Sida 0 av 12. Radon i bostäder. Kartläggning av radonarbete i SABO-företag. Mars 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 0 av 12. Radon i bostäder. Kartläggning av radonarbete i SABO-företag. Mars 2016"

Transkript

1 Sida 0 av 12 Radon i bostäder Kartläggning av radonarbete i SABO-företag. Mars 2016

2 Sida 1 av 12 Innehåll 1. Inledning Sammanfattning Radon i bostäder och lokaler Mätmetoder och ansvar Ommätning och förnyad mätning Mätresultat och felkällor Radonåtgärder - en utmaning för komfort, energiförbrukning och teknikval Radon från byggmaterial Markradon Innemiljö och energiförbrukning Erfarenhetsutbyte nödvändigt för ökad kunskap om radonåtgärder Kommunikation med hyresgäster om radonresultat Kommunernas tillsyn är inte enhetlig Bilaga Enkät- och intervjuundersökning... 12

3 Sida 2 av Inledning Radon i bostäder ger upphov till cirka 500 lungcancerfall årligen 1, vilket motsvarar 15 procent av alla lungcancerfall i Sverige. Att mäta och åtgärda radon är därför en aktuell och väldigt angelägen fråga för SABOs medlemsföretag. Riksdagens miljömål för radon är att alla bostäder ska hålla sig under max 200 Bq/m 3 luft, år Dock finns det idag ingen samlad information om hur många bostäder som uppfyller dessa krav. Kraven på bostadsföretagen ser också olika ut beroende på vilken kommun företaget verkar i. Strålsäkerhetsmyndigheten har ett regeringsuppdrag att ta fram ett förslag på hur EUs strålskyddsdirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning, där ingår radonkrav. Myndigheten föreslår att en ny strålskyddslag ska träda i kraft senast i februari För att få mer kunskap och kunna vara ett stöd för våra medlemsföretag har SABO undersökt hur medlemsföretagen arbetar med radon, vilka problem som finns idag och vilket behov av utveckling som efterfrågas. Kartläggningen gjordes med en enkät som gick ut till samtliga medlemmar (med en svarsfrekvens på 50 %) samt fördjupande intervjuer med tio utvalda företag. För mer information, se bilaga Enkät- och intervjuundersökning. Undersökningen har fokuserat på bostäder, men även förskolor, skolor, lokaler och arbetsplatser har berörts. Hädanefter benämner vi våra medlemmar för bostadsföretag, även om många äger och/eller förvaltar lokaler, skolor, förskolor och andra lokaler. Johanna Löf på Projektengagemang har anlitats av SABO för att genomföra kartläggningen och är tillsammans med Patrizia Finessi, miljöexpert på SABO, författare till texterna. SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för ca 300 allmännyttiga bostadsföretag. SABO-företagen finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 72 till lägenheter. Tillsammans äger och förvaltar fastighetsägare nästan bostäder. 1 Strålsäkerhetsmyndigheten

4 Sida 3 av Sammanfattning Undersökningen ska ge en bild av hur SABO-företagen arbetar med radonfrågor och vilka områden som behöver utvecklas för att underlätta mätning och åtgärder. De flesta bostadsföretagen använder Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för att mäta radonet i bostäderna. För mätningar i allmänna lokaler och i skolor och förskolor följer man inte i lika hög grad gällande metodbeskrivning här finns behov av att informera mer kring beskrivningarna. Ett annat problem vi ser är mätosäkerheten; fast metoden följs finns det felkällor som är svåra att få bukt med. En av dessa är hyresgästernas boendevanor under mätperioden. Det är svårt att kontrollera deras påverkan av bland annat ventilation. Det finns tre övergripande områden att göra förbättringar inom: Vägledning till tillsynsmyndigheterna Kommunerna behöver få vägledning för att tillsynen ska bli enhetlig. De krav som finns på bostadsföretagen kan skilja mycket från en kommun till en annan. Kommunerna behöver också få vägledning i att bedöma vilka åtgärder som är rimliga att genomföra. Förtydligande och utveckling av SSMs mätmetod SSMs mätmetod behöver utvecklas för att minska mätosäkerheten. Även SSMs rekommendation om förnyad mätning var tionde år behöver en översyn, för att mätfrekvensen ska återspegla riskerna. Nationell kunskapsbank Det behövs en nationell kunskapsbank för att sammanställa bra exempel på åtgärder, dels för radon från mark men framförallt för byggnader med radonhaltigt byggnadsmaterial.

5 Sida 4 av Radon i bostäder och lokaler Enligt undersökningen är förhöjda radonhalter förhållandevis låga i nya byggnader, det är främst i äldre hus de stora problemen finns. Där handlar det om otätheter mot markradon och byggnadsmaterial som emitterar radon i kombination med ett icke optimerat ventilationssystem. Av enkätundersökningen framgår att radon från mark och byggnadsmaterial är ungefär lika vanliga orsaker till förhöjda halter. 47 procent av enkätsvaren visar att förhöjda radonhalter främst beror på markradon medan 36 procent svarat att byggnadsmaterial är den främsta orsaken. Av kommentarerna i undersökningen framgår det att många av företagen har bekymmer med en kombination av radonhalter både i mark och i byggnadsmaterial. Alla intervjuade bostadsföretag som har problem med förhöjda halter på grund av byggnadsmaterial är överens om att det innebär en väsentligt svårare situation i jämförelse med markradon. Flera uppger dock att byggnadsmaterial ger lägre radonhalter än markradon och att det många gånger rör sig om halter kring 300 Bq/m Mätmetoder och ansvar Enkätundersökningen visar att 85 procent av bostadsföretagen använder Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för bostäder för mätning 2 av radon i bostäder. Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för arbetsplatser 3 används av 60 procent av bostadsföretagen för mätning i allmänna och kommersiella lokaler. Samtidigt uppger 19 procent av företagen att de inte känner till vilken metod som används då en del lokalhyresgäster själva mäter radonhalten. Vid mätning av radon på skolor och förskolor anger 50 procent av bostadsföretagen att Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för arbetsplatser följs. Dock känner endast 6 procent till Folkhälsomyndighetens kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor procent av bostadsföretagen hänvisar till sina lokalhyresgäster när det gäller mätning av radon i förskolor och skolor. Undersökningen visar att det tydligt finns en större kontroll kring mätning i förskolor än andra lokaler. Några bostadsföretag uppger att de har skriftliga avtal där det framgår att alla krav från myndigheter faller på lokalhyresgästen själv. Vissa bostadsföretag har löst frågan genom att låta lokalhyresgästerna kontakta bostadsföretaget för att få dosor då de vill göra en mätning. Ett bostadsföretag svarar att de gärna mäter själva eftersom de då äger frågan och har full kontroll, trots att ansvaret enligt avtal ligger på lokalhyresgästen. 2 Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för bostäder 3 Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för arbetsplatser 4 Folkhälsomyndighetens kompletterande metodbeskrivning för skolor och förskolor

6 Sida 5 av Ommätning och förnyad mätning Radonhalten i en byggnad kan förändras med tiden och Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att radonmätningarna ska förnyas regelbundet. De ska heller inte vara äldre än tio år. De är så kallade förnyade mätningar för att erhålla ett nytt årsmedelvärde. Endast 39 procent av bostadsföretagen har en rutin för att förnya mätningar var tionde år. Vid intervjuer framgår att bostadsföretagen anser det vara fel prioritering att göra nya mätningar i områden där det historiskt sett inte visats några förhöjda radonhalter. Det är dock relevant att använda uttrycket ommätningar när det gäller mätningar efter genomförda förändringar i byggnader. Alla förändringar/åtgärder i en byggnad som kan påverka radonhalten ska, enligt myndigheterna, följas upp med en mätning för att kontrollera om halterna har förändrats. Sådana förändringar kan vara förknippade med ventilationssystemets utformning, ändrade luftflöden, ombyggnader och eller liknande. Enkätundersökningen visar att 74 procent av bostadsföretagen rutinmässigt kontrollerar radonhalten efter vidtagna åtgärder. Detta stöds också vid intervjuer då det framgår att ommätningar endast görs i samband med kontroll av radonåtgärder eller vid förändringar i tidigare åtgärdade byggnader. Mindre vanligt är att göra ommätningar av radon efter förändringar i ventilationssystemet, ombyggnader eller renoveringar (18-15 procent). 3.3 Mätresultat och felkällor Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för bostäder följs av de flesta bostadsföretagen. De har också kunskap om de felkällor som kan påverka resultatet vid radonmätning. Av kommentarerna i enkäten ser vi att mätmetodens säkerhet ifrågasätts av många bostadsföretag. Resultatet av en mätning kan variera kraftigt inom en och samma byggnad och mellan olika år, samt att felmarginalerna i resultatrapporterna kan vara stora. Den större delen av de intervjuade bostadsföretagen uppger att de ifrågasätter hur väl mätresultatet representerar de faktiska förhållandena. Bostadsföretagen uppger att mätresultatet kan skilja sig flera hundra Bq/m 3 på olika platser i en och samma lägenhet, beroende på var dosorna placerats, även om samtliga mätningar följer metodbeskrivningen. Ett bostadsföretag berättar att områden, som enligt tidigare mätningar klassats som så kallade högriskområden, några år senare inte uppvisat några förhöjda halter alls trots att några åtgärder inte gjorts. Hela 82 procent uppger att de har en tydlig ansvarsfördelning för radonfrågan inom företaget. Ett bostadsföretag har begränsat hanteringen av radonmätningarna till endast två personer i företaget för att vara säkra på att mätningen görs på rätt sätt. Ett annat bostadsföretag uppger att de till och med gjort nya mätningar eftersom de inte med säkerhet kunnat lita på att metodbeskrivningen följts vid tidigare mätningar. Placering och inplockning av dosor En relativt stor felkälla är att låta hyresgäster själva placera och plocka in dosor. Det gör att bostadsföretagen inte har kontroll över att dosorna varit placerade enligt

7 Sida 6 av 12 metodbeskrivningens instruktioner. Det är därför positivt att endast 8 procent av bostadsföretagen låter hyresgästerna själva placera ut dosor och endast 10 procent låter hyresgästerna plocka ner dem. Moment i SSMs metod som kan påverka mätresultatet Kan inte påverkas av bostadsföretaget: Felmarginal vid analys av dosor Omräkning till årsmedelvärde Hyresgästers beteende trots information Kan påverkas av bostadsföretaget: Val av mätperiod (1 okt 30 apr) Längd på mätperioden (minst 2 månader) Val av lägenhet för radonmätning Placering av dosor i lägenheten Placering av dosor i rummet Ålder på mätning (max 10 år) Förändringar i byggnaden under och/eller efter mätning Information till hyresgäster Analysmetoden Själva analysmetoden hos de ackrediterade laboratorierna kan innebära en viss felkälla, vilket framgår av resultatrapporterna från mätningarna. Felmarginalen på ett årsmedelvärde kan vara så stor som ±50 Bq/m 3, vilket uppgår till hela 25 procent av riktvärdet 200 Bq/m 3. Denna felmarginal kan inte fastighetsägare påverka. Det blir i längden en bedömningsfråga om vilket beräknat årsmedelvärde som kan ansesvara godtagbart. Olika miljökontor gör här olika bedömningar. Kraven på fastighetsägarna varierar alltså mellan kommungränserna. Beräknat årsmedelvärde En felkälla som bostadsföretaget inte kan påverka är att årsmedelvärdet är ett beräknat värde vilket innebär att det kan avvika från det faktiska värdet. Resultatet från den två till tre månader långa mätningen räknas om för att motsvara vad en hyresgäst skulle utsättas för under ett helt år. Det innebär att den faktiska radonhalten kan vara både högre och lägre än årsmedelvärdet.

8 Sida 7 av 12 Hyresgästernas påverkan på mätresultatet Ytterligare en felkälla som fastighetsägare har mycket svårt att kontrollera är hur hyresgästerna använder bostaden under mätningen. Bostadsföretagen uppger till exempel att radonhalten har förändrats väsentligt vid skifte av hyresgäster samt att halten i en lägenhet kan skilja sig kraftigt från övriga lägenheter i ett och samma trapphus. Bostadsföretagen drar slutsatsen att det beror på hyresgästens beteende. Det kan vara att hyresgästerna sätter för friskluftsdon eller har annorlunda vanor kring till exempel vädring. Knappt en tredjedel av bostadsföretagen, 26 procent, uppger att de både vid utplacering av radondosor, och vid inhämtning av dessa, kontrollerar att ventilation fungerar som avsett samt att placeringen av dosorna är korrekt. Ett bostadsföretag uppger att de gör en extra ventilationskontroll efter vidtagna radonåtgärder. Hela 44 procent av de tillfrågade svarar dock i enkätundersökningen att inga sådana kontroller görs under en mätning. Bostadsföretagen uppger dock att även om kontroller görs är det omöjligt att kontrollera hur förhållandena ser ut under resten av den mellan två och tre månader långa mätperioden. Det är mycket svårt att bevisa att en förhöjd radonhalt beror på hyresgästens beteende. Bostadsföretagen upplever att för liten hänsyn tas till den felkällan vid kommunens handläggning. Vid intervjuer framgår dock några exempel där kommunen visar förståelse för att förutsättningarna för en låg radonhalt finns, men att hyresgästen påverkat luftomsättningen. I dessa fall har bostadsföretaget kunnat redovisa ett skriftligt underlag. Andra bostadsföretag uppger att kommunen svarat att det är upp till fastighetsägaren att se till att hyresgästen inte kan, eller känner ett behov av att, sätta igen friskluftsventiler. Att ställa generella krav på att bostadsföretag ska göra ytterligare kontroller av hyresgästers brukande av lägenheter och lokaler, utöver utplacering och inhämtning av radondosor, bör anses vara orimligt. Ett sådant extra besök skulle kunna vara motiverat när radonhalterna är förhöjda. 4. Radonåtgärder - en utmaning för komfort, energiförbrukning och teknikval Flera bostadsföretag säger att de via en högre luftomsättning många gånger kommer ner i halter under, eller strax ovanför, riktvärdet. I stort sett alla bostadsföretag anger att de första insatserna vid förhöjda radonhalter är att se över befintlig ventilation och att öka luftomsättningen i den mån det är möjligt. I de allra flesta fall rör det sig om frånluftsventilerade byggnader och byggnader med självdrag. När frånluften ökar behöver den kompenseras med tillräckligt stor mängd uteluft, för att inte få större undertryck, vilket riskerar att dra in ännu mer radonhaltig luft. 4.1 Radon från byggmaterial Vid radon från byggmaterial anser flera bostadsföretag att den enda åtgärd som kan ge effekt är att installera ett helt nytt FTX-system. Inget av de intervjuade bostadsföretagen

9 Sida 8 av 12 har ännu genomfört sådana åtgärder, men några planerar upphandlingar. Andra uppger att de i dagsläget inte har ekonomisk möjlighet att genomföra insatser av den omfattningen. Utanför denna utredning finns exempel på sådana åtgärder hos ett bostadsföretag som byggt om ett högt flervåningshus från F- till FTX-ventilation med god effekt på radonhalten. Ett bostadsföretag berättar att de i lägenheter med blåbetong och självdrag har provat väggbeklädnad med 13 mm gipsskivor tillsammans med PAX-fläkt i badrum. Här har dock långtidsmätningar visat att det inte påverkat radonhalten. Samma bostadsföretag har även provat radontapeter och radonfärg, också utan önskvärda effekter. 4.2 Markradon Ett större bostadsföretag uppger att en minskning av undertrycket och en mer balanserad ventilation i hus med F-system har varit lösningen på deras bekymmer med markradon. Flera bostadsföretag som har bekymmer med markradon berättar att de satt in radonfläktar och radonbrunnar när tätning vid rörgenomföringarna, och en ökad luftomsättning, inte gett tillräcklig effekt på radonhalten. Ett vanligt svar vid intervjuerna är dock att det i vissa byggnader gett god effekt, medan det i andra inte påverkat radonhalten nämnvärt. Ett bostadsföretag berättar att de mätt hela sitt bestånd och då kunnat ringa in vissa problemområden för att sedan välja ut testlägenheter att vidta åtgärder i. Samma åtgärder har dock gett olika resultat och ofta inte sänkt radonhalten. I vissa lägenheter har radonhalten till och med ökat med en åtgärd, fastän samma åtgärd resulterade i lägre radonhalter i en intilliggande lägenhet. 4.3 Innemiljö och energiförbrukning Det är tydligt att det finns en relation mellan radonåtgärder, innemiljökrav och energikrav. Bostadsföretag uppger att en ökad luftomsättning i byggnader med F-system leder till ökad energianvändning (då fläktarnas varvtal ökar), men även ökade värmeförluster, vilket leder till att inomhustemperaturen behöver höjas. Ett bostadsföretag uppger dock att deras erfarenhet är att energianvändningen ofta minskar vid förhöjd luftomsättning då en förutsättning i deras byggnader med F-system är att balkongdörrar och fönster först tätas, för att minska energiläckaget. Ett bostadsföretag beskriver att det uppstår diskussioner mellan innemiljö- och energiansvariga vid radonåtgärder. Vid till exempel förhöjda radonhalter i endast ett trapphus önskas en lokal ökning av luftomsättningen, men det är inte möjligt då det resulterar i obalans över hela systemet, vilket i sin tur leder till att luftomsättningen i hela huset behöver ökas. Ett annat bostadsföretag uppger att det kommit fram till att lösningen, för cirka 450 lägenheter med höga radonhalter, är att installera ett nytt FTX-system och att det lönar sig i längden; det ger ett gott inomhusklimat, vattentemperaturen på radiatorer kan sänkas, radonhalterna sänks och att energianvändningen blir lägre jämfört med de äldre fläktarna. Bostadsföretag med självdragssystem i byggnaderna uppger dock att energianvändningen skulle öka med ett FTX-system.

10 Sida 9 av 12 Både vid ett ökat luftflöde över uteluftsdon och vid installation av radonfläktar uppger bostadsföretagen att det inkommer klagomål på drag från de boende. Hyresgäster sätter ofta igen donen och effekten blir den motsatta. Flera bostadsföretag berättar att de satt in don som tar in friskluft via radiatorer, vilket gett både positiva och negativa resultat. I vissa bostadsföretag har hyresgäster klagat på drag under vår och höst. Det brukar vara när utomhustemperaturen ligger på cirka 10 grader och radiatorerna ännu inte är uppvärmda. Andra bostadsföretag uppger att det varit en bra lösning och att problemet med drag har minskat. 4.4 Erfarenhetsutbyte nödvändigt för ökad kunskap om radonåtgärder Det finns inget svar på vilka åtgärder som kommer att ge bäst effekt i en specifik byggnad eftersom förutsättningarna varierar betydligt mellan olika geografiska områden och byggnadstyper. Det är tydligt att de bostadsföretag som kommit igång med åtgärder är överens om att åtgärderna måste anpassas till varje hustyps och områdes förutsättningar; en lösning i ett område ger inte per automatik en god effekt i ett annat. Det gäller även att göra åtgärder i etapper eftersom enskilda åtgärder ofta inte är tillräckliga. Bostadsföretagen tipsar om att börja med enklare åtgärder för att kontrollera effekten med ommätningar innan ytterligare åtgärder vidtas. Ett annat tips är att först testa åtgärder i ett fåtal lägenheter och kontrollera effekten innan åtgärderna vidtas i övriga. Bostadsföretagen efterfrågar dock stöd i form av en sammanställning med både goda och dåliga exempel från vidtagna radonåtgärder kopplat till kostnader. Efterfrågan på erfarenhetsutbyte med andra bostadsföretag är stor och det är önskvärt att kunna bolla erfarenheter, idéer, tankar och teorier med kollegor i branschen. Bostadsföretagen efterfrågar specifikt stöd på nationell nivå i hur byggnader med radonhaltigt byggnadsmaterial bör åtgärdas samt en samsyn mellan kommunerna om vilka åtgärder som är rimliga. 5. Kommunikation med hyresgäster om radonresultat De flesta bostadsföretag informerar sina hyresgäster om mätningsresultatet. Det vanligaste sättet att informera är via brev eller e-post (45 procent). Det näst vanligaste är att informera hyresgästerna genom att kalla till personligt möte (24 procent). I övrigt redovisas mätresultat när hyresgästen efterfrågar det. Det är främst vid förhöjda radonhalter som det sker en direkt kommunikation med hyresgästerna. Information om när radonhalterna överskridit riktvärdet kan skapa oro. Flera bostadsföretag har erfarenhet av att ett personligt möte i lägenheten skapar en större förståelse hos hyresgästen, samt att hyresgästen känner att oron tas på allvar. Det personliga mötet skapar även en god förutsättning för att visa hur ventilationen är tänkt att fungera samt motivera hyresgästen att hålla samtliga ventilationsdon öppna.

11 Sida 10 av 12 Ett bostadsföretag har som rutin att redan vid en lägenhetsvisning informera hyresgästen om radonhalten överstiger riktvärdet. I det här fallet ska informationen tas muntligt när radonhalten överstiger 400 Bq. Sedan checkas det av inför kontraktskrivande att hyresgästen verkligen är medveten om den förhöjda radonhalten. Ett annat bostadsföretag har en rutin där alla frågor om radon från hyresgäster hänvisas till en och samma person inom företaget. På så sätt är det alltid en påläst person som svarar och som dessutom är van att bemöta oroliga hyresgäster. Då säkras att alla hyresgäster får svar på samma vis. Vid intervjuer framfördes önskan om stöd vid kommunikationen med hyresgäster, både inför mätning och förhöjda radonhalter, samt före och efter vidtagna åtgärder. Ansvaret för radonfrågan 5 är delat mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster i skolor, förskolor, arbetsplatser och allmänna lokaler. Det är därför av stor vikt att det finns tydliga, skriftliga avtal för att inte frågan ska falla mellan stolarna och för att undvika eventuella påföljder från myndigheter. 6. Kommunernas tillsyn är inte enhetlig Flera bostadsföretag berättar att tillsynsmyndigheten, kommunens miljökontor, är nöjda så länge bostadsföretagen kan redovisa att de arbetar med att mäta och åtgärda radon. Andra bostadsföretag berättar att kommunen verkar ha satt i system att kommunicera via förelägganden. Det råder vitt skilda uppfattningar om vilket stöd bostadsföretagen fått via kommunen. Några bostadsföretag uppger att de har ett mycket gott samarbete med kommunen och tillsammans gjort handlingsplaner, medan andra har svårt att få svar på frågor. Den här undersökningen visar tydligt att miljökontorens tillsyn skiljer sig mellan olika kommuner men även mellan olika handläggare inom en och samma kommun. Det är även vanligt att kommunens krav ändras över tiden eftersom fokus för deras tillsynsområden varierar från år till år. Handläggningen skiljer sig både gällande vilka krav på mätningar som ställs och vid avvägningen av vilka åtgärder som anses rimliga att vidtas. Synen på riktvärdet för radon skiljer sig även mellan kommunerna; ett mätresultat på 220 Bq/m 3 kan passera i ena kommunen medan samma resultat i en annan kommun leder till krav på åtgärder. Incitament för att mäta och åtgärda radonhalter skiljer sig mellan företagen, där vissa genomför detta inom ramen för sin egenkontroll, medan andra avvaktar krav från kommunen. Ett större bostadsföretag berättar att kommunen inte ställt några krav de senaste 20 åren. Kommunen förlitar sig på att markens beskaffenhet gör att det inte förekommer markradon samt att uppfattningen av tidigare mätningar i hus byggda med blåbetong visat att halterna klingat av. Bostadsföretaget uppger även att kommunen enligt 5 Radon ingår i det som kallas för Verksamhetsutövarens egenkontroll i Miljöbalken. Det innebär att i en byggnad kan både fastighetsägaren och nyttjanderättsinnehavaren (lokalhyresgästen) vara verksamhetsutövare och båda ha ansvar för att miljöbalkens regler efterlevs.

12 Sida 11 av 12 uppgift ska ha gjort mätningar i egen regi, men att protokoll från dessa inte har gått att få fram. Flera bostadsföretag berättar att de inom företaget har prioriterat områden där de högsta radonhalterna uppmätts och/eller där flest personer påverkats, medan kommunen samtidigt förelägger om mätningar och åtgärder i andra delar av beståndet. Vid försök till samordning har rådet från kommunen varit att prioritera områden med förelägganden. Ett extremt exempel är ett bostadsföretag som vittnar om att förtroendet för kommunen är mycket svagt eftersom bostadsföretaget vidtagit dyra åtgärder baserat på kommunens så kallade radonkartor. Det visade sig senare att kartorna inte stämde och att åtgärderna inte alls varit nödvändiga. I vissa kommuner finns en förståelse för att hyresgäster påverkar mätresultat genom att sätta igen friskluftsdon. Då har kommunen godkänt avvikelsen om bostadsföretaget tydligt har kunnat visa att det beror på att hyresgästen vill ha ventilerna öppna eller att hyresgästen skriftligen intygat att den inte vill ha besök. Andra kommuner anser att det är bostadsföretagets ansvar att se till att hyresgästerna inte ska ha någon möjlighet att sätta igen donen. De anser att det är bostadsföretagets ansvar att inomhusmiljön är god, så att hyresgästerna inte känner behov att stänga några ventiler. Två bostadsföretag uppger att de valt att inte hyra ut vissa lägenheter där radonhalten överskridit en viss nivå (cirka 1000 Bq/m 3 ) och problemen inte har kunnat åtgärdas. Ett av dessa bostadsföretag har frågat miljökontoret vid vilken radonhalt det inte längre är okej att hyra ut en lägenhet. Miljökontoret har inte kunnat ge ett besked om detta och hänvisat frågan vidare till Strålsäkerhetsmyndigheten som inte heller har kommit med ett svar.

13 Sida 12 av 12 Bilaga Enkät- och intervjuundersökning Kartläggningen har genomförts med hjälp av en enkätundersökning samt kompletterande intervjuer. Samtliga svar har behandlats anonymt. Reflektionerna i denna rapport grundar sig på bostadsföretagens svar, men stöds även av erfarenheter från området. Enkäten har gått ut till samtliga av SABOs medlemsföretag och har en svarsfrekvens på 50 procent. De personer som har varit intresserade av att bli intervjuade har haft möjlighet att ange det i enkätundersökningen. Av de som varit positiva till en intervju har urval gjorts både för att få en jämn fördelning mellan olika storlek på fastighetsägare, men också utifrån svar och kommentarer som lämnats. Totalt tio representanter från olika bostadsföretag har intervjuats. Intervjuerna ägde rum den 29 och 30 oktober samt den 2 och 3 november Enkätfrågorna berörde följande områden: Vilken mätmetod som används för radonmätning i bostäder, förskolor/skolor respektive lokaler och arbetsplatser Vilka kontroller sker under mätperioden om hur bland annat hyresgäster använder bostäder/lokaler Vem som placerar ut och hämtar in radondosorna Vilka är orsakerna till eventuella förhöjda radonhalter Vilka rutiner som finns kring mätningar respektive ommätningar Hur hyresgäster informeras om resultatet från radonmätningar Intervjufrågorna berörde följande områden: Vilket incitament som finns för att mäta radon; egenkontroll eller påtryckning från kommunen. Hur kommunikationen med hyresgäster respektive kommunen ser ut Resonemang kring ommätning vid förändring av byggnader Utformning av avtal mellan bostadsföretag och lokalhyresgäster Resonemang kring hur radonhalten anges i energideklarationen Goda och dåliga exempel från genomförande av åtgärder Vilka hinder som finns att åtgärda förhöjda radonhalter från byggnadsmaterial, hur resonemanget går kring vilka åtgärder som är rimliga Erfarenheter av motsättningar mellan energisparåtgärder och radonåtgärder

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt?

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Sida 1 av 5 Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Det handlar om att rädda liv! En brist i inomhusmiljön innebär att den inte uppfyller

Läs mer

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium, ett radioaktivt grundämne, sönderfaller. Ädelgasen varken syns, luktar eller känns. Radon i bostäder kan

Läs mer

Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014

Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014 Handlingstyp: Rapport Ärendenr: MHN 2015/204 Datum: 2015-01-22 Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014 Tillsyn utförd av enhet miljö- och hälsoskydd 2014 Besöksadress Visborgsallén 19, Visby Postadress SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lygnesta 2:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lygnesta 2:11 Utgåva 1:1 2012-05-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lygnesta 2:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

DOM 2013-07-03 Stockholm

DOM 2013-07-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060205 2013-07-03 Stockholm Mål nr M 2177-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 4360-12, se bilaga KLAGANDE Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Miljöförvaltningen. Radonvägledning

Miljöförvaltningen. Radonvägledning Miljöförvaltningen Radonvägledning 2013 Utgåva 02. 2013 09 RADONVÄGLEDNING Innehåll Steg för steg guide (börja alltid här) Gult blad - Att mäta radon i flerbostadsfastigheter Blått blad - Att kontrollera

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Årnäs 2:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Årnäs 2:24 Utgåva 1:1 2015-03-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Årnäs 2:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Är det radon som är farligt? Vilkas intressen företräder våra myndigheter (Boverket, Socialstyrelsen, SSM,.)?

Är det radon som är farligt? Vilkas intressen företräder våra myndigheter (Boverket, Socialstyrelsen, SSM,.)? Är det radon som är farligt? Vilkas intressen företräder våra myndigheter (Boverket, Socialstyrelsen, SSM,.)? Boverket Socialstyrelsen Passiv rökning är dessutom en faktor som sannolikt höjer risken för

Läs mer

2014-02-06. Ventilation i byggnader. Från och med den 1 januari 2014. Den livsviktiga inomhusmiljön. Michael Ressner

2014-02-06. Ventilation i byggnader. Från och med den 1 januari 2014. Den livsviktiga inomhusmiljön. Michael Ressner Ventilation i byggnader Från och med den 1 januari 2014 Hälsoskydd Inomhusmiljö, buller, ventilation, luftkvalitet, fuktskador, bassängbad, objektsburen smitta mm Den livsviktiga inomhusmiljön Barn, ungdomar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-03-22 Fastighetsbeteckning: Klagshamn 42:31 Adress/ort: Ängavångsvägen 5, Klagshamn Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-05-17 Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1 Adress/ort: Backagärde / Fristad Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se Swegon Home Solutions Varför FTX Pocket guide www.swegonhomesolutions.se Innehållsförteckning 3. Inledning 4-5. Vad kan jag göra åt min nuvarande anläggning? 6-7. Vanliga problem med äldre ventilationssystem

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Utredning? Har vi tillräckligt med underlag? Vad har vi för indikationer? Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation,

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-04-14 Fastighetsbeteckning: Tännforsen 13 Adress/ort: Yrvädersgatan 35, Ödåkra Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund &

Läs mer

Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se. Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB

Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se. Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB Vår referens: Stockholm Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se Näringsdepartementet 100 33 Stockholm Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2016-02-11. Fastighetsbeteckning: Lervik 1:256. Lerviksvägen 108 / Åkersberga

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2016-02-11. Fastighetsbeteckning: Lervik 1:256. Lerviksvägen 108 / Åkersberga Energirapport villa Datum för besiktning: 2016-02-11 Fastighetsbeteckning: Lervik 1:256 Adress/ort: Lerviksvägen 108 / Åkersberga Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Information om radonbidrag till egnahem

Information om radonbidrag till egnahem Information om radonbidrag till egnahem Staten ger bidrag för att sänka radonhalten i inomhusluften i egnahem. För ansökningar som kommer in från och med januari 2003 gäller delvis nya regler. Detta informationsmaterial

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 10 februari 2016. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 10 februari 2016. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 10 februari 2016 Adress/ort: Ramels v 11, Hököpinge Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

Teknisk fastighetsförvaltning. Pass 7: Ventilationssystem, OVK, BÄR och besiktningar inom branschen

Teknisk fastighetsförvaltning. Pass 7: Ventilationssystem, OVK, BÄR och besiktningar inom branschen Teknisk fastighetsförvaltning Pass 7: Ventilationssystem, OVK, BÄR och besiktningar inom branschen Idag: 1. Ventilationssystem Självdragssystem Frånluftssystem Från- och tilluftssystem 2. OVK Obligatorisk

Läs mer

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer

Läs mer

Besiktningsrapport Ellene 13:1

Besiktningsrapport Ellene 13:1 Besiktningsrapport Ellene 13:1 Handläggarens kommentarer: Energiprestanda Energiförbrukning som går till uppvärmning 184 KWh/m² 15217 KWh/år Besiktning utförs i syfte att hitta kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Läs mer

Hur effektiv är radonsaneringen?

Hur effektiv är radonsaneringen? Hur effektiv är radonsaneringen? INFORMATION OM RADON I SMÅHUS Har du höga radonhalter i inomhusluften? I så fall finns det flera metoder för att sanera huset. Vilken metod som är bäst beror bl.a. på var

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LOCKETORPS-LARSTORP 2:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-12 Byggnadens adress: LOCKETORP FURUTORP 54015 VÄRING Utetemperatur:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-06-08 Fastighetsbeteckning: Lilla Vintrie 14 Adress/ort: Vintrie Byväg 32O, Vintrie Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tjädergatan 54, 582 39 Linköping Linköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1967 Energidekarations-ID: 594500

ENERGIDEKLARATION. Tjädergatan 54, 582 39 Linköping Linköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1967 Energidekarations-ID: 594500 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tjädergatan 54, 582 39 Linköping Linköpings kommun Nybyggnadsår: 1967 Energidekarations-ID: 594500 Energiprestanda: 127 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Laxen 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Laxen 4 Utgåva 1:1 2014-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Laxen 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA 1 (11) Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt identifiera, förutse och förebygga risker i verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Ett

Läs mer

Tillsyn av Migrationsboende

Tillsyn av Migrationsboende Tillsyn av Migrationsboende Alvesta 2015-11-05 Peter Larsson Miljö- och Hälsoskyddsinspektör 0381-362 12 peter.larsson@eksjo.se Miljöavdelningen, Eksjö kommun Upplägg på dagens föredrag - Vem är jag, bakgrund,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-12-11 Fastighetsbeteckning: Vinstorp 34:24 Adress/ort: Hjortrongatan 6, Lomma Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vadstena 1:126

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vadstena 1:126 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vadstena 1:126 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

SIGNALISTEN. En stiftelse ingen ägare. Ett evigt syfte bygga, förvalta och hyra ut. och liten miljöpåverkan

SIGNALISTEN. En stiftelse ingen ägare. Ett evigt syfte bygga, förvalta och hyra ut. och liten miljöpåverkan SIGNALISTEN En stiftelse ingen ägare Ett evigt syfte bygga, förvalta och hyra ut bostäder En målsättning ett bra boende med låg hyra och liten miljöpåverkan 1 Energifrågan från källaren till ledningens

Läs mer

Klagomål på inomhusmiljö. Handläggarstöd med förslag till policy

Klagomål på inomhusmiljö. Handläggarstöd med förslag till policy Klagomål på inomhusmiljö Handläggarstöd med förslag till policy December 2015 Klagomål på inomhusmiljö Handläggarstöd med förslag till policy december 2015 Detta handläggarstöd är en bearbetning och uppdatering

Läs mer

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012

Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 Tillsynsprojekt förskolor i Uddevalla kommun 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 4 Diskussion och Slutsatser... 7 Förbättringsområden...

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vibrafonen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vibrafonen 2 Utgåva 1:1 2015-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vibrafonen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Onsala-Hagen 3:66. Adress: Ekhögsvägen 10, 439 30 Onsala. Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 266 m 2, byggår 1973. Värmesystem: Vattenburet system

Läs mer

Friska fläktar. Bra luftkvalitet i lokaler med förorenande processer

Friska fläktar. Bra luftkvalitet i lokaler med förorenande processer Friska fläktar Bra luftkvalitet i lokaler med förorenande processer Luftföroreningar påverkar människans andningsvägar, ögon, hud och inre organ. Ventilation är ett sätt att hålla luftföroreningskoncentrationen

Läs mer

Andas lätt och räkna rätt skolan! Hur påverkas elevernas prestationer och hälsa av skolans inomhusluft?

Andas lätt och räkna rätt skolan! Hur påverkas elevernas prestationer och hälsa av skolans inomhusluft? Andas lätt och räkna rätt skolan! Hur påverkas elevernas prestationer och hälsa av skolans inomhusluft? Marie-Louise Luther, ombudsman marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Snöflingan 4, Stockholm Lilla Västerbron 6, Stockholm Reza Tehrani Täby 2012-09-05 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Riddaretorp 1:5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Riddaretorp 1:5 Utgåva 1:1 2012-06-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Riddaretorp 1:5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Stockholm 17/3 2014. Undersökning om Skåneinitiativet

Stockholm 17/3 2014. Undersökning om Skåneinitiativet Stockholm 17/3 2014 Undersökning om Skåneinitiativet Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Genomförande... 3 Resultat från undersökningen... 4 Hur arbetar företagen för att minska sin energianvändning...

Läs mer

2014-02-06. Plan- och byggförordningen. Plan- och bygglagen. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet.

2014-02-06. Plan- och byggförordningen. Plan- och bygglagen. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet. BBRs (Boverkets byggregler) krav på ventilation och luftkvalitet Lag-Förordning-föreskrift-Allmänt råd Riksdagen Lagar Plan- och bygglagen, PBL Nikolaj Tolstoy, Tegnik AB Miljösamverkan Stockholms län

Läs mer

Ventilation historia och nutid - självdrag eller återvinning

Ventilation historia och nutid - självdrag eller återvinning Ventilation historia och nutid - självdrag eller återvinning Håkan Nilsson WSP Environmental, Byggnadsfysik hakan.nilsson@wspgroup.se Innehåll Fastighetsdagar i Stockholm 2010 Ventilationshistoria Ventilationsprinciper

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kårsta-Rickeby 1:12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kårsta-Rickeby 1:12 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kårsta-Rickeby 1:12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kalvsvik 11:453

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kalvsvik 11:453 Utgåva 1:1 2014-11-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kalvsvik 11:453 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366. Snösundsvägen 38 / Värmdö. Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425)

Energirapport. med smarta tips. Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366. Snösundsvägen 38 / Värmdö. Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-05-03 Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366 Adress/ort: Snösundsvägen 38 / Värmdö Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Företag: Eklund

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Rud 89:27 Adress: Lonsegårdsvägen 17, Västra Frölunda Uppvärmd golvyta (A temp): 128 m 2, byggår 1977. Värmesystem: Direktverkande el, radiatorer. Ventilation:

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll Känner ni till de miljöregler som gäller för er fastighet? Har ni en klar ansvarsfördelning? Har ni bra rutiner

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Råbergagatan 12, 582 54 Linköping Linköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1925 Energidekarations-ID: 598242

ENERGIDEKLARATION. Råbergagatan 12, 582 54 Linköping Linköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1925 Energidekarations-ID: 598242 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Råbergagatan 12, 582 54 Linköping Linköpings kommun Nybyggnadsår: 1925 Energidekarations-ID: 598242 Energiprestanda: 111 /m² och år Energideklarationen i sin helhet

Läs mer

Fläktguide. Vilken fläkt ska du välja?

Fläktguide. Vilken fläkt ska du välja? Fläktguide Fläktguide Vilken fläkt ska du välja? Det första är ta hänsyn till hur ventilation fungerar i ditt hus. Bor du i en villa så kan det vara lämpligt med en fläkt alternativt en fläkt som arbetar

Läs mer

Projektnummer P08 3964. Systemhandling Gummifabriken Etapp 2, rivning-saneringombyggnation, Kv Knekten 16, Värnamo; ang.

Projektnummer P08 3964. Systemhandling Gummifabriken Etapp 2, rivning-saneringombyggnation, Kv Knekten 16, Värnamo; ang. nummer 1 Systemhandling Gummifabriken Etapp 2, rivning-saneringombyggnation, Kv Knekten 16, Värnamo; ang. Miljöaspekter Systemhandlingar för Miljöskydd följer dokument Anmälan om sanering av f.d. industrilokal

Läs mer

RADON - ett inomhusmiljöproblem

RADON - ett inomhusmiljöproblem RADON - ett inomhusmiljöproblem Innehåll Innehåll: Vad är radon? Varför är det farligt? Mäta med spårfilmsdetektor Hur mycket mäter jag? Per Nilsson Landauer Nordic AB Uran i Sverige Radon kommer från

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Vintergatan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Vintergatan 2 Utgåva 1:1 2012-05-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Visby Vintergatan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering 2014-10-21 Kungsbro 1:225 Anders Väg 16, Ljungsbro Jaime

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2016-03-31 Sammanställning av energideklaration GENE 12:4 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad Tel

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf. Järnet 716403-3867. Stockholm. Skånegatan 113. erik@mediabolaget.nu

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf. Järnet 716403-3867. Stockholm. Skånegatan 113. erik@mediabolaget.nu Energideklaration Version 1.1.0 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf. Järnet Adress Skånegatan 113 E-postadress erik@mediabolaget.nu Personnummer/Organisationsnummer 716403-3867 Postnummer

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner Enheten för hälsoskydd Michael Ressner tel. 075-247 3146 e-post: michael.ressner@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se/halsoskydd Fastighetsägares gares egenkontroll Nationellt tillsynsprojekt under

Läs mer

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader.

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader. Varsågod Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader. Vi har till Boverket rapporterat in energideklarationen för er byggnad. En

Läs mer

ENERGIDEKLARATION 2015-03-20. Sundsvall Dingersjö 15:15 Castorvägen 9, 854 68 Sundsvall

ENERGIDEKLARATION 2015-03-20. Sundsvall Dingersjö 15:15 Castorvägen 9, 854 68 Sundsvall ENERGIDEKLARATION 2015-03-20 Sundsvall Dingersjö 15:15 Castorvägen 9, 854 68 Sundsvall Huvudkontor Östersund Telefon: 063-12 35 30 Adress: Samuel Permans gata 2 831 30 Östersund info@oktopal.se. sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 556043-6429. AB Svenska Bostäder. gfedc. Box 95 08-508 370 00. svenska.bostader@svebo.

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 556043-6429. AB Svenska Bostäder. gfedc. Box 95 08-508 370 00. svenska.bostader@svebo. Energideklaration Version:.5 Dekl.id: 242969 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn AB Svenska Bostäder Adress Box 95 Personnummer/Organisationsnummer 55643-6429 Postnummer Postort 62 2 Vällingby

Läs mer

Energideklaration 716460-2307. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6580475.224.

Energideklaration 716460-2307. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6580475.224. Energideklaration Version.2 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Signalpatrullen 8 Personnummer/Organisationsnummer 76460-2307 Adress Rålambsvägen 27 Postnummer 259 Postort E-postadress

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Alfs Väg 8, 446 91 Alvhem Ale kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 606931

ENERGIDEKLARATION. Alfs Väg 8, 446 91 Alvhem Ale kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 606931 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Alfs Väg 8, 446 91 Alvhem Ale kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 606931 Energiprestanda: 96 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Södra Slevgränd 81. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Södra Slevgränd 81. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 378999 Byggnaden - Identifikation Län Västerbotten Kommun Umeå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Byttan 23 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

ENERGIDEKLARATION 2015-08-17. Kramfors Nora-Nyland 1:26 Rystrand 203, 872 94 Sandöverken

ENERGIDEKLARATION 2015-08-17. Kramfors Nora-Nyland 1:26 Rystrand 203, 872 94 Sandöverken ENERGIDEKLARATION 2015-08-17 Kramfors Nora-Nyland 1:26 Rystrand 203, 872 94 Sandöverken Huvudkontor Östersund Telefon: 063-12 35 30 Adress: Samuel Permans gata 2 831 30 Östersund info@oktopal.se. sammanfattning

Läs mer

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker Dnr MN-2011-2739 Dpl 532 sid 1 (6) MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 2012-04-24 Mats Bergström, 054-540 4670 mats.bergstrom@karlstad.se Miljönämnden Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller

Läs mer

KARTLÄGG MILJÖN I STADENS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Beredning av skrivelse från David Lindberg (kd) och Lena Kling m.fl. (fp).

KARTLÄGG MILJÖN I STADENS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Beredning av skrivelse från David Lindberg (kd) och Lena Kling m.fl. (fp). Barn och Ungdom VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Lena Skott Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-09-28 SDN 2005-10-20 Dnr 002-082/2005 KARTLÄGG MILJÖN I STADENS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Beredning

Läs mer

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som Elsäkerhet I våtutrymmen I badrum måste alla elinstallationer vara fast anslutna eller ha särskilt uttag kopplat till jordfelsbrytare. Det enda som är tillåtet utöver detta är specialuttag på 110 volt

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner (18 %) Miljonprogrammet Stockholm, Söderman- land och Västmanland

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Håvra 6:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Håvra 6:16 Utgåva 1:1 2012-05-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Håvra 6:16 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FOTÖ 1:293 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-06-03 Byggnadens adress: SÖÖ 30 47545 FOTÖ Utetemperatur: 24 C Expert: Liselotte Larsson

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 716447-6272. Brf Vintergatan 4. gfedc. Stockholm. Stagneliusvägen 38. sarah.wiklund@sv.

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 716447-6272. Brf Vintergatan 4. gfedc. Stockholm. Stagneliusvägen 38. sarah.wiklund@sv. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 95954 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Vintergatan 4 Adress Stagneliusvägen 38 Personnummer/Organisationsnummer 716447-6272 Postnummer Postort

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: REPHULT 1:6 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-09-08 Byggnadens adress: REPHULT 3 34374 LIATORP Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KYRKBYN 136:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-03-12 Byggnadens adress: VADSTENAGATAN 50 41871 GÖTEBORG Utetemperatur: 5 C Expert:

Läs mer

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 4

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 4 Dags för kompletterande STAMBYTE Mamsellstigen 4 Hej! Huset som du bor i stambyttes för cirka 10 år sedan. Efter vattenskada samt avloppsproblem har vi filmat stammarna och upptäckt att vissa inte blivit

Läs mer

DOM 2016-06-09 Stockholm

DOM 2016-06-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060305 DOM 2016-06-09 Stockholm Mål nr M 9862-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-10-19 i mål nr M 1429-15, se bilaga KLAGANDE BRF Kastanjen

Läs mer

Månadsbladet April. Ingen ny medlem finns att hälsas välkommen till föreningen under april.

Månadsbladet April. Ingen ny medlem finns att hälsas välkommen till föreningen under april. Ny HSB ledamot i styrelsen Bengt Skånhamre som tidigare var HSB ledamot i Brf Ringsteds styrelse har ersatts av Ingrid Holmberg. Förutom en gedigen arbetslivserfarenhet är Ingrid Holmberg ledamot i ett

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 12:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 12:9 Utgåva 1:1 2014-05-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bräcke 12:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: APOLLO 11 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-09-29 Byggnadens adress: HERMESVÄGEN 7 98144 KIRUNA Utetemperatur: 3 C Expert: Fredrik

Läs mer

Enkät om Miljösamverkan Skånes projekt under åren 2010 och 2011

Enkät om Miljösamverkan Skånes projekt under åren 2010 och 2011 sid 1(13) Dnr Vår referens / tel.nr e-post Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.jansson@m.lst.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Datum 2008-12-19 Enkät om Miljösamverkan Skånes projekt under

Läs mer

Sammanställning av domar kring trafikbuller

Sammanställning av domar kring trafikbuller MILJÖSAMVERKAN 1 (26) 2010-01-12 Sammanställning av domar kring trafikbuller Denna sammanställning är framtagen av Miljösamverkan i Stockholms län 2009. En arbetsgrupp har gått igenom domar angående väg-

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jönninge 4:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jönninge 4:9 Utgåva 1:1 2015-01-08 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jönninge 4:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ersättningsluft vid spiskåpeforcering eller undertrycksproblem

Ersättningsluft vid spiskåpeforcering eller undertrycksproblem Ersättningsluft vid spiskåpeforcering Nordbygg 2016-04-05-08 Tekn. Dr. Per Kempe Projektengagemang BeBo Resurspool 1 Dagens energieffektiva byggnader är oftast mycket lufttäta. Ju bättre byggentreprenören

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Åsgatan 163, 776 31 Hedemora Hedemora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1925 Energideklarations-ID: 724854

ENERGIDEKLARATION. Åsgatan 163, 776 31 Hedemora Hedemora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1925 Energideklarations-ID: 724854 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Åsgatan 163, 776 31 Hedemora Hedemora kommun Nybyggnadsår: 1925 Energideklarations-ID: 724854 Energiprestanda: 153 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 831 29. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. Postnummer 831 29. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 443821 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Lästmakarpalatset Adress C/o Fabege AB, Box 957 Personnummer/Organisationsnummer 769622-1725 Postnummer

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Åsa 4:87 Adress: Åsa Rundväg 6B, Åsa Friliggande villa, uppvärmd yta (Atemp): 185 m 2, byggår: 1989 (om- och tillbyggt 2011). Värmesystem: Frånluftsvärmepump

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Dälene 1:10. Adress: Dälene 304, 444 97 Svenshögen. Nybyggnads år: 1970. A temp : 149 m 2. Fönster: 2-/3- glas. Ventilation: Självdrag, friskluftsventiler

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: HAVSDJUPET 4 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-04-01 Byggnadens adress: Torsdaggränd 8 30253 Halmstad Utetemperatur: 0 C Expert:

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning av ärende om fläktbuller, Rindögatan 6, fastighet Nummerhästen 9

Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning av ärende om fläktbuller, Rindögatan 6, fastighet Nummerhästen 9 Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2014-03-04 Handläggare Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning

Läs mer