Det är kyrkomötet som har beslutat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är kyrkomötet som har beslutat"

Transkript

1 Åke Nordlundh är i sin roll som samordnare av det riktade församlingsbidraget en av flera entusiaster och tillskyndare av en gemensam IT-plattform i Svenska kyrkan. IT-samverkan ger minskade kostnader Församlingar, samfälligheter och stift inom Svenska kyrkan har möjlighet att ansluta sig till en gemensam IT-plattform. Med gemensamma lösningar kan kostnaderna minska och resurser frigöras för kyrkans grundläggande uppgift att möta människor med evangelium. Åke Nordlundh är samordnare av kyrkomötets riktade församlingsbidrag för Tillsammans med kyrkokansliets IT-chef Hans Eskemyr besöker han stiften och informerar om de möjligheter som det riktade församlingsbidraget ger att utveckla samverkansprojekt, till exempel på IT-området. Vi informerar rent konkret om hur samverkan inom IT-plattformen fungerar, vad det kostar, hur det är uppbyggt och vilka fördelarna är. Mitt bidrag är att inspirera och ge skäl för en ökad samverkan, säger Åke. Det är kyrkomötet som har beslutat om det riktade församlingsbidraget. Stiften har under två år möjligheter att fördela sammanlagt 200 miljoner kronor till projekt som innebär en ökad samverkan mellan enheter i Svenska kyrkan. Det kan till exempel vara genom att ansluta sig till den gemensamma IT-plattformen, genom samverkan inom telefoniområdet eller andra samverkansprojekt som stiften valt att prioritera. Stort intresse Bidragets storlek, pengapåsen, beror på antalet kyrkotillhöriga i stiften. Intresset från stiften är mycket stort. En kartläggning visar på en kraftfull utveckling i samverkan. Vi utgår från att man i de lokala sammanhangen vill vara med om satsningen. Det är inget man kan tvinga på någon. Men när man upptäcker möjligheterna kan stiften stödja utvecklingen. I Luleå stift hade vi redan före beslutet om det riktade församlingsbidraget fått igång ett samarbete inom det här området. Det innebär att stiftet ligger bra till när det gäller gemensam telefonsatsning och IT-plattform. Vi har också kommit långt när det gäller samverkan inom andra områden som löne- och telefonsystem och arbetet med diarie- och arkivfrågor, berättar Åke. Utvecklingen går snabbt Utvecklingen inom övriga stift har gått snabbt och är nu intensivt, inte minst som en effekt av att det riktade försam- FÖR NR

2 Foto: Magnus Aronson lingsbidraget finns som möjliggörare. Flera stift är redan delaktiga i den gemensamma IT-plattformen. Härnösandsoch Skara stift är redan inkopplade och Stockholms stift kommer med under hösten. Dessutom är det en rad andra stift som är på väg att förbereda sina egna anslutningsprocesser. Sammantaget är tio av stiften antingen redan anslutna, eller förbereder en anslutning, till den gemensamma IT-plattformen. Det innebär inte att alla församlingar och samfälligheter i stiften ännu är med. Utvecklingen sker successivt. I Luleå stift är 65 procent med, i Stockholm lär det bli procent, i Skara runt 50 procent och i Härnösand är ett antal enheter på gång. Under hösten påbörjas anslutning av Karlstads stift och enheter i stiftet samtidigt som förberedelser för anslutning under hösten 2011 och 2012 sker i övriga stift. Många avsiktsförklaringar Intresset som nu finns att utveckla olika typer av samverkan inom Svenska kyrkan är mycket positivt, tycker Åke. Det är positivt att ett nytt synsätt är på gång. Vi är ju vana inom kyrkan att tänka att vi gör på vårt sätt och andra får göra på sitt sätt. Idag blir frågan hur en genomtänkt resursanvändning kan bidra till att kyrkan på bästa sätt ska kunna genomföra sina grundläggande uppgifter? Samverkan på det administrativa området blir då viktigt som ett sätt att använda resurser effektivt. Det betyder också att var och en börjar fundera på om vi verkligen behöver en egen server i garderoben. Behöver vi ha var sitt system för att betala ut löner eller kan vi samverka? Måste vi ha ett eget system för att sköta bokföringen? Foto: Håkan Sjunnesson Tillsammans med kyrkokansliets IT-chef Hans Eskemyr besöker Åke Nordlundh stiften och informerar om de möjligheter som det riktade församlingsbidraget innebär. Eller kan vi samverka med varandra genom att ha samma system och göra saker lika på ett samordat sätt? Åke Nordlundh ser också några svårigheter i processen. En svårighet är att Svenska kyrkan har en snårig organisation. Ibland kan man önska att utvecklingen skulle vara ännu mycket mer samordnad. Det ska inte behöva uppstå valsituationer om vi ska eller inte ska samverka, utan det naturliga faktiskt är att samverka inom vår kyrka. Jag har svårt att se några stora svårigheter, i vart fall nu. Arbetet som nu pågår rullar med kraft framåt. Stiften och kyrkokansliet får anstränga sig för att hinna med och tillhandahålla de resurser som behövs för att hålla igång processen. Hoppet för framtiden Hoppet för framtiden är att alla enheter ska vara med. Strukturutredningen som nu är ute på remiss uttrycker samma sak. Förslaget innebär en stark signal om att de administrativa systemen bör vara lika för alla i Svenska kyrkan. Man ska använda resurser så bra som möjligt och se över de delar där man kan göra lika. Vi bygger samhörighet inom Svenska kyrkan genom att göra lika med samma IT-system, ekonomi-, löneoch bokföringssystem. Då kan vi hjälpa och stödja varandra. Vi kan lättare dela erfarenheter och hänvisa till varandra, än om vi har många olika system. Tips till församlingarna Vill man komma igång ska man vända sig till sitt stift. Det är stiften som initierar projektet och planerar införandet tillsammans med den nationella nivån. De har möjligheter att tillsammans med andra stödja en utveckling genom det riktade församlingsbidraget, säger Åke Nordlundh. Text: KARIN HOLLMER FÖR-redaktionen ÅKE NORDLUNDH Har jobbat i Luleå stift sedan prästvigningen Från 1979 på stiftskansliet i olika chefsroller, som kanslichef 1989 och sedan direktor från år Knöts I februari 2010 till kyrkokansliet med uppdraget att samverka med stiften i arbetet med att främja en utvecklad administrativ samverkan och samordning, handlägga och samordna samt informera om det riktade församlingsbidraget och få till en effektiv användning av de medel som står till buds. Detta nummer av tidskriften FÖR kompletteras på 6 FÖR NR

3 FAKTA ÖKAD SAMVERKAN I SVENSKA KYRKAN Kyrkomötet har satt upp som mål att samverkan inom Svenska kyrkan ska öka. Det möjliggör åtgärder som skapar förutsättningar att uppnå bestående verksamhetseffektivisering. Syftet är att kyrkan ska använda resurserna på ett än mer effektivt sätt. Allt för att kunna fullgöra kyrkans grundläggande uppgifter. GEMENSAM INFRASTRUKTUR IT är ett område som är särskilt lämpligt att standardisera. För Svenska kyrkan innebär standard att IT-lösningarna fungerar med den kvalitet som behövs för att stödja verksamheten. Gemensam IT-plattform inom Svenska kyrkan, GIP, innebär att den infrastruktur som behövs för tillgång till olika former av IT-baserade lösningar är gemensam för anslutna enheter. Detta innebär att drift och underhåll, support, säkerhetsarbete och installation av programvaran kan skötas gemensamt. Målsättningen är att i så stor utsträckning som möjligt göra lika för att uppnå de fördelar som ligger i att lösningen är gemensam. GIP handlar om att tillhandahålla en enhetlig miljö för stift, samfälligheter och församlingar i Svenska kyrkan. Plattformen använder tunna klienter (enkla datorer) som ger längre livslängd, lägre kostnader, minskad elförbrukning och minskad miljöpåverkan. GEMENSAMMA SYSTEM Kbok, organisationsregister, Svenska kyrkans gemensamma intranät och externa webb, KOB, statistikdatabas, med mera. Utöver de gemensamma administrativa system som är lika för alla enheter i Svenska kyrkan finns administrativa system som är olika i stiften och församlingarna. KOSTNAD För en normalanvändare som också har behov av Microsofts Office är kostnaden 350 kronor per månad. För komplett prislista och aktuella priser, se i FAQ på intranätet (kräver tillgång till kyrknät eller egen inloggning): internwww.svenskakyrkan.se under fliken Samverkan och välj sedan Riktat församlingsbidrag i vänstermenyn. Läs mer Om Riktat församlingsbidrag på internwww.svenskakyrkan.se, under fliken Samverkan Broschyren Gemensam IT-plattform Samverkan och utveckling i Svenska kyrkan kan beställas via Ange artikelnummer SK FÖR NR

4 SAMVERKAN GER mer resurser till kärnverksamheten Samverkan står högt i kurs i flera stift, bland annat i Stockholm. Intresset är stort i stiftets församlingar. Sedan februari finns det en gemensam telefoniplattform och snart startar samverkan om IT. Fler områden står på tur. När man ringer till Stockholm stift är det numera antingen Britt Hellgren eller Christina Stål som svarar, eller för den delen också om man söker någon i Össeby, Danderyds eller Skarpnäcks församling, för att bara ta några exempel. Att stiftet sedan ett drygt halvår har två egna telefonister är en direkt följd av den gemensamma telefoniplattformen. Redan nu har 20 församlingar anslutit sig till plattformen och prognosen är att över hälften av Stockholms stifts församlingar ska ha kommit med före årsskiftet. Det är en fantastisk uppslutning, och så snabbt, säger Mattias Lindberg. Det är ett tydligt tecken på att tiden är mogen för samverkan. Såväl anställda som förtroendevalda på alla nivåer visar stort intresse. Stiftsstyrelsens initiativ Mattias Lindberg är projektledare för samverkansprojektet, som nu har pågått i två och ett halvt år. I Stockholm är det stiftsstyrelsen som har tagit initiativet, bland annat mot bakgrund av en förväntad sämre ekonomi för många framöver. Telefoniplattformen, som är det första föremålet för samverkan, har föregåtts av ett gediget förarbete. Samtliga församlingar, 63 stycken, har fått möjlighet att svara på en webbenkät om sitt intresse för samverkan överhuvudtaget och om vilka områden inom förvaltning som de Foto: Lasse Söderberg Mattias Lindberg är projektledare för samverkansprojeketet i Stockholms stift. 8 FÖR NR

5 kan tänkas samverka kring En stor majoritet, 85 procent visade sig vara positiva till samverkan. Enkäten har följts av kontraktssamtal och gemensamma konferenser. De församlingar som avgett en avsiktsförklaring har sedan inventerats när det gäller telefoni och IT de två områden som flest velat samverka kring. Startsträckan kan tyckas lång, säger Mattias Lindberg. Vi har varit noga med att informera församlingarna om varför vi gör det här och med att få mandat av dem att fortsätta arbetet. Det allra viktigaste är att vår samverkanslösning byggs så att den blir hållbar för framtiden och det kan ibland innebära att man måste skynda långsamt. Underlättar samverkan När nu Stockholms stifts projektgrupp har valt ut telefoni och IT att börja samverka om, är det inte bara för att de områdena kom överst på församlingarnas önskelista. En gemensam teknisk plattform att stå på kommer att underlätta kommande samverkansdiskussioner. Det är viktigt att tekniken inte blir ett hinder. Med GTP (gemensam telefoniplattform) och GIP (gemensam IT-plattform) kan vi fokusera på verksamheten när vi talar samverkan. Den gemensamma telefoniplattformen innebär förbättrade funktioner för många men också en bättre ekonomi. Genom mobila anknytningar ökar tillgängligheten. Här finns också ett bra hänvisningssystem när man inte är tillgänglig. Stiftet erbjuder fri backup-funktion med telefonist vid tillfälliga behov. För dem som vill ha stiftets telefonistservice på heltid går det bra att teckna avtal till självkostnadspris. Det har sex enheter redan gjort. En av de allra största vinsterna är att vi ökar tillgängligheten för medlemmarna. Gemensamma telefonister kan dessutom öka servicegraden ytterligare genom klart längre öppettider än många församlingar kan hålla själva idag med egna resurser. Det är kundfokus. Vi borde tänka mer på det i kyrkan, menar Mattias Lindberg. Tack vare samverkan med den gemensamma telefoniplattformen, och de avtalsförhandlingar som stiftet och nationell nivå genomfört tillsammans, har fler stift börjat gå samma väg. Detta har gjort att Telia nu ser Svenska kyrkan som en kund och inte som 798 ekonomiska enheter. Det har inneburit stora kostnadssänkningar. Man kan konstatera att det lönar sig att samverka. Resultatet har blivit ett nytt avtal där vi får ett fast pris för en mobil anknytning, där alla mobila och nationella samtal ingår. Vi har också fått ett fast pris för nationell datatrafik. För cirka 300 kronor per månad ingår allt utom sms. Men rent statistiskt är det endast några få användare som sms:ar mycket i Svenska kyrkan. Detta avtal är extremt bra, säger Mattias Lindberg. GIP ger bättre säkerhet Till hösten är det dags för den gemensamma IT-plattformen, GIP. De tekniska fördelarna med samverkan här är att behovet av lokal support minskar och att de flesta får en förbättrad säkerhet. En annan fördel är att man kan komma åt sina system och dokument från andra ställen än sin arbetsplats och med hjälp av olika verktyg som exempelvis surfplattor och smarta mobiltelefoner. Kostnaden för tekniken blir ungefär densamma för de flesta. Däremot skapar GIP stora möjligheter till samverkan. Man kan exempelvis i ett kontrakt arbeta i samma ekonomisystem, ha gemensam lönehantering, gemensam bokning och så vidare och det är där de stora besparingsmöjligheterna finns. Plattformen bygger på en teknik som heter Citrix som bland annat innebär att användarna kan komma åt sitt material från vilken dator som helst som är ansluten mot kyrknätet, även hemmadatorn. Tanken är att de flesta ska ansluta sig genom tunna klienter, en form av standardiserade arbetsplatser. I Stockholms stift har stiftsstyrelsen beslutat att använda det riktade församlingsstödet för samverkan inom det administrativa området Församlingar som vill ansluta sig till GTP och GIP har förtur. Detsamma gäller 2012, då även samverkan inom den grundläggande uppgiften premieras. Helt klart är samverkan ett måste i framtiden och många verkar inse det. Just nu pågår arbetet med att bygga upp en organisation som klarar av att ta hand om alla som visar intresse, men det är ett kärt bekymmer, säger Mattias Lindberg. Text: CHRISTINA NILSSON stiftsredaktör, Stockholms stift FÖR NR

6 Vad händer i andra stift? Exemplen Skara och Luleå SKARA STIFT VALDE ATT STARTA MED EN GEMENSAM IT-MILJÖ Skara stift har sedan 2008 arbetat offensivt med att främja administrativ samverkan utifrån de behov som stiftets församlingar och samfälligheter har uttryckt. En förstudie 2008 kartlade vilka behov församlingarna har när det gäller administrativt stöd generellt. Alla församlingar bejakade administrativ samverkan och över 90 procent ansåg att samverkan inom IT-området var ett viktigt första steg. Denna information ledde till att stiftet inledde ett samarbete med kyrkokansliet i syfte att etablera en gemensam IT-miljö för stiftets enheter såsom redan skett i Luleå stift. Nu finns Skaras IT-miljö på plats och hälften av stiftets 51 enheter har redan valt att sluta avtal om anslutning. Hittills är stiftskansliet och tre församlingar /samfälligheter i skarp drift i den gemensamma IT-plattformen. Resten av enheterna kommer att anslutas löpande under Tillgången till en väl fungerande gemensam IT-miljö leder omedelbart till att enheterna förväntar sig att stiftet och nationell nivå levererar bra IT-stöd och bra former för administrativ samverkan. Många ser en stor potential med samverkan inom IT-tjänster, ekonomi, telefoni, information och andra områden. Idag förekommer samverkan inom ekonomi mellan ett fåtal enheter. Nu är tiden mogen att utveckla bra sätt att arbeta tillsammans inom det administrativa området. Hösten kommer att ägnas åt att främja enheternas anslutning till den gemensamma telefoniplattformen. Intresset är mycket stort för att öka tillgängligheten genom samverkan. Stiftskansliets egen anslutning kommer under senare delen av hösten och därefter kommer enheterna att erbjudas anslutning och, om man så önskar, tillgång till stiftets telefonistfunktion. Text: ULRIKA CEDGÅRD chef för administrativa avdelningen, Skara stift LULEÅ STIFT SER MÖJLIGHET ATT SPARA PENGAR OCH VÄRNA OM MILJÖN. Luleå stift började att bygga upp en gemensam IT-plattform Nu är över hälften av stiftets lokala enheter anslutna till den. I början 2009 lanserades den gemensamma telefoniplattformen och mer än en tredjedel är nu anslutna till denna plattform. Utvecklingen av plattformarna sker i nära samarbete med kyrkokansliet och i samverkan med de övriga stiften Stockholm, Skara och Härnösand. När flera stift samverkar om att bygga gemensamma plattformar förbättras kvaliteten och kostnaderna minskar. Dessutom finns det miljövinster med minskad energiförbrukning i gemensamma servermiljöer och utnyttjande av modern teknik som minskar behovet av resor för support och installation. Luleå stift har med sina långa avstånd också dragit nytta av att delta i pilotprojektet med videokonferensanläggningar. Redan efter ett par månaders försöksverksamhet med videokonferenser, beslutade stiftet att placera ut fler videokonferensanläggningar i det vidsträckta stiftet som omfattar en tredjedel av Sverige. Även förtroendevalda kan mötas genom videokonferenser. Dessutom beslutade stiftsstyrelsen vid sitt senaste sammanträde att försöksverksamhet ska påbörjas att skicka sammanträdeshandlingar digitalt till läsplattor som ska införskaffas till de förtroendevalda. Äntligen kan vi börja tala om det papperslösa samhället. För Luleå stift betyder teknikutvecklingen att avstånd kan överbryggas, fler kan involveras och det samtidigt som man sparar pengar och värnar om miljön. Text: INGEMAR REHNMAN JOHANSSON utvecklingssekreterare, Luleå stift 10 FÖR NR

Samverkan och utveckling i Svenska kyrkan. Gemensam IT-plattform

Samverkan och utveckling i Svenska kyrkan. Gemensam IT-plattform Samverkan och utveckling i Svenska kyrkan Gemensam IT-plattform 1 Resurser till kyrkans grundläggande uppgift Kyrkans uppdrag är att möta människor med evangeliet om Jesus Kristus i gudstjänst, genom undervisning,

Läs mer

Svenska kyrkans gemensamma telefoniplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE30/45

Svenska kyrkans gemensamma telefoniplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE30/45 Svenska kyrkans gemensamma telefoniplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE30/45 Webbenkäten undersökningen sa 85% - egen telefonväxel 63% - över hälften mobiltelefon 96% - anser sig ha god kostnadskontroll

Läs mer

Att ställa upp i kyrkovalet

Att ställa upp i kyrkovalet Att ställa upp i kyrkovalet Innehåll BYGGA KYRKA TILLSAMMANS..................... 3 Flera sätt att delta i bygget............................ 3 Kyrkoval 18 september 2005......................... 3 Nu

Läs mer

Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss

Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss Pia Palm Administrativa avdelningen 08-508 267 07 pia.palm@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2009-06-16 Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss Förslag till beslut

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Rapport skolutveckling och digitalisering

Rapport skolutveckling och digitalisering Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/360 GVN 2016/86 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 30 maj 2016 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

RFb De riktade församlingsbidragen Åke Nordlundh Petra Forsberg

RFb De riktade församlingsbidragen Åke Nordlundh Petra Forsberg RFb De riktade församlingsbidragen Åke Nordlundh Petra Forsberg Kyrkomötet 2009 extra pengar Allmänt bidrag - Strategiska insatser - 100 mkr/år 2011 och 2012 - Utbetalas till enheterna Riktat församlingsbidrag

Läs mer

Extra nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra nyhetsbrev från Kanslistöd Extra nyhetsbrev från Kanslistöd juni 2007 Innehållsförteckning Störningar på Kyrknätet fredag 15 juni... 2 Kyrkostyrelsens beslut om Organisationsregistret... 2 KBOK2003... 3 Rapportöversynen är äntligen

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar

Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar Kapitel 6 Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar Bestämmelser av betydelse för hanteringen av valsedlar innan valet äger rum finns i 38 kap. 32 35 och 51 i kyrkoordningen samt i 7 10 och 24 Kyrkostyrelsens

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Tid för brukarengagemang

Tid för brukarengagemang Tid för brukarengagemang Offentliga fastigheter Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans cirka 90 miljoner kvadratmeter lokalyta. De fastighetsorganisationer som hanterar förvaltningen av

Läs mer

Skola för elever med tal- och språkstörning

Skola för elever med tal- och språkstörning Skola för elever med tal- och språkstörning - Kartläggning av möjligheten att erbjuda skola för elever med tal- och språkstörning i Järfälla Judit Kisvari Rapportnr: Dnr 2013/217 2013-09-15 2013-09-11

Läs mer

Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76

Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-03-17 SN-2014/76 Socialnämnden Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Egenskattning av hälsan

Egenskattning av hälsan Egenskattning av hälsan (Instrument för egenskattning av hälsan) Hur är Din hälsa? Att ge ett enkelt svar på frågan; "Vad är hälsa, och hur mår Du?" är inte lätt. Hur vi känner oss är inte bara en fråga

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Samordning och standardisering av digitala gravadministrativa system

FÖRBUNDSINFO. Samordning och standardisering av digitala gravadministrativa system Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 33 november 2009 Samordning och standardisering av digitala gravadministrativa system En arbetsgrupp med representanter från Församlingsförbundet, Svenska Kyrkan,

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Motion 2014:22 av Anders Brunnstedt m.fl., Barnportal på nätet

Motion 2014:22 av Anders Brunnstedt m.fl., Barnportal på nätet Kyrkomötet Kl 2014:3 Kyrkomötet Kyrkolivsutskottets betänkande 2014:3 Svenska kyrkan på nätet Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2014:22, Barnportal på nätet och motion 2014:72, Webbsända

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

Lokal pedagogisk planering. Frivilligt kvällsdisco i skolmatsalen för de som går i årskurs 1 4 på skolan.

Lokal pedagogisk planering. Frivilligt kvällsdisco i skolmatsalen för de som går i årskurs 1 4 på skolan. Lokal pedagogisk planering Frivilligt kvällsdisco i skolmatsalen för de som går i årskurs 1 4 på skolan. Elevgrupp: Fritidshemmets :or är 25 elever. De är ansvariga för godis, frukt och läskförsäljning

Läs mer

Hur tar vi tillvara nya idéer i äldreomsorgen?

Hur tar vi tillvara nya idéer i äldreomsorgen? Hur tar vi tillvara nya idéer i äldreomsorgen? Ett idédokument om praktikbaserade innovationer Mats Segerström & Britt Östlund 2010-12-28 Innehåll 1. Inledning 2. Vad menas med innovation? 3. Bakgrund

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 Anhöriga i stort behov av eget stöd En enkät som föreningen Attention i våras skickade ut till sina medlemmar visade att få anhöriga känner till bestämmelsen

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

En rapport om villkor för bemannings anställda

En rapport om villkor för bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se maj 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Är framtiden vår? En rapport om villkor för bemannings anställda på en Kartläggning bland Linné studenter i Kalmar

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2015 Monica Andersson, IT-pedagog 2016-02-29 Vi försöker lära eleverna att arbeta med GAFE men det är ju mycket svårt då det ej finns datorer/ipads till

Läs mer

Projekt Migration. Refleklera - & Agera

Projekt Migration. Refleklera - & Agera Projekt Migration Refleklera - & Agera Foto: thomas koch/shutterstock.com Flyktingläger nära gränsen mellan Turkiet och Syrien. Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia.

Läs mer

Miljödriven affärsutveckling

Miljödriven affärsutveckling Snabbguide till Miljödriven affärsutveckling För alla företag som vet vad de vill men inte hur. -Kan ni vara snäll att tala om vilken väg jag ska gå? -Det beror på vart du vill komma. -Det spelar inte

Läs mer

Centralupphandling av drift och förvaltning av ITsystem, fast och mobil telefoni samt serverdrift i stadsnätet

Centralupphandling av drift och förvaltning av ITsystem, fast och mobil telefoni samt serverdrift i stadsnätet Utlåtande 2004:83 RI (Dnr 125-1689/2004) Centralupphandling av drift och förvaltning av ITsystem, fast och mobil telefoni samt serverdrift i stadsnätet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Utredning om införande av digital nämndhantering för socialnämnden

Utredning om införande av digital nämndhantering för socialnämnden 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 Socialkontoret Dnr SN/2015:772-036 Administrativa enheten 2015-11-11 1/6 Handläggare Charlotte Arnell Tel. 0152-291 66 Utredning om införande av digital nämndhantering för socialnämnden

Läs mer

Vision 80/20. Kurskatalog 2012. Version: 2012-11-12

Vision 80/20. Kurskatalog 2012. Version: 2012-11-12 Vision 80/20 Kurskatalog 2012 Version: 2012-11-12 Kursöversikt Tider Vår ordinarie kurstid vid heldag är 09.00-16.00, vid halvdag 09.00-12.00 eller 13.00 16.00 Artikelnummer Kurs Vision 80/20 utb-at Attendant

Läs mer

Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen

Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen KAPITEL 9 Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen Bestämmelser om vallokaler finns i 38 kap. 45, 48 51 kyrkoordningen samt i 11 och 12 samt 18 22 Kyrkostyrelsens

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män Ring kyrkklocka ring Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män April 2003 Innehåll Bakgrund 3 Vår undersökning 3 Resultat

Läs mer

TIA Till och I Arbete

TIA Till och I Arbete Projektledare TIA Till och I Arbete Datum Michael Berliner 08 2013-01-08 0480-450134 Verksamhetsrapport Projekt TIA 2012-01-01 2012-12-31 TIA Arbetsmarknadsenheten Adress Verkstadsgatan 3, 392 39 Kalmar

Läs mer

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter Faktablad Micro Focus iprint Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter I dag måste en fungerande utskriftslösning omfatta mobil utskrift. I det här bladet kan du läsa om hur du hittar fram

Läs mer

Slutrapport för projektet Programmeringsundervisning i skolor med webbaserad konstprogrammering Annika Silvervarg, Linköping universitet

Slutrapport för projektet Programmeringsundervisning i skolor med webbaserad konstprogrammering Annika Silvervarg, Linköping universitet Slutrapport för projektet Programmeringsundervisning i skolor med webbaserad konstprogrammering Annika Silvervarg, Linköping universitet Inledning Dagens barn och ungdomar är flitiga användare av datorer,

Läs mer

Dialogmöte. Alstermo 2014 06 02

Dialogmöte. Alstermo 2014 06 02 2014-06-24 Dialogmöte Alstermo 2014 06 02 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Hjärnkraft en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté År 2008 Tema: Produktivitet Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten 2015 Hjärnkraft 2015 Människan gör skillnad Inom

Läs mer

Tryggare boende när sensorer och e-tillsyn kompletterar mänsklig hand

Tryggare boende när sensorer och e-tillsyn kompletterar mänsklig hand Tryggare boende när sensorer och e-tillsyn kompletterar mänsklig hand Sammanfattning Alvesta kommun testar digital tillsyn vid ett av sina äldreboenden. I lösningen ingår kameror och sensorer för att titta

Läs mer

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2015:801-723 Administrativa enheten 2016-01-15 1/6 Handläggare Charlotte Arnell Tel. 0152-291 66 Socialnämnden Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande

Läs mer

mobilisering Nyhet Sv 1202 S 1803 Lv 100 T2 i sitt rätta element SERVICE & RESERVDELAR- SNABBT & SMIDIGT Mindre, flexiblare, lönsammare

mobilisering Nyhet Sv 1202 S 1803 Lv 100 T2 i sitt rätta element SERVICE & RESERVDELAR- SNABBT & SMIDIGT Mindre, flexiblare, lönsammare mobilisering maskin mekano nyhetsbrev nr 1/2014 Nyhet Lv 100 T2 Mindre, flexiblare, lönsammare S 1803 i sitt rätta element Sv 1202 Kapabel men lättflyttad SERVICE & RESERVDELAR- SNABBT & SMIDIGT LEDAREN

Läs mer

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid Sammanfattning Med en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans sparar stadsdelsförvaltningen i Stockholmsförorten

Läs mer

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON:

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: 30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: Ordförande, ledamöter och åhörare! Ett sommarjobb ger mycket mer än bara fickpengar. Det ger mening, sammanhang och möjlighet

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) 1 Tillgänglighetsdatabasen (TD) 2 Förord Tillgänglighet handlar om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Under 2015 erbjöd Barnens Internet föräldraföreläsningar till samtliga lågstadieskolor samt till de daghem på Åland där föreläsningar inte genomfördes under 2014.

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

It-politik Fakta i korthet

It-politik Fakta i korthet På denna sida av datorn syns inte min dövblindhet. Tala i telefon är nästintill omöjligt, men tack vare hjälpprogram på min dator kan jag kommunicera obehindrat med min omvärld på annat sätt. Citat ur

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Kristinehamns hetaste nyhetsblad Mars 2004 Vad har vi på gång? 5 Slutpumpat i Pumpen 6 Vinn vår tävling! 8

Kristinehamns hetaste nyhetsblad Mars 2004 Vad har vi på gång? 5 Slutpumpat i Pumpen 6 Vinn vår tävling! 8 F lisan Kristinehamns hetaste nyhetsblad Mars 2004 Vad har vi på gång? 5 Slutpumpat i Pumpen 6 Vinn vår tävling! 8 En fjärrvärmecentral, förstås! Faktum är att en fjärrvärmecentral med sina få rörliga

Läs mer

Omvärlden påverkar oss

Omvärlden påverkar oss Gemensam IT-plattform GIP i Svenska kyrkan 1 Gemensam IT Plattform Omvärlden påverkar oss Förändrade levnadsvanor och värden Globala förändringar Nya arenor öppnas för kyrkosamfund och frivilligsektor

Läs mer

Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev september 2013 Strunta i gamla invanda arbetssätt och var kreativa i era lösningar! Ungefär så uppmanade justitieminister Beatrice Ask konferensdeltagarna på Clarion Sign den 5 september att

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Svenska kyrkans gemensamma ITplattform

Svenska kyrkans gemensamma ITplattform Svenska kyrkans gemensamma ITplattform Hans Eskemyr Mattias Lindberg MLHE45/60 IT i Svenska kyrkan Ingen vet vad Svenska kyrkans IT kostar idag ( 300 miljoner per år? ) Enligt nyckeltalsprojektet i Göteborg

Läs mer

här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också.

här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också. här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också. 26 AKADEMIKERN xxx 04 Jonas Nshimiyimana hade lagt ner

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet. Att avslå första att-satsen. Att bifalla andra att-satsen. Att anse tredje att-satsen besvarad.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet. Att avslå första att-satsen. Att bifalla andra att-satsen. Att anse tredje att-satsen besvarad. Förbundsmötet 2012 Utskott nummer 8 Sekreterare: Charlie Magnusson Sida 1 Motion med förslag Motion nr 87: Motionär: Anna Nilsson, Visions Lundaavdelning att förbundet uppdrar åt centret att tillsätta

Läs mer

Upprätta en telefonpolicy i kommunen och underlätta för medborgarna att nå förtroendevalda och tjänstemän.

Upprätta en telefonpolicy i kommunen och underlätta för medborgarna att nå förtroendevalda och tjänstemän. E-postformulär Fyll i dina kontaktuppgifter Given name Hans Surname Rosengren E-mail hans.rosengren@ramvik.com Phone 0708-316661 Address Kärrby 240 City code 87016 City Ramvik Datum 2015-03-23 Rubrik på

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Karlstads kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Diarie 9708-12 Ansvarig upphandlare Anders Lindsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Rev. 2015-02-19 Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Beställarens Intranät Entreprenör ska via

Läs mer

Årsberättelse 2013 med årsredovisning

Årsberättelse 2013 med årsredovisning Årsberättelse 2013 med årsredovisning Kyrkans Trygghetsråd bildades 2006 genom att ett omställningsavtal tecknades mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga parterna; Kyrkans Akademikerförbund,

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget

Dokumenttyp. Namn på uppdraget Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Månadens värdighetsfråga. Vård- och omsorgsförvaltningen

Månadens värdighetsfråga. Vård- och omsorgsförvaltningen Månadens värdighetsfråga Vård- och omsorgsförvaltningen Tävla och vinn fina priser till din verksamhet Från och med den 1 mars startar en tävling för medarbetare inom vård och omsorg: Månadens värdighetsfråga.

Läs mer

Valfrihet är det bästa som finns

Valfrihet är det bästa som finns Valfrihet! ara svårt att förstå att så mycket information får plats att åka så fort i en hårstråtunn fiber... Valfrihet är det bästa som finns Ett snabbt fibernät öppet för alla Ett snabbt fibernät öppet

Läs mer

2010-03-25 Bildningsnämnden

2010-03-25 Bildningsnämnden 1 2010-03-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (FP), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016!

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! 1 ( 6) Ansökan om! Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! För några år sedan väcktes tanken av tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kultursekretariat att Nätverkstan

Läs mer

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice 2008-12-16 Sammanfattning I den första Tierpspanelen fick medborgarna svara på frågor kring Medborgarservice som funnits sedan januari 2007. Totalt har 54 personer

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa

Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa Handbok för arbetssättet Verksamhet och hälsa Det som överraskade mig mest är den kraft och kreativitet som kom fram när personalen fick ta större ansvar. Bo Konstenius, enhetschef Edö vård- och omsorgsboende

Läs mer

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

Marcus från Vasa samarbetar med Nasa

Marcus från Vasa samarbetar med Nasa 1 / 2 Foto: Jessica Lindgren Det är ju en jätteutmaning. Jag inspireras av det nya, av det svåra och okända. Något som är så annorlunda - stimulerar fantasin, säger Marcus Laaksoharju om projektet för

Läs mer

Kyrkoantikvarisk ersättning Vård- och underhållsplanering

Kyrkoantikvarisk ersättning Vård- och underhållsplanering Kyrkoantikvarisk ersättning Vård- och underhållsplanering Information till församlingar och samfälligheter om vård av kyrkliga kulturminnen Kyrkoantikvarisk ersättning Kyrkoantikvarisk ersättning är samtliga

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Nordiska språk i svenskundervisningen

Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Innehåll Inledning 6 Lärarna i årskurs 4-6 i grundskolan 8 Lärarna i årskurs 7-9 i grundskolan 11 Lärarna i gymnasieskolan

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Efter fem tsunamier av motstånd

Efter fem tsunamier av motstånd Efter fem tsunamier av motstånd När forskningen kom till Fittjaskolan gjorde lärarna motstånd. Stå kvar! sade forskaren till rektorn. Och idag är forskningen förankrad och lärarna kan se sig som lärande.

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Resultatredovisning för 2008-2010 Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Summering av projektet - i kortformat Begreppet frivilligcentral är otydligt till både innehåll,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2013 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

Vi har gått in i ett nytt spännande

Vi har gått in i ett nytt spännande RegionFastigheter NyhetsBrev 1 2007 Kontakt: mona.moller@skane.se 046-15 34 34 Ansvarig: patrik.lundstrom@skane.se 046-15 34 85 Ingemar har ordet Vi har gått in i ett nytt spännande år med en rad stora

Läs mer