Moretime Professional Services AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moretime Professional Services AB (publ)"

Transkript

1 Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A Stockholm Telefon: Fax:

2 Delårsrapport januari mars 2014 Koncernen första kvartalet 2014 (jämfört med första kvartalet 2013) Nettoomsättningen ökade med 14% till tkr (5 037 tkr) Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till tkr (-455 tkr) Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till tkr ( tkr). Resultatet efter skatt uppgick till tkr ( tkr) Resultat per aktie uppgick till -0,93 kr (-0,19 kr). Under kvartalet förvärvades 100% av aktierna i Peopletransition AB som en del i skapandet av tjänstekonceptet Moretime HR. Under kvartalet har bolagets egna kapital ökat med tkr genom nyemission, varav tkr (efter avdrag för emissionskostnader på 711 tkr) avser den spridningsemission som genomfördes i samband med Bolagets listning på Aktietorget och tkr avser riktade emissioner i samband med bolagsförvärv. Spridningsemissionen tecknades till ca 77% av maximalt belopp. Händelser efter kvartalets utgång Per den 1 april förvärvades den tidigare franchisetagaren MTEB Sthlm City AB som därmed ingår i koncernen från och med kvartal 2. VD-kommentar första kvartalet Ett stort steg för Moretime I skrivande stund är det endast dagar kvar innan handeln i Moretimes aktie på Aktietorget startar. Vi blir därmed den första svenska aktören inom affärsjuridik och revision att genomföra en IPO. Arbetet med att förbereda Moretime för listningen liksom arbetet med kapitaliseringen i form av en konvertibelemission i januari och spridningsemissionen i mars har självklart tagit stora resurser i anspråk och delvis flyttat fokus från den operativa verksamheten. Under beaktande av detta projekt ligger dock såväl omsättning som resultat under första kvartalet i linje med vår plan och vi är nöjda med att kunna visa upp en tillväxt. Aktivitetsnivån i organisationen har varit hög under hela kvartalet. Parallellt med arbetet med listningen och kapitaliseringen genomfördes bl a ett omfattande utvecklingsarbete av Moretimes digitala erbjudande och i mars släpptes en första betaversion av den digitala arbetsplatsen. Ambitionen är att förena systemstöd med digital åtkomst till extern kompetens och på så sätt bli navet i ett mindre och medelstort bolags verksamhet. Under första kvartalet kunde vi räkna in flera prestigefyllda affärer inom det nya tjänstekonceptet Moretime HR som därmed fick en flygande start. Första kvartalet innebar även integration och utveckling av Lawlines digitala juridikerbjudande. Efter ett par månaders arbete kunde i början av mars de första betaltjänsterna lanseras och bl a genom anpassningar av hemsidan i februari kunde vi med drygt besökare i mars sätta nytt besöksrekord för en enskild månad. Moretime Legal uppvisade en stark tillväxt under kvartalet och kunde glädja sig åt att bli utvald av Bolagsjuristernas förening som en av sina utbildningspartner. Under kvartalet formerade vi även fyra tydliga affärsområden med varsin affärsområdesansvarig. I och med denna kvartalsrapport kommer vi att redovisa koncernens verksamhet per affärsområde vilket vi tror ökar transparensen och gör vår verksamhet lättare att analysera. Under återstoden av 2014 kommer vi att fokusera på att öka effektiviteten i alla delar av vår verksamhet med målsättningen att nå ett positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) redan under det fjärde kvartalet i år. Detta är tidigare än vad vi kommunicerat i samband med listningen ( någon gång under 2015 ) och är en effekt av att vi anpassat vår tillväxtplan till emissionsutfallet som blev något lägre än vad vi hade hoppats på. Ett större fokus på att nå ett positivt rörelseresultat kommer på kort sikt sannolikt att innebära en långsammare omsättningstillväxt och utvecklingen av det digitala erbjudandet kommer att ske i ett något lägre tempo än vad som annars vore fallet. Spridningsemissionen tillförde Bolaget drygt 180 nya aktieägare. Det är med stor glädje och en rejäl portion ödmjukhet som jag ser fram emot att få förvalta det förtroende vi fått från alla nya aktieägare och marknaden. Carl-Fredrik Morander Verkställande direktör Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport januari mars

3 Koncernen Första kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 14% till tkr. EBITDA för koncernen uppgick till tkr (-455 tkr). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till tkr ( tkr). Resultatet har under kvartalet belastats med konsultarvoden och marknadsföringskostnader i samband med listningen på tkr samt koncerngemensamma kostnader för ledning, stödfunktioner och marknadsföring på tkr. Under kvartalet genomfördes två nyemissioner som ökade det egna kapitalet med tkr. Teckningen i den spridningsemission som genomfördes inför listningen av Moretime på Aktietorget avslutades den 31 mars. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 7 maj. Övergripande strategiska mål Moretimes ledning har fastställt ett antal övergripande strategiska mål för de olika dimensionerna av vår verksamhet: Varumärke och marknad Leadsgenerering och försäljning Produkter och tjänster Organisation Finansiellt Varumärke och marknad Målsättningen är att varumärket Moretime skall uppfattas som det mest innovativa för professionella tjänster till små- och medelstora bolag. Utgångspunkten är det som utgör kärnan i vår affärsutveckling det multiprofessionella tjänsteerbjudandet och digitalisering. Under första kvartalet har kunskapen om varumärket Moretime ökat genom omfattande annonsering i samband med marknadsföringen av Moretimes spridningsemission. Genom den genomförda emissionen har vi erhållit ytterligare kapital att användas för marknadskommunikation i syfte att stärka och öka målgruppens kunskap om varumärket Moretime. Under andra kvartalet kommer vi också att synas med kampanjer riktade mot slutkund. Leadsgenerering och försäljning Digitaliseringen av konsulttjänster innebär även en stor förändring av intäktsmodeller och försäljningssätt. Moretimes målsättning är att successivt bygga en säljfunktion och en leverans som utgår från det digitala gränssnittet och att bygga en stor bas av abonnemangskunder. Under första kvartalet utvecklades inom affärsområdet Lawline de första digitala betaltjänsterna som innebär att vi kan automatisera konverteringen av besökare på lawline.se till betalande kunder. Konverteringsgraden är fortfarande låg men potentialen är stor. Inom ramen för affärsområdet Digital Solutions har Moretime under första kvartalet utvecklat ett eget verktyg för konvertering av besökare på en hemsida till leads (marketing automation). Under första kvartalet har även ett pilotprojekt avseende direktförsäljning av digitala tjänster genomförts. Piloten har gett Moretimes ledning en ökad förståelse för de beteenden som styr målgruppens köp av digitala tjänster. Under andra kvartalet kommer en djupare analys att ske och baserat på de slutsatser som dras kommer det fortsätta försäljningsarbetet att planeras. Produkter och tjänster Med Moretimes inriktning mot små- och medelstora bolag är utvecklingen av tjänster som adresserar målgruppens verkliga behov centrala. Vår utgångspunkt är att vi vill frigöra tid och kreativitet genom att förse det mindre bolaget med det större bolagets resurser och kompetens i form av stabsfunktioner för Ekonomi, Juridik, HR och Affärsutveckling. Genom att vi delvis tillgängliggör vår kompetens digitalt sänker vi kostnaderna för kunden radikalt. Under första kvartalet har HR Consulting integrerats som en kärnkompetens i Moretime. Lanseringen av Moretimes nya digitala plattform utgör en innovation för hur små- och medelstora bolag kan tillgodogöra sig extern kompetens och hur traditionella konsulttjänster levereras. Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport januari mars

4 Organisation Moretime har medvetet valt att inte organisera verksamheten i den för konsultbranschen dominerande partnermodellen utan utgår från kundens behov och hur detta kan tillgodoses på det mest effektiva sättet. Det innebär bl a att vi arbetar med nätverk av konsulter varvid flera är knutna till Moretime som franchisetagare. I slutet av första kvartalet hade Moretime i genomsnitt 23 medarbetare med månadslön och 9 timanställda. Därutöver var 9 konsulter knutna till Moretime med ett engagemang på halvtid eller mer. För utvecklingen av den digitala plattformen har Moretime under kvartalet arbetat med ett externt utvecklingsteam på Sri Lanka om 5 personer. Finansiellt Moretime agerar på en marknad som bedöms vara värd över 40 miljarder kronor bara i Sverige. På kort sikt är det vår målsättning att kombinera fortsatt investering i värdeskapande infrastruktur med att nå en lönsam tillväxt. Ett delmål är att nå ett positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för det fjärde kvartalet i år vilket bedöms kunna uppnås vid en omsättning om ca 10,5 mkr. Under första kvartalet uppgick koncerngemensamma kostnader som ej fördelats på de olika affärsområdena till ca 5 mkr. Från och med andra kvartalet kommer denna kostnad att vara betydligt lägre, bl a genom att arbetet med listning och nyemission avslutats. I slutet av första kvartalet hade Moretime 11 franchisetagare, varav 7 inom Ekonomioutsourcing på 9 orter i Sverige. Totalt omsatte franchisetagarna under första kvartalet tkr. Genom dotterbolaget Lawline förfogar Moretime över en unik organisation av ca 200 juriststudenter som arbetar med olika delar av den juridiska rådgivningen. Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport januari mars

5 Affärsområden Moretimes verksamhet är indelad i fyra affärsområden. Samtliga affärsområden samverkar och skapar tillsammans möjlighet att leverera en unik kundnytta till våra kunder. Consulting multiprofessionella rådgivnings- och outsourcingtjänster till i första hand SME-bolag. Innefattar såväl egen konsultverksamhet som enheter som bedrivs på franchisebasis. Digital Solutions - IT-plattform för tillhandahållande av professionella tjänster samt utveckling av digitala erbjudande inom Moretimes kompetensområden. Lawline juridisk rådgivning genom hemsidan lawline.se och ett nätverk av juriststudenter. Moretime Campus komplett kontorsmiljö där kunder, konsulter och samarbetspartner inom Moretimes nätverk möts på ett för våra branscher nytt sätt. Consulting första kvartalet Under första kvartalet uppgick intäkterna till tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 99 tkr. Under kvartalet skapades det nya tjänstekonceptet Moretime HR genom förvärvet av Peopletransition AB. Tjänstekonceptet fick därmed en flygande start och under första kvartalet erhöll affärsområdet ett flertal prestigefyllda uppdrag inom framförallt rekrytering och interim vilket gör att fortsättningen av 2014 ser mycket positiv ut. Satsningen på affärsjuridik inom ramen för Moretime Legal fortsatte under kvartalet och vi kunde knyta fler seniora bolagsjurister till verksamheten. Under kvartalet ingicks ett samarbetsavtal med Bolagsjuristernas förening och inom ramen för detta genomfördes två utbildningar av bolagsjurister. Sammanfattningsvis ser vi en väsentligt ökad affärsvolym och omsättning under resten av året. Inom affärskonceptet Outsourcing fortsatt renodlingen mot outsourcad ekonomifunktion vilket bl a innebar att samarbetet med två franchisetagare i Stockholm avslutade under kvartalet. Digital solutions första kvartalet Under första kvartalet uppgick de externa intäkterna till tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -786 tkr. Aktiverade utvecklingskostnader uppgick under kvartalet till tkr. I början av mars släpptes en betaversion av Moretimes nya digitala plattform. Gränssnittet är uppbyggt utifrån de processer som medarbetare i företaget hanterar i sin vardag. De första pilotkunderna börjar använda plattformen under andra kvartalet. Den befintliga IT-plattformen, som idag står för merparten av affärsområdets intäkter, kommer successivt att integreras och ersättas av den nya digitala plattformen. Som ett led i detta har under första kvartalet en upphandling av en ny driftleverantör genomförts. Målsättningen under det kommande halvåret är att ingå flera partnerskap med företag och organisationer som tillsammans med Moretime och vår plattform som bas kan skapa erbjudanden till sina kunder och därigenom få tillgång till större grupper av användare. Lawline första kvartalet Under första kvartalet uppgick intäkterna till 60 tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till tkr. Första kvartalet var ett intensivt och framgångsrikt kvartal för Lawline. Bl a genom lanseringen av en delvis ny hemsida kunde vi i mars sätta nytt rekord med över besökare på lawline.se. En icke obetydande del av ökningen avser företag som idag utgör ca 15% av besökarna. Lawlines framgång bygger på att ett stort antal frågor besvaras gratis och publiceras på hemsidan, något som genererar stora mängder besökare som kan konverteras till betalande kunder I början av mars lanserades Lawline Premium och Lawline Express som är två varianter av betaltjänster för småföretag med behov av att på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt få svar på juridiska frågor rörande det egna bolaget. Målsättningen är att successivt öka konverteringen som idag ligger på ca 2,5 kunder per vecka och men även att bredda rådgivningserbjudandet. Under första kvartalet har gratisrådgivningen mot privatpersoner kompletterats med möjligheten att boka rådgivning mot betalning. Merparten av de betalda uppdragen förmedlas till samarbetspartner mot en förmedlingsprovision. Moretime Campus första kvartalet Under första kvartalet uppgick intäkterna från externa nyttjare till 770 tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -630 tkr. Under första kvartalet har fokus legat på att öka de uthyrningsbara ytan. Genom dessa åtgärder har intäktspotentialen ökat och vi ser en successiv förbättring av resultatet under resten av året. Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport januari mars

6 Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till tkr ( tkr). Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars till 570 tkr. De långfristiga skulderna har ökat genom upptagandet av ett konvertibelt skuldebrev om tkr. Det konvertibla lånet löper med en årlig ränta om 12 procent som utbetalas kvartalsvis. Lånet förfaller till betalning den 31 januari 2015 i den mån konvertering inte har ägt rum dessförinnan. Dock senast den 15 januari 2015 till en konverteringskurs om 4,50 kronor. De kortfristiga fordringarna har under första kvartalet ökat med tkr varav tkr är hänförlig till fordran på emissionslikvid i den pågående nyemissionen. De kortfristiga skulderna har under första kvartalet ökat med tkr. Soliditeten per 31 mars 2014 uppgick till 48 procent (40 procent). Investeringar och avskrivningar Investeringarna under första kvartalet uppgick till tkr och utgjordes huvudsakligen av aktiverade utvecklingskostnader med tkr och goodwill kopplad till förvärv av dotterbolag med tkr. De aktiverade utvecklingskostnaderna utgörs uteslutande av externa kostnader. Under första kvartalet har en avyttring av aktier i andra företag skett vilket minskat de finansiella anläggningstillgångarna med 700 tkr. Avyttringen har resulterat i en realisationsförlust om 250 tkr. Eget kapital Per den 31 mars 2014 uppgick det registrerade aktiekapitalet till kr, fördelat på aktier, envar med ett kvotvärde om 0,068 kr. Bundet eget kapital relaterat till tecknad men ännu ej registrerad nyemission uppgick till kr fördelat på aktier. Därutöver finns teckningsoptioner som ger innehavarna rätt att teckna lika många aktier till en kurs i intervallet 6,20 8,00 kr under perioden 19 januari 6 februari Inom intervallet beräknas kursen som 70% av den genomsnittliga kursen under 20 dagar innan. Eget kapital inklusive överkursfond från tecknad men ännu ej registrerad nyemission uppgick per 31 mars till tkr. Risker och osäkerheter För en beskrivning av risker och osäkerheter hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats i anslutning till Moretimes listning på Aktietorget. Informationsmemorandumet finns tillgängligt på moretime.se/finansiellinformation. Uppgifter angående moderbolaget I moderbolaget har under kvartalet del av verksamheten i affärsområdet Consulting samt hela affärsområdet Digital Solutions och Moretime Campus bedrivits. Därutöver tillhandahåller moderbolaget marknadsföring, stödfunktioner och management till koncernbolagen. Intäkterna under första kvartalet uppgick till tkr och resultatet före skatt uppgick till tkr. Moderbolagets nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till tkr. Likvida medel uppgick per 31 mars till 197 tkr. Långfristiga skulder uppgick till tkr. Kortfristiga fordringar uppgick till tkr och kortfristiga skulder till tkr. Framtidsutsikter Få tvivlar på att den digitala revolutionen, som förändrat förutsättningarna för en rad branscher, även kommer att förändra de branscher som Moretime utmanar. Moretime står väl rustade med såväl digitala tjänster som en högkompetent konsultorganisation som genom sin kunskap bidrar till utvecklingen av de digitala tjänsterna och agerar rådgivare till våra kunder. Även den generella outsourcingtrenden talar för Moretimes affär liksom generationsskiften och uppköpsmöjligheter. Principer för delårsrapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Koncernredovisningen omfattar Moretime Professional Services AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Lawline AB samt Peopletransition AB. Dotterbolagen konsolideras från och med Jämförelsesiffrorna för första kvartalet 2013 samt helår 2013 avser endast moderbolaget som då omfattade hela koncernens operativa verksamhet. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Koncerngoodwill skrivs av med 10 procent årligen. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för andra kvartalet lämnas 19 augusti Granskning av revisor Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Stockholm den 12 maj 2014 Carl-Fredrik Morander Verkställande direktör Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport januari mars

7 Resultaträkning belopp i kronor Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport januari mars

8 Balansräkning belopp i kronor TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar och värdepapper i andra företag Depositioner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport januari mars

9 Balansräkning belopp i kronor EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Fritt eget kapital Balanserat resultat Överkursfond Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder intresseföretag Övriga långfristiga skulder Konvertibellån Kortfristiga skulder Förskott kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport januari mars

10 Kassaflödesanalys belopp i kronor Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagande av konvertibellån Nyemission Amortering av långfristiga skulder Kassaflöde från investeringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens skut Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport januari mars

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport juli - september 2011

Delårsrapport juli - september 2011 Fortnox DelårsrapportQ3AB juli - september (publ) Q3 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport juli - september Tredje kvartalet (jämfört med samma period föregående år) >> Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2005

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2005 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2005 Innehåll Tretti.se i korthet...3 VD har ordet...4 Marknad...5 Verksamhet...7 Aktien och ägarförhållanden...10 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag...11 Förvaltningsberättelse...14

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 215 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 215 Omsättningen uppgick till 21,2 MSEK (25,8). EBITDA uppgick till -2,8 MSEK (-1,6). Tillskott av engångskaraktär förbättrade

Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Moretime frigör tid och kreativitet hos entreprenörer och företagare. Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Viktig information Detta memorandum

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till ca 4,2 Mkr (1,9 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Bokslutskommuniké Västerås, 11 februari 2014 SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 170 (1 124) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 5 292 (- 2 790) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI. Serendipity Innovations AB (publ.) Delårsrapport januari-juni 2015 Org.nr 556672-4893

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI. Serendipity Innovations AB (publ.) Delårsrapport januari-juni 2015 Org.nr 556672-4893 DELÅRSRAPPORT 2015 JANUARI-JUNI Serendipity Innovations AB (publ.) Delårsrapport januari-juni 2015 Org.nr 556672-4893 2 VERKSAMHETSÖVERSIKT 2015 Totala intäkter* Rörelseresultat Resultat/stamaktie** Resultat/preferensaktie***

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2015 Nettoomsättning 566 MSEK (388) Rörelseresultat 38 MSEK (6) Rörelsemarginal 6,7 % (1,6 %)

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer