Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013-14"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Året som gått 1 Vd har ordet 2 Roll och position 4 Mål och strategi 6 Verksamhet 7 Nyinvesteringar 11 Viktiga händelser under året 12 Affärsområde Technology 14 Affärsområde Life Science 16 Affärsområde Industrifinans 18 Medarbetare i fokus 20 De största engagemangen 21 Nätverk / mentorsprogram 22 Årsstämma 23 Fondstyrning 25 Hållbarhetsredovisning 26 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 31 Resultaträkning 34 Balansräkning 35 Kassaflödesanalys 37 Tilläggsupplysningar 38 Noter 39 Revisionsberättelse 45 Styrelse 46 Medarbetare 47 industrifonden i korthet Industrifonden investerar i tillväxtföretag med svensk anknytning. Industrifonden arbetar på affärsmässiga villkor i partnerskap med entreprenörer och andra investerare i syfte att nå avkastning. Industrifonden agerar långsiktigt, har gott om kapital och medverkar aktivt till utveckling och värdebyggande i företagen. Industrifonden har tillgångar på 3,8 miljarder kr och direkta engagemang i 92 bolag inom många olika branscher. Industrifonden är en stiftelse bildad av staten Allt kapital återinvesteras i nya bolag. Industrifonden har deltagit i fler än 60 lönsamma försäljningar av bolag sedan investeringar bokfört värde fördelat på Första investeringsår bolagens omsättning, MSEK affärsområde Före % % Industrifinans 23% Övrigt 2% Efter % % % Technology 43% % % Life Science 32% b Industrifonden

3 Året som gått avser verksamhetsåret 1 juli 2013 till och med 30 juni 2014 Årets resultat uppgår till 227 ( 93) miljoner kr, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 6,2 ( 2,6) procent. Det förbättrade resultatet förklaras främst av lyckade avyttringar av innehav, en betalning från Prosolvias konkursbo samt högre avkastning för placeringsverksamheten. Exits gjordes under året i Scandinavian Air Ambulance, som såldes till brittiska Avincis, och i Arcam, där Industrifonden sålde en del av sitt innehav. Exits har också gjorts i Boule Diagnostics och i Scandidos. Industrifonden fick 113 miljoner kr från det tidigare innehavet Prosolvias konkursbo. Investeringarna under året uppgick till 488 (369) miljoner kr. Av detta avsåg 184 (68) miljoner kr investeringar i 12 (7) nya bolag och 304 (301) följdinvesteringar i 39 (33) tidigare engagemang. Industrifondens egna kapital ökade till (3 519) miljoner kr. Det investerade kapitalet 1) ökade till (1 558) miljoner kr, motsvarande 46 (44) procent av Industrifondens egna kapital. Övervärden i de noterade innehaven i Arcam och Cellavision ökade under året med 422 miljoner kr och uppgick på balansdagen till 657 miljoner kr. Anders Slettengren utsågs till ny verkställande direktör för Industrifonden. Han efterträdde Claes de Neergaard den 15 september ) Bokfört värde på finansiella anläggningstillgångar och aktier i noterade bolag. Resultat MSEK investeringar per år MSEK totala tillgångar MSEK /10 10/11 11/12 12/13 13/ /10 10/11 11/12 12/13 13/ /10 10/11 11/12 12/13 13/14 Nyinvesteringar Följdinvesteringar Likvida medel Investerat kapital Industrifonden Året som gått 1

4 Ett riktigt bra år Det gångna verksamhetsåret präglades av ett klart tillfredsställande resultat, betydande ny- och följdinvesteringar och en utmärkt värde tillväxt i noterade aktier. Världsekonomin är nu inne på sjätte året efter finanskrisen. Konjunkturen repar sig långsamt, men Europa släpar efter. Trots trög konjunktur görs det spektakulära företagsbyggen och gigantiska värden skapas på mycket kort tid, i synnerhet i USA men även i Sverige (Spotify, Mojang, Tobii, QlikTech). Det gäller i första hand företag med internetbaserade nya affärsmodeller med global räckvidd. Denna typ av bolag finansieras ofta med hjälp av externt riskkapital via venture capitalfonder, superangels eller börsen. Under den senaste tioårsperioden har det klagats över att tillgången på riskvilligt kapital för tillväxtbolag har varit för låg, inte minst i Sverige. Det är fortfarande delvis korrekt, men jag ser flera tecken på att en pånyttfödelse är på gång. Utländska investerare har stort intresse för svenska tillväxtbolag. Den viktigaste drivkraften ur ett investerarperspektiv är att avkastningspotentialen ser intressant ut. Inom internet, mjukvara och media känns det som utbudet av intressanta idéer i dag möter en mera mångfacetterad och tillmötesgående riskkapitalmarknad. Detsamma gäller dessvärre inte utvecklingsbolag inom cleantech, läkemedel, medicinsk teknologi, halvledare och industri. Dessa präglas ofta av långa och kostsamma utvecklingsperioder med negativt kassaflöde och långsam reducering av affärsrisken. Här är tillgången till uthålligt riskkapital mycket knapp. För att öka utbudet av kapital till life science etablerade vi under året ett nära samarbete med vår motsvarighet i Norge, Investinor. Tanken är att öka dyna miken genom investeringar i båda riktningarna. Två sådana gjordes förra året. 488 miljoner kr i ett femtiotal bolag och andra investerare tillförde bolagen drygt 600 miljoner kr, vilket indikerar de betydande belopp som kan attraheras till tillväxtbolag. Det finansiella resultatet blev ett överskott på 227 miljoner kr. Detta har skapats av en delexit ur Arcam, avyttringen av Scandinavian Air Ambulance, ett riktigt bra finansnetto och en betydande utbetalning från konkursförvaltaren i Prosolvia. Vi har därutöver i investeringsportföljen ett rekordstort övervärde i aktier i de noterade bolagen Arcam och Cellavision. Utsikter framåt Industrifondens affärsmodell fungerar. Inte sedan 1996 har fonden fått kapitaltillskott. Därefter har överskott från investeringar och finansnettot använts för nya investeringar. Vi har för närvarande 2 miljarder kr tillgängligt för investeringar och som en skyddsvall för flera år av ogynnsamma marknadsförhållanden. Under året har vi gjort reviderade bedömningar av framtida möjlig värdetillväxt i befintliga investeringar. Vi kalkylerar med att vi måste investera cirka 400 miljoner kr i befintliga portföljbolag och att vi under 4-5 år borde kunna mer än dubbla investerat kapital. Men, självklart är dessa beräkningar mycket osäkra. Investeringar kostar regelmässigt mer än man tror och tar längre tid att köra i mål. betydande belopp Verksamhetsåret blev mycket bra för Industrifonden. Vi har i stort sett klarat de mål angående investeringar, kostnadseffektivitet och lönsamhet (räknat på en femårsperiod) som styrelsen satt upp. Vi investerade 2 Vd har ordet Industrifonden

5 Under året har vi strukturerat våra processer kring hållbarhet. En viktig uppgift för oss som ansvarsfull investerare är att stödja våra bolag i deras arbete med hållbarhetsfrågor. Avslutande reflektioner I mitten på september slutade jag på Industrifonden efter nästan tio år som vd. Detta föranleder tre reflektioner: Jag är glad över att vi under denna tid bevisat affärsmodellen. Sedan 2005 har vi medverkat till positiva avyttringar i mer än 50 bolag och skapat intäkter på miljoner kr till oss själva och till de delägda riskkapitalbolag som avvecklats. Jag tycker att vi har kunnat visa att statligt riskkapital kan vara både marknadskompletterande, mer risktagande och samtidigt visa en acceptabel finansiell avkastning. Våra varumärkesundersökningar pekar på att bilden av Industrifonden har blivit bättre, för att inte säga bra. Vi har kört stramt och har ungefär 30 procent färre anställda än Driftskostnaderna har på nio år inte ökat i nominella termer. Vi har breddat våra prioriteringar och stärkt upp oss inom internet och media, cleantech och e-hälsa. Vi har anställt fler kvinnor på investeringssidan och till ledningsgruppen. Det har varit positivt på många sätt. Mer kan säkert göras i en bransch som är alltför dominerad av män. Utan de många duktiga och drivande människorna på Industrifonden och i dess styrelse, i portföljbolagen och i kollektivet av saminvesterare skulle det inte gå att förverkliga vår vision att bli en ledande innovativ investerare som skapar varaktiga värden. Tack till er alla! Avslutningsvis vill jag önska min efterträdare Anders Slettengren lycka till på en fantastisk arbetsplats! Stockholm i september 2014 Claes de Neergaard Verkställande direktör, till och med den 14 september 2014 Anders Slettengren ny vd Den 15 september tillträdde Anders Slettengren som ny vd på Industrifonden. Anders kommer närmast från posten som vd på Novax, Axel Johnson AB:s helägda investeringsbolag. Varför tog du jobbet? Industrifonden har en viktig roll på den svenska riskkapitalmarknaden. Att med ett långsiktigt perspektiv erbjuda investeringskapital och kompetens till svenska tillväxtföretag är angeläget. Du går från ett privat familjeföretag till en statlig stiftelse, hur tänker du kring det? Det är ett nytt sammanhang för mig, men det finns också stora likheter. Långsiktigheten och den värdedrivna visionen, att i grunden se företagande som en positiv förändringskraft i samhället, är gemensamma nämnare. Det är i växelverkan mellan det privata och det allmänna som vi kan skapa positiva förutsättningar för svenska tillväxtföretag. Industrifonden har en viktig roll i den utvecklingen. Vilken ser du som den största utmaningen? Att hantera balansgången mellan den kortsiktiga kravställningen och den långsiktiga framgången. Industrifonden ska på affärsmässig grund kunna ta en hög risk. Det innebär till att börja med att ett stort antal av de investeringar som genomförs inte kommer att lyckas. Givet att vi investerar i tidiga faser måste vi också inse att det tar lång tid att utveckla framgångsrika företag som kan bidra till samhällsnyttan. Med avstamp i uppdraget är det därför viktigt att samlas kring en tydlig målbild för verksamheten. Tydlighet parat med mod, tålamod och en stor portion affärsmässighet blir viktiga ledord för framgång! Industrifonden Vd har ordet 3

6 Tar stor risk Industrifonden underlättar för företag att växa genom att ta betydande risk. Vi investerar i bra entreprenörer, både i unga bolag och i etablerade företag som behöver kapital för att växa vidare. Att finansiera nya projekt, produkter och företag har varit Industrifondens uppgift i 35 år. Först som långivare, senare som riskkapitalaktör med ett brett erbjudande. Sedan starten 1979 har vi finansierat cirka svenska tillväxtföretag med sammanlagt mer än 15 miljarder kr. Industrifonden kompletterar den privata riskkapitalmarknaden och hjälper företag att växa, utvecklas och bli lönsamma. I ett samhällsperspektiv är fler snabbväxande företag av stor betydelse för landets utveckling. Det skapar sysselsättning och skatteintäkter och De intäkter som skapas tillfaller Industrifonden för att användas till nya investeringar. Detta ger utrymme för den långsiktighet som krävs för att kunna agera som tidig finansiär. breddar den industriella basen i Sverige. Om många av dessa företag dessutom är teknikdrivna så bidrar de till att höja förädlingsgraden i näringslivet. viktig roll Under senare år har riskbenägenheten bland privata aktörer på riskkapitalmarknaden minskat. Industrifondens roll som marknadskompletterande aktör med ett relativt lågt avkastningskrav har därför blivit allt viktigare. Vi kan ha fler små, tidiga investeringar än privata aktörer och sammantaget ta större risk. Vi har dessutom en viktig kompletterande roll tack vare vår ställning som återinvesterande fond (evergreen fund). Det innebär att de intäkter som skapas tillfaller Industrifonden för att användas till nya investeringar. Detta ger utrymme för den långsiktighet som krävs för att kunna agera som tidig finansiär. Industrifonden drivs affärsmässigt och samarbetar med andra aktörer. Det är i statens intresse att se till att det finns riskvillig finansiering för unga företag när privat kapital tenderar att sträva mot säkrare investeringar. Internationellt sett är mönstret att staten i många länder tar ett aktivt ansvar för att underlätta kapitalförsörjning för bolag i tidiga skeden. Industrifonden är ett av de svenska medlen för detta. Industrifonden samverkar med privata investerare. Vid en saminvestering med Industrifonden behöver en privat investerare inte ensam bära all risk, vilket underlättar investeringsviljan. Men tillgången till tidig finansiering är cyklisk. I goda tider finns det många hugade investerare, i sämre tider blir de färre. Industrifonden finns med som stabil finansiär och investeringspartner oavsett konjunktur. tar initiativ Industrifonden är aktiv och tar egna initiativ för att på olika sätt främja industriell tillväxt och förnyelse i Sverige. Vi har till exempel bidragit till att skapa nya aktörer som CONNECT, KTH Chalmers Capital och Innovationsbron (numera Almi Invest). 4 Roll och position Industrifonden 2013/14

7 Roll och position 5

8 aktiv ägare vision, Verksamhetsidé, mål och strategi Industrifonden är en aktiv minoritetsinvesterare som erbjuder ägarkapital eller ägarnära lån till små och medelstora tillväxtföretag. Fonden arbetar på affärsmässiga villkor i partnerskap med entreprenörer och andra investerare i syfte att nå avkastning. Industrifondens inflytande i bolagen grundas, ut över betydande ägarandelar, också på en stark förtroende position baserad på fondens erfarenhet, trovärdighet och finansiella styrka. Inflytande och samsyn bland ägarna säkras även genom aktieägaravtal. Ett sådant finns alltid i de onoterade portföljbolagen. Industrifonden verkar i allt väsentligt på marknaden för onoterade aktier och följer och värnar god sed på denna marknad. Arbetet med att utveckla bolagen i syfte att åstadkomma bästa möjliga värdeutveckling sker i samarbete mellan ägare och bolag och baseras på en överenskommen ägarplan mellan samtliga tongivande ägare samt på bolagens affärsplaner. Dessa utgör grunden för genomförandet och utvärderingen av Industrifondens aktiva ägande. Som ägare har Industrifonden normalt minst en representant i styrelsen, antingen en av fondens medarbetare eller en person som nominerats av Industrifonden. Styrelseledamoten ska ha kompetens och erfarenhet som är relevant för det enskilda bolaget. Industrifonden lägger stor vikt vid styrelsernas kompetens och styrelsens sammansättning ska spegla varje enskilt bolags behov. Industrifonden strävar efter balans avseende kön, ålder och etnisk bakgrund. Fonden vill se årliga utvärderingar av styrelsens och verkställande direktörens arbete. I de flesta företag som Industrifonden investerar i, krävs även aktivt stöd och rådgivning vid sidan om styrelsens arbete. Våra investeringsteam följer kontinuerligt upp och utvärderar verksamheten i de bolag de har ansvar för. VISION Vi ska vara en innovativ investerare som skapar varaktiga värden. Verksamhetsidé Industrifonden investerar i små och medelstora tillväxtföretag med svensk anknytning. Vi arbetar på affärsmässiga villkor i partnerskap med entreprenörer och andra investerare i syfte att nå avkastning. Vi agerar långsiktigt och allt kapital återinvesteras i nya bolag. På så sätt stärker vi också den svenska riskkapitalmarknaden. MÅL Avkastningen på eget kapital ska överstiga femårig statsobligationsränta över en investeringscykel. Kostnaderna ska uppgå till högst 2,5 procent av totala tillgångar. Minst 50 procent av det egna kapitalet ska vara investerat i företag. STRATEGIER Förbättra lönsamheten genom exits för att realisera en större del av portföljens förväntansvärde. Fler direktinvesteringar för att höja andelen investerat kapital till minst 50 procent. Regional närvaro med egen personal, samarbeten och aktiviteter för att säkerställa ett gott affärsflöde. MÅLUPPFÖLJNING Industrifonden har nått sitt avkastningsmål såväl under verksamhetsåret som under den senaste femårsperioden. Gemensamma kostnader uppgick till 2,5 procent av totala tillgångar. 46 procent av Industrifondens egna kapital är investerat i företag. 6 Mål och strategi Industrifonden

9 Kapitalstyrka och långsiktighet Industrifonden är en kapitalstark, långsiktig och affärsmässig partner som går in som aktiv ägare tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Vår drivkraft är att vara med och bygga framgångsrika företag och skapa varaktiga värden. Industrifonden investerar i små och medelstora företag med stor tillväxtpotential som bedöms kunna hävda sig på en internationell marknad. Det är företag med starka entreprenörer, en unik produkt eller tjänst och/ eller ett nytt affärskoncept. Vi investerar både i unga innovativa bolag som behöver finansiering för att utvecklas och bli lönsamma och i etablerade företag som behöver finansiering för att växa vidare. Industrifonden är en aktiv, tidsbegränsad och ansvarsfull ägare. BRED BRANSCHORIENTERING Industrifonden investerar i många olika branscher, men främst i informations- och kommunikationsteknologi (ICT) med mjukvara och internet, industriell teknik, cleantech, life science samt tillverkande industri och etablerade tjänsteföretag. SAMARBETE Industrifonden samarbetar oftast med andra aktörer i sina investeringar. Fonden har vitt förgrenade nätverk bland svenska och internationella riskkapitalbolag, industriella investerare, affärsänglar och offentliga institutioner. Arbetet med att utveckla portföljbolagen sker främst via styrelsearbete tillsammans med medinvesterare. Industrifonden investerar i små och medelstora företag med stor tillväxtpotential som bedöms kunna hävda sig på en internationell marknad. Vår investeringsprocess 1-3 månader Utvärdera Investeringsprocessen går ut på att bedöma förutsättningarna för en investering. Om Industrifonden beslutar att investera i företaget utarbetas ett aktie ägaravtal, som reglerar förhållandena mellan Industrifonden, medinvesterare och övriga ägare. Syftet är att säkerställa att ägare och ledning drar åt samma håll år Förädla Arbetet med att utveckla bolaget i syfte att åstadkomma bästa möjliga värde utveckling tar tid. Detta sker i samarbete mellan ägare och bolag och baseras på investerarnas ägarplan och bolagets affärsplan. Industrifonden är oftast representerad i styrelsen. 3-6 månader EXITERA Industrifondens investeringar är alltid tidsbegränsade och löper normalt mellan 5 och 15 år. Exiten kan ske genom försälj ning till en industriell aktör, till en med investerare eller genom börsintroduktion. Det förekommer också att ett innehav säljs till en annan finansiell aktör. Industrifonden Verksamhet 7

10 Utmärkande för Industrifonden Återinvesterande fond All avkastning återinvesteras i nya projekt, vilket gör att fonden kan vara långsiktig. Nationell Industrifonden har ett utpräglat fokus på Sverige. Fonden investerar bara i bolag med svensk anknytning och verkar över hela landet. Kapitalstark Industrifonden har tillgångar på 3,8 miljarder kr, varav 2 miljarder kr inte är investerade i företag. INVESTERINGSBELOPP Vi investerar normalt mellan 5 och 100 miljoner kr per företag. Investeringskapitalet tillförs vanligtvis successivt och därför kan en första investering understiga 5 miljoner kr. Ingen enskild investering får överstiga 5 procent av förvaltat kapital (för närvarande motsvarande 188 miljoner kr). Fonden är en aktiv minoritetsinvesterare, som siktar på en ägarandel om lägst 15 och högst 50 procent. Erfarenhet och kompetens Industrifonden har 35 års erfarenhet som investerare och finansiär av svenska tillväxtföretag. Fondens medarbetare har lång erfarenhet och god branschkompetens. Samarbete Industrifonden är en aktiv minoritetsinvesterare som samarbetar med entreprenörer och andra investerare. ÄGARKAPITAL OCH LÅN Investeringar i unga innovativa teknikbolag sker huvudsakligen via ägarkapital genom deltagande i nyemissioner eller indirekt genom konvertibler som senare kan omvandlas till aktier. Fonden är en aktiv minoritetsinvesterare, som siktar på en ägarandel om lägst 15 och högst 50 procent. När det gäller investeringar i redan etablerade företag erbjuder vi skräddarsydda finansiella lösningar i form av ägarkapital eller olika typer av ägarnära lån. INVESTERINGSKRITERIER Några av kriterierna för ett investeringsbeslut är att företaget ska ha: Drivande och kompetent ledning. En unik affärsmodell, teknologi, produkt eller tjänst. Vilja och förmåga att växa. Goda utsikter till lönsamhet på en växande, internationell marknad. Dessutom ska det vara tydligt hur Industrifonden i en framtid ska kunna avyttra sitt ägande. Försäljning av bolag/exits Industrifondens engagemang är tidsbegränsade. De varar som regel mellan fem och tio år, men det har tagit nästan 15 år att vänta ut de största framgångarna. Försäljning av fondens aktier i ett innehav kan ske antingen till en industriell eller finansiell aktör, en medinvesterare eller i samband med en börsintro duktion. 8 Verksamhet Industrifonden

11 Värdeskapande Industrifonden Kunskap och kapitalbas att investera i företag som kan och vill växa. Företag Investeringar som ger finansiell styrka för tillväxt och lönsamhet. Samhälle Kunskaps- och teknikspridning, sysselsättning och konkurrenskraft. Industrifonden spelar en viktig roll för riskkapitalförsörjningen till små och medelstora företag med svenskt intresse. Vårt kapital och vår kompetens bidrar till att innovationer och entreprenöriellt företagande får möjlighet att utvecklas, vilket i sin tur skapar tillväxt och välståndsutveckling i Sverige. Våra satsningar på tillväxtbolag ger ökad sysselsättning och en förbättrad näringslivsstruktur, både i Sverige och i de länder där bolagen etablerar sig. Vi möjliggör också kommersialisering av innovationer och ny teknik, som ger ökad effektivitet och produktivitet eller löser framtida utmaningar. Den avkastning som genereras av lyckade investeringar, gör det möjligt för Industrifonden att investera i nya tillväxtbolag. Detta kretslopp för kapitalet ger Industrifonden en finansiell hållbarhet. Industrifondens verksamhet skapar värden i flera led; dels genom investeringar i företag som vill och kan växa, dels genom företagens utveckling och tillväxt. De värden som byggs upp kan, sedan Industrifonden sålt sitt innehav, användas för investeringar i nya bolag. Under den tid Industrifonden är engagerad i ett bolag sker teknik- och kunskapsspridning, samtidigt som växande bolag ger ökad konkurrenskraft och sysselsättning. Finansiell styrka Kunskap och kapitalbas att investera 35 års erfarenhet 30 medarbetare Eget kapital på 3,7 miljarder kr Cirka 2 miljarder kr i likvida medel Investeringar Nyckeltal 15 miljarder kr till cirka företag eller i genomsnitt cirka 500 miljoner kr per år sedan 1979 Industrifonden investerade under året totalt 488 miljoner kr, varav 184 miljoner kr var nyinvesteringar i tolv bolag Våra investeringar matchades av drygt 600 miljoner kr från privata investerare Företagens utveckling efter Industrifondens exit Deltagit i fler än 60 lyckade exits sedan 1996 Ett av fem bolag har idag utländskt ägande Så gott som alla har fortsatt verksamhet i Sverige Bolagen omsatte tillsammans cirka 12 miljarder kr 2013 Totalt cirka anställda i Sverige och utomlands 2013 Industrifonden Verksamhet 9

12 Hasselblads nya kamera Lunar ingår i den nya kameraserien riktad mot amatörfotografer. Med Bomills utrustning kan man sortera spannmål blixtsnabbt och skilja ut det som håller tillräckligt hög kvalitet för konsumentmarknaden och det som bör gå till djurfoder. Fishbrain har utvecklat en app för sportfiskare som gör det möjligt för fiskeentusiaster över hela världen att utbyta information. AMRA har utvecklat en unik internetbaserad analystjänst för standardiserad mätning med magnetkamera av mängden fett och muskler. Detta är av stor vikt vid bedömning av olika fetmarelaterade sjukdomar. 10 Verksamhet Industrifonden

13 nyinvesteringar Bolag Webb Verksamhet Industri fondens insats, MSEK AMRA Internetbaserad analystjänst för fettmätning 4 Barista Coffee Etisk kaffekedja 11 BoMill Sortering av spannmål 15 Fishbrain App för sportfiskare 5 Foap App för mobilfoton 5 Heatcore Energieffektiva upp värmingssystem 8 Itrim Träning och viktminskning 20 MagComp Energieffektiva induktorer 10 NowInteract Mjukvara för onlinebutiker 5 Pastry Sweden Tårtförsäljning via internet 5 Smartfish Omega3-berikade drycker 20 Viktor Hasselblad Kameror årets följdinvesteringar 39 bolag 304 Totala investeringar 51 bolag 488 Industrifonden Nyinvesteringar

14 Viktiga händelser under året Scandinavian Air Ambulance sålt till Avincis Nordens ledande flygambulansföretag Scandinavian Air Ambulance (SAA) såldes till Avincis Group, en av världens största räddnings- och flygambulanskoncerner. Industrifonden har varit engagerad i bolaget sedan 2007 med en total investering på 20 miljoner kr. Försäljningen gav fonden nära fyra gånger investerat belopp. Under vår innehavsperiod expanderade SAA kraftigt och nästan femdubblade verksamheten. Bolaget omsatte över 500 miljoner kr 2013 och transporterar årligen mer än patienter från 15 baser runtom i Norden. I och med försäljningen blev SAA ett dotterbolag till Avincis, och får därmed betydligt större resurser och en plattform för vidare expansion. Avincis Group är ett av världens största flygföretag inom räddning, ambulans och brandbekämpning. Koncernen, som har över anställda och totalt 350 helikoptrar och flygplan, är aktiv i många länder i Europa och Sydamerika. Sedan förvärvet av SAA har Avincis Group i sin tur köpts av engelska Babcock International Group. 113 miljoner kr från Prosolvias konkursbo Industrifonden fick under året en utbetalning på 113 miljoner kr från Prosolvias konkursbo. Industrifonden var största ägare och även långivare till IT-bolaget Prosolvia, som i december 1998 försattes i konkurs. Då hade Industrifonden ett totalt engagemang i bolaget på cirka 140 miljoner kr. Konkursförvaltaren stämde sedermera revisionsbolaget Öhrlings PWC för vårdslös revision. I augusti 2013 dömde hovrätten för västra Sverige PWC att betala ett rekordstort skadestånd. Efter en förlikning i september fastställdes skadeståndet till totalt 742,5 miljoner kr. Delexit i Arcam Industrifonden sålde under året delar av sitt innehav i 3D-printingbolaget Arcam, motsvarande 4,4 procent av kapital och röster, till ett värde av 174 miljoner kr. Köpare var internationella och svenska institutionella investerare. Industrifonden har varit engagerad i Arcam sedan 1999, först som långivare och sedan 2002 som ägare. Efter försäljningen kvarstår Industrifonden som Arcams största ägare med 15,7 procent av kapital och röster. Med Arcams 3D-skrivare går det att få fram helt unika föremål som inte går att tillverka på annat sätt. Industrifonden sålde under året en del av sitt innehav i bolaget. Industrifonden sålde under året hela sitt innehav i Scandidos, som utvecklar mätsystem för kvalitets säkring inom strålterapi av cancer. 12 Viktiga händelser under året Industrifonden

15 Exit i Boule och Scandidos Under året sålde vi våra innehav i två life science bolag noterade Boule Diagnostics och Scandidos, som därefter noterades på First North. Clavister och Heliospectra noterade Två av våra innehav IT-säkerhetsbolaget Clavister och växtbelysningsföretaget Heliospectra noterades under året på First North-listan. Samarbete med Investinor Vi inledde under året ett samarbete kring investeringar i life sciencesektorn med norska Investinor. Det övergripande syftet med samarbetet är att ge nordiska life sciencebolag tillgång till internationellt kapital. Investinor är en statlig norsk investeringsorganisation som förvaltar 4,2 miljarder norska kr. Tanken är ett strategiskt samarbete inom life science där det i nuläget finns få aktiva investerare för att på så sätt ge nordiska bolag möjlig tillgång till internationellt kapital. Som ett led i samarbetet investerade de båda organisationerna i varsitt bolag under året. Industrifonden investerade 20 miljoner kr i norska Smartfish, ett av Investinors portföljbolag. Bolaget utvecklar en Omega3-berikad näringsdryck, som används som läkemedel. Investinor investerade i sin tur 49 miljoner kr i Pharmalink, ett av Industrifondens läkemedelsbolag. Triventus i rekonstruktion Vindkraftkoncernen Triventus försattes under året i rekonstruktion. Bolaget drabbades av svåra problem sedan elpriserna rasat under hela Detta påverkade hela vindkraftsbranschen negativt genom att det blev svårt att få lönsamhet på befintliga verk och svårt att sälja nya. Efter avslutad rekonstruktion har Industrifonden sålt sitt innehav i bolaget. Expansiva Scandinavian Air Ambulance är Nordens största ambulansflygföretag. Bolaget såldes under året till brittiska Avincis Group. Industrifonden Viktiga händelser under året 13

16 Affärsområde technology Technology Affärsområde Technology investerar i teknikbolag inom sektorerna IT, telekom, internet/ media, elektronik och cleantech. Investeringstakten var hög, med sju nyinvesteringar på sammanlagt 112 miljoner kr, och 43 följdinvesteringar på 193 miljoner kr. Två av bolagen i portföljen noterades på First North under året. Inga exits genomfördes. Aktiviteten har varit särskilt hög inom internet/ media, där många internationella aktörer visar intresse för de svenska innovativa internetbolagen och dess entreprenörer. Här görs investeringar i tidiga skeden för att prova möjligheten i olika bolags affärsmodeller. Möjligheterna att saminvestera med både nordiska och internationella kollegor inom teknologi bedöms som goda. Utmaningen framåt är bland annat att finna intressanta investeringsobjekt där större ägarandelar kan uppnås och där mer kapital kan sysselsättas. Ambitionen är att bygga en balanserad portfölj med investeringar i både tidiga och senare skeden. Antal innehav 46 Investerat kapital, 748 miljoner kr Affärsområdeschef Tommy Nilsson Nyinvesteringar Fishbrain, Foap, Hasselblad, Heatcore, Magcomp, now Interact, Pastry Sweden Andel av Industrifondens investerade kapital 43 % 14 Affärsområde Technology Industrifonden

17 Widespace är bara i början Investeringscase Widespace Grundat 2007 Antal anställda 203 Vd Patrik Fagerlund Omsättning miljoner kr Största ägare Industrifonden, Northzone, grundarna Investeringsår 2012 Affärsområde Technology Kontaktperson Webbadress Vi ska bli det naturliga alternativet till Google och Facebook för annonsering på nätet. Det säger Widespaces grundare och ordförande Henric Ehrenblad. Och nätet kommer snart bara att vara mobilt. Då ligger vi bra positionerade. Widespace, som grundades 2007 av Ehrenblad och hans kollega Patrik Fagerlund, erbjuder ett system för annonsering i mobilen som ger skräddarsydda kampanjer med maximal utdelning. Widespaces algoritm, som räknas om varje sekund, ser till att varje annons placeras där den får bäst resultat i form av uppmärksamhet och engagemang. För i takt med att allt fler använder mobilen inte bara som telefon utan till allt annat också, ökar även annonseringen där. Det kan man se på Widespaces snabbt växande omsättning var den 15 miljoner kr, 2013 hade den ökat till 136 miljoner kr och 2014 beräknas den bli cirka 340 miljoner kr. Widespace var tidigt ute med att förutse mobilens potential. Idag är den en naturlig del i mediamixen och fler och fler av Widespaces kunder väljer att annonsera både på nätet och i mobilen. Henric Ehrenblad förutspår att mobiler och läsplattor snart har 75 procent av annonskakan. I takt med denna utveckling inser fler och fler fördelarna med Widespaces erbjudande. Det bygger på en avancerad teknologi som ger hög räckvidd, engagerande annonsformat och effektiv målgruppsstyrning och som säkerställer att annonserna visas på rätt sätt, för rätt målgrupp, vid rätt tillfälle. Detta heltäckande erbjudande gör att Widespace ligger steget före sina konkurrenter. Hälften av Widespaces drygt 200 anställda arbetar med att utveckla teknologin, för det är avgörande att upprätthålla och utveckla kvaliteten. Hösten 2014 kommer en ny uppdaterad version av algoritmen som gör att annonsören får ännu bättre kontroll på sina kampanjer. Företaget har också etablerat sig utomlands och hittills har det gått bäst i Norge och Finland där mobilmognaden är hög. Widespace har nu kontor i Tyskland, Frankrike, England, Holland, Italien och Danmark. Övriga länder ligger lite efter Norden i mobilmognad, men Widespace tror på en stark utveckling även där. Planen framåt är att fortsätta på den inslagna vägen, att tydliggöra teknologin och hur den kan förbättra för kunden. Widespace tittar också på nya medieslag, som till exempel annonser i podcaster, där teknologin skulle kunna fungera. Vi vill bygga ett välmående internationellt bolag som levererar bra avkastning, säger Henric Ehrenblad. Och vi är bara i början av den resan! Industrifonden Affärsområde Technology 15

18 Affärsområde life science > Life Science Affärsområde Life Science investerar i bolag inom läkemedel, medicinsk teknik och e-hälsa. Investeringarna uppgick till 96 miljoner kr, varav nyinvesteringar i två bolag på 24 miljoner kr och följdinvesteringar 72 miljoner kr. Tre exits genomfördes, i Bactiguard, Boule Diagnostics och Scandidos. Detta ger utrymme för fler nya engagemang. Ett strategiskt nordiskt samarbete inleddes. Först med norska Investinor, se sid 13. Ambitionen är att bredda detta samarbete till att omfatta även Danmark och Finland. Potentialen i portföljen bedöms som mycket stor, men med betydande utvecklingsrisker. Arbetet framåt har fokus på följande områden; realisera potentialen i portföljen genom hög affärsoch exitaktivitet Förstärka vårt internationella medinvesterarnätverk Fortsätta uppföljningen av e-hälsostrategin Antal innehav 16 Investerat kapital 555 miljoner kr Affärsområdeschef Lennart Hansson Nyinvesteringar AMRA, Smartfish Andel av Industrifondens investerade kapital 32 % 16 Affärsområde Life Science Industrifonden

19 Trialbee löser flaskhalsen Investeringscase Trialbee Grundat 2010 Antal anställda 15 Vd Tobias Folkesson Omsättning ,2 miljoner kr Största ägare Industrifonden, grundarna, Briban Invest Investeringsår 2012 Affärsområde Life Science Kontaktperson Webbadress Vi ska bli det självklara valet när läkemedelsbolag söker patienter för kliniska prövningar. Det säger Tobias Folkesson, vd och grundare av Trialbee, ett bolag som utvecklat ett system för att rekrytera patienter till kliniska studier via internet. Bolaget, som grundades 2010, har vuxit snabbt och är redan etablerat på marknaden med flera ledande globala läkemedelsbolag på kundlistan. Att utföra en klinisk studie på ett nytt läkemedel är en komplicerad och kostsam process som involverar många olika parter och förutsätter att bland annat läkemedelsbolag, läkare och patienter samverkar. Att hitta patienter som både är kvalificerade för den specifika studien och som vill delta är en av de största flaskhalsarna i läkemedelsutvecklingen. Nio av tio studier är försenade oftast på grund av svårigheten att hitta patienter. Det leder till ökad konkurrens om de patienter som vill och kan delta. Behovet av frivilliga deltagare i kliniska studier ökar hela tiden på grund av ökade krav från myndigheter när det gäller säkerhet och påvisad effekt, samtidigt som de deltagande patienterna måste uppfylla många specifika krav. Med Trialbees system blir denna viktiga del i processen både enklare och snabbare. Trialbee bedriver patientrekrytering genom skräddarsydda kampanjer där information riktas till specifika målgrupper via olika kanaler på internet. Trialbees metodik är framtagen med utgångspunkt i att folk söker kunskap och information via internet i allt högre utsträckning. Rekryteringsprocessen är interaktiv och hanteras genom Trialbees system. Många av de stora läkemedelsbolagen, såsom Sanofi och NovoNordisk, har upptäckt fördelarna med detta sätt att rekrytera och står nu på Trialbees kundlista. Trialbee har hittills främst rekryterat patienter i Skandinavien och Europa, men via ett nytt avtal med AstraZeneca tar nu bolaget steget utanför Europa. För det är fortsatt tillväxt som gäller för Trialbee. Bolaget satsar därför på att bredda sitt erbjudande mot mer än patientrekrytering. Trialbee vill bli den partner som samlar in all data för den kliniska studien. Då kan vi också bli en rådgivare och en kunskapskälla under hela studien, säger Tobias Folkesson. Industrifonden Affärsområde Life Science 17

20 Affärsområde industrifinans > Industrifinans Affärsområde Industrifinans investerar i etablerade små och medelstora tillväxtföretag som behöver kapital för att expandera. Investeringarna sker i flera olika branscher såväl inom tillverkande industri som i tjänstesektorn. Investeringarna uppgick till 94 miljoner kr, varav tre nyinvesteringar på sammanlagt 46 miljoner kr och följdinvesteringar på 48 miljoner kr. Under året har flera försäljningar genomförts, varav de två största var en delförsäljning i Arcam och en försäljning av Scandinavian Air Ambulance (se sid 12). Försäljning gjordes även i Airborne Hydrography och Bactiguard (samägt med affärsområde Life Science). Största innehav är fortfarande Arcam, där Industrifonden är största ägare. Bolaget har fortsatt att utvecklas väl under året med en omsättningsökning på cirka 40 procent. Flera av affärsområdets andra innehav har också utvecklats positivt. Arbetet framåt har fokus på att bygga värden i portföljbolagen genom aktivt ägande och styrelsearbete samt fortsatt sökande efter nya spännande företag som vill ta steget att växa. Antal innehav 27 Investerat kapital, 405 miljoner kr Affärsområdeschef Åsa Knutsson Nyinvesteringar Itrim, Barista, BoMill Andel av Industrifondens investerade kapital 23 % 18 Affärsområde Industrifinans Industrifonden

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Fondstyrningsrapport för år 2011/2012

Fondstyrningsrapport för år 2011/2012 Fondstyrningsrapport för år 2011/2012 Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden), organisationsnummer 802009-0083 är en verksamhetsstiftelse med en självständig ställning som initierades av svenska staten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Årsredovisning 2011-12

Årsredovisning 2011-12 Årsredovisning 2011-12 Innehållsförteckning Året som gått Industrifonden i korthet 1 Vd har ordet 2 Roll och position på marknaden 4 Mål och strategi 5 Värdeskapande 6 Verksamhet 8 Exits 10 Nyinvesteringar

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Formellt Venture Capital Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Tillväxtföretagets finansieringskedja Hög risk Risk för investeraren Entreprenören Riskkapital

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare.

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Årsredovisning 2012-13 Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden i korthet Investeringar fördelade på investeringsår,

Läs mer

Fondstyrningsrapport för år 2012/2013

Fondstyrningsrapport för år 2012/2013 Lennart Samuelsson 2013-09-18 Fondstyrningsrapport för år 2012/2013 Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden), organisationsnummer 802009-0083 är en verksamhetsstiftelse med en självständig ställning

Läs mer

Årsredovisning 2010-11

Årsredovisning 2010-11 Årsredovisning 2010-11 Innehåll Industrifonden i korthet... 1 Vd har ordet... 2 Roll och position... 4 Uppdrag, mål och strategi... 5 Verksamhet... 6 Investeringsfokus... 8 Ägarpolicy... 9 Affärsområde

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1 Årsrapport 2009-10 Industrifondens Årsrapport 2009-2010 Innehåll Detta är Industrifonden/Året som gått...1 Vd har ordet...2 Industrifondens roll och uppgift...4 Uppdrag, mål och strategi...5 Industrifondens

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande

Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Smögen 23 juni 2015 FTABs uppdrag enligt bolagsordning Fouriertransform ABs FTAB s uppdrag enligt bolagsordning Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Vår vision Sverige är internationellt ledande på att omsätta forskning & innovation till framgångsrika

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Norra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 2014-2020

Läs mer

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 2 december 28 Marie Reinius VD Svenska Riskkapitalföreningen Linus Dahg Analytiker Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Småland och Öarna Uppstartsmöte Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Fondstyrningsrapport

Fondstyrningsrapport Fondstyrningsrapport 2014-15 Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden), organisationsnummer 802009-0083 är en verksamhetsstiftelse med en självständig ställning som bildades av staten 1979. Styrelsen

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Stockholm den 14 april 1999

Stockholm den 14 april 1999 Stockholm den 14 april 1999 Investors mål är fortsatt att totalavkastningen till aktieägarna, d v s summan av kursutveckling och återinvesterade utdelningar, ska överstiga börsgenomsnittet med 3 procentenheter

Läs mer

Ledande nordiskt industriförvaltningsbolag Första kvartalet 2013 Industrivärden den 5 april 2013

Ledande nordiskt industriförvaltningsbolag Första kvartalet 2013 Industrivärden den 5 april 2013 Ledande nordiskt industriförvaltningsbolag Första kvartalet 2013 Industrivärden den 5 april 2013 KV1_2013_sv 1 Erfaren långsiktig industriell utvecklare Mål: Strategi: Resultat: Hög tillväxt av substansvärdet,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av Tack herr ordförande! Aktieägare och stämmodeltagare, inom SEB har vi sedan länge en tydlig ersättningsfilosofi som utgår från att det som långsiktigt är bäst för bankens kunder också är långsiktigt bäst

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer