CENTRUMBIBLIOTEKET TÖLÖVIKSGATAN HELSINGFORS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTRUMBIBLIOTEKET TÖLÖVIKSGATAN 00100 HELSINGFORS"

Transkript

1 CENTRUMBIBLIOTEKET TÖLÖVIKSGATAN HELSINGFORS SAMMANFATTAD VERSION AV PROJEKTPLANEN TILL MEDIA HELSINGFORS STAD BIBLIOTEK HSB-Byggherre

2 Sammanfattad version av projektplanen till media BASUPPGIFTER OM PROJEKTET Centrumbiblioteket, Tölöviksgatan, Helsingfors Nödvändigheten av projektet Idén med Centrumbiblioteket är ett bibliotek som manifesterar den färskaste utvecklingen och stöder medborgarnas verksamhet som aktiva samhällsmedlemmar samt skapar glädje i livet. Biblioteket blir en ljusstark mötesplats i Finlandiaparken i Helsingfors innerstad. Om planeringen anordnas en arkitekturtävling. Centrumbiblioteket har långa öppettider och dess tjänster utgår från människornas behov. Biblioteksanvändarna är inte enbart kulturkonsumenter utan aktiva kulturskapare. I Centrumbiblioteket möts medborgarnas kunskaper, färdigheter och historier i verkstäder, samtal, studier, hobbyer. Där skapas nytt som gagnar både individen och samhället. Ett av målen är att göra den gemenskaplighet och det utbyte och vidareförädling av idéer som har blivit känt från webben till något som syns och fungerar även i det fysiska utrymmet. Utgångspunkten för planeringen är ett offentligt stadsrum som är öppet för alla samt en verksamhet som aktiverar medborgarna och stöder demokrati, kultur och framsteg. Exempel på nya typer av lokaler är stadsbornas eget landskapskontor som är en kreativ kontorslokal för självständigt arbete, nya inlärningsmiljöer som stöder olika inlärningssätt, evenemangs- och medborgartorget där stadsborna kan presentera sina egna projekt, meditationsrummet som bjuder på tystnad, testrummen för ny teknologi och familjebiblioteket. Omfattning och tidsplan Byggnadskostnader Total areal brutto-m2, lokalareal lokal-m2 och nyttoareal nytto-m2 och våningsareal m2 Enligt den preliminära tidsplanen: - arbetsgruppen lämnar in projektplanen i april fullmäktige behandlar projektplanen hösten arkitekturtävling år planering för genomförande inleds i januari byggandet inleds i juni byggnaden tas i bruk i juni 2017 Kostnadskalkylen är 69,9 mn euro, moms 0 %, (85,1 mn euro, moms 22 0 %). Period 2/2010, byggnadskostnadsindex = 126,2 och anbudsprisindex = 146,0. Kostnaden per kvadratmeter är euro/brutto-m2, moms 0 %. Hyreskostnader och finansiering Hyran är 5,06 mn euro/år och 33,47 euro/nytto-m2/mån, (se punkt 10.1). Projektet ingår inte i stadens finansieringsplan. Man ämnar genomföra projektet så att det ägs av fastighetsbolaget som staden äger i sin helhet. Genomförandet finansieras genom lån till bolaget.

3 Sammanfattad version av projektplanen till media CENTRUMBIBLIOTEKET NÅGOT FÖR ALLA Centrumbiblioteket tillför mycket till den verksamhetsmässiga mångfalden i innerstadens byggda omgivning. Det skapar identitet åt staden och en positiv atmosfär samt stärker stadens förmåga att producera unika upplevelser. Centrumbiblioteket kommer att bli en del av en kreativ miljö där en brokig mångfald av kultur och konst är närvarande: musik, film, bildkonst, historia och nu även ordkonst och litteratur. Centrumbiblioteket bildar en väsentlig del av helheten med kulturlokaler i den livfulla staden. I dess trivsamma, stiliga och högklassiga utrymmen finns förutom ett aktivt myller av evenemang, den tredje lokalens skrovlighet och kantighet, även platser för stillhet och en chans att ägna sig åt djupgående informationssökning. Välkommen närhelst du vill! Det nya biblioteket livar upp och berikar staden med sina långa verksamhetstider. Målet är att åtminstone några delar i biblioteksbyggnaden ska ha så långa öppettider som möjligt. Biblioteket ter sig annorlunda under olika tider av dygnet och beaktar olika användargruppers olikartade behov, subkulturer och livsstilar. Ett skyltfönster för finländskt kunnande Centrumbiblioteket är den främsta platsen för biblioteksverksamhetens alla delområden. Biblioteket betjänar hela staden och Helsingforsbor från olika delar av staden och dit samlas utöver den centrala basservicen också alla sådana specialtjänster vars placering i närbiblioteken antingen inte är ändamålsenlig eller möjlig på grund av platsbrist. I dess funktioner sammansmälter det välbekanta traditionella biblioteket och ny, experimentell verksamhet som också kan utnyttjas i andra bibliotek. Centrumbiblioteket bjuder på den nyaste tekniken att användas i verksamhet som återspeglar bibliotekets karaktär och för interaktion. Det moderna läroverket för medieläskunnighet Förutsättningen för framsteg inom all kunskap, alla färdigheter och all vetenskap är läskunnigheten. Finlands och de nordiska ländernas trumf är att läskunnigheten har gjorts tillgänglig för alla, hela folket. Centrumbiblioteket antar den nya utmaningen, att ge alla medieläskunnighet och på så sätt även i fortsättningen trygga gemensamma redskap för kreativiteten. I detta har Centrumbiblioteket också en viktig symbolisk betydelse. Utrymme för gemenskap och upplevelser Förutom material och övriga tjänster tillhandahåller Centrumbiblioteket också ett stimulerande rum för upplevelser för stadsborna och alla andra besökare. I tiden för elektroniska tjänster och datanät är gemensamma öppna offentliga utrymmen allt viktigare i förebyggandet av ensamhet och utslagning hos stadsborna. När man kliver in i Centrumbiblioteket har man möjlighet att uppleva gemenskaplighet och få estetiska upplevelser med alla sinnen. En scen med händelser från morgon till kväll I Centrumbiblioteket händer det något hela tiden. Biblioteket är scenen för evenemang som arrangeras med samarbetspartner, lässalonger, utställningar, släpp- och presentationsevent, tillställningar för barn och unga. Bibliotekets studior, rummen för grupparbete och verkstäder samt samlingslokaler skapar förhållanden för samarbete mellan biblioteket och de

4 Sammanfattad version av projektplanen till media olika kundgrupperna samt för ömsesidig växelverkan mellan enskilda kunder. I samlingen finns något gammalt, något nytt och mycket att låna! Centrumbiblioteket kommer speciellt att bli ett hus för ordkonst där skönlitteraturen har en central position både vad gäller materialet och verksamheten. Stommen i samlingen utgörs av upplevelsematerial: mycket färsk, modern skönlitteratur, poesi, pjäser, ljudböcker och filmer. Det stora nyhetsområdet är ett av husets centrala utrymmen dit största delen av det tidningsmaterial som nu finns i Böle bibliotek, över 700 abonnerade årgångar, kommer att flyttas. Nyhetsområdet kommer att ha plats för 900 tidningsårgångar. Flerspråkiga biblioteket blir lättåtkomligare än hittills när dess samling på ca band flyttas från Böle till Centrumbiblioteket. Centrumbiblioteket kommer att tillhandahålla traditionella fysiska biblioteksmaterial, böcker, tidningar, olika av-inspelningar, bild, musik, multimedia, framtidens inspelningar och elektroniska webbmaterial. Boksamlingen kommer att omfatta sammanlagt cirka band. Antalet tidningsårgångar som beställs är 900. Musiksamlingen kommer att bestå av cirka inspelningar. Bild- och multimediasamlingen kommer att omfatta cirka upptagningar. Det digitala centrumbiblioteket utnyttjar den nyaste teknologin Centrumbiblioteket kommer inte enbart att erbjuda stadsborna kunskaper, färdigheter och historier utan också stadsborna själva ska delta i att producera dessa. Det är en intelligent och inlärningsinriktad miljö som lyssnar, lagrar och berättar stadsbornas historier samt ordnar och delar ut information till användarna enligt deras aktuella behov. I biblioteket kan det digitala materialet och webbinnehållen användas i alla utrymmen. Det digitala centrumbiblioteket formas genom att man betjänar sig av nya teknologier samt med hjälp av samarbetspartner och ett öppet och gemenskapligt utvecklingsarbete.

5 Sammanfattad version av projektplanen till media OMFATTNING OCH LOKALPROGRAM Biblioteksnätet i Helsingfors har utvecklats under stadsbibliotekets 150-åriga historia på så sätt att det utöver Rikhardsgatans gamla huvudbibliotek finns viktiga biblioteksbyggnader både i Berghäll och i Tölö. Eftersom dessa gamla bibliotek ligger i innerstaden behöver Centrumbiblioteket inte ha en nyttoareal på mer än m2. Målet för nyttoarealen är enligt Undervisningsministeriets rekommendation 100 m2/1 000 invånare. Motsvarande lokaler i dagsläget Centrumbiblioteket är ett nytt verksamhetsställe dit man flyttar verksamheten från Bibliotek 10:s lokaler i Posthuset och från Glaspalatsets Träffpunkt. Bokförråden och förvaltningens utrymmen kommer att vara kvar i det nuvarande huvudbiblioteket i Böle. BYGGPLATSEN, KVARTER 2014 Kvarterets läge är utomordentligt bra ur Centrumbibliotekets synpunkt. Nåbarheten är god med tanke på innerstadsstrukturens dagliga trafikströmmar och den kommer att förbättras ytterligare när byggandet i kvarteret i Tölöviken framskrider. De korta avstånden både till fjärr- och närtrafikens terminaler och linjer är så gott som optimala. Lättrafiklederna går i närheten av området. Helheten som består av Finlandiaparken och de närliggande kulturinstitutionerna ger en exceptionellt bra utgångspunkt som stöder den nya typen av biblioteksverksamhet som eftersträvas. Lösningen som valdes till grund för denna projektplan bottnar i en strävan att undvika ett planändringsförfarande. Byggplatsens gränser har anvisats av den gällande detaljplanen och planen följer detaljplanen inom ramen för en mindre avvikelse. I planen har man också beaktat ett senare förverkligande av centrumtunneln på så sätt att ingen källare byggs på tunnelns område. Projektets läge (och lägesalternativ, bild på nästa sida) Efter att läget stod klart utreddes ytterligare fyra närliggande alternativ i innerstaden. På Glaspalatstorget (4) skulle verksamheten spridas till olika byggnader som inte kan bjuda på en lösning med tillräcklig flexibilitet. Posthusets (3) nackdelar var den låga takhöjden inomhus och den täta pelarkonstruktionen som förhindrar förverkligandet av en träffpunkt med högt tak och samlingsfunktion. Också lokalens variationsmöjligheter är dåliga. Förslaget med en underjordisk lokal med naturljus endast från en sida (2) uppfyller inte de grundläggande förutsättningarna i centrumbibliotekskonceptet. Läge 3, delvis grundrenovering av Posthuset o den befintliga byggnaden begränsar planeringen och ordnandet av funktionerna och stör öppenheten o det höga utrymmet med samlingsfunktion kräver svåra ändringar i huskroppen o pelarnas täta placering stör varierbarheten o byggandet av installationsgolvet är i praktiken omöjligt o den slutna arkitekturen är inte en eftersträvad egenskap för biblioteket o läget är bra med tanke på de nuvarande rutterna i innerstaden o skyddsbestämmelserna äventyrar de verksamhetsmässiga målsättningarna

6 Sammanfattad version av projektplanen till media Lägesalternativen Alternativa sätt att genomföra projektet Huvudalternativen I oktober 2009 bereddes tre grundalternativ till kvarter 2014 för att bedömas av projektplaneringens styrgrupp. Av dessa delar sig två vidare till underalternativ. ALT 1 Alternativen som håller sig innanför kvartersområdet ALT 1.1 En lösning som följer detaljplanens principer ALT 1.2 Som det föregående alternativet men med tre ytterligare etager. ALT 2 Byggnadens höga del ligger på kvartersområdet men den låga delen sträcker sig till Magasinsparken i kvartersområdets norra ända. ALT. 2.1 Den låga delen ovanpå vatten ALT. 2.2 Den låga delen under jorden ALT 3 Byggnadens del med flera etager överskrider kvartersområdets gräns. Alternativ Stadsplaneringskontoret, underjordiskt utrymme Alternativ Posthuset, grundrenovering.

7 Sammanfattad version av projektplanen till media ALT. 1.1 Lösningen håller sig innanför kvartersområdet och överskrider inte detaljplanens höjdbegränsningar. Alternativet fogar sig med byggnadsraden som planeras längs järnvägen. Våningsarealen ger inga möjligheter för partnerskapsutrymmen annars än genom överlappande användning. ALT. 1.2 Lösningen håller sig innanför kvartersområdet. Till södra delens höga del placeras bibliotekets partnerskapsutrymmen med en fin utsikt mot Riksdagshuset. Byggnadsmassan kompletterar målmedvetet det sydöstra hörnet av Medborgartorget som avgränsas av Sanomahuset. I denna lösning överskrids byggrätten enligt detaljplanen.

8 Sammanfattad version av projektplanen till media ALT. 2.1 Lösningen breder ut sig till parken i kvarterets norra del. Den rampliknande ovanjordiska delen kan införlivas med parken i planeringen. Den smala byggnadsmassan väjer undan Sanomahuset och fogar sig med byggnadsraden som planeras längs järnvägen. Vyn norrut från Sanomahuset hålls öppen. ALT. 2.2 Lösningen breder ut sig under parken i kvarterets norra del. Takkuporna i de underjordiska utrymmena införlivas med parken i planeringen. Alternativet fogar sig med byggnadsraden som planeras längs järnvägen. Vyn norrut från Sanomahuset hålls öppen.

9 Sammanfattad version av projektplanen till media ALT. 3 Lösningen breder ut sig utanför kvartersområdet. Lösningsprincipen ger fria händer att leta fram ett yttre och en fungerande planlösning som passar ihop med Centrumbibliotekets verksamhet. Lösningen tar en del av Magasinsparken i anspråk vilket inte kan anses eftersträvansvärt med tanke på parken. Sammanfattad jämförelse Alternativ 1.1, nybygge - den totala arealen brutto-m2, nyttoarealerna; biblioteket m2 - partnerskapsverksamheten kan vara överlappande användning - följer planbestämmelserna - uppnåelse av en ny image med biblioteksanda är en utmaning men inte omöjligt Alternativ 1.2, nybygge - den totala arealen brutto-m2, nyttoarealerna; biblioteket m2 och partnern m2 - fina utsikter från de översta etagerna - höjden och formen av byggnadens förhöjda del kräver arkitektonisk avvägning - det finns en risk för att planläggningsprocessen dröjer och för att det kommer in klagomål om detaljplanen Alternativ 2.1, nybygge - den totala arealen brutto-m2, nyttoarealerna; biblioteket m2 och partnern m2 - man åstadkommer en stor, öppen mötesplats och en evenemangslokal - nedersta etaget kan lösas väl från verksamhetsmässig synvinkel - aulaområdet, d.v.s. mötesplatsen, har stora variationsmöjligheter - gröndäcket ersätter parken - det finns en risk för att planläggningsprocessen dröjer och att det kommer in klagomål om detaljplanen Alternativ 2.2, nybygge - den totala arealen brutto-m2, nyttoarealerna; biblioteket m2 och partnerskapsutrymmena m2 - man åstadkommer en stor, öppen mötesplats och en evenemangslokal - aulaområdet, d.v.s. mötesplatsen, har stora variationsmöjligheter - det finns en risk för att planläggningsprocessen dröjer och att det kommer in klagomål om detaljplanen Alternativ 3, nybygge - den totala arealen brutto-m2, nyttoarealerna; biblioteket m2 och partnerskapsutrymmena m2 - Medborgartorget öppnar sig på hela fasadens längd till bibliotekets aula - den öppna terrassaktiga lösningen ger ett stimulerande, högt inomhusutrymme - arkitekturen kan vara fri och representativ, en ny generations lösning, där energisnålheten syns också i formspråket - det finns en risk för att planläggningsprocessen dröjer och att det kommer in klagomål om detaljplanen

10 Sammanfattad version av projektplanen till media Alternativet som följer detaljplanen valdes I december 2009 beslutade projektplaneringens styrgrupp och stadens ledning att välja alternativet som följer detaljplanen, d.v.s. byggnadsmassan som har undersökts preliminärt i alternativ ALT. 1.1, som lösning för projektplanen. Byggnadens grundplan undersöktes ytterligare främst med fokus på verksamhetsmässig funktionalitet och varierbarhet. Exempel på idéer för fasaden skisserades. Man gick igenom detaljplanens bestämmelser som profilerats för kontorsbyggnader tillsammans med planläggaren och sökte en lösning som passar för biblioteksbyggnaden men som inte kräver en planändring. För VVS-simuleringar har proportionerna mellan fasadens fönster och blindväggar emellertid definierats relativt noga. Delen som ska byggas ovanpå centrumtunneln minimerades och de nödvändiga konstruktionerna placerades så att tunneln kan byggas senare.

11 Sammanfattad version av projektplanen till media Byggnadens öppenhet och informativa och interaktiva egenskaper har utgjort grundvalet för det nya biblioteket. Huvudentréns sida är öppen mot Medborgartorget och Musikhuset. Stämningen i byggnadens huvudaula kommer nära stämningen i utomhuslokaler: folkvimmel, föreställningar, varför inte cykla in för att lämna tillbaka lånen. Profil A-A (1:500) Tack vare rulltrappan är det lätt att röra sig mellan etagerna. De stora öppningarna i mellanbottnen vidgar de sneda vertikala vyerna, vilket underlättar orienteringen och gör det möjligt att följa händelser och människor på olika plan.

12 Sammanfattad version av projektplanen till media Källaren och 1:a våningen (1:1000) I källarvåningen ligger auditoriet, lastutrymmet, största delen av de tekniska utrymmena samt förråd och socialutrymmen. Auditoriet med tillhörande foajé används av kunderna. Med lastutrymmets varuhiss når man en central plats i samtliga etager. Fundamentens lösningar i byggnadens södra ända möjliggör byggandet av centrumtunneln när biblioteket står klart. Gatuplanen är ett öppet, varierbart utrymme med restaurang-, utställnings-, affärs- och arbetsutrymmen samt träffpunkter. Mittdelens evenemangsområde kan hålla öppet till och med dygnet runt. Då avgränsas utrymmet från de övriga lokalerna med flyttbara glasväggar. Också barnens värld som riktas till familjer kan placeras på 1:a plan, vilket gör att man lätt kan besöka lokalen t.ex. med barnvagnen.

13 Sammanfattad version av projektplanen till media Biljetter 2/-4 e plan (1:1000) Tack vare rulltrappan rör man sig smidigt mellan etagerna. Från trappan ser man de olika planen och de stora öppningarna genom byggnaden underlättar orienteringen och släpper in ljus i byggnadens mittdel. Största delen av bibliotekets material finns på plan 2 4. På dessa plan finns olika ljudisolerade utrymmen där man kan sitta och läsa eller lyssna på musik och studioutrymmen för många slags aktiviteter. Lokalerna kan varieras så att proportionen mellan slutna och öppna utrymmen kan ändras enligt behov.

14 Sammanfattad version av projektplanen till media Utbildningsanslag (e) plan (1:1000) De stora takterrasserna ligger på översta plan. Vyerna mot Riksdagshuset och Tölöviken är fina. På platsen för panoramarestaurangen kan det också finnas någon annan utomstående aktör, vars verksamhet passar till biblioteket till exempel en allmän bastu. På dessa plan finns platser för arbete, skapande, tänkande och fri vistelse. I lokalerna är det tillåtet att småprata och leka. Utrymmena där tystnad krävs är isolerade med glasväggar och de ligger på de översta etagerna. Vyerna öppnar sig genom alla etager via de stora öppningarna i mellanbottnen. Sammandrag av lokalprogrammet Lokalprogrammet har sammanställts tillsammans med användarna allt eftersom projektplanen har framskridit. Klubbandet av lokalprogrammet har försvårats på grund av att man har velat bevara så stor varierbarhet i byggnaden som möjligt samt på grund av påverkningar av framtidens ständigt utvecklande teknologi på biblioteksanvändningen.

15 Sammanfattad version av projektplanen till media Man har kommit fram till att i programmet presentera det aktuella idealinnehållet. Det har gjorts varierbart med hjälp av planeringsmässiga lösningar i form av såväl kortsiktiga småskaliga lokalarrangemang som mer omfattande variationer som görs under ett längre tidsspann. Hitta i biblioteket 490 Ingångar 240 Orientering, information, övervakning 80 Allmänhetens hjälputrymmen 170 Lånefunktioner 440 Bibliotekets servicepunkt 440 Evenemang Evenemangs- och presentationslokaler 520 Utställningslokaler 340 Utomstående icke-kommersiella tjänster 220 Utomstående kommersiella tjänster 660 Möten Aulautrymmen, vistelse 500 Vardagsrummen, oasis 550 Inlärning Material 1600 Barn och familjer h-biblioteket 200 Aktiviteter Studion 500 Eget kontor 450 Tysta utrymmen 450 Lyssna, titta, spela 240 Undervisnings- och grupparbetsrum och 560 samlingslokaler Personal Arbetsrum 760 Personalrum och pausutrymmen 200 Förråd 400 Service 620 Bibliotekets underhåll 400 Fastighetsskötselns utrymmen 220 Bibliotekets nyttoareal Partnerskapsutrymmen Förhandlingar om att placera samarbetspartners aktiviteter i Centrumbiblioteket har förts med Nationella audiovisuella arkivet (KAVA) och Institutet för Ryssland och Östeuropa. I alternativet som följer detaljplanen får partnerskapsutrymmen endast plats då de används överlappande med biblioteket, t.ex. auditorium/biograf, temakampanjer på evenemangstorget m.m. Partnerskapsutrymmen (ingår inte i projektplanens program) KAVA, Nationella audiovisuella arkivet 500 VIEI, Institutet för Ryssland och Östeuropa 700

16 Sammanfattad version av projektplanen till media Detaljplanen Detaljplanens stadsstruktur Kvarteret ligger mittemot Riksdagshuset och avgränsar tillsammans med Musikhuset, Kiasma och Sanomahuset det offentliga stadsrummet söder om Tölöviken och Medborgartorget. Parkområdet i framgrunden av kvarteret bildar den sydligaste spetsen av Helsingfors Centralpark. Området är en del av promenadcentrum och de offentliga stadsrummen där. Kvarteret syns obehindrat långt ut till Mannerheimvägen och till Riksdagshuset samt söderut till Elielplatsen och nordväst mot Tölöviken. Från byggnaden öppnas långa park- och vattenvyer. Dessa faktorer bör beaktas i byggnadsplaneringen. På grund av områdets läge ställs det exceptionellt höga kvalitetskrav beträffande stadsbilden och arkitekturen på planeringen av byggnader och offentliga stadsrum samt parkområden. Läget och synligheten motsvarar kraven för monumentalbyggnader. Kvarterets västra front kan ses i sin helhet från olika avstånd. I Magasinsparken låg förut en gammal, skyddad magasinsbyggnad som förstördes i brand samt byggnadsarea för nya magasinsbyggnader. Den sammanlagda våningsarealen för dessa var vån-m2. Av magasinsbyggnaden återstår väggkonstruktioner som är i dåligt skick. Den sammanlagda byggrätten på kvarterets fyra tomter är vån-m2, varav vån-m2 är ovanjordisk och 800 vån-m2 underjordisk våningsareal. Höjdpositionen för den högsta punkten av byggnadens yttertak är I framgrunden av kvarteret ligger Magasinsparken med magasinsbyggnaden i tegel som är skyddad i detaljplanen, skadad i branden och delvis riven. I kvarteret finns inga områden som ska planteras. Kring byggnaden finns ingen växtlighet som ska bevaras. Trafik, parkering och befolkningsskydd I detaljplanen har ingen separat trafikanslutning anvisats till kvarter Angöringstrafiken kan skötas via Eero Erkkos gata söder om kvarteret eller via angöringsplatsen i södra kanten av Tölöviksgatan som reserverats i parkplanen för södra Tölöviken. Angöringsplatserna finns i närheten av byggnadens norra och södra ändor. I samma plan har platser för kortvarig parkering och handikapplatser reserverats längs gatan på kvarterets östra sida. Servicetrafiken ordnas till källaren på tomt 1 2 via en körramp som börjar i kvarter 2015 och en körled nedanför gatuplanen. Parkering och skyddsutrymmen: Bilplatskravet på tomterna enligt detaljplanen är: bp/500 vån-m2 lokaler för kontors-, restaurangs-, inkvarterings- eller kulturverksamhet 1 bp/200 vån-m2 per affärsyta 1 bp/140 vån-m2 bostadsyta. Sammanlagt 28 bp.

17 Sammanfattad version av projektplanen till media Enligt detaljplanen ska bilplatserna placeras i en allmän parkeringsanläggning. Lättrafiklederna från centrum norrut går i kvarterets närhet. En viktig lättrafikled går i banschaktet. Framför kvarteren ligger en promenadaxel som är öppen mot söder och väster och som förhoppningsvis kommer att bli ett område med caféer och restauranger samt tillhörande terrasser. Till kvarteret hör inga gårdsområden dit man kunde placera parkeringsapparater för cyklar. Framför biblioteket, i kanten av trafikområdet på Medborgartorgets eller Magasinsparkens område, torde det vara möjligt att placera en cykelparkering. Befolkningsskyddsrummets lokaler köps av Tölövikens parkeringsanläggning. Antalet platser är 374 och det separata priset på euro ingår i kostnadskalkylen. Centrumbiblioteket kommer att vara ett öppet, offentligt utrymme som ger möjligheter till möten och stadsevenemang å andra sidan också till vardagsrumsaktig trivsel och lugn som behövs för koncentration. Miljön ska vara lätt att använda, lätt att orientera sig i samt estetiskt högklassig och hållbar. Den speciella utgångspunkten för byggnaden ska vara variationsflexibilitet som möjliggör variation av funktioner och lokaler samt införande av ny teknik i framtiden. Tillgänglighet och rutterna inomhus Byggnadens ingångar och åtkomligheten av de olika etagerna med hjälp av hissar är planerade för rörelsehindrade enligt bestämmelser. Lokalerna och rutterna inomhus planeras också på detaljnivå med beaktande av specialgruppers behov.

18 Sammanfattad version av projektplanen till media Ingångsaulan är ett öppet offentligt utrymme som man kan passera även om man inte ska till biblioteket. Också de övriga utrymmena på första plan har en karaktär som sporrar till möten mellan människor och samvaro. Verksamheten och ljudvärlden blir lugnare ju högre upp i byggnaden man kommer. Stämningen inomhus är öppen och avslappnad. Som material används tidlösa och hållbara ytor. Stämningen kan snabbt ändras lokalt med hjälp av inredningslösningar. Också i övrigt kan karaktären av inomhuslokalerna ändras starkt enligt de behov som användningen och tidpunkten ställer. Det finns endast få fasta konstruktioner, många varierbara. Tack vare att tekniken placeras under installationsgolvet kan rummen varieras och takytorna är fria från teknik. De släta takytorna kan användas som projektionsytor i guidningen och för att skapa olika stämningar. Energisparande Projektet planeras och genomförs som ett s.k. lågenergibyggprojekt. Målet är att med beprövade metoder bygga en byggnad som förbrukar så lite energi och vatten som möjligt. Tanken är att minimera energiförbrukningen genom att satsa på god värmeisolering och konstruktionernas täthet. Byggnadens uppvärmning, ventilation och kylning ska vara intelligenta system som kan regleras enligt behov men som ändå är enkla till sin funktion. Planeringsvärdet för energiförbrukningen är 110 kwh/brutto-m2,a Planeringsvärdet för energin som köps är 100 kwh/brutto-m2,a Till byggnaden planeras ett aktivt solenergisystem som kompenserar byggnadens elenergiförbrukning. För att uppnå målen för byggnadens energiförbrukning krävs att man genomgående strävar efter energieffektiva lösningar. Uppnåelse av energiförbrukningsmålen förutsätter också att man till samtliga vvs-system planerar styr- och reglagesystem som möjliggör ändamålsenlig användning. Speciellt innebär detta i denna byggnad att ventilationen kan justeras ändamålsenligt i enskilda rum/lokaler. Byggnadens värmeisolering genomförs enligt de värmeisoleringskrav som är i kraft vid byggnadstidpunkten. För närvarande uppskattas det att dessa krav kommer att ligga på följande nivå: - vägg 0,14 W/m2K - översta bjälklaget och bottenbjälklaget som gränsar till uteluft 0,09 W/m2K - bottenbjälklaget som gränsar till kryputrymmet 0,11 W/m2K - byggnadsdelen som ligger mot marken 0,14 W/m2K - fönster 0,6 W/m2K - dörr 0,7 W/m2K - takfönster 1,0 W/m2K

19 Sammanfattad version av projektplanen till media FINANSIERINGSPLAN Projektet ingår inte i stadens finansieringsplan. Man ämnar genomföra projektet så att det ägs av fastighetsbolaget som staden äger i sin helhet. Genomförandet finansieras genom lån till bolaget. För att få lånen krävs stadens garanti. Projektplanens behandlingsordning i förvaltningen Lokaler som ägs av staden förvaltas enligt stadsstyrelsens principbeslut av fastighetskontoret med undantag av byggnader som tillhör affärsinrättningarna. Stadsstyrelsen godkände nya Anvisningar för behandling av lokalprojekt Enligt anvisningen ska projektplaner för stora (över 5 mn ) byggprojekt godkännas i följande ordning: fastighetsnämnden --> stadsstyrelsen --> fullmäktige. Fastighetskontorets Lokalcentral bereder en framställning till fastighetsnämnden. Användarförvaltningen utfärdar ett utlåtande om projektplanen till lokalcentralen före behandling i fastighetsnämnden. Ekonomi- och planeringscentralen utfärdar ett utlåtande om ärendet före behandling i stadsstyrelsen. Beträffande Centrumbiblioteket gav stadsstyrelsen stadsbiblioteket en uppmaning att bereda projektplanen. Den står klar i april HSB har lett arbetet. Biblioteket och fastighetskontoret har deltagit i arbetet med projektplanen. När projektplanen står klar ska fastighetskontoret be kulturoch biblioteksnämnden ge sitt utlåtande om den. Fastighetsnämnden föredrar ärendet inför stadsstyrelsen. Före behandling i stadsstyrelsen ber förvaltningscentralen ett utlåtande av Ekonomi- och planeringscentralen.

20 Sammanfattad version av projektplanen till media HELSINGFORS STAD BYGGNADSKONTORET HSB-Byggherre KOSTNADSKALKYL Projektplan Centrumbiblioteket XLS CENTRUMBIBLIOTEKET Projektnummer: R Förvaltning: Lokalcentralen / Fastighetsregister Kvarter/adress: BRUTTO-M2: BYGG-M3: Projektledare: Huvudplanerare: Planernas datum: Utarbetad av: K. Tähtinen E. Kaskela lndex: Period Byggnadskostnadsindex Anbudsprisindex Projektplan: 2/ ,2 146,0 MOMS 0 % MOMS 22 % /brutto-m2 /brutto-m2 Byggnadstekniska arbeten VVS-tekniska arbeten Eltekniska arbeten Konstupphandlingar Byggherrens kostnader Lokalcentralens kostnader SAMMANLAGT * inklusive kostnader för projektplaneringsskedet , moms 0% datum Byrådirektör Distribution: Tikka, Vantola, Leistiö, Sipiläinen, M.Laaksonen, Huynh-Nguyen

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa UMa Sametinget fungerar som samesamhällets egen märkesbyggnad och som en viktig symbol för omvärlden. Byggnadens karaktär präglas av naturnärhet och mystik, samtidigt som den uppfyller kraven på funktionalitet

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET

HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET 2011 HELSINGFORS FÖR ALLA 2 (12) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppgörandet av riktlinjerna för tillgänglighet... 3 1.2 Riktlinjernas mål och

Läs mer

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

BORGÅ. Detaljplan 426 BYGGANVISNINGAR Planläggnings- och byggnadsnämnden Ölstens, Uppstens. Stadsdelen 31, kvarteren

BORGÅ. Detaljplan 426 BYGGANVISNINGAR Planläggnings- och byggnadsnämnden Ölstens, Uppstens. Stadsdelen 31, kvarteren BORGÅ Detaljplan 426 BYGGANVISNINGAR Planläggnings- och byggnadsnämnden 29.5.2008 218 Ölstens, Uppstens Stadsdelen 31, kvarteren 3207-3209 1 Borgå stad stadsplaneringsavdelningen ALLMÄNT Uppstens arbetsplatsområde

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering G1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Bostadsplanering Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om bostadsplanering Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

PROGRAM LULEÅ KOMMUN. Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län. Godkänt av Kommunstyrelsen

PROGRAM LULEÅ KOMMUN. Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län. Godkänt av Kommunstyrelsen LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län PROGRAM Godkänt av Kommunstyrelsen 2004-04-13 Detaljplan för del av Innerstaden

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass.

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Hagastaden på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/hagastaden Hagastaden ska bli en levande innerstadsdel med 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser, inräknat befintliga arbetsplatser

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 BÅTBYGGARGATAN

ÅRETS BYGGEN 2003 BÅTBYGGARGATAN 72 BOSTAD STOCKHOLM Jurymotivering: Med noggranhet detaljskärpa, trygga och gedigna materialval och med innovationer som Bokaler har Familjebostäder med White arkitekter skapat attraktiva och ekologiskat

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum sektion genom förskole ovan kapprum EN PLATS FÖR ALLA en skola för mig Vår uppgift är främst att utforma en skola för stora som för små med en flexibilitet som skall kunna följa med stadens behov och skiftningar

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Äppelgården Stadsdelen 10, kvarteren 5700-5712 Planläggnings- och byggnadsnämnden 23.9.2010 299

Äppelgården Stadsdelen 10, kvarteren 5700-5712 Planläggnings- och byggnadsnämnden 23.9.2010 299 BORGÅ Detaljplan 425 Detaljplan ÄPPELGÅRDEN 425 Äppelgården Stadsdelen 10, kvarteren 5700-5712 Planläggnings- och byggnadsnämnden 23.9.2010 299 FASADFÄRGER alla byggnader FASADFÄRGER endast ekonomibyggnader;

Läs mer

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT Checklistan är till hjälp vid bedömningen av kulturobjekts tillgänglighet för personer med rörelse- eller funktionshinder. Rikta gärna eventuella frågor

Läs mer

Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel.

Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel. Lindholmen Det centrala vattennära läget och alla de spännande företag som finns här ger en internationell prägel. Välkommen till Lindholmen! Lindholmen är känt som Göteborgs mest kunskapsintensiva och

Läs mer

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken 3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken (GATA 2 och 8) Parkrummen ska avgränsas av tydliga bebyggelsefronter och gator (GATA 2 och 8). Bebyggelsen samverkar med det storskaliga parkrummet i skala och utgör en

Läs mer

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med unik takhöjd, i flera fall med fantastiska takterrasser

Läs mer

Hotel Lydmar. National museeum. Nybrokajen. Ny tillbyggnad

Hotel Lydmar. National museeum. Nybrokajen. Ny tillbyggnad Nybrokajen DRAMATEN OPERAN GRAND HOTEL NORDISKA MUSEET ROSENBAD SLOTTET SKEPPSHOLMEN tomt där Nobel Center väntas byggas Hotel Lydmar Ny tillbyggnad STOCKHOLM Byggnadens placering i staden Statyparken

Läs mer

Byggrätt eller våningsyta? Helsingfors byggnadstillsyn Juha Veijalainen (Pentti J. Saavalainen)

Byggrätt eller våningsyta? Helsingfors byggnadstillsyn Juha Veijalainen (Pentti J. Saavalainen) Byggrätt eller våningsyta? 14.1.2016 Helsingfors byggnadstillsyn Juha Veijalainen (Pentti J. Saavalainen) 1 Varför detta tema? Begrepp: Verkar ofta vara tilltrasslade hos byggprojektets parter från planering

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Sundstorgsgaraget HELSINGBORG ANLÄGGNING

Sundstorgsgaraget HELSINGBORG ANLÄGGNING ANLÄGGNING HELSINGBORG Jurymotivering: De senaste åren har sett ett flertal kreativa och mer eller mindre innovativa lösningar för parkeringsgarage. Ett attraktivt, öppet och ljust exempel är Sundtorgsgaraget

Läs mer

Förvaltningen som en möjlighet till öppenhet

Förvaltningen som en möjlighet till öppenhet Förvaltningen som en möjlighet till öppenhet Finland är exceptionellt bra på att skapa möjligheter och vara en föregångare när det gäller digital förvaltning. Förvaltningen och det civila samhället stöder

Läs mer

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 projekt: pa k li p pa n N Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 0 10 20 30 40 50 m platsen Projektets mål har varit att evara platsens öppenhet och offentlighet och Röda sten som tydligt landmärke och samtidigt

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

BAKSIDAN AV PROTOTYPHUSET INTERIÖR OCH SJÖN MÖBLER. Helhetstänket: Möblerna är skäddarskydda för Öppet Hus ÖPPET HUS - 2 PERSPEKTIV AV PROTOTYPHUSET

BAKSIDAN AV PROTOTYPHUSET INTERIÖR OCH SJÖN MÖBLER. Helhetstänket: Möblerna är skäddarskydda för Öppet Hus ÖPPET HUS - 2 PERSPEKTIV AV PROTOTYPHUSET KONSTRUKTION 16766 1:3.3 4203 836 4205 28 Leikkaus C-C 28 45M2 24M2 6231 +18.25 35 00 6.5M2 PROTOTYP HUS: SEKTION 1:100 44 15M2 +18.15 200 200 147 22 22 1 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Byggmaterial 320 000 Fönster

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B Detaljplane 498 Borgå, Västra åstranden, stranden för kultur och fritid Detaljplaneändring för stadsdelen 22, Kokon skidcentrum, Kokon föredetta reningsverk, åstrandens

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Väl planerat kunnigt utfört Byggherren ska se till att byggbestämmelserna följs. Det lättaste sättet är att anlita kompetenta planerare, arbetsledare

Väl planerat kunnigt utfört Byggherren ska se till att byggbestämmelserna följs. Det lättaste sättet är att anlita kompetenta planerare, arbetsledare I Finland styrs byggnadernas energiprestanda av flera delar i byggbestämmelsesamlingen som baserar sig på markanvändnings- och bygglagen. Bestämmelserna förpliktar och vägleder byggherren att fatta energieffektiva

Läs mer

Helsingfors planerar 2009:13. Busholmen. En ny marin del av innerstaden

Helsingfors planerar 2009:13. Busholmen. En ny marin del av innerstaden Helsingfors planerar 2009:13 Busholmen En ny marin del av innerstaden Busholmen en ny marin del av innerstaden Busholmen byggs ut till ett bostads- och arbetsplatsområde under åren 2009 2025 när godshamnsfunktionerna

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida.

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Bebyggelse A A Bebyggelsen i området utgör som redan nämnts en förlängning av den befintliga kvartersstrukturen. Kvarteren har dock

Läs mer

DRIVELAB BIG N E DRIVELAB 1

DRIVELAB BIG N E DRIVELAB 1 DRIVELAB BIG N59 36 35.4 E17 54 02.2 2017-01-31 DRIVELAB 1 DRIVELAB - AIRPORTCITY STOCKOLM DRIVELAB 2 DRIVELAB växer vidare DRIVELAB - AIRPORTCITY STOCKOLM DRIVELAB växer och AIRPORTCITY Stockholm öppnar

Läs mer

Messingen i Väsby. Bakgrund

Messingen i Väsby. Bakgrund Messingen i Väsby Välkommen till Messingen. Ett multifunktionellt hus med oändliga möjligheter. Huset Messingen är precis som den legering av koppar och zink som tidigare givit platsen sitt namn. Enkel

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum PM Funktionella krav körspår Innehåll Bilagor... 2 Uppdraget... 3 Utgångspunkter... 3 Funktionella krav och disposition... 3 Tågplattformar i

Läs mer

4/2013 Miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten Trädde i kraft 1.9.

4/2013 Miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten Trädde i kraft 1.9. 4/2013 Miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten Trädde i kraft 1.9.2014 Denna förordning tillämpas på byggnader där energi används

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Entré till stadshuset på markplanet nedanför. Etapp 1 Etapp 2

Entré till stadshuset på markplanet nedanför. Etapp 1 Etapp 2 Cykelleder T Entré till stadshuset på markplanet nedanför T Etapp 1 Etapp Gård T Nya Torg Nya gator Översiktsplan Den nya byggnaden spelar en aktiv roll i stadsplanen för västra Lund och i projektet att

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Antikvariskt utlåtande angående vindsinredning med mera i fastigheten Fåran 1, Solna

Antikvariskt utlåtande angående vindsinredning med mera i fastigheten Fåran 1, Solna Fastighetsbeteckning: Fåran 1 Namn/Gatuadress: Hagavägen 14, 16 Kommun, Stadsdel: Solna, Norra Hagalund Ärendenr: 2015-05-25 Brf Fåran 1 Sarah Philipson Hagavägen 14 Solna Antikvariskt utlåtande angående

Läs mer

Hästholmsvägen kvm Kontor Danvikstull, Nacka

Hästholmsvägen kvm Kontor Danvikstull, Nacka 590 kvm Kontor Danvikstull, Nacka Snabbfakta Fin ledig kontorslokal med genomgående stavparkett i DanvikCenter vid Danvikstull i Nacka Typ: Kontor Storlek: 590 kvm Tillträde: Omgående Denna lokal är i

Läs mer

prisma Aktivitetshall i Araby-Dalbo, Växjö - Förslag

prisma Aktivitetshall i Araby-Dalbo, Växjö - Förslag prisma Ett aktivitetscenter; en plats för fysisk aktivitet på alla nivåer för alla åldrar utan krav på prestation och öppen för alla. I vårt förslag har vi försökt ta fasta på just denna öppenhet och skapat

Läs mer

SCHAUMANSALEN. Välkommen till Campus Allegro och Schaumansalen!

SCHAUMANSALEN. Välkommen till Campus Allegro och Schaumansalen! SCHAUMANSALEN Campus Allegro i centrum av Jakobstad är en österbottnisk pärla med ett utbud som är unikt. Campuset är ett fascinerande center för musik, konst och utbildning, men också en mötesplats för

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 1203/10.03.02/2013 Stadsstyrelsen 259 16.9.2013 144 Motion om att bilda ett fastighetsbolag för stadshuset Beredning och upplysningar: Carl Slätis, tfn 09 816 84419 Mikko

Läs mer

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå.

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå. BAKGRUND VISION 2050 Luleå kommun befinner sig i en expansionsfas. Vision 2050 definierar ett mål om 10 000 nya Luleåbor fram tills 2050, varav hälften av dessa beräknas bo i Kronandalen. Vision 2050 blir

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

Bra presentation. Skateparkens placering? Vi måste försöka bli av med bilen i centrum och bygga lätta leder och utveckla kollektivtrafiken.

Bra presentation. Skateparkens placering? Vi måste försöka bli av med bilen i centrum och bygga lätta leder och utveckla kollektivtrafiken. Allmänt möte Arrangör: Kommitté med uppdrag att ta fram förslag till generella målsättningar för och ett översiktligt innehåll och detaljeringsgrad för en delgeneralplan av Mariehamns centrum MÖTESANTECKNINGAR

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

RIBBINGS VÄG EDSBERG LOTT C

RIBBINGS VÄG EDSBERG LOTT C RIBBINGS VÄG EDSBERG LOTT C KONTEXT NATUR OCH SPORT EDSBERG Sollentuna och Edsberg växer och kommunen planerar för 3800 nya bostäder fram till år 2040. Lotterna längs Ribbings väg har alla förutsättningar

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Stockholm Bibliotek Asplund >>>

Stockholm Bibliotek Asplund >>> Stockholm Bibliotek Asplund >>> P Stockholm Bibliotek Asplund projekt utbyggnad av Asplunds bibliotek plats Stockholm, Sverige formgivare Patrick Verhoeven Ellemijk Marks Remco Rolvink Jonas Strous partners

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Fastighetsbeteckning: Namn: Del av stadsdelen Råsunda Kommun: Solna 2008-09-15 Råsundas taklandskap, råd och riktlinjer vid vindsinredning

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö

Västra Varvsgatan 19. Malmö Västra Varvsgatan 19 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29

SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29 325 Tillägg till detaljplan för Frigga och Freja, Lidköpings kommun SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29 Tillägg till detaljplan för kvarteren Frigga och Freja, Lidköpings

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (6) ANTAGANDEHANDLING 2012-10-29 Dnr MSN 2010/96 214 Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 313, Svetshallen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 347 15.12.2014 11 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Beredning och upplysningar:

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm Jakobsbergsgatan 22 Stockholm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 22 Här finns en ledig lokal 347-70 kvm. Husets karaktär Huset är byggt mellan 1933-39 och ligger i kvarteret Jericho som sträcker

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag GEOGRAFI Läroämnets uppdrag Undervisningen i geografi har till uppgift att stöda uppbyggandet av elevens världsbild. Eleven vägleds att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och i världen och får

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Alkrog 26. stadsdelen, kvarteren 2400 2406 samt grönområden

Alkrog 26. stadsdelen, kvarteren 2400 2406 samt grönområden BORGÅ Detaljplan 378 BYGGANVISNINGAR OCH ÖVERSIKTSPLAN FÖR GRÖNOMRÅDEN Planläggnings- och byggnadsnämnden 1.11.2007 340 Alkrog 26. stadsdelen, kvarteren 2400 2406 samt grönområden Borgå stad stadsplaneringsavdelningen

Läs mer

Vasalunds förskola Examensarbete Vasalund Preschool Degree Project. Heidi Jokinen. Ori Merom, Olof Philipson. Supervisor. Examiner

Vasalunds förskola Examensarbete Vasalund Preschool Degree Project. Heidi Jokinen. Ori Merom, Olof Philipson. Supervisor. Examiner Vasalunds förskola Examensarbete Vasalund Preschool Degree Project Heidi Jokinen Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom, Olof Philipson Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-26 Handläggare: Torbjörn Johansson Telefon: 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Inger Elonsson 2003-04-19 Tfn 508 275 72 Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för del av fastigheten Burmanstorp 1 i stadsdelen Farsta

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer