk som en konkurrensfördel, genom aktiv paketering och marknadsföring av innovativa tjänster. Stärka och positionera Getinge som systemleverantör. Förbättrad produktionsstruktur. Organisationsutveckling. Ökade satsningar på utveckling av produkter för materialhantering, ergonomi, lågtemperatursterilisering och desinfektion. Utbyggnad av serviceorganisation. MARKNADSORGANISATION: affärsområdet har en central marknadsorganisation med säte i Getinge. 90 % av försäljningen sker via affärsområdets egna säljbolag. Affärsområdet har 200 säljare och 600 servicetekniker. VARUMÄRKEN: affärsområdet arbetar huvudsakligen under ett strategisk varumärke Getinge. NETTOOMSÄTTNING PER KUNDSEGEMENT Akut sjukvård: 100 % NETTOOMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅDE Västeuropa: 58 % USA & Kanada: 20 % Asien & Australien: 16 % Övriga världen: 6 % NETTOOMSÄTTNING PER KUNDSEGEMENT Akut sjukvård: 60 % Äldrevård : 10 % Industri: 30 % NETTOOMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅDE Västeuropa: 46 % USA & Kanada: 38 % Asien & Australien: 10 % Övriga världen: 6 % 7

8 Koncernchefen har ordet Getingekoncernen är den ledande leverantören av utrustning inom områdena kirurgiska arbetsstationer, infektionsbekämpning, och ergonomiska lösningar för äldrevården. Vår försäljning av produkter och tjänster spänner över mer än 100 marknader och vi har produktion vid 20 anläggningar i nio länder. Vår övergripande ambition är att genom partnerskap med våra kunder tillhandahålla produkter och tjänster som bidrar till sänkta vårdkostnader och förbättrad vårdkvalitet ytterligare ett år av stabil tillväxt 2002 var ännu ett framgångsrikt år för Getinge. Förvärvet av Heraeus Med Tec, slutfördes under kvartal två och ett omfattande rationaliseringsprogram har inletts. Heraeusförvärvet innebär att vi nu är mycket väl positionerade för fortsatt tillväxt inom Surgical Systems med en marknadsandel som är cirka tre gånger större än vår närmaste konkurrents. Inom affärsområde Infection Control har effektiviseringsåtgärderna för produktion och marknadsbearbetning fortsatt under året och vi har kunnat se förbättringar vad gäller lönsamhet under årets andra hälft. Volymutveckling för Extended Care var svagare än det mycket starka 2001, men utveckling på resultatsidan har trots detta varit god. Koncernens omsättning ökade med 6% till 8,6 miljarder kronor. Resultatet före skatt uppgick till 876 miljoner kronor, en ökning med 17%. Den positiva utvecklingen av resultatet gör att vi kan föreslå bolagsstämman en höjning av utdelningen till 4,25 kronor per aktie (3,75). Fast förankring i vårdens utmaningar Utvecklingen inom vårdsektorn präglas av ett antal faktorer: Tekniska och metodologiska landvinningar gör att kirurger kan genomföra alltmer komplexa operationer. Detta ställer naturligtvis ökade krav på effektivare utrustning och stora framsteg görs kontinuerligt, bland annat inom den bildbaserade kirurgin. Denna utveckling har lett till att kirurgiska ingrepp idag kan göras snabbare, billigare och mer exakta, samtidigt som ingreppen blir mer skonsamma för patienterna. Att kunna desinfektera och sterilisera kirurgiska instrument och utensilier har länge varit en förutsättning för en säker och trygg sjukvård. Idag ligger utmaningen i att göra detta på ett rationellt sätt. Stor tyngd läggs vid att kunna styra verksamheten effektivt och därmed få ett optimalt utnyttjande av sjukhusets totala resurser. Äldrevården står inför en mycket tydlig och växande utmaning: antalet äldre växer, samtidigt som allt färre yngre människor söker sig till vården. Den stora uppgiften är därför att göra denna vård kostnadseffektiv, samtidigt som den kan erbjuda bra arbetsförhållande utan skadliga belastningar för personalen men med värdiga livsförhållanden för vårdtagarna. Det är i dessa brännpunkter som Getingekoncernen är aktiv. Vi är drivande i utvecklingen av produkter och teknologier för kirurgiska arbetsstationer. Vi har marknadens mest kompletta och sofistikerade sortiment av produkter och tjänster för hanteringen av sterilt och desinfekterat gods. Vi är en av pionjärerna av arbetsskadeförebyggande utrustningar för äldrevården och utvecklar ständigt nya lösningar och tjänster för att möta de stora krav och utmaningar som kännetecknar detta område inom vården. Fortsatt organisk tillväxt och strategiska förvärv Efterfrågan av medicintekniska produkter i stort växer stabilt på grund av den demografiska utvecklingen och på grund av att allt fler människor får tillgång till sjukvård. Vi har därför fortsatt höga ambitioner för vår organiska tillväxt. Detta innebär bland annat ett ökat fokus på produktutveckling och fördjupad marknadsbearbetning. Marknaden för kirurgiska produkter är fortfarande delvis fragmenterad och vi kommer att genomföra ytterligare strategiska förvärv för att stärka och bredda positionen för Surgical Systems. Under de senaste nio åren har Getinge genomfört fler än 25 förvärv och har den kompetens som krävs för att genomföra intressanta affärer och framgångsrikt integrera de förvärvade bolagen i vår affärsstruktur och därmed realisera potentiella synergieffekter. Surgical Systems fortsatt stark expansion Surgical Systems etablerades år 2001 och är vårt yngsta affärsområde. Utvecklingen under året har varit fortsatt god och arbetet med att utveckla affärsområdet har fortsatt enligt plan. I och med förvärvet av Heraeus Med Tec finns nu alla byggstenar på plats. Under 2003 kommer produktionsstrukturen inom affärsområdet att renodlas: samtliga operationsbord ska vid årets slut tillverkas vid vår anläggning i Rastatt, Tyskland och alla operationslampor i Ardon, Frankrike. Orderingång, omsättning och resultat har utvecklats tillfredsställande under året, även om utvecklingen i Tyskland har varit svag i jämförelse med ett mycket starkt Surgical Systems är bra positionerat för tillväxt. Utsikterna bedöms vara särskilt goda i USA och Japan där marknadsandelarna är relativt låga. Vad gäller den växande bildbaserade kirurgin ligger affärsområdet i framkant av den tekniska utvecklingen med systemen AWIGS och VIVAS. Världsmarknaden för utrustning och produkter som säljs till operationssalar beräknas till 70 miljarder USD och är till stora delar fortfarande starkt fragmenterad. Affärsområdet kommer att fokusera på att genom förvärv utveckla ledande positioner inom närliggande nischer. Infection Control repositionering för ökad lönsamhet Affärsområdet Infection Control har under de senaste åren varit i stark omdaning. Efter en period under 90-talet med ett stort antal förvärv har vi fokuserat på att bygga ett sammanhållet och konkurrenskraftigt affärsområde både vad gäller produktionsstruktur och marknadsbearbetning. Under året har produktionen av sterilisationsutrustning koncentrerats till huvudanläggningen i Getinge, medan kvarvarande anläggningar har renodlats till enheter för sammansätt- 8

9 ning. Affärsområdet, som tidigare lidit av en dålig struktur och högt kostnadsläge, har tack vare dessa genomgripande förändringar sett ett tydligt trendbrott i rörelsemarginalen under andra halvåret. Under 2002 etablerades också en sammanhållen, global marknadsorganisation med ansvar för marknadsföring och försäljning av affärsområdets samtliga produkter på samtliga marknader. I och med de tidigare förvärven har vi haft en situation med ett stort antal varumärken, vilket lett till en splittrad och kostnadskrävande kommunikation med våra kunder. Vi har därför drivit ett varumärkesprojekt som renodlat varumärkesfloran för att bli spetsigare och mer kostnadseffektiva i vår marknadsbearbetning. Under 2003 kommer ett långsiktigt arbete med att repositionera affärsområdet att påbörjas. I framtiden kommer fokus att ligga på försäljning av integrerade system, tjänster och olika typer av kunskapsförmedling. Produktutvecklingen, som under senare år fokuserat på standardiseringen inom världssterilisatorprogrammet, kommer att ändra sin inriktning. Prioriterade områden i framtiden kommer att vara så kallade point-of-use applikationer, dvs. desinfektorer och sterilisatorer som befinner sig nära användaren, effektiva lösningar för temperaturkänsliga instrument, samt lösningar som optimerar godshanteringen med fokus på flöde, logistik och ergonomi. Gemensam organisation för Surgical Systems och Infection Control i USA I USA har koncernen en integrerad organisation för Infection Control och Surgical Systems, för att på ett effektivt sätt kunna ta tillvara distributionssynergier och vara en attraktiv partner till de stora sjukhuskedjorna och inköpsorganisationerna, GPO s (Group Purchasing Organisations). När Getinge förvärvade MDT/Castle Inc hade vi en snabb initial förbättring av lönsamheten genom kostnadsrationaliseringar, men därefter har utvecklingen varit alltför långsam. I början av 2002 förstärkte vi därför ledningen i USA med ett tydligt fokus på lönsamhet och påbörjade också arbetet för en långsiktig positionering av företaget som ett innovativt och snabbfotat serviceföretag på den amerikanska marknaden. I spåret av denna förändring har ett stort antal aktiviteter genomförts för förbättrad lönsamhet under Produktionsanläggningen i USA har fått ett tydligt fokus på kärnverksamheten montering. Övrig produktionsverksamhet har flyttat till våra anläggningar i Europa eller lagts ut på amerikanska underleverantörer. Denna omvandling kommer att leda till betydande förbättringar av konkurrenskraften och lönsamheten. pande arbete för att förbättra lönsamheten inom produktlinjen Wound Care, som är affärsområdets svagaste, har inletts under året. Detta arbete kommer att ha en positiv effekt på resultatet redan under Produktutvecklingen fortsatte i oförändrad takt under 2002, även om antalet produktlanseringar var få. Under 2003 kommer vi återigen att introducera ett antal strategiskt viktiga, nya produkter. Produktutvecklingen kommer att koncentreras till de produktsegment där vi idag är underrepresenterade, det vill säga taklyftar, och lätta och smidiga produkter för lyft och dusch. Marknadsförutsättningarna för affärsområdet är fortsatt goda och drivs framför allt av demografiska och ekonomiska faktorer. Andelen äldre i befolkningen fortsätter att öka, vilket driver kravet på en kostnadseffektiv och samtidigt mänsklig äldrevård med goda förhållanden för både de äldre och för vårdpersonalen. Under 2002 rekryterades ett antal nyckelpersoner för att bygga upp en slagkraftig organisation för försäljningen till utvecklingsmarknaderna. Idag utgör denna försäljning en mycket liten andel av den total omsättningen, men har goda förutsättningar att utvecklas positivt under kommande år. Investeringar kommer också att göras för att förbättra en redan stark marknadsorganisation, vars huvudfokus fortsatt kommer att ligga på våra nuvarande marknadssegment där vår position är synnerligen stark. Utsikter för 2003 År 2003 kommer att bli ytterligare ett bra år för Getingekoncernen, med en tillväxt i linje med våra organiska mål. Marknadsförutsättningarna kommer att vara snarlika de som rådde under 2002, dvs. god efterfrågan i USA, Fjärran Östern och Centraleuropa, och en måttlig utveckling i övriga Europa. På plussidan för 2003 finns den förbättrade konkurrenskraften för Infection Control, den pågående produktionsrationaliseringen inom Surgical Systems, förvärvet av Heraeus Med Tec, och de nya produkterna som Extended Care kommer att lansera. Kassaflödet, som var starkt under 2002, kommer att förbättras ytterligare genom etablerandet av effektivare distributionsstruktur och ännu tydligare fokus för ledande befattningshavare. På minussidan för 2003 ser vi ett ogynnsamt valutaläge, men den sammantagna bedömningen är positiv och vi räknar med att resultattillväxten blir snabbare än under Extended Care positionerat för organisk tillväxt Affärsområdet Extended Care är fortsatt koncernens lönsammaste affärsområde. Affärsområdet har en bra struktur och är välpositionerat på marknaden, med ett starkt produktsortiment och en bra marknadsorganisation. Trots en svagare volymutveckling har lönsamheteten utvecklats tillfredsställande, framför allt genom kostnadseffektiviseringar inom produktion och logistik. Ett genomgri- Johan Malmquist 9

10 Mål och strategier Affärsidé kompetent problemlösare Getinge är en medicinteknisk koncern som genom sina produkter och tjänster ska vara en kompetent problemlösare åt kunder inom sjukvården, äldrevården och industrin. Koncernens produkter, tjänster och kompetens ska mätbart bidra till en ökad kvalitet och en förbättrad kostnadsbild för kunderna. Strategi Att uppnå och upprätthålla marknadsledande positioner på de nischmarknader där vi valt att verka genom att erbjuda kompletta system och kunskapsbaserade lösningar. Finansiella mål Resultattillväxten mätt som resultat före skatt ska uppgå till 15% per år i genomsnitt och ska uppnås genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Tillväxten genom förvärv om genomsnittligt 10% per år ska i största utsträckning finansieras med koncernens eget kassaflöde. Getinges lösningar utgör en viktig del i hanteringen av de utmaningar som vården står inför. En allt äldre och tyngre befolkning efterfrågar allt mer vård. Detta medför ökade vårdkostnader och ökad belastning på vårdinrättningar världen över. Getinge kan som världsledande aktör bidra till att möta dessa utmaningar genom att utveckla nya system och lösningar som förbättrar vårdkvaliteten för patienterna, vårdpersonalens arbetsmiljö och samtidigt ger ett bättre resursutnyttjande i vården. Strategi marknadsledande positioner på valda marknader Getingekoncernen strävar efter att uppnå och upprätthålla marknadsledande positioner på de nischmarknader där vi valt att verka. Den organiska tillväxten utgör basen i koncernens tillväxt och innebär: Försäljning av kompletta system där bredden och djupet av vår kompetens kommer kunderna tillgodo genom de egna säljbolagen. Getinge tillhandahåller breda lösningar som omfattar produkter, tjänster, konsultation, utbildning och service inom specifika områden som infektionsbekämpning, kirurgi och vårdergonomi. Aktiv marknadsbearbetning för att ytterligare fördjupa penetrationen på existerande marknader. Kraftfulla satsningar på att utveckla service och tjänster. Genom att fokusera på kundens nytta i termer av kvalitativa och kvantitativa förbättringar, minskar tjänsternas pris i betydelse. Aktiv produktutveckling och aktiva produktförvärv som kompletterar egen produktutveckling. Geografisk expansion. Förvärv i syfte att etablera och bredda nya affärsområden som är intressanta ur tillväxtsynvinkel eller från branschsynpunkt. Synergier med redan etablerade affärsområden är därvidlag avgörande. Organisation Getingekoncernen är uppbyggd runt tre affärsområden. Ett affärsområde består av en försäljnings- och marknadsorganisation och ett flertal produktlinjer. Samtliga säljbolag tillhörande ett affärsområde rapporterar till en försäljnings- och marknadschef som ansvarar för distribution, försäljning och marknadsföring av affärsområdets produkter. För Nordamerika har koncernen en gemensam marknads-, försäljnings- och serviceorganisation för Infection Control och Surgical Systems, som båda har sjukvården som sin viktigaste kund. Produktlinjechefen ansvarar globalt för ett produktområde med tyngdpunkt på tillverkning och produktutveckling. Getinges organisation är platt och beslutsfattandet starkt decentraliserat. Stor tonvikt läggs vid lokal ledning med befogenheter att agera snabbt och självständigt. I dagsläget omfattar koncernen cirka 70 operativa enheter. Getinges affärsområden Sedan börsintroduktionen 1993 har Getinges genomsnittliga resultattillväxt varit 24 procent per år. Från att ha varit ett bolag med ett mycket smalt produktområde har koncernen utvecklats till världsledande leverantör inom tre områden Infection Control, Surgical Systems och Extended Care genom en konsekvent satsning på produkt- och konceptutveckling, strategiska förvärv och en aktiv marknadsbearbetning. Infection Control Affärsområdet förser kunder inom sjuk- och äldrevården med kompletta lösningar för att förebygga uppkomsten och spridningen av infektioner. Med ett egenutvecklat IT-stöd får kunderna tillgång till en kvalitetssäkrad process för hantering av sterilgods. För kunder 10

11 inom industrin, primärt läkemedelsföretag, erbjuds kundspecifika diskdesinfektorer och sterilisatorer för produktion och forskning. Produkterna marknadsförs under varumärkena Getinge och Lancer. Surgical Systems Affärsområdet erbjuder kompletta system för kirurgiska arbetsstationer bestående av operationsbord, operationslampor och takkonsoler för medicinteknisk utrustning. De system som levereras skapar rationella, effektiva och ergonomiskt riktiga arbetsmiljöer för olika former av kirurgiska ingrepp. Sortimentet omfattar såväl produkter för öppen kirurgi som för den växande marknaden för minimalinvasiva ingrepp (så kallad titthålskirurgi). Produkterna marknadsförs huvudsakligen under varumärkena Maquet, ALM och Hanau och finns representerade på ett 100-tal marknader. Extended Care Affärsområdet erbjuder system, produkter och olika typer av tjänster som syftar till att förbättra arbetsmiljön genom att kraftigt reducera förekomsten av belastningsskador hos personalen och därmed också minskade kostnader. Samtidigt leder användandet av affärsområdets förflyttnings- och hygienlösningar till en förbättrad livskvalitet för de boende inom äldrevården. Affärsområdet tillhandahåller också produkter som förebygger och behandlar trycksår som bland annat är en följd av patienternas minskade rörlighet. Äldrevården är den viktigaste kundkategorin men akutsjukvården har god tillväxtpotential, särskilt inom områdena patienthantering och sårvård. Produktion Getingekoncernens produktion sker i dag i 20 tillverkningsenheter i nio länder. Produktlinjernas tillverkning inriktas på värdeskapande produktion, komponenter som inte är kritiska läggs ut på underleverantörer och de interna resurserna koncentreras till utveckling, design, montering och kvalitetssäkring. Leverantörsbasen för affärsområdena Infection Control och Surgical Systems återfinns Getinges utveckling är resultatet av en tydlig och konsekvent genomförd nischstrategi med fokus på produktutveckling och aktiv marknadsbearbetning, kompletterad med förvärv 9000 Getingekoncernens försäljningsutveckling sedan börsintroduktionen 1993, Mkr

12 huvudsakligen i Nord- och Centraleuropa medan affärsområde Extended Care redan har en betydande och växande andel av sina leverantörer i Fjärran Östern och Östeuropa. Distribution Cirka 95% av koncernens försäljning sker genom egna säljbolag, ett medvetet val som är avgörande vid systemförsäljning och som tryggar att kunskap och kompetens hålls på hög nivå samtidigt som marknadsföringen får en mer långsiktig karaktär. Den direkta bearbetningen av kundkretsen gör det också möjligt att behålla den lönsamma eftermarknaden inom koncernen. Produktutveckling Produktutveckling är en hörnsten i koncernens organiska tillväxt. Getinge kompletterar den egna produktutvecklingen med samarbeten med kompetenta, externa partners. Förvärv är ytterligare ett sätt att få tillgång till ny teknik och nya produkter. Ett antal kompletterande produktförvärv har genomförts de senaste åren. Konkurrenter Bland konkurrenterna inom Infection Control är det endast amerikanska Steris som kan mäta sig med Getinge när det gäller storlek och sortimentsbredd. Steris är speciellt starka i USA med produkter till sjukvården. Därutöver finns MMM i Tyskland, Johnson & Johnson i USA och Sakura i Japan. Italienska Fedegari är störste konkurrenten på industrisidan. När det gäller hygiensystem är marknaden fragmenterad med små lokala konkurrenter. Den största konkurrenten inom patienthantering är svenska Liko och inom sårvård finns två globala konkurrenter, KCI och HillRom (USA). Inom området Surgicial Systems utgörs huvudkonkurrenterna av japanska Mizuho, tyska Berchtold och Steris. Riskhantering i Getingekoncernen Den enskilt största risken för Getinge är politisk. Förändringar i olika ersättningssystem inom vården kan få stora effekter på enskilda marknader. Genom att Getinge är verksamt på ett stort antal geografiska marknader, begränsas denna risk för koncernen som helhet. Risken för att andra företag skall kopiera våra produkter begränsas antingen genom patent eller genom att produktionen av produkterna kräver så stora verktygsinvesteringar och så stora försäljningsvolymer att våra konkurrenter inte har någon möjlighet att kopiera dem. De nya EU-normerna kan innebära att kunderna kommer att uppleva små skillnader i produktkvalitet mellan olika tillverkare. Kunskap, service och partnerskap kommer därför att bli de avgörande konkurrensparametrarna i framtiden. Inom dessa områden är Getinge redan välpositionerat och ytterligare satsningar görs kontinuerligt. Framtida expansion Förvärven som präglat mycket av Getinges expansion under de senaste åren är ett viktigt komplement till den egna tillväxten och då i första hand inom Surgical Systems. Men basen för koncernens tillväxt ska vara organisk. Det innebär fortsatta satsningar på försäljning av kompletta system, en aktiv produktutveckling samt innovativa marknadsföringsprogram. Getingekoncernen har på kort tid intagit en världsledande position inom det expansiva området Surgical Systems. Koncernen ser goda möjligheter att bredda detta affärsområdes erbjudande med produkter i angränsande områden, t ex kirurgiska instrument eller life support -utrustning. Extended Care Getingekoncernens affärsområden Infection Control Surgical Systems FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING PRODUKTUTVECKLING & PRODUKTION Hygiensystem Patienthantering Sårvård FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING PRODUKTUTVECKLING & PRODUKTION Desinfektion Sterilisation FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING PRODUKTUTVECKLING & PRODUKTION Operationsbord Operationslampor Takkonsoler Koncernens försäljning fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: Sverige...3%...3% Övriga Norden...3%...2% Övriga Västeuropa...48%...48% Östeuropa...3%...2% Nordamerika...32%...33% Asien, Australien...9%...9% Övriga världen...2%...3% Summa...100%...100% Nettoomsättning fördelat på affärsområde Infection Control: 40 % Extended Care: 31 % Surgical Systems: 29 % Rörelseresultat fördelat på affärsområde Infection Control: 29 % Extended Care: 47 % Surgical Systems: 24 % 12

13 Getinge-aktien Getinge Aktien Afv Generalindex Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) JAN 02 FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC (c) SIX Getinges B-aktie noteras sedan 1993 på Stockholms Fondbörs A-lista. Börsposten omfattar 200 aktier. Kursen för Getinge-aktien under 2002 var högst 207,00 (7 februari 2002) och lägst 138,00 (24 juli 2002). Sista betalkurs för 2002 var 178 kr. Antalet omsatta aktier under 2002 var ( ). Antalet aktieägare är cirka Andelen utlandsägda aktier uppgår till 33,2% (32,7). Andelen institutionellt ägande är 41,5% (42), varav aktiefonder utgör 14,8% (15). Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapitalet i Getinge uppgick vid utgången av 2002 till kronor fördelat på aktier. Varje aktie är nominellt värd 2 kronor. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning. En A-aktie har 10 röster och en B-aktie en röst. Utdelningspolitik Den framtida utdelningen kommer att anpassas till Getinges resultatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter. Styrelsens målsättning är att utdelningen långsiktigt ska utgöra cirka en tredjedel av resultatet efter finansiella intäkter och kostnader och schablonskatt om 28 procent. Getinge analyseras av ABG Sundal Collier, Alfred Berg, Carnegie, Cheuvreux Nordic, Danske Bank, Enskilda, Erik Penser, Handelsbanken, JP Nordiska, Nordea, Swedbank och UBS Warburg ÄGARSTRUKTUR PER 28 DECEMBER 2002 I GETINGE AB 1 Innehav Andel ägare, % Andel aktier, % ,7 4, ,5 2, ,3 6, ,0 10, ,5 76,3 UTVECKLING AV AKTIEKAPITALET Antal aktier efter Aktiekapital efter År Transaktion transaktion transaktion 1990 Bildandet Split 50:1, nom 100 kr till 2 kr Riktad nyemission Riktad nyemission Apportemission Fondemission 2: Nyemission 1:9 kurs 100 kr DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA I FEBRUARI 2003, inklusive kända förändringar 1 Antal Antal Andel Andel Bolag A-aktier B-aktier kapital, % röster,% Carl Bennet bolag ,1 46,4 Robur fonder ,5 5,3 Latour ,1 4,4 Alecta ,6 1,6 AFA Försäkring ,1 1,3 SHB-sfären ,0 1,2 SHB fonder o Livförsäkr ,9 1,2 Skandia ,8 1,2 Govt of Singapore ,5 0,9 Industritjänstemannaförb ,3 0,8 Övriga ,1 35,7 Totalt ,0 100,0 AKTIEKAPITALET FÖRDELAR SIG ENLIGT FÖLJANDE: Antal Antal Andel av Andel av Aktieslag aktier röster kapital, % röster, % A ,7% 41,8% B ,3% 58,2% Summa ,0% 100,0% 1. Källa:VPC och SIS Ägarservice 13

14 Affärsområde Extended Care FEM ÅR I ÖVERSIKT Extended Care Orderingång, Mkr 1.714, , , , ,1 Nettoomsättning 1.663, , , , ,0 Andel av koncernens nettoomsättning 38,3% 41,1% 40,2% 32,6% 31,5% Bruttoresultat 888, , , , ,9 Bruttomarginal, % 53,4% 52,4% 49,4% 49,2% 51,0% Rörelsekostnader, Mkr -605,8-731,2-719,3-885,8-900,3 Rörelseresultat 282,9 320,4 323,0 421,3 487,6 Andel av koncernens rörelseresultat 43,3% 46,3% 46,3% 43,3% 46,5% Rörelsemarginal % 17,0% 16,0% 15,3% 15,9% 17,9% Antal anställda

15 Ledning Affärsområdet Extended Care består av produktlinjerna hygiensystem, patienthantering och sårvård med tillverkning i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien och Kanada. Ansvarig för affärsområdets totala verksamhet är Albrecht Knauf. Albrecht Knauf Affärsområde Extended Care är världsledande leverantör av hygiensystem och lyft- och förflyttningshjälpmedel till äldrevården och erbjuder även specialmadrasser för sårvård till våra kunder. Affärsområdet har sina historiska rötter i början 60-talet då de första hygiensystemen och lyfthjälpmedlen tillverkades. Idag erbjuder vi våra kunder marknadens bredaste och mest sofistikerade utbud av produkter och tjänster. Vår marknadsandel är cirka 20% av en världsmarknad som beräknas till 12 miljarder SEK, med 60% marknadsandel för hygiensystem, 40% för patienthantering och 6% för sårvård.vi har en global marknadsorganisation med 24 egna försäljningsbolag och försäljning i ytterligare 40 länder via vårt nätverk av distributörer. Året var ett ett år med en god utveckling på resultatsidan för Extended Care, medan en avmattning i ökningstakten märktes på volymsidan efter det mycket starka Resultatet ökade med 15,7% till Mkr 487,6 (421,3). Även rörelsemarginalen stärktes 2002 och uppgår för helåret till 17,9% (15,9). Orderingången ökade med 2,2%, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 5%. USA och Storbritannien hade en svag utveckling under året, medan en mycket stark volymutveckling kunde ses i Australien (25%), Belgien (15%), Holland (18%), Kanada (12%), Spanien (33%) och Tjeckien (28%). Under 2002, som var ett mellanår vad gäller produktlanseringar, har vi utvecklat ett antal nya produkter som kommer att introduceras på marknaden under 2003, bland annat ett helt nytt sortiment av taklyftar. I Storbritannien lanserades affärsområdets program för utbildning i ergonomi och arbetsteknik inom vården med en stark orderingång. I USA omsatte försäljningen av Diligent-programmet, som är en kombination av utbildning och utrustning, 2,4 miljoner USD under verksamhetsåret. Affärsområdets logistikprojekt för kostnadseffektivare logistik och lägre kapitalbindning har fortsatt enligt plan under året och beräknas vara färdigt under

16 Affärsområdets kunder finns inom den institutionella vårdsektorn och utgörs framför allt av vårdhem, olika former av seniorboende och sjukhus.

17 Våra kunder Affärsområde Extended Cares kunder finns uteslutande inom vårdsektorn och utgörs av vårdhem, olika former av seniorboende och sjukhus. Det största kundsegmentet utgörs av offentligt finansierade institutioner, vilka står för cirka 50% av omsättningen. Välgörenhetsorganisationer som Caritas och Röda korset står för 30% och privatfinansierade institutioner för 20%. Största delen av försäljningen, 80%, går till olika typer av äldrevård. Resterande försäljning fördelar sig på akutsjukvård, rehabilitering och hemsjukvård. Vårdsektorn och framför allt äldrevården brottas idag med stora bekymmer på grund av den demografiska utvecklingen och det ökande antalet överviktiga. Det ökande antalet äldre har inneburit att bara de allra mest vårdkrävande idag får plats på våra vårdhem, vilket har lett till en allt tyngre arbetsbelastning för personalen, med olika typer av belastnings- och förslitningsskador som följd. Förutom det mänskliga lidande som detta innebär, skapar det också stora kostnader för vården, bland annat genom höjda försäkringskostnader och på många marknader stora ersättningskrav. Denna situation innebär också att det är svårt att rekrytera personal, med personalbrist, ännu tyngre arbetsbelastning och stark löneinflation som följd. Extended Cares övergripande erbjudande innebär att arbetsmiljön förbättras genom användning av ergonomiskt utformad utrustning för dagliga aktiviteter som förflyttningar från säng till rullstol eller toalett med mera, och lösningar för bad och dusch. Genom att många av arbetsmomenten som tidigare krävde två vårdare, nu kan utföras av en person, höjs effektiviteten samtidigt som risken för skador reduceras avsevärt. Genom introduktionen av ergonomiska hjälpmedel förbättras även situationen för boende och patienter. De kan nu oftare komma upp ur sängen, komma till toaletten i tid, och under bekväma och värdiga former få sin dagliga hygien i form av bad eller dusch. Kort sagt en förbättrad livskvalitet. Vi erbjuder också våra kunder ett sortiment av rehabiliteringsprodukter som är särskilt lämpade för personer med nedsatt mobilitet. Den försämrade mobiliteten hos många av de boende innebär att risken för trycksår är uppenbar. Personer som inte själva kan vända sig i sängen eller ändra tyngdpunkt när de sitter riskerar att drabbas av trycksår inom några timmar. Trycksår är mycket smärtsamma för den som drabbats och kräver lång och kostnadskrävande behandling. Affärsområdet har därför utvecklat ett sortiment specialmadrasser som kan användas både i profylaktiskt syfte och i behandlingen av trycksår. Förutom vårt breda program av system och produkter, erbjuder vi också våra kunder en rad tjänster, t ex utvärderingar av specifika vårdavdelningars behov av hjälpmedel, utbildning av personal i korrekt arbetsteknik och rådgivning till arkitekter som ritar vårdhem och sjukhus. Marknaden Världsmarknaden för affärsområdet uppgår till cirka 11,7 miljarder SEK med 1,7 miljarder för hygiensystem, 2,0 miljarder för patientlyftar och 8,0 miljarder för sårvårdsprodukter. Marknadstillväxten beräknas ligga på 6-8% årligen. Tillväxten för patientlyftar är högre än inom hygiensystem. Getinges marknadsandelar fördelar sig enligt följande: hygiensystem 60%, patientlyftar 40% och sårvårdsprodukter 6%. Tillväxten sker framför allt inom patienthanteringen, där produktkategorin taklyftar (fasta installationer av lyfthjälpmedel i taket) har vuxit mycket kraftigt under de senaste åren. Även inom teknisk service, eftermarknad och konsultativa tjänster är tillväxten god. Marknadsorganisation Att ha ett starkt fotfäste på lokala marknader och långsiktiga relationer med våra kunder är en grundläggande del av affärsområdets strategi. Extended Care har idag 24 egna marknadsbolag, vilka står för 98% av den totala försäljningen. Övrig försäljning sker via ett nätverk av distributörer, framför allt i Asien och Centraleuropa. Med 330 säljare och 370 servicetekniker har vi en både bred och djup kontakt med våra kunder och får därmed förstahandskunskap om utvecklingen på marknaden. I slutet av 2001 etablerades en ny försäljningsdivision i USA kallad Diligent Services, som erbjuder ergonomiska åtgärdsprogram till sjukhus och vårdhem. Programmen består både av införandet av ergonomiska produkter i vårdarbetet och kontinuerligt löpande utbildning av personalen i arbetsteknik. Ett Diligent-program pågår under tre år och garanterar en avsevärd minskning av antalet arbetsrelaterade skador. Under 2002, det första hela verksamhetsåret, skrev Diligent avtal med 27 nya institutioner och har nu totalt 35 pågående program och har blivit godkända av American Hospital Association som leverantör av ergonomiska patienthanteringslösningar. Diligent omsatte 2,4 miljoner USD under 2002 fördelat på utrustning och tjänster. I Holland har affärsområdet under många år bedrivit en kommersiell ergonomiutbildning för vårdsektorn. Under 2002 omsattes Euro vilket är en ökning med över 30%. Under 2002 lanserades samma verksamhet på den brittiska marknaden. Förutom att denna verksamhet är lönsam i sig, bidrar en ökad kunskap om ergonomiska frågor på marknaden till en ökad efterfrågan av affärsområdets produkter och övriga tjänster. Trender Den viktigaste externa faktorn för Extended Care är den demografiska utvecklingen som leder till att en allt större del av befolkningen är i behov av omsorg och kvalificerad sjukvård. Det underliggande behovet av affärsområdets produkter och tjänster kommer därför att öka kraftigt under de kommande decennierna. En 17

18 annan trend som också verkar positivt för affärsområdet är den ökade fokuseringen på arbetsmiljöfrågor och vikten av att kunna attrahera, rekrytera och behålla personal. En förutsättning för detta är naturligtvis tillgången till ergonomiska hjälpmedel i vårdarbetet. Problemen med ökad fetma i industriländerna kommer att förstärka och förändra vårdkraven. Produktpositionering Affärsområdets produkter och tjänster ligger i täten vad avser kvalitet, funktionalitet och design. Avgörande för kunden är emellertid inte de enskilda produkternas prestanda. Tvärtom blir det allt viktigare att kunna presentera helhetslösningar, där de enskilda produkterna inte blir avgörande, utan vad de samlade åtgärderna i form av utvärderingar, produkter, utbildning och service ger kunden för resultat i form av förbättrad arbetsmiljö, förbättrad vårdkvalitet och kostnadseffektiviseringar. Konkurrenter Getinge är den enda verkligt globala aktören av system för institutionell äldrevård. Konkurrenterna är som regel lokala tillverkare, verksamma på en eller ett fåtal geografiska marknader. Deras främsta konkurrensmedel är som regel pris. Ingen annan aktör kan erbjuda Getinges breda produktportfölj och konkurrenterna är ofta specialiserade på antingen hygien- eller lyftutrustningar. Deras försäljning sker som regel via externa distributörer vilket innebär att den direkta kundkontakten saknas. Getinges styrka kommer främst av en väl utbyggd försäljningsorganisation, starkt marknadsstöd, innovativa lösningar, hög produktkvalitet och aktiv produktutveckling. Det blir också allt viktigare att kunna erbjuda lösningar som består av en kombination av rådgivning, service och produkter, vilket Getinge är en av få leverantörer som kan erbjuda. Inom hygiensystem har affärsområdet en mycket god position med starka marknadsandelar och en mycket stark produktportfölj. Sakai har uppskattningsvis 8% av världsmarknaden, men är koncentrerade till den japanska marknaden. Engelska Chiltern har 4%. På lyftsidan är Liko den största och snabbast växande konkurrenten med ungefär 10% marknadsandel. Liko har en god produktkvalitet med bland annat ett starkt taklyftsortiment. Deras produktutbud är smalare än Getinges och begränsar sig till lyftutrustning. Produktutveckling Utvecklingen av nya produkter, system och lösningar med unik funktionalitet är av central betydelse för affärsområdets organiska tillväxt. Utvecklingsarbetet är organiserat efter affärsområdets tre produktlinjer: hygiensystem utvecklas i Eslöv, patienthanteringsprodukter i Gloucester, Storbritannien och i Hamont-Achel, Belgien och sårvårdsprodukterna i Waterlooville, Storbritannien. All produktutveckling sker i nära samarbete med affärsområdets kunder och marknadsbolag och utvecklingsprojekten koordineras mellan de olika produktlinjerna, framför allt mellan hygiensystem och patienthantering där det finns stora synergier. För närvarande koncentreras En pro-aktiv och innovativ produktutveckling är en av hörnstenarna i affärsområdets långsiktiga strategi

19 Produktionen i affärsområdet är koncentrerad till ett antal kärnområden som ytbehandling och montering. utvecklingsresurserna till de produktsegment där vi idag är underrepresenterade, framför allt taklyftar och smidiga och enkla duschlösningar. Ett nytt taklyftsortiment kommer att lanseras under första halvåret 2003 och ytterligare produktlanseringar kommer att äga rum under de närmast tolv månaderna. En av de viktigaste utgångspunkterna i allt utvecklingsarbete är patienternas olika mobilitetsnivåer. För att kunna erbjuda en god och effektiv vård är det av central betydelse att man inte hjälper patienter mer än vad som behövs. Tvärtom är det viktigt att patienten stimuleras att bibehålla sin mobilitetsnivå så länge som möjligt. En annan viktig parameter är det arbetsutrymme som finns tillgängligt för olika aktiviteter. Idag går utvecklingen inom äldrevården mot egna, privata badrum i stället för stora centrala utrymmen. Detta ger helt nya förutsättningar för hur funktionella produkter skall utformas. Produktion Affärsområdets produktion är koncentrerad till våra produktionsenheter i Storbritannien och Sverige som står för 80% av tillverkningsvärdet. Resterande 20% kommer från våra anläggningar i Belgien, Tyskland och Kanada. Efter en genomgripande omorganisation med centralisering av ett antal nyckelfunktioner 2001 har vi uppnått betydande synergier inom tillverkning, inköp och konstruktion något som tydligt avspeglar sig i 2002 års resultat. En ständigt förbättrad konkurrenskraft är en förutsättning för att affärsområdet skall fortsätta att ha en god utveckling vad gäller volymer och resultat. Som ett led i denna strävan flyttades under året den del av produktionen som tidigare legat i USA till Eslöv. Under året har vi också etablerat leveranstider som baserar sig på marknadens krav och höjt den genomsnittliga leveranssäkerheten till över 96%. Samtliga tillverkande enheter har uppnått betydande produktivitetshöjningar under året. Affärsområdet har även gått igenom leverantörsstrukturen och minskat det totala antalet leverantörer och ökat inköpen från Asien och Östeuropa. Logistik Affärsområdets produktionsanläggningar ligger i flera fall långt från huvudmarknaderna. Det är därför av yttersta vikt att hitta logistiklösningar som tillfredsställer våra kunders behov av exakta leveranser och som är kostnadseffektiva. Under 2001 initierades därför ett logistikprojekt som har fortlöpt under hela 2002 och beräknas vara avslutat under I sin slutgiltiga struktur kommer alla leveranser inom Europa att ske direkt från fabrik till kund, samtidigt som all fakturering hanteras centralt med ett minimum av administrationskostnader. 19

20 Kvalitet Affärsområdets produkter är utformade för att hantera gamla och rörelsehindrade människor. Det är därför av yttersta vikt att vår produktkvalitet är på högsta nivå vad gäller funktionalitet och säkerhet. Kvalitet- och säkerhetstänkande är därför något som genomsyrar hela kedjan från utveckling över konstruktion och till produktion. Samtliga affärsområdets huvudfabriker har ISO-certifierade kvalitetssystem, som ställer krav på personalens ansvar, lokaler och utrustning, säkerhetstester, dokumentation, spårbarhet med mera. Som ett viktigt led i vårt övergripande kvalitetsarbete genomför vi attitydundersökningar bland våra kunder för att säkerställa att vi driver ett kontinuerligt förbättringsarbete sett ur vår kunders perspektiv. Under 2002 har vi även inlett ett strukturerat benchmarkingarbete som ett hjälpmedel i vår ambition att skapa en verksamhet av yppersta kvalitet. Electrolux, Tetra Pak och Atlas Copco är några av de företag vi har samarbetat med. Kompetensutveckling av personalen är också ett viktigt instrument i kvalitetsarbetet och vi har under året förstärkt insatserna vad gäller behovsstyrd och målinriktad kompetensutveckling med målet att alla anställda skall ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Antalet utbildningsdagar inom de producerande enheterna ökade med 30% aktiviteter för ökad tillväxt 2002 var ett något svagare år vad gäller volymtillväxten för affärsområdet. Under 2003 kommer en rad aktiviteter genomföras för den långsiktiga utvecklingen av affärsområdet. Nya koncept och produkter är av yttersta strategiska vikt för att affärsområdet skall fortsätta att växa med bibehållen lönsamhet och vi kommer under 2003/2004 lansera ett antal produkter för att ytterligare förstärka vår position. Ett annat prioriterat område är den geografiska expansionen. Affärsområdets försäljning till utvecklingsmarknaderna är för närvarande marginell, men vi bedömer att vi har mycket goda tillväxtmöjligheter framförallt i Asien och Centraleuropa. Även eftermarknaden, som är mycket lönsam till sin karaktär, har goda möjligheter att växa under kommande år och kommer att få ett ytterligare ökat fokus. Marknadsbearbetningen i form av innovativa program och aktiviteter kommer att förstärkas under året, liksom direkt säljstödjande aktiviteter i form av utbildning, träning och support. Sammantaget räknar vi med ytterligare ett år av stabil tillväxt på våra viktigaste marknader och en särskilt positiv utveckling i Holland, Frankrike, Italien, Spanien och bland utvecklingsmarknaderna i Asien.

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 GETINGE FIRAR ETT HUNDRA ÅR 2004 Pionjärtiden 1904 1924. Enligt bolagsordningen, daterad den 10 mars 1904 skulle Getinge Nya Mekaniska Verkstad ägna sig åt att tillverka

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2005

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2005 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2005 2 Verksamhetsåret 2005 i korthet VERKSAMHETSÅRET 2005 I KORTHET Koncernen Mkr 2005 2004 +/-% Orderingång 12 225,0 10 812,4 13,1 Organisk dito 7,2 Nettoomsättning 11 880,4

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2010

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2010 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2010 Helga och hennes hund Kobbi, en yorkshireterrier. Isländsk flicka räddad av Cardiohelp Helga Sigríður Sigurðardóttir var bara tolv år och en lovande gymnast när hon kollapsade

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 212 Innehåll Koncernen Året i korthet ii Koncernöversikt iii Koncernchefen kommenterar 2 Strategisk inriktning 4 Getinges och kunderna 8 Affärsområde Medical Systems 1 Affärsområde

Läs mer

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar Årsredovisning 2014 Innehåll KONCERNEN Året i korthet.... 1 Detta är Getinge.... 2 Koncernchefen kommenterar.... 4 Drivkrafter.... 6

Läs mer

Innehåll. ASSA ABLOYs styrelse 74 ASSA ABLOYs ledningsgrupp 75 Adresser 76 EKONOMISK REDOVISNING: ASSA ABLOY 1999 1

Innehåll. ASSA ABLOYs styrelse 74 ASSA ABLOYs ledningsgrupp 75 Adresser 76 EKONOMISK REDOVISNING: ASSA ABLOY 1999 1 Innehåll Bolagsstämma i ASSA ABLOY AB 2 År 1999 i korthet 3 VD och koncernchef Carl-Henric Svanberg 4 Koncernens utveckling i sammandrag 6 ASSA ABLOY-aktien 8 ASSA ABLOY och låsbranschen 10 Strategi och

Läs mer

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 Gunnebo i korthet Innehållsförteckning 3 Viktiga händelser under 2000 4 Koncernchefens kommentar 6 Gunnebo-aktien 8 Säkerhetsmarknaden 10 Gunnebos vision 11 Gunnebos nya organisation

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Gunnebo i korthet. Innehåll

Gunnebo i korthet. Innehåll Å RSREDOVISNING 2002 Innehåll 01 2002 i sammandrag 02 Gunnebo en presentation 03 Affärsidé, mål och strategi 04 Koncernchefens kommentarer 06 Gunnebo-aktien 08 Flerårsöversikt 10 Säkerhetsmarknaden 12

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1998 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 Historik... 5 VD har ordet... 6 Ekonomisk översikt... 11 NIBE-aktien... 16 Verksamheten Affärsområde

Läs mer

Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår Årsredovisning 08 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 16 SEK Årsredovisning

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsstämma. Kommande rapporter

Årsstämma. Kommande rapporter Årsredovisning 2010 Årsstämma Tid och plats Årsstämma hålls måndagen den 9 maj 2011 kl 17.00 på Konferens Strandvägen 7A, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara registrerad

Läs mer

HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life

HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life 13 1 Årsredovisning 2013 HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life Innehåll VD har ordet...4 Marknad...6 Affärsområde Tvätt...8 Affärsområde Tork...11 Affärsområde Lyft...15 Produktutveckling

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2002 / 2003

ÅRSREDOVISNING 2002 / 2003 ÅRSREDOVISNING 2002 / 2003 1 INNEHÅLL 1 Lagercrantz Group i korthet 2 VD har ordet 4 Lagercrantz aktie 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Marknad och produkter 10 Organisation och kompetens 12 Electronics

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

Årsredovisning 2003 Alfa Laval. Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2003 Alfa Laval. Årsredovisning 2003 Årsredovisning 2003 Alfa Laval Årsredovisning 2003 Innehåll Viktiga händelser År 2003 i korthet under fliken Alfa Laval på två minuter 2 Stabil och positiv utveckling Koncernchefen har ordet 4 Upp 57 procent

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2007 ett mycket bra år Årsredovisning 07 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 8 SEK Årsredovisning

Läs mer

Solutions Securing Values

Solutions Securing Values Solutions Securing Values ÅRSREDOVISNING 25 Innehåll Symbolen markerar att mer information fi nns på www.trelleborg.com Trelleborg AB är ett publikt bolag. Org.nr. 5566-3421. Säte i Trelleborg, Sverige.

Läs mer

Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN

Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN Året som gått Kassaflödet från rörelsen var fortsatt starkt och uppgick till 6.652

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG Orderingången ökade med, % till 7 516 (6 651). Organiskt minskade orderingången med,7 %. Nettoomsättningen ökade med,5 % till 7 181 (6 327). Organiskt

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2010

Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 2C 2011-01-25 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer