CENTRUMBIBLIOTEKET TÖLÖVIKSGATAN HELSINGFORS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTRUMBIBLIOTEKET TÖLÖVIKSGATAN 00100 HELSINGFORS"

Transkript

1 CENTRUMBIBLIOTEKET TÖLÖVIKSGATAN HELSINGFORS SAMMANFATTAD VERSION AV PROJEKTPLANEN TILL MEDIA HELSINGFORS STAD BIBLIOTEK HSB-Byggherre

2 Sammanfattad version av projektplanen till media BASUPPGIFTER OM PROJEKTET Centrumbiblioteket, Tölöviksgatan, Helsingfors Nödvändigheten av projektet Idén med Centrumbiblioteket är ett bibliotek som manifesterar den färskaste utvecklingen och stöder medborgarnas verksamhet som aktiva samhällsmedlemmar samt skapar glädje i livet. Biblioteket blir en ljusstark mötesplats i Finlandiaparken i Helsingfors innerstad. Om planeringen anordnas en arkitekturtävling. Centrumbiblioteket har långa öppettider och dess tjänster utgår från människornas behov. Biblioteksanvändarna är inte enbart kulturkonsumenter utan aktiva kulturskapare. I Centrumbiblioteket möts medborgarnas kunskaper, färdigheter och historier i verkstäder, samtal, studier, hobbyer. Där skapas nytt som gagnar både individen och samhället. Ett av målen är att göra den gemenskaplighet och det utbyte och vidareförädling av idéer som har blivit känt från webben till något som syns och fungerar även i det fysiska utrymmet. Utgångspunkten för planeringen är ett offentligt stadsrum som är öppet för alla samt en verksamhet som aktiverar medborgarna och stöder demokrati, kultur och framsteg. Exempel på nya typer av lokaler är stadsbornas eget landskapskontor som är en kreativ kontorslokal för självständigt arbete, nya inlärningsmiljöer som stöder olika inlärningssätt, evenemangs- och medborgartorget där stadsborna kan presentera sina egna projekt, meditationsrummet som bjuder på tystnad, testrummen för ny teknologi och familjebiblioteket. Omfattning och tidsplan Byggnadskostnader Total areal brutto-m2, lokalareal lokal-m2 och nyttoareal nytto-m2 och våningsareal m2 Enligt den preliminära tidsplanen: - arbetsgruppen lämnar in projektplanen i april fullmäktige behandlar projektplanen hösten arkitekturtävling år planering för genomförande inleds i januari byggandet inleds i juni byggnaden tas i bruk i juni 2017 Kostnadskalkylen är 69,9 mn euro, moms 0 %, (85,1 mn euro, moms 22 0 %). Period 2/2010, byggnadskostnadsindex = 126,2 och anbudsprisindex = 146,0. Kostnaden per kvadratmeter är euro/brutto-m2, moms 0 %. Hyreskostnader och finansiering Hyran är 5,06 mn euro/år och 33,47 euro/nytto-m2/mån, (se punkt 10.1). Projektet ingår inte i stadens finansieringsplan. Man ämnar genomföra projektet så att det ägs av fastighetsbolaget som staden äger i sin helhet. Genomförandet finansieras genom lån till bolaget.

3 Sammanfattad version av projektplanen till media CENTRUMBIBLIOTEKET NÅGOT FÖR ALLA Centrumbiblioteket tillför mycket till den verksamhetsmässiga mångfalden i innerstadens byggda omgivning. Det skapar identitet åt staden och en positiv atmosfär samt stärker stadens förmåga att producera unika upplevelser. Centrumbiblioteket kommer att bli en del av en kreativ miljö där en brokig mångfald av kultur och konst är närvarande: musik, film, bildkonst, historia och nu även ordkonst och litteratur. Centrumbiblioteket bildar en väsentlig del av helheten med kulturlokaler i den livfulla staden. I dess trivsamma, stiliga och högklassiga utrymmen finns förutom ett aktivt myller av evenemang, den tredje lokalens skrovlighet och kantighet, även platser för stillhet och en chans att ägna sig åt djupgående informationssökning. Välkommen närhelst du vill! Det nya biblioteket livar upp och berikar staden med sina långa verksamhetstider. Målet är att åtminstone några delar i biblioteksbyggnaden ska ha så långa öppettider som möjligt. Biblioteket ter sig annorlunda under olika tider av dygnet och beaktar olika användargruppers olikartade behov, subkulturer och livsstilar. Ett skyltfönster för finländskt kunnande Centrumbiblioteket är den främsta platsen för biblioteksverksamhetens alla delområden. Biblioteket betjänar hela staden och Helsingforsbor från olika delar av staden och dit samlas utöver den centrala basservicen också alla sådana specialtjänster vars placering i närbiblioteken antingen inte är ändamålsenlig eller möjlig på grund av platsbrist. I dess funktioner sammansmälter det välbekanta traditionella biblioteket och ny, experimentell verksamhet som också kan utnyttjas i andra bibliotek. Centrumbiblioteket bjuder på den nyaste tekniken att användas i verksamhet som återspeglar bibliotekets karaktär och för interaktion. Det moderna läroverket för medieläskunnighet Förutsättningen för framsteg inom all kunskap, alla färdigheter och all vetenskap är läskunnigheten. Finlands och de nordiska ländernas trumf är att läskunnigheten har gjorts tillgänglig för alla, hela folket. Centrumbiblioteket antar den nya utmaningen, att ge alla medieläskunnighet och på så sätt även i fortsättningen trygga gemensamma redskap för kreativiteten. I detta har Centrumbiblioteket också en viktig symbolisk betydelse. Utrymme för gemenskap och upplevelser Förutom material och övriga tjänster tillhandahåller Centrumbiblioteket också ett stimulerande rum för upplevelser för stadsborna och alla andra besökare. I tiden för elektroniska tjänster och datanät är gemensamma öppna offentliga utrymmen allt viktigare i förebyggandet av ensamhet och utslagning hos stadsborna. När man kliver in i Centrumbiblioteket har man möjlighet att uppleva gemenskaplighet och få estetiska upplevelser med alla sinnen. En scen med händelser från morgon till kväll I Centrumbiblioteket händer det något hela tiden. Biblioteket är scenen för evenemang som arrangeras med samarbetspartner, lässalonger, utställningar, släpp- och presentationsevent, tillställningar för barn och unga. Bibliotekets studior, rummen för grupparbete och verkstäder samt samlingslokaler skapar förhållanden för samarbete mellan biblioteket och de

4 Sammanfattad version av projektplanen till media olika kundgrupperna samt för ömsesidig växelverkan mellan enskilda kunder. I samlingen finns något gammalt, något nytt och mycket att låna! Centrumbiblioteket kommer speciellt att bli ett hus för ordkonst där skönlitteraturen har en central position både vad gäller materialet och verksamheten. Stommen i samlingen utgörs av upplevelsematerial: mycket färsk, modern skönlitteratur, poesi, pjäser, ljudböcker och filmer. Det stora nyhetsområdet är ett av husets centrala utrymmen dit största delen av det tidningsmaterial som nu finns i Böle bibliotek, över 700 abonnerade årgångar, kommer att flyttas. Nyhetsområdet kommer att ha plats för 900 tidningsårgångar. Flerspråkiga biblioteket blir lättåtkomligare än hittills när dess samling på ca band flyttas från Böle till Centrumbiblioteket. Centrumbiblioteket kommer att tillhandahålla traditionella fysiska biblioteksmaterial, böcker, tidningar, olika av-inspelningar, bild, musik, multimedia, framtidens inspelningar och elektroniska webbmaterial. Boksamlingen kommer att omfatta sammanlagt cirka band. Antalet tidningsårgångar som beställs är 900. Musiksamlingen kommer att bestå av cirka inspelningar. Bild- och multimediasamlingen kommer att omfatta cirka upptagningar. Det digitala centrumbiblioteket utnyttjar den nyaste teknologin Centrumbiblioteket kommer inte enbart att erbjuda stadsborna kunskaper, färdigheter och historier utan också stadsborna själva ska delta i att producera dessa. Det är en intelligent och inlärningsinriktad miljö som lyssnar, lagrar och berättar stadsbornas historier samt ordnar och delar ut information till användarna enligt deras aktuella behov. I biblioteket kan det digitala materialet och webbinnehållen användas i alla utrymmen. Det digitala centrumbiblioteket formas genom att man betjänar sig av nya teknologier samt med hjälp av samarbetspartner och ett öppet och gemenskapligt utvecklingsarbete.

5 Sammanfattad version av projektplanen till media OMFATTNING OCH LOKALPROGRAM Biblioteksnätet i Helsingfors har utvecklats under stadsbibliotekets 150-åriga historia på så sätt att det utöver Rikhardsgatans gamla huvudbibliotek finns viktiga biblioteksbyggnader både i Berghäll och i Tölö. Eftersom dessa gamla bibliotek ligger i innerstaden behöver Centrumbiblioteket inte ha en nyttoareal på mer än m2. Målet för nyttoarealen är enligt Undervisningsministeriets rekommendation 100 m2/1 000 invånare. Motsvarande lokaler i dagsläget Centrumbiblioteket är ett nytt verksamhetsställe dit man flyttar verksamheten från Bibliotek 10:s lokaler i Posthuset och från Glaspalatsets Träffpunkt. Bokförråden och förvaltningens utrymmen kommer att vara kvar i det nuvarande huvudbiblioteket i Böle. BYGGPLATSEN, KVARTER 2014 Kvarterets läge är utomordentligt bra ur Centrumbibliotekets synpunkt. Nåbarheten är god med tanke på innerstadsstrukturens dagliga trafikströmmar och den kommer att förbättras ytterligare när byggandet i kvarteret i Tölöviken framskrider. De korta avstånden både till fjärr- och närtrafikens terminaler och linjer är så gott som optimala. Lättrafiklederna går i närheten av området. Helheten som består av Finlandiaparken och de närliggande kulturinstitutionerna ger en exceptionellt bra utgångspunkt som stöder den nya typen av biblioteksverksamhet som eftersträvas. Lösningen som valdes till grund för denna projektplan bottnar i en strävan att undvika ett planändringsförfarande. Byggplatsens gränser har anvisats av den gällande detaljplanen och planen följer detaljplanen inom ramen för en mindre avvikelse. I planen har man också beaktat ett senare förverkligande av centrumtunneln på så sätt att ingen källare byggs på tunnelns område. Projektets läge (och lägesalternativ, bild på nästa sida) Efter att läget stod klart utreddes ytterligare fyra närliggande alternativ i innerstaden. På Glaspalatstorget (4) skulle verksamheten spridas till olika byggnader som inte kan bjuda på en lösning med tillräcklig flexibilitet. Posthusets (3) nackdelar var den låga takhöjden inomhus och den täta pelarkonstruktionen som förhindrar förverkligandet av en träffpunkt med högt tak och samlingsfunktion. Också lokalens variationsmöjligheter är dåliga. Förslaget med en underjordisk lokal med naturljus endast från en sida (2) uppfyller inte de grundläggande förutsättningarna i centrumbibliotekskonceptet. Läge 3, delvis grundrenovering av Posthuset o den befintliga byggnaden begränsar planeringen och ordnandet av funktionerna och stör öppenheten o det höga utrymmet med samlingsfunktion kräver svåra ändringar i huskroppen o pelarnas täta placering stör varierbarheten o byggandet av installationsgolvet är i praktiken omöjligt o den slutna arkitekturen är inte en eftersträvad egenskap för biblioteket o läget är bra med tanke på de nuvarande rutterna i innerstaden o skyddsbestämmelserna äventyrar de verksamhetsmässiga målsättningarna

6 Sammanfattad version av projektplanen till media Lägesalternativen Alternativa sätt att genomföra projektet Huvudalternativen I oktober 2009 bereddes tre grundalternativ till kvarter 2014 för att bedömas av projektplaneringens styrgrupp. Av dessa delar sig två vidare till underalternativ. ALT 1 Alternativen som håller sig innanför kvartersområdet ALT 1.1 En lösning som följer detaljplanens principer ALT 1.2 Som det föregående alternativet men med tre ytterligare etager. ALT 2 Byggnadens höga del ligger på kvartersområdet men den låga delen sträcker sig till Magasinsparken i kvartersområdets norra ända. ALT. 2.1 Den låga delen ovanpå vatten ALT. 2.2 Den låga delen under jorden ALT 3 Byggnadens del med flera etager överskrider kvartersområdets gräns. Alternativ Stadsplaneringskontoret, underjordiskt utrymme Alternativ Posthuset, grundrenovering.

7 Sammanfattad version av projektplanen till media ALT. 1.1 Lösningen håller sig innanför kvartersområdet och överskrider inte detaljplanens höjdbegränsningar. Alternativet fogar sig med byggnadsraden som planeras längs järnvägen. Våningsarealen ger inga möjligheter för partnerskapsutrymmen annars än genom överlappande användning. ALT. 1.2 Lösningen håller sig innanför kvartersområdet. Till södra delens höga del placeras bibliotekets partnerskapsutrymmen med en fin utsikt mot Riksdagshuset. Byggnadsmassan kompletterar målmedvetet det sydöstra hörnet av Medborgartorget som avgränsas av Sanomahuset. I denna lösning överskrids byggrätten enligt detaljplanen.

8 Sammanfattad version av projektplanen till media ALT. 2.1 Lösningen breder ut sig till parken i kvarterets norra del. Den rampliknande ovanjordiska delen kan införlivas med parken i planeringen. Den smala byggnadsmassan väjer undan Sanomahuset och fogar sig med byggnadsraden som planeras längs järnvägen. Vyn norrut från Sanomahuset hålls öppen. ALT. 2.2 Lösningen breder ut sig under parken i kvarterets norra del. Takkuporna i de underjordiska utrymmena införlivas med parken i planeringen. Alternativet fogar sig med byggnadsraden som planeras längs järnvägen. Vyn norrut från Sanomahuset hålls öppen.

9 Sammanfattad version av projektplanen till media ALT. 3 Lösningen breder ut sig utanför kvartersområdet. Lösningsprincipen ger fria händer att leta fram ett yttre och en fungerande planlösning som passar ihop med Centrumbibliotekets verksamhet. Lösningen tar en del av Magasinsparken i anspråk vilket inte kan anses eftersträvansvärt med tanke på parken. Sammanfattad jämförelse Alternativ 1.1, nybygge - den totala arealen brutto-m2, nyttoarealerna; biblioteket m2 - partnerskapsverksamheten kan vara överlappande användning - följer planbestämmelserna - uppnåelse av en ny image med biblioteksanda är en utmaning men inte omöjligt Alternativ 1.2, nybygge - den totala arealen brutto-m2, nyttoarealerna; biblioteket m2 och partnern m2 - fina utsikter från de översta etagerna - höjden och formen av byggnadens förhöjda del kräver arkitektonisk avvägning - det finns en risk för att planläggningsprocessen dröjer och för att det kommer in klagomål om detaljplanen Alternativ 2.1, nybygge - den totala arealen brutto-m2, nyttoarealerna; biblioteket m2 och partnern m2 - man åstadkommer en stor, öppen mötesplats och en evenemangslokal - nedersta etaget kan lösas väl från verksamhetsmässig synvinkel - aulaområdet, d.v.s. mötesplatsen, har stora variationsmöjligheter - gröndäcket ersätter parken - det finns en risk för att planläggningsprocessen dröjer och att det kommer in klagomål om detaljplanen Alternativ 2.2, nybygge - den totala arealen brutto-m2, nyttoarealerna; biblioteket m2 och partnerskapsutrymmena m2 - man åstadkommer en stor, öppen mötesplats och en evenemangslokal - aulaområdet, d.v.s. mötesplatsen, har stora variationsmöjligheter - det finns en risk för att planläggningsprocessen dröjer och att det kommer in klagomål om detaljplanen Alternativ 3, nybygge - den totala arealen brutto-m2, nyttoarealerna; biblioteket m2 och partnerskapsutrymmena m2 - Medborgartorget öppnar sig på hela fasadens längd till bibliotekets aula - den öppna terrassaktiga lösningen ger ett stimulerande, högt inomhusutrymme - arkitekturen kan vara fri och representativ, en ny generations lösning, där energisnålheten syns också i formspråket - det finns en risk för att planläggningsprocessen dröjer och att det kommer in klagomål om detaljplanen

10 Sammanfattad version av projektplanen till media Alternativet som följer detaljplanen valdes I december 2009 beslutade projektplaneringens styrgrupp och stadens ledning att välja alternativet som följer detaljplanen, d.v.s. byggnadsmassan som har undersökts preliminärt i alternativ ALT. 1.1, som lösning för projektplanen. Byggnadens grundplan undersöktes ytterligare främst med fokus på verksamhetsmässig funktionalitet och varierbarhet. Exempel på idéer för fasaden skisserades. Man gick igenom detaljplanens bestämmelser som profilerats för kontorsbyggnader tillsammans med planläggaren och sökte en lösning som passar för biblioteksbyggnaden men som inte kräver en planändring. För VVS-simuleringar har proportionerna mellan fasadens fönster och blindväggar emellertid definierats relativt noga. Delen som ska byggas ovanpå centrumtunneln minimerades och de nödvändiga konstruktionerna placerades så att tunneln kan byggas senare.

11 Sammanfattad version av projektplanen till media Byggnadens öppenhet och informativa och interaktiva egenskaper har utgjort grundvalet för det nya biblioteket. Huvudentréns sida är öppen mot Medborgartorget och Musikhuset. Stämningen i byggnadens huvudaula kommer nära stämningen i utomhuslokaler: folkvimmel, föreställningar, varför inte cykla in för att lämna tillbaka lånen. Profil A-A (1:500) Tack vare rulltrappan är det lätt att röra sig mellan etagerna. De stora öppningarna i mellanbottnen vidgar de sneda vertikala vyerna, vilket underlättar orienteringen och gör det möjligt att följa händelser och människor på olika plan.

12 Sammanfattad version av projektplanen till media Källaren och 1:a våningen (1:1000) I källarvåningen ligger auditoriet, lastutrymmet, största delen av de tekniska utrymmena samt förråd och socialutrymmen. Auditoriet med tillhörande foajé används av kunderna. Med lastutrymmets varuhiss når man en central plats i samtliga etager. Fundamentens lösningar i byggnadens södra ända möjliggör byggandet av centrumtunneln när biblioteket står klart. Gatuplanen är ett öppet, varierbart utrymme med restaurang-, utställnings-, affärs- och arbetsutrymmen samt träffpunkter. Mittdelens evenemangsområde kan hålla öppet till och med dygnet runt. Då avgränsas utrymmet från de övriga lokalerna med flyttbara glasväggar. Också barnens värld som riktas till familjer kan placeras på 1:a plan, vilket gör att man lätt kan besöka lokalen t.ex. med barnvagnen.

13 Sammanfattad version av projektplanen till media Biljetter 2/-4 e plan (1:1000) Tack vare rulltrappan rör man sig smidigt mellan etagerna. Från trappan ser man de olika planen och de stora öppningarna genom byggnaden underlättar orienteringen och släpper in ljus i byggnadens mittdel. Största delen av bibliotekets material finns på plan 2 4. På dessa plan finns olika ljudisolerade utrymmen där man kan sitta och läsa eller lyssna på musik och studioutrymmen för många slags aktiviteter. Lokalerna kan varieras så att proportionen mellan slutna och öppna utrymmen kan ändras enligt behov.

14 Sammanfattad version av projektplanen till media Utbildningsanslag (e) plan (1:1000) De stora takterrasserna ligger på översta plan. Vyerna mot Riksdagshuset och Tölöviken är fina. På platsen för panoramarestaurangen kan det också finnas någon annan utomstående aktör, vars verksamhet passar till biblioteket till exempel en allmän bastu. På dessa plan finns platser för arbete, skapande, tänkande och fri vistelse. I lokalerna är det tillåtet att småprata och leka. Utrymmena där tystnad krävs är isolerade med glasväggar och de ligger på de översta etagerna. Vyerna öppnar sig genom alla etager via de stora öppningarna i mellanbottnen. Sammandrag av lokalprogrammet Lokalprogrammet har sammanställts tillsammans med användarna allt eftersom projektplanen har framskridit. Klubbandet av lokalprogrammet har försvårats på grund av att man har velat bevara så stor varierbarhet i byggnaden som möjligt samt på grund av påverkningar av framtidens ständigt utvecklande teknologi på biblioteksanvändningen.

15 Sammanfattad version av projektplanen till media Man har kommit fram till att i programmet presentera det aktuella idealinnehållet. Det har gjorts varierbart med hjälp av planeringsmässiga lösningar i form av såväl kortsiktiga småskaliga lokalarrangemang som mer omfattande variationer som görs under ett längre tidsspann. Hitta i biblioteket 490 Ingångar 240 Orientering, information, övervakning 80 Allmänhetens hjälputrymmen 170 Lånefunktioner 440 Bibliotekets servicepunkt 440 Evenemang Evenemangs- och presentationslokaler 520 Utställningslokaler 340 Utomstående icke-kommersiella tjänster 220 Utomstående kommersiella tjänster 660 Möten Aulautrymmen, vistelse 500 Vardagsrummen, oasis 550 Inlärning Material 1600 Barn och familjer h-biblioteket 200 Aktiviteter Studion 500 Eget kontor 450 Tysta utrymmen 450 Lyssna, titta, spela 240 Undervisnings- och grupparbetsrum och 560 samlingslokaler Personal Arbetsrum 760 Personalrum och pausutrymmen 200 Förråd 400 Service 620 Bibliotekets underhåll 400 Fastighetsskötselns utrymmen 220 Bibliotekets nyttoareal Partnerskapsutrymmen Förhandlingar om att placera samarbetspartners aktiviteter i Centrumbiblioteket har förts med Nationella audiovisuella arkivet (KAVA) och Institutet för Ryssland och Östeuropa. I alternativet som följer detaljplanen får partnerskapsutrymmen endast plats då de används överlappande med biblioteket, t.ex. auditorium/biograf, temakampanjer på evenemangstorget m.m. Partnerskapsutrymmen (ingår inte i projektplanens program) KAVA, Nationella audiovisuella arkivet 500 VIEI, Institutet för Ryssland och Östeuropa 700

16 Sammanfattad version av projektplanen till media Detaljplanen Detaljplanens stadsstruktur Kvarteret ligger mittemot Riksdagshuset och avgränsar tillsammans med Musikhuset, Kiasma och Sanomahuset det offentliga stadsrummet söder om Tölöviken och Medborgartorget. Parkområdet i framgrunden av kvarteret bildar den sydligaste spetsen av Helsingfors Centralpark. Området är en del av promenadcentrum och de offentliga stadsrummen där. Kvarteret syns obehindrat långt ut till Mannerheimvägen och till Riksdagshuset samt söderut till Elielplatsen och nordväst mot Tölöviken. Från byggnaden öppnas långa park- och vattenvyer. Dessa faktorer bör beaktas i byggnadsplaneringen. På grund av områdets läge ställs det exceptionellt höga kvalitetskrav beträffande stadsbilden och arkitekturen på planeringen av byggnader och offentliga stadsrum samt parkområden. Läget och synligheten motsvarar kraven för monumentalbyggnader. Kvarterets västra front kan ses i sin helhet från olika avstånd. I Magasinsparken låg förut en gammal, skyddad magasinsbyggnad som förstördes i brand samt byggnadsarea för nya magasinsbyggnader. Den sammanlagda våningsarealen för dessa var vån-m2. Av magasinsbyggnaden återstår väggkonstruktioner som är i dåligt skick. Den sammanlagda byggrätten på kvarterets fyra tomter är vån-m2, varav vån-m2 är ovanjordisk och 800 vån-m2 underjordisk våningsareal. Höjdpositionen för den högsta punkten av byggnadens yttertak är I framgrunden av kvarteret ligger Magasinsparken med magasinsbyggnaden i tegel som är skyddad i detaljplanen, skadad i branden och delvis riven. I kvarteret finns inga områden som ska planteras. Kring byggnaden finns ingen växtlighet som ska bevaras. Trafik, parkering och befolkningsskydd I detaljplanen har ingen separat trafikanslutning anvisats till kvarter Angöringstrafiken kan skötas via Eero Erkkos gata söder om kvarteret eller via angöringsplatsen i södra kanten av Tölöviksgatan som reserverats i parkplanen för södra Tölöviken. Angöringsplatserna finns i närheten av byggnadens norra och södra ändor. I samma plan har platser för kortvarig parkering och handikapplatser reserverats längs gatan på kvarterets östra sida. Servicetrafiken ordnas till källaren på tomt 1 2 via en körramp som börjar i kvarter 2015 och en körled nedanför gatuplanen. Parkering och skyddsutrymmen: Bilplatskravet på tomterna enligt detaljplanen är: bp/500 vån-m2 lokaler för kontors-, restaurangs-, inkvarterings- eller kulturverksamhet 1 bp/200 vån-m2 per affärsyta 1 bp/140 vån-m2 bostadsyta. Sammanlagt 28 bp.

17 Sammanfattad version av projektplanen till media Enligt detaljplanen ska bilplatserna placeras i en allmän parkeringsanläggning. Lättrafiklederna från centrum norrut går i kvarterets närhet. En viktig lättrafikled går i banschaktet. Framför kvarteren ligger en promenadaxel som är öppen mot söder och väster och som förhoppningsvis kommer att bli ett område med caféer och restauranger samt tillhörande terrasser. Till kvarteret hör inga gårdsområden dit man kunde placera parkeringsapparater för cyklar. Framför biblioteket, i kanten av trafikområdet på Medborgartorgets eller Magasinsparkens område, torde det vara möjligt att placera en cykelparkering. Befolkningsskyddsrummets lokaler köps av Tölövikens parkeringsanläggning. Antalet platser är 374 och det separata priset på euro ingår i kostnadskalkylen. Centrumbiblioteket kommer att vara ett öppet, offentligt utrymme som ger möjligheter till möten och stadsevenemang å andra sidan också till vardagsrumsaktig trivsel och lugn som behövs för koncentration. Miljön ska vara lätt att använda, lätt att orientera sig i samt estetiskt högklassig och hållbar. Den speciella utgångspunkten för byggnaden ska vara variationsflexibilitet som möjliggör variation av funktioner och lokaler samt införande av ny teknik i framtiden. Tillgänglighet och rutterna inomhus Byggnadens ingångar och åtkomligheten av de olika etagerna med hjälp av hissar är planerade för rörelsehindrade enligt bestämmelser. Lokalerna och rutterna inomhus planeras också på detaljnivå med beaktande av specialgruppers behov.

18 Sammanfattad version av projektplanen till media Ingångsaulan är ett öppet offentligt utrymme som man kan passera även om man inte ska till biblioteket. Också de övriga utrymmena på första plan har en karaktär som sporrar till möten mellan människor och samvaro. Verksamheten och ljudvärlden blir lugnare ju högre upp i byggnaden man kommer. Stämningen inomhus är öppen och avslappnad. Som material används tidlösa och hållbara ytor. Stämningen kan snabbt ändras lokalt med hjälp av inredningslösningar. Också i övrigt kan karaktären av inomhuslokalerna ändras starkt enligt de behov som användningen och tidpunkten ställer. Det finns endast få fasta konstruktioner, många varierbara. Tack vare att tekniken placeras under installationsgolvet kan rummen varieras och takytorna är fria från teknik. De släta takytorna kan användas som projektionsytor i guidningen och för att skapa olika stämningar. Energisparande Projektet planeras och genomförs som ett s.k. lågenergibyggprojekt. Målet är att med beprövade metoder bygga en byggnad som förbrukar så lite energi och vatten som möjligt. Tanken är att minimera energiförbrukningen genom att satsa på god värmeisolering och konstruktionernas täthet. Byggnadens uppvärmning, ventilation och kylning ska vara intelligenta system som kan regleras enligt behov men som ändå är enkla till sin funktion. Planeringsvärdet för energiförbrukningen är 110 kwh/brutto-m2,a Planeringsvärdet för energin som köps är 100 kwh/brutto-m2,a Till byggnaden planeras ett aktivt solenergisystem som kompenserar byggnadens elenergiförbrukning. För att uppnå målen för byggnadens energiförbrukning krävs att man genomgående strävar efter energieffektiva lösningar. Uppnåelse av energiförbrukningsmålen förutsätter också att man till samtliga vvs-system planerar styr- och reglagesystem som möjliggör ändamålsenlig användning. Speciellt innebär detta i denna byggnad att ventilationen kan justeras ändamålsenligt i enskilda rum/lokaler. Byggnadens värmeisolering genomförs enligt de värmeisoleringskrav som är i kraft vid byggnadstidpunkten. För närvarande uppskattas det att dessa krav kommer att ligga på följande nivå: - vägg 0,14 W/m2K - översta bjälklaget och bottenbjälklaget som gränsar till uteluft 0,09 W/m2K - bottenbjälklaget som gränsar till kryputrymmet 0,11 W/m2K - byggnadsdelen som ligger mot marken 0,14 W/m2K - fönster 0,6 W/m2K - dörr 0,7 W/m2K - takfönster 1,0 W/m2K

19 Sammanfattad version av projektplanen till media FINANSIERINGSPLAN Projektet ingår inte i stadens finansieringsplan. Man ämnar genomföra projektet så att det ägs av fastighetsbolaget som staden äger i sin helhet. Genomförandet finansieras genom lån till bolaget. För att få lånen krävs stadens garanti. Projektplanens behandlingsordning i förvaltningen Lokaler som ägs av staden förvaltas enligt stadsstyrelsens principbeslut av fastighetskontoret med undantag av byggnader som tillhör affärsinrättningarna. Stadsstyrelsen godkände nya Anvisningar för behandling av lokalprojekt Enligt anvisningen ska projektplaner för stora (över 5 mn ) byggprojekt godkännas i följande ordning: fastighetsnämnden --> stadsstyrelsen --> fullmäktige. Fastighetskontorets Lokalcentral bereder en framställning till fastighetsnämnden. Användarförvaltningen utfärdar ett utlåtande om projektplanen till lokalcentralen före behandling i fastighetsnämnden. Ekonomi- och planeringscentralen utfärdar ett utlåtande om ärendet före behandling i stadsstyrelsen. Beträffande Centrumbiblioteket gav stadsstyrelsen stadsbiblioteket en uppmaning att bereda projektplanen. Den står klar i april HSB har lett arbetet. Biblioteket och fastighetskontoret har deltagit i arbetet med projektplanen. När projektplanen står klar ska fastighetskontoret be kulturoch biblioteksnämnden ge sitt utlåtande om den. Fastighetsnämnden föredrar ärendet inför stadsstyrelsen. Före behandling i stadsstyrelsen ber förvaltningscentralen ett utlåtande av Ekonomi- och planeringscentralen.

20 Sammanfattad version av projektplanen till media HELSINGFORS STAD BYGGNADSKONTORET HSB-Byggherre KOSTNADSKALKYL Projektplan Centrumbiblioteket XLS CENTRUMBIBLIOTEKET Projektnummer: R Förvaltning: Lokalcentralen / Fastighetsregister Kvarter/adress: BRUTTO-M2: BYGG-M3: Projektledare: Huvudplanerare: Planernas datum: Utarbetad av: K. Tähtinen E. Kaskela lndex: Period Byggnadskostnadsindex Anbudsprisindex Projektplan: 2/ ,2 146,0 MOMS 0 % MOMS 22 % /brutto-m2 /brutto-m2 Byggnadstekniska arbeten VVS-tekniska arbeten Eltekniska arbeten Konstupphandlingar Byggherrens kostnader Lokalcentralens kostnader SAMMANLAGT * inklusive kostnader för projektplaneringsskedet , moms 0% datum Byrådirektör Distribution: Tikka, Vantola, Leistiö, Sipiläinen, M.Laaksonen, Huynh-Nguyen

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum sektion genom förskole ovan kapprum EN PLATS FÖR ALLA en skola för mig Vår uppgift är främst att utforma en skola för stora som för små med en flexibilitet som skall kunna följa med stadens behov och skiftningar

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje?

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad ligger bakom lek och rörelse? Varifrån glädje i delaktighet? SMÅBARNSFOSTRAN Information till småbarnsföräldrar Syftet med detta häfte är att informera föräldrar

Läs mer

Kvarter 2 - K2A Jeff AB

Kvarter 2 - K2A Jeff AB Kvarter 1 - KBAB Detta kvarter ligger centralt i förhållande till resecentrum och har därmed en mycket god tillgänglighet. Detta faktum och ambitionen att skapa en ändamålsenlig och attraktiv helhet i

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 projekt: pa k li p pa n N Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 0 10 20 30 40 50 m platsen Projektets mål har varit att evara platsens öppenhet och offentlighet och Röda sten som tydligt landmärke och samtidigt

Läs mer

Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel.

Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel. Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel. Välkommen till Lindholmen! Lindholmen är känt som Göteborgs mest kunskapsintensiva och

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Traditioner och nutid. Biblioteket syns

Traditioner och nutid. Biblioteket syns Salo stadsbibliotek Biblioteket betjänar Bibliotekstjänsterna har blivit mer mångsidiga än den traditionella låneoch returneringsverksamheten. Salo stadsbibliotek erbjuder material för informationshunger

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni Informationskväll Kulturväven 7 juni Kulturväven Agenda Kulturväven Tomas Wennström (S) Kulturnämndens ordförande Bakgrund till beslut, politisk vision Fredrik Lindegren Kulturchef Visionen för Kulturväv

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN TRADITION ÖNNERED Önnered är en mycket attraktiv del av Göteborg, ett stycke bohuslän på cykelavstånd från centrum. En lugn miljö med närhet till både service, bad och båtliv. Bebyggelsen

Läs mer

Hur används dimensioneringen av de tekniska utrymmena? Storleken på de tekniska utrymmena bestäms enligt planeringslösningen.

Hur används dimensioneringen av de tekniska utrymmena? Storleken på de tekniska utrymmena bestäms enligt planeringslösningen. Fråga 1. Vilken är den absoluta minimistorleken för skolgården på tomten? Det finns ingen absolut minimistorlek för skolgården. I rekommendationernas nämns som minimistorlek 5 m2/elev. På ett centrumområde

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö.

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö. Företagsby Nära 15 minuter till Uppsala 35 minuter till Stockholm Produktions- och lagerlokaler 650 kr/m 2 Kontorslokaler fr. 900 kr/m 2 Kontorshotell fr. 1800 kr/rum Konferens och fest för upp till 100

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm Jakobsbergsgatan 22 Stockholm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 22 Här finns en ledig lokal 347-70 kvm. Husets karaktär Huset är byggt mellan 1933-39 och ligger i kvarteret Jericho som sträcker

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong Alla strävar vi efter samma mål Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Balkonger, flerbostadshus Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Stadsbyggnadskontorets tolkning av krav på lämplighet, varsamhet mm Allmänt Stadsbyggnadskontorets strävan är att tillstyrka balkonger

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Presentation Ett nybyggt bostadshus som är uppfört under 2014 och slutsynat i oktober 2014. Huset är uppfört såsom nyckelfärdigt av Konsens Hus

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 från Anita Wisén I Örebro har man byggt ett separat 3-vånings hus för läkarutbildningen (primärt att fn användas från termin 4 och framåt).

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter

Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Detaljplan för Lejonet 17 med flera fastigheter Centralorten, Oskarshamns kommun GESTALTNINGSPROGRAM Följande gestaltningsprogram gäller den tillbyggnad som sker från Lejonet 17 och ut över Hantverksgatan,

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Vindsutbyggnad Brf Betel

Vindsutbyggnad Brf Betel Vindsutbyggnad Brf Betel Ett förslag utarbetat av Vindsgruppen 2009 Inledning och historik... 2 Förutsättningar för vindsutbyggnad... 3 Brandsäkerhet och utrymningsvägar... 3 Vindsutbyggnad... 3 Torkvindar

Läs mer

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD

LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD LAPPETORP VID HAVET BO I NYKÖPINGS VACKRA SKÄRGÅRD Skärgårdsliv på Lappetorp. 13 kilometer nordost om Nyköping ligger Lappetorp. Här bygger vi en levande skärgårdsmiljö med nya permanenthus. Området består

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3.

En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3. A1. Utfall & Nya Val En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3. En konstkonsult ska in i projektet direkt som vilken specialitet

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 737 kvm. Yta Våning 737 kvm Plan 7 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL Arkitektur Stockholm Vägledning Balkonger Vägledning Vindsinredning DNR. 201305967570 Antaget av Stadsbyggnadsnämnden 20130613 DNR. 201305968570 INNEHÅLL INLEDNING 2 STOCKHOLMS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING 2

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande

Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande Houtskärsnämnden 30 20.08.2013 Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande 564/02.00/2013 Houtskärsnämnden 30 Beredare och föredragande: Ordförande Sune Linde arvids.norrgard@gmail.com Ett förslag

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer