Dag 1 ägnades åt erfarenheter från träbyggandet i Mellaneuropa och Norden ur österrikiska, franska och finska perspektiv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dag 1 ägnades åt erfarenheter från träbyggandet i Mellaneuropa och Norden ur österrikiska, franska och finska perspektiv."

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR Rapport från konferens i Umeå, anordnad av Umeå Arkitekthögskola i samarbete med Trästad 2012 Europe s Most Advanced Wooden Architecture november 2012 Bakgrund: Umeå Arkitekthögskola (www.arch.umu.se) har ett uttalat fokus på hållbarhet i arkitektur och byggande och dess ledande professor, den österrikiske arkitekten Walter Unterreiner har arbetat med hållbarhetsfrågor och träbyggande under många år, huvudsakligen i en österrikisk kontext. Trästad 2012 (www.trastad2012.se) är ett nationellt träbyggnadsinriktat program för utveckling av rationellt och klimatsmart byggande, som löpt under perioden och som avslutades Programmet har ägnats åt att stimulera regionala och kommunala initiativ på träbyggnadsområdet, och formulerades som en uppföljning av den regeringsinitierade nationella träbyggnadsstrategin Inbjudna föredragshållare vid konferensens dag 1: Hubert Riess (www.nextroom.at/actor.php?id=4323), arkitekt och professor emeritus, Bauhausuniversitetet i Weimar Hermann Kaufmann (www.hermann-kaufmann.at/), arkitekt och professor i träarkitektur vid Technishe Universität München Veronique Klimine (www.r2k-architecte.com/), praktiserande arkitekt i r2k architecte, Grenoble Pekka Heikkinen, arkitekt, ledare för Wood Studio vid Aalto Universitetet, Eespoo Inbjudna föredragshållare vid konferensens dag 2: Per Schöldberg, kommunalråd Växjö kommun Bert Öhlund, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, Skellefteå Åsa Ögren, ledamot i Umeå kommuns byggnadsnämnd, Umeå

2 Dag 1 ägnades åt erfarenheter från träbyggandet i Mellaneuropa och Norden ur österrikiska, franska och finska perspektiv. Hubert Riess har under många år arbetat med trä, framför allt massivträ och dess applikationer i modulbaserat industriellt byggande. Han gav bakgrunden till industrialiseringsutvecklingen av det österrikiska träbyggandet från 1980-talet och framåt. En av de viktigaste pådrivande faktorerna har varit behov att sänka byggkostnaderna, vilket lett till utdelade statliga bidrag för forskning och utveckling av kostnadseffektiva träbaserade konstruktionsmetoder. Riess har genom sitt kontor deltagit i utvecklingen i ett stort antal projekt, där modulbaserade metoder utvecklats och förfinats. I Förlängningen av detta arbete har hans kontor tagit fram koncept för modulstaden, där prefabricerade bostäder omger en kärna av publika funktioner. Modulstorleken är avgörande för lönsamheten och modulmåtten har tack vare utvecklad teknik och välstuderad logistik kunnat ökas. Hermann Kaufmann har i sitt arbete gått tillbaka till arbeten av det tidiga 1900-talets pionjärer på industrialiseringens område, såsom tyske arkitekten Konrad Wachsmann och den systematik i träbaserad arkitektur som denne utvecklade i USA efter II världskriget. Andra historiska exempel som Kaufmann utnyttjar är amerikanske arkitekten Frank Lloyd Wright och Rudolf Schindler som utvecklade ramkonstruktioner med prefabricerade detaljer och knutpunkter. Vikten av enkelhet i montageanslutningar betonas. Experimentella studier har genomförts i olika flervåningsprojekt som Kaufmanns kontor arbetat med, såsom kombinationer av trä och betong i väggar och golvkonstruktioner, samt utnyttjande av tunga byggnadskärnor av CLT eller betong med pelar-balksystem i trä för att bära klimatskal och fasad. Här innebär emellertid de österrikiska byggreglerna ett hinder, då de inte tillåter brännbara material kring utrymningsvägar, såsom trapphus i en kärna. Testprojekt med betongkärna har dock uppförts till en höjd av 19.4 m intill Kaufmanns kontor i Voraarlberg i västra Österrike. Veronique Klimine har med sitt kontor arbetat med at introducera träbyggande i Rhône-Alpesregionen, ett område utan trätradition. Kontoret har utformat ett flertal projekt med hallar där takkonstruktionerna baserats på rundvirke i kombination med dragstål. Sekundära bärverk utnyttjas vid behov som akustikelement. Pekka Heikkinen är arkitekt och föreståndare för en så kallad Wood Studio vid Aaltouniversitetet i Eespoo. Denna grupp har tillsammans med studenter under 18 år genomfört 30 experimentella projekt i skalan av mindre paviljonger, varigenom olika byggnadsmaterial undersökts. I ett projekt kallat Lukku House byggdes ett elemetbaserat småhus i Eespoo försett med solpaneler och ett antal energibesparande produkter, varefter det nedmonterades och fraktades till Madrid där det återuppfördes. På plats utfördes mätningar av energibehov och klimatrelaterad funktion under en månad. Därefter monterades huset åter ned, fraktades tillbaka till Eespoo och monterades ihop för kompletterande mätningar där. Byggnaden var på 42 kvm och hela projektet kostade I projektet deltog 49 industripartners, 70 studenter och 30 lärare och yrkesverksamma från marknaden.

3 I den efterföljande diskussionen konstateras följande: Riess: Aktivitetscentra för träbyggande flyttar hela tiden runt, från region till region, till följd av regelverkens formuleringar och omformuleringar samt varierande ekonomiska förhållanden. Träarkitektur kräver skydd för att vara hållbar, emellertid så hotas då lätt trämaterialets karakteristiska uttryck. Hur man kan skapa ett arkitektoniskt uttryck för trä på ett hållbart sätt är en utmaning. När man emellertid betraktar den precision som står at finna hos det samtida träbyggandet i exempelvis Österrike och Schweiz ska man komma ihåg, att precision inte har någon historisk relation till trämaterialet i byggandet; trä började formas grovt med yxa och uttrycket har sedan utvecklats i takt med teknik- och verktygsutvecklingen. Politiska beslut har en avgörande stor effekt och bidrar till att skapa förebilder för andra regioner, i form av uppförda projekt. Klimine: Det finns ett problem i praktiken på kontoren, att det ständigt kommer nya tävlingar, nya företag att samarbeta med, nya projektkontexter. Detta gör det svårt att bearbeta lösningar vidare och låta dem mogna och utvecklas. Förhållandena på marknaden gör att lösningar oftast ideligen får arbetas fram på nytt. Unterreiner: För att hantera situationen med byggare som inte klarar att leverera med precision, finns två vägar att gå: antingen utforma projekten så att precision inte är nödvändig för utförandet, eller ta del i och inspirera beställare, hantverkare, arkitekter och ingenjörer till ökad precision.

4 Dag 2 ägnades åt situationen för träbyggandet i Sverige och Europa med utgångspunkt i erfarenheterna från Växjö, Skellefteå och Umeå. Per Schöldberg, Växjö, redogjorde för startpunkten och utvecklingen av träbyggandet i Växjö samt det fortsatta initiativet där. Man tog ett politiskt beslut gällande riktlinjer för ett område med enbart träbaserat byggande, på samma sätt som man tidigare gjort på försök rörande ekologisk mat. En definierad vision är att 50% av alla byggnader i Växjö skall vara uppförda i träbaserad konstruktion år Detta är ett experiment för att se vart det leder. Åsa Ögren, Umeå, efterlyste siffror gällande träbyggandet. Energi- och kostnadsfrågor i byggandet börjar tas fram, men hårdfakta gällande träbyggandet saknas alltjämt i stort. Likaså behövs konkreta definitioner och siffror gällande hållbarhet. I den politiska kretsen är frågor om timing för politiska beslut viktiga när skall beslut fattas och på vilken nivå? Vilka beslut kan fattas och vilka ka inte fattas? Hur utvecklas efterfrågan på träbyggande? Vilken roll har arkitekter och konstruktörer i detta och finns det behov av mer politisk intervention? Bert Öhlund, Skellefteå, betonade vikten av att arkitekter deltar och arkitekturfrågor betonas genom hela byggprocessen till färdig byggnad. I Skellefteå kommer trä att vara prioriterat i utvecklingen de närmsta tio åren. Förhållanden som betonades: Politiska beslut är viktiga för att bana väg för träbyggandet Siffror, hårdfakta gällande träbyggandet efterlyses Konkreta definitioner och siffror gällande hållbarhet efterlyses Arkitekters deltagande och arkitekturfrågors betonande genom hela byggprocessen till färdig byggnad är av avgörande betydelse

5 De efterföljande diskussionerna fördes i grupper med utgångspunkt i ett stort antal frågor som delades ut till respektive grupps på förhand utsedda gruppledare. Gruppindelningen var delvis styrd mot en huvudsaklig tonvikt på en viss aktörskategori, såsom exv. politiker, arkitekter, industrifolk etc. och grupperna valde fritt frågor för diskussion. Gruppen som undertecknad deltog i följer nedan: Greger Lindgren, Martinson KB (gruppledare) Rolf Andersson, projektledare för Trästad 2012 i Skellefteå Frida Gammelgård, examensarbetare vid Umeå Arkitekthögskola Marcus Abrahamsson, examensarbetare vid Chalmers Arkitektur Per Bergkvist, Skogsindustrierna Christer Jonsson, Länsstyrelsen Umeå Andreas Falk, KTH Frågor som diskuterades av gruppen ovan var: Vilken roll spelar arkitekttävlingar för att stimulera arkitektur och trä som byggmaterial på europanivå. Hur kan arkitektonisk kvalitet, användandet av byggsystem och ekonomi förenas? Integrerad design, alltså att arkitekter, ingenjörer och specialister arbetar som ett team från första början, är en nyckelmetod för att höja arkitektonisk och byggnadsteknisk kvalitet. Hur kan detta befrämjas i Sverige? Varför är byggnader i Sverige så väsentligt mycket dyrare I jämförelse med i andra länder? Vilka är och var finns möjligheterna och begränsningarna för hybridlösningar mellan betong och trä som byggnadsmaterial? Efter avslutade gruppdiskussioner bildade gruppledarna en panel där de var och en presenterade en sammanfattning från respektive grupp. Deltog och sammanfattade gjorde Andreas Falk Brandbergen, 26 november 2012

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader,

Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader, 2012-01- 16 1 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader, Direktiv 2010/31 Det är inte ekonomin eller konflikter med andra egenskapskrav

Läs mer

Helhetssyn förändrar bostadsbyggandet

Helhetssyn förändrar bostadsbyggandet Boverket Rapport Oktober 2004 Helhetssyn förändrar bostadsbyggandet En rapport från MKB, HSB och NCC om helhetsprojektet i Malmö Helhetssyn förändrar bostadsbyggandet En rapport från MKB, HSB och NCC

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Avslutade årgångar av Gar-Bos byggfelsförsäkring (2000-2002) har betalat ut cirka 88 kronor i skadeersättning för varje inbetalad 100 kronor i premie.

Avslutade årgångar av Gar-Bos byggfelsförsäkring (2000-2002) har betalat ut cirka 88 kronor i skadeersättning för varje inbetalad 100 kronor i premie. Byggfelsrapporten Q3 2014 Avslutade årgångar av Gar-Bos byggfelsförsäkring (2000-2002) har betalat ut cirka 88 kronor i skadeersättning för varje inbetalad 100 kronor i premie. I genomsnitt har vi varje

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003.

Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003. Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003. 1. Sammanfattning av förmiddagens seminerier. Nedan följer ett sammandrag av förmiddagens presentationer. Inger Karlsson

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

TräIN GODA EXEMPEL 2011-2013 TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET

TräIN GODA EXEMPEL 2011-2013 TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET TräIN TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET 2011-2013 GODA EXEMPEL TräIN skapar möjligheter för träindustrin i norr Affärsutveckling för industriellt tillverkade hus, byggkomponenter, inredningar och möbler. Nätverk

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer