Bostadsrättsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsförening"

Transkript

1 S;~!~~~ Org.nr Bostadsrättsförening 0 Arsredovisning för räkenskapsåret Sid 1-5 Sid 6 Sid 7-8 Sid 9-13 Sid 13 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar/noter Underskrifter

2 Skintebodaleus Brf Sid 2 Fastigheten Föreningen förvärvade 1974 fastigheterna Skintebo 1:77, 1:78, 1:79, 1:80, 1:81 samt 1:82 i Göteborgs Kommun. Fastigheterna bebyggdes och består av 47 fierbostadshus i 2 våningar. Föreningen upplåter 320 lägenheter med bostadsrätt. Byggnadernas sammanlagda bostadsarea utgör m2. Fastighet 1:82 avser obebyggd tomtmark om ca 250 m2 i norra delen av Klyfteråsvägen vid vändplan. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos försäkringsbolaget Gjensidige. Byggnadernas uppvärmning utgörs av direktverkande el. Lätenhetstördelning storlek antal Irok 6 2rok 140 3rok 140 4rok 32 5rok 2 En del lägenheter är ombyggda och det kan finnas fler respektive färre antal rum. Ca 5 lägenheter är ombyggda så att de är ca 7 m2 större. Under verksamhetsaret har 51 st medlemslägenheter överlatits och styrelsen har beviljat 3 andrahandsuthyrning. För andrahandsuthyrning krävs styrelsens godkännande. Föreningens policy för andrahandsuthyrning är mycket restriktiv och endast enligt Hyresnämndens riktlinjer och då behovsprövat i maximalt 2 år. Vid överlåtelse kan inkomstprövning av köparen göras och vid behov tas en deposition ut av köparen. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Samfällighetsförening Föreningen är medlem i Skintebo Samfällighetsförening (SSF). Föreningens andel är 29,358%. Samfälligheten förvaltar gemensamhetsutrymmen, P-däck mm. Gemensamhetsanläggningar 1 området finns nedanstående gemensamhetsanläggningar; Gemensamhetslokal Kommentar Bastu IGym (K3) Via 5SF 2 större gemensamhetslokaler (Kl & K8) Via 5SF 8 mindre gemensamhetslokaler En via respektive delsamfällighet Övernattningslägenhet

3 Skintebodalens Bil FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Skintebodalens Bostadsrättsförening avger härmed arsredovisning för räkenskapsåret Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplata bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen registrerades hos Bolagsverket. Föreningens senaste stadgar registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, och påföljande konstituerande möte , haft följande sammansättning: Fredrik Pettersson ledamot, ordförande (avfiyttad okt-12) Lars Telestam ledamot, vice ordförande/ordförande fran nov 12 Emelie Aström ledamot, ekonomi Lena Matsvik ledamot, sekreterare Anna Sandelin ledamot, kommunikation Jeanette Wästfelt suppleant, projekt Johan Kavsjö suppleant, fastighet Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för Emelie Aström och Lena Matsvik Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsens ledamöter, två i förening. Föreningens styrelse har under aret hallit 12 protokollförda styrelsemöten. Extra föreningsstämma avhölls För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget Gjensidige. Revisorer Göran Johansson 1 KPMG AB Johan Pauli 1 KPMG AB Valberedning Gunilla Bratt-Hedvall Käth Schroeder Yvonne Löfquist ordinarie revisor, extern suppleant, extern sammankallande

4 Skintebodalens Brf Sid 3 Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhålispian som upprättades 2010 och sträcker sig fram till Underhållspianen uppdaterades november 2011 efter genomförd statusbesiktning Omprövning av underhalisbudget sker fortlöpande (varje år med 3-års prognos). Nedanstående åtgärder har genomförts eller är planerade. Åtgärd Är Kommentar Belysningsvakter på vindar 2012 energibesparing/slutförs Postboxar/del av boxar byts ut - garantiåtgärd Ommalning av fasader löpande underhåll/vart 3:e ar VVS-projekt nya brunnar/hilaluckor min Ombyggnad tvättstugor planeras för bättre nyttjande Reparation av takläckage löpande - akut underhåll Garantibesiktningar 2012 genomförda Verksamhet under året som gått Garantibesiktningar har slutförts under 2012 och ett Mml efterarbeten kommer att pågå under Mats Nilssons arbetsuppgifter har setts över och är sedan Teknisk förvaltare Efter renoveringsprojektet har styrelsen arbetat aktivt med att se över föreningens verksamhet och hur man bäst ska utnyttja föreningens resurser. Genom att följa Skintebodalens bostadsrätts förenings stadgar och Bostadsrättslagen, kan vi minska inhyrd personal och därmed frigöra resurser för förbättringsåtgärder för samtliga medlemmar. Akuta vattenskador av olika grad har uppstått även under Genom att följa underhållsplanen och arbeta med förebyggande underhåll, t.ex. kommer en tillsyn göras av avloppen och avstängningsventiler till vattnet i samband med smörjning av fönster och dörrar, hoppas vi kunna minska antalet skador. Idag har föreningen ett gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar vilket medför att föreningen drar pa sig merkostnader, varför detta kommer att avslutas under Ca 23 av postfacken är utbytta under 2012 (garantiåtgärd). Tyvärr visar resterande tecken pa att behöva bytas ut inom de kommande åren. Tyvärr har vi konstaterat att konditionen på taken inte är den bästa varför besiktning av extern firma beställdes. Besiktningen påbörjades under januari Tvättstugorna i P6 och P8 har fått ny torkutrustning. Styrelsen arbetar tillsammans med föreningens förvaltare på att ta fram förslag hur utrymmet i tvättstugorna ska kunna utnyttjas på ett bättre sätt. Styrelsen har arbetet mycket med befintlig (och ny) hemsida. Målet är att föreningens medlemmar, spekulanter och mäklare ska hitta all nödvändig information pa ett och samma ställe. 2

5 Skintebodalens Brf Sid 4 Föreningens underhallspian uppdateras kontinuerligt av var fdrvaltare i samrad med styrelsen. Främsta målet med detta arbete är att undvika omfattande och kostsamma renoveringsarbeten i framtiden. Detta säkerställs genom att underhållsplanen följs, arbetet med underhåll och skötsel pågår ständigt och vara byggnader halls därmed i kontinuerligt god kondition. Pa sa vis kan Skintebodalens bostadsrättsförenings goda ekonomi och rykte bibehallas och växa. VVS-projekt, när medlem bygger om badrum och kök passar föreningen på att göra sina åtagande t.ex. brunns-, stamledningsbyte och hilaluckor m.m., fortsätter och övervakas av föreningens tekniska förvaltare. Föreningens ekonomi Föreningens likviditet är god. Avgiftshöjningar är styrelsens ansvar gentemot den av stämman godkända ekonomiska planen. Detta för att säkerställa att det avsätts tillräckligt med medel för att underhalla föreningens fastigheter och dess byggnader. Avgiftshöjningar kommer att beräknas minst omfatta inflationsnivån. Lån Föreningen har säkerställt räntenivan för Ian motsvarande 45 Mkr via s.k. SWAP. Dessa Ian jämställs med värdehandling och åsätts ett marknadsvärde som vid arsskiftet var negativt (se not 9) De rörliga lånen är räntesäkrade med räntetak motsvarande kr hos Swedbank. Arsavgifter Arsavgifterna höjdes med 4% den 1januari 2012 och 2% den 1januari Genomsnittlig årsavgift utgjorde 692 kr/m2 vid verksamhetsårets utgång. FastiRhetsskatt/fastighetsavgift Fastigheterna har åsatts värdeår Fastighetsavgiften för bostäder i flerfamiljshus uppgar till kr per lägenhet under 2012 och kr under 2013, alternativt 0,4% av taxeringsvärdet om detta är lägre. Nyckeltal 2Q Bokfört värde per m2 bostadsyta kr Lån per kvm bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta % 4,71 3,94 4,07 Fastighetens belåningsgrad % Elkostnad per kvm bostadsyta kr Pågående fastighetsförbättringar 2010 har fördelats under 2011 och påverkar nyckeltalen. Genomsnittlig skuldränta definieras som vägd genomsnittlig räntesats för fastighetslånen. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastställd värdering 2009.

6 Skintebodalens Bil Sid 5 Förvaltning Ekonomisk förvaltning: Revisorsringen Sverige AB Teknisk förvaltning : Egen regi Löpande ärenden, arbetsledning samt administrativ uppföljning: Egen regi - styrelsen/teknisk förvaltare Övriga avtal Styrelsen har tecknat avtal med för föreningen viktiga hantverkare/samarbetspartners. Detta är företag som kan bistå föreningen med rätt kompetens fran tid till annan då så erfordras. Avtalen säkerställer att styrelsen/föreningen har tillgång till rätt kompetens framöver samt att det finns en bra funktion med god ekonomisk planering och att förvaltningen av föreningens bestand löper väl. Då renoveringsprojektet är avslutat och garantibesiktning genomffird har avtalet med Determinant (Projektledare Fred Nordenmark) avslutats. Nedanstående avtal har tecknats; - Brandbergs Rör - Bygg och Kakel Väst - Borgs EL - Bostadsrätterna (fd SBC) - Revisorsringen (ekonomisk förvaltare) - Xolution (hemsidan) - Gjensidige Försäkring (fastighet - och ansvarsförsäkring) - itux - GothNet fiber - Docuware (kopiator) - Telia (telefoni) - Bredband 2 (bredband) Övrig information Skintebodalens Brf är som kollektiv medlem i Skintebo Samt~l1ighetsförening (5SF) med en andel på 29,358%. Skintebodalens Brf har under aren satsat pa att fördjupa samarbetet dels da vi är en engagerad medlem, dels då all mark runt vara byggnader som ägs av kommunen men förvaltas av 5SF och respektive delsamfällighet (8 st). Förslag till resultatdisposition: Balanserat resultat Arets resultat Till föreningsstämmans förfogande kr kr kr Styrelsen föreslår: Reservering till underhållsfond kr Ianspråkstagande ur underhållsfond kr Balanseras i ny räkning kr 1 övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning, samt till de medföljande tilläggs upplysningarna. t

7 Skintebodalens Brf Sid 6 RESULTA TRÄKNING Intäkter, fastighetsförvaltning Arsavgifter Försäkringsersättningar Övriga intäkter Kostnader, fastighetsförvaltning Underhållskostnader Fastighetsavgift Drift- och förbrukningskostnader Föreningsgemensamma kostnader Avskrivningar Not 1 Not 2 Not 3, 4 Not Resultat fastighetsf6rvaltning Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Skatt Inkomstskatt REDOVISAT RESULTAT

8 Skintebodalens Brf Sid7 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående ombyggnationer Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Not Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-/hyresfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa Bank Summa kassa och bank Summa omsöttningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Skintebodalens Brf Sid 8 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet Eget kapital Medlemsinsatser Underhalisfond Summa bundet eget kapital Fritt Eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Not Långfristiga skulder Checkräkningskredit Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Kortfristig del av langfristigt lån Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Not 9 Not 9 Not 9 Not SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Uttagna fastighetsinteckningar Fastighetsinteckningar som säkerhet för lån ANSVARSFÖRBINDELSER Fastigo tv

10 Skintebodalens Brf Sid 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Arsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag av BFNAR 2009:1, Arsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade Fastigheter Byggnader har värderats till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Byggnaderna avskrivs enligt en progressiv plan på 70 år fram till år Föreningen upprättar en ny avskrivningsplan avseende både byggnaderna och fastighetsförbätt ringarna under Markvärdet är inte föremal för avskrivning, eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Fordringar samt periodisering av intäkter Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsaret redovisas som intäkt. Underhålisfond Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter görs enligt underhallsplan med ca 135 kr/m2. Reserveringen ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens arsstämma sker överföring fran balanserad vinst till underhållsfonden. Avskrivningar Avskrivningarna baseras pa ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar har tillämpats; Byggnader 1,07% 1,07% Fastighetsförbättringar 1,07% 1,07% Standardförbättringar 1,07% 1,07% Ombyggnationer 2,00% 2,00% Inventarier 20,00% 20,00% Maskiner 10,00% 10,00% Ovrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan.

11 Skintebodalens Brf Sid 10 Noter Not 1 Underhållskostnader Löpande underhåll och förbrukning Periodiskt underhåll Not 2 Drift- och törbrukningskostnader El Gemensamhetsanläggning Ge mensamhet sanläg g ning/asfaltering Fastighetsskötsel / förvaltning*) se not 4 Fastighetsstädning Sophämtning/återvinning Not 3 Föreningstemensamma kostnader Arvodeniersättningar inki. sociala avgifter *) se not 4 Lokalhyra Försäkringar Jourkostnader Revisionsarvode Förvaltningsarvode Ko n s uitarvode IT/Hemsida Föreningsavgifter Administrativa kostnader *) Not 4 Arvode, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Förtroendevalda Styrelsearvode Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Övriga arvoden Sociala kostnader Anställda Löner Kostnadsersättningar och förmåner Sociala kostnader Uttagsbeskattning Föreningen har haft 2 manliga heltidsanställd samt timanställda sommararbetare. 3

12 Skintebodaiens Bil Sid Noter Not 5 Avskrivningar Byggnader Fastighetsförbättringar Maskiner och inventarier Not 6 AnWggningstillgångar Byggnader Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar Summa anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Arets avskrivning Bokfört värde 1 planenligt restvärde ingår mark med kr Taxeringsvärde Byggnader Mark Pågående ombyggnationer Ingående anskaffningsvärde Omfört mot nyanskaffning Arets anskaffning Summa anskaffningsvärde Arets avskrivning Bokfört värde Maskiner och inventarier Ingaende anskaffningsvärde Arets anskaffning Summa anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Bokfc5rt värde

13 Skintebodalens Brf Sid 12 Noter Not 7 Förutbetalda kostnader och uppluuna intäkter Fastighetsförsäkring 5 amifihlighetsavgift Upplupen ränta Advokatbyran Granit Övriga interimsfordringar Not 8 Förändring eget kapital Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt stämmobeslut Arets resultat Belopp vid årets slut Insatser & Balanserat upplåtelseavg. Underhallsfond resultat Årets resultat Not 9 Fasti,zhetslån 1~åneinstitut SEB BoLån SEB BoLan SEB BoLån SEB BoLån Swedbank Swedbank 5 wedbank Swedbank 5 wedbank S wedbank 5 wedbank Swedbank Swedbank Swedbank checkräkninpskredit Beviljad kredit Utnyttjad kredit Räntesats Ränteänd ring Belopp Kommande års amortering 2,54% 90 dgr ,73% ,54% 90 dgr ,54% 9odgr ,46% ,15% ,22% 90dgr ,124% 90dgr ,124% 90dgr ,25% 90dgr ,33% ,25% 90 dgr ,124% 90dgr ,44% Ränteswap SEB /5545 I2ST SEB /55451 IST SEB / T Fast räntesats 5,30% 5,29% 4,86% Förfaller Belopp Marknadsvärde /4

14 Skintebodalens Brf Sid 13 Noter Räntetak Fast räntesats Förfaller Belopp Swedbank 4,00% Swedbanlc 4,00% Swedbank 4,00% Swedbank 4,25% Swedbank 4,25% Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen lön/semesterlön Upplupna sociala avgifter Upplupna räntor Förutbetalda avgifter/hyror Revisorsringen Sverige AB Revisionsarvode Kuststäd AB FortumAB Ramböll Samfällighetsavgifter Övriga interimsskulder Underskrifter Göteborg den 3 april 2013 Lars Telestam Emeh Aström /9)28 PZ%it Lena Matsvik Anna Sandelin Revisorspåteckning Min revisio si - - se har avgivits den / Cl e Gör... ansson - uktoriserad revisor KPMG AB

15 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Skintebodalens Bostadsrättsförening, org. nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Skinteboda lens Bostadsrättsförening för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredo visning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvän dig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller vä sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisning en. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsre dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utfor ma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefat tar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse enden rättvisande bild av Skintebodalens Bostadsrättsförenings finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer räkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Skintebodalens Bostadsrättsförening för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt Bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dis positioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med Bostadsrättslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut. åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämrrian behandlar förlusten enligt förslaget förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda möter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg (314 /zf insson revisor

Ársredovisning. räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. för. ar'jr:~rj;:"..~.. ~ Bostadsrättsförening. fa-..i. ~~~ ~_~..-- /~/ '' j': Sid 1-6

Ársredovisning. räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. för. ar'jr:~rj;:..~.. ~ Bostadsrättsförening. fa-..i. ~~~ ~_~..-- /~/ '' j': Sid 1-6 r-'''~''~''"''-'"-" F. f:"x:'/:',.':".,',,,.", Sk' t b d I I..~~.:.;::~~.:., 'c,i~.~.tt ~;;iç in e 0 a ens.\,:_~~..:_~.,,--..:'e-~'~.'-~í'ï";:l ar'jr:~rj;:"..~.. ~ Bostadsrättsförening fa-..i. ~~~ ~_~..--

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355 Org.nr. 769614-9355 Ársredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-11 Sid 12 F örvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar / Noter Underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse,

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

BrfDalen. Ársredovisning. räkenskapsåret. för 2010-01-01--2010-12-31. F örvaltningsberättelse. Org.nr. 769605-9331. Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7

BrfDalen. Ársredovisning. räkenskapsåret. för 2010-01-01--2010-12-31. F örvaltningsberättelse. Org.nr. 769605-9331. Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Org.nr. 769605-9331 Ársredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-11 Sid 11 F örvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggs upplysningar U nderskrifer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer