Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013-14"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Året som gått 1 Vd har ordet 2 Roll och position 4 Mål och strategi 6 Verksamhet 7 Nyinvesteringar 11 Viktiga händelser under året 12 Affärsområde Technology 14 Affärsområde Life Science 16 Affärsområde Industrifinans 18 Medarbetare i fokus 20 De största engagemangen 21 Nätverk / mentorsprogram 22 Årsstämma 23 Fondstyrning 25 Hållbarhetsredovisning 26 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 31 Resultaträkning 34 Balansräkning 35 Kassaflödesanalys 37 Tilläggsupplysningar 38 Noter 39 Revisionsberättelse 45 Styrelse 46 Medarbetare 47 industrifonden i korthet Industrifonden investerar i tillväxtföretag med svensk anknytning. Industrifonden arbetar på affärsmässiga villkor i partnerskap med entreprenörer och andra investerare i syfte att nå avkastning. Industrifonden agerar långsiktigt, har gott om kapital och medverkar aktivt till utveckling och värdebyggande i företagen. Industrifonden har tillgångar på 3,8 miljarder kr och direkta engagemang i 92 bolag inom många olika branscher. Industrifonden är en stiftelse bildad av staten Allt kapital återinvesteras i nya bolag. Industrifonden har deltagit i fler än 60 lönsamma försäljningar av bolag sedan investeringar bokfört värde fördelat på Första investeringsår bolagens omsättning, MSEK affärsområde Före % % Industrifinans 23% Övrigt 2% Efter % % % Technology 43% % % Life Science 32% b Industrifonden

3 Året som gått avser verksamhetsåret 1 juli 2013 till och med 30 juni 2014 Årets resultat uppgår till 227 ( 93) miljoner kr, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 6,2 ( 2,6) procent. Det förbättrade resultatet förklaras främst av lyckade avyttringar av innehav, en betalning från Prosolvias konkursbo samt högre avkastning för placeringsverksamheten. Exits gjordes under året i Scandinavian Air Ambulance, som såldes till brittiska Avincis, och i Arcam, där Industrifonden sålde en del av sitt innehav. Exits har också gjorts i Boule Diagnostics och i Scandidos. Industrifonden fick 113 miljoner kr från det tidigare innehavet Prosolvias konkursbo. Investeringarna under året uppgick till 488 (369) miljoner kr. Av detta avsåg 184 (68) miljoner kr investeringar i 12 (7) nya bolag och 304 (301) följdinvesteringar i 39 (33) tidigare engagemang. Industrifondens egna kapital ökade till (3 519) miljoner kr. Det investerade kapitalet 1) ökade till (1 558) miljoner kr, motsvarande 46 (44) procent av Industrifondens egna kapital. Övervärden i de noterade innehaven i Arcam och Cellavision ökade under året med 422 miljoner kr och uppgick på balansdagen till 657 miljoner kr. Anders Slettengren utsågs till ny verkställande direktör för Industrifonden. Han efterträdde Claes de Neergaard den 15 september ) Bokfört värde på finansiella anläggningstillgångar och aktier i noterade bolag. Resultat MSEK investeringar per år MSEK totala tillgångar MSEK /10 10/11 11/12 12/13 13/ /10 10/11 11/12 12/13 13/ /10 10/11 11/12 12/13 13/14 Nyinvesteringar Följdinvesteringar Likvida medel Investerat kapital Industrifonden Året som gått 1

4 Ett riktigt bra år Det gångna verksamhetsåret präglades av ett klart tillfredsställande resultat, betydande ny- och följdinvesteringar och en utmärkt värde tillväxt i noterade aktier. Världsekonomin är nu inne på sjätte året efter finanskrisen. Konjunkturen repar sig långsamt, men Europa släpar efter. Trots trög konjunktur görs det spektakulära företagsbyggen och gigantiska värden skapas på mycket kort tid, i synnerhet i USA men även i Sverige (Spotify, Mojang, Tobii, QlikTech). Det gäller i första hand företag med internetbaserade nya affärsmodeller med global räckvidd. Denna typ av bolag finansieras ofta med hjälp av externt riskkapital via venture capitalfonder, superangels eller börsen. Under den senaste tioårsperioden har det klagats över att tillgången på riskvilligt kapital för tillväxtbolag har varit för låg, inte minst i Sverige. Det är fortfarande delvis korrekt, men jag ser flera tecken på att en pånyttfödelse är på gång. Utländska investerare har stort intresse för svenska tillväxtbolag. Den viktigaste drivkraften ur ett investerarperspektiv är att avkastningspotentialen ser intressant ut. Inom internet, mjukvara och media känns det som utbudet av intressanta idéer i dag möter en mera mångfacetterad och tillmötesgående riskkapitalmarknad. Detsamma gäller dessvärre inte utvecklingsbolag inom cleantech, läkemedel, medicinsk teknologi, halvledare och industri. Dessa präglas ofta av långa och kostsamma utvecklingsperioder med negativt kassaflöde och långsam reducering av affärsrisken. Här är tillgången till uthålligt riskkapital mycket knapp. För att öka utbudet av kapital till life science etablerade vi under året ett nära samarbete med vår motsvarighet i Norge, Investinor. Tanken är att öka dyna miken genom investeringar i båda riktningarna. Två sådana gjordes förra året. 488 miljoner kr i ett femtiotal bolag och andra investerare tillförde bolagen drygt 600 miljoner kr, vilket indikerar de betydande belopp som kan attraheras till tillväxtbolag. Det finansiella resultatet blev ett överskott på 227 miljoner kr. Detta har skapats av en delexit ur Arcam, avyttringen av Scandinavian Air Ambulance, ett riktigt bra finansnetto och en betydande utbetalning från konkursförvaltaren i Prosolvia. Vi har därutöver i investeringsportföljen ett rekordstort övervärde i aktier i de noterade bolagen Arcam och Cellavision. Utsikter framåt Industrifondens affärsmodell fungerar. Inte sedan 1996 har fonden fått kapitaltillskott. Därefter har överskott från investeringar och finansnettot använts för nya investeringar. Vi har för närvarande 2 miljarder kr tillgängligt för investeringar och som en skyddsvall för flera år av ogynnsamma marknadsförhållanden. Under året har vi gjort reviderade bedömningar av framtida möjlig värdetillväxt i befintliga investeringar. Vi kalkylerar med att vi måste investera cirka 400 miljoner kr i befintliga portföljbolag och att vi under 4-5 år borde kunna mer än dubbla investerat kapital. Men, självklart är dessa beräkningar mycket osäkra. Investeringar kostar regelmässigt mer än man tror och tar längre tid att köra i mål. betydande belopp Verksamhetsåret blev mycket bra för Industrifonden. Vi har i stort sett klarat de mål angående investeringar, kostnadseffektivitet och lönsamhet (räknat på en femårsperiod) som styrelsen satt upp. Vi investerade 2 Vd har ordet Industrifonden

5 Under året har vi strukturerat våra processer kring hållbarhet. En viktig uppgift för oss som ansvarsfull investerare är att stödja våra bolag i deras arbete med hållbarhetsfrågor. Avslutande reflektioner I mitten på september slutade jag på Industrifonden efter nästan tio år som vd. Detta föranleder tre reflektioner: Jag är glad över att vi under denna tid bevisat affärsmodellen. Sedan 2005 har vi medverkat till positiva avyttringar i mer än 50 bolag och skapat intäkter på miljoner kr till oss själva och till de delägda riskkapitalbolag som avvecklats. Jag tycker att vi har kunnat visa att statligt riskkapital kan vara både marknadskompletterande, mer risktagande och samtidigt visa en acceptabel finansiell avkastning. Våra varumärkesundersökningar pekar på att bilden av Industrifonden har blivit bättre, för att inte säga bra. Vi har kört stramt och har ungefär 30 procent färre anställda än Driftskostnaderna har på nio år inte ökat i nominella termer. Vi har breddat våra prioriteringar och stärkt upp oss inom internet och media, cleantech och e-hälsa. Vi har anställt fler kvinnor på investeringssidan och till ledningsgruppen. Det har varit positivt på många sätt. Mer kan säkert göras i en bransch som är alltför dominerad av män. Utan de många duktiga och drivande människorna på Industrifonden och i dess styrelse, i portföljbolagen och i kollektivet av saminvesterare skulle det inte gå att förverkliga vår vision att bli en ledande innovativ investerare som skapar varaktiga värden. Tack till er alla! Avslutningsvis vill jag önska min efterträdare Anders Slettengren lycka till på en fantastisk arbetsplats! Stockholm i september 2014 Claes de Neergaard Verkställande direktör, till och med den 14 september 2014 Anders Slettengren ny vd Den 15 september tillträdde Anders Slettengren som ny vd på Industrifonden. Anders kommer närmast från posten som vd på Novax, Axel Johnson AB:s helägda investeringsbolag. Varför tog du jobbet? Industrifonden har en viktig roll på den svenska riskkapitalmarknaden. Att med ett långsiktigt perspektiv erbjuda investeringskapital och kompetens till svenska tillväxtföretag är angeläget. Du går från ett privat familjeföretag till en statlig stiftelse, hur tänker du kring det? Det är ett nytt sammanhang för mig, men det finns också stora likheter. Långsiktigheten och den värdedrivna visionen, att i grunden se företagande som en positiv förändringskraft i samhället, är gemensamma nämnare. Det är i växelverkan mellan det privata och det allmänna som vi kan skapa positiva förutsättningar för svenska tillväxtföretag. Industrifonden har en viktig roll i den utvecklingen. Vilken ser du som den största utmaningen? Att hantera balansgången mellan den kortsiktiga kravställningen och den långsiktiga framgången. Industrifonden ska på affärsmässig grund kunna ta en hög risk. Det innebär till att börja med att ett stort antal av de investeringar som genomförs inte kommer att lyckas. Givet att vi investerar i tidiga faser måste vi också inse att det tar lång tid att utveckla framgångsrika företag som kan bidra till samhällsnyttan. Med avstamp i uppdraget är det därför viktigt att samlas kring en tydlig målbild för verksamheten. Tydlighet parat med mod, tålamod och en stor portion affärsmässighet blir viktiga ledord för framgång! Industrifonden Vd har ordet 3

6 Tar stor risk Industrifonden underlättar för företag att växa genom att ta betydande risk. Vi investerar i bra entreprenörer, både i unga bolag och i etablerade företag som behöver kapital för att växa vidare. Att finansiera nya projekt, produkter och företag har varit Industrifondens uppgift i 35 år. Först som långivare, senare som riskkapitalaktör med ett brett erbjudande. Sedan starten 1979 har vi finansierat cirka svenska tillväxtföretag med sammanlagt mer än 15 miljarder kr. Industrifonden kompletterar den privata riskkapitalmarknaden och hjälper företag att växa, utvecklas och bli lönsamma. I ett samhällsperspektiv är fler snabbväxande företag av stor betydelse för landets utveckling. Det skapar sysselsättning och skatteintäkter och De intäkter som skapas tillfaller Industrifonden för att användas till nya investeringar. Detta ger utrymme för den långsiktighet som krävs för att kunna agera som tidig finansiär. breddar den industriella basen i Sverige. Om många av dessa företag dessutom är teknikdrivna så bidrar de till att höja förädlingsgraden i näringslivet. viktig roll Under senare år har riskbenägenheten bland privata aktörer på riskkapitalmarknaden minskat. Industrifondens roll som marknadskompletterande aktör med ett relativt lågt avkastningskrav har därför blivit allt viktigare. Vi kan ha fler små, tidiga investeringar än privata aktörer och sammantaget ta större risk. Vi har dessutom en viktig kompletterande roll tack vare vår ställning som återinvesterande fond (evergreen fund). Det innebär att de intäkter som skapas tillfaller Industrifonden för att användas till nya investeringar. Detta ger utrymme för den långsiktighet som krävs för att kunna agera som tidig finansiär. Industrifonden drivs affärsmässigt och samarbetar med andra aktörer. Det är i statens intresse att se till att det finns riskvillig finansiering för unga företag när privat kapital tenderar att sträva mot säkrare investeringar. Internationellt sett är mönstret att staten i många länder tar ett aktivt ansvar för att underlätta kapitalförsörjning för bolag i tidiga skeden. Industrifonden är ett av de svenska medlen för detta. Industrifonden samverkar med privata investerare. Vid en saminvestering med Industrifonden behöver en privat investerare inte ensam bära all risk, vilket underlättar investeringsviljan. Men tillgången till tidig finansiering är cyklisk. I goda tider finns det många hugade investerare, i sämre tider blir de färre. Industrifonden finns med som stabil finansiär och investeringspartner oavsett konjunktur. tar initiativ Industrifonden är aktiv och tar egna initiativ för att på olika sätt främja industriell tillväxt och förnyelse i Sverige. Vi har till exempel bidragit till att skapa nya aktörer som CONNECT, KTH Chalmers Capital och Innovationsbron (numera Almi Invest). 4 Roll och position Industrifonden 2013/14

7 Roll och position 5

8 aktiv ägare vision, Verksamhetsidé, mål och strategi Industrifonden är en aktiv minoritetsinvesterare som erbjuder ägarkapital eller ägarnära lån till små och medelstora tillväxtföretag. Fonden arbetar på affärsmässiga villkor i partnerskap med entreprenörer och andra investerare i syfte att nå avkastning. Industrifondens inflytande i bolagen grundas, ut över betydande ägarandelar, också på en stark förtroende position baserad på fondens erfarenhet, trovärdighet och finansiella styrka. Inflytande och samsyn bland ägarna säkras även genom aktieägaravtal. Ett sådant finns alltid i de onoterade portföljbolagen. Industrifonden verkar i allt väsentligt på marknaden för onoterade aktier och följer och värnar god sed på denna marknad. Arbetet med att utveckla bolagen i syfte att åstadkomma bästa möjliga värdeutveckling sker i samarbete mellan ägare och bolag och baseras på en överenskommen ägarplan mellan samtliga tongivande ägare samt på bolagens affärsplaner. Dessa utgör grunden för genomförandet och utvärderingen av Industrifondens aktiva ägande. Som ägare har Industrifonden normalt minst en representant i styrelsen, antingen en av fondens medarbetare eller en person som nominerats av Industrifonden. Styrelseledamoten ska ha kompetens och erfarenhet som är relevant för det enskilda bolaget. Industrifonden lägger stor vikt vid styrelsernas kompetens och styrelsens sammansättning ska spegla varje enskilt bolags behov. Industrifonden strävar efter balans avseende kön, ålder och etnisk bakgrund. Fonden vill se årliga utvärderingar av styrelsens och verkställande direktörens arbete. I de flesta företag som Industrifonden investerar i, krävs även aktivt stöd och rådgivning vid sidan om styrelsens arbete. Våra investeringsteam följer kontinuerligt upp och utvärderar verksamheten i de bolag de har ansvar för. VISION Vi ska vara en innovativ investerare som skapar varaktiga värden. Verksamhetsidé Industrifonden investerar i små och medelstora tillväxtföretag med svensk anknytning. Vi arbetar på affärsmässiga villkor i partnerskap med entreprenörer och andra investerare i syfte att nå avkastning. Vi agerar långsiktigt och allt kapital återinvesteras i nya bolag. På så sätt stärker vi också den svenska riskkapitalmarknaden. MÅL Avkastningen på eget kapital ska överstiga femårig statsobligationsränta över en investeringscykel. Kostnaderna ska uppgå till högst 2,5 procent av totala tillgångar. Minst 50 procent av det egna kapitalet ska vara investerat i företag. STRATEGIER Förbättra lönsamheten genom exits för att realisera en större del av portföljens förväntansvärde. Fler direktinvesteringar för att höja andelen investerat kapital till minst 50 procent. Regional närvaro med egen personal, samarbeten och aktiviteter för att säkerställa ett gott affärsflöde. MÅLUPPFÖLJNING Industrifonden har nått sitt avkastningsmål såväl under verksamhetsåret som under den senaste femårsperioden. Gemensamma kostnader uppgick till 2,5 procent av totala tillgångar. 46 procent av Industrifondens egna kapital är investerat i företag. 6 Mål och strategi Industrifonden

9 Kapitalstyrka och långsiktighet Industrifonden är en kapitalstark, långsiktig och affärsmässig partner som går in som aktiv ägare tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Vår drivkraft är att vara med och bygga framgångsrika företag och skapa varaktiga värden. Industrifonden investerar i små och medelstora företag med stor tillväxtpotential som bedöms kunna hävda sig på en internationell marknad. Det är företag med starka entreprenörer, en unik produkt eller tjänst och/ eller ett nytt affärskoncept. Vi investerar både i unga innovativa bolag som behöver finansiering för att utvecklas och bli lönsamma och i etablerade företag som behöver finansiering för att växa vidare. Industrifonden är en aktiv, tidsbegränsad och ansvarsfull ägare. BRED BRANSCHORIENTERING Industrifonden investerar i många olika branscher, men främst i informations- och kommunikationsteknologi (ICT) med mjukvara och internet, industriell teknik, cleantech, life science samt tillverkande industri och etablerade tjänsteföretag. SAMARBETE Industrifonden samarbetar oftast med andra aktörer i sina investeringar. Fonden har vitt förgrenade nätverk bland svenska och internationella riskkapitalbolag, industriella investerare, affärsänglar och offentliga institutioner. Arbetet med att utveckla portföljbolagen sker främst via styrelsearbete tillsammans med medinvesterare. Industrifonden investerar i små och medelstora företag med stor tillväxtpotential som bedöms kunna hävda sig på en internationell marknad. Vår investeringsprocess 1-3 månader Utvärdera Investeringsprocessen går ut på att bedöma förutsättningarna för en investering. Om Industrifonden beslutar att investera i företaget utarbetas ett aktie ägaravtal, som reglerar förhållandena mellan Industrifonden, medinvesterare och övriga ägare. Syftet är att säkerställa att ägare och ledning drar åt samma håll år Förädla Arbetet med att utveckla bolaget i syfte att åstadkomma bästa möjliga värde utveckling tar tid. Detta sker i samarbete mellan ägare och bolag och baseras på investerarnas ägarplan och bolagets affärsplan. Industrifonden är oftast representerad i styrelsen. 3-6 månader EXITERA Industrifondens investeringar är alltid tidsbegränsade och löper normalt mellan 5 och 15 år. Exiten kan ske genom försälj ning till en industriell aktör, till en med investerare eller genom börsintroduktion. Det förekommer också att ett innehav säljs till en annan finansiell aktör. Industrifonden Verksamhet 7

10 Utmärkande för Industrifonden Återinvesterande fond All avkastning återinvesteras i nya projekt, vilket gör att fonden kan vara långsiktig. Nationell Industrifonden har ett utpräglat fokus på Sverige. Fonden investerar bara i bolag med svensk anknytning och verkar över hela landet. Kapitalstark Industrifonden har tillgångar på 3,8 miljarder kr, varav 2 miljarder kr inte är investerade i företag. INVESTERINGSBELOPP Vi investerar normalt mellan 5 och 100 miljoner kr per företag. Investeringskapitalet tillförs vanligtvis successivt och därför kan en första investering understiga 5 miljoner kr. Ingen enskild investering får överstiga 5 procent av förvaltat kapital (för närvarande motsvarande 188 miljoner kr). Fonden är en aktiv minoritetsinvesterare, som siktar på en ägarandel om lägst 15 och högst 50 procent. Erfarenhet och kompetens Industrifonden har 35 års erfarenhet som investerare och finansiär av svenska tillväxtföretag. Fondens medarbetare har lång erfarenhet och god branschkompetens. Samarbete Industrifonden är en aktiv minoritetsinvesterare som samarbetar med entreprenörer och andra investerare. ÄGARKAPITAL OCH LÅN Investeringar i unga innovativa teknikbolag sker huvudsakligen via ägarkapital genom deltagande i nyemissioner eller indirekt genom konvertibler som senare kan omvandlas till aktier. Fonden är en aktiv minoritetsinvesterare, som siktar på en ägarandel om lägst 15 och högst 50 procent. När det gäller investeringar i redan etablerade företag erbjuder vi skräddarsydda finansiella lösningar i form av ägarkapital eller olika typer av ägarnära lån. INVESTERINGSKRITERIER Några av kriterierna för ett investeringsbeslut är att företaget ska ha: Drivande och kompetent ledning. En unik affärsmodell, teknologi, produkt eller tjänst. Vilja och förmåga att växa. Goda utsikter till lönsamhet på en växande, internationell marknad. Dessutom ska det vara tydligt hur Industrifonden i en framtid ska kunna avyttra sitt ägande. Försäljning av bolag/exits Industrifondens engagemang är tidsbegränsade. De varar som regel mellan fem och tio år, men det har tagit nästan 15 år att vänta ut de största framgångarna. Försäljning av fondens aktier i ett innehav kan ske antingen till en industriell eller finansiell aktör, en medinvesterare eller i samband med en börsintro duktion. 8 Verksamhet Industrifonden

11 Värdeskapande Industrifonden Kunskap och kapitalbas att investera i företag som kan och vill växa. Företag Investeringar som ger finansiell styrka för tillväxt och lönsamhet. Samhälle Kunskaps- och teknikspridning, sysselsättning och konkurrenskraft. Industrifonden spelar en viktig roll för riskkapitalförsörjningen till små och medelstora företag med svenskt intresse. Vårt kapital och vår kompetens bidrar till att innovationer och entreprenöriellt företagande får möjlighet att utvecklas, vilket i sin tur skapar tillväxt och välståndsutveckling i Sverige. Våra satsningar på tillväxtbolag ger ökad sysselsättning och en förbättrad näringslivsstruktur, både i Sverige och i de länder där bolagen etablerar sig. Vi möjliggör också kommersialisering av innovationer och ny teknik, som ger ökad effektivitet och produktivitet eller löser framtida utmaningar. Den avkastning som genereras av lyckade investeringar, gör det möjligt för Industrifonden att investera i nya tillväxtbolag. Detta kretslopp för kapitalet ger Industrifonden en finansiell hållbarhet. Industrifondens verksamhet skapar värden i flera led; dels genom investeringar i företag som vill och kan växa, dels genom företagens utveckling och tillväxt. De värden som byggs upp kan, sedan Industrifonden sålt sitt innehav, användas för investeringar i nya bolag. Under den tid Industrifonden är engagerad i ett bolag sker teknik- och kunskapsspridning, samtidigt som växande bolag ger ökad konkurrenskraft och sysselsättning. Finansiell styrka Kunskap och kapitalbas att investera 35 års erfarenhet 30 medarbetare Eget kapital på 3,7 miljarder kr Cirka 2 miljarder kr i likvida medel Investeringar Nyckeltal 15 miljarder kr till cirka företag eller i genomsnitt cirka 500 miljoner kr per år sedan 1979 Industrifonden investerade under året totalt 488 miljoner kr, varav 184 miljoner kr var nyinvesteringar i tolv bolag Våra investeringar matchades av drygt 600 miljoner kr från privata investerare Företagens utveckling efter Industrifondens exit Deltagit i fler än 60 lyckade exits sedan 1996 Ett av fem bolag har idag utländskt ägande Så gott som alla har fortsatt verksamhet i Sverige Bolagen omsatte tillsammans cirka 12 miljarder kr 2013 Totalt cirka anställda i Sverige och utomlands 2013 Industrifonden Verksamhet 9

12 Hasselblads nya kamera Lunar ingår i den nya kameraserien riktad mot amatörfotografer. Med Bomills utrustning kan man sortera spannmål blixtsnabbt och skilja ut det som håller tillräckligt hög kvalitet för konsumentmarknaden och det som bör gå till djurfoder. Fishbrain har utvecklat en app för sportfiskare som gör det möjligt för fiskeentusiaster över hela världen att utbyta information. AMRA har utvecklat en unik internetbaserad analystjänst för standardiserad mätning med magnetkamera av mängden fett och muskler. Detta är av stor vikt vid bedömning av olika fetmarelaterade sjukdomar. 10 Verksamhet Industrifonden

13 nyinvesteringar Bolag Webb Verksamhet Industri fondens insats, MSEK AMRA Internetbaserad analystjänst för fettmätning 4 Barista Coffee Etisk kaffekedja 11 BoMill Sortering av spannmål 15 Fishbrain App för sportfiskare 5 Foap App för mobilfoton 5 Heatcore Energieffektiva upp värmingssystem 8 Itrim Träning och viktminskning 20 MagComp Energieffektiva induktorer 10 NowInteract Mjukvara för onlinebutiker 5 Pastry Sweden Tårtförsäljning via internet 5 Smartfish Omega3-berikade drycker 20 Viktor Hasselblad Kameror årets följdinvesteringar 39 bolag 304 Totala investeringar 51 bolag 488 Industrifonden Nyinvesteringar

14 Viktiga händelser under året Scandinavian Air Ambulance sålt till Avincis Nordens ledande flygambulansföretag Scandinavian Air Ambulance (SAA) såldes till Avincis Group, en av världens största räddnings- och flygambulanskoncerner. Industrifonden har varit engagerad i bolaget sedan 2007 med en total investering på 20 miljoner kr. Försäljningen gav fonden nära fyra gånger investerat belopp. Under vår innehavsperiod expanderade SAA kraftigt och nästan femdubblade verksamheten. Bolaget omsatte över 500 miljoner kr 2013 och transporterar årligen mer än patienter från 15 baser runtom i Norden. I och med försäljningen blev SAA ett dotterbolag till Avincis, och får därmed betydligt större resurser och en plattform för vidare expansion. Avincis Group är ett av världens största flygföretag inom räddning, ambulans och brandbekämpning. Koncernen, som har över anställda och totalt 350 helikoptrar och flygplan, är aktiv i många länder i Europa och Sydamerika. Sedan förvärvet av SAA har Avincis Group i sin tur köpts av engelska Babcock International Group. 113 miljoner kr från Prosolvias konkursbo Industrifonden fick under året en utbetalning på 113 miljoner kr från Prosolvias konkursbo. Industrifonden var största ägare och även långivare till IT-bolaget Prosolvia, som i december 1998 försattes i konkurs. Då hade Industrifonden ett totalt engagemang i bolaget på cirka 140 miljoner kr. Konkursförvaltaren stämde sedermera revisionsbolaget Öhrlings PWC för vårdslös revision. I augusti 2013 dömde hovrätten för västra Sverige PWC att betala ett rekordstort skadestånd. Efter en förlikning i september fastställdes skadeståndet till totalt 742,5 miljoner kr. Delexit i Arcam Industrifonden sålde under året delar av sitt innehav i 3D-printingbolaget Arcam, motsvarande 4,4 procent av kapital och röster, till ett värde av 174 miljoner kr. Köpare var internationella och svenska institutionella investerare. Industrifonden har varit engagerad i Arcam sedan 1999, först som långivare och sedan 2002 som ägare. Efter försäljningen kvarstår Industrifonden som Arcams största ägare med 15,7 procent av kapital och röster. Med Arcams 3D-skrivare går det att få fram helt unika föremål som inte går att tillverka på annat sätt. Industrifonden sålde under året en del av sitt innehav i bolaget. Industrifonden sålde under året hela sitt innehav i Scandidos, som utvecklar mätsystem för kvalitets säkring inom strålterapi av cancer. 12 Viktiga händelser under året Industrifonden

15 Exit i Boule och Scandidos Under året sålde vi våra innehav i två life science bolag noterade Boule Diagnostics och Scandidos, som därefter noterades på First North. Clavister och Heliospectra noterade Två av våra innehav IT-säkerhetsbolaget Clavister och växtbelysningsföretaget Heliospectra noterades under året på First North-listan. Samarbete med Investinor Vi inledde under året ett samarbete kring investeringar i life sciencesektorn med norska Investinor. Det övergripande syftet med samarbetet är att ge nordiska life sciencebolag tillgång till internationellt kapital. Investinor är en statlig norsk investeringsorganisation som förvaltar 4,2 miljarder norska kr. Tanken är ett strategiskt samarbete inom life science där det i nuläget finns få aktiva investerare för att på så sätt ge nordiska bolag möjlig tillgång till internationellt kapital. Som ett led i samarbetet investerade de båda organisationerna i varsitt bolag under året. Industrifonden investerade 20 miljoner kr i norska Smartfish, ett av Investinors portföljbolag. Bolaget utvecklar en Omega3-berikad näringsdryck, som används som läkemedel. Investinor investerade i sin tur 49 miljoner kr i Pharmalink, ett av Industrifondens läkemedelsbolag. Triventus i rekonstruktion Vindkraftkoncernen Triventus försattes under året i rekonstruktion. Bolaget drabbades av svåra problem sedan elpriserna rasat under hela Detta påverkade hela vindkraftsbranschen negativt genom att det blev svårt att få lönsamhet på befintliga verk och svårt att sälja nya. Efter avslutad rekonstruktion har Industrifonden sålt sitt innehav i bolaget. Expansiva Scandinavian Air Ambulance är Nordens största ambulansflygföretag. Bolaget såldes under året till brittiska Avincis Group. Industrifonden Viktiga händelser under året 13

16 Affärsområde technology Technology Affärsområde Technology investerar i teknikbolag inom sektorerna IT, telekom, internet/ media, elektronik och cleantech. Investeringstakten var hög, med sju nyinvesteringar på sammanlagt 112 miljoner kr, och 43 följdinvesteringar på 193 miljoner kr. Två av bolagen i portföljen noterades på First North under året. Inga exits genomfördes. Aktiviteten har varit särskilt hög inom internet/ media, där många internationella aktörer visar intresse för de svenska innovativa internetbolagen och dess entreprenörer. Här görs investeringar i tidiga skeden för att prova möjligheten i olika bolags affärsmodeller. Möjligheterna att saminvestera med både nordiska och internationella kollegor inom teknologi bedöms som goda. Utmaningen framåt är bland annat att finna intressanta investeringsobjekt där större ägarandelar kan uppnås och där mer kapital kan sysselsättas. Ambitionen är att bygga en balanserad portfölj med investeringar i både tidiga och senare skeden. Antal innehav 46 Investerat kapital, 748 miljoner kr Affärsområdeschef Tommy Nilsson Nyinvesteringar Fishbrain, Foap, Hasselblad, Heatcore, Magcomp, now Interact, Pastry Sweden Andel av Industrifondens investerade kapital 43 % 14 Affärsområde Technology Industrifonden

17 Widespace är bara i början Investeringscase Widespace Grundat 2007 Antal anställda 203 Vd Patrik Fagerlund Omsättning miljoner kr Största ägare Industrifonden, Northzone, grundarna Investeringsår 2012 Affärsområde Technology Kontaktperson Webbadress Vi ska bli det naturliga alternativet till Google och Facebook för annonsering på nätet. Det säger Widespaces grundare och ordförande Henric Ehrenblad. Och nätet kommer snart bara att vara mobilt. Då ligger vi bra positionerade. Widespace, som grundades 2007 av Ehrenblad och hans kollega Patrik Fagerlund, erbjuder ett system för annonsering i mobilen som ger skräddarsydda kampanjer med maximal utdelning. Widespaces algoritm, som räknas om varje sekund, ser till att varje annons placeras där den får bäst resultat i form av uppmärksamhet och engagemang. För i takt med att allt fler använder mobilen inte bara som telefon utan till allt annat också, ökar även annonseringen där. Det kan man se på Widespaces snabbt växande omsättning var den 15 miljoner kr, 2013 hade den ökat till 136 miljoner kr och 2014 beräknas den bli cirka 340 miljoner kr. Widespace var tidigt ute med att förutse mobilens potential. Idag är den en naturlig del i mediamixen och fler och fler av Widespaces kunder väljer att annonsera både på nätet och i mobilen. Henric Ehrenblad förutspår att mobiler och läsplattor snart har 75 procent av annonskakan. I takt med denna utveckling inser fler och fler fördelarna med Widespaces erbjudande. Det bygger på en avancerad teknologi som ger hög räckvidd, engagerande annonsformat och effektiv målgruppsstyrning och som säkerställer att annonserna visas på rätt sätt, för rätt målgrupp, vid rätt tillfälle. Detta heltäckande erbjudande gör att Widespace ligger steget före sina konkurrenter. Hälften av Widespaces drygt 200 anställda arbetar med att utveckla teknologin, för det är avgörande att upprätthålla och utveckla kvaliteten. Hösten 2014 kommer en ny uppdaterad version av algoritmen som gör att annonsören får ännu bättre kontroll på sina kampanjer. Företaget har också etablerat sig utomlands och hittills har det gått bäst i Norge och Finland där mobilmognaden är hög. Widespace har nu kontor i Tyskland, Frankrike, England, Holland, Italien och Danmark. Övriga länder ligger lite efter Norden i mobilmognad, men Widespace tror på en stark utveckling även där. Planen framåt är att fortsätta på den inslagna vägen, att tydliggöra teknologin och hur den kan förbättra för kunden. Widespace tittar också på nya medieslag, som till exempel annonser i podcaster, där teknologin skulle kunna fungera. Vi vill bygga ett välmående internationellt bolag som levererar bra avkastning, säger Henric Ehrenblad. Och vi är bara i början av den resan! Industrifonden Affärsområde Technology 15

18 Affärsområde life science > Life Science Affärsområde Life Science investerar i bolag inom läkemedel, medicinsk teknik och e-hälsa. Investeringarna uppgick till 96 miljoner kr, varav nyinvesteringar i två bolag på 24 miljoner kr och följdinvesteringar 72 miljoner kr. Tre exits genomfördes, i Bactiguard, Boule Diagnostics och Scandidos. Detta ger utrymme för fler nya engagemang. Ett strategiskt nordiskt samarbete inleddes. Först med norska Investinor, se sid 13. Ambitionen är att bredda detta samarbete till att omfatta även Danmark och Finland. Potentialen i portföljen bedöms som mycket stor, men med betydande utvecklingsrisker. Arbetet framåt har fokus på följande områden; realisera potentialen i portföljen genom hög affärsoch exitaktivitet Förstärka vårt internationella medinvesterarnätverk Fortsätta uppföljningen av e-hälsostrategin Antal innehav 16 Investerat kapital 555 miljoner kr Affärsområdeschef Lennart Hansson Nyinvesteringar AMRA, Smartfish Andel av Industrifondens investerade kapital 32 % 16 Affärsområde Life Science Industrifonden

19 Trialbee löser flaskhalsen Investeringscase Trialbee Grundat 2010 Antal anställda 15 Vd Tobias Folkesson Omsättning ,2 miljoner kr Största ägare Industrifonden, grundarna, Briban Invest Investeringsår 2012 Affärsområde Life Science Kontaktperson Webbadress Vi ska bli det självklara valet när läkemedelsbolag söker patienter för kliniska prövningar. Det säger Tobias Folkesson, vd och grundare av Trialbee, ett bolag som utvecklat ett system för att rekrytera patienter till kliniska studier via internet. Bolaget, som grundades 2010, har vuxit snabbt och är redan etablerat på marknaden med flera ledande globala läkemedelsbolag på kundlistan. Att utföra en klinisk studie på ett nytt läkemedel är en komplicerad och kostsam process som involverar många olika parter och förutsätter att bland annat läkemedelsbolag, läkare och patienter samverkar. Att hitta patienter som både är kvalificerade för den specifika studien och som vill delta är en av de största flaskhalsarna i läkemedelsutvecklingen. Nio av tio studier är försenade oftast på grund av svårigheten att hitta patienter. Det leder till ökad konkurrens om de patienter som vill och kan delta. Behovet av frivilliga deltagare i kliniska studier ökar hela tiden på grund av ökade krav från myndigheter när det gäller säkerhet och påvisad effekt, samtidigt som de deltagande patienterna måste uppfylla många specifika krav. Med Trialbees system blir denna viktiga del i processen både enklare och snabbare. Trialbee bedriver patientrekrytering genom skräddarsydda kampanjer där information riktas till specifika målgrupper via olika kanaler på internet. Trialbees metodik är framtagen med utgångspunkt i att folk söker kunskap och information via internet i allt högre utsträckning. Rekryteringsprocessen är interaktiv och hanteras genom Trialbees system. Många av de stora läkemedelsbolagen, såsom Sanofi och NovoNordisk, har upptäckt fördelarna med detta sätt att rekrytera och står nu på Trialbees kundlista. Trialbee har hittills främst rekryterat patienter i Skandinavien och Europa, men via ett nytt avtal med AstraZeneca tar nu bolaget steget utanför Europa. För det är fortsatt tillväxt som gäller för Trialbee. Bolaget satsar därför på att bredda sitt erbjudande mot mer än patientrekrytering. Trialbee vill bli den partner som samlar in all data för den kliniska studien. Då kan vi också bli en rådgivare och en kunskapskälla under hela studien, säger Tobias Folkesson. Industrifonden Affärsområde Life Science 17

20 Affärsområde industrifinans > Industrifinans Affärsområde Industrifinans investerar i etablerade små och medelstora tillväxtföretag som behöver kapital för att expandera. Investeringarna sker i flera olika branscher såväl inom tillverkande industri som i tjänstesektorn. Investeringarna uppgick till 94 miljoner kr, varav tre nyinvesteringar på sammanlagt 46 miljoner kr och följdinvesteringar på 48 miljoner kr. Under året har flera försäljningar genomförts, varav de två största var en delförsäljning i Arcam och en försäljning av Scandinavian Air Ambulance (se sid 12). Försäljning gjordes även i Airborne Hydrography och Bactiguard (samägt med affärsområde Life Science). Största innehav är fortfarande Arcam, där Industrifonden är största ägare. Bolaget har fortsatt att utvecklas väl under året med en omsättningsökning på cirka 40 procent. Flera av affärsområdets andra innehav har också utvecklats positivt. Arbetet framåt har fokus på att bygga värden i portföljbolagen genom aktivt ägande och styrelsearbete samt fortsatt sökande efter nya spännande företag som vill ta steget att växa. Antal innehav 27 Investerat kapital, 405 miljoner kr Affärsområdeschef Åsa Knutsson Nyinvesteringar Itrim, Barista, BoMill Andel av Industrifondens investerade kapital 23 % 18 Affärsområde Industrifinans Industrifonden

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

Industrifonden nytt #1 2014

Industrifonden nytt #1 2014 Industrifonden nytt #1 2014 Hitta rätta bilden med FoapSIDAN 8 # NR.1 APRIL 2014 Industrifonden säljer ambulansflyg SIDAN 2 Skarp styrelse ökar vinsten SIDAN 4-5 www.industrifonden.se TEMA: VD HAR Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet 1 Sjätte AP-fonden i korthet 2 VD-ord 4 Övergripande uppdrag 7 Företagsinvesteringar 10 Investeringstrategi 11 Exempel på innehav 13 Fondinvesteringar

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 2012 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 1300000000 kr i regionen. Våra 378 kunder har nära 8000 anställda och omsätter över 13000000000

Läs mer

TILLVÄXT & FÖRNYELSE. Bäst i NordeN. Köpa företag. antalet företag som startas av invandrare ökar. på investeringar

TILLVÄXT & FÖRNYELSE. Bäst i NordeN. Köpa företag. antalet företag som startas av invandrare ökar. på investeringar Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 Bäst i NordeN på investeringar Köpa företag en genväg till kvinnors företagande antalet företag som startas av invandrare ökar TILLVÄXT & FÖRNYELSE 2 miljarder kronor

Läs mer

Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning Inlandsinnovation AB Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning Tillväxt För fler växande företag från Säffle till Kiruna 2 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2014 // Inlandsinnovation AB Innehåll

Läs mer

Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning Inlandsinnovation AB Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning Tillväxt För fler växande företag från Säffle till Kiruna 2 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2014 // Inlandsinnovation AB Innehåll

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd Guide till såddinvesteringsverksamhet Projektet Svensk Tillväxtsådd 1 Innehåll Inledning... 4 1. Bakgrund... 4 1.1. Syfte... 4 1.2. Generella erfarenheter... 5 1.2.1. Behovet av finansiering i tidiga skeden...

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

år sredovisning 1998

år sredovisning 1998 årsredovisning 1998 innehåll INVESTOR IDAG Året i korthet 2 Historik 3 Aktieägarservice 4 Investors ordförande 6 VD har ordet 7 Investor idag 1 18 Koncernöversikt 1 Affärsverksamheten 12 Risker och riskkontroll

Läs mer

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang.

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang. Årsredovisning 2008 >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning Närhet. Kunskap. Engagemang. Innehåll know it årsredovisning 2008 >> Vi levererar det stora

Läs mer

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004 NR 4 DEC. 2004 Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco pekade på det stora hotet mot tillväxten: demografin. - År 2010-2050 kommer det att fattas 20 000 arbetstagare varje år, på grund av att

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Nr. 1 februari 2011 Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Optimism och framtidstro i Skåne tema Sidan 4 6 Industrifonden investerar i InDex Pharmaceuticals Sidan 3

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapport 2012:6 Små företags kapitalförsörjning på Åland Behövs offentligt riskkapital? Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport 1 Underrubrik De senaste rapporterna från

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer