Förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Söderenergi AB org. nr avger härmed Årsredovisning för räkenskapsåret Alla beloppen redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Ägare och uppdrag Söderenergi AB ägs av Huddinge och Botkyrka kommuner via Södertörns Energi AB, och av Södertälje kommun via Telge AB. Bolaget producerar fjärrvärme för dessa kommuner samt till Salems och Nykvarns kommuner. Den producerade värmen levereras till Södertörns Fjärrvärme AB och Telge Nät AB som i sin tur distribuerar och marknadsför fjärrvärme till slutkunderna inom kommunerna. Sammanlagt försörjs därmed bostäder och arbetsplatser för ca personer med värme. Företaget har dessutom ett produktionssamarbete med Fortum, vilket innebär att det gemensamma produktionssystemet utnyttjas på ett effektivt sätt. Med samarbetet ökar Söderenergis produktion av värme. Söderenergi producerar fjärrvärme i fem anläggningar, Igelstaverket, Igelsta kraftvärmeverk, Fittjaverket, Huddinge maskincentral och Geneta panncentral. I och med starten av Igelsta kraftvärmeverk 2009 har Söderenergis uppdrag utvidgats till att även producera och sälja el samt elcertifikat. Värmeleveranserna till Fortum har också utökats. Söderenergi är moderbolaget i en koncern som äger dotterbolagen Igelstaverkets Förvaltnings AB, Fittjaverkets Förvaltnings AB, samt Söderenergi Kraftvärme AB. Söderenergi arbetar aktivt med att fusionera Igelstaverkets Förvaltnings AB och Fittjaverkets Förvaltnings AB i moderbolaget Söderenergi AB. Fusionen beräknas vara genomförd under våren Verksamheten Viktiga händelser under året Vi har haft en hög tillgänglighet i basproduktionen och kunnat överträffa det budgeterade resultatet om 55 Mkr. Slutresultatet efter finansnetto blev 101 Mkr. Vi har arbetsmiljöcertifierat oss enligt OHSAS och utvecklat säkerhetsarbetet ytterligare internt. Vid sommarens revisioner gjordes en stor insats på kraftvärmeverket då bristfällig murning i cyklonerna gjordes om, vilket bidragit till en hög tillgänglighet för kraftvärmeproduktionen under hösten. Tidigare prov att höja effekten i kraftvärmeverket har varit framgångsrika och tillstånd har sökts från Mark- och miljödomstolen för att få driva verket kontinuerligt med cirka 5% högre effekt. Vi ökar också på ett successivt och kontrollerat sätt, andelen returflis i kraftvärmeverket istället för skogsflis vilket förbättrar ekonomin i produktionen. Under året har vi erhållet ett beslut om bidrag om ca 5 Mkr av EU (varav hälften utbetalats under året), för delfinansiering av en fördjupad utredning för att öka andelen sjötransporter till Igelstaverket. En om- och påbyggnad av Söderenergis kontor för att ersätta slitna baracker har påbörjats under året. Söderenergi har erhållit en dispens för att köra den första ETT-flisbilen i ett forskningsprojekt som drivs av Skogforsk och som handlar om effektivare lastbilstransporter. Bilen som kan lasta en tredjedel mer kommer att köras mellan vår bränsleterminal i Nykvarn och Igelstaverket och beräknas sättas i drift under Två seminarier om framtida utmaningar och affärsmodeller för fjärrvärmen har genomförts i samarbete med distributionsbolagen Telge Nät och Södertörns Fjärrvärme för politiker och tjänstemän i Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn. Målstyrning med Leanfilosofi har fortsatt under året med målet att arbeta på ett mera processorienterat sätt i företaget. Ledarutveckling har genomförts för alla chefer och arbetsledare i Söderenergi. Produktion och ekonomi Året har som helhet varit varmt, i synnerhet har avslutningen av året varit väsentligt varmare än normalt. Det har medfört att levererad värme till Södertörns Fjärrvärme och Telge Nät inte nått upp till budget, utan avviker med 9 %. Värmeleveransen till Fortum Värme avviker med ca 5 %, men däremot uppgår elproduktionen i stort till förväntad nivå. Värmeleveransen uppgick till GWh (2 769), se tabell nedan. Av detta levererades 826 GWh till AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad, för värmeförsörjning av Stockholms södra kommundelar GWh levererades till Södertörns Fjärrvärme AB och Telge Nät AB. Motsvarande leverans var GWh. Värmeleverans i GWh Södertörns Fjärrvärme AB Telge Nät AB varav ångleverans hetvatten 2 6 Fortum Värme Summa Elproduktion i GWh Summa Bränsleförsörjning En effektiv och säker bränsleförsörjning är avgörande för el- och värmeproduktionen. Totalt förbrukar Söderenergi cirka 1 miljon ton bränsle per år (motsvarande cirka 3 miljoner m 3 /år). Av detta går cirka en tredjedel till kraftvärmeverket som främst försörjs med skogsflis och returflis. Huvuddelen av våra bränslen tas in med båt till Igelstas hamn där vi lossar drygt 200 fartyg per år. Av den totala bränslevolymen utgörs cirka 20 procent av skogsflis som kommer från hela Sverige med tåg till bränsleterminalen i Nykvarn. Resterande bränslen kommer med bil. Utöver detta nyttjar vi Stora Vika där vi har lagerkapacitet. I Oxelö sunds hamn kan vi lagra upp till ton träpellets. Utvecklingen överlag på de bränslemarknader som vi handlar på har inneburit sänkta kostnadsnivåer. Störst genomslag ekonomiskt får vi dock när vi ersätter dyrare bränslen med billigare alternativ som att exempelvis öka användningen av returflis och minska andelen skogsflis 2 Söderenergi AB

3 Förvaltningsberättelse Tillståndsfrågor Under året har den tillståndsprövning enligt miljöbalken för Geneta panncentral i Södertälje som påbörjades år 2005 slutligen avgjorts efter det att frågan om slutliga villkor för verksamheten avgjorts av Mark- och miljödomstolen. År 2005 påbörjades också en tillståndsprövning för Huddinge maskincentral i Huddinge. Denna tillståndsprövning avslutades i januari 2014 efter att Mark- och miljööverdomstolen slutligt avgjort vilka villkor som ska gälla för verksamheten. För Igelsta kraftvärmeverk gäller ett tillståndsbeslut från miljödomstolen från I detta tillståndsbeslut finns s k uppskjutna frågor kring avgörande av slutliga villkor för utsläpp till luft och vatten. En prövotidsredovisning med förslag till slutliga villkor lämnades in till tillsynsmyndigheten, ärendet har ännu inte avgjorts. Under året har Söderenergi ansökt hos Mark- och miljödomstolen om att få höja den tillståndsgivna effekten vid Igelsta kraftvärmeverk samt att öka mängden avfallsklassade bränslen till anläggningen. Vidare har Söderenergi anvilket vi gör successivt och på ett kontrollerat sätt i kraftvärmeverket. Vår aktiva närvaro på flera marknader samtidigt gör oss mindre utsatta för snabba kast men ställer samtidigt krav på att ständigt upprätthålla nödvändig marknadskompetens. Det görs i samarbete med Efo AB, ett inköpsbolag som Söderenergi samäger tillsammans med åtta andra kommunala energibolag. Fortsatt arbete pågår för att effektivisera såväl transportlösningar som hantering och lagring av bränsleflödena. Bränsleanvändning Söderenergi siktar så långt det är möjligt och rimligt ur hållbarhetssynpunkt på att använda förnyelsebara bränslen. Av de bränslen som använts för den totala produktionen (värme och el) utgjorde bio- och returbränslen 90 % (92 %), varav plastandelen (i returbränslen) stod för 5 %. Torv stod för 9 % (7 %) och andelen fossila bränslen eldningsolja var 1 % (1 %). Bränslen för värme- och elproduktion, GWh Skogsflis Returflis Trä- och barkpellets Bränslekross Bioolja (tallbeck) Torv Eldningsolja Slamblandning (Astra) 3 3 Summa Elhandel På den nordiska elmarknaden präglades året av varierande elpriser med en kall inledning som medförde högre priser och varm avslutning av året som tillsammans med förbättrad tillgång till vattenkraft ledde till fallande priser i ett som helhet torrt år. Det genomsnittliga spotpriset har varit 329 kr/mwh (272 kr/mwh). Över året har 67 % av nettoportföljen varit säkrad till ett systempris om 434 kr/mwh. Marknaden för elcertifikat har åkt berg- och dalbana under året med en topp på spotpriset om 240 kr/mwh och ett bottenpris på 160 kr/mwh. Under året har 100 % av nettoportföljen sålts till priset 221 kr/mwh. Andelen biooch returbränslen i Igelsta kraftvärmeverk var 98 % och antalet erhållna elcertifikat blev ( ). I slutet av året fick Söderenergi beskedet att man i tilldelningen av utsläppsrätter för 2020 har tilldelats ca utsläppsrätter för det första året. Tilldelningen trappas ned under perioden och år 2020 väntas tilldelningen bli ca st. Resultat och ställning i koncernen Resultat, efter skatt Nettoomsättning Investeringar* Balansomslutning Antalet anställda * Exkl leasade tillgångar. Årsredovisning Investeringar Årets investeringar uppgick till 67,2 Mkr (85,7 Mkr). Liksom föregående år har Söderenergi under året fokuserat på att investera i baspannorna. Utöver detta har ett projekt kring uppförandet av ett nytt kontor startat och kontoret beräknas vara klart vid årsskiftet 2014/2015 och uppgå till ca 78 Mkr (av vilket ca 23 Mkr är upparbetat under året). Dessutom har ett projekt kring ökade sjötransporter påbörjats under året, vilket delvis stöds av EU-bidrag. Därutöver har ett flertal mindre förbättrings- och reinvesteringsprojekt genomförts. Kontor Roster, panna Rönninge pumpstation Asfaltering, Nykvarnsterminalen Ökade sjötransporter Utbyte rökrör, panna Byte rökgasfläktar Övriga löpande investeringar Summa En väsentlig del av det uppförda kraftvärmeverket (produktionsutrustning) leasar Söderenergi av en extern leasegivare. Då Söderenergi följer Bokföringsnämndens allmänna rekommendation BFNAR 2000:4 redovisas detta som en avgift i resultaträkningen. Leasingaffären startades januari 2010 med 1 429,9 Mkr med ett tillägg januari 2011 om 172,3 Mkr och januari om 10,6 Mkr. Miljö Samtliga Söderenergis anläggningar omfattas av ett certifierat miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO Miljöledningssystemet syftar till att åstadkomma en ständig förbättring av verksamheten ur miljö- och resurssynpunkt. Grunden för miljöarbetet är miljöutredningar som genomförts för samtliga anläggningar och den miljö- och hållbarhetspolicy som antagits av företagets styrelse. Utifrån dessa utarbetas årligen miljömål och åtgärdsprogram. Miljöarbetet följs bl a annat upp i en Miljökommitté med representanter från olika enheter och avdelningar inom Söderenergi samt genom interna och externa miljörevisioner. 3

4 Förvaltningsberättelse sökt hos länsstyrelsen om tillstånd för att få rätt att lagra en större mängd avfallsklassade bränslen vid Nykvarns järnvägsterminal. Beslut i båda dessa ärenden förväntas under februari/mars Utsläpp Utrustning för kontroll och rening av utsläpp till vatten och luft har i stort sett fungerat väl under året. Tillfälliga problem har förekommit vad gäller rökgas reningen för svavel och kväveoxider på panna 1 vid Igelsta värmeverk samt för ammoniak på panna 1 och 3 vid Igelsta värmeverk. Även på panna 4 i Fittjaverket har kortvariga störningar inträffat med förhöjda utsläpp av kolmonoxid och stoft. Samtliga askor under året har transporterats till Tveta återvinningsanläggning i Södertälje för återanvändning som konstruktionsmaterial. Arbetsmiljö OCH SÄKERHET Under året har en rad åtgärder vidtagits för att ytterligare öka personsäkerheten vid arbeten som utförs på Söderenergis anläggningar och för att förbättra arbetsmiljön. Organisation och utbildning Under året har vi infört ett ledningssystem för arbetsmiljö och certifierat oss enligt OHSAS Ledningssyste met ger ett stöd för att planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamhetens arbetsmiljöarbete på ett systematiskt sätt så att risker identifieras och åtgärdas. Vi ser redan en rad förbättringar i samband med införandet av OHSAS som t ex bättre tillbudsrapportering, fler utförda riskbedömningar och en ökad medvetenhet hos medarbetarna i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Den utbildningssatsning i första hjälpen som inleddes för samtlig personal har fullföljts under året. Ledningsgruppen har utbildats i en praktisk krisledningsövning tillsammans med andra nyckelpersoner. Vidare har fem nya internrevisorer tillkommit. De har tillsammans med befintliga sex revisorer utbildats för att kunna revidera såväl vårt arbetsmiljöledningssystem som vårt ledningssystem för yttre miljö enligt ISO Chefer har även de utbildats i OHSAS Fyra skyddsombud har tillkommit under året och vi har nu totalt 19 stycken skyddsombud uppdelade på våra olika arbetsmiljöområden. Skyddsombuden har tillsammans med chefer och arbetsledare gått en tredagars grundläggande arbetsmiljöutbildning. Söderenergis kemikaliehantering har förbättrats genom införandet av Ecoonline som är ett webbverktyg med en överblick över företagets samtliga kemikalier. Beslut om nya moderna lokaler Beslut om att bygga bl.a. nya kontorslokaler har fattats under året och byggnadsarbetet har påbörjats. De nya lokalerna kommer att ersätta gamla baracker som är i mycket dåligt skick och innebär en väsentligt förbättrad arbetsmiljö för vår personal. Olycksfall och tillbud Rapportering av olycksfall och tillbud sker enligt en väl fungerande rutin och följs upp genom ett gemensamt nyckeltal i företaget som redovisas i månadsrapporter. Under har fem stycken tillbud/olyckor av allvarligare art inträffat, dessa har anmälts till arbetsmiljöverket. Personal Antal anställda och personalstruktur Söderenergi har vid utgången av, 134 anställda, varav 19 kvinnor och 115 män. I ledningsgruppen är tre kvinnor och sex män. Av 14 personalansvariga är två kvinnor och 12 män. Fördelning av personal på kategorier, åldersstruktur och antal år i företaget framgår av not 5. Personalomsättning Tre tillsvidareanställda medarbetare har slutat under varav en medarbetare har gått i pension. Vi har nyanställt fem personer som är tillsvidareanställda. Personalomsättningen är under året 2,2 % (inklusive pensionsavgång). Frånvaro De anställdas sammanlagda ordinarie tim arbetstid Total sjukfrånvaro tim Total sjukfrånvaro 3,3 % Sjukfrånvaro specificeras i not nr 5. Övertid Den totala övertiden har minskat med 626 timmar. Övertiden för uppgår till timmar. Kompetenshöjande aktiviteter En kontinuerlig kompetensutveckling är väsentlig för att nå företagets mål. Under har chefer, arbetsledare och skyddsombud genomgått en tredagars utbildning i Bättre arbetsmiljö. Dessutom har chefer och arbetsledare fått en fördjupad ledarträning på 2 dagar/person. Söderenergis personal deltar i olika branschråd och nätverksträffar samt på Svensk Fjärrvärmes branschmöten, Värme- och kraftföreningens konferenser m.m. Framtiden Vi fortsätter på den inslagna vägen med att vidareutveckla och effektivisera verksamheten på Söderenergi. Det gäller både vår personal, vårt arbetssätt, anläggningar, bränsle och logistik. Vi går vidare med den fördjupade studie som startades kring effektivisering av vår interna logistik samt utbyggnad av flera lagerytor och kaj. Det övergripande målet är att öka sjötransporterna och vi räknar med att under 2014 kunna fatta beslut kring några av delprojekten i studien. Under 2014 tas den nya flisbilen i bruk som kommer att minska våra transporter mellan Nykvarn och Igelsta med en tredjedel. Fjärrvärme är en samhällsviktig infrastruktur med stora värden i och det är av vikt att fortsätta bygga samarbeten, samt lyfta fram fjärrvärmens fördelar och dess roll i ett hållbart samhälle, tillsammans med distributionsbolagen Södertörns Fjärrvärme och Telge Nät. Balanserat resultat: Erhållna koncernbidrag: Årets vinst: Vinstdisposition tkr tkr tkr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överförs tkr 4 Söderenergi AB

5 Koncernens resultaträkning Noter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning 690 Totala intäkter Rörelsens kostnader: Energi, råvaror och material Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Totalt rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat 12 ÅRETS RESULTAT Koncernens Balansräkning TILLGÅNGAR Noter Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Fortsättning E Årsredovisning 5

6 Koncernens balansräkning Fortsättning E Noter Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Noter Eget kapital 21 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 500 aktier) Bundna reserver Ansamlad förlust/fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Skulder till ägarkommuner Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Söderenergi AB

7 Koncernens KassaflödeSanalys Noter Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde före räntor och skatt Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapital Varulager och förråd Rörelsefordringar Rörelseskulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Investeringsverksamheten Investering i byggnader och mark Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar Försäljning inventarier KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FÖRE FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Finansieringsverksamheten Nettoskuld, årets ingång Förändring i skulder till kreditinstitut, netto Förändring i likvida medel Nettoskuld, årets utgång FÖRÄNDRING AV NETTOSKULD Erhållet/återbet aktieägartillskott KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Räntebärande nettoskuld ställning Långfristiga räntebärande skulder Kassa och bank NETTOSKULD VID ÅRETS UTGÅNG Årsredovisning 7

8 s resultaträkning Noter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader: Energi, råvaror och material Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar: Räntor från fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Söderenergi AB

9 s balansräkning TILLGÅNGAR Noter Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Noter Eget kapital Bundet eget kapital 21 Aktiekapital (1 500 aktier) Ansamlad förlust/fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Erhållna koncernbidrag, netto efter skatt Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Summa obeskattade reserver Fortsättning E Årsredovisning 9

10 s balansräkning Fortsättning E Noter Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till ägarkommuner Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Söderenergi AB

11 s Kassaflödesanalys Noter Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde före räntor och skatt Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt 484 Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapital Varulager och förråd Rörelsefordringar Rörelseskulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Investeringsverksamheten Investering i byggnader och mark Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar Försäljning inventarier Förändring långfristiga fordringar dotterbolag KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FÖRE FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Finansieringsverksamheten Nettoskuld, årets ingång Förändring i skulder till kreditinstitut, netto Förändring i likvida medel Nettoskuld, årets utgång FÖRÄNDRING AV NETTOSKULD Erhållet / återbet aktieägartillskott Erhållna koncernbidrag KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Räntebärande nettoskuld ställning Långfristiga räntebärande skulder Kassa och bank NETTOSKULD VID ÅRETS UTGÅNG Årsredovisning 11

12 NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för större företag. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna. Koncernbokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Avskrivningsprocent framgår av not 8. Leasing Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Detta innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Varulager Varulagret avseende bränslen är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Innehav av elcertifikat och utsläppsrätter anses utgöra lager. Elcertifikaten och utsläppsrätterna är värderade till ett vägt pris av finansiell prissäkring och spotkurs per balansdagen. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Skatter Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd 2001:1 Inkomstskatter. Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och förändring av uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden och justering av tidigare års skatt. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Statliga bidrag Intäkter av elcertifikat och utsläppsrätter som tilldelats genom egen produktion, redovisas som bidrag från staten. Elcertifikat och utsläppsrätter redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas och företaget kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Not 2 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättning och övriga intäkter fördelar sig enligt följande: Koncernen Södertörns Fjärrvärme AB Telge Nät AB AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad Södertörns Fjärrvärme AB, Skogås Försäljning el och elcertifikat Övriga intäkter Summa Södertörns Fjärrvärme AB Telge Nät AB AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad Södertörns Fjärrvärme AB, Skogås Försäljning el och elcertifikat Övriga intäkter Summa Söderenergi AB

13 NOTER Not 3 Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter Valutakursvinst Försäljning bränsle och skrot Uthyrning Ånggenerator Övriga rörelseintäkter Summa Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av moderbolagets intäkter avser 3,4 % försäljning till dotterföretag. Av rörelsens kostnader avser 7 % köp från dotterföretag. Not 5 Antalet anställda samt sjukfrånvaro Antal anställda Antal anställda varav män Antal anställda varav män Sverige % % Koncernen totalt Koncernens dotterbolag har inga anställda. Personalstruktur Driftpersonal Underhållspersonal Produktionsledning Åldersstrukturen, fördelad på manliga och kvinnliga medarbetare inom respektive åldersintervall, framgår av nedanstående tabell. Ålder S:a Kvinnor Män Summa Av nedanstående tabell framgår medarbetarnas antal år i företaget. Den visar dels på en hög andel nyanställda de senaste åren, dels på en personalstyrka med många år på företaget. Söderenergi har inför att Igelsta kraftvärmeverk togs i drift (2009/2010) behövt nyanställa på många håll i organisationen. Antal år S:a Antal medarbetare Fortsättning E Årsredovisning 13

14 NOTER E Not 5 fortsättning Frånvaro De anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) Total sjukfrånvaro (procent) 3,3 3,4 Korttidsfrånvaro, < 60 dagar/år (timmar) Korttidsfrånvaro, < 60 dagar/år (procent) 2,4 2,2 Långtidsfrånvaro, > 60 dagar/år (timmar) Långtidsfrånvaro, > 60 dagar/år (procent) 0,9 1,2 Kvinnor (samtliga) Sammanlagd ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) Sjukfrånvaro (procent) i förhållande till gruppen kvinnor 6,8 5,0 Kvinnor under 29 år Sammanlagd ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) 80 Sjukfrånvaro (procent) i förhållande till gruppen kvinnor under 29 år 4,0 Kvinnor år Sammanlagd ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) Sjukfrånvaro (procent) i förhållande till gruppen kvinnor år 7,5 3,0 Kvinnor 50 år eller äldre Sammanlagd ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) Sjukfrånvaro (procent) i förhållande till gruppen kvinnor 50 år eller äldre 4,8 11,0 Män (samtliga) Sammanlagd ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) Sjukfrånvaro (procent) i förhållande till gruppen män 2,7 3,1 Män under 29 år Sammanlagd ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) Sjukfrånvaro (procent) i förhållande till gruppen män under 29 år 2,2 1,7 Män år Sammanlagd ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) Sjukfrånvaro (procent) i förhållande till gruppen män år 1,8 1,7 Män 50 år eller äldre Sammanlagd ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) Sjukfrånvaro (procent) i förhållande till gruppen män 50 år eller äldre 4,0 5,2 Den ordinarie arbetstiden har definierats såsom den avtalade ordinarie arbetstiden för varje respektive anställd. Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Sociala kostnader Sociala kostnader Löner och andra (varav pensions- Löner och andra (varav pensionsersättningar kostnader) ersättningar kostnader) *(11 249) *(17 593) Koncernen totalt *(11 249) *(17 593) * Av moderbolagets pensionskostnader avser (1 262) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till (8 189). Gruppen styrelse och VD inkluderar även vvd och fd. anställd vvd och VD. Vice verkställande direktör ha per tillträtt annan tjänst inom företaget. Tjänsten kommer ej att återbesättas. Verkställande direktör i moderbolaget har utfästelse om ålderspension enligt kollektivavtalet om pensioner på det kommunala området PA-KFS 09. Uppsägningstid gäller med sex månader ömsesidigt från verkställande direktör och bolagets sida. 14 Söderenergi AB

15 NOTER Avtal avseende avgångsvederlag finns tecknat med verkställande direktör. Vid uppsägning av verkställande direktör (uppsägningstid 6 månader) från bolagets sida ska 6 månadslöner utbetalas. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget vederlag. Om verställande direktören tillträder ny tjänst inom 12 månader ska avgångsvederlaget reduceras med belopp motsvarande den nya inkomsten. Löner och andra ersättningar fördelad per land och mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda: Styrelse och VD Övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Sverige Koncernen totalt Not 7 Information angående ersättning till revisor Till koncernens och moderbolagets revisor och revisionsföretag har ersättning utgått: För revision Öhrlings Price Waterhouse Coopers 115 Ernst & Young För fristående rådgivning, biträde etc. Öhrlings Price Waterhouse Coopers 221 Ernst & Young Not 8 Avskrivningar Avskrivningar har beräknats på tillgångarnas anskaffningsvärde och med beaktande av följande ekonomiska livslängder. Antal år Kontorsinventarier 5 Maskiner 5 Övriga inventarier 5 Datorer 3 5 Bilar 5 Elpannor 10 Värmeproduktionsanläggningar Byggnadsinventarier Byggnader Fjärrvärmeledningar 30 Avskrivningstiden för byggnader överensstämmer med skattemässiga. Immateriella tillgångar har avskrivits baserat på avtalens resterande löptid, för Södertörns Fjärrvärme AB avseende transitering till Stockholm Energi AB 6,7 % per år och Salems kommun avseende förläggning huvudledning med 6,7 % per år. Not 9 Räntor från fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter från dotterbolag Årsredovisning 15

16 NOTER Not 10 Ränteintäkter Koncernen Ränteintäkter, övriga Ränteintäkter, övriga Not 11 Räntekostnader Koncernen Räntekostnader, övriga Räntekostnader, övriga Som säkerhet för underliggande lån, krediter och leasingavtal har kommunal borgen beviljats. Sedan våren 2011 är Söderenergis lån, krediter, exklusive en checkräkningskredit, och ränteswapar överflyttade till de tre ägarkommunerna. Förvaltning av detta sker i en gemensam internbank kopplad till Södertälje kommuns internbank. För att säkerställa en stabil räntenivå räntesäkrar företagets ägare underliggande lån, krediter och leasingavtal för företaget. Det totala marknadsvärdet på balansdagen för ingångna ränteswapar uppgår till 428 Mkr. Not 12 Skatt på årets resultat Koncernen Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Summa 0 0 Skatt erhållna koncernbidrag Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Summa Söderenergi AB

17 NOTER Not 13 Immateriella anläggningstillgångar Koncernen Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskriv ningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaff ningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskriv ningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Not 14 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaff ningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskriv ningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde Byggnad Mark Totalt Karleby 1: Karleby 1: Karleby 2: Totalt taxeringsvärde Årsredovisning Fortsättning E 17

18 NOTER E Not 14 fortsättning Koncernen Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/Utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Försäljning/Utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade avskriv ningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/Utrangering Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaff ningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Försäljning/Utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade avskriv ningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Not 15 Pågående nyanläggningar Koncernen Pågående nyanläggningar Ingående balans Under året nedlagda kostnader Försäljning/Utrangeringar Omklassificeringar Utgående balans Not 16 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffande/försäljning Omräkningsdifferens valutakurser Utgående anskaffningsvärde Söderenergi AB

19 NOTER Kapitalandel / Eget kapital Årets resultat rösträttsandel Antal aktier Bokfört värde Igelstaverkets Förvaltnings AB % / 100% Fittjaverkets Förvaltnings AB % / 100% Söderenergi Kraftvärme AB % / 100% Summa Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte: Organisationsnummer Säte Igelstaverkets Förvaltnings AB Södertälje Fittjaverkets Förvaltnings AB Södertälje Söderenergi Kraftvärme AB Södertälje Not 17 Andelar i intresseföretag Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Kapitalandel Rösträttsandel Antal aktier Bokfört värde EFO AB 17% 17% Svenska Energiaskor AB 15% 15% Summa 170 Uppgifter om intresseföretagens organisationsnummer och säte: Organisationsnummer Säte EFO AB Stockholm Svenska Energiaskor AB Stockholm Not 18 Uppskjuten skattefordran Koncernen Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skattefordran Not 19 Övriga fordringar Koncernen Preliminärskatt Energi-, koldioxid-, elskatt Övrigt Summa Preliminärskatt Energi-, koldioxid-, elskatt Övrigt Summa Årsredovisning 19

20 Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter NOTER Koncernen Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter elcertifikat Upplupna intäkter utsläppsrätter Upplupna intäkter riskpremie Övrigt Summa Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter elcertifikat Upplupna intäkter utsläppsrätter Upplupna intäkter riskpremie Övrigt Summa Not 21 Förändring av eget kapital Koncernen Fria reserver/ Aktieägar- Aktiekapital balanserad V/F tillskott Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Återbet 50% av aktieägartillskott Årets resultat Belopp vid årets utgång Fria reserver/ Aktieägar- Årets resultat/ Aktiekapital balanserad V/F tillskott koncernbidrag Totalt Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Återbet 50% av aktieägartillskott Erhållna koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Koncernen Avsättning KPA pensioner Avsättning KPA pensioner Not 23 Uppskjuten skatteskuld Koncernen Uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatteskuld Söderenergi AB

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013

Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013 Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013 Söderenergi i korthet öderenergi producerar fjärrvärme och el S och ägs av Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommuner. Fjärrvärmen säljs av distributionsbolagen

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

ÅR SR EDOVISNING 2011

ÅR SR EDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 211 sysav 211 innehåll Innehåll Detta är Sysav 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 29 Bolagsstyrning 3 Flerårsöversikt koncernen 32 Resultaträkning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer