STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden (13)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2014-09-30 1 (13)"

Transkript

1 Sidnr 1 (13) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum, kl Ulf Gustafsson (S) Peter Sövig (STP) Bengt Simonsson-Fröjd (S), tjänstgörande ersättare Rune Sandin (C) Andreas Nikkinen (MP), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Lars Strandlund, förvaltningschef Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning, Robert Klouda, gästhamnschef, Eiton Ohlsson, avdelningschef, Renhållsavd, 103 Conny Hansson, gatuchef, 104 Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef, Mattias Olsson, mark- och exploateringsingenjör, Lisbeth Hansson, controller, Ulla Hedlund, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Peter Sövig Strömstad Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ulla Hedlund Ordförande... Ulf Gustafsson Justerare... Peter Sövig Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Tekniska förvaltningen Underskrift... Ulla Hedlund Utdragsbestyrkning

2 Sida 2 TN 101 Dnr TN/ Color Line/Fjord Line/Sandefjords hamn - information Hamnchef Niclas Samuelsson informerar om aktuell lägesinformation för Color Line, Fjord Line och Sandefjords hamn. Ordförande Ulf Gustafsson tackar för informationen.

3 Sida 3 TN 102 Dnr TN/ Gästhamnen, taxor och sopsortering information Gästhamnschef Robert Klouda informerar om förslag till justeringar och tillägg av gästhamnstaxan, sopsortering i gästhamnen samt utbyggnad av bryggor i Rossö hamn. Ordförande Ulf Gustafsson tackar för informationen.

4 Sida 4 TN 103 Dnr TN/ Samlare för småelektronik, glödlampor, lysrör och batterier information Avdelningschef Eiton Olsson informerar om nya samlare för småelektronik, glödlampor, lysrör och batterier som finns placerade vid Återvinningsstationerna på Oslovägen, vid Statoil, och på Karlsgatan vid Strömsvallen. Ordförande Ulf Gustafsson tackar för informationen.

5 Sida 5 TN 104 Dnr TN/ Ljusmässa Strömsdalen information Gatuchef Conny Hansson informerar att kommunen har upplåtit mark i Strömsdalen för ljusmässa den oktober Ordförande Ulf Gustafsson tackar för informationen.

6 Sida 6 TN 105 Dnr TN/ Kungbäck 1:49- förfrågan om arrende för parkering Ägaren av fastigheten Kungbäck 1:30, Per-Olof Rauséus, har inkommit med en förfrågan om att få arrendera del av Kungbäck 1:49 för parkering, se markerat område på bilaga KA1. Parkeringen ska användas för vandrarhemmets och restaurangens gäster. Restaurangen är i drift sedan tidigare och bygglov för vandrarhem finns och byggnation ska påbörjas inom kort. I bygglovet, daterat , för Kungbäck 1:49 som avsåg ombyggnad och ändrad användning av byggnad till vandrarhem med ca 5 rum har behovet av parkeringsplatser hanterats; Enligt Strömstads parkeringsnorm ligger kravet på 12 stycken om hela byggnaden används för restaurangändamål och 6 stycken om hela byggnaden används för hotelländamål. Antalet möjliga parkeringsplatser (12 st) bedöms därmed vara tillräckliga för ändamålet. Sökanden har i sin ansökan om bygglov angett att det finns möjlighet till ca 15 parkeringsplatser inom den yta som är avsedd för parkering inom fastigheten. Arbete pågår med den fördjupade översiktsplanen för Norra Kustområdet, vilken bland annat berör det aktuella området. Med tanke på pågående FÖP- arbete samt att parkeringsbehovet ansetts kunna lösas inom fastigheten i bygglovet anser inte Tekniska förvaltningen att det är lämpligt att upplåta marken. Tekniska förvaltningens förslag till s beslut: att avslå ansökan. beslutar att avslå ansökan. Per- Olof Rauseus, Kungbäck Krakhagen 1, Strömstad Mark- och exploateringschef, Kristin Ulfstad

7 Sida 7 TN 106 Dnr TN/ Norra Slön 1:7- försäljning av del av Johan Goksöyr och Jonas Edlund arrenderar sedan tidigare ett markområde för en lagerlokal för båtförvaring, belägen i anslutning till kommunens reningsverk på Österröd. Då kommunen har för avsikt att utöka området för reningsverket har kommunen sagt upp arrendet. Inom industriområdet på Prästängen har kommunen ett markområde dit byggnaden skulle kunna flyttas. Den aktuella byggnaden utgör ca 250 kvm. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till tomt utgörande 1495 kvm, se bilaga KA. Det aktuella området berörs av en detaljplan som medger att 50 % av tomten får bebyggas. Detaljplanen innehåller även en bestämmelse om ett minsta avstånd om 15 meter till befintligt dike i söder samt att marken endast kan belastas med lätt byggnad utan pålning. Kommunen har VA- ledningar både i norr och väster som begränsar placeringen av byggnaden samt utnyttjandet av byggrätten. År 2009 sålde kommunen industritomter på Prästängen för kr/kvm. På grund av begränsningarna i uppförandet av byggnad på den föreslagna tomten anser tekniska förvaltningen att ca 50 % avdrag på priset på marken anses skäligt. Tekniska förvaltningens förslag till s beslut: att försälja den aktuella tomten till ett pris om 125 kr/kvm. Köparen bekostar avstyckning samt övriga kostnader som är förenade med köpet. beslutar att försälja den aktuella tomten till ett pris om 125 kr/kvm. Köparen bekostar avstyckning samt övriga kostnader som är förenade med köpet. Johan Goksöyr, Ödegårdsvägen 3, Strömstad Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad

8 Sida 8 TN 107 Dnr TN/ Norrkärr 1:50 Upplåtelse av nytt arrende för parkeringsplats När fastigheten Norrkärr 1:202 avstyckades år 1981 löste aldrig Lantmäteriet parkeringsfrågan. I förrättningen erhölls servitut för befintlig trappa och gångstig från Monelids vägsamfällighet till ovan nämnd fastighet. Man hänvisade i avstyckningsakten till att lösa parkeringsfrågan i samband med kommande byggnadsplan som då troligen skulle innebära viss ombyggnation av Monelidsvägen. Det har sedan inte säkerställts någon parkeringsplats i samband med någon vägförrättning och inte heller i byggnadsplanen. En så kallad boendeparkering som annars upplåts av kommunen kostar 1000 kr/år. Det hänvisas då till några utvalda parkeringar vilka får nyttjas i mån av plats. Det är därför inte skäligt att ta mindre betalt för denna parkeringsplats. Gatuchef Conny Hansson samt mark- och exploateringsingenjör Mattias Olsson har varit på plats och bedömt att det finns tillräcklig yta för aktuell parkeringsplats. Tekniska förvaltningens förslag till s beslut: att upprätta nytt arrendeavtal med Astrid Antonsson för parkeringsplats till en bil med arrendetid på 1 år som förlängs med 1 år i sänder om ej uppsägning ej sker senast 6 månader före arrendetidens utgång. Arrendeavgiften föreslås utgöra 1000 kr/år, vilken ska räknas upp med KPI varje år. Arrendeavgiften gäller från 1 november beslutar att upprätta nytt arrendeavtal med Astrid Antonsson för parkeringsplats till en bil med arrendetid på 1 år som förlängs med 1 år i sänder om ej uppsägning ej sker senast 6 månader före arrendetidens utgång. Arrendeavgiften föreslås utgöra 1000 kr/år, vilken ska räknas upp med KPI varje år. Arrendeavgiften gäller från 1 november Astrid Antonsson, c/o Lena Agustsson, Korpegatan 17 A Strömstad Mark- och exploateringsingenjör Mattias Olsson

9 Sida 9 TN 108 Dnr TN/ Uppsägning för villkorsändring av arrende för biluppställning samt bibehållande av byggnad berörande fastighet Strömstad 3:13 och Mällby 1:16 Två markområden om ca 250 kvm vardera av fastigheterna Mällby 1:16 och Strömstad 3:13 i har sedan arrenderats av ägarna till fastigheten Mällby 1:25. Marita och Egil Ekerot förvärvade fastigheten Mällby 1:25 och tidigare ägares arrendekontrakt överfördes då på Marita och Egil. Ändamålet är att på arrendestället och därpå uppförd byggnad skall användas för biluppställning. Arrendeavgiften var tidigare kr/år. Tekniska förvaltningens förslag till s beslut: att ändra arrendeavgiften till kr/år. Arrendeavgiften ska räknas upp med KPI varje år. Arrendeavgiften gäller från 1 december beslutar att ändra arrendeavgiften till kr/år. Arrendeavgiften ska räknas upp med KPI varje år. Arrendeavgiften gäller från 1 december Marita och Egil Ekerot, Mällbyvägen 20, Strömstad Mark- och exploateringsingenjör Mattias Olsson

10 Sida 10 TN 109 Dnr TN/ Kebal 2:96 Upplåtelse av lägenhetsarrende för båtuppställning vintertid Strömstads Marina AB har tidigare erhållit tillfälliga arrendekontrakt för båtuppställningen vintertid vilka upprättats inför varje nytt arrendeår utan rätt till förlängning. Man vill från kommunens sida istället upprätta ett arrendekontrakt för båtuppställningen som per automatik förlängs med ett år i sänder om ej uppsägning sker inom nedan angiven tid. Det är dock viktigt att poängtera att det är endast 1/10-15/5 varje år som arrendatorn har rätt att ianspråktaga området för båtuppställning. Övrig tid skall området vara fritt från båtar och material som hör båtuppställningen till eftersom det då istället skall användas för kommunal parkering. Tekniska förvaltningens förslag till s beslut: att upprätta nytt arrendeavtal med Strömstads Marina AB för båtuppställning vintertid (1/10-15/5) på ett ca 900 kvm stort område. Upplåtelsetiden är 1 år som förlängs med 1 år i sänder om ej uppsägning sker senast 6 månader före arrendetidens utgång. Arrendeavgiften föreslås utgöra kr/år. Arrendeavgiften gäller från 1 oktober beslutar att upprätta nytt arrendeavtal med Strömstads Marina AB för båtuppställning vintertid (1/10-15/5) på ett ca 900 kvm stort område. Upplåtelsetiden är 1 år som förlängs med 1 år i sänder om ej uppsägning sker senast 6 månader före arrendetidens utgång. Arrendeavgiften föreslås utgöra kr/år. Arrendeavgiften gäller från 1 oktober Strömstads Marina AB, Kebalviken, Strömstad Mark- och exploateringsingenjör Mattias Olsson

11 Sida 11 TN 110 Dnr TN/ Delårsbokslut per den 31 augusti 2014 Controller Lisbeth Oskarsson har överlämnat delårsbokslut per den 31 augusti 2014 samt prognos för helåret 2014 för skattefinansierad och taxefinansierade verksamheter. beslutar att godkänna förvaltningens förslag till delårsbokslut samt att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Ekonomichef Agneta Johansson Controller Lisbeth Hansson

12 Sida 12 TN 111 Dnr TN/ Budget 2015 samt plan Controller Lisbeth Oskarsson har överlämnat förslag till driftbudget och investeringsbudget för år 2015 med plan för för skattefinansierad verksamhet, Vatten- och avloppsverksamheten, Avfallsverksamheten och Fjärrvärmeverksamheten. beslutar att godkänna driftbudget och investeringsbudget för år 2015 med plan i enlighet med Tekniska förvaltningens förslag samt att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen. Rune Sandin (C) och Andreas Nikkinen (MP) deltog inte i beslutet. Kommunstyrelsen Ekonomichef Agneta Johansson Controller Lisbeth Hansson

13 Sida 13 TN 112 Delegations- och anmälningsärenden Föreligger delegationsärenden enligt bilagorna A B: A. Delegationsärenden Gatuavdelningen, markupplåtelse B. Delegationsärenden Gatuavdelningen, parkeringstillstånd beslutar att lägga ärendena till handlingarna.

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-08 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 8 januari 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen 2013 KS 12/116 2 Allmän

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål, 16 2 * Investeringsbudget 2013, plan 2014-2016, 17 3 * Rambudget 2013, plan 2014-2015, 18 4 * Bokslut 2011, 19 5 * Elev- och

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande

PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande 2013-03-2r TEKNISKA NÀMNDEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID Tekniska nämnden Kasen kl. 13:00-16:30 TEDAMöTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE övrrot Zeidi Ström (M) Ordlorande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordftirande

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-02-12 1

Tekniska nämnden 2009-02-12 1 Tekniska nämnden 2009-02-12 1 Plats och tid kl 13.00 15.40 Beslutande Ersättare Pär Palmgren, m, ordf. Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordf Bertil Kjellqvist, s tj gj som ers för Benny Petersson, s Kristina

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Tekniska nämnden 2008-08-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av va-nätet 50 Ombyggnad avloppsanläggning, Tänndalen 51 Projektering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer