ADOBE FLASH LITE 1.x Språkreferens för Adobe ActionScript

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADOBE FLASH LITE 1.x Språkreferens för Adobe ActionScript"

Transkript

1 ADOBE FLASH LITE 1.x Språkreferens för Adobe ActionScript

2 Copyright 2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Referenshandbok för ActionScript i Adobe Flash Lite 1.x This Language Reference is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the user guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the guide; and (2) any reuse or distribution of the guide contains a notice that use of the guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit Adobe, the Adobe logo, ColdFusion, and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Symbian and all Symbian based marks and logos are trademarks of Symbian Limited. All other trademarks are the property of their respective owners. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

3 iii Innehåll Kapitel 1: Inledning Mappen Samples Typografiska konventioner Kapitel 2: Flash Lites globala funktioner call() chr() duplicatemovieclip() eval () getproperty() gettimer() geturl() gotoandplay() gotoandstop() ifframeloaded() int() längd() loadmovie() loadmovienum() loadvariables() loadvariablesnum() mbchr() mblength() mbord() mbsubstring() nextframe() nextscene() Number() on() ord() play() prevframe() prevscene() random() removemovieclip() set() setproperty() stop() stopallsounds() String() substring() telltarget()

4 Innehåll iv togglehighquality() trace() unloadmovie() unloadmovienum() Kapitel 3: Flash Lite-egenskaper / (Snedstreck) _alpha _currentframe _focusrect _framesloaded _height _highquality _level maxscroll _name _rotation scroll _target _totalframes _visible _width _x _xscale _y _yscale Kapitel 4: Flash Lite-programsatser break case continue do..while else else if for if switch while Kapitel 5: Flash Lite-operatorer add (strängsammanfogning) = (addition assignment) and = (tilldelning) /* (blockkommentar) , (komma) // (kommentar)

5 Innehåll v?: (villkorlig) (stegvis minskning) / (dividera) /= (divisionstilldelning) (punkt) (stegvis ökning) && (logiskt AND) ! (logiskt NOT) (logiskt OR) % (modulo) %= (modulo-tilldelning) *= (multiplikations-tilldelning) * (multiplicera) (numeric add) == (numerisk likhet) > (numeriskt större än) >= (numerisk större än eller lika med) <> (numerisk olikhet) < (numerisk mindre än) <= (mindre än eller lika med) () (parenteser) " " (strängavgränsare) eq (stränglikhet) gt (sträng större än) ge (sträng större än eller lika med) ne (strängolikhet) lt (sträng mindre än) le (sträng mindre än eller lika med) (subtrahera) = (subtraktions-tilldelning) Kapitel 6: Flash Lite-specifika språkelement Funktioner _capcompoundsound _cap _caploaddata _capmfi _capmidi _capmms _capmp _capsmaf _capsms _capstreamsound _cap4waykeyas $version fscommand()

6 Innehåll vi Launch fscommand2() Escape FullScreen GetBatteryLevel GetDateDay GetDateMonth GetDateWeekday GetDateYear GetDevice GetDeviceID GetFreePlayerMemory GetLanguage GetLocaleLongDate GetLocaleShortDate GetLocaleTime GetMaxBatteryLevel GetMaxSignalLevel GetMaxVolumeLevel GetNetworkConnectStatus GetNetworkName GetNetworkRequestStatus GetNetworkStatus GetPlatform GetPowerSource GetSignalLevel GetTimeHours GetTimeMinutes GetTimeSeconds GetTimeZoneOffset GetTotalPlayerMemory GetVolumeLevel Quit ResetSoftKeys SetInputTextType SetQuality SetSoftKeys StartVibrate StopVibrate Unescape

7 1 Kapitel 1: Inledning Den här handboken beskriver syntaxen för och användingen av ActionScriptelement för utveckling av program för programvaran Macromedia Flash Lite 1.0 och Macromedia Flash Lite 1.1 från Adobe, som tillsammans kallas för Flash Lite 1.x. Flash Lite 1.x ActionScript bygger på den version av ActionScript som användes i Macromedia Flash 4. För att använda exempel i ett skript kopierar du kodexemplet från den här handboken och klistrar in det i skriptpanelen eller i en extern skriptfil. Handboken redovisar samtliga ActionScriptelement operatörer, nyckelord, programsatser, kommandon, egenskaper, funktioner, klasser och metoder. Mappen Samples på kompletta Flash Lite-projekt med aktiv ActionScript-kod finns på sidan Flash Lite Samples and Tutorials på Hämta och dekomprimera zip-filen för din version av ActionScript. filen ligger i mappen Samples. Typografiska konventioner Följande typografiska konventioner används i den här boken: Kursiv anger ett värde som ska bytas ut (till exempel i en katalogsökväg). Kodteckensnitt anger att det är ActionScript-kod. Kursivt kodteckensnitt anger att det är en ActionScript-parameter. Fet stil anger att texten är ordagrann. Dubbla citattecken ("") i kodexempel anger avgränsade strängar. Programmerare kan dock även använda enkla citattecken.

8 2 Kapitel 2: Flash Lites globala funktioner Detta avsnitt redogör för syntaxen för och användningen av ActionScripts globala funktioner i programvaran Macromedia Flash Lite 1.1 från Adobe. Följande funktioner ingår: Funktion call() chr() duplicatemovieclip() eval () getproperty() gettimer() geturl() gotoandplay() gotoandstop() ifframeloaded() int() längd() loadmovie() loadmovienum() loadvariables() loadvariablesnum() mbchr() mblength() mbord() mbsubstring() nextframe() nextscene() Kör skriptet i den anropade bildrutan utan att flytta spelhuvudet till den bildrutan. Konverterar ASCII-kodtal till tecken. Skapar en instans av ett filmklipp medan SWF-filen spelas upp. Har åtkomst till variabler, egenskaper, objekt eller filmklipp via namn. Returnerar värdet för den angivna egenskapen för det specificerade filmklippet. Returnerar antalet tusendels sekunder som har gått sedan SWF-filen började spelas upp. Läser in ett dokument från en viss URL-adress till ett fönster eller skickar variabler till ett annat program på en angiven URL-adress. Flyttar spelhuvudet till den angivna bildrutan i en scen och börjar spela upp från den bildrutan. Om ingen scen anges går spelhuvudet till den angivna bildrutan i den aktuella scenen. Flyttar spelhuvudet till en angiven bildruta i en scen och stoppar uppspelningen. Om ingen scen anges skickas spelhuvudet till bildrutan i den aktuella scenen. Kontrollerar om innehållet i en viss bildruta är tillgängligt lokalt. Trunkerar ett decimalvärde till ett heltalsvärde. Returnerar antalet tecken i den specificerade strängen eller det specificerade variabelnamnet. Läser in SWF-filen till Flash Lite medan den ursprungliga SWF-filen spelas upp. Läser in SWF-filen till en nivå i Flash Lite medan den ursprungligt inlästa SWF-filen spelas upp. Läser data från en extern fil, till exempel en textfil eller text som genereras av Adobe ColdFusion, CGI ASP-, PHP- eller Perlskript och anger värden för variabler på en Flash Lite-nivå. Den här funktionen kan även uppdatera variabler i den aktiva SWF-filen med nya värden. Läser data från en extern fil, till exempel en textfil eller text som genereras av ColdFusion, ett CGI-, ASP-, PHP- eller Perlskript och anger värden för variabler på en Flash Lite-nivå. Den här funktionen kan även uppdatera variabler i den aktiva SWFfilen med nya värden. Konverterar ett ASCII-kodtal till ett flerbyte-tecken. Returnerar längden på strängen för flerbyte-tecknet. Konverterar det angivna tecknet till ett flerbyte-tal. Extraherar en ny flerbyte-teckensträng från en flerbyte-teckensträng. Flyttar spelhuvudet till nästa bildruta och stannar det där. Flyttar spelhuvudet till bildruta 1 i nästa scen och stoppar det.

9 Flash Lites globala funktioner 3 Funktion Number() on() ord() play() prevframe() prevscene() random() på sidan 23 removemovieclip() set() setproperty() stop() stopallsounds() String() substring() telltarget() togglehighquality() trace() unloadmovie() unloadmovienum() Konverterar ett uttryck till ett siffervärde och returnerar ett värde. Anger den användarhändelse eller tangenttryckning som utlöser en händelse. Konverterar tecken till ASCII-kodtal. Flyttar spelhuvudet framåt på tidslinjen. Flyttar spelhuvudet till föregående bildruta och stannar det där. Om den aktuella bildrutan är bildruta 1 flyttas inte spelhuvudet. Flyttar spelhuvudet till bildruta 1 i föregående scen och stoppar det. Genererar ett slumpmässigt heltal. Tar bort det specificerade filmklipp som ursprungligen skapades med duplicatemovieclip(). Tilldelar ett värde till en variabel. Ändrar ett egenskapsvärde i ett filmklipp medan filmklippet spelas upp. Stoppar SWF-filen som spelas upp. Stoppar alla ljud som spelas upp i en SWF-fil utan att stoppa spelhuvudet. Returnerar en strängbeteckning för den angivna parametern. Extraherar delar av en sträng. Utför instruktionerna som angetts i parametern statement(s) till tidslinjen i parametern target. Aktiverar och inaktiverar kantutjämning i Flash Lite. Kantutjämning jämnar ut kanterna på objekt men gör SWF-filuppspelningen långsammare. Utvärderar uttrycket och visar resultatet i testläget i utdatapanelen. Tar bort ett filmklipp från Flash Lite som lästes in med loadmovie()loadmovienum() eller duplicatemovieclip(). Tar bort ett filmklipp som lästes in med loadmovie()loadmovienum(), eller duplicatemovieclip() från en nivå i Flash Lite. call() call(frame) call(movieclipinstance:frame) bildruta Etiketten eller numret för en bildruta på tidslinjen. movieclipinstance Instansnamnet på ett filmklipp.

10 Flash Lites globala funktioner 4 Funktion; kör skriptet i den anropade bildrutan utan att flytta spelhuvudet till den bildrutan. Lokala variabler existerar inte efter att skriptet körs. Funktion call() kan ha två olika former: Standardformen kör scriptet på specificerad bildruta där funktionen call() kördes utan att flytta spelhuvudet till den bildrutan. Den angivna klippinstansen kör skriptet på den specificerade bildrutan i filmklippinstansen utan att flytta spelhuvudet till den bildrutan. Obs! Funktionen call() arbetar synkront. Ett eventuellt ActionScript som följer på en call()-funktion körs inte förrän samtliga ActionScript vid den angivna bildrutan har slutförts. De exempel som följer kör skriptet i bildrutan myscript: // to execute functions in frame with label "myscript" thisframe = "myscript"; trace ("Calling the script in frame: " add thisframe); // to execute functions in any other frame on the same timeline call("myscript"); chr() chr(number) number Ett ASCII-kodtal. Strängfunktion; konverterar ASCII-kodtal till tecken. Följande exempel konverterar talet 65 till bokstaven A och tilldelar det till variabeln myvar: myvar = chr(65); trace (myvar);// Output: A duplicatemovieclip()

11 Flash Lites globala funktioner 5 duplicatemovieclip(target, newname, depth) target Målsökvägen till filmklippet som ska dupliceras. newname en unik identifierare för det duplicerade filmklippet. depth En unik djupnivå för det duplicerade filmklippet. Djupnivån indikerar en staplingsordning för duplicerade filmklipp. Staplingsordningen liknar staplingsordningen för lager på tidslinjen. Filmklipp med en lägre djupnivå döljs under klipp med högre djupnivå. Du måste ge varje duplicerat filmklipp en unik djupnivå så att det inte skriver över befintliga filmklipp på upptagna djupnivåer. Funktion; skapar en instans av ett filmklipp medan SWF-filen spelas upp. Returnerar ingenting. Spelhuvudet i ett duplicerat filmklipp börjar alltid med bildruta 1, oavsett var spelhuvudet är i originalfilmklippet (det överordnade filmklippet). Variabler i det överordnade filmklippet kopieras inte till det duplicerade filmklippet. Om det överordnade filmklippet tas bort, tas även det duplicerade filmklippet bort. Använd funktionen eller metoden removemovieclip() för att ta bort en filmklippsinstans som skapats med duplicatemovieclip(). Referera det nya filmklippet genom att använda den inskickade strängen som den nya newname-operanden. Följande exempel duplicerar ett filmklipp med namnet originalclip för att skapa ett nytt klipp med namnet newclip på djupnivån 10. Det nya klippets x-position är inställd på 100 pixlar. duplicatemovieclip("originalclip", "newclip", 10); setproperty("newclip", _x, 100); Följande exempel använder duplicatemovieclip() i en for-slinga för att skapa flera nya filmklipp på samma gång. En indexvariabel håller reda på det högsta upptagna staplingsdjupet. Varje duplicerat filmklipps namn innehåller ett numeriskt suffix som motsvarar dess staplingsnivå (clip1, clip2, clip3). for (i = 1; i <= 3; i++) { newname = "clip" add i; duplicatemovieclip("originalclip", newname); removemovieclip() eval () eval(expression) expression En sträng som innehåller namnet på en variabel, en egenskap, ett objekt eller ett filmklipp som ska hämtas.

12 Flash Lites globala funktioner 6 Funktion; har åtkomst till variabler, egenskaper, objekt eller filmklipp via namn. Om expression är en variabel eller en egenskap returneras värdet för variabeln eller egenskapen. Om expression är ett objekt eller ett filmklipp returneras en referens till objektet eller filmklippet. Om elementet som namnges i expression inte hittas, returneras undefined. Du kan använda eval() för att simulera arrayer eller för att dynamiskt ange och hämta en variabels värde. Följande exempel använder eval() för att bestämma värdet på uttrycket "piece" + x. Eftersom resultatet är ett variabelnamn returnerar piece3, eval() variabelns värde och tilldelar det till y: piece3 = "dangerous"; x = 3; y = eval("piece" add x); trace(y);// Output: dangerous. Följande exempel visar hur en array kan simuleras: name1 = "mike"; name2 = "debbie"; name3 = "logan"; for(i = 1; i <= 3; i++) { trace (eval("name" add i));// Output: mike, debbie, logan getproperty() getproperty(my_mc, property) my_mc Instansnamnet för ett filmklipp för vilket egenskapen hämtas. property En egenskap för ett filmklipp. Funktion; returnerar värdet för den angivna egenskapen för filmklippet my_mc. Följande exempel hämtar den vågräta axelkoordinaten (_x) för filmklipp my_mc i rotfilmtidslinjen: xpos = getproperty("person_mc", _x); trace (xpos); // output: -75 setproperty()

13 Flash Lites globala funktioner 7 gettimer() gettimer() Ingen. Funktion; returnerar antalet tusendels sekunder som har gått sedan SWF-filen började spelas upp. Följande exempel sätter variabeln timeelapsed till det antal millisekunder som gått sedan uppspelningen av SWFfilen började: timeelapsed = gettimer(); trace (timeelapsed);// Output: milliseconds of time movie has been playing geturl() geturl(url [, window [, "variables"]]) url Webbadressen som dokumentet ska hämtas från. window En valfri parameter som specificerar det fönster eller den HTML-textruta som dokumentet ska läsas in i. Obs! Parametern window anges inte för Flash Lite-program eftersom läsare i mobiltelefoner inte har stöd för flera fönster. Du kan ange en tom sträng eller namnet på ett visst fönster eller markera ett av följande reserverade målnamn: _self anger den aktuella rutan i det aktuella fönstret. _blank anger ett nytt fönster. _parent anger den aktuella rutans överordnade ruta. _top anger rutan på den översta nivån i fönstret. variables En GET- eller POST-metod för att skicka variabler. Om det inte finns några variabler utelämnar du den här parametern. Metoden GET lägger till variablerna på slutet av webbadressen och används för mindre antal variabler. Metoden POST skickar variablerna i en separat HTTP-rubrik och används för att skicka långa strängar med variabler.

14 Flash Lites globala funktioner 8 Funktion; läser in ett dokument från en viss URL-adress till ett fönster eller skickar variabler till ett annat program på en angiven URL-adress. Om du vill testa den här funktionen kontrollerar du först att filen som ska läsas in finns på den angivna platsen. Om du vill använda en absolut URL-adress (till exempel behöver du en nätverksanslutning. Flash Lite 1.0 kan bara använda protokollen HTTP, HTTPS, mailto och tel. Flash Lite 1.1 kan använda dessa protokoll och dessutom protokollen file, SMS (short message service) och MMS (multimedia message service). Flash Lite skickar anropet till operativsystemet och operativsystemet hanterar det med det registrerade standardprogrammet för protokollet ifråga. Endast en geturl()-funktion behandlas per bildruta eller per händelsehanterare. En del handenheter begränsar funktionen geturl() till enbart knapphändelser, vilket innebär att geturl()-anropet bara behandlas om det aktiveras i en enhetsknapphanterare. Också under sådana omständigheter behandlas bara en geturl()-funktion per händelsehanterare. I det ActionScript som följer öppnar Flash Lite mobile.example.com i standardläsaren: myurl = "http://mobile.example.com"; on(keypress "1") { geturl(myurl); Du kan även använda GET eller POST för att skicka variabler. I följande exempel används metoden GET för att lägga till variabler i en webbadress: firstname = "Gus"; lastname = "Richardson"; age = 92; geturl("http://www.example.com", "_blank", "GET"); I följande ActionScript används POST för att skicka variabler i HTTP-rubriken: firstname = "Gus"; lastname = "Richardson"; age = 92; geturl("http://www.example.com", "POST"); Du kan tilldela en knappfunktion för att öppna ett fönster för att skapa e-post med textfälten address, subject och body redan ifyllda. Använd en av följande metoder för att tilldela en knappfunktion: Metod 1 för kodning med antingen Shift-JIS eller engelska tecken. Metod 2 för kodning med enbart engelska tecken. Metod 1: Lägg in variabler för var och en av de önskade parametrarna, som i detta exempel: on (release, keypress "#"){ subject = " subject"; body = " body"; "", "GET"); Metod 2: Definiera varje parameter i funktionen geturl(), som i detta exempel: on (release, keypress "#"){ com&subject=i am the subject&body=i am the body");

15 Flash Lites globala funktioner 9 Metod 1 leder till automatisk URL-kodning under det att metod 2 behåller blankstegen i strängarna. De strängar som resulterar av användning av metod 1 är exempelvis följande: +subject +body Metod 2 resulterar däremot i följande strängar: subject body Följande exempel använder protokollet tel: on (release, keypress "#"){ geturl("tel:117"); I följande exempel används geturl() för att skicka ett SMS-meddelande: mysms = "sms: ?body=sample sms message"; on(keypress "5") { geturl(mysms); I följande exempel används geturl() för att skicka ett MMS-meddelande: // mms example mymms = "mms: ?body=sample mms message"; on(keypress "6") { geturl(mymms); I följande exempel används geturl() för att öppna en textfil som ligger på det lokala filsystemet: // file protocol example filepath = "file://c:/documents/flash/myapp/myvariables.txt"; on(keypress "7") { geturl(filepath); gotoandplay() gotoandplay([scene,] frame) scene En valfri sträng som anger namnet på den scen som spelhuvudet flyttas till. bildruta ett tal som representerar bildrutenumret eller en sträng som representerar etiketten för bildrutan som spelhuvudet flyttas till.

16 Flash Lites globala funktioner 10 Funktion; flyttar spelhuvudet till den angivna bildrutan i en scen och börjar spela upp från den bildrutan. Om ingen scen anges går spelhuvudet till den angivna bildrutan i den aktuella scenen. Du kan bara använda parametern scene på rottidslinjen, inte inom tidslinjer för filmklipp eller andra objekt i dokumentet. När användaren klickar på en knapp till vilken gotoandplay() har tilldelats i följande exempel går spelhuvudet till bildruta 16 i den aktuella scenen och börjar spela upp SWF-filen: on(keypress "7") { gotoandplay(16); gotoandstop() Flash 1.0. gotoandstop([scene,] frame) scene En valfri sträng som anger namnet på den scen som spelhuvudet flyttas till. bildruta ett tal som representerar bildrutenumret eller en sträng som representerar etiketten för bildrutan som spelhuvudet flyttas till. Funktion; flyttar spelhuvudet till en angiven bildruta i en scen och stoppar uppspelningen. Om ingen scen anges skickas spelhuvudet till bildrutan i den aktuella scenen. Du kan bara använda parametern scene på rottidslinjen, inte inom tidslinjer för filmklipp eller andra objekt i dokumentet. När användaren klickar på en knapp till vilken gotoandstop() har tilldelats i följande exempel flyttas spelhuvudet till bildruta 5 i den aktuella scenen och slutar spela upp SWF-filen: on(keypress "8") { gotoandstop(5); ifframeloaded()

17 Flash Lites globala funktioner 11 ifframeloaded([scene,] frame) { statement(s); scene En valfri sträng som specificerar namnet på den scen som ska laddas. bildruta Det bildrutenummer eller den bildruteetikett som ska laddas innan nästa programsats kan köras. programsats(er) De instruktioner som ska köras om den angivna bildrutan, eller scenen och bildrutan, läses in. Funktion; kontrollerar om innehållet i en viss bildruta är tillgängligt lokalt. Använd funktionen ifframeloaded för att börja spela upp en enkel animering medan resten av SWF-filen laddas ned till den lokala datorn. Du kan också använda egenskapen _framesloaded för att kontrollera en extern SWF-fils nedladdningsförlopp. Skillnaden mellan att använda _framesloadedoch ifframeloaded är att _framesloaded kan användas med if- eller else-uttryck. I exemplet nedan används funktionen ifframeloaded för att kontrollera om bildruta 10 i SWF-filen har lästs in. Om bildrutan är inläst skriver kommandot trace() "bildruta 10 är laddad" på utdatapanelen. Utdatavariabeln defineras också med en inlästbildruta-variabel: 10. ifframeloaded(10) { trace ("frame number 10 is loaded"); output = "frame loaded: 10"; _framesloaded int() int(value) value Ett tal eller en sträng som ska trunkeras till ett heltal. Funktion; trunkerar ett decimalvärde till ett heltalsvärde. Följande exempel trunkerar talen i variablerna distance och mydistance:

18 Flash Lites globala funktioner 12 distance = ; //trace ("distance = " add distance add " and rounded to:" add int(distance)); // Output: distance = 2.08 and rounded to: 2 mydistance = "3.8"; //trace ("mydistance = " add int(mydistance)); // Output: 3 längd() length(expression) length(variable) expression En sträng. variable Namnet på en variabel. Strängfunktion; returnerar antalet tecken i den specificerade strängen eller det specificerade variabelnamnet. Följande exempel returnerar längden på strängen "Hello"": length("hello"); Returvärdet är 5. Följande exempel validerar en e-postadress genom att kontrollera att den består av minst sex tecken: = if (length( ) > 6) { //trace (" appears to have enough characters to be valid"); loadmovie() Flash Lite 1.1. loadmovie(url, target [, method])

19 Flash Lites globala funktioner 13 url En sträng som specificerar den absoluta eller relativa URL-adressen för den SWF-fil som ska läsas in. En relativ sökväg måste vara relativ till SWF-filen på nivå 0. Absoluta webbadresser innehåller protokollreferensen, till exempel eller file:///. target En referens till ett filmklipp eller en sträng som representerar sökvägen till ett målfilmklipp. Målfilmklippet ersätts av den inlästa SWF-filen. method En valfri strängparameter som anger en HTTP-metod för att skicka variabler. Parametern måste vara strängen GET eller POST. Om det inte finns några variabler att skicka utelämnar du den här parametern. Metoden GET lägger till variablerna på slutet av webbadressen och används för mindre antal variabler. Metoden POST skickar variablerna i en separat HTTP-rubrik och används för långa strängar med variabler. Funktion; läser in SWF-filen till Flash Lite medan den ursprungliga SWF-filen spelas upp. För att läsa in en SWF-fil till en specifik nivå använder man funktionen loadmovienum() i stället för loadmovie(). När en SWF-fil läses till ett målfilmklipp kan du använda målsökvägen för det filmklippet för att ange den inlästa SWFfilen som mål. En SWF-fil som lästs in i ett mål ärver positionen, rotationen och skalegenskaperna för målfilmklippet. Det övre vänstra hörnet av en laddad bild eller SWF-fil justeras mot registreringspunkten för målfilmklippet. Om målet är rottidslinjen justeras emellertid det övre vänstra hörnet av bilden eller SWF-filen mot det övre vänstra hörnet på scenen. Använd funktionen unloadmovie() för att ta bort SWF-filer som lästs in med loadmovie(). I följande exempel läses SWF-filen circle.swf in från samma katalog och ersätter filmklippet mysquare som redan finns på scenen: loadmovie("circle.swf", "mysquare"); // Equivalent statement: loadmovie("circle.swf", _level0.mysquare); _level, loadmovienum(), unloadmovie(), unloadmovienum() loadmovienum() Flash Lite 1.1. loadmovienum(url, level [, method]) url En sträng som specificerar den absoluta eller relativa URL-adressen för den SWF-fil som ska läsas in. En relativ sökväg måste vara relativ till huvud-swf-filen på nivå 0. För användning i den fristående Flash Lite-spelaren, eller för användning i testläget i redigeringsprogrammet i Flash, måste alla SWF-filer ligga i samma mapp och filnamnen får inte innefatta mapp- eller diskenhetsspecifikationer. level En heltal som specificerar på vilken nivå i Flash Lite som SWF-filen läses in.

20 Flash Lites globala funktioner 14 method En valfri strängparameter som anger en HTTP-metod för att skicka variabler. Den måste ha värdet GET eller POST. Om det inte finns några variabler att skicka utelämnar du den här parametern. Metoden GET lägger till variablerna på slutet av webbadressen och används för mindre antal variabler. Metoden POST skickar variablerna i en separat HTTP-rubrik och används för långa strängar med variabler. Funktion; läser in SWF-filen till en nivå i Flash Lite medan den ursprungligt inlästa SWF-filen spelas upp. Vanligtvis visar Flash Lite en SWF-fil och stängs sedan. Funktionen loadmovienum() gör att du kan visa flera SWFfiler på en gång och växla mellan SWF-filer utan att läsa in ett annat HTML-dokument. För att ange ett mål i stället för en nivå använder man funktionen loadmovie() i stället för loadmovienum(). Flash Lite har en staplingsnivåordning som börjar med nivå 0. Dessa nivåer är som lager av acetat de är genomskinliga förutom objekten på varje nivå. När du använder loadmovienum() måste du ange en nivå i Flash Lite till vilken SWF-filen ska läsas in. När en SWF-fil läses in till en nivå kan du använda syntaxen _leveln där N är nivånumret, för att rikta SWF-filen. När du läser in en SWF-fil kan du ange valfritt nivånummer. När du läser in SWF-filer till en nivå som redan har en inläst SWF-fil ersätter den nya SWF-filen den tidigare. Om du läser in en SWF-fil till nivå 0 töms alla nivåer i Flash Lite och nivå 0 ersätts med den nya filen. SWF-filen på nivå 0 anger bildrutefrekvensen, bakgrundsfärg och bildrutestorlek för alla andra inlästa SWF-filer. Använd unloadmovienum() för att ta bort SWF-filer eller bilder som lästs in med loadmovienum(). Följande exempel läser in SWF-filen till nivå 2: loadmovienum("http://www.someserver.com/flash/circle.swf", 2); _level, loadmovie(), unloadmovienum() loadvariables() Flash Lite 1.1. loadvariables(url, target [, variables]) url En sträng som representerar en absolut eller relativ URL-adress där variablerna hittats. Om SWF-filen som skickar det här anropet körs i en webbläsare måste url finnas på samma domän som SWF-filen. target Målsökvägen till ett filmklipp som tar emot de inlästa variablerna. variables En valfri strängparameter som anger en HTTP-metod för att skicka variabler. Parametern måste vara strängen GET eller POST. Om det inte finns några variabler att skicka utelämnar du den här parametern. Metoden GET lägger till variablerna på slutet av webbadressen och används för mindre antal variabler. Metoden POST skickar variablerna i en separat HTTP-rubrik och används för långa strängar med variabler.

Adobe Application Manager Enterprise Edition version 3.0

Adobe Application Manager Enterprise Edition version 3.0 Adobe Application Manager Enterprise Edition version 3.0 Dokumentversion 3.0 Dokumentdatum: maj 2012 Adobe Application Manager Enterprise Edition version 3.0 I det här dokumentet: Inledning Nyheter och

Läs mer

En förladdare fångar användarens uppmärksamhet under tiden huvudfilmen laddas. Använd din kreativitet när du formger en förladdare och använd sedan

En förladdare fångar användarens uppmärksamhet under tiden huvudfilmen laddas. Använd din kreativitet när du formger en förladdare och använd sedan En förladdare fångar användarens uppmärksamhet under tiden huvudfilmen laddas. Använd din kreativitet när du formger en förladdare och använd sedan ActionScript för att sätta den i arbete. 10 Ladda och

Läs mer

Visual Basic, en snabbgenomgång

Visual Basic, en snabbgenomgång Visual Basic, en snabbgenomgång Variabler och Datatyper En variabel är som en behållare. Olika behållare passar bra till olika saker. I Visual Basic(härefter VB) finns olika typer av behållare för olika

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Innehåll. JavaScript - Grundkurs. Vad är JavaScript? Vad är JavaScript? Vad behövs? Lite historia

Innehåll. JavaScript - Grundkurs. Vad är JavaScript? Vad är JavaScript? Vad behövs? Lite historia JavaScript - Grundkurs Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.dynamicos.se www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till JavaScript JavaScript i HTML-dokument Lite om DOM (Document Object Model) Händelser

Läs mer

Materialspecifikationer webb 2014

Materialspecifikationer webb 2014 SYDSVENSKAN CITY NÄRA H I T TA H E M. S E MERAJOBB.SE SYDSVENSKAN WEBBYRÅ Materialspecifikationer webb 2014 www.sydsvenskan-webbyra.se Standardformat Panoramabanner Storlek: 980x240 px Framerate: 18-24

Läs mer

DOM (Document Object Model) är modellen efter vilken en webbläsaren är uppbyggd. Alla objekt/element i webbläsaren finns hierarkiskt ordnade i DOM.

DOM (Document Object Model) är modellen efter vilken en webbläsaren är uppbyggd. Alla objekt/element i webbläsaren finns hierarkiskt ordnade i DOM. JavaScript del1 Syftet med detta häfte är att sammanfatta det viktigaste i JavaScript så kort och koncist som möjligt men ändå tillräckligt omfattande för att ge god kännedom om en av de vanligaste teknikerna

Läs mer

ADO.NET Murach Kapitel 17-20

ADO.NET Murach Kapitel 17-20 Databaser och C# ADO.NET Murach Kapitel 17-20 2013-01-30 1 Winstrand Development Databas ADO.NET Är en del av.net ramverket och tillhandahåller delar för att kommunicera med olika datakällor. Dessa kan

Läs mer

Enkla datatyper minne

Enkla datatyper minne Enkla datatyper minne 143.56 sant Sonja A falskt 18 1999-10-29 Bertil Gralvik, KTH Ingenjörsskolan 1 Addera två tal Algoritmen Summera tal Mata in två tal Beräkna Skriv ut resultat Mata in tal 1 Mata in

Läs mer

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och...

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och... Allt du behöver veta om MATLAB: Industristandard för numeriska beräkningar och simulationer. Används som ett steg i utvecklingen (rapid prototyping) Har ett syntax Ett teleskopord för «matrix laboratory»

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Microsoft Excel. Avancerade funktioner

Microsoft Excel. Avancerade funktioner Microsoft Excel Avancerade funktioner Avancerade funktioner OM() Returnerar ett värde om ett angivet villkor beräknas till SANT och ett annat värde om det beräknas till FALSKT. =OM(A6>A5;C9;OM(A6>A4;C10;OM(A6>A3;C11;

Läs mer

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser.

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. I dessa uppgifter kommer du att lära dig om hur man definierar egna objekt genom att skriva klasser. Detta är grunden för att förstå objekt orienterad

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 4

Objektorienterad programmering Föreläsning 4 Objektorienterad programmering Föreläsning 4 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Agenda Introduktion till objektorientering Klasser och Objekt Instansvariabler Metoder Introduktion

Läs mer

Jobbschemaläggare. Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Jobbschemaläggare. Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Start.............................................. 4 1.1.1 Schemalagda aktiviteter..............................

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Exempelsamling Assemblerprogrammering

Exempelsamling Assemblerprogrammering Exempelsamling Assemblerprogrammering I uppgifterna nedan utgå från följande programskelett: #include.data var1:.word 12 var2:.word 19 sum: prod:.float 0.set noreorder.text.globl start.ent start

Läs mer

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Hantera genvägar och grupper 4 2.1 Lägga till grupper...................................... 4 2.2 Lägga till

Läs mer

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 1 Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I Microsoft SQL-Server Management Studio kan man arbeta på olika sätt. Antingen via användargränssnittet

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java

Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java Klasser En klass är en mall för hur man ska beskriva på något. Antag att vi har en klass, Bil. Den klassen innehåller en lista på

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

PHP. Dynamiska webbsidor

PHP. Dynamiska webbsidor PHP Dynamiska webbsidor WEBBPROGRAMMERING PÅ SERVERSIDAN DB server web browser client client script HTTP Request (get, post) HTTP Response (HTML, CSS, JS) web server server script JS PHP file (txt, xml,

Läs mer

Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er

Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er Labora&on 8 Formulär övningar/uppgi6er 1M321 Webbteknik 1, 7,5hp Medieteknik 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se 1a. Ladda ner arbetsdokument Till övningarna i denna labora&on finns det en par dokument

Läs mer

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program FileMaker Server 11 Handboken Uppdatera plugin-program 2010, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och filmappslogotypen

Läs mer

Övningar i JavaScript del 5

Övningar i JavaScript del 5 Övningar i JavaScript del 5 I dessa övningar ska vi ta upp några lika händelsehanterare. Dessa ska dck inte läggas in med attribut i HTML-kden, så sm vi gjrt tidigare med nclick. Istället ska vi nu lägga

Läs mer

PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA

PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA Nicolina Månsson 2010-08-16 (Kontaktperson Nicolina Månsson, tel. 0768-530640) Tentamensinstruktioner Poängsättning Hela tentamen omfattar 42 poäng. Poäng för varje uppgift

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

E07 "Greased Lightning"

E07 Greased Lightning E07 "Greased Lightning" Föreläsning 7, HT2014 CSS och Event Kurs: 1dv403 Webbteknik I Johan Leitet E07 Greased Lightning Dagens agenda CSS-egenskaper Händelsestyrd programmering Händelsehanterare Typer

Läs mer

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1)

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1) Föreläsning 10 STRING OCH STRINGBUILDER; VARIABLERS SYNLIGHET Att deklarera och att använda variabler När vi deklarerar en variabel, t ex int x; inför vi en ny variabel med ett namn och en typ. När namnet

Läs mer

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data

Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data Planering Programmering grundkurs HI1024 HT 2015 - data Föreläsning V36 Föreläsning 1 Programmering Kurs-PM Programmeringsmiljö Hello World! Variabler printf scanf Föreläsning 2 Operatorer Tilldelning

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Introduktion C-programmering

Introduktion C-programmering Introduktion C-programmering Viktor Kämpe C Historik Utvecklades först 1969 1973 av Dennis Ritchcie vid AT&T Bell Labs. Högnivå språk med kontakt mot maskinvara. Ett utav de mest använda språken. 2 C Standarder

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Programmeringsteknik med C och Matlab

Programmeringsteknik med C och Matlab Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 6: Filhantering Henrik Björklund Umeå universitet 13 oktober 2009 Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober 2009 1 / 22 Textfiler Filer är sekvenser

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Data Editor, datainmatning och dataredigering

Data Editor, datainmatning och dataredigering Åke Aronsson och Studentlittertur Kap 2 Data Editor, datainmatning och dataredigering 1 Kapitel 2: Data Editor, datainmatning och dataredigering Data Editor När SPSS startas öppnas automatiskt ett blankt

Läs mer

C-programmering, föreläsning 2 Jesper Wilhelmsson

C-programmering, föreläsning 2 Jesper Wilhelmsson C-programmering, föreläsning 2 Jesper Wilhelmsson Funktioner void Globala och lokala variabler, scope static Arrayer Strängar ASCII, ANSI Argument till main Slumptal Funktioner Nu är det dags att börja

Läs mer

Hej Då, Karel! Programmering. Vårt första Javaprogram. hh.se/db2004. Java. Grundtyper, variabler och arrayer

Hej Då, Karel! Programmering. Vårt första Javaprogram. hh.se/db2004. Java. Grundtyper, variabler och arrayer Programmering hh.se/db2004 Föreläsning 3: Java. Grundtyper, variabler och arrayer Hej Då, Karel! Verónica Gaspes www2.hh.se/staff/vero www2.hh.se/staff/vero/programmering Center for Research on Embedded

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Acano cospace Solution

Acano cospace Solution Acano cospace Solution Acano Klienten Snabbstarts Guide Acano 1.0 October 2013 Innehåll Contents 1 Introduktion 3 2 Hålla en ad-hoc audio and video möte 4 3 Skapa ett cospace 5 4 Ansluta till ett cospace

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR LADDA UPP EN PDF & LÄNKA TILL I ARTIKEL Sida 1 av 11 LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Ladda upp ett PDF dokument på

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6.

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. Adobe Fireworks CS6 Marketing Copy för Channel Partners Adobe Fireworks CS6 Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. HUR

Läs mer

Beräkningsvetenskap föreläsning 2

Beräkningsvetenskap föreläsning 2 Beräkningsvetenskap föreläsning 2 19/01 2010 - Per Wahlund if-satser if x > 0 y = 2 + log(x); else y = -1 If-satsen skall alltid ha ett villkor, samt en då det som skall hända är skrivet. Mellan dessa

Läs mer

Kapitel 16: Programmering

Kapitel 16: Programmering Kapitel 16: mering Innehåll Komma igång: Volymen av en cylinder...2 Skapa och ta bort program...4 Skriva instruktioner och köra program...5 Redigera program...6 Kopiera och byta namn på program...7 PRGM

Läs mer

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet ITK:P1 Föreläsning 1 Att programmera i språket Java DSV Peter Mozelius Programmering Olika typer av programmering som t ex: o Imperativ programmering (C, Pascal m fl) o Funktionell programmering (Lisp,

Läs mer

PROGRAMMERING-Java TENTAMINA

PROGRAMMERING-Java TENTAMINA PROGRAMMERING-Java TENTAMINA Nicolina Månsson 2010-03-17 Tentamensinstruktioner Poängsättning Hela tentamen omfattar 42 poäng. Poäng för varje uppgift står angivet inom parentes före varje uppgift. - För

Läs mer

Laboration 2. returnerar true om det är omöjligt för roboten att göra move() utan att. exekveringsfel erhålls, annars returnera false.

Laboration 2. returnerar true om det är omöjligt för roboten att göra move() utan att. exekveringsfel erhålls, annars returnera false. Laboration 2. I denna laboration skall ni programmera en robot som modelleras av den givna klassen Robot. En robot vistas i en enkel värld, som modelleras av klassen RobotWorld. Världen består av ett rutmönster

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN

Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN Carl-Oscar Hermansson WEBB DESIGN Del SKAPA DIN WEBBPLATS MED HTML. Öppna ett HTML-dokument... 8 6. HTML grundkod... 9 7. Färger... 0 8. Textformatering... 9. Listor... 0 0. Bilder.... Bakgrundsbilder...

Läs mer

Klasser i Java kan ha metoder och egenskaper. Metoder beskriver funktioner som klassen kan utföra. Egenskaper beskriver innehållet i klassen.

Klasser i Java kan ha metoder och egenskaper. Metoder beskriver funktioner som klassen kan utföra. Egenskaper beskriver innehållet i klassen. TT Kapitel 3. Husdjur & Fisk Javaklasser Translation by Leif Lourié Java program består av klasser som beskriver saker (objekt) som finns på riktigt. Även om det finns många olika sätt att skriva program

Läs mer

ZoomText 9.1. Tillägg till Användarmanual. Ai Squared

ZoomText 9.1. Tillägg till Användarmanual. Ai Squared ZoomText 9.1 Tillägg till Användarmanual Ai Squared Copyrights ZoomText Magnifier Copyright 2008, Algorithmic Implementations, Inc. All Rights Reserved. ZoomText Magnifier/Reader Copyright 2008, Algorithmic

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2006

NYHETER I AUTOCAD 2006 NYHETER I AUTOCAD 2006 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2006, jämfört med AutoCAD 2005. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. KOMMANDOT JOIN Med det nya kommandot

Läs mer

3.5 Visuell programmering

3.5 Visuell programmering 3.5 Visuell programmering Alla våra program hittills har varit C# Console Applications (sid 41) inkl. programmet MessageBox fast det genererade en grafisk meddelanderuta. Nu vill vi utnyttja grafikens

Läs mer

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList.

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Föreläsning 3 Innehåll Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar

Läs mer

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator.

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Webben är en outsinlig källa av bildmaterial och somligt får du använda gratis! Verktyget Länka in

Läs mer

IMPLEMENTERING AV PROGRAMVARUMÄRKNING I ADOBE-PRODUKTER TEKNISK INFORMATION

IMPLEMENTERING AV PROGRAMVARUMÄRKNING I ADOBE-PRODUKTER TEKNISK INFORMATION IMPLEMENTERING AV PROGRAMVARUMÄRKNING I ADOBE-PRODUKTER TEKNISK INFORMATION 2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Software Tag Implementation in Adobe Products Tech Note Adobe, the Adobe

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Dokumentation. Ver 1.1.9 2014-01-08 Sida 1

Dokumentation. Ver 1.1.9 2014-01-08 Sida 1 Dokumentation Sida 1 Innehåll Om detta dokument... 4 Funktioner... 4 Allmänt om våra gränssnitt (API:er)... 4 Kryptering... 4 Debugprioritet... 4 SMS/MMS - utgående... 5 Parametrar... 5 Webservice... 5

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

SSAB guide för CIF-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved.

SSAB guide för CIF-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. SSAB guide för CIF-kataloger 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. Innehåll Skapa en CIF-katalog från mallen Uppladdning och publicering av CIF-katalog på Ariba Network Uppdatera en CIF-katalog 2 Skapa

Läs mer

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced Detta dokument tillhandahåller information om senaste nytt och problem med FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced. Allmän information finns i hjälpen

Läs mer

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng TENTAMEN I PROGRAMMERING Ansvarig: Jan Skansholm, tel 7721012 Betygsgränser: Hjälpmedel: Sammanlagt maximalt 60 poäng. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng Skansholm,

Läs mer

PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC

PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC lektion 1 PROGRAMMERING A VB 2008 EXPRESS UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC VB är ett applikationsutvecklingsverktyg med programmeringsspråket är basic, gränssnittet är grafiskt och man arbetar hela tiden

Läs mer

C++ Slumptalsfunktioner + switch-satsen

C++ Slumptalsfunktioner + switch-satsen C++ Slumptalsfunktioner + switch-satsen Veckans avsnitt består av ett antal lite udda funktioner man kan ha nytta av när man skriver program. Det är en slumptalsgenerator och lite annat smått och gott.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vägledning för massimport av bilder i Primus... 3 1.

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer

Dokumentation. Ver 1.2.0 2015-04-23 Sida 1

Dokumentation. Ver 1.2.0 2015-04-23 Sida 1 Dokumentation Sida 1 Innehåll Om detta dokument... 4 Funktioner... 4 Allmänt om våra gränssnitt (API:er)... 4 Kryptering... 4 Debugprioritet... 4 SMS/MMS - utgående... 5 Parametrar... 5 Webservice... 5

Läs mer

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION TEKNISK INFORMATION INSTALLERA OCH KONFIGURERA UNDANTAGSNYTTOLASTER

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION TEKNISK INFORMATION INSTALLERA OCH KONFIGURERA UNDANTAGSNYTTOLASTER ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION TEKNISK INFORMATION INSTALLERA OCH KONFIGURERA UNDANTAGSNYTTOLASTER Dokumentversion 3.0 Maj 2012 2012 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights

Läs mer

Manual Webb-admin för evenemang

Manual Webb-admin för evenemang Manual Webb-admin för evenemang Version: 001 Innehållsförteckning Logga in... 1 Lägg in nytt/redigera evenemang... 3 Prenumerant... 3 Evenemang eller Aktivitet... 3 Huvudtema och Tema... 3 Huvudkategori

Läs mer

Dreamweaverskolan, Jump Meny - Formulär - Forms

Dreamweaverskolan, Jump Meny - Formulär - Forms skriv ut» E x e m p e l : Testa gärna att använda de olika formulärkontrollerna nedan. (Infomationen skickas inte någonstans när du använder "Skicka-knappen") Jag heter: och bor i: Jag är en: (välj ålder)

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

C++ Lektion Tecken och teckenfält

C++ Lektion Tecken och teckenfält C++ Lektion Tecken och teckenfält Teori Hittills har alla variabler du jobbat med varit olika typer av tal, men du kan också deklarera variabler som håller bokstavstecken. Denna variabeltyp kallas för

Läs mer

Instuderingsfrågor, del D

Instuderingsfrågor, del D Uppgift 1. Instuderingsfrågor, del D Objektorienterad programmering, Z1 I vilka av nedanstående problem behöver man använda sig av fält för att få en elegant lösning? I vilka problem är det är det onödigt/olämpligt

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Innehåll. PHP Grundkurs. Introduktion till PHP. Kurslitteratur. Webbserver. Lite historik. PHP Grundkurs 1

Innehåll. PHP Grundkurs. Introduktion till PHP. Kurslitteratur. Webbserver. Lite historik. PHP Grundkurs 1 Innehåll PHP Grundkurs Copyright 2014 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Introduktion till PHP Webbserver och XAMPP Variabler Datatyper Operatorer $_GET och $_POST Skicka variabler

Läs mer

ÄNDRA EN LÄNK. Guiden förutsätter att det finns en artikel med en redan skapad textlänk som ska ändras.

ÄNDRA EN LÄNK. Guiden förutsätter att det finns en artikel med en redan skapad textlänk som ska ändras. Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR ÄNDRA EN LÄNK Sida 1 av 11 ÄNDRA EN LÄNK I denna guide får du lära dig: Ändra en länk: Ändra textlänk till en extern www adress Ändra en länk: Ändra en textlänk till en PDF-länk

Läs mer

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015

Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Grafisk produktion och tryckkvalitet TNM015 Laboration: Processautomation och kvalitetssäkring vt 2005 Claes Buckwalter clabu@itn.liu.se 1 Introduktion Den här laborationen handlar om processautomation

Läs mer

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida Redaktörens Lathund för Glokala Glokala Folkhögskolan www.glokala.se Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter att skapa och uppdatera sidor på Glokalas

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Manualer med engelsk text för US version av Diver, finns för samtliga punktreleaser.

Manualer med engelsk text för US version av Diver, finns för samtliga punktreleaser. Addendum för Diver Version 6.4. Introduktion Detta dokument beskriver de nya egenskaperna i den svenska versionen av Diver 6.4. Det förutsätts att läsaren redan känner till hur version 6.3 fungerar för

Läs mer

GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING. Webbservice. WSDL-fil. Skicka meddelanden. SMS och FastnätsSMS

GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING. Webbservice. WSDL-fil. Skicka meddelanden. SMS och FastnätsSMS GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING Tjänsten Messit Gateway består av ett gränssnitt som enkelt kan implementeras i en egen applikation. Det enda som krävs för att använda Messit Gateway är att applikationen som

Läs mer

Lightroom kortkommandon.

Lightroom kortkommandon. Lightroom kortkommandon. Paneler Windows Mac OS Visa/dölj sidopaneler Tabb Tabb Visa/dölj alla paneler Skift + Tabb Skift + Tabb Visa/dölj verktygsfält T T Visa/dölj Modulväljaren F5 F5 Visa/dölj bildbandet

Läs mer