Moretime Professional Services AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moretime Professional Services AB (publ)"

Transkript

1 Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A Stockholm Telefon: Fax:

2 Delårsrapport januari september 2014 Koncernen tredje kvartalet 2014 (jämfört med tredje kvartalet 2013) Nettoomsättningen ökade med 73% till tkr (4 476) Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till tkr (-1 454) Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till tkr (-2 175). Resultatet efter skatt uppgick till tkr (-2 196) Resultat per aktie uppgick till -0,39 kr (-0,21) Koncernen delårsperioden 2014 (jämfört med första halvåret 2013) Nettoomsättningen ökade med 48% till tkr (15 110) Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till tkr (-2 328) Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till tkr (-4 488). Resultatet efter skatt uppgick till tkr ( tkr) Resultat per aktie uppgick till -1,62 kr (-0,42) Händelser efter kvartalets utgång Den 3 november 2014 beslutade en extra bolagsstämma om nyemissioner som genomföras i november. Ett prospekt avseende företrädesemissionen har offentliggjorts den 5 november och finns tillgängligt på bolagets hemsida. VD-kommentar tredje kvartalet Under tredje kvartalet växlade Moretime upp tillväxttakten ytterligare. Omsättningen ökade med 73% jämfört med tredje kvartalet För hela delårsperioden uppgick tillväxten till 48%. Det tredje kvartalet var, trots sommar, resultatmässigt årets hittills bästa och vi fortsätter att följa vår plan. I enlighet med information i kvartalsrapporten för första kvartalet, och som upprepades i ett pressmeddelande den 16 september 2014, är målsättningen att under fjärde kvartalet ytterligare förbättra rörelseresultatet och nå ett positivt rörelseresultat före avskrivningar. Denna målsättning kvarstår. Även tillströmningen av kunder via Moretimes hemsida för juridisk rådgivning, lawline.se, var fortsatt god under kvartalet. Totalt hade tjänsten unika besökare, en ökning med 54% jämfört med tredje kvartalet Totalt ställdes frågor i gratistjänsten. Konverteringen till betalande kunder tog fart ordentligt under kvartalet och konverteringen uppgick till totalt 341 betalande kunder. I september lanserades Moretime Plus som tar vid där Lawline slutar och erbjuder en digital entré till Moretimes totala kunskap, strukturkapital och verktyg. Förebilden är inte så mycket andra digitala tjänster som vårt eget Moretime Campus där rådgivare, entreprenörer och samarbetspartner interagerar med varandra. Under hösten 2014 påbörjas arbetet med att konvertera kunder till Moretime Plus från andra digitala tjänster. Lanseringen av Lawline Consulting i juli visar också att det finns en betalningsvilja för att få mer hjälp än vad som är möjligt genom en digital gratistjänst. Trots lanseringen mitt i sommaren uppgick intäkterna redan under första kvartalet till över 250 tkr. Den 30 september fattade styrelsen beslut om att genomföra en nyemission och den 3 november fattade en extra bolagsstämma det formella emissionsbeslutet. Teckningen i företrädesemissionen, i vilken även teckning utan stöd av teckningsrätter kan ske, startar den 14 november och avslutas den 28 november. Emissionsvolymen på 10,45 mkr ligger inom ramen för det kapitalbehov som Moretime kommunicerade i samband med listningen av aktierna på Aktietorget i våras. Moretimes övergripande strategi är att skapa aktieägarvärde genom att digitalisera rådgivnings- och outsourcingtjänster för små- och medelstora bolag. Jag hoppas givetvis att vi med utvecklingen under året och vår långsiktiga strategi har visat att vi förtjänar ett fortsatt förtroende av marknaden. Carl-Fredrik Morander Verkställande direktör Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport januari september

3 Koncernen Målsättningar Moretimes övergripande målsättning är att utgöra en one stop shop för små- och medelstora bolags behov av kunskap, information och systemstöd och att skapa en stor bas av registrerade användare. Affärsmodell och erbjudanden Moretime förser företag och entreprenörer med expertkunskap och samlar all affärskritisk information på ett ställe. Under andra kvartalet fortsatte arbetet med att utveckla det digitala erbjudandet och att bredda målgruppen mot mindre företag. Den första kontakten många har med Moretime är via den kostnadsfria rådgivning som Moretime erbjuder via Sveriges största juridiska hemsida lawline.se. Under tredje kvartalet uppgick antal unika besökare till vilket var en ökning med 54% jämfört med motsvarande period föregående år. Under sommaren introducerades Lawline Consulting som ett sätt att öka konverteringen till betalande kunder. Moretime Plus är Moretime digitala premiumerbjudande och innebär omfattande tillgång till den kunskap som Moretime förfogar över. Abonnemanget ger användaren tillgång till värdefulla mallar, en databas med tiotusentals frågor och en expertchatt inom ekonomi, skatt, juridik, HR m.m. Chatten finns även tillgänglig när användaren arbetar med de dokument och system som Moretime integrerat i portalen. Vår målsättning är att Moretime Plus skall vara den självklara ingången till Moretimes kvalificerade rådgivingserbjudanden och outsourcinglösningar inom ramen för Moretime Business Partner. Denna del av Moretime utgörs idag av ca 80 konsulter inklusive franchisetagare och utgör ett alternativ till traditionella redovisnings-, advokat- och revisionsbyråer. Omsättningen uppgick under de första nio månaderna till tkr, varav tkr genererades av franchisetagare. Genom moretimeportal.com erbjuds användare en Dashboard som fylls med individuellt anpassad information och länkar till de vanligaste internetbaserade tjänsterna. I vår utvecklingsplan ligger att sucessivt lansera informationsfönster som ger användaren skräddarsydd information om det egna bolaget. Genom att samla all information och arbetsverktyg i moretimeportal.com skapas en startsida som blir navet i entreprenörens och de anställdas vardag. Moretimes verksamhet bygger på en gemensam värdegrund där kunder, entreprenörskap och transparens utgör fundamenten. För att behålla och utveckla denna har vi skapat en egen inkubatormiljö Moretime Campus där rådgivare och entreprenörer möts och samarbetar på ett helt nytt sätt. I takt med att Moretime växer ökar intresset från samarbetspartner och entreprenörer att bli en del denna miljö. Även digitaliseringen, som gjort behovet av ett traditionellt kontor mindre, bidrar till en positiv utveckling. Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport januari september

4 Resultat Resultatet har under kvartalet (delårsperioden) belastats med konsultarvoden och marknadsföringskostnader i samband med listningen och övrig kapitalisering på 0 tkr (3 743 tkr) samt koncerngemensamma kostnader för ledning, stödfunktioner och marknadsföring på 816 tkr (5 394), varav 192 tkr (2 407) avser förbrukning av förutbetald media. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under delårsperioden (jämfört med motsvarande period 2013) till tkr (-935 tkr). Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni till tkr (890 tkr). Långfristiga skulder till aktieägare har amorterats genom kvittning i nyemission med 900 tkr och ökat genom omvandling av kortfristiga skulder till lån med tkr. Övriga långfristiga skulder har ökat genom upptagandet av ett konvertibelt skuldebrev om tkr. Det konvertibla lånet löper med en årlig ränta om 12 procent som utbetalas kvartalsvis. Lånet förfaller till betalning den 31 januari 2015 i den mån konvertering inte har ägt rum dessförinnan. Dock senast den 15 januari 2015 till en konverteringskurs om 4,50 kronor. En extra bolagsstämma den 3 november fattade beslut om en riktad nyemission till innehavarna av konvertiblerna. Emissionen kommer att genomföras under fjärde kvartalet 2014 och kommer vid full anslutning att minska de långfristiga skulderna med tkr. De kortfristiga fordringarna har under rapportperioden ökat med tkr. De kortfristiga skulderna har under första halvåret ökat med tkr. Soliditeten per 30 september 2014 uppgick till 29 procent (42 procent). Investeringar och avskrivningar Investeringarna under delårsperioden uppgick till tkr och utgjordes huvudsakligen av aktiverade utvecklingskostnader med tkr och goodwill kopplad till förvärv av dotterbolag med tkr. De aktiverade utvecklingskostnaderna utgörs uteslutande av externa kostnader. Under delårsperioden har en avyttring av aktier i andra företag skett vilket minskat de finansiella anläggningstillgångarna med 700 tkr. Avyttringen har resulterat i en realisationsförlust om 250 tkr. Eget kapital Per den 30 september 2014 uppgick det registrerade aktiekapitalet till kr, fördelat på aktier, envar med ett kvotvärde om 0,068 kr. Därutöver finns teckningsoptioner som ger innehavarna rätt att teckna lika många aktier till en kurs i intervallet 6,20 8,00 kr under perioden 19 januari 6 februari Inom intervallet beräknas kursen som 70% av den genomsnittliga kursen under 20 dagar innan. Eget kapital uppgick per 30 september till tkr. Risker och osäkerheter För en beskrivning av risker och osäkerheter hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av den företrädesemission som genomförs under november. Prospektet finns tillgängligt på moretime.se/finansiellinformation. Uppgifter angående moderbolaget I moderbolaget har under delårsperioden del av verksamheten i affärsområdena Business Partner och Digital Solutions och hela Moretime Campus bedrivits. Därutöver tillhandahåller moderbolaget marknadsföring, stödfunktioner och management till koncernbolagen. Intäkterna under delårsperioden uppgick till tkr och resultatet före skatt uppgick till tkr. Likvida medel uppgick per 30 september till 219 tkr. Långfristiga skulder uppgick till tkr. Kortfristiga fordringar uppgick till tkr och kortfristiga skulder till tkr. Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport januari september

5 Framtidsutsikter Få tvivlar på att den digitala revolutionen, som förändrat förutsättningarna för en rad branscher, även kommer att förändra de branscher som Moretime utmanar. Moretime står väl rustade med såväl digitala tjänster som en högkompetent konsultorganisation som genom sin kunskap bidrar till utvecklingen av de digitala tjänsterna och agerar rådgivare till våra kunder. Även den generella outsourcingtrenden talar för Moretimes affär liksom generationsskiften och uppköpsmöjligheter. Principer för delårsrapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Koncernredovisningen omfattar Moretime Professional Services AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Lawline AB, Moretime Business Partner AB, Moretime Digital Solutions AB och MTEB Sthlm City AB. MTEB Sthlm City AB konsolideras från och med Jämförelsesiffrorna för 2013 avser endast moderbolaget som då omfattade hela koncernens operativa verksamhet. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Koncerngoodwill skrivs av med 10 procent årligen. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2014, delårsrapport 4, lämnas den 19 februari 2015 Granskning av revisor Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Stockholm den 5 november 2014 Carl-Fredrik Morander Verkställande direktör Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport januari september

6 Resultaträkning belopp i kronor Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport januari september

7 Balansräkning belopp i kronor TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Goodw ill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar och värdepapper i andra företag Depositioner Konvertibel Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport januari september

8 Balansräkning belopp i kronor EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Fritt eget kapital Balanserat resultat Överkursfond Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder aktieägare Övriga långfristiga skulder Konvertibellån Kortfristiga skulder Förskott kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport januari september

9 Kassaflödesanalys belopp i kronor Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagande av konvertibellån Nyemission Lån från aktieägare Kassaflöde från investeringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens skut Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport januari september

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. modern ekonomi sverige holding ab (publ.) Koncernens omsättning uppgick till 67,7 (33,9) MSEK

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. modern ekonomi sverige holding ab (publ.) Koncernens omsättning uppgick till 67,7 (33,9) MSEK 1 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ modern ekonomi sverige holding ab (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI 2013 -JUNI 2014 APRIL 2014- JUNI 2014 Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,9 (-0,8)

Läs mer

CoolGuard AB (publ) Bokslutskommuniké för 2004

CoolGuard AB (publ) Bokslutskommuniké för 2004 Bokslutskommuniké för 2004 Omsättningen för helåret uppgick till 3.731 (385) ksek Rörelseresultat för helåret var -4.790 (-2.636) ksek Försäljning på 1.528 ksek kommer att intäktsföras först under tertial

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

modern ekonomi sverige holding ab (publ.) Koncernens omsättning uppgick till 13,7 (4,0) MSEK Moderbolagets omsättning uppgick till 31,2 (23,0) MSEK

modern ekonomi sverige holding ab (publ.) Koncernens omsättning uppgick till 13,7 (4,0) MSEK Moderbolagets omsättning uppgick till 31,2 (23,0) MSEK 1 2013-2014 delårsrapport modern ekonomi sverige holding ab (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI 2013 -MARS 2014 JANUARI 2014- MARS 2014 Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 (-0,7)

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer