ADOBE FLASH LITE 1.x Språkreferens för Adobe ActionScript

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADOBE FLASH LITE 1.x Språkreferens för Adobe ActionScript"

Transkript

1 ADOBE FLASH LITE 1.x Språkreferens för Adobe ActionScript

2 Copyright 2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Referenshandbok för ActionScript i Adobe Flash Lite 1.x This Language Reference is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the user guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the guide; and (2) any reuse or distribution of the guide contains a notice that use of the guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit Adobe, the Adobe logo, ColdFusion, and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Symbian and all Symbian based marks and logos are trademarks of Symbian Limited. All other trademarks are the property of their respective owners. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

3 iii Innehåll Kapitel 1: Inledning Mappen Samples Typografiska konventioner Kapitel 2: Flash Lites globala funktioner call() chr() duplicatemovieclip() eval () getproperty() gettimer() geturl() gotoandplay() gotoandstop() ifframeloaded() int() längd() loadmovie() loadmovienum() loadvariables() loadvariablesnum() mbchr() mblength() mbord() mbsubstring() nextframe() nextscene() Number() on() ord() play() prevframe() prevscene() random() removemovieclip() set() setproperty() stop() stopallsounds() String() substring() telltarget()

4 Innehåll iv togglehighquality() trace() unloadmovie() unloadmovienum() Kapitel 3: Flash Lite-egenskaper / (Snedstreck) _alpha _currentframe _focusrect _framesloaded _height _highquality _level maxscroll _name _rotation scroll _target _totalframes _visible _width _x _xscale _y _yscale Kapitel 4: Flash Lite-programsatser break case continue do..while else else if for if switch while Kapitel 5: Flash Lite-operatorer add (strängsammanfogning) = (addition assignment) and = (tilldelning) /* (blockkommentar) , (komma) // (kommentar)

5 Innehåll v?: (villkorlig) (stegvis minskning) / (dividera) /= (divisionstilldelning) (punkt) (stegvis ökning) && (logiskt AND) ! (logiskt NOT) (logiskt OR) % (modulo) %= (modulo-tilldelning) *= (multiplikations-tilldelning) * (multiplicera) (numeric add) == (numerisk likhet) > (numeriskt större än) >= (numerisk större än eller lika med) <> (numerisk olikhet) < (numerisk mindre än) <= (mindre än eller lika med) () (parenteser) " " (strängavgränsare) eq (stränglikhet) gt (sträng större än) ge (sträng större än eller lika med) ne (strängolikhet) lt (sträng mindre än) le (sträng mindre än eller lika med) (subtrahera) = (subtraktions-tilldelning) Kapitel 6: Flash Lite-specifika språkelement Funktioner _capcompoundsound _cap _caploaddata _capmfi _capmidi _capmms _capmp _capsmaf _capsms _capstreamsound _cap4waykeyas $version fscommand()

6 Innehåll vi Launch fscommand2() Escape FullScreen GetBatteryLevel GetDateDay GetDateMonth GetDateWeekday GetDateYear GetDevice GetDeviceID GetFreePlayerMemory GetLanguage GetLocaleLongDate GetLocaleShortDate GetLocaleTime GetMaxBatteryLevel GetMaxSignalLevel GetMaxVolumeLevel GetNetworkConnectStatus GetNetworkName GetNetworkRequestStatus GetNetworkStatus GetPlatform GetPowerSource GetSignalLevel GetTimeHours GetTimeMinutes GetTimeSeconds GetTimeZoneOffset GetTotalPlayerMemory GetVolumeLevel Quit ResetSoftKeys SetInputTextType SetQuality SetSoftKeys StartVibrate StopVibrate Unescape

7 1 Kapitel 1: Inledning Den här handboken beskriver syntaxen för och användingen av ActionScriptelement för utveckling av program för programvaran Macromedia Flash Lite 1.0 och Macromedia Flash Lite 1.1 från Adobe, som tillsammans kallas för Flash Lite 1.x. Flash Lite 1.x ActionScript bygger på den version av ActionScript som användes i Macromedia Flash 4. För att använda exempel i ett skript kopierar du kodexemplet från den här handboken och klistrar in det i skriptpanelen eller i en extern skriptfil. Handboken redovisar samtliga ActionScriptelement operatörer, nyckelord, programsatser, kommandon, egenskaper, funktioner, klasser och metoder. Mappen Samples på kompletta Flash Lite-projekt med aktiv ActionScript-kod finns på sidan Flash Lite Samples and Tutorials på Hämta och dekomprimera zip-filen för din version av ActionScript. filen ligger i mappen Samples. Typografiska konventioner Följande typografiska konventioner används i den här boken: Kursiv anger ett värde som ska bytas ut (till exempel i en katalogsökväg). Kodteckensnitt anger att det är ActionScript-kod. Kursivt kodteckensnitt anger att det är en ActionScript-parameter. Fet stil anger att texten är ordagrann. Dubbla citattecken ("") i kodexempel anger avgränsade strängar. Programmerare kan dock även använda enkla citattecken.

8 2 Kapitel 2: Flash Lites globala funktioner Detta avsnitt redogör för syntaxen för och användningen av ActionScripts globala funktioner i programvaran Macromedia Flash Lite 1.1 från Adobe. Följande funktioner ingår: Funktion call() chr() duplicatemovieclip() eval () getproperty() gettimer() geturl() gotoandplay() gotoandstop() ifframeloaded() int() längd() loadmovie() loadmovienum() loadvariables() loadvariablesnum() mbchr() mblength() mbord() mbsubstring() nextframe() nextscene() Kör skriptet i den anropade bildrutan utan att flytta spelhuvudet till den bildrutan. Konverterar ASCII-kodtal till tecken. Skapar en instans av ett filmklipp medan SWF-filen spelas upp. Har åtkomst till variabler, egenskaper, objekt eller filmklipp via namn. Returnerar värdet för den angivna egenskapen för det specificerade filmklippet. Returnerar antalet tusendels sekunder som har gått sedan SWF-filen började spelas upp. Läser in ett dokument från en viss URL-adress till ett fönster eller skickar variabler till ett annat program på en angiven URL-adress. Flyttar spelhuvudet till den angivna bildrutan i en scen och börjar spela upp från den bildrutan. Om ingen scen anges går spelhuvudet till den angivna bildrutan i den aktuella scenen. Flyttar spelhuvudet till en angiven bildruta i en scen och stoppar uppspelningen. Om ingen scen anges skickas spelhuvudet till bildrutan i den aktuella scenen. Kontrollerar om innehållet i en viss bildruta är tillgängligt lokalt. Trunkerar ett decimalvärde till ett heltalsvärde. Returnerar antalet tecken i den specificerade strängen eller det specificerade variabelnamnet. Läser in SWF-filen till Flash Lite medan den ursprungliga SWF-filen spelas upp. Läser in SWF-filen till en nivå i Flash Lite medan den ursprungligt inlästa SWF-filen spelas upp. Läser data från en extern fil, till exempel en textfil eller text som genereras av Adobe ColdFusion, CGI ASP-, PHP- eller Perlskript och anger värden för variabler på en Flash Lite-nivå. Den här funktionen kan även uppdatera variabler i den aktiva SWF-filen med nya värden. Läser data från en extern fil, till exempel en textfil eller text som genereras av ColdFusion, ett CGI-, ASP-, PHP- eller Perlskript och anger värden för variabler på en Flash Lite-nivå. Den här funktionen kan även uppdatera variabler i den aktiva SWFfilen med nya värden. Konverterar ett ASCII-kodtal till ett flerbyte-tecken. Returnerar längden på strängen för flerbyte-tecknet. Konverterar det angivna tecknet till ett flerbyte-tal. Extraherar en ny flerbyte-teckensträng från en flerbyte-teckensträng. Flyttar spelhuvudet till nästa bildruta och stannar det där. Flyttar spelhuvudet till bildruta 1 i nästa scen och stoppar det.

9 Flash Lites globala funktioner 3 Funktion Number() on() ord() play() prevframe() prevscene() random() på sidan 23 removemovieclip() set() setproperty() stop() stopallsounds() String() substring() telltarget() togglehighquality() trace() unloadmovie() unloadmovienum() Konverterar ett uttryck till ett siffervärde och returnerar ett värde. Anger den användarhändelse eller tangenttryckning som utlöser en händelse. Konverterar tecken till ASCII-kodtal. Flyttar spelhuvudet framåt på tidslinjen. Flyttar spelhuvudet till föregående bildruta och stannar det där. Om den aktuella bildrutan är bildruta 1 flyttas inte spelhuvudet. Flyttar spelhuvudet till bildruta 1 i föregående scen och stoppar det. Genererar ett slumpmässigt heltal. Tar bort det specificerade filmklipp som ursprungligen skapades med duplicatemovieclip(). Tilldelar ett värde till en variabel. Ändrar ett egenskapsvärde i ett filmklipp medan filmklippet spelas upp. Stoppar SWF-filen som spelas upp. Stoppar alla ljud som spelas upp i en SWF-fil utan att stoppa spelhuvudet. Returnerar en strängbeteckning för den angivna parametern. Extraherar delar av en sträng. Utför instruktionerna som angetts i parametern statement(s) till tidslinjen i parametern target. Aktiverar och inaktiverar kantutjämning i Flash Lite. Kantutjämning jämnar ut kanterna på objekt men gör SWF-filuppspelningen långsammare. Utvärderar uttrycket och visar resultatet i testläget i utdatapanelen. Tar bort ett filmklipp från Flash Lite som lästes in med loadmovie()loadmovienum() eller duplicatemovieclip(). Tar bort ett filmklipp som lästes in med loadmovie()loadmovienum(), eller duplicatemovieclip() från en nivå i Flash Lite. call() call(frame) call(movieclipinstance:frame) bildruta Etiketten eller numret för en bildruta på tidslinjen. movieclipinstance Instansnamnet på ett filmklipp.

10 Flash Lites globala funktioner 4 Funktion; kör skriptet i den anropade bildrutan utan att flytta spelhuvudet till den bildrutan. Lokala variabler existerar inte efter att skriptet körs. Funktion call() kan ha två olika former: Standardformen kör scriptet på specificerad bildruta där funktionen call() kördes utan att flytta spelhuvudet till den bildrutan. Den angivna klippinstansen kör skriptet på den specificerade bildrutan i filmklippinstansen utan att flytta spelhuvudet till den bildrutan. Obs! Funktionen call() arbetar synkront. Ett eventuellt ActionScript som följer på en call()-funktion körs inte förrän samtliga ActionScript vid den angivna bildrutan har slutförts. De exempel som följer kör skriptet i bildrutan myscript: // to execute functions in frame with label "myscript" thisframe = "myscript"; trace ("Calling the script in frame: " add thisframe); // to execute functions in any other frame on the same timeline call("myscript"); chr() chr(number) number Ett ASCII-kodtal. Strängfunktion; konverterar ASCII-kodtal till tecken. Följande exempel konverterar talet 65 till bokstaven A och tilldelar det till variabeln myvar: myvar = chr(65); trace (myvar);// Output: A duplicatemovieclip()

11 Flash Lites globala funktioner 5 duplicatemovieclip(target, newname, depth) target Målsökvägen till filmklippet som ska dupliceras. newname en unik identifierare för det duplicerade filmklippet. depth En unik djupnivå för det duplicerade filmklippet. Djupnivån indikerar en staplingsordning för duplicerade filmklipp. Staplingsordningen liknar staplingsordningen för lager på tidslinjen. Filmklipp med en lägre djupnivå döljs under klipp med högre djupnivå. Du måste ge varje duplicerat filmklipp en unik djupnivå så att det inte skriver över befintliga filmklipp på upptagna djupnivåer. Funktion; skapar en instans av ett filmklipp medan SWF-filen spelas upp. Returnerar ingenting. Spelhuvudet i ett duplicerat filmklipp börjar alltid med bildruta 1, oavsett var spelhuvudet är i originalfilmklippet (det överordnade filmklippet). Variabler i det överordnade filmklippet kopieras inte till det duplicerade filmklippet. Om det överordnade filmklippet tas bort, tas även det duplicerade filmklippet bort. Använd funktionen eller metoden removemovieclip() för att ta bort en filmklippsinstans som skapats med duplicatemovieclip(). Referera det nya filmklippet genom att använda den inskickade strängen som den nya newname-operanden. Följande exempel duplicerar ett filmklipp med namnet originalclip för att skapa ett nytt klipp med namnet newclip på djupnivån 10. Det nya klippets x-position är inställd på 100 pixlar. duplicatemovieclip("originalclip", "newclip", 10); setproperty("newclip", _x, 100); Följande exempel använder duplicatemovieclip() i en for-slinga för att skapa flera nya filmklipp på samma gång. En indexvariabel håller reda på det högsta upptagna staplingsdjupet. Varje duplicerat filmklipps namn innehåller ett numeriskt suffix som motsvarar dess staplingsnivå (clip1, clip2, clip3). for (i = 1; i <= 3; i++) { newname = "clip" add i; duplicatemovieclip("originalclip", newname); removemovieclip() eval () eval(expression) expression En sträng som innehåller namnet på en variabel, en egenskap, ett objekt eller ett filmklipp som ska hämtas.

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

iwork formler och funktioner användarhandbok

iwork formler och funktioner användarhandbok iwork formler och funktioner användarhandbok KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handbok

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handbok TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handbok Denna handbok avser TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition programvara version 2.55MP. För att erhålla den senaste versionen av dokumentationen, besök education.ti.com/guides.

Läs mer

ANVÄNDA ADOBE ACROBAT

ANVÄNDA ADOBE ACROBAT ANVÄNDA ADOBE ACROBAT 9 STANDARD Upphovsrätt 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Använder Adobe Acrobat 9 Standard för Windows If this guide is distributed with software that includes

Läs mer

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel av Anders Avdic Version 3.01 2009-08-07 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION 1 2 GRUNDERNA 1 2.1 Moduler, kod, programsatser och kommentarer 1 2.2

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2 Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2 5 september 2007 Huvudkontor i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Skapa en webbplats med Mediawiki

Skapa en webbplats med Mediawiki Mikael Nordin och David Öhlin Skapa en webbplats med Mediawiki En guide om hur man använder publiceringsverktyget Mediawiki Komma igång med Mediawiki.SE:s Internetguide, nr 10 Version 1.0 2009 Mikael Nordin

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Implementering av en webbshop

Implementering av en webbshop Datavetenskap Henrik Johansson Tobias Lindström Implementering av en webbshop Examensarbete, C-nivå 2005:09 Implementering av en webbshop Henrik Johansson Tobias Lindström 2005 Henrik Johansson, Tobias

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 7

Innehåll. 1 Inledning 7 Marc Mutz Utvecklare: David Faure Utvecklare: Steffen Hansen Utvecklare: Matthias Kalle Dalheimer Utvecklare: Jesper Pedersen Utvecklare: Daniel Molkentin Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet

Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet 1 Sammanfattning Intresset att lägga ut multimediaproduktioner från CD-rom direkt ut på Internet har ökat. Rapporten tar upp hur produktioner gjorda i Director/Authorware kan läggas ut på Internet utan

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 Excel fördjupningskurs 2013, upplaga 1 DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: admin@dcutbildning.com Internet: www.dcutbildning.se

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok November 2009 Copyright Notice 2005-2009 LifeSize Communications Inc, and its licensors. All rights reserved. LifeSize Communications has made every effort

Läs mer

Smartcloud Docs. Version 1.0.5

Smartcloud Docs. Version 1.0.5 Smartcloud Docs Version 1.0.5 ii Smartcloud Docs Innehåll Hanterade webbläsare........ 3 Hjälpmedelsfunktioner för SmartCloud Docs................ 5 Ordlista............... 7 A.................. 7 B..................

Läs mer

TravStat Windows. Copyright 2005-2015 Hennix Data

TravStat Windows. Copyright 2005-2015 Hennix Data TravStat Windows TravStat Windows Travprogrammet som rankar hästar med vetenskapliga metoder av Lars-Olov Larsson Metoden för att rank a hästar är adaptiv som betyder att programmet själv k an räk na ut

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer