Förvaltningsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Söderenergi AB org. nr avger härmed Årsredovisning för räkenskapsåret Alla beloppen redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Ägare och uppdrag Söderenergi AB ägs av Huddinge och Botkyrka kommuner via Södertörns Energi AB, och av Södertälje kommun via Telge AB. Bolaget producerar fjärrvärme för dessa kommuner samt till Salems och Nykvarns kommuner. Den producerade värmen levereras till Södertörns Fjärrvärme AB och Telge Nät AB som i sin tur distribuerar och marknadsför fjärrvärme till slutkunderna inom kommunerna. Sammanlagt försörjs därmed bostäder och arbetsplatser för ca personer med värme. Företaget har dessutom ett produktionssamarbete med Fortum, vilket innebär att det gemensamma produktionssystemet utnyttjas på ett effektivt sätt. Med samarbetet ökar Söderenergis produktion av värme. Söderenergi producerar fjärrvärme i fem anläggningar, Igelstaverket, Igelsta kraftvärmeverk, Fittjaverket, Huddinge maskincentral och Geneta panncentral. I och med starten av Igelsta kraftvärmeverk 2009 har Söderenergis uppdrag utvidgats till att även producera och sälja el samt elcertifikat. Värmeleveranserna till Fortum har också utökats. Söderenergi är moderbolaget i en koncern som äger dotterbolagen Igelstaverkets Förvaltnings AB, Fittjaverkets Förvaltnings AB, samt Söderenergi Kraftvärme AB. Söderenergi arbetar aktivt med att fusionera Igelstaverkets Förvaltnings AB och Fittjaverkets Förvaltnings AB i moderbolaget Söderenergi AB. Fusionen beräknas vara genomförd under våren Verksamheten Viktiga händelser under året Vi har haft en hög tillgänglighet i basproduktionen och kunnat överträffa det budgeterade resultatet om 55 Mkr. Slutresultatet efter finansnetto blev 101 Mkr. Vi har arbetsmiljöcertifierat oss enligt OHSAS och utvecklat säkerhetsarbetet ytterligare internt. Vid sommarens revisioner gjordes en stor insats på kraftvärmeverket då bristfällig murning i cyklonerna gjordes om, vilket bidragit till en hög tillgänglighet för kraftvärmeproduktionen under hösten. Tidigare prov att höja effekten i kraftvärmeverket har varit framgångsrika och tillstånd har sökts från Mark- och miljödomstolen för att få driva verket kontinuerligt med cirka 5% högre effekt. Vi ökar också på ett successivt och kontrollerat sätt, andelen returflis i kraftvärmeverket istället för skogsflis vilket förbättrar ekonomin i produktionen. Under året har vi erhållet ett beslut om bidrag om ca 5 Mkr av EU (varav hälften utbetalats under året), för delfinansiering av en fördjupad utredning för att öka andelen sjötransporter till Igelstaverket. En om- och påbyggnad av Söderenergis kontor för att ersätta slitna baracker har påbörjats under året. Söderenergi har erhållit en dispens för att köra den första ETT-flisbilen i ett forskningsprojekt som drivs av Skogforsk och som handlar om effektivare lastbilstransporter. Bilen som kan lasta en tredjedel mer kommer att köras mellan vår bränsleterminal i Nykvarn och Igelstaverket och beräknas sättas i drift under Två seminarier om framtida utmaningar och affärsmodeller för fjärrvärmen har genomförts i samarbete med distributionsbolagen Telge Nät och Södertörns Fjärrvärme för politiker och tjänstemän i Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn. Målstyrning med Leanfilosofi har fortsatt under året med målet att arbeta på ett mera processorienterat sätt i företaget. Ledarutveckling har genomförts för alla chefer och arbetsledare i Söderenergi. Produktion och ekonomi Året har som helhet varit varmt, i synnerhet har avslutningen av året varit väsentligt varmare än normalt. Det har medfört att levererad värme till Södertörns Fjärrvärme och Telge Nät inte nått upp till budget, utan avviker med 9 %. Värmeleveransen till Fortum Värme avviker med ca 5 %, men däremot uppgår elproduktionen i stort till förväntad nivå. Värmeleveransen uppgick till GWh (2 769), se tabell nedan. Av detta levererades 826 GWh till AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad, för värmeförsörjning av Stockholms södra kommundelar GWh levererades till Södertörns Fjärrvärme AB och Telge Nät AB. Motsvarande leverans var GWh. Värmeleverans i GWh Södertörns Fjärrvärme AB Telge Nät AB varav ångleverans hetvatten 2 6 Fortum Värme Summa Elproduktion i GWh Summa Bränsleförsörjning En effektiv och säker bränsleförsörjning är avgörande för el- och värmeproduktionen. Totalt förbrukar Söderenergi cirka 1 miljon ton bränsle per år (motsvarande cirka 3 miljoner m 3 /år). Av detta går cirka en tredjedel till kraftvärmeverket som främst försörjs med skogsflis och returflis. Huvuddelen av våra bränslen tas in med båt till Igelstas hamn där vi lossar drygt 200 fartyg per år. Av den totala bränslevolymen utgörs cirka 20 procent av skogsflis som kommer från hela Sverige med tåg till bränsleterminalen i Nykvarn. Resterande bränslen kommer med bil. Utöver detta nyttjar vi Stora Vika där vi har lagerkapacitet. I Oxelö sunds hamn kan vi lagra upp till ton träpellets. Utvecklingen överlag på de bränslemarknader som vi handlar på har inneburit sänkta kostnadsnivåer. Störst genomslag ekonomiskt får vi dock när vi ersätter dyrare bränslen med billigare alternativ som att exempelvis öka användningen av returflis och minska andelen skogsflis 2 Söderenergi AB

3 Förvaltningsberättelse Tillståndsfrågor Under året har den tillståndsprövning enligt miljöbalken för Geneta panncentral i Södertälje som påbörjades år 2005 slutligen avgjorts efter det att frågan om slutliga villkor för verksamheten avgjorts av Mark- och miljödomstolen. År 2005 påbörjades också en tillståndsprövning för Huddinge maskincentral i Huddinge. Denna tillståndsprövning avslutades i januari 2014 efter att Mark- och miljööverdomstolen slutligt avgjort vilka villkor som ska gälla för verksamheten. För Igelsta kraftvärmeverk gäller ett tillståndsbeslut från miljödomstolen från I detta tillståndsbeslut finns s k uppskjutna frågor kring avgörande av slutliga villkor för utsläpp till luft och vatten. En prövotidsredovisning med förslag till slutliga villkor lämnades in till tillsynsmyndigheten, ärendet har ännu inte avgjorts. Under året har Söderenergi ansökt hos Mark- och miljödomstolen om att få höja den tillståndsgivna effekten vid Igelsta kraftvärmeverk samt att öka mängden avfallsklassade bränslen till anläggningen. Vidare har Söderenergi anvilket vi gör successivt och på ett kontrollerat sätt i kraftvärmeverket. Vår aktiva närvaro på flera marknader samtidigt gör oss mindre utsatta för snabba kast men ställer samtidigt krav på att ständigt upprätthålla nödvändig marknadskompetens. Det görs i samarbete med Efo AB, ett inköpsbolag som Söderenergi samäger tillsammans med åtta andra kommunala energibolag. Fortsatt arbete pågår för att effektivisera såväl transportlösningar som hantering och lagring av bränsleflödena. Bränsleanvändning Söderenergi siktar så långt det är möjligt och rimligt ur hållbarhetssynpunkt på att använda förnyelsebara bränslen. Av de bränslen som använts för den totala produktionen (värme och el) utgjorde bio- och returbränslen 90 % (92 %), varav plastandelen (i returbränslen) stod för 5 %. Torv stod för 9 % (7 %) och andelen fossila bränslen eldningsolja var 1 % (1 %). Bränslen för värme- och elproduktion, GWh Skogsflis Returflis Trä- och barkpellets Bränslekross Bioolja (tallbeck) Torv Eldningsolja Slamblandning (Astra) 3 3 Summa Elhandel På den nordiska elmarknaden präglades året av varierande elpriser med en kall inledning som medförde högre priser och varm avslutning av året som tillsammans med förbättrad tillgång till vattenkraft ledde till fallande priser i ett som helhet torrt år. Det genomsnittliga spotpriset har varit 329 kr/mwh (272 kr/mwh). Över året har 67 % av nettoportföljen varit säkrad till ett systempris om 434 kr/mwh. Marknaden för elcertifikat har åkt berg- och dalbana under året med en topp på spotpriset om 240 kr/mwh och ett bottenpris på 160 kr/mwh. Under året har 100 % av nettoportföljen sålts till priset 221 kr/mwh. Andelen biooch returbränslen i Igelsta kraftvärmeverk var 98 % och antalet erhållna elcertifikat blev ( ). I slutet av året fick Söderenergi beskedet att man i tilldelningen av utsläppsrätter för 2020 har tilldelats ca utsläppsrätter för det första året. Tilldelningen trappas ned under perioden och år 2020 väntas tilldelningen bli ca st. Resultat och ställning i koncernen Resultat, efter skatt Nettoomsättning Investeringar* Balansomslutning Antalet anställda * Exkl leasade tillgångar. Årsredovisning Investeringar Årets investeringar uppgick till 67,2 Mkr (85,7 Mkr). Liksom föregående år har Söderenergi under året fokuserat på att investera i baspannorna. Utöver detta har ett projekt kring uppförandet av ett nytt kontor startat och kontoret beräknas vara klart vid årsskiftet 2014/2015 och uppgå till ca 78 Mkr (av vilket ca 23 Mkr är upparbetat under året). Dessutom har ett projekt kring ökade sjötransporter påbörjats under året, vilket delvis stöds av EU-bidrag. Därutöver har ett flertal mindre förbättrings- och reinvesteringsprojekt genomförts. Kontor Roster, panna Rönninge pumpstation Asfaltering, Nykvarnsterminalen Ökade sjötransporter Utbyte rökrör, panna Byte rökgasfläktar Övriga löpande investeringar Summa En väsentlig del av det uppförda kraftvärmeverket (produktionsutrustning) leasar Söderenergi av en extern leasegivare. Då Söderenergi följer Bokföringsnämndens allmänna rekommendation BFNAR 2000:4 redovisas detta som en avgift i resultaträkningen. Leasingaffären startades januari 2010 med 1 429,9 Mkr med ett tillägg januari 2011 om 172,3 Mkr och januari om 10,6 Mkr. Miljö Samtliga Söderenergis anläggningar omfattas av ett certifierat miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO Miljöledningssystemet syftar till att åstadkomma en ständig förbättring av verksamheten ur miljö- och resurssynpunkt. Grunden för miljöarbetet är miljöutredningar som genomförts för samtliga anläggningar och den miljö- och hållbarhetspolicy som antagits av företagets styrelse. Utifrån dessa utarbetas årligen miljömål och åtgärdsprogram. Miljöarbetet följs bl a annat upp i en Miljökommitté med representanter från olika enheter och avdelningar inom Söderenergi samt genom interna och externa miljörevisioner. 3

4 Förvaltningsberättelse sökt hos länsstyrelsen om tillstånd för att få rätt att lagra en större mängd avfallsklassade bränslen vid Nykvarns järnvägsterminal. Beslut i båda dessa ärenden förväntas under februari/mars Utsläpp Utrustning för kontroll och rening av utsläpp till vatten och luft har i stort sett fungerat väl under året. Tillfälliga problem har förekommit vad gäller rökgas reningen för svavel och kväveoxider på panna 1 vid Igelsta värmeverk samt för ammoniak på panna 1 och 3 vid Igelsta värmeverk. Även på panna 4 i Fittjaverket har kortvariga störningar inträffat med förhöjda utsläpp av kolmonoxid och stoft. Samtliga askor under året har transporterats till Tveta återvinningsanläggning i Södertälje för återanvändning som konstruktionsmaterial. Arbetsmiljö OCH SÄKERHET Under året har en rad åtgärder vidtagits för att ytterligare öka personsäkerheten vid arbeten som utförs på Söderenergis anläggningar och för att förbättra arbetsmiljön. Organisation och utbildning Under året har vi infört ett ledningssystem för arbetsmiljö och certifierat oss enligt OHSAS Ledningssyste met ger ett stöd för att planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamhetens arbetsmiljöarbete på ett systematiskt sätt så att risker identifieras och åtgärdas. Vi ser redan en rad förbättringar i samband med införandet av OHSAS som t ex bättre tillbudsrapportering, fler utförda riskbedömningar och en ökad medvetenhet hos medarbetarna i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Den utbildningssatsning i första hjälpen som inleddes för samtlig personal har fullföljts under året. Ledningsgruppen har utbildats i en praktisk krisledningsövning tillsammans med andra nyckelpersoner. Vidare har fem nya internrevisorer tillkommit. De har tillsammans med befintliga sex revisorer utbildats för att kunna revidera såväl vårt arbetsmiljöledningssystem som vårt ledningssystem för yttre miljö enligt ISO Chefer har även de utbildats i OHSAS Fyra skyddsombud har tillkommit under året och vi har nu totalt 19 stycken skyddsombud uppdelade på våra olika arbetsmiljöområden. Skyddsombuden har tillsammans med chefer och arbetsledare gått en tredagars grundläggande arbetsmiljöutbildning. Söderenergis kemikaliehantering har förbättrats genom införandet av Ecoonline som är ett webbverktyg med en överblick över företagets samtliga kemikalier. Beslut om nya moderna lokaler Beslut om att bygga bl.a. nya kontorslokaler har fattats under året och byggnadsarbetet har påbörjats. De nya lokalerna kommer att ersätta gamla baracker som är i mycket dåligt skick och innebär en väsentligt förbättrad arbetsmiljö för vår personal. Olycksfall och tillbud Rapportering av olycksfall och tillbud sker enligt en väl fungerande rutin och följs upp genom ett gemensamt nyckeltal i företaget som redovisas i månadsrapporter. Under har fem stycken tillbud/olyckor av allvarligare art inträffat, dessa har anmälts till arbetsmiljöverket. Personal Antal anställda och personalstruktur Söderenergi har vid utgången av, 134 anställda, varav 19 kvinnor och 115 män. I ledningsgruppen är tre kvinnor och sex män. Av 14 personalansvariga är två kvinnor och 12 män. Fördelning av personal på kategorier, åldersstruktur och antal år i företaget framgår av not 5. Personalomsättning Tre tillsvidareanställda medarbetare har slutat under varav en medarbetare har gått i pension. Vi har nyanställt fem personer som är tillsvidareanställda. Personalomsättningen är under året 2,2 % (inklusive pensionsavgång). Frånvaro De anställdas sammanlagda ordinarie tim arbetstid Total sjukfrånvaro tim Total sjukfrånvaro 3,3 % Sjukfrånvaro specificeras i not nr 5. Övertid Den totala övertiden har minskat med 626 timmar. Övertiden för uppgår till timmar. Kompetenshöjande aktiviteter En kontinuerlig kompetensutveckling är väsentlig för att nå företagets mål. Under har chefer, arbetsledare och skyddsombud genomgått en tredagars utbildning i Bättre arbetsmiljö. Dessutom har chefer och arbetsledare fått en fördjupad ledarträning på 2 dagar/person. Söderenergis personal deltar i olika branschråd och nätverksträffar samt på Svensk Fjärrvärmes branschmöten, Värme- och kraftföreningens konferenser m.m. Framtiden Vi fortsätter på den inslagna vägen med att vidareutveckla och effektivisera verksamheten på Söderenergi. Det gäller både vår personal, vårt arbetssätt, anläggningar, bränsle och logistik. Vi går vidare med den fördjupade studie som startades kring effektivisering av vår interna logistik samt utbyggnad av flera lagerytor och kaj. Det övergripande målet är att öka sjötransporterna och vi räknar med att under 2014 kunna fatta beslut kring några av delprojekten i studien. Under 2014 tas den nya flisbilen i bruk som kommer att minska våra transporter mellan Nykvarn och Igelsta med en tredjedel. Fjärrvärme är en samhällsviktig infrastruktur med stora värden i och det är av vikt att fortsätta bygga samarbeten, samt lyfta fram fjärrvärmens fördelar och dess roll i ett hållbart samhälle, tillsammans med distributionsbolagen Södertörns Fjärrvärme och Telge Nät. Balanserat resultat: Erhållna koncernbidrag: Årets vinst: Vinstdisposition tkr tkr tkr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överförs tkr 4 Söderenergi AB

5 Koncernens resultaträkning Noter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning 690 Totala intäkter Rörelsens kostnader: Energi, råvaror och material Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Totalt rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat 12 ÅRETS RESULTAT Koncernens Balansräkning TILLGÅNGAR Noter Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Fortsättning E Årsredovisning 5

6 Koncernens balansräkning Fortsättning E Noter Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Noter Eget kapital 21 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 500 aktier) Bundna reserver Ansamlad förlust/fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Skulder till ägarkommuner Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Söderenergi AB

7 Koncernens KassaflödeSanalys Noter Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde före räntor och skatt Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapital Varulager och förråd Rörelsefordringar Rörelseskulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Investeringsverksamheten Investering i byggnader och mark Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar Försäljning inventarier KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FÖRE FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Finansieringsverksamheten Nettoskuld, årets ingång Förändring i skulder till kreditinstitut, netto Förändring i likvida medel Nettoskuld, årets utgång FÖRÄNDRING AV NETTOSKULD Erhållet/återbet aktieägartillskott KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Räntebärande nettoskuld ställning Långfristiga räntebärande skulder Kassa och bank NETTOSKULD VID ÅRETS UTGÅNG Årsredovisning 7

8 s resultaträkning Noter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader: Energi, råvaror och material Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar: Räntor från fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner RESULTAT EFTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Söderenergi AB

9 s balansräkning TILLGÅNGAR Noter Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Noter Eget kapital Bundet eget kapital 21 Aktiekapital (1 500 aktier) Ansamlad förlust/fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Erhållna koncernbidrag, netto efter skatt Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Summa obeskattade reserver Fortsättning E Årsredovisning 9

10 s balansräkning Fortsättning E Noter Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till ägarkommuner Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Söderenergi AB

11 s Kassaflödesanalys Noter Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde före räntor och skatt Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt 484 Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapital Varulager och förråd Rörelsefordringar Rörelseskulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Investeringsverksamheten Investering i byggnader och mark Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar Försäljning inventarier Förändring långfristiga fordringar dotterbolag KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FÖRE FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Finansieringsverksamheten Nettoskuld, årets ingång Förändring i skulder till kreditinstitut, netto Förändring i likvida medel Nettoskuld, årets utgång FÖRÄNDRING AV NETTOSKULD Erhållet / återbet aktieägartillskott Erhållna koncernbidrag KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Räntebärande nettoskuld ställning Långfristiga räntebärande skulder Kassa och bank NETTOSKULD VID ÅRETS UTGÅNG Årsredovisning 11

12 NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för större företag. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna. Koncernbokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Avskrivningsprocent framgår av not 8. Leasing Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Detta innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Varulager Varulagret avseende bränslen är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Innehav av elcertifikat och utsläppsrätter anses utgöra lager. Elcertifikaten och utsläppsrätterna är värderade till ett vägt pris av finansiell prissäkring och spotkurs per balansdagen. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Skatter Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd 2001:1 Inkomstskatter. Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och förändring av uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden och justering av tidigare års skatt. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Statliga bidrag Intäkter av elcertifikat och utsläppsrätter som tilldelats genom egen produktion, redovisas som bidrag från staten. Elcertifikat och utsläppsrätter redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas och företaget kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Not 2 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättning och övriga intäkter fördelar sig enligt följande: Koncernen Södertörns Fjärrvärme AB Telge Nät AB AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad Södertörns Fjärrvärme AB, Skogås Försäljning el och elcertifikat Övriga intäkter Summa Södertörns Fjärrvärme AB Telge Nät AB AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad Södertörns Fjärrvärme AB, Skogås Försäljning el och elcertifikat Övriga intäkter Summa Söderenergi AB

13 NOTER Not 3 Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter Valutakursvinst Försäljning bränsle och skrot Uthyrning Ånggenerator Övriga rörelseintäkter Summa Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av moderbolagets intäkter avser 3,4 % försäljning till dotterföretag. Av rörelsens kostnader avser 7 % köp från dotterföretag. Not 5 Antalet anställda samt sjukfrånvaro Antal anställda Antal anställda varav män Antal anställda varav män Sverige % % Koncernen totalt Koncernens dotterbolag har inga anställda. Personalstruktur Driftpersonal Underhållspersonal Produktionsledning Åldersstrukturen, fördelad på manliga och kvinnliga medarbetare inom respektive åldersintervall, framgår av nedanstående tabell. Ålder S:a Kvinnor Män Summa Av nedanstående tabell framgår medarbetarnas antal år i företaget. Den visar dels på en hög andel nyanställda de senaste åren, dels på en personalstyrka med många år på företaget. Söderenergi har inför att Igelsta kraftvärmeverk togs i drift (2009/2010) behövt nyanställa på många håll i organisationen. Antal år S:a Antal medarbetare Fortsättning E Årsredovisning 13

14 NOTER E Not 5 fortsättning Frånvaro De anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) Total sjukfrånvaro (procent) 3,3 3,4 Korttidsfrånvaro, < 60 dagar/år (timmar) Korttidsfrånvaro, < 60 dagar/år (procent) 2,4 2,2 Långtidsfrånvaro, > 60 dagar/år (timmar) Långtidsfrånvaro, > 60 dagar/år (procent) 0,9 1,2 Kvinnor (samtliga) Sammanlagd ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) Sjukfrånvaro (procent) i förhållande till gruppen kvinnor 6,8 5,0 Kvinnor under 29 år Sammanlagd ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) 80 Sjukfrånvaro (procent) i förhållande till gruppen kvinnor under 29 år 4,0 Kvinnor år Sammanlagd ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) Sjukfrånvaro (procent) i förhållande till gruppen kvinnor år 7,5 3,0 Kvinnor 50 år eller äldre Sammanlagd ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) Sjukfrånvaro (procent) i förhållande till gruppen kvinnor 50 år eller äldre 4,8 11,0 Män (samtliga) Sammanlagd ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) Sjukfrånvaro (procent) i förhållande till gruppen män 2,7 3,1 Män under 29 år Sammanlagd ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) Sjukfrånvaro (procent) i förhållande till gruppen män under 29 år 2,2 1,7 Män år Sammanlagd ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) Sjukfrånvaro (procent) i förhållande till gruppen män år 1,8 1,7 Män 50 år eller äldre Sammanlagd ordinarie arbetstid (timmar) Total sjukfrånvaro (timmar) Sjukfrånvaro (procent) i förhållande till gruppen män 50 år eller äldre 4,0 5,2 Den ordinarie arbetstiden har definierats såsom den avtalade ordinarie arbetstiden för varje respektive anställd. Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Sociala kostnader Sociala kostnader Löner och andra (varav pensions- Löner och andra (varav pensionsersättningar kostnader) ersättningar kostnader) *(11 249) *(17 593) Koncernen totalt *(11 249) *(17 593) * Av moderbolagets pensionskostnader avser (1 262) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till (8 189). Gruppen styrelse och VD inkluderar även vvd och fd. anställd vvd och VD. Vice verkställande direktör ha per tillträtt annan tjänst inom företaget. Tjänsten kommer ej att återbesättas. Verkställande direktör i moderbolaget har utfästelse om ålderspension enligt kollektivavtalet om pensioner på det kommunala området PA-KFS 09. Uppsägningstid gäller med sex månader ömsesidigt från verkställande direktör och bolagets sida. 14 Söderenergi AB

15 NOTER Avtal avseende avgångsvederlag finns tecknat med verkställande direktör. Vid uppsägning av verkställande direktör (uppsägningstid 6 månader) från bolagets sida ska 6 månadslöner utbetalas. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget vederlag. Om verställande direktören tillträder ny tjänst inom 12 månader ska avgångsvederlaget reduceras med belopp motsvarande den nya inkomsten. Löner och andra ersättningar fördelad per land och mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda: Styrelse och VD Övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Sverige Koncernen totalt Not 7 Information angående ersättning till revisor Till koncernens och moderbolagets revisor och revisionsföretag har ersättning utgått: För revision Öhrlings Price Waterhouse Coopers 115 Ernst & Young För fristående rådgivning, biträde etc. Öhrlings Price Waterhouse Coopers 221 Ernst & Young Not 8 Avskrivningar Avskrivningar har beräknats på tillgångarnas anskaffningsvärde och med beaktande av följande ekonomiska livslängder. Antal år Kontorsinventarier 5 Maskiner 5 Övriga inventarier 5 Datorer 3 5 Bilar 5 Elpannor 10 Värmeproduktionsanläggningar Byggnadsinventarier Byggnader Fjärrvärmeledningar 30 Avskrivningstiden för byggnader överensstämmer med skattemässiga. Immateriella tillgångar har avskrivits baserat på avtalens resterande löptid, för Södertörns Fjärrvärme AB avseende transitering till Stockholm Energi AB 6,7 % per år och Salems kommun avseende förläggning huvudledning med 6,7 % per år. Not 9 Räntor från fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter från dotterbolag Årsredovisning 15

16 NOTER Not 10 Ränteintäkter Koncernen Ränteintäkter, övriga Ränteintäkter, övriga Not 11 Räntekostnader Koncernen Räntekostnader, övriga Räntekostnader, övriga Som säkerhet för underliggande lån, krediter och leasingavtal har kommunal borgen beviljats. Sedan våren 2011 är Söderenergis lån, krediter, exklusive en checkräkningskredit, och ränteswapar överflyttade till de tre ägarkommunerna. Förvaltning av detta sker i en gemensam internbank kopplad till Södertälje kommuns internbank. För att säkerställa en stabil räntenivå räntesäkrar företagets ägare underliggande lån, krediter och leasingavtal för företaget. Det totala marknadsvärdet på balansdagen för ingångna ränteswapar uppgår till 428 Mkr. Not 12 Skatt på årets resultat Koncernen Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Summa 0 0 Skatt erhållna koncernbidrag Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Summa Söderenergi AB

17 NOTER Not 13 Immateriella anläggningstillgångar Koncernen Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskriv ningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaff ningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskriv ningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Not 14 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaff ningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskriv ningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde Byggnad Mark Totalt Karleby 1: Karleby 1: Karleby 2: Totalt taxeringsvärde Årsredovisning Fortsättning E 17

18 NOTER E Not 14 fortsättning Koncernen Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/Utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Försäljning/Utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade avskriv ningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/Utrangering Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaff ningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Försäljning/Utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade avskriv ningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Not 15 Pågående nyanläggningar Koncernen Pågående nyanläggningar Ingående balans Under året nedlagda kostnader Försäljning/Utrangeringar Omklassificeringar Utgående balans Not 16 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffande/försäljning Omräkningsdifferens valutakurser Utgående anskaffningsvärde Söderenergi AB

19 NOTER Kapitalandel / Eget kapital Årets resultat rösträttsandel Antal aktier Bokfört värde Igelstaverkets Förvaltnings AB % / 100% Fittjaverkets Förvaltnings AB % / 100% Söderenergi Kraftvärme AB % / 100% Summa Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte: Organisationsnummer Säte Igelstaverkets Förvaltnings AB Södertälje Fittjaverkets Förvaltnings AB Södertälje Söderenergi Kraftvärme AB Södertälje Not 17 Andelar i intresseföretag Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Kapitalandel Rösträttsandel Antal aktier Bokfört värde EFO AB 17% 17% Svenska Energiaskor AB 15% 15% Summa 170 Uppgifter om intresseföretagens organisationsnummer och säte: Organisationsnummer Säte EFO AB Stockholm Svenska Energiaskor AB Stockholm Not 18 Uppskjuten skattefordran Koncernen Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skattefordran Not 19 Övriga fordringar Koncernen Preliminärskatt Energi-, koldioxid-, elskatt Övrigt Summa Preliminärskatt Energi-, koldioxid-, elskatt Övrigt Summa Årsredovisning 19

20 Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter NOTER Koncernen Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter elcertifikat Upplupna intäkter utsläppsrätter Upplupna intäkter riskpremie Övrigt Summa Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter elcertifikat Upplupna intäkter utsläppsrätter Upplupna intäkter riskpremie Övrigt Summa Not 21 Förändring av eget kapital Koncernen Fria reserver/ Aktieägar- Aktiekapital balanserad V/F tillskott Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Återbet 50% av aktieägartillskott Årets resultat Belopp vid årets utgång Fria reserver/ Aktieägar- Årets resultat/ Aktiekapital balanserad V/F tillskott koncernbidrag Totalt Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Återbet 50% av aktieägartillskott Erhållna koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Koncernen Avsättning KPA pensioner Avsättning KPA pensioner Not 23 Uppskjuten skatteskuld Koncernen Uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatteskuld Söderenergi AB

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer