Västerhaninge Båtsällskaps. Ordningsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerhaninge Båtsällskaps. Ordningsregler 2009-10-12"

Transkript

1 Västerhaninge Båtsällskaps Ordningsregler

2 2

3 Ordningsregler för den allmännyttiga ideella föreningen Västerhaninge Båtsällskap, VBS Dokumentet anknyter till stadgar, anvisningar och regler. Vid brott mot Ordningsreglerna riskerar medlem att med stöd av sjunde paragrafen i stadgar för Västerhaninge Båtsällskap uteslutas och därmed också förlora sin båtplats. 3

4 Innehåll Båtplats 5 Grundvillkor för båtplatsen 5 Båtens maximala storlek 6 Regler för båtplatsköer 6 Överlåtelse av båtplats 7 Tidsbegränsat uppehåll från nyttjande av båtplats 7 Uthyrning 7 Båtplatsens överlåtelse till anhörig 7 Nyttjandet upphör 7 Hamnstadgar 8 1 Inledning 8 2 Avgifter 8 3 Arbetsskyldighet och vakttjänst 8 4 Båtägare är skyldig 8 5 Förbud 9 6 VBS rättigheter 9 7 Brott mot stadgan 9 Hamnen 10 Arbetsplikt 10 Försäkring 10 Förtöjning 10 Förvaring av tillbehör 10 Kvarlämnad egendom 10 Nycklar 10 Låsning 10 Elregler 10 Torrslipning 11 Miljö 11 Bilparkering 11 VBS-dekal/vimpel 11 Torrsättning och sjösättning 11 Torrsättning 11 Torrsättningsdagen 12 Sjösättning 12 Förhinder vid upptagning/sjösättning 12 Checklista för vagga 12 Checklista för bockar 13 Pallningsvirke 13 Mastskjul 13 4

5 Vakttjänstgöring 14 Skyldighet att gå vakt 14 Byte av vaktdag 14 Vaktpass 14 Dagbok 14 Försummad vakt 14 Vaktinstruktion 14 Klubbstugan 15 Rätt att bruka 15 Städning 15 Låsning 15 Iakttagna fel 15 Tekniska anvisningar 15 Båtplats Grundvillkor för båtplatsen Båtplats upplåtes mot fastställd avgift. Båtplats kan upplåtas permanent eller tillfälligt. Nyttjandet av båtplats är personligt och det förutsätts att båtplatsen används för egen båt och enbart fritidsbruk. Båtplatsen ska också utnyttjas, så att platsen inte står tom en hel säsong. Ledig båtplats ska erbjudas den som står i byteskön eller båtplatskön för bryggeller bojplats. För att erhålla båtplats fordras medlemskap i föreningen samt att den av styrelsen/årsmötet fastställda depositionsavgiften har inbetalats till föreningen. Depositionsavgiften är personlig men vid dödsfall övergår dispositionsavgiften till dödsboet. Medlem ska lägga den anmälda båten som motsvarar storleken på anvisad båtplats. 5

6 Medlem ska alltid anmäla till styrelsen om delat ägandeskap finns. Vid delat ägandeskap ska delägarna vara medlemmar i VBS. Samma person som tecknat båtkontrakt ska ha en giltig båtförsäkring. För båtplatsinnehavare som har för liten båt i förhållande till båtplatsen, gäller att styrelsen har rätt att flytta vederbörande till annan båtplats. Båtens maximala storlek Begränsning 7000 kg, 4 meter bred, 2 meter djupgående eller en längd överstigande 13 meter får inte ges brygg- eller bojplats, sjösättas/torrsättas i VBS regi eller nyttja VBS anläggningar och material. Överskrids något av maxmåtten kan inte båtplats ges. När ledig plats anvisas, förutsätts att medlemmen har en båt som motsvarar storleken för anvisad plats. Regler för båtplatsköer Inplacering i köerna sker i den turordning som skriftlig ansökan kommit styrelsen tillhanda. I ansökan ska anges längd, bredd, djup, vikt samt fabrikat och modell på den båt medlemmen önskar plats för. Erbjudande om plats ges först till den som har längsta tiden i kön, dvs. lägsta turnummer, under förutsättning att båten motsvarar storleken längd x bredd x djup på den plats som anvisats. Tackar medlemmen nej går erbjudandet vidare till nästa sökande. Den som tackar nej till båtplatsen behåller sin plats i kön i längst två år. Tackar medlem nej till båtplatsen därför att medlemmen endast vill ha en säsongsplats kan medlemmen endast göra detta under 2 år, därefter hamnar medlemmen sist i kölistan för båtplatskön om inte båtplatsen antas. Ändrar medlemmen önskemål såsom båttyp, behåller medlemmen sin plats i kön. Styrelsen administrerar följande kölistor byteskö för båtplats båtplatskö för båtplats eller säsongsplats Byteskö för båtplats Byteskön är öppen för de medlemmar som har båtplats vid VBS. När ledig plats anvisas, förutsätts att medlemmen har en båt som motsvarar storleken för anvisad plats. Byteskön redovisar de medlemmar som önskar byta plats. Byteskön har förtur före båtplatskön till båtplats. 6

7 Båtplatskö för båtplats Kön redovisar de medlemmar som önskar båtplats i hamnen. De köande får årligen skriftligt förfrågan av styrelsen som ska besvaras av den köande. Den som tackar nej vid erbjudande av båtplats behåller sin plats i kön i två år, samt får noteringen avvaktar som innebär att den köande inte tillfrågas om båtplats så länge noteringen kvarstår. Detta gäller även när förfrågan inte besvarats. Den köande måste aktivt anmäla till styrelsen att de är intresserade av båtplats för att noteringen ska upphöra. Byte av båtplats Medlem som anvisats båtplats ska vid byte till större eller mindre båt, anmäla detta till styrelsen. Överlåtelse av båtplats Det är inte tillåtet att överlåta nyttjandet av båtplats till någon annan. Tidsbegränsat uppehåll från nyttjande av båtplats Efter anmälan till styrelsen kan medlem under högst två år, avstå från sin båtplats. Styrelsen hyr tillfälligt ut båtplatsen, säsongsplats, till annan medlem. Medlem som hyr platsen tillfälligt övertar ansvar för vakt och båtplatsavgift för den båt som hyraren lägger på båtplatsinnehavarens båtplats. Efter att i längst två år ha avstått från sin båtplats måste båtplatsinnehavaren nyttja sin plats eller så återgår dispositionsrätten till föreningen. Uthyrning Medlem kan under två somrar i följd hyra ut sin båtplats endast genom styrelsens försorg. Om medlemmen inte avser att själv utnyttja platsen det tredje året återgår dispositionsrätten till föreningen. Alla uthyrningar ska vara skriftliga och inskickas till styrelsen. Upplåtelse av båtplats på annat sätt är inte tillåtet. Båtplatsens överlåtelse till anhörig Efter prövning av styrelsen, kan medlem som har permanent båtplats få överlåta den till make/maka/sambo. Nyttjandet upphör När medlem inte längre behöver sin båtplats ska detta anmälas till styrelsen. 7

8 Hamnstadgar 1 Inledning Östnora Marina är belägen på del av fastigheten Fållbrunna 3:2, Östnora 1:3 och 2:56 2. Mark och vatten tillhör Haninge kommun och arrenderas av Västerhaninge Båtsällskap (VBS). Anläggningar och inventarier tillhör VBS genom köp Marinan samnyttjas till viss del av Långgarn Östnora Ideell Förening (LÖMIF) enligt särskilt avtal mellan VBS och LÖMIF. Samtliga medlemmar, (VBS och LÖMIF) är skyldiga att följa denna stadga i dess vid varje tidfälle gällande lydelse. 2 Avgifter Beslut om avgifter fattas av årsmötet. 3 Arbetsskyldighet och vakttjänst Båtägare är skyldig att efter styrelsens beslut delta i arbetslag samt fullgöra vakttjänst. Avgift för arbetsbefrielse fastställs av årsmötet. 4 Båtägare är skyldig att vårda och aktsamt begagna VBS anläggningar och inventarier att då skada har förorsakats meddela styrelsen och ersätta skadan att ha båt väl förtöjd med båtfjädrar och förtöjningsgods enligt försäkringsbolagens fordringar att ha båten väl avfendrad så att erforderligt skydd mot intilliggande båtar erhålles att inom hamnområdet ej överskrida fartbegränsningen som är 5 knop att vid all trafikering inom hamnområdet iaktta varsamhet att anpassa farten så att skada ej sker att vid passage av mastkran, när mastningsarbete pågår, anpassa farten så att vågor ej bildas att göra fast linor på master så att ej smatter från dessa uppstår att senast den 15 maj föra bort båten, vagga och pallningsvirke från uppläggningsplatsen att senast den 15 november anmäla till hamnkapten om medlemmen vill låta båten ligga kvar att själv ansvara för båtens torrsättning och sjösättning eller skaffa ersättare att se till att VBS grindar och samtliga bommar är låsta mellan 1 april 14 november att själv på egen bekostnad ta upp och forsla bort båt som sjunkit samt att rätta sig efter VBS stadga, ordningsregler och hamnkaptenens instruktioner. 8

9 5 Förbud att hindra eller försvåra trafiken i hamnen eller på uppläggningsplatsen m.fl. områden att under eller på brygga eller liknande plats förvara jolle eller annan båt att utan tillstånd av hamnkaptenen under tiden 15 november till 15 mars ansluta elektrisk utrustning att tömma toaletter/septiktankar i hamnen eller närliggande vattenområde, se även under rubrik Hamnen punkten Miljö att parkera bil på annan än anvisad plats inom hamnområdet att på vintertid ligga kvar vid bryggan utan att informera hamnkapten innan 15 november att inom hamnområdet spilla miljöfarliga ämnen eller vätskor. att fiska inom hamnområdet att utan tillstånd av hamnkaptenen ställa upp trailers och släpvagnar inom hamnområdet. Se även under rubrik Hamnen punkt Bilparkering. att förtöja eller lägga upp båt på icke anvisad plats. Om så ändå sker har VBS rätt att forsla bort trailern, släpvagnen eller båten samt att ta ut kostnaden för detta av ägaren. 6 VBS rättigheter VBS har rätt att nyttja båtplatserna mellan 15 november till den 31 mars. Om båt ligger kvar i hamn eller på uppläggningsplats på otillåten tid och utan tillstånd av hamnkaptenen eller ligger så att den förhindrar verksamheten har VBS rätt att på båtägarens risk och bekostnad forsla bort båten och kvarlämnad egendom. Samma sak gäller övriga ägodelar som exempelvis fordon, vaggor, pallningsvirke mm. Vinterliggare som ligger kvar i sjön är skyldig att lämna anvisad vinterplats senast den 31 mars. Om 6 VBS rättigheter inte uppfylls kan sjunde paragrafen i stadgar för Västerhaninge Båtsällskap träda i kraft gällande uteslutning. 7 Brott mot stadgan Vid brott mot Hamnstadgan riskerar medlem att med stöd av sjunde paragrafen i stadgar för Västerhaninge Båtsällskap uteslutas och därmed också förlora sin båtplats. 9

10 Hamnen Arbetsplikt På kallelse av hamngruppen, styrelsen eller annan sammankallande ska medlem inställa sig för arbete i hamnområdet. Medlem som har båt i hamnen och inte begärt eller betalt för arbetsbefrielse är skyldig att deltaga. Försäkring Medlem ska alltid ha båten försäkrad. Båtförsäkringsbesked ska kunna uppvisas vid anfordran. Förtöjning Medlem ska vidta rimliga åtgärder för att bryggor och andra båtar inte skadas då båten lämnas förtöjd eller är vinterupplagd. Båten ska förtöjas enligt försäkringsbolagens anvisningar, se även 4 i Hamnstadgarna. Förvaring av tillbehör Förvara jollar, pallvirke, vaggor och täckningsmateriel, master och andra tillbehör på anvisad plats. Kvarlämnad egendom Medlem som har egendom i hamnen och under ett års tid inte använt egendomen kommer att anmodas av hamnkapten att forsla bort den. Eventuella kostnader för bortforsling står ägaren för. Forslar inte ägaren bort egendomen ombesörjer båtklubben bortforsling på ägarens bekostnad. Nycklar Två nycklar kan kvitteras ut av registrerad medlem. Depositionsavgift tas ut vid utlämning av nycklarna. Kopiering av VBS nycklar är inte tillåtet. Låsning Medlem ska se till att bommar och grind är låsta mellan 1 april 14 november. Medlem ska också se till att bodar, elskåp lämnas i stängt och låst skick. Elregler Normal elanvändning ingår i avgifterna för båtplats. Elektrisk materiel skall vara utförd enligt gällande föreskrifter. ELSÄK-FS 2006:1. Tänk på att det är extra viktigt att all elmateriel är avsedd för användning utomhus då vi kan hålla till i mycket fuktig miljö. Värmeapparater av alla slag skall vid användning stå under ständig uppsikt på grund av brandfaran. 10

11 Då du lämnar båten ska du ta bort kabeln som du haft ansluten. Det är endast vid batteriladdning som kabeln får sitta kvar. Vid batteriladdning skall anslutningskabeln i stickproppsänden vara försedd med en skylt med texten Batteriladdning. Normalt behöver laddningen av batterierna ej ta mer än 24 timmar. Torrslipning Slipning får bara utföras med täckning ända ner till och på marken, runt båten, för att samla upp alla sliprester så att inte andra båtar täcks av slipdamm och att miljön kommer till skada. Miljö Generellt gäller att medlemmen ska undvika spill och utsläpp av miljöfarliga ämnen i hela hamnområdet, både på land och i sjön. Samla upp olja och glykol vid vinterkonservering av motorn. I hamnen finns ett miljöskjul. Rinnande vätskor såsom olja och glykol hälls i cisternen. Ställ/kvarlämna inga fyllda flaskor/dunkar/oljefilter i miljöskjulet. Septiktanken får inte tömmas i hamnen eller närliggande vattenområde, se 4 i Hamnstadgar. Färg och färgrester ska återlämnas till SRV:s återvinningsstation. Bilparkering Bilparkeringskort ska alltid finnas synligt i bilrutans fönster vid parkering inom hamnplans P-område under parkeringskortets giltighetstid. Trailer och släpvagn får aldrig parkeras utan hamnkaptens tillstånd inom hamnområdet. Se 5 i Hamnstadgar. VBS-dekal/vimpel Medlemmarna uppmanas att ha båten märkt med VBS dekal/vimpel. Torrsättning och sjösättning Av de medlemmar, som inte inkommit med anmälan om torr- eller sjösättning inom angiven tid, har styrelsen rätt att ta ut en förseningsavgift av. Detta gäller även vid för sen ankomst till torr-respektive sjösättningspass. Avgifter fastställs av årsmötet. Torrsättning Förvaras båten i Östnora ska den vara försedd med väderbeständig märkning som visar ägarens namn och telefonnummer. För att undvika att vältolyckor ska inträffa ges här riktlinjer för att säkerställa upppallningen av båtar. Medlemmar som behöver göra nödvändiga förbättringar på sina vaggor och bockar bör göra det i god tid före torrsättningen 11

12 Glöm inte att torrsättningsansvarig av säkerhetsskäl har rätt att vägra hantera båtar som ska läggas upp i undermåliga vaggor. Han/hon kan underkänna/ utrangera vaggor och bockar som inte håller måttet. Är medlemmen osäker på sin uppallning går det bra att fråga ansvarig för torrsättningen och kranförarna om råd tidigt inför nästa torrsättning så att medlemmen hinner åtgärda sin uppallning. Nedan angivna krav baseras på den genom åren samlade erfarenhet som styrelsen i VBS erhållit med avseende på upplagssäkerhet och smidig hantering vid torr- respektive sjösättning. Observera att vaggor, tillbehör till vaggor och båtar skall finnas på plats senast dagen innan torrsättning. Vid torrsättning har inte medlem någon möjlighet att påverka placeringen av den egna båten. Torrsättningsdagen Torrsättningsarbetet är uppdelat på två pass. Första passet börjar klockan och andra passet klockan Båtens torrsättningsordning meddelas i samband med uppropet. Alla upprop sker vid klubbstugan. Vid upprop skall pallvirke finnas tillgänglig vid aktuell plats.det är båtägarens/medlemmens skyldighet att ta reda på vilket pass båten är planerad. Medlemmen ska delta i det gemensamma arbetet under hela passet. Innan det blir din tur att ta upp, se till att någon vet var din pallningsutrustning finns. Sjösättning Sjösättning äger rum i början av maj. om isläget så tillåter. Dessa dagar redovisas i Infobladet. Några veckor före sjösättningen får medlemmen en lapp eller tape på sin båt/vagga med sitt pass. Samma villkor gäller för sjösättning som torrsättning. Medlemmen ska delta i det gemensamma arbetet tills dagens arbetspass är slut. Efter sjösättningen städar medlemmen sin egen torrsättningsplats. Detta gäller även båtar som sjösätts i egen regi. Alla färgburkar och tråg ska tas bort. Större/ tyngre material hjälps medlemmarna åt med på städdagen. Samtliga båtar ska ha sjösatts före den 15 maj. Förhinder vid upptagning/sjösättning Är båtägaren/medlemmen sjuk eller förhindrad att delta i torrsättningen/ sjösättningen måste han/hon skaffa ersättare själv. Checklista för vagga Vaggan ska vara av ramkonstruktion, dvs. bottenramen ska vara styvt förbunden med alla stöttorna. Båtens köl ska dessutom vila/stå på ramen så att den inte kan 12

13 röra sig i någon riktning vid hård vindbelastning. Speciellt viktigt är att kölen säkras i sidled så att den inte kan kalva av upplaget vid hård sidvind. Dimension, stabilitet och styrka på vagga och uppallning ska vara anpassad till båtens storlek, mått och vikt. Vaggorna ska ha minst fyra ställbara stöttor. Dessa ska vara smorda före torrsättning samt i övrigt vara lätta att justera. Vaggan skall vara uppsmörjd och nedjusterad till lägsta läge. Erfordras verktyg ska dessa ovillkorligen finnas tillgängligt på platsen vid torrsättningen. Checklista för bockar Motorbåtar ställs med fördel på bockar med påmonterade ställbara stöttor. Dimension, stabilitet och styrka ska vara anpassad till båtens mått och vikt. Om så kallade kärringar används måste dessa förankras med varandra på ömse sida om båten. Detta för att förhindra att stöttorna glider från varandra vid vibrationer eller skakningar på grund av vind. OBS! Singelstöttor det vill säga enkla stöttor som enbart är fastspända mellan mark och båtens reling och som inte är styvt ihopkopplade, är svåra att säkert förankra och lossnar lätt då båtens täckning rister i vinden. Sådana stöttor är inte lämpliga att använda på klubbens upplagsplats annat än som komplement till annan styv pallning. Pallningsvirke Före torrsättningens början ska var och en se över att allt material för pallning och stöttning finns på plats. Styrelsen för VBS ikläder sig inte något ansvar beträffande dimensionering eller utformning av båtvagga respektive båtbockar. Detta ansvar åvilar medlemmen/ägaren till båten. Mastskjul Masterna ska vara försedd med väderbeständig märkning som visar ägarens/ medlemmens namn och telefonnummer. Mastskjulet ska endast användas för master. För att få bättre plats ska masten rensas från spridare, vant och stag i den mån det går. Bommar och annan utrustning förvaras av båtägaren/medlemmen på annan plats. Medlem som mastar av tidigt och har en lätt mast, ska se till att den kommer så högt upp som möjligt i mastskjulet. Platser längre ner behövs för tyngre master. För torrsättning och sjösättning i egen regi gäller punkterna: Kravlista för vagga, Kravlista för bockar, Singelstöttor, Pallningsvirke, och Mastskjul samt efter sjösättningen städar medlemmen sin egen torrsättningsplats. Alla färgburkar och tråg ska tas bort. Större/ tyngre material hjälps medlemmarna åt med på städdagen. Samtliga båtar ska ha sjösatts före den 15 maj. 13

14 Vakttjänstgöring Medlemmen är själv skyldig att kontrollera när sitt vaktpass infaller. Skyldighet att gå vakt Medlem som anvisats båtplats i hamnen är skyldig att fullgöra vakttjänstgöring enligt vaktschema. Till varje vaktpass kallas två medlemmar som går vakt tillsammans hela natten. Vakterna ska gå regelbundna rundor tillsammans på bryggor och i hamnområdet. Byte av vaktdag Vakt som har förhinder att vakta viss dag är skyldig att själv skaffa ersättare genom byte av vaktdag med annan medlem. Den ordinarie vakten är alltid ansvarig för att ersättaren fullgör vakttjänsten. Vaktpass Vaktpasset börjar klockan på vaktdagen och slutar klockan morgonen efter. Då vaktpasset börjar ska vakterna kvittera sin närvaro genom namnteckningar i dagboken samt ringa nästnästkommande vakter så att ingen glömmer sitt vaktpass. Dagboken ligger i klubbstugan. Dagbok Vakterna ska i dagboken notera vidtagna åtgärder och sådant som kan vara av intresse för vidare åtgärd till exempel iakttagna fel på anläggningen. Försummad vakt Vid försummad vakt ska medlemmen betala straffavgift enligt årsmötets fastställda avgift. Vaktinstruktion Kontakta nästnästkommande vakt så att ingen ska glömma sin uppgift. Nästnästkommande innebär vaktpasset som infaller om två dagar. Har föregående vaktpass misslyckats att få kontakt med nästa pass ska även de kontaktas. Uppdatera vaktkvittens / dagbok. Använd vaktvästarna vid vistelse utomhus. Uppdatera eventuella fel i Matrikel. Kontakta någon av kontaktpersonerna om något påpekas eller åtgärdas som vakterna inte klarar på egen hand. Uppgifter om kontaktpersonerna finns i vaktpärmen i vaktstugan. Kontrollera att klubbhus, bodar, bommar, grind och skåp är låsta. Kontrollera att båtförtöjningar är intakta och vid behov åtgärda akuta brister eller tillkalla berörd båtägare Tillkalla berörd ägare om det har inträffat inbrott/skadegörelse i/på båten. 14

15 Avvisa obehöriga från området eller om omständigheterna så kräver tillkalla polis. Telefonnummer finns i vaktpärmen. Skriv rapport om upptäckt stöld eller skadegörelse. Notera så mycket information som möjligt, registreringsnummer, märke, färg etc om bilar och båtar som uppför sig egendomligt och som kan misstänkas ställa till trassel. Gör noteringarna i dagboken och meddela någon i styrelsen under påföljande dag. Se till att samtliga kablar på bryggorna är utdragna vid vaktens slut såvida inte båtägaren finns på plats i/vid båten. Utföra de sysslor, exempelvis städning av lokaler, som finns angivna i instruktionen i vakthuset. Klubbstugan Rätt att bruka Stugan får disponeras av medlem med sitt sällskap. Endast i nödsituationer får huset användas för övernattning. Medlem kan hos styrelsen boka klubbstugan för privat arrangemang. Städning Var och en ska städa/diska efter sig och om så behövs även efter andra. Låsning Den som lämnar huset ska kontrollera att fönster är stängda och dörren låst. Iakttagna fel Skador eller fel i huset ska genast anmälas till stugfogden/styrelsen. Tekniska anvisningar Tekniska anvisningar finns på anslagstavlan. 15

16 16

Ordningsregler. Innehåll

Ordningsregler. Innehåll Ordningsregler för den allmännyttiga ideella föreningen Västerhaninge Båtsällskap, VBS Utfärdade 2012-11-19. Reviderade 2013-11-27 och 2015-02-19 Ordningsreglerna utfärdas av styrelsen med stöd av 16 punkt

Läs mer

1 Klubbens hamn står under överinseende av hamnkapten och ordföranden, vars anvisningar ska följas.

1 Klubbens hamn står under överinseende av hamnkapten och ordföranden, vars anvisningar ska följas. Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap INFORMATION Skall fastställas på årsstämman 2012. Avseende kösystemet så har tidigare kölistor inventerats och överförs i det nya systemet med bibehållen plats. Samma

Läs mer

Ordningsregler. för den allmännyttiga ideella föreningen Västerhaninge Båtsällskap, VBS

Ordningsregler. för den allmännyttiga ideella föreningen Västerhaninge Båtsällskap, VBS Ordningsregler för den allmännyttiga ideella föreningen Västerhaninge Båtsällskap, VBS Dokumentet anknyter till stadgar, anvisningar och regler. 2012-11-19, reviderade 2013-11-27 Vid brott mot Ordningsreglerna

Läs mer

Skebäcks Varfsförening

Skebäcks Varfsförening Skebäcks Varfsförening ORDNINGSFÖRESKRIFTER för området vid Skebäcks småbåtshamn Ordningsföreskrifter beslutade på styrelsemöte 2012-01-12. Sid 1(5) ORDNINGSFÖRESKRIFTER Inledning Ordningsföreskrifterna

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 8 september 2012 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening vill med denna Hamnordning (version 3.4 av den 120908)

Läs mer

ÖNNEREDS BÅTLAG - "HANDBOK" 2016

ÖNNEREDS BÅTLAG - HANDBOK 2016 ÖNNEREDS BÅTLAG - "HANDBOK" 2016 1 Hamnreglemente 2 Vakthållning - vaktinstruktioner 3 Gästplatsrutin 4 Vinteruppläggning 5 Sjöbodar 6 Klubbstugan 7 Medlemsregister 8 Försäljning och överlåtelser mm 9

Läs mer

Ordningsregler för Borstahusens hamn

Ordningsregler för Borstahusens hamn Dessa regler är fastställda av styrelsen för Borstahusens Hamnförvaltning AB den 2016-05-12 och träder i kraft den 2016-05-26. Samtidigt upphävs av Borstahusens Segelsällskap tidigare fastställda ordningsregler

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK).

Söderköpings Båtklubb (SBK). Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 16 februari 2002 med revideringar antagna av årsmötet den 22 februari 2003. 1. Inledning...

Läs mer

Stadgar för Araby Båtklubb

Stadgar för Araby Båtklubb Sida 1 av 9 Stadgar för Araby Båtklubb 1 Namn Araby Båtklubb är en ideell förening för sjö- och båtintresserade Medlemmar som har eller köar för båtplatser i Araby småbåtshamn. 2 Ändamål och syfte Att

Läs mer

Motion om Bestämmelser för hamn och båtuppläggningsplats Logarns Västerviks samfällighetsförening

Motion om Bestämmelser för hamn och båtuppläggningsplats Logarns Västerviks samfällighetsförening 2014-03-29 Motion om Bestämmelser för hamn och båtuppläggningsplats Logarns Västerviks samfällighetsförening Allmänt Vi har en vacker hamn här i Logarns Västervik och många har glädje av bryggorna för

Läs mer

Lahälla Granit Marina Ingår i utvecklingsbolaget RÖCKAB AB Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Gäller från 2013-01-01 och tills vidare

Lahälla Granit Marina Ingår i utvecklingsbolaget RÖCKAB AB Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Gäller från 2013-01-01 och tills vidare 1/5 Lahälla Granit Marina Ingår i utvecklingsbolaget RÖCKAB AB Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Gäller från 2013-01-01 och tills vidare 1 Upplåtelse Lahälla Granit Marina (LGM) upplåter enligt nedan

Läs mer

Välkommen till Eneby Båtklubb

Välkommen till Eneby Båtklubb Välkommen till Eneby Båtklubb Klubbens marina ligger i norra ändan av Stavbofjärden drygt 20 km om söder Södertälje. Eneby Båtklubb och bildades 1978 har ca 230 medlemmar. Eneby Båtklubb är anslutet till

Läs mer

Augustiutskick 2015. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande med god uppslutning. Ett stort tack riktas till arrangörerna av firandet.

Augustiutskick 2015. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande med god uppslutning. Ett stort tack riktas till arrangörerna av firandet. Augustiutskick 2015 I skrivande stund har värmen äntligen kommit till oss på västkusten. Juli som normalt är den stora båtmånaden både frös och blåste bort. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande

Läs mer

Stadgar för Torsby Båtklubb

Stadgar för Torsby Båtklubb Torsby Båtklubb bildades 1957 och har sitt verksamhetsområde i Övre Fryken i Värmland. Stadgarna ändrades och reviderades år 2003. 1 Föreningens ändamål o säte 1.1 Ändamål Torsby Båtklubb är en allmännyttig

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Båtägaren skall svara för att tilldelad plats hålls i snyggt och vårdat skick. Upplagd båt skall vara uppallad så att kantringsrisk inte föreligger.

Båtägaren skall svara för att tilldelad plats hålls i snyggt och vårdat skick. Upplagd båt skall vara uppallad så att kantringsrisk inte föreligger. 1 ALLMÄNNA REGLER Se även Trollhättans båtklubbs stadgar. 1. VINTERFÖRVARING Båt får endast uppläggas efter anvisning av hamnkaptenen. Båtägaren skall svara för att tilldelad plats hålls i snyggt och vårdat

Läs mer

Augustiutskick 2013. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2013. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2013 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Vi hoppas på att sommaren stannar hos oss ännu ett tag. Inför kommande höst och vinter finner ni i detta utskick information

Läs mer

Flaskposten. Kallelse till arbetsdag!

Flaskposten. Kallelse till arbetsdag! Nr 1/2016 Mars 2016 Flaskposten Klubbens postadress: Envikens Båtklubb Föreningslådan 761 11 Bergshamra BILD BILD Innehåll: Arbetsdagskallelse sid 1 Ordförande har ordet sid 2 Styrelsemedlemmarna har ordet

Läs mer

Björkö Hamn- och Fiskareföreningen Ekonomisk Förening Org.nr 757200-8139

Björkö Hamn- och Fiskareföreningen Ekonomisk Förening Org.nr 757200-8139 Björkö Hamn- och Fiskareföreningen Ekonomisk Förening Org.nr 757200-8139 HAMNORDNING 1 Avtal Rätt till nyttjande av förtöjningsplats, vinteruppläggningsplats, sjöbod eller annan disposition av markområde

Läs mer

Hamnordning för Näsbyvikens hamn

Hamnordning för Näsbyvikens hamn Näsbyvikens Båtsällskap 2013-03-12 Hamnordning för Näsbyvikens hamn (För NBS klubbholme gäller särskild hamnordning) Syftet med denna hamnordning är att ge NBS medlemmar värdefull information för att klubben

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Klubblad. Nr 4 Årgång 26 2003-09-01. Södra hamnen en Augustikväll

Klubblad. Nr 4 Årgång 26 2003-09-01. Södra hamnen en Augustikväll Klubblad Nr 4 Årgång 26 2003-09-01 Adress styrelse: Adress hamnen: Kungälvs Motor- och Segelbåtsällskap Nordöhamnen Nordön 310 442 75 LYCKE Box 511 442 15 KUNGÄLV Telefon hamnkontor 0303-22 57 23 kontor

Läs mer

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB Stadgar för STADGAR GÄLLANDE FÖR - ANTAGNA 1983 - REVIDERADE 1989, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2011-05-19/CN. 1. NAMN OCH HEMORT Viggbyholms båtklubb bildades den 31 augusti 1947 under namnet Stora

Läs mer

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET Brf BoKlok Färsna hage Ordningsregler 2013-07-03 Ordningsregler Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 2 juni 2013 att gälla tills styrelsen fattar nya beslut. Utöver dessa ordningsregler

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 1995, 198 Antagen av länsstyrelsen den 19 januari 1996 Ändrade av länsstyrelsen den 29 juni 1998, Dnr: 478/95-401 Nr: 4.5 LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER

Läs mer

Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation

Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation Karlstads Segelsällskap Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation Hamnsektionen 2004 2 Beslutat av Datum Sida Styrelsen Mars 2004 1 av 5 Reviderat av Datum Årsmötet 2008-12-17 Hamnregler

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB. Stadgar

SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB. Stadgar SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB Stadgar Gällande från och med år 2005 1 Ändamål Klubben, med hemort Vellinge, är en allmännyttig ideell förening och har som ändamål att verka för privatflygets utveckling i enlighet

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ordningsregler För bostadsrättsföreningen Kista Ängar 2. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser TRIVSELREGLER I HAMNVIKEN I denna handling sammanfattas vilken verksamhet Hamnvikens samfällighetsförening bedriver och de Trivselregler som föreningens medlemmar har att följa. För de som har tilldelats

Läs mer

Stadgar för Lövsta Båtklubb

Stadgar för Lövsta Båtklubb Stadgar för Lövsta Båtklubb Klubben bildades 1969 och har sin hemort / verksamhetsområde i Enhörna i Södertälje kommun. Stadgarna antagna 1969. Reviderade 2010-05-16. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping Välkommen! Vi hälsar dig välkommen till bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden och vi hoppas att Du kommer att trivas hos oss. Expedition Expeditionen finns på Spjutgatan 16 och är öppen 1:a och 3:e måndagen

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK)

MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK) MILJÖPLAN JANUARI 2008 MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK) Den verksamhet som bedrivs inom båtklubben ska inte åstadkomma skada på miljön. Miljöplanen ska bidra till att detta mål uppnås. Miljöplanen

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm.

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

Ordningsregler för Brf Skrapkakan

Ordningsregler för Brf Skrapkakan Ordningsregler för Brf Skrapkakan Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Saltsjö-Boo april 2014

Saltsjö-Boo april 2014 INSTRUKTION FÖR HAMNARNA I LÄNNERSTA OCH KILSVIKEN Hamnkaptenerna skall så långt som möjligt tillse att denna instruktion efterlevs. 1. Av årsmötet valda personer Hamnkaptenerna väljs av årsmötet, en för

Läs mer

Stadgar för Grön kultur Högsbo

Stadgar för Grön kultur Högsbo Stadgar för Grön kultur Högsbo Giltiga från och med föreningens årsmöte 2016 1 SYFTE Föreningen Grön kultur Högsbo ska understödja och utveckla initiativ för interkulturell rikedom i staden med mat-, odlings-,

Läs mer

Promemoria 2013-06-27

Promemoria 2013-06-27 Promemoria 2013-06-27 Uthyrning av bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är: Lundsbäcks Koloniförening i Helsingborg och tecknas av den eller de av styrelsens ledamöter som därtill utses.

1 FIRMA Föreningens firma är: Lundsbäcks Koloniförening i Helsingborg och tecknas av den eller de av styrelsens ledamöter som därtill utses. Lundsbäckskolonier i Helsingborg, stadgar av 2010 1 FIRMA Föreningens firma är: Lundsbäcks Koloniförening i Helsingborg och tecknas av den eller de av styrelsens ledamöter som därtill utses. 2 ÄNDAMÅL

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING. Detta dokument är ett komplement och förtydligande av stadgarna. 1 MEDLEMSINTRÄDE 1:1 Skriftlig anmälan

Läs mer

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus På denna sida finns information, regler och anvisningar som vi alla ska följa för; Att öka trivsel där vi bor. Att underlätta vårt boende. Att vi

Läs mer

Allmänt. Ordförande. Funktionsbeskrivningar 2012. Klubbmöten. Styrelsemöten. Stadgar ordningsregler och vaktinstruktioner

Allmänt. Ordförande. Funktionsbeskrivningar 2012. Klubbmöten. Styrelsemöten. Stadgar ordningsregler och vaktinstruktioner Allmänt Turebergs Båtklubbs verksamhet drivs på ideell basis av ett antal valda styrelseledamöter och funktionärer som för detta avsätter en del av sin fritid. For att underlätta för dessa och för medlemmarna

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 2013 i november VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 Vår förening bildades 1978 och den består av 84 lägenheter som samtliga är bostadsrätter. Att bo i bostadsrätt. Att köpa en bostadsrätt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Till styrelsen! Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Ordningsreglerna i bifogade dokument har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att inför de boende

Läs mer

Älvsala nya tomtägareförening och Älvsala vägförening

Älvsala nya tomtägareförening och Älvsala vägförening Älvsala nya tomtägareförening och Älvsala vägförening Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kortfattad beskrivning av fritidsområdet, dess plan, exploatering, gåvobrev mm 3. Tomtägareföreningen och föreningar

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) Antagna den 2015-10-30 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lärkan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

2. AVTALETS OMFATTING

2. AVTALETS OMFATTING Entreprenör Miramix AB 129 33 Hägersten Org.nr: 556786-9960 Kontaktperson Tel: 08-515 178 78 Fax. 08-515 178 80 E-post: info@miramix.se Beställare/Avtalspartner Org.nr: E-post: Kontaktperson 1 Tel:. Kontaktperson

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Laxton i Nacka. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21)

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) 1 Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) Innehåll 1 Föreningsnamn... 4 2 Ändamål och verksamhet... 4 3 Föreningens säte... 4 4 Inträde i föreningen... 4 5 Antagande av medlem... 4 6 Vägrat medlemskap...

Läs mer

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Ks 2007:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark

Läs mer

Saltstänk. Märkning av båtvagnar Vagnsbrickor införs och klubbens matrikel uppdateras

Saltstänk. Märkning av båtvagnar Vagnsbrickor införs och klubbens matrikel uppdateras Saltstänk Medlemsblad för Stenö båtklubb Nummer 2, april 2016 April med bofink, koltrast, ljusa kvällar, islossning och blåsippor! Kanske en och annan båt står och hoppar otåligt under presenningen, kanske

Läs mer

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f.

STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. STADGAR FÖR AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO r.f. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. och dess hemort är Åbo. Föreningen benämns i dessa stadgar Sällskapet. 2 Språk Sällskapets

Läs mer

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit.

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. med organisationsnummer 702001-5439. Föreningen bildades den 4 september 1918. Stadgarna antagna på årsmötena 2006-05-03 och 2007-05-24. 1 Namn och ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA BRF Kyrkbacken i Solna STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kyrkbacken i Solna Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Malmö Nya Egnahemsförening 2008-01-14 11.45 Stadgar för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening Föreningens namn och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening.

Läs mer

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 1 För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening Inledning Syftet med följande trivselregler är att främja både trivsel, trygghet och säkerhet i Norra Kopparmora. Det är därför angeläget

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar:

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar: Allmänna köp- och resevillkor Från den 1 januari 2014 är våra resevillkor uppdaterade. Dessa gäller för resor gjorda från den 1 januari 2014 och framåt. Här följer information om våra resevillkor Våra

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen Vår förening består av två fastigheter, Dianavägen 5-9 samt Artemisgatan 4-8. Dessa byggdes 1964 och 1965 och förvaltades av Stockholmshem fram

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Allmän bakgrund till förändringarna i licens/försäkringssystemen inför 2016.

Allmän bakgrund till förändringarna i licens/försäkringssystemen inför 2016. Allmän bakgrund till förändringarna i licens/försäkringssystemen inför 2016. Under hösten 2015 har ärendet varit uppe på samtliga styrelsemöten. I protollen har vid flera tillfällen redovisats en bakgrund

Läs mer

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Din husbil ska försäkras från dag ett När du köper husbil ska du tänka på att teckna försäkring direkt,

Läs mer

Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala

Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala Stadgan är anpassad till bostadsrättslagen och antagen vid två extra föreningsstämmor i september 2014 1 INNEHÅLL Sida: 3 Föreningens firma och ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund Obs! I stadgarna används olika termer som kan behöva förklaring. För ordlista se under länken "Bo i bostadsrätt". Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

Vid varje form av adressändring eller liknande var god meddela kassören. De allmänna reglerna om allemansrätt gäller även för vårt område.

Vid varje form av adressändring eller liknande var god meddela kassören. De allmänna reglerna om allemansrätt gäller även för vårt område. ADMINISTRATION Ett av verksamhetsområdena inom föreningen. Omfattar främst arbetsuppgifter för styrelse, kassör och sekreterare. Leder till kostnader för bl.a. porto, försäkring, lokalhyra vid möten, ersättning

Läs mer

2.2 Genom inträde i Ekensbergs Båtsällskap är medlem förpliktad att rätta sig efter dess stadgar.

2.2 Genom inträde i Ekensbergs Båtsällskap är medlem förpliktad att rätta sig efter dess stadgar. STADGAR FÖR EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP 1 ÄNDAMÅL Ekensbergs Båtsällskap, stiftat den 7 juli 1924, är en ideell förening. Sällskapet har till ändamål att sammansluta båtägare och andra av båtsporten intresserade

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Astronomen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009

Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009 Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009 Medlemskap Medlemskap i klubben kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål. Ansökan om medlemskap skall

Läs mer

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar.

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar. Bostadsrättsföreningen Mineralen i Eskilstuna Stadgar A Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Mineralen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 1(9) STADGAR Brf Svenska Folkbyggen nr 8 i Göteborg FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Föreningen

Läs mer

Stadgar för BRF Staren nr 9

Stadgar för BRF Staren nr 9 Stadgar för BRF Staren nr 9 Innehållsförteckning FIRMA OCH ÄNDAMÅL...2 MEDLEMSKAP...2 INSATS OCH AVGIFTER...2 UPPLÅTELSE OCH ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT...3 RÄTT TILL MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG...4 AVSÄGELSE

Läs mer

Varmt välkommen till Brf Västgötagatan 22

Varmt välkommen till Brf Västgötagatan 22 Varmt välkommen till Brf Västgötagatan 22 Brf Västgötagatan 22 förvärvade huset 2001 Det finns 36 bostadsrättslägenheter och 3 lokaler inom fastigheten Att bo i en bostadsrätt är i vissa frågor annorlunda

Läs mer

11 Stöd att starta ny klubb

11 Stöd att starta ny klubb 11 Stöd att starta ny klubb Förslag till stadgar för medlemsklubbar i SAASDC Inledning Föreningens stadgar utgör grundvalen för föreningens existens. Av stadgarna framgår föreningens ändamål, vilket är

Läs mer

Välkommen till 2013-04-09. Mariehemsvägen 31 33

Välkommen till 2013-04-09. Mariehemsvägen 31 33 Välkommen till 2013-04-09 Mariehemsvägen 31 33 Hjärtligt välkommen till oss på bostadsrättsföreningen Storspoven Styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening Storspoven hälsar Dig välkommen som medlem

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 22:a april 2004, samt extra

Läs mer

POLICYDOKUMENT för Helsingborgs Klätterklubb (HK2) Version: 3 Antaget: Vid årsmöte 2009-03-27 Senast ändrat: 2015-03-22

POLICYDOKUMENT för Helsingborgs Klätterklubb (HK2) Version: 3 Antaget: Vid årsmöte 2009-03-27 Senast ändrat: 2015-03-22 POLICYDOKUMENT för Helsingborgs Klätterklubb (HK2) Version: 3 Antaget: Vid årsmöte 2009-03-27 Senast ändrat: 2015-03-22 Enligt paragraf 7 i Helsingborgs Klätterklubbs stadgar ska det finnas ett policydokument

Läs mer

Ordningsregler i korthet

Ordningsregler i korthet Ordningsregler i korthet Nedan finns en kort sammanfattning av ordningsreglerna. Reglerna i sin helhet finns under respektive avsnitt i detta dokument. - Reglerna gäller alla boende i BRF Grinden 15 samt

Läs mer

Förslag till ändringar i stadgar för Länghem Landsbygd Fiber ek. för

Förslag till ändringar i stadgar för Länghem Landsbygd Fiber ek. för Länghem landsbygd fiber ek. för. 2015-05- 06 Sid: 1 av 6 Förslag till ändringar i stadgar för Länghem Landsbygd Fiber ek. för Insatsen Insatsen i en ekonomisk förening är till skillnad från anslutningsavgiften

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun. Sidan 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRNTALLEN 1 I LINKÖPING. ANTAGNA VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 2 NOVEMBER 2006. REVIDERADE VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2011. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens

Läs mer

Datum Årsmötet Styrelsen Avsn Presenningsskjulsplats

Datum Årsmötet Styrelsen Avsn Presenningsskjulsplats Karlstads Segelsällskap Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation Hamnsektionen 2004 2 Beslutat av Datum Sida Styrelsen Mars 2004 1 av 5 Hamnregler Reviderat av Datum Årsmötet 2008-12-17

Läs mer

Vision och regler för hyresgäster Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg

Vision och regler för hyresgäster Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg Vision och regler för hyresgäster Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg Välkommen som hyresgäst till Brf Häggen 17:10 i Vasastaden, Göteborg! Vi hälsar dig välkommen som

Läs mer

INFORMATION OCH TRIVSELREGLER

INFORMATION OCH TRIVSELREGLER INFORMATION OCH TRIVSELREGLER Välkommen till Bostadsrättsföreningen Domarringen 1! Styrelsen har utarbetat Information och trivselregler som ska ses som ett komplement till föreningens stadgar samt till

Läs mer

5 Avsättning till fonder Av föreningens vinst skall årligen avsättas minst 5 % till reservfond.

5 Avsättning till fonder Av föreningens vinst skall årligen avsättas minst 5 % till reservfond. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. bildad den 4 september 1918. Stadgar antagna 2001 04 24 och registrerade på Patent- och Registreringsverket 2001 10 30. 1 Namn och ändamål Föreningen vars

Läs mer

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande.

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen SKARPETEGEN Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. Det

Läs mer