Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer etapp 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2011 2012 etapp 1"

Transkript

1

2 1 Ärende 4 Bo Hallin, Anna Lindhé RSK Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer etapp 1 Bakgrund I regionens budget 2010 anges att nya metoder inom medicin och diagnostik ska underställas ett ordnat införande när de har en större ekonomisk betydelse för regionen som helhet. Regionens Programoch prioriteringsråd arbetar, som en del av sitt uppdrag, med att utarbeta ett samlat förslag till ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer vid två tillfällen per år, vår respektive höst. I etapp 1 av ordnat införande har sju läkemedel/indikationer och sju nya metoder nominerats av verksamheter och sektorsråd i regionen. Program- och prioriteringsrådet har med hjälp av två beredningsgrupper en för läkemedel och en för metoder och riktlinjer utarbetat detta förslag. Avstämning av förslaget har skett med regionens sjukvårdsgrupp. Förslag En viktig utgångspunkt för Program- och prioriteringsrådets arbete är Socialstyrelsens modell för prioriteringar. Modellen bygger på de etiska principer som beslutats av riksdagen. Behovsprincipen har tillämpats och även kostnadseffektivitetsprincipen när förutsättningar har funnits. Här i etapp föreslås ett ordnat införande av fyra nya läkemedel/indikationer och en ny metod i rutinsjukvård i regionen enligt tabellen nedan. Introduktionsfinansiering föreslås med 22,7 mnkr 2012 och med halva summan för andra halvåret Läkemedel/Indikation/Metod Prioritet Tillkom. Kostnad 2011 mnkr Stiripentol (Diacomit) vid svår myoklonus/dravet syndrom Bortezomib (Velcade) i kombination med melafalan och prednison för behandling av med tidigare obehandlat multipelt myelom som inte är lämpliga för högdos kemoterapi vid benmärgstransplantation Nilotinib (Tasigna) första linjens behandling vid kronisk myeloisk leukemi (KML) Fingolimod (Gilenya) högaktiv skovvis MS hos vuxna. Patienter med hög sjukdomsaktivitet trots behandling med beta-interferon eller galtirameracetat TNF-hämmare (Humira, Enbrel, Remicade, Simponi och Cimzia) kombinationsbehandling med metotrexat vid tidig RA med hög sjukdomsaktivitet och förekomst av flera negativa prognostiska markörer Benförankrad protes genom ortopedisk osseointegration vid amputation Tillkom. kostnad 2012, mnkr 2 0,4 0,8 2 1,5 2,9 2 0,5 1, ,0 14,0 2 2,0 4,0 Summa 11,4 22,7

3 Underlag för prioriteringen av läkemedel finns i bilaga 1 och för aktuella metoder och riktlinjer i bilaga 2. När det gäller det nya MS-läkemedlet Fingolimod (Gilenya) så resulterade den fördjupade analysen i att fingolimod endast ska ses som ett alternativ för patienter som sviktar på betainterferonbehandling. Någon uppenbar fördel med fingolimod jämfört med natalizumab (Tysabri), som är det idag tillgängliga alternativet som andra linjens behandling, finns inte dokumenterad. Då fingolimod har en indikation och troligen får ett pris som är jämförbart med natalizumab bedöms därför införandet inte medföra någon kostnadsökning. Under de senaste åren har TNF-hämmare i kombination med metotrexat vid tidig RA införts i andra landsting. En HTA-rapport utarbetad vid regionens HTA-centrum 2009 redovisar att det finns ett begränsat underlag för en kliniskt relevant positiv effekt av tillägg av TNF-hämmare till metotrexat för behandling av tidig reumatoid artrit med prognostiskt ogynnsamma tecken. Beredningsgruppen för nya läkemedel i ordnat införande anger i sitt förslag (bilaga 1) att det finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att TNF-hämmare som tillägg till metotrexat har en kliniskt betydelsefull effekt i en bred RApopulation. Socialstyrelsen rekommenderar i de prel nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar att hälso- och sjukvården tidigt påbörjar behandling med metotrexat och TNF-hämmare vid tidig reumatoid artrit med hög sjukdomsaktivitet och flera markörer på dålig prognos. Program- och prioriteringsrådet har i en sammanvägd pragmatisk bedömning av dessa underlag kommit fram till att kombinationsbehandling med metotrexat och TNF-hämmare vid tidig RA bör införas i rutinsjukvård i regionen. Det är samtidigt viktigt att säkerställa en fortsatt dialog med Socialstyrelsen om förutsättningar m m för evidensgradering av vetenskapliga underlag. Vidare föreslås att benförankrade proteser genom osseointegration vid amputation förs in i rutinsjukvård i regionen. En sammanfattande analys av metoden, se bilaga 2, ligger till grund för förslaget. Ett villkor är att verksamheten på SU/M redovisar årliga uppföljningsrapporter till Program- och prioriteringsrådet med start med rapport för 2010 och till dess planerat internationellt kvalitetsregister är i full funktion. Närmare ett tiotal amputerade patienter per år från regionen bedöms vara aktuella för benförankrade proteser. Merkostnaden beräknas till 0,5 mnkr per patient jämfört med en vanlig hylsprotes. Förslaget innebär att verksamheten tillförs medel för fyra patienter under 2011 och ytterligare fyra patienter 2012, totalt 8 patienter per år. Verksamheten har även i sin nominering informerat om behov av inköp av operationsinstrumentarie till engångskostnad av 0,8 mnkr. Detta inköp föreslås finansieras inom ramen för SU:s utrustningsanslag. Finansiering I ett särskilt beslut i april 2010 har hälso- och sjukvårdsutskottet ( 102) godkänt ordnat införande av läkemedlet Lucentis för behandling av diabetesmakulaödem (DME). Tillkommande kostnader beräknas till 21,4 mnkr 2011 och 48,1 mnkr Här redovisas förslag om ordnat införande av fyra nya läkemedel/indikationer och ett ny metod i rutinsjukvård som medför tillkommande kostnader med 11,4 mnkr 2011 och 22,7 mnkr Regiongemensam finansiering av introduktionen av ovan redovisade läkemedel/indikationer och åtgärder för att stödja implementeringen av de nationella riktlinjerna för demenssjukvård föreslås ske med 100 procent av de tillkommande kostnaderna. Introduktionsfinansieringen av här redovisade förslag avser andra halvåret 2011 och Ordnat införande med regiongemensam introduktionsfinansiering syftar till att underlätta ett likvärdigt införande av nya läkemedel och metoder i rutinsjukvård i regionen. Det ordnade införandet innebär både en möjlighet och ett åtagande för utförarförvaltningarna, en möjlighet att få stöd för introduktionen och ett åtagande att föra in de nya läkemedlen och metoderna i den redovisade omfattningen. En betydande variation i införandet främjar inte en jämlik vård i regionen. Införandet av nya läkemedel och metoder kommer fortsatt att följas upp under Ersättningen för nya läkemedel och metoder utbetalas i efterhand i samband med respektive delårsbokslut av hälso- och sjukvårdsavdelningen mot avrop/faktura för att underlätta uppföljningen av aktuella åtgärder och introduktionsfinansieringen. För vidare information om rutiner se gällande tillämpningsanvisningar. 2

4 3 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta att godkänna redovisat förslag till ordnat införande etapp 1, att regiongemensam introduktionsfinansiering 2011 beräknad till 11,4 mnkr tas ur hälsooch sjukvårdsutskottets utvecklingsanslag och att introduktionsfinansiering av redovisade nya läkemedel/indikationer och metoder 2012 beslutas i detaljbudget HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Peter Lönnroth Karin Lendenius

5 1(8) Bilaga 1 Läkemedelsenheten Referens Datum Anna Lindhé RSK Ordnat införande etapp 1 förslag från beredningsgrupp läkemedel Inledning På uppdrag från Program- och prioriteringsrådet har beredningsgruppen utarbetat förslag till rangordning av nya läkemedel och nya indikationer för läkemedel inom ordnat införande etapp 1. Nedan redovisas hur förslaget tagits fram samt resultat av analys och rangordning av nominerade läkemedelsbehandlingar. Rangordningen utgör ett underlag för Program- och prioriteringsrådets samlade förslag om ordnat införande och om vilka nya metoder och läkemedel som prioriteras för särskild finansiering av introduktionen. Beredningsgruppen har utgjorts av Lennart Andrén, Per-Ola Attman, Anders Larsson, Anna Lindhé (ordf.), Henrik Sjövall och Lennart Welin. Beskrivning av beredningsprocess Nomineringsförfarande och kvalificeringskriterier Medicinska sektorsråden, regionala terapigrupper, primärvårds- och sjukhusförvaltningar samt vårdprogramgrupper inom cancerområdet har uppmanats att nominera nya läkemedel/indikationer för ordnat införande etapp 1. Enligt tidplanen för höstens etapp skulle nomineringsunderlagen vara beredningsgruppen tillhanda senast den 31 mars De underlag som efterfrågades vid nomineringen var bl. a. vetenskaplig dokumentation för vad den nya behandlingen tillför, beräknade volymer, kostnader för introduktionsåret samt förlag på metod för uppföljning av läkemedlets användning vid introduktion. Jävsdeklarationer begärdes in från ansvariga för nomineringen. Beredningsgruppen har stämt av inkomna nomineringar mot uppställda kriterier för deltagande i ordnat införande enligt nedan: Nya läkemedel eller nya indikationer för befintliga läkemedel får ej vara införda i rutinsjukvård i regionen Ett införande av det nya läkemedlet/indikationen medför betydande konsekvenser för patientströmmar, vårdstruktur eller vårdens omfattning. Exempelvis är av större ekonomisk betydelse för regionen som helhet > 1 mkr/år. Det ska finnas ett tillräckligt vetenskapligt kunskapsunderlag för att läkemedlet ska ingå i prioriteringsarbetet Sju olika läkemedelsbehandlingar nominerades till vårens etapp. Efter avstämning mellan beredningsgruppen och Program- och prioriteringsrådet bedömdes att samtliga inkomna nomineringar skulle genomgå en djupare analys för att ta fram ett rangordnat förslag.

6 2(8) Utarbetande av rangordnat förslag Det underlag som inkom vid nomineringen har legat till grund för beredningsgruppens analys. Genomgång av det vetenskapliga underlaget samt förslag till rangordning har utförts av två gruppmedlemmar oberoende av varandra. Förslag till rangordning har därefter fastställts av hela beredningsgruppen. Beredningsgruppen har arbetat utifrån den rangordningsmodell som beskrivs i uppdraget från Program- och prioriteringsrådet. I den systematiska bedömningen har tidigare fastställd matris använts av beredningsgruppen, se sid 8. Sammanfattningsvis har följande bedömningsvariabler använts för att prioritera mellan olika läkemedel: - Sjukdomens svårighetsgrad - Effekt av åtgärd - Risker med behandlingen - Evidens för effekt - Etiska aspekter - Kostnadseffektivitet Läkemedlen rangordnades enligt grad av rekommendation för införande till hög = 1, medel = 2, och låg = 3. Ett starkt vetenskapligt underlag har varit krav för en hög prioritet. Saknas dokumentation eller talar dokumentationen emot en ökad patientnytta bedöms att läkemedlet inte skall införas, FoU alternativt icke göra. I den samlade bedömningen för prioritering tas hänsyn till grundläggande etiska principer. Då det i vissa fall rör sig om mycket allvarliga sjukdomar där det nya läkemedlet kan vara det enda återstående behandlingsalternativet kan användning av läkemedlet prövas individuellt för en begränsad patientgrupp. Beredningsgruppen anser att hänsyn till behovs- och solidaritetsprincipen i dessa speciella fall bör vägas in i prioriteringen av patientnyttan för det nya läkemedlet. I rangordningsmodellen har beredningsgruppen avstått från att själva beakta relationen mellan läkemedlets kostnad och effekt. Gruppen anser att det i många fall saknas underlag för bedömning av kostnadseffektivitet och att förekommande underlag är osäkra för de aktuella läkemedlen. I de fall det för läkemedlet finns ett beslut från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, som bl. a. har kostnadseffektivitet som bedömningsgrund, har detta utgjort ett underlag för beredningsgruppen. Avstämning av patientvolymer och beräkning av kostnader En avstämning av patientvolymer och beräknade kostnader har genomförts mot berörda sjukhusförvaltningar för de läkemedel som är aktuella för introduktionsanslag. Förslag Sammanfattning av analysen etapp 1 I nedanstående tabell har de sju läkemedlen i processen för ordnat införande etapp 1 listats enligt beredningsgruppens förslag till rangordning. Ingen ytterligare rangordning har gjorts inom respektive prioriteringsgrupp (1-3). De tillkommande kostnaderna avser läkemedelskostnader för ett introduktionsår. Beräknade tillkommande läkemedelskostnaderna är preliminära och är beräknade utifrån det förväntade antalet patienter och det förutsedda

7 3(8) läkemedelspriset. I beräkningar av tillkommande kostnader vid introduktion har eventuellt bortfallande läkemedelskostnader dragits ifrån det nya läkemedlets kostnad. Substans (läkemedel) stiripentol (Diacomit) bortezomib (Velcade) nilotinib (Tasigna) fingolimod (Gilenya) TNFhämmare (Humira, Enbrel, Remicade, Simponi och Cimzia) pazopanib (Votrient) bendamustin (Levact) Indikation Tillkom. Rang årskostnad Svår myoklonus epilepsi/dravet syndrom. 0,8 mnkr 2 I kombination med melfalan och prednison för behandling av patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som inte är lämpliga för högdos kemoterapi vid benmärgstransplantation Första linjens behandling vid kronisk myeloisk leukemi (KML) Högaktiv skovvis MS hos vuxna. Patienter med hög sjukdomsaktivitet trots behandling med beta-interferon eller galtirameracetat Kombinationsbehandling med metotrexat vid tidig RA med hög sjukdomsaktivitet och förekomst av flera negativa prognostiska markörer Första och andra linjens behandlig vid metastaserad njurcancer Indolenta lymfom med relaps efter rituximabinnehållande behandling 2,9 mnkr 2 1,0 mnkr , 0 mnkr 3 3,2 mnkr 3 1,0 mnkr FoU Analysen för respektive läkemedel / indikation (I rubriken anges löpnummer, substans (produktnamn) och indikation) 1. stiripentol (Diacomit). 1. Svår myoklonus epilepsi/dravets syndrom. 2. Andra epileptiska syndrom med svår myoklonus. Sjukdomens svårighetsgrad: Mycket hög (3. Risk för allvarlig skada, bestående men eller mycket låg livskvalitet) Effekt: God Risk: Måttlig Evidens: Starkt vetenskapligt underlag ( enligt GRADE) Läkemedelskostnad per årsbehandling/patient: ca kr Tillkommande läkemedelskostnad för introduktionsår: ca kr (5-10 patienter) Kostnadseffektivitet: Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden beslutade 2009 att Diacomit ska ingå i läkemedelsförmånen. Enligt myndighetens utredning så framstår användningen av Diacomit vid sjukdomen som kostnadseffektiv. Osäkerheten i bedömningen är dock stor. Beslutet är kopplat till villkor om att läkemedelsföretaget ska komplettera med ytterligare underlag vad gäller kostnadseffektivitet när nya studieresultat föreligger. Rangordning: 2

8 4(8) Kommentar: Diacomit är klassat som särläkemedel. Rekommenderas för ordnat införande endast på indikationen okontrollerade generaliserade tonisk-kloniska anfall vid svår myoklonus epilepsi/dravets syndrom som ej uppnått tillfredställande anfallskontroll på klobazam och valproat på basen av föreliggande evidens. Villkor; att det endast ska ges i kombination med klobazam och valproat till dess egenskaper i monoterapi eller i kombination med andra antiepileptisk läkemedel har klarlagts så som anges av EMA. Den aktuella patientgruppen är grupp svårt sjuka barn med hot om betydande funktionsnedsättning. Å andra sidan kan hela behandlingseffekten av Diacomit medieras genom hämmad nedbrytning av, eller farmakodynamisk inverkan på, övriga givna antiepileptiska läkemedel. En likvärdig behandlingseffekt kunde i så fall uppnås enbart genom en doshöjning av de senare. Den uppkomna ekonomiska undanträngningseffekten av Diacomit skulle då starkt kunna ifrågasättas. Uppföljning: Ett nationellt register är under uppbyggnad vilket ger förutsättningar för uppföljning av behandlingen. 2. TNF-hämmare (Humira, Enbrel, Remicade, Simponi och Cimzia), Kombinationsbehandling med metotrexat (MTX) vid tidig RA med hög sjukdomsaktivitet och förekomst av flera negativa prognostiska markörer Sjukdomens svårighetsgrad: Mycket hög (3) Effekt: God Risk: Måttlig Evidens: Begränsat vetenskapligt underlag ( ) Läkemedelskostnad per årsbehandling/patient: ca kr Tillkommande läkemedelskostnad för introduktionsår: ca 14,0 mnkr (ca 100 patienter) Rangordning: 3 Kommentar: Införande av tidig behandling med TNF-hämmare vid RA med hög sjukdomsaktivitet och negativa prognostiska markörer har tidigare bedömts i processen för ordnat införande. Bedömningen av sjukdomens svårighetsgrad, effektstorlek och risk har inte förändrats. Sedan HTA-analysen har det tillkommit ett nytt läkemedel med godkänd indikation enligt ansökan, golimumab (Simponi). I en stor fas III studie med 637 patienter fann man ingen signifikant skillnad mellan kombinationen golimumab och MTX jämfört med MTX enbart, vad gäller den primära utfallsvariabeln ACR-50. Bedömningen av säkerheten i det vetenskapliga stödet för en kliniskt betydelsefull effekt i en bred RA-population kvarstår. Uppföljning: Patienter med RA som behandlas med biologiska läkemedel följs via nationellt register, ARTIS. 3. pazopanib (Votrient), Första och andra linjens behandlig vid metastaserad njurcancer Sjukdomens svårighetsgrad: Mycket hög (2. Risk för mycket allvarlig skada, för tidig död, betydande invaliditet, outhärdlig situation) Effekt: Måttlig Risk: Måttlig Evidens: Måttligt starkt vetenskapligt underlag ( ) Läkemedelskostnad per årsbehandling/patient: ca kr Tillkommande läkemedelskostnad för introduktionsår: ca 3,2 mnkr (ca 40 patienter) Kostnadseffektivitet: Votrient ingår i läkemedelsförmånen fr.o.m. i december I skälen till TLV:s beslut anges att Votrient erbjuder ett ytterligare behandlingsalternativ till en lägre

9 5(8) kostnad än befintliga alternativ. Företaget har i beslutet ålagt att återkomma med en hälsoekonomisk analys när studieresultat föreligger från direkta jämförelser med andra VEGFR-hämmare. Rangordning: 3 Kommentar: I en stor fas III-studie sågs en måttlig förlängning av progressionsfri överlevnad med 9,2 månader jämfört med 4,2 månader med placebo. Inga signifikanta effekter sågs vad gäller överlevnad. Ett observandum är att man inte heller såg några signifikanta effekter på livskvalitet. Jämförelse med dagens första linjens behandling, sunitinib (Sutent), saknas också. 4. bortezomib (Velcade), I kombination med melfalan och prednison (MP) för behandling av patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som inte är lämpliga för högdos kemoterapi vid benmärgstransplantation Sjukdomens svårighetsgrad: Mycket hög (2) Effekt: Mycket god Risk: Hög Evidens: Måttligt starkt vetenskapligt underlag ( ) Läkemedelskostnad per årsbehandling/patient: ca kr Tillkommande läkemedelskostnad för introduktionsår: ca 2,9 mnkr (ca 11 patienter) Kostnadseffektivitet: Velcade ingår i läkemedelsförmånen. Underlaget för beslutet baseras dock på en annan patientgrupp än vad som nu är aktuell. Inga hälsoekonomiska underlag med jämförelse av dagens standard behandling har funnits tillgängliga för bedömning. Rangordning: 2 Kommentar: Kombinationen bortezomib och MP jämfört med MP förlängde tiden till progress från 16,6 till 24,0 månader. Frekvensen komplett remission var 30 % respektive 4 %. Även överlevnad efter tre år ökade från 54,0 % till 68,5 %. Ingen jämförelse har gjort med dagens första linjens behandling, talidomid + MP eller lenalidomid + MP. Uppföljning: Patienterna följs i Svenska myelomregistret (INCA). 5. nilotinib (Tasigna), Första linjens behandling vid kronisk myeloisk leukemi (KML) Sjukdomens svårighetsgrad: Mycket hög (2) Effekt: God Risk: Måttlig Evidens: Måttligt starkt vetenskapligt underlag ( ) Läkemedelskostnad per årsbehandling/patient: mnkr Tillkommande läkemedelskostnad för introduktionsår: ca 1,0 mnkr (ca 20 patienter) Kostnadseffektivitet: Första linjens behandling omfattas ej av förmånen enligt beslut från TLV. En ny ansökan om läkemedelsförmån har lämnats in av läkemedelsföretaget. Rangordning: 2 Kommentar: Effekt har dokumenterats i en stor randomiserad jämförande studie mot dagens förstahandsalternativ, imatinib (Glivec). Effekten var signifikant bättre i tre kliniskt relevanta surrogatvariabler efter 1 års behandling. Det finns stöddokumentation för effekt i två mindre fas 2 studier. Tasigna skall inte ges till patienter med hjärtsjukdom (definierade via exklusionskriterier i den jämförande fas 3 studien). För övriga patienter rekommenderas Tasigna som ett förstahandsalternativ vid KML. Rekommendationen gäller under förutsättning att TLV bedömer indikationen och den tablettstyrka som skall användas såsom kostnadseffektiva. Uppföljning: Uppföljning enligt regionens gängse rutiner vid ordnat införande.

10 6(8) 6. bendamustin (Levact), Indolenta (lågmaligna) lymfom med relaps efter rituximabinnehållande behandling Sjukdomens svårighetsgrad: Mycket hög (2.) Effekt: Liten Risk: Hög Evidens: Otillräckligt vetenskapligt underlag ( ) Läkemedelskostnad per årsbehandling/patient: ca kr Tillkommande läkemedelskostnad för introduktionsår: ca 1,0 mnkr (ca patienter) Kostnadseffektivitet: Hälsoekonomiskt underlag saknas. Rangordning: FoU Kommentar: Behandlingen har tidigare bedömts i processen för ordnat införande. Inget nytt har tillkommit och bedömningen från föregående år kvarstår därmed. Läkemedlet är ännu inte godkänt av läkemedelsmyndigheterna. Den underliggande vetenskapliga dokumentationen har genomgående lågt bevisvärde, är bara delvis representativ för den nominerade typen av lymfompatienter. Bevis för en klinisk betydelsefull effekt saknas. Ställt mot lymfomsjukdomens allvarlighetsgrad är risknivån acceptabel. För att läkemedlet ska kunna rekommenderas för införande krävs ytterligare klinisk dokumentation. 7. fingolimod (Gilenya), Högaktiv skovvis förlöpande MS hos vuxna i följande situationer; 1.Patienter med hög sjukdomsaktivitet trots behandling med betainterferon eller galtirameracetat. Det skall ha förelegat minst ett skov under det förgående året under pågående behandling. 2. Patienter med snabbt utvecklande skovvis MS definierat som minst två eller fler svåra skov under det senaste året och med minst en kontrastladdande lesion på kraniell MRI alternativt en signifikant ökning i mängd T2-lesioner jämfört med en nyligen genomförd MRI. Sjukdomens svårighetsgrad: Mycket hög (3.) Effekt: God Risk: Hög Evidens: Måttligt starkt vetenskapligt underlag ( ) Läkemedelskostnad per årsbehandling/patient: kr (bedömning av kommande pris) Tillkommande läkemedelskostnad för introduktionsår: Ingen, se kommentar (ca 30 patienter) Kostnadseffektivitet: Underlag saknas i nuläget. TLV bedöms fatta beslut kring pris och läkemedelsförmån i början av hösten Rangordning: 2 Kommentar: I de registreringsgrundande studierna görs jämförelse med betainterferon respektive placebo. Någon jämförelse med dagens andra linjens behandling natalizumab (Tysabri), med samma indikation, finns inte. Studierna bedöms vara av god kvalitet men avser patienter med lindrig-måttlig sjukdomsbild enbart. Sålunda kan överförbarheten till godkänd indikation ifrågasättas. Gruppen bedömer mot bakgrund av dokumentationen att fingolimod endast är ett alternativ för patienter som sviktar på betainterferonbehandling. Någon uppenbar fördel jämfört med natalizumab vad avser effekt och säkerhet finns ej dokumenterad. En aspekt som kan beaktas är att behandlingen är peroral. Det finns även en, ännu så länge odokumenterad, förhoppning om minskad risk för en allvarlig biverkan, PML (progressiv multifokal leukoencephalopati),

11 7(8) jämfört med natalizumab. Fingolimod har dock andra allvarliga biverkningar som kräver extra övervakning och långtidseffekter är ännu inte kartlagda. Då fingolimod har en indikation och troligen får ett pris som är jämförbart med natalizumab bedöms införande inte medföra någon kostnadsökning. Rekommendationen om införande gäller under förutsättningar i TLV:s kommande beslut om subvention. Uppföljning: All behandling rekommenderas bli dokumenterad i Svenska MS Registret. Anna Lindhé har ej deltagit i ställningstagande i ärende 2 pga. uppdrag i terapigrupp reumatologi.

12 8(8) Matris för rangordning Svårighetsgrad Effekt av åtgärd Risk med åtgärd Evidensstyrka Det sammanlagda vetenskapliga underlaget Mycket hög 1. Omedelbart livshot 2. Risk för mycket allvarlig skada, för tidig död, betydande invaliditet, outhärdlig situation 3. Risk för allvarlig skada, bestående men eller mycket låg livskvalitet. Mycket god Sjuklighet, död kan förhindras Tillståndet kan botas Låg risk Liten risk för allvarliga biverkningar/komplikationer Starkt vetenskapligt underlag Hög 4. Risk för förväntad försämring, ej vidmakthållen funktion-adl-nivå 5. Risk för betydande olägenhet, ökad sjuklighet, förlängd sjukdomsperiod, sänkt livskvalitet God Sjukligheten påverkas mycket, överlevnaden förlängs Måttlig risk Måttlig risk för allvarliga biverkningar / komplikationer Måttligt starkt vetenskapligt underlag Måttlig 6. Risk för olägenhet, skada, bestående men eller låg livskvalitet 7. Sannolik ökad risk för försämrad hälsoupplevelse eller icke optimal livskvalitet Måttlig Sjukligheten påverkas i måttlig utsträckning Hög risk Hög risk för allvarliga biverkningar / komplikationer Biverkningar / komplikationer som ka n kräva sjukvårdsinsatser Begränsat vetenskapligt underlag Låg 8. Möjligen ökad risk sjuklighet, försämring av funktionsnivåeller livskvalitet 9. Risk för sänkt livskvalitet enligt patientens uppfattning och vetenskap och beprövad kunskap inte motsäger detta Liten Sjukligheten påverkas i liten utsträckning Mycket hög risk Mycket hög risk för allvarliga biverkningar / komplikationer som påverkar livskvalitet och funktion. Biverkningar / komplikationer som ofta kväver sjukvårdsinsatser Otillräckligt vetenskapligt underlag

13 1 Hälso- och sjukvårdsavdelningen RSK Bilaga 2 Ordnat införande etapp 1 förslag från beredningsgrupp metoder Inledning På uppdrag av Program- och prioriteringsrådet har beredningsgruppen för nya metoder och riktlinjer utarbetat ett förslag till horisontell prioritering/rangordning av nya metoder som nominerats för ordnat införande i rutinsjukvård i regionen under I beredningsgruppen har ingått Lillemor Bergman, Lars Grip, Bo Hallin (sammankallande), Krister Järbrink, Jarl Torgerson och Jan Wahlström. Kvalificeringskriterier För att ingå i det ordnade införandet av nya läkemedel och metoder på regionnivå ska följande kritierier vara uppfyllda. Nya läkemedel, indikationer och metoder får ej vara införda i rutinsjukvård i regionen. Det nya läkemedlet/indikationen ska vara godkänd av regulatoriska myndigheter. Det ska finnas ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att en bedömning ska kunna göras av läkemedlets/metodens effekt/patientnytta och risker inklusive evidens samt verksamhetskonsekvenser, ekonomiska konsekvenser och etiska konsekvenser. Ett införande av det nya läkemedlet/indikationen/metoden medför betydande konsekvenser för patientströmmar, vårdsstruktur eller vårdens omfattning i regionen. Det nya läkemedlets/ indikationens/metodens införande i rutinsjukvård ska innebära merkostnader som överstiger 1 mnkr per år. Rangordningsmodell Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna, de medicinska sektorsråden och de medicinska terapigrupperna nominerar förslag till Program- och prioriteringsrådet om införande av nya läkemedel, indikationer och metoder i rutinsjukvård i regionen. Två beredningsgrupper, en för läkemedel och en för metoder, bereder och utarbetar förslag till Program- och priorieringsrådet, som formar ett samlat förslag till ordnat införande till hälso- och sjukvårdsdirektören, som efter godkännande redovisar förslaget för hälso- och sjukvårdsutskottet som beslutar om ordnat införande. Denna process genomförs två gånger per år en gång på våren och en gång på hösten. Beredningsgruppen går gemensamt igenom inkomna nomineringar och tar ställning i två steg till nomineringarna. I ett första steg tas ställning till om respektive nominering uppfyller kvalificeringskriterierna ovan. De nomineringar som uppfyller kriterierna går vidare till en fördjupad analys där en systematisk bedömning och rangordning av nomineringarna görs. Modellen för bedömning och rangordning bygger på Socialstyrelsens modell för prioriteringar som används i arbetet med de nationella riktlinjerna. I den systematiska bedömningen ingår följande faktorer. Sjukdomens svårighetsgrad Effekt av åtgärden Risker av åtgärden Evidens för effekt Kostnadseffektivitet Tillkommande kostnader Etiska aspekter Den systematiska bedömningen utmynnar i beredningsgruppens rangordning av metoden och förslag till fortsatt handläggning.

14 2 Förslag Efter genomgång av de sju nominerade metoderna i etapp av ordnat införande föreslår beredningsgruppen följande åtgärder. PET-CT för dosplanering av kurativt syftande strålbehandling av lokalt avancerad lungcancer Beredningsgruppen föreslår att ett införande av metoden i regionen behandlas i pågående arbete med regionuppdrag för lungcancervården med anledning av de nya nationella riktlinjerna. TAVI Transcatheter Aortic Valve Implantation Beredningsgruppen föreslår att metoden tas upp för förnyad analys efter det att de nya prel nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård har publicerats. Tidig postoperativ magnetkameraundersökning av hjärnan inom 48 (-72) timmar efter neurokirurgisk resektion av hjärntumör. Beredningsgruppen föreslår att ett införande av metoden i rutinsjukvård fortsatt behandlas i det kommande regionala vårdprogrammet för hjärntumörer. Benförankrad protes genom ortopedisk osseointegration vid amputation Beredningsgruppen föreslår att metoden införs i rutinsjukvård för invånare i regionen (rangordning 2). Ett internationellt kvalitetsregister är enligt uppgift under uppbyggnad i samarbete mellan SU/M och Massachusetts General Hospital, Harvard, USA. Till dess detta kvalitetsregister är i full funktion bör verksamheten på SU/M redovisa årliga uppföljningsrapporter, med start med rapport för 2011, över verksamhetens utveckling och resultat till Program- och prioriteringsrådet. Högfrekvensablation av dysplastisk slemhinna i matstrupen Beredningsgruppen bedömer att metoden kan vara lovande för att behandla Barretts esofagus, men att kunskapsläget behöver klargöras. En HTA-analys bör övervägas. Merkostnaderna för ett införande i rutinsjukvård understiger troligen en miljon kronor per år. Beredningsgruppen föreslår att den nominerade metoden överlämnas till sjukhusledningen på SU för fortsatt handläggning då den ej uppfyller uppsatta kriterier för ordnat införande på regionnivå. Peroral cholangioskopi med Spy glass Beredningsgruppen bedömer att metoden kan vara lovande, men att fler studier behöver genomföras/redovisas innan ställning kan tas till ett ordnat införande i rutinsjukvård. Merkostnaderna för ett införande understiger en miljon kronor per år. Beredningsgruppen föreslår att den nominerade metoden överlämnas till sjukhusledningen på SU för fortsatt handläggning då den ej uppfyller uppsatta kriterier för ordnat införande på regionnivå. Kontinuerlig subcutan blodsockermätning (CGM) Beredningsgruppen bedömer att nomineringen av metoden kan ej behandlas i denna etapp av ordnat införande på grund av otillräcklig underlag. Diabetesrådet, som nominerat metoden, kan återkomma i etapp 2 eller senare när rådet bedömer att de har ett tillräckligt underlag för ordnat införande. Sammantaget föreslås en av de nominerade metoderna, benförankrad protes, att införas i rutinsjukvård i regionen i etapp Beredningsgruppens bedömning och rangordning av respektive metod redovisas nedan.

15 3 Rangordning av nominerade metoder 1.PET-CT Metod: PET-CT för dosplanering av kurativt syftande strålbehandling av lokalt avancerad lungcancer. Metoden ingår i de nya nationella riktlinjerna för lungcancervård. Sjukdomens svårighetsgrad: Mycket hög, mycket stor risk för förtida död. Diagnos: Lokalt avancerad icke småcellig lungcancer i stadium IIIA-B. Effekt: Bättre underlag för fortsatt behandling. Användning av PET-CT ändrar volymen som strålbehandlas hos procent av patienterna jämfört med om endast datortomografi används. Intentionen kan ändras från kurativ till palliativ behandling i drygt 20 procent av fallen jämfört med endast datortomografi. Information saknas om effekt på överlevnad och livskvalitet. Risk: Viss risk för falskt positiva resultat från PET-CT som leder till att behandlingen ändras på felaktig grund. Evidens: Beredningsgruppen har inte gjort någon egen evidensbedömning då metoden ingår de nya nationella riktlinjerna. Kostnadseffektivitet: Metoden har en låg till måttlig kostnad per effekt enligt de nationella riktlinjerna. Beräknad tillkommande kostnad per år i regionen: Cirka 60 patienter per år bedöms bli aktuella för denna undersökning i regionen. Priset för en PET-CT undersökning är cirka kronor. Cirka 15 av dessa patienter förväntas övergå från kurativ till palliativ behandling. Kostnaden för en fulldos radiokemoterapi är som lägst kronor per patient. Till det kommer sjukhusvård i cirka sex veckor för en tredjedel av dessa patienter. Palliativ behandling som ges istället har en väsentligt lägre kostnad. Sammantaget bedöms ett införande av metoden medföra en merkostnad som understiger en miljon kronor per år. Etiska aspekter: Att få ett bättre underlag för fortsatt behandling är av värde både för patienter och vårdpersonal. Det förbättrar möjligheterna för berörda patienter att få rätt behandling och att tillgängliga resurser används mer optimalt. Ett införande av metoden innebär ökad efterfrågan på PET-CT, en begränsad resurs i regionen. Före ett införande bör eventuella undanträngningseffekter analyseras. Rangordning: Tillståndet och metoden har fått prioritet 3 i de nya nationella riktlinjerna. Beredningsgruppen har avstått från att göra en egen rangordning av metoden då kriterierna för ett ordnat införande på regionnivå inte är uppfyllda. Förslag: Beredningsgruppen föreslår att ett införande av metoden i regionen behandlas i pågående arbete med regionuppdrag för lungcancervården med anledning av de nya nationella riktlinjerna. 2. TAVI Metod: TAVI Transcatheter Aortic Valve Implantation. En biologisk aortaklaff protes implanteras med hjälp av katetrar. Metoden ingår i pågående arbete med nya nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Sjukdomens svårighetsgrad: Hög till mycket hög. Hög risk för förtida död. Patienter med signifikant aortastenos utvecklar hjärtsvikt med svår andfåddhet som främsta symtom. Detta medför upprepade vårdtillfällen och lidande för patienterna. Patienter som är aktuella för denna metod bedöms inte lämpliga för traditionell thoraxkirurgisk åtgärd på grund av ålder och/eller komorbiditet.

16 4 Effekt: Behandling av aortastenos med TAVI har positiv effekt på hjärtats funktion med minskad andfåddhet och minskat vårdbehov som följd. Enligt en aktuell vetenskaplig studie behöver fem patienter behandlas för att rädda ett liv med ett års uppföljning. Risk: Ej redovisad. Evidens: HTA-rapport publicerad i mars 2010 redovisar att TAVI-metoden för behandling av patienter med svår aortastenos som är avböjda kirurgi har lovande hemodynamiska resultat men att att det saknas vetenskapligt underlag för metoden. Efter HTA-rapporten har en randomiserad studie (PART- NER-studien) publicerats. Beredningsgruppen har inte gjort för någon egen evidensbedömning utan avvaktar publicering av nya nationella riktlinjer. Kostnadseffektivitet: Beredningsgruppen har ej bedömt kostnadseffektiviteten i nuläget utan avvaktar publicering av prel nationella riktlinjer. Beräknad tillkommande kostnad per år i regionen: Antalet patienter per år som är aktuella för metoden i regionen är svårbedömt, nominerande verksamhet uppskattar antalet till patienter. Ett vårdtillfälle med TAVI beräknas kosta cirka kronor. Från detta belopp avgår kostnader för minskad läkemedelsbehandling med cirka per patient. Ett införande av metoden bör även leda till att behoven av sluten vård minskar för denna patientgrupp. Någon beräkning av minskade kostnader för dessa vårdtillfällen kan ej redovisas här. Etiska aspekter: Den aktuella sjukdomen innebär ett stort lidande med funktionsnedsättningar och hög risk för förtida död. För patienter som på grund av annan samtidig sjukdom eller mycket hög ålder är ej kan erbjudas öppen hjärtkirurgi finns för närvarande ingen effektiv behandling i rutinsjukvård i regionen. Ett införande av den nominerade metoden medför betydande kostnader och kan därför innebära undanträngning av andra medicinska åtgärder. Rangordning: Beredningsgruppen har ej rangordnat metoden utan avvaktar de prel nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård. Förslag: Beredningsgruppen föreslår att metoden tas upp för förnyad analys efter det att de nya prel nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård har publicerats (enligt uppgift i juni 2011). 3. Post-op MR hjärna Metod: Tidig postoperativ magnetkameraundersökning av hjärnan inom 48 (-72) timmar efter neurokirurgisk resektion av hjärntumör Sjukdomens svårighetsgrad: Mycket hög svårighetsgrad. Omfattar samtliga patienter med misstänkt maligna och/eller icke radikalt opererade hjärntumörer där postoperativ strålbehandling övervägs. Effekt: Tillgång till post-op MR-bilder ger underlag för korrekt definition av strålfältet och därmed ökad säkerhet i fortsatt strålbehandling. Post-op MR hjärna ger viktig information om det kirurgiska ingreppets radikalitet, vilket är en indikator på den enskilda patientens prognos och ev behov av tidig reoperation. Metoden ger återkoppling till ansvarig neurokirurg om resektionens radikalitet och ev komplikationer. Risk: Ej redovisad.

17 5 Evidens: Vetenskaplig dokumentation saknas om värdet av post-op MR som underlag för definition av strålfält vid post-op onkologisk terapi. Enligt nomineringen föreligger dock konsensus om betydelsen av metoden och förväntas ingå i det kommande nationella vårdprogrammet för högmaligna gliom. Kostnadseffektivitet: Ej bedömd. Beräknad tillkommande kostnad per år i regionen: Cirka 150 patienter per år förväntas vara aktuella för metoden i regionen. Kostnaden för en post-op MR hjärna är 5700 kronor. Ett införande av metoden beräknas därmed innebära merkostnader med cirka kronor per år i regionen. Etiska aspekter: Beredningsgruppen har i nuläget ej gjort någon etisk analys eller bedömning. Rangordning: Beredningsgruppen har avstått från att rangordna metoden då kriterierna för ett ordnat införande på regionnivå inte är uppfyllda. Förslag: Beredningsgruppen föreslår att ett införande av metoden i rutinsjukvård fortsatt behandlas i det kommande regionala vårdprogrammet för hjärntumörer. 4. Benförankrad protes Metod: Benförankrad protes genom ortopedisk osseointegration vid amputation Sjukdomens svårighetsgrad: Hög. Amputation medför större eller mindre funktionsnedsättning och försämrad livskvalitet. Benförankrad protes är aktuell för patienter som ej kan ha eller har svårt att ha en vanlig hylsprotes och som ej har svår kärlsjukdom. Effekt: Bättre funktion och rörlighet i led ovanför amputation, bättre livskvalitet. Risk: Lossning (icke osseointegration pga dålig benläkningsförmåga) och djup infektion vid implantet är de allvarliga riskerna. Infektioner leder sällan till att implantet behöver tas bort. Redovisade studier visar att cirka 10 procent av patienterna inte använder den benförankrade protesen efter implantation. Evidens: Endast observationsstudier (10 st, varav 3 ej publicerade) är redovisade. Svårt att genomföra randomiserade kontrollerade studier då patientgruppen är liten. Observationsstudier medför i utgångsläget enligt GRADE en begränsad evidensstyrka, men beredningsgruppen har höjt evidensstyrkan till måttlig då flera observationsstudier tyder på starka samband mellan metoden och förbättrad rörlighet - livskvalitet och då inga sannolika confounders förefaller finnas. Kostnadseffektivitet: En opublicerad hälsoekonomisk studie finns redovisad. Beredningsgruppen bedömer kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår som måttlig i och med att patienternas förbättrade livskvalitet normalt sträcker sig över en längre tidsperiod. Beräknad tillkommande kostnad per år i regionen: Antalet patienter som bedöms vara aktuella för metoden till högst 10 patienter per år i regionen. Några patienter per år (2009 och 2010) har fått benförankrade proteser. Kostnaden för en benförankrad protes uppgår i genomsnitt till cirka kronor, vilket innefattar två operationer, implantat, sluten vård samt rehab med första protes. Kostnaden per år under följande år beräknas till cirka per patient. I kostnaden ingår poliklinisk uppföljning samt vid behov service och/eller utprovning av ny protes. Den årliga kostnaden bedöms vara ungefär jämförbar med kostnaden för patienter med vanlig hylsprotes. Därutöver har nominerade verksamhet redovisat en kostnad för inköp av operationsinstrumentarie till SU/M på kronor (engångskostnad).

18 6 Etiska aspekter: Beredningsgruppen har utarbetat en särskild etisk analys där metoden benförankrad protes jämfört med protes fäst på amputationsstumpen med traditionell metod, se bilaga 1. I analysen bedöms svårigheterna att genomföra randomiserade studier och att tillgängliga observationsstudier av metoden har genomförts av samma forskargrupp som utvecklat metoden som en nackdel ur kunskapssynpunkt. Det konstateras vidare att metoden förbättrar funktionsförmågan och höjer livskvaliteten hos berörda patienter. Behandlingen minskar risken för att risken för negativ särbehandling hos aktuella amputerade patienter och stärker människovärdet. Patienter från andra landsting har tillgång till denna vård, men ingår ej i rutinsjukvård för invånare i Västra Götalandsregionen, vilket medför att vården är ojämlik. Den etiska analysen stärker argumenten för ett ordnat införande av metoden i rutinsjukvård. Rangordning: Beredningsgruppen bedömer att metoden bör ha rangordning 2. Förslag: Beredningsgruppen föreslår att metoden införs i rutinsjukvård för invånare i regionen med ovan angivna indikationer. Ett internationellt kvalitetsregister är enligt uppgift under uppbyggnad i samarbete mellan SU/M och Massachusetts General Hospital, Harvard, USA. Till dess detta kvalitetsregister är i full funktion bör verksamheten på SU/M redovisa årliga uppföljningsrapporter, med start med rapport för 2011, över verksamhetens utveckling och resultat till Program- och prioriteringsrådet. 5. Högfrekvensablation Metod: Högfrekvensablation av dysplastisk slemhinna i matstrupen Sjukdomens svårighetsgrad: Hög svårighetsgrad. Diagnosen Barrett`s esofagus anses som ett premalignt tillstånd med övergång från metaplasi och låggradig dysplasi till höggradig dysplasi. Effekt: Högfrekvensablation återställer normal skivepitelslemhinna och förhindrar sannolikt cancerutveckling. Nuvarande vårdpraxis är esofagusresektion som är förknippad med fortsatt morbiditet och mortalitet. Risk: Ej redovisad. Evidens: Flera studier redovisas, bland annat en systematisk översikt (Cochrane-rapport 2009.) I rapportens slutsatser efterlyses randomiserade kontrollerade studier för att bättre kunna bedöma om metoden reducerar risken för cancer i klinisk praxis. Ytterligare studier har tillkommit efter att den systematiska översikten publicerades Beredningsgruppen anser kunskapsläget angående metodens effekter/patientnytta m m är oklart och att en HTA-analys bör övervägas. Kostnadseffektivitet: Beredningsgruppen har ej bedömt kostnadseffektiviteten. Beräknad tillkommande kostnad per år i regionen: Cirka 12 patienter per år bedöms vara aktuella för metoden i regionen. Tillkommande kostnader för material och endoskopi beräknas till cirka kronor per år. Samtidigt minskar kostnaderna för uppföljning av 12 patienter per år med cirka kronor. På lite sikt kan kostnader för esofagusresektioner minska till följd den aktuella behandlingen. Esofagusresektion kostar mer än kronor per patient. Efter telefonkontakt med verksamhetsansvarig där information lämnades om att nomineringar med en merkostnad som är lägre än en miljon kronor per år regionen ej behandlas i ordnat införande på regionnivå, inkom en komplettering där antalet aktuella patienter hade utökats och till följd därav uppgick den nya merkostnaden brutto till drygt en miljon kronor. Etiska aspekter: Den aktuella sjukdomen har en hög svårighetsgrad och nuvarande vårdpraxis bedöms inte vara särskilt effektiv. Beredningsgruppen bedömer att det oklara kunskapsläget behöver analyseras och klargöras före ett ställningstagande till metodens införande i rutinsjukvård i regionen.

19 7 Rangordning: Beredningsgruppen har ej rangordnat metoden. Förslag: Beredningsgruppen bedömer att metoden kan vara lovande för att behandla Barretts esofagus, men att kunskapsläget behöver klargöras. Merkostnaderna för ett införande i rutinsjukvård understiger troligen en miljon kronor per år. Beredningsgruppen föreslår att den nominerade metoden överlämnas till sjukhusledningen på SU för fortsatt handläggning då den ej uppfyller uppsatta kriterier för ordnat införande på regionnivå. 6. Spy glass Metod: Peroral cholangioskopi med Spy glass. Spy glass är en endoskopisk metod som med hjälp av optiska fibrer möjliggör en direkt visuell granskning av och behandling av sjukdomar i gallvägar och pancreasgång. Metoden tillåter riktade biopsier och krossning av stora och komplicerade gallstenar med hjälp av elektrohydraulisk stötvågslithotripsi eller laserlithotripsi. Sjukdomens svårighetsgrad: Hög svårighetsgrad. Aktuella diagnoser är striktur i gallvägar och pancreas, choledochussten samt tumör av oklar genes i gallvägar och pancreas. Effekt: Säkrare diagnostik av förträngningar och tumörer i gallvägar av oklar natur där malignitet kan misstänkas. Komplicerade gallstenar kan behandlas endoskopiskt istället för operativt. Metoden medför mindre risker, kostnaderna är lägre än konventionell kirurgi samt avlastar operationsavdelning då undersökningen/behandlingen kan utföras på endoskopiavdelning. Risk: Ej redovisad. Evidens: Två observationsstudier redovisade, vilket inte bedöms vara ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna ta ställning till metodens patientnytta m m. Kostnadseffektivitet: Någon hälsoekonomisk studie är ej redovisad. Beredningsgruppen har ej bedömt metodens kostnadseffektivitet. Beräknad tillkommande kostnad per år i regionen: Initialt bedöms cirka 40 patienter per år vara aktuella för metoden i regionen, varav cirka 20 patienter för undersökning av gallvägar och 20 patienter för behandling av choledochussten. Kostnaden för en diagnostisk spyglassundersökning är cirka kronor och för en spyglassbehandling av choledochussten cirka kronor. Operativ behandling av choledochussten kostar cirka och genom att övergå till spyglassbehandling kan kostnaden halveras. Cirka 100 patienter per år opereras på denna indikation i regionen och på några års sikt kan fler patienter erbjudas spyglassbehandling. Etiska aspekter: Säkrare diagnostik för patienten och minskade risker då operativ behandling ofta kan undvikas. Hos ett fåtal patienter kommer man inte att kunna behandla choledochussten med spyglassmetoden eller att besvara frågan om orsak till gallvägsförändring, hos dessa patienter innebär detta en extra undersökning. Rangordning: Beredningsgruppen har ej rangordnat metoden. Förslag: Beredningsgruppen bedömer att metoden kan vara lovande, men att fler studier behöver genomföras/redovisas innan ställning kan tas till ett ordnat införande i rutinsjukvård. Merkostnaderna för ett införande understiger en miljon kronor per år. Beredningsgruppen föreslår att den nominerade metoden överlämnas till sjukhusledningen på SU för fortsatt handläggning då den ej uppfyller uppsatta kriterier för ordnat införande på regionnivå.

20 8 7. CGM (Continous Glucose Monitoring System) Metod: Kontinuerlig subcutan blodsockermätning (CGM) Sjukdomens svårighetsgrad: Hög svårighetsgrad. Stor risk för förtida död och permanent skada. Effekt: Ej redovisad. Risk: Ej redovisad. Evidens: Ej redovisad. Kostnadseffektivitet: Ej redovisad. Beräknad tillkommande kostnad per år i regionen: Stora merkostnader. Etiska aspekter: Ej redovisade. Rangordning: Beredningsgruppen har ej rangordnat metoden. Förslag: Beredningsgruppen bedömer att nomineringen av metoden kan ej behandlas i denna etapp av ordnat införande på grund av otillräcklig underlag. Diabetesrådet som nominerat metoden kan återkomma i etapp 2 eller senare när rådet bedömer att de har ett tillräckligt underlag för ordnat införande.

Ärende 10 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2012-12-13 RS 1378-2012 Bo Hallin, Anna Lindhé

Ärende 10 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2012-12-13 RS 1378-2012 Bo Hallin, Anna Lindhé 1(26) Ärende 10 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2012-12-13 RS 1378-2012 Bo Hallin, Anna Lindhé Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2012 2013 etapp 2 - förslag Bakgrund I regionens

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2010-07-01 Vår beteckning 410/2010, SÖKANDE Celgene AB Kista Science Tower 164 51 KISTA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2011-12-19 Vår beteckning SÖKANDE ABBOTT SCANDINAVIA AB Box 509 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en genomgång av läkemedel som används vid reumatoid artrit

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-04-27

BESLUT. Datum 2012-04-27 BESLUT 1 (5) Datum 2012-04-27 Vår beteckning 3131/2011 SÖKANDE Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Systematisering av beprövad erfarenhet när evidens inte räcker till

Systematisering av beprövad erfarenhet när evidens inte räcker till Systematisering av beprövad erfarenhet när evidens inte räcker till Kriterier för riktlinjer svåra, kroniska sjukdomar folksjukdomar som rör många tar stora samhällsresurser i anspråk praxisskillnader

Läs mer

2015-05-21. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) ZYTIGA Tablett 250 mg Burk, 120 tabletter 057556 26 125 26 292

2015-05-21. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) ZYTIGA Tablett 250 mg Burk, 120 tabletter 057556 26 125 26 292 2015-05-21 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Janssen-Cilag Aktiebolag Box 7073 192 07 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Vetenskapligt underlag Bilaga Slutlig version Förord Socialstyrelsen har i detta dokument

Läs mer

Enkät om prioriteringar till medicinkliniker

Enkät om prioriteringar till medicinkliniker Bilaga 2. Prioriteringar SIM: Enkät 1 Enkät om prioriteringar till medicinkliniker Uppläggning Enkäten skickades till ett antal medicinkliniker i landet och bestod av 1. Introduktionsbrev till verksamhetschefer

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-12-11 Vår beteckning SÖKANDE Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Bilaga 12. Etiska aspekter vid prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor. inom ett forskningsfält. Inledning. reviderad 2015

Bilaga 12. Etiska aspekter vid prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor. inom ett forskningsfält. Inledning. reviderad 2015 Bilaga 12. Etiska aspekter vid prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor Inledning reviderad 2015 Etiska problem kan spela stor roll för vilka vetenskapliga kunskapsluckor i hälso- och sjukvården som

Läs mer

Hur värderar staten våra nya, dyra terapier?

Hur värderar staten våra nya, dyra terapier? Hur värderar staten våra nya, dyra terapier? Rune Dahlqvist Professor klinisk farmakologi Medicinsk rådgivare TLV Norrländska Läkemedelsdagarna jan 2012 Staten vem är det i detta sammanhang? Socialdepartementet

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-02-11

BESLUT. Datum 2009-02-11 BESLUT 1 (5) Datum 2009-02-11 Vår beteckning SÖKANDE WYETH AB Box 1822 171 24 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-11-26. Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna.

BESLUT. Datum 2012-11-26. Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Datum 2012-11-26 Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB P.O. Box 516 169 29 Solna SAKEN Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2006-11-20 969/2006

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2006-11-20 969/2006 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-06-27

BESLUT. Datum 2012-06-27 BESLUT 1 (5) Datum 2012-06-27 Vår beteckning SÖKANDE Shire Sweden AB Svärdvägen 11D 182 36 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

2015-06-12. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Xtandi Kapsel, mjuk 40 mg Blister, 112 kapslar 524257 25 000 25 167

2015-06-12. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Xtandi Kapsel, mjuk 40 mg Blister, 112 kapslar 524257 25 000 25 167 2015-06-12 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Astellas Pharma AB BOX 21046 200 21 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (5) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE ORPHAN EUROPE NORDIC AB Banérgatan 37 115 22 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Ordnat införande 2014 etapp 1 förslag från beredningsgrupp metoder

Ordnat införande 2014 etapp 1 förslag från beredningsgrupp metoder 1 Bilaga 3 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014-05-05 RS Anna Karevi Verdoes Ordnat införande 2014 etapp 1 förslag från beredningsgrupp metoder Inledning På uppdrag av Program- och prioriteringsrådet har

Läs mer

Politisk viljeinriktning för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2016

Politisk viljeinriktning för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2016 Britt Ahl, Katrin Boström och Annika Friberg 2017-03-22 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom baserad

Läs mer

NT-rådets yttrande till landstingen gällande Nucala (mepolizumab) och Cinqaero (reslizumab) vid eosinofil astma

NT-rådets yttrande till landstingen gällande Nucala (mepolizumab) och Cinqaero (reslizumab) vid eosinofil astma YTTRANDE NT-RÅDET 2017-06-19 1 (5) NT- rådet Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket NT-rådets yttrande till landstingen gällande Nucala (mepolizumab) och Cinqaero (reslizumab) vid eosinofil astma NT-rådet

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Procoralan, tabletter, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Procoralan, tabletter, ska ingå i läkemedelsförmånerna. 2008-12-22 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Servier Sverige AB Box 725 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Procoralan,

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 263 431 23 MÖLNDAL SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-05-22 Vår beteckning SÖKANDE Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Svärdvägen 3A 182 33 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) Celgene AB Kista Science Tower, Färögatan Kista SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (5) Celgene AB Kista Science Tower, Färögatan Kista SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2014-06-18 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Celgene AB Kista Science Tower, Färögatan 33 164 51 Kista SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE Meda AB Box 906 170 09 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Obligatorisk kod för start av SVF VL210 Beslut välgrundad misstanke Datum då beslut fattas

Läs mer

BESLUT. Datum Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Lonquex Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

BESLUT. Datum Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Lonquex Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta BESLUT 1 (5) Datum 2014-05-28 Vår beteckning SÖKANDE Teva Sweden AB Box 1070 251 10 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2013-05-22 Vår beteckning SÖKANDE Astellas Pharma A/S Kajakvej 2 2770 Kastrup SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2016-08-25 Vår beteckning SÖKANDE AstraZeneca AB Legal Department 151 85 Södertälje SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

BESLUT. Datum 2014-10-24

BESLUT. Datum 2014-10-24 BESLUT 1 (5) Datum 2014-10-24 Vår beteckning SÖKANDE Campus Pharma AB Erik Dahlbergsgatan 14 411 26 Göteborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Läs mer

Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson. PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet

Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson. PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet VARFÖR? Varför börjar Landstinget i Kronoberg arbeta med prioriteringar nu? Framtiden ser ju ljus

Läs mer

BESLUT. Datum 2014-06-19

BESLUT. Datum 2014-06-19 BESLUT 1 (5) Datum 2014-06-19 Vår beteckning SÖKANDE Finox AG Technikumstrasse 2 CH-3401 Burgdorf Schweiz SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-12-17 Vår beteckning FÖRETAG Mundipharma AB Mölndalsvägen 30 B 412 63 Göteborg SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2012-03-05 Vår beteckning SÖKANDE Gilead Sciences Sweden AB Hemvärnsgatan 9, 8 tr. 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2013 etapp 1 - förslag

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2013 etapp 1 - förslag 1 Ärende 7 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2013-06-19 RS 1378-2012 Bo Hallin, Anna Lindhé Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2013 etapp 1 - förslag Bakgrund I regionens budget 2013

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-05-03

BESLUT. Datum 2012-05-03 BESLUT 1 (5) Datum 2012-05-03 Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

2015-06-15. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Otezla Filmdragerad tablett 10 mg + 20 Blister, 4 x 10 mg + 4 077988 3497,00 3614,00

2015-06-15. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Otezla Filmdragerad tablett 10 mg + 20 Blister, 4 x 10 mg + 4 077988 3497,00 3614,00 2015-06-15 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Celgene AB Kista Science Tower, Färögatan 33 164 51 Kista SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Ola Bratt Docent, överläkare Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Socialstyrelsens uppdrag från regeringen Nationella riktlinjer med

Läs mer

Verksamhet och ort, förvaltning VO FoU, Skånevård Sund på uppdrag av Södra Sjukvårdsregionens verksamhetschefer i Ortopedi

Verksamhet och ort, förvaltning VO FoU, Skånevård Sund på uppdrag av Södra Sjukvårdsregionens verksamhetschefer i Ortopedi Skånes universitetssjukvård Styrgruppen för FoOI HTA Skåne Nominering för HTA, ordnat införande eller avveckling Projektnamn, beskrivning och frågeställning Kirurgisk behandling av nyckelbensfrakturer

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (6) Datum 2016-11-24 Vår beteckning SÖKANDE Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Uppföljning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2004

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2004 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2005-02-25 1730/2004 SÖKANDE Swedish Orphan AB Drottninggatan 98 111 60 Stockholm Företrädare: Pär Östansjö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

Läs mer

GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE

GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE TLV fattar beslut om att läkemedel ska ingå läkemedelsförmånerna utifrån en värdebaserad prissättning Det värdebaserade systemet för subvention

Läs mer

PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg. e.lio.se/prioriteringscentrum

PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg. e.lio.se/prioriteringscentrum PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg e.lio.se/prioriteringscentrum Lagstiftningar 1992 Regeringen tillsatte utredningen om prioriteringar 1993 Vårdens svåra val (delrapport

Läs mer

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna. 2011-06-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex,

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Metolazon Abcur Tablett 5 mg Blister, ,00 436,50. tabletter

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Metolazon Abcur Tablett 5 mg Blister, ,00 436,50. tabletter 2010-12-02 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Abcur AB Campus Gräsvik 5 371 75 Karlskrona SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Behandling av depression hos äldre

Behandling av depression hos äldre Behandling av depression hos äldre En systematisk litteraturöversikt Januari 2015 (preliminär version webbpublicerad 2015-01-27) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2012-01-26 Vår beteckning Novartis Sverige AB Box 1150 S-183 11 Täby SAKEN Uppföljning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, finner

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Nuwiq Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Nuwiq Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 2015-01-29 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Octapharma Nordic AB 112 75 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

2015-08-27. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Resolor Filmdragerad 2 mg Blister, 14 x 370772 332,50 386,00. 2 mg Blister, 28 x

2015-08-27. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Resolor Filmdragerad 2 mg Blister, 14 x 370772 332,50 386,00. 2 mg Blister, 28 x 2015-08-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Shire Sweden AB Svärdvägen 11D 182 36 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

NEOPHARMA PRODUCTION AB Box 22 751 03 Uppsala

NEOPHARMA PRODUCTION AB Box 22 751 03 Uppsala BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE NEOPHARMA PRODUCTION AB Box 22 751 03 Uppsala Företrädare: Ulf Rosén SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Inledning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Constella Kapsel, 290 mikrogram Burk, 28 530276 635,50 695,00. 290 mikrogram Burk, 90.

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Constella Kapsel, 290 mikrogram Burk, 28 530276 635,50 695,00. 290 mikrogram Burk, 90. 2013-12-12 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Almirall ApS Strandvejen 102 B DK-2900 Hellerup SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se Nyhetsbrev Nr 1, 2013 Vad får ett nytt läkemedel kosta? Årets första nätverksträff ägde rum den 20 februari. Mötet inleddes med att moderator Krister

Läs mer

Hur värderas medicinska produkter av samhället. Wing Cheng

Hur värderas medicinska produkter av samhället. Wing Cheng Hur värderas medicinska produkter av samhället Wing Cheng Vår vision Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Det här gör TLV Beslutar om subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar Beslutar om subvention

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser

Centrala rekommendationer och konsekvenser Centrala rekommendationer och konsekvenser Bröstcancer Diagnostik & Kirurgi Lisa Rydén, doc öl Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet Inst f Klin Vet Områdesansvarig Kirurgi Nationella Riktlinjer

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) NEVANAC Ögondroppar, suspension. 1 mg/ml Plastflaska, 5 ml

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) NEVANAC Ögondroppar, suspension. 1 mg/ml Plastflaska, 5 ml 2012-12-11 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Alcon Sverige AB Box 12233 102 26 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014

Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014 BILAGA 3 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014-10-24 RS Anna Karevi Verdoes Metoder - Ordnat införande 2014 etapp 2 2014 Inledning På uppdrag av Program- och prioriteringsrådet har beredningsgruppen för

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-04

BESLUT. Datum 2010-10-04 BESLUT 1 (5) Datum 2010-10-04 Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

2014-11-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Cometriq Kapsel, hård

2014-11-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Cometriq Kapsel, hård 2014-11-20 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Swedish Orphan Biovitrum AB - 112 76 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Datum Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Truberzi Filmdragerad 100 mg Burk, ,03 950,00.

Datum Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Truberzi Filmdragerad 100 mg Burk, ,03 950,00. BESLUT 1 (5) Datum 2017-04-20 Vår beteckning SÖKANDE Allergan Norden AB Johannelundsvägen 3-5, Business Campus 194 81 Upplands Väsby SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer Torbjörn rn Malm Socialstyrelsen Socialstyrelsens riktlinjeuppdrag Nationella riktlinjer för god hälso- och sjukvård Nya uppdrag Nationella riktlinjer för god kvalitet i socialtjänsten

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-09-25

BESLUT. Datum 2015-09-25 BESLUT 1 (5) Datum 2015-09-25 Vår beteckning 1945/2015 SÖKANDE Novartis Sverige AB Kemistvägen 1 183 79 Täby SAKEN Uppföljning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Den etiska plattformen för prioriteringar inom svensk sjukvård Människovärdesprincipen Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper

Läs mer

PRIORITERING PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM REGION JÖNKÖPINGS LÄN

PRIORITERING PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM REGION JÖNKÖPINGS LÄN BESLUTSSTÖD PRIORITERING PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM REGION JÖNKÖPINGS LÄN Manual och anvisningar Manualen har utarbetats inom Prioriteringscentrum, Linköpings universitet i samarbete

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Palexia Depot Depottablett 50 mg 30 tabletter ,09 203,50.

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Palexia Depot Depottablett 50 mg 30 tabletter ,09 203,50. 1 (5) 2011-06-09 Vår beteckning SÖKANDE Grunenthal Sweden AB Frösundaviks allé 15 169 70 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel.

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel. BESLUT 1 (5) Datum 2017-06-21 Vår beteckning SÖKANDE Ebb Medical AB Box 114 371 22 Karlskrona SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE RECIP AB Lagervägen 7 136 50 Haninge SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

FoU = åtgärder där nyttan idag inte kan avgöras, men som bör utvärderas. Nej. 611 - Kirurgi I 1. Liten. Ej bedömbar. Enkel

FoU = åtgärder där nyttan idag inte kan avgöras, men som bör utvärderas. Nej. 611 - Kirurgi I 1. Liten. Ej bedömbar. Enkel Grupp Åtgärdsnr Rekomendation Laparoscopisk radikalop prostatacancer istället för robotassisterad 611 Kirurgi I 1 Ingen vetenskapligt säkerställd nytta Mortalitet (sjukdomsspecifik överlevnad) Rangordning

Läs mer

LES LABORATORIES SERVIER c/o NDA Regulatory Service AB Johanneslundsvägen 2, Oxfordhuset 194 81 Upplands Väsby

LES LABORATORIES SERVIER c/o NDA Regulatory Service AB Johanneslundsvägen 2, Oxfordhuset 194 81 Upplands Väsby BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE LES LABORATORIES SERVIER c/o NDA Regulatory Service AB Johanneslundsvägen 2, Oxfordhuset 194 81 Upplands Väsby Företrädare: Anna Johnson

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) Förfylld penna (autoinjektor), 1 st. Förfylld penna (autoinjektor), 1 st

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) Förfylld penna (autoinjektor), 1 st. Förfylld penna (autoinjektor), 1 st 2013-12-12 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Medeca Pharma AB Box 24005 750 24 Uppsala SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Sven Oredsson Medicinsk rådgivare 040-675 30 59 Sven.Oredsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-20 Dnr 1500885 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Icke-kirurgisk behandling

Läs mer

Nationella modellen för öppna prioriteringar

Nationella modellen för öppna prioriteringar Nationella modellen för öppna prioriteringar Mari Broqvist Prioriteringscentrum Kristina Eklund Metod- och kvalitetsansvarig nationella riktlinjer Socialstyrelsen Etiska plattformen i praktiken Människovärdesprincipen,

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Läkemedel - trender och utmaningar

Läkemedel - trender och utmaningar Läkemedel - trender och utmaningar Landstingsfullmäktige utbildning 16 april 2015 Anders Bergström Läkemedelschef anders.bergstrom@nll.se Läkemedel Förebygga Bota Kompensera Lindra Läkemedel och lagstiftningen

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Plegridy Injektionsvätska, lösning i förfylld. 63 mikrogram och 94 mikrogram.

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Plegridy Injektionsvätska, lösning i förfylld. 63 mikrogram och 94 mikrogram. 2015-05-21 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE BiogenIdec Sweden AB Kanalvägen 12 194 61 Upplands Väsby SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

Nationella riktlinjer för f tandvården

Nationella riktlinjer för f tandvården Nationella riktlinjer för f tandvården är det möjligt. Friskare tänder t till rimligare kostnader (SOU 2007:19) Socialstyrelsens regeringsuppdrag Utarbeta och uppdatera Nationella riktlinjer för God vård

Läs mer

BESLUT. Datum FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box Sollentuna

BESLUT. Datum FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box Sollentuna BESLUT 1 (5) Datum 2016-02-05 Vår beteckning FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07 Sollentuna SAKEN Uppföljning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Evidensgradering enligt GRADE

Evidensgradering enligt GRADE STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Evidensgradering enligt GRADE Pernilla Östlund Arbetsprocessen från förslag till färdig rapport Förslag inkommer/ fångas upp Förslaget bereds Prioritering och

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Styrkortens relationer 2006

Styrkortens relationer 2006 VISION VISION VISION VISION VISION Styrkortens relationer 2006 Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Vision Strategier Huvudmannastyrning 3-årsbudget m.m Vision (LF) Strategier (LF) Hälso- och sjukvårds

Läs mer

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2012-03-22 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE H.Lundbeck AB Box 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Sycrest,

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2016-11-24 Vår beteckning SÖKANDE Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Svärdvägen 3A 182 33 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Vetenskap, erfarenhet och tyckande..

Vetenskap, erfarenhet och tyckande.. Vetenskap, erfarenhet och tyckande.. Sjunde nationella prioriteringskonferensen, Gävle 2013-10-21 Hans Starkhammar Verksamhetschef, RCC sydöst Ordförande i prioriteringsgruppen, Socialstyrelsens cancerriktlinjer

Läs mer

Arbetsprocesser för NT-rådet

Arbetsprocesser för NT-rådet 2015-11-10 Vårt dnr: 1 (6) Vård och Omsorg Sofie Alverlind Arbetsprocesser för NT-rådet NT-rådets arbetsprocesser är under kontinuerlig utveckling varför detta skall betraktas som ett levande dokument

Läs mer

PRIORITERING PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL I NORRBOTTENS LÄN

PRIORITERING PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL I NORRBOTTENS LÄN Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (16) BESLUTSSTÖD PRIORITERING PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL I NORRBOTTENS LÄN Manual och anvisningar 160208 Manualen har utarbetats inom Prioriteringscentrum,

Läs mer

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2013-03-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orifice Medical AB Aktergatan 2 271 55 Ystad SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Hygropax,

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer inom Stockholms län Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg ÄRENDET Motionärerna

Läs mer

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG Nordic Drugs AB Box 30035 200 61 Limhamn Företrädare: Eva Lindqvist SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Freddie Henriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden Page 1 of 5 Startsidan 2007-04-22 Esofaguscanceri faktorer som påverkar överlevnaden Ioannis Rouvelas, specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna, försvarade nyligen framgångsrikt sin

Läs mer

Ordnat införande på lokal nivå. Erfarenheter från Landstinget i Kalmar län

Ordnat införande på lokal nivå. Erfarenheter från Landstinget i Kalmar län Ordnat införande på lokal nivå. Erfarenheter från Landstinget i Kalmar län Ellen Vinge, specialist och docent i klinisk farmakologi, ordf i LK Petra Hallén, apotekare, chef för Läkemedelssektionen Magnus

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Prognos för besparing från sidoöverenskommelser helåret 2017

Prognos för besparing från sidoöverenskommelser helåret 2017 Datum Diarienummer 2017-06-30 01716/2017 Prognos för besparing från sidoöverenskommelser helåret 2017 Prognos 1, juni 2017 TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET Box 22520 [Fleminggatan 18], 104 22 Stockholm

Läs mer