Kallelse till grundskolenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till grundskolenämnden"

Transkript

1 GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (1) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 2 april 2015, OBS! klockan 08:15 Plats Barn- och utbildningsförvaltningen, OBS! kontorshuset, Gymnasietorget 1,sammanträdesrum Kon-Tiki, plan 1 Ärenden Upprop och val av justerare Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Ansökan från The Learning Lab i Stockholm AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående grundskola vid Skapaskolan i Huddinge kommun, 2016/17 GSN-2015/ Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2016/17 GSN-2015/ Ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Länna skola i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2016/17 GSN-2015/ Huddinge den 23 mars 2015 Jelena Drenjanin Ordförande Agneta Sarenius Wickström Sekreterare

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Hjelm, Per Grundskolenämnden Ansökan från The Learning Lab i Stockholm AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående grundskola vid Skapaskolan i Huddinge kommun, 2016/17, Dnr :893 Förslag till beslut Nämnden ställer sig positiv till en skoletablering i området Rosenhill 1:12 med en notering om att lokaliseringen av skolan kan försvåra den organisatoriska planeringen i området. Sammanfattning Skapaskolan har idag tillstånd för en skola F-6 och bedriver verksamhet i lokaler med tillfälligt bygglov. Skapaskolan söker nu utökat tillstånd så att skolan kan hantera elever i grundskolans alla årskurser F-9. Skapaskolan avser att bedriva verksamheten i nya lokaler från och med hösten Lokalerna planeras i nära anslutning till Vistaskolan och Rosenhillskolan. Lokaliseringen i anslutning till redan befintliga skolor och i nära anslutning till pendeltåg riskerar att försvåra den organisatoriska planeringen i området. Beskrivning av ärendet Skapaskolan bedriver idag verksamhet på Gamla Stockholmsvägen För dessa byggnader finns bara ett tillfälligt bygglov. Skolan har tillstånd för elever i årskurserna F till 6. Elevantalet är 142 elever från Huddinge kommun och cirka 10 från annan kommun. Eleverna från Huddinge kommun är fördelade enligt följande: Skola F Totalt Skapaskolan Skolan kommer hösten 2015 att tillföra ytterligare 600 kvm lokalyta till befintliga 950 kvm lokaler och räknar med att dessa lokaler skall täcka behovet för läsåren 15/16 och 16/17. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (3) I augusti 2017 räknar skolan med att kunna flytta sin verksamhet till nya lokaler som planeras för 480 elever i årskurserna F-9. Lokaliseringen för den nya skolan är tänkt på Rosenhill 1:12 i via en förlängning av Midsommarvägen förbi Rosenhillskolan. Området Rosenhill 1:12 saknar idag detaljplan vilket krävs för uppförande av en skola. Detaljplanen var på remiss i grundskolenämnden i februari Förvaltningens synpunkter Konsekvensbeskrivning Förvaltningen har lämnat följande remissvar avseende lokaliseringen till området Rosenhill 1:12. Förvaltningen ser positivt på förslaget då det finns behov av ytterligare skolor i Glömstaområdet. Viss tveksamhet råder dock i fråga om placeringen av den nya skolan dels på grund av närheten till redan befintlig verksamhet då det med hänsyn till närhetsprincipen kan vara lämpligt att lägga skolor en bit ifrån varandra så att fler elever har möjlighet till en skolplacering nära hemmet, men även ur trafiksäkerhetssynpunkt för de elever som idag är inskrivna på Rosenhillskolan. Rosenhillskolan och del av Vistaskolan som ligger i anslutning till Midsommarvägen kommer att påverkas av den ökade trafiken som en etablering på föreslagen fastighet innebär. Rosenhillskolan är en kommunövergripande grundsärskola och träningsskola med ett resurscentrum för barn med behov särskilt stöd inom autism/ utvecklingsstörning samt tal- och språkutveckling. Här finns även elever som har behov av vård under utbildningen. Skolan har verksamhet från förskola till årskurs 9. De elever som vistas här har ett stort behov av hjälp och stöd i vardagen och de allra flesta har ett behov av att lämnas och hämtas på skolan. Idag är det cirka 80 elever som dagligen hämtas och lämnas med taxi varför det är av vikt att det finns möjlighet att på ett enkelt och säkert sätt i nära anslutning till skolan att ta sig mellan skolan och fordonet. Skolan upplever den reglerade avlämningsplatsen som finns på Midsommarvägen idag som en god lösning även om smärre incidenter har inträffat. En större väg men även en kombinerad gång- och cykelbana kommer att bli en utmaning som innebär att vissa elever som idag går själva kommer att behöva följas till skolan i och med den nya och svårare trafikmiljön som kommer att innebära en förhöjd risk för elever på väg till och från skolan. Den nuvarande lokaliseringen av Skapaskolan inne i Glömstaområdet innebär att de flesta av nuvarande eleverna kommer från omgivande boområden. 142 av 152 elever (93 %) är från Huddinge kommun och hela 76 procent från

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (3) kommundelen. En flytt av skolan till Rosenhill innebär dels att de elever som redan går i Skapaskolan kommer att ha mycket lång skolväg då skolan flyttas 3,3 km. Skolans lokalisering nära en redan befintlig skola F-9, Vistaskolan, med över 700 elever kommer givetvis att försvåra den organisatoriska planeringen av elever. Den betydligt närmare placeringen till buss och pendeltågskommunikation riskerar också att innebära att elevunderlaget från andra kommuner växer, vilket också försvårar den organisatoriska planeringen i området. Här kan nämnas att två befintliga fristående skolor i närområdet med närhet till pendeltåg har en mycket stor andel elever från andra kommuner. Södertörns friskola har under 7 år minskat elevunderlaget från Huddinge med nästan 20 procent och fyllt på med elever från andra kommuner så att andelen elever från annan kommun idag är 39 procent. När det gäller elever från området så har Södertörns friskola endast 12 procent av eleverna från kommundelen. Internationella Engelska skolan beläget i samma område har idag 56 procent av eleverna från annan kommun och endast 9 procent av eleverna kommer från kommundelen. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Bilagor 1. Ansökan 2. Befolkningsprognos 3. Sammanställning skolor i kommunen 4. Karta över skolor i kommunen Beslutet delges Skolinspektionen Akten Monica Hjorth von Zeipel T.f. grundskolechef

5 Sida l av 3 Harriet Stenis Registrator HUDDINGE KOMMUN Huddinge Barn- och utbildningsförvaltningen sekretariatet Frän: Postläda-Huddinge kommun (Registrator) Skickat: den 10 februari :29 Till: Postläda-BUF Barn- och utbildningsförvaltn (Registrator) Ämne: VB: Remiss frän 5kolinspektionen Ansökan Dn r :893 frän The Learning La b i 5tockholm AB Hej, Den här handlingen har kommit till kommunens officiella e-postlåda och sänds till dig/er för åtgärd. Med vänliga hälsningar Registrator Kommunstyrelsens kansli Frän: Agnetha Hedenbergh Skickat: den 10 februari :28 Till: Postläda-Huddinge kommun (Registrator) Kopia: Ämne: Remiss frän skolinspektionen Ansökan Dnr :893 frän The Learnina Lab i Stockholm AB nspektiooen_cifke Huddinge kommun Remiss (1) Dnr :893 Remiss från skolinspektionen The Learning Lab i Stockholm AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående grundskola vid Skapaskolan i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2016/17. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). Kommunens yttrande https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF= &fram e= l

6 https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF= &frame= l Sida 2 av 3 Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. För att skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp av elever i kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. 2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående grundskolor i kommunen. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola framgå. 3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i kommunen. skolinspektionens bedömning skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 skollagen, lämna ett godkännande om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Remissvar Kornmunens remissvar i form av inseannact kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara skolinspektionen tillhanda senast den 13 april E-postadress: Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. Vänligen ange ansökans :893 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. På skolinspektionens vägnar Agnetha Hedenbergh Utredare Bilaga Ansökan från The Learning Lab i stockhol m AB Kopia till The Learning Lab i Stockholm AB Med vänlig hälsning Agnetha Hedenbergh Utredare, Enheten för tillståndsprövning skolinspektionen Postadress: Box 23069, Stockholm Besök: Sveavägen 159 Telefon: Fax: E-post agnetha.

7 Sida 3 av 3 Tänk på miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet? https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF= &fram e= l

8

9 Sida l av 22 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 skollagen (2010:800}. Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag. Beslutfrån regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende sökandens eventuella befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB.!D Läs mer om aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner [i] Läs mer om personuppgiftslagen Ansökan avser utökning av [i] Förskolek/ass!D Fritidshem 10 Grundskola Ange vilket läsår skolenheten avser att starta 2016 Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen Huddinge kommun.. l sökandens namn (exempel Bolaget AB} The Learning La b i stockho/m AB Organisationsnummer/personnummer Organisationsform Aktiebolag skolenhetens namn skapaskolan Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för bolaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas till ansökan. Det undertecknade försättsbladet finns på sista sidan av webbansökan. Undertecknade försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till sko/inspektionen, Box 23069, stockho/m alternativ till Fullmakt- Lägg till bilaga https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

10 Sida 2 av sökanden och kontaktperson D Läs mer 1.1 Uppgifter om sökanden sökandens namn ( exempelbolaget AB) 'The Learning La b i stockhalm AB Organisationsform Aktiebolag.. l Organisationsnummer/personnummer SS Utdelningsadress Gamla stockholmsvägen 101 Postnummer Ort Huddinge 1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Senedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas ansökan sko vara aktuellt. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig. Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså inte än d ro från ett bolag till ett annat under pågående handläggning. ~ Läs mer Aktiebolag- Registreringsbevis från Bolagsverket Av registreringsbeviset ska framgå ott bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. Handelsbolag och kommanditbolag- Registreringsbevis från Bolagsverket samt bolagsavtal. Av bolagsavtalet ska framgå att gemensam näringsverksamhet ska bedrivas och att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. Enskild firma- Personbevis samt registerutdrag från skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-skatt. Ekonomisk förening- Registreringsbevis från Bolagsverket samt föreningens stadgar. Av registreringsbeviset ska framgå att den ekonomiska föreningen ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. Ideell förening- Föreningens stadgar. Av stadgarna ska framgå föreningens namn, föreningens ändamål, bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter fattas somt uppgift om vem som tecknar firman. Förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer. Av förteckningen ska framgå vem som är föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Registrerat trossamfund- Trossamfundets stadgar. Av stodgama ska framgå trossamfundets namn, trossamfundets ändamål och bestämmelser om hur beslut i trossamfundets angelägenheter fattas. Registreringsbevis från registret över trossamfund från Kammarkollegiet. stiftelse- Stiftelseförordnande. Av förordnandet ska framgå vem som ska förvalta stiftelsens https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

11 Sida 3 av 22 egendom och motiv för stiftelsens verksamhet. Registreringsbevis från länsstyrelsen. Nyregistrerad associationsform - Om sökanden ännu inte har fått ett registreringsbevis kan sökanden bifoga handlingar som styrker att sökanden gjort en nyregistrering alternativt ändringsanmälan till Bolagsverket eller- beroende på vilken associationsform som står bakom ansökan- annan registeransvarig myndighet. Sökanden ska också bifoga ett kvitto på att ni betalt avgiften för detta.! För det fall ni inte kan bifoga ovanstående handlingar ska en redogörelse lämnas i ansökan av orsaken till detta. Lägg till bilaga l 1.3 Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för -bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen -orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att verksamheten ska komma till stånd, samt - vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning. 1.4 Kontaktperson Under handläggningstiden kommer skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om l kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan. D Läs mer om förenklad delgivning av beslut Kontaktperson E-postadress Telejon arbetet Mobil Utdelningsadress Postnummer Ort Asa Plesner, asa. plesn a n.se ' Gamla stockholmsvägen Huddinge Uppgifter om befintlig skolenhet skolenhetens namn skapaskolan Ange skolenhetens adress, postnummer och ort vid befintlig skola Gamla stockholmsvägen 101, , Huddinge https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

12 Sida 4 av 22 l. 6 l n n 'k t n mg Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar D Waldorf D Konfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen. Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten. 1.7 skolenhetskod -- D Läs mer Byta namn- gamla namnet Om skolenheten sko byta namn anges det gom/o namnet här. - Det nya namnet anges här. 1.9 Nuvarande antal elever Nuvarande antal elever vid skolenheten fördefat på respektive årskurs. F-klass Akl Ak 2 Ak3 Ak4 Ak s Ak6 Ak 7 AkB Ak9 Totalt Nuvarande elevantal l 6 l Utökning Beskriv övergripande hur utökningen kommer att påverka den nuvarande (eller befintliga) skolenheten. Av beskrivningen ska framgå - hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas - hur skolenhetens ekonomi påverkas - hur antafet lärartjänster påverkas - övrigt kring hur utökningen kommer att påverka sko/verksamheten. Il https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

13 Sida 5 av 22 skapaskofan finns idag i lokaler på ca 950 kvm och har elever i år F- 5. Till augusti 2015 planeras utökning av lokalerna med ca 600 kvm ytterligare yta som ska täcka fokalbehovetför fäsåren samt Den ytterligare ytan kommer att utgöra både ytterligare klassrum samt speciallokaler för nyttjande under dessa två läsår. Därefter flyttar verksamheten till en helt nybyggd skoflokal som ska stå klar i augusti 2017 inför läsåret med kompletta speciallokaler anpassade för verksamhetens framtida fulla planerade omfattning om 480 elever F-9. Planprocessen för den nya skofan ligger ute hos Huddinge kommun och man kan ta del av underfag på kommunens website: Ökningen från nuvarande 155 till planerade slutliga 480 elever. kommer att innebära att skolans omslutning nära trefaldigas från dagens nivå (från ca 16 mkr per år till ca 46 mkr fullt utbyggd skala räknat med 2015 års sko/peng, varav ca 13 mkr då hänför sig till år 7-9). Intäkter och utgifter kommer att öka gradvis i takt med elevantalet. Under de två läsår vi haft verksamhet hittills har vi vuxit på samma sätt: från drygt 50 elever vid start HT 2013, till 85 elever VT 2014, och, därefter till 155 elever fäsåret Vi har organiserat oss för att kunna växa gradvis genom att använda bland annat leasingfinansiering som är helt rörlig i re Iatian till elevantalet. Vi beräknar att kunna fartsätta utöka på detta gradvisa sätt och därmed ha en god kontroll av ekonomin. På samma sätt kommer antafet lärartjänster att utökas gradvis år för år. Vi beräknar att behålla en lärartäthet på ca 1 heltidsanställd lärare per 13 elever. Antafet pedagogiska tjänster i skolverksamheten kommer alltså att öka från dagens 12 till 37 vid fullt utbyggd verksamhet (varav ca 12 heltidstjänster avser år 7-9). Vi ser. lärarrekrytering sam en kritisk process för att kunna hålla hög kvalitet i sko/verksamheten, och ser stora fördelar med att rekrytera några nya tjänster per år under flera års tid istället för att göra en plötslig :expansion. Vi utformar både elevernas och läramas scheman så att lärarna samundervisar och! samplanerar en stor del av arbetet, vilket är en viktig faktor för att hjälpa nyanställda lärare in i. verksamheten och att stimulera till fortsatt professionell reflektion och utveckling. Sammantaget kan konstateras att planen för verksamheten hela tiden varit att med tiden bli en skofan för hela spannet F-9. Verksamheten är inne på sitt andra läsår och skofan kommer enligt plan att så att säga "växa med eleverna". Arbetet pågår för fullt med att planlägga och projektera för den skolbyggnad dit verksamheten kommer att flytta. Efterfrågan på platser är god och utökningen av verksamheten till att omfatta årskurserna 7-9 kommer att ske stegvis och naturligt. Då den nya skofan ritas och byggs från grunden :med 480 elever F-9 i åtanken skapas rätt förutsättningar från grunden för verksamhet F Elevantal och elevprognos ['] Läs mer Utökning avser -~ ~-~---. o 2.1 Arskurser F-klass Åk 1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk 5 Åk6 Åk 7 Ak8 Ak9 D D 2.2 Elevantal Ange planerat antal elever per skolform, ange endast de årskurser eller skolformer ansökan om utökning avser. [i] Läs mer F-klass Åk 1 Ak2 Ak 3 Ak4 Ak s Åk 6 Åk 7 A k 8 Ak 9 Totalt Läsår 1 24 o o 24 https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

14 Sida 6 av 22 Läsår 2 i '60 Läsår 3 36 '':36 ',,24 96 Fullt :48 48 ': utbyggd verksamhet 2.3 Antal elever i fritidshemmet Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmetför läsår 1-3 samt vid fullt utbyggd verksamhet. Fritidshemmet ska enligt 14 kap. 7 skollogen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. An to l elever Arskurser Läsår l Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet 2.4 Läsår skolenheten är fullt utbyggd Ange vilket läsår skolenheten pioneras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksomhet ligger längre fram än fem år, ange skäl till detta. läsår 6, dvs Detta beror på att de två första elevkullarna (de som börjar år resp 2017) kommer att utgå från elevgrupper som i dagsläget är små (år 4 resp 5 detta läsår, samt de elever som tillkommer inför HT2015 och HT2016), och vi vill kunna öka elevantalet i en takt som gör att verksamheten i dessa årskurser blir stabil. ' 2.5 Elevprognos.:. -= En elevprognos ska säkerstäflo ott sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: -hur intresseundersökningen är genomförd - urvalsmetoden -hur många elever/vårdnadshavare som blivit tillfrågade - vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen - att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en fristående skola - när intresseundersökningen genomfördes - vilka frågor som ställdes vid undersökningen - resultatet från undersökningen och hur svaren är fördelade per sökt årskurs. 1'll Läs mer En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen bör grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan, gärna i kombination med andra uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. En generell beskrivning av exempelvis befolkningsprognoser utgör inte en tillräcklig grund för att styrka en https://w 3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

15 Sida 7 av 22 elevprognos. Under ansökningsomgång 2015 kommer skolinspektionen att titta på elevprognosen i förhållande till befintliga sökflöden till kommunala och fristående skolor i berörda kommuner. För att kunna generalisera svaren till en population ställs det krav på att valet av deltagare till intresseundersökningen skett slumpmässigt, att deltagarna är representativa för skolans målgrupp och att antalet deltagare är tillräckligt många för att dra generella slutsatser av undersökningen. Om resultatet av en intresseundersökning redovisas i form av kölistor eller intresseanmälningar till den sökta skolenheten är det utöver ovanstående punkter viktigt att elevens födelseår redovisas (ange ej personnumret), samt att det tydligtframgår att listorna rör den sökta skolenheten i den aktuella kommunen. Om elevprognosen baseras på elever vid en befintlig kommunal skola som ska läggas ner bör det utöver ovanstående punkter bifogas en redogörelse av hur ansökningsförfarandet för dessa elever kommer att se ut. Har till exempel samtliga elever på skolan, oavsett årskurs, informerats om att de måste söka in till skolan på nytt om skolan ombildas till en fristående skola? Redovisat elevunderlag ska ligga till grund för verksamhetens budget. Vår elevprognos bygger på fem delar: l} Antagandet att befintliga elever fortsätter till och med år 9 2) Analys av söktryck till år 1-5 sedan skolan startade 3) Inkomna anmälningar för start i år 3 eller senare från och med HT2015 4) Plan för rekrytering av elever till HT2015 och HT2016 5) Generell prognos för befolkningsutveckling i Huddinge kommun l} Samtliga befintliga elever i skapaskolan år F-5 har vid skolval och antagning informerats om att vår ambition är att kunna erbjuda även år 7-9 i tid för att alla de elever som börjar på skapaskolan ska kunna gå kvar under hela sin grundskoletid. Vi utgår därför från att de elever som idag går i skapaskolan kommer att fortsätta i den utökade verksamheten. 2} Från höstterminen till vårterminen under skolans första läsår ökade vi elevantalet i år 1-4 med 18 elever, från 27 till 45. Till höstterminen skolans andra läsår utökade vi denna elevgrupp (som nu blev år 2-5) med ;ytterligare 19 elever. Inför det andra läsåret genomförde vi inga speciella marknadsföringsinsatser för 'dessa åldrar, utan fick intresseanmälningar främst från familjer som hört om skolan från befintliga elevers :familjer eller flyttat in i skolans närområde. 3) Den 31 januari 2015 hade vi 29 inkomna anmälningar för start i årskurs 3-6 HT2015 samt ytterligare 12 för start i årskurs 3-7 HT ) Vi planerar att under. våren 2015 göra insatser för rekrytering av elever till årskurs 5 och 6 med start HT2015. Målet är att öka dessa elevgrupper till totalt 48 elever från och med HT2015. Vi kommer att återkomma löpande under våren med uppdateringar utifrån dessa insatser för att stämma av att prognosen håller. 5) Konsultföretaget WSP skriver i sitt PM "Kommunalekonomisk bedömning Huddinge ÖP 2030" följande: "Mellan 1990 och 2010 ökade antalet barn i försko le- och sko/ålder. Ökningen bedöms fortsätta mellan 2010 och Det finns idag inte någon överskottskapacitet i befintliga skolor i Huddinge utan det kommer att behövas fortsatt beredskap för utbyggnad. Eftersom översiktsplanen till stor del förutsätter förtätning kommer befintliga skolor att till viss del kunna utnyttjas. Flera skolor behöver anpassas till större elevunderlag och på andra ställen behövs investering i nya skolor." Vi för löpande dialog med kommunens politiker och tjänstemän och har en samsyn om att de planerade skolplatserna på skapaskolan kommer att behövas. En sammanfattning av vår beräknade expansion finns i bifogad fil. Lägg till bilaga 3. Ekonomi D Läs mer om aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

16 https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l Sida 8 av 22 ICl Läs mer om inhämtning av kreditupplysning ICl Läs mer 3.1 sökandens budget Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår l samt en resultatbudget för läsår l, 2 och 3 alternativt en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på. Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets- och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta. Budgetarna baseras på erfarenhet från nuvarande verksamhet och prognosarbete. Vi ser att verksamheten kommer att kunna stärkas och utvecklas vidare från den verksamhet som bedrivs idag. Budgetarna ser sunda ut och vi bedömer att vi kan driva verksamhetens med både kvalitet och varaktighet utifrån dessa prognoser. 3.2 Årsredovisning/årsbokslut Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet om sådan finns. Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommonde fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen. ICl Läs mer Verksamheten gör i dagsläget ett positivt resultat.. Räkenskapsåret förlängs fram till juni 2015 för att lägga om räkenskapsåret så att det sammanfaller med läsåret. Under helåret 2014 görs en förlust. kopplat till verksamhetens startperiod men idag är resultatet som sagt positivt på månadsbsis, och vi kommer enligt nuvarande prognos att ha ett positivt resultat för räkenskapsåret , samtför läsåret Likviditeten är låg (enligt plan) pga etableringskostnader i samband med etablering av nuvarande lokaler (paviljonger). Ytterligare aktieägartillskott eller lån från ägarna planeras, under våren 2015 för att finansiera etablering av de tillkommande lokalerna inför kommande två läsår.. Delårsrapporter för VT2014 samt HT2014 finns bifogade i avsnitt 9, Övrigt. 1 1 Lägg till bilaga 3.3 Grundbelopp Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive skolform. Av redogörelsen ska framgå - beloppets storlek och hur det har beräknats - vilka kontakter som tagits med kommunen ICl Läs mer

17 Sida 9 av 22 l våra beräkningar har vi utgått från det grundbelopp som beslutats av Huddinge kommuns grundskalenämnd för vårterminen Beslutet är hämtat från tjänsteutlåtande med diarienr GSN- 2014/ , som finns att läsa på 10/Beslut-om-bidragsbelopp.pdf Grundbeloppet för årskurs 6-9 fastställs där till kr per år. l budgeten multiplicerar vi detta med beräknat elevantal i år 7-9 per år: 24 elever för läsår 1, 60 elever för läsår 2, 96 elever för läsår 3. Både intäkter och utgifter har budgeterats i 2015 års prisnivå. Vi har i budget inte tagit med några tilläggsbelopp eller socioekonomiska bidrag. Vi beräknar inte att de 1 påverkar resultatet eftersom de tillkommer utöver grundbeloppet men också används fullt ut till att l förstärkt personaltäthet och kompetensutveckling utöver budget Lån/ägartillskott/aktieägartillskott i samt finansiering med egna medel Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Lån- styrk posten lån med aktuellt undertecknat fånelöfte från till exempel bank. Av fånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. ~ Läsmer Om sökanden avser att låna pengar från en bank, inkom med lånelöfte. Av fånelöftet bör det framgå - vilken bank som avser att låna ut pengarna - bolagets/föreningens namn och organisationsnummer - vilken summa som ska lånas ut - lånelöftets giltighetstid - eventuella villkor för lånet - datum då lånelöftet är undertecknat - kontaktuppgifter till banken. Aktieägartillskott/ägartillskott- Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Finansiering med egna medel- Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och förklara vilka medel sökanden avser nyttja. Vi avser inkomma med komplettering i form av kvittens efter att likviditeten stärks under våren Lägg till bilaga l l 3.5 Övriga inbetalningar/intäkter l Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar och med vilket belopp. Om detfinns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. D Läs mer Lägg till bilaga https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

18 https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l Sida lo av Likviditetsbudget och resultatbudget Inkom med en likviditetsbudget och resultatbudget för lös år 1, 2 och 3. Utgå från skolinspektionens budgetmall nedan. Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudgeten. Förklara eventuella avvikelser. ID Läs mer Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Kammunalt bidrag Kommunalt bidrag l förskolek/ass förskaleklass Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag ' grundskola grundskola l. Kommunalt bidrag fritidshem Avgift fritidshem Lån Kommunalt bidrag ' fritidshem Avgift fritidshem Övriga intäkter Aktieägartillskott/ ägartillskott Finansiering med egna medel Annan finansiering övriga inbetalningar Summa inbetalningar Summa kostnader Utbetalningar Kostnader Personal Personal skolledning skolledning ; Lärare förskolek/ass Lärare förskolek/ass Lärare grundskola, Lärare grundskola Personal fritidshem Personal fritidshem Övrig personal Övrig personal! Administration Administration l,120960! Rekrytering Rekrytering ' '15000 l,15000 Fortbildning Fortbildning Lokaler /Utrustning Lokaler/Utrustning Lokalkostnad Lokalkostnad Kostnader för Kostnader för

19 Sida 11 av 22 speciallokaler speciallokaler Möbler Datorer Telefon, kopiator mm Läromedel Läromedel Litteratur/utrustning/ Litteratur/utrustning/ skolbibliotek (ink skolbibliotek {ink programvaror, licenser) programvaror, licenser) Övrigt Information och annonsering Övrigt Information och annonsering Elevhälsa Elevhälsa '45696 ' skolmåltider! skolmåltider : studieresor studieresor Försäkringar 3057 Försäkringar studie- och studie- och yrkesvägledning yrkesvägledning Övriga kostnader Övriga kostnader Finansiella poster Räntor Amorteringar Finansiella paster Räntor Avskrivningar Möbler Datorer Telefon, kopiator mm Summa utbetalningar Summa kostnader Över /underskott Vinst/förlust l 3.7 Resultatbudgeten Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten sko täckas. l l Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för ott uppnå detta. Kontorsutrustning/ Kontorsutrustning/ förbrukningsinventarier förbrukningsinventarier Avgift fritidshemmet ---~--- Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga. https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

20 https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l Sida 12 av 22 Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå - avgiftens storlek -hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa). [l] Läs mer 4. Lokaler [l] Läs mer \ : 4.1 Lokaler Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på vilket sätt detta ska ske. Ange även yta för utökning samt för hela skolenheten och skolans adress. 1 En ny skolbyggnad är under utveckling och beräknas stå klar hösten 2017 för 480 elever F-9. Alla 'erforderliga lokaler ritas och byggs givetvis med årskurs F-9 i åtanke från start. Läsåret bedrivs i, verksamheten i lokaler som finns idag samt som tillkommer till höstterminen Den nya!skolbyggnaden planeras utgöra en totalyta på ca kvm. De nuvarande lokalerna utgör ca 950 kvm i och kommer att kompletteras med ytterligare kvadratmeter till hösten De lokaler som i tillkommer till höstterminen kommer att inrymma speciallokaler. 4.2 Speciallokaler Redogör för tillgången till speciallokaler för de årskurser som utökningen avser. Ange om sökanden hyr speciallokaler externt eller om dessa inryms inom den befintliga skolenheten. Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen Hem- och konsumentkunskap Finns i den nya skolbyggnaden från h t Ryms första läsåret inom de nya lokaler (paviljonger) som etableras under första halvåret Idrott och hälsa Finns i den nya skolbyggnaden från ht Första läsåret genomförs idrott och hälsa i en kombination av bafintliga lokaler, utomhus och inhyrda i externa speciallokaler. Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik} Finns i den nya skolbyggnaden från ht Ryms första läsåret inom de nya lokaler (paviljonger) som etableras under första halvåret Slöjd Finns i den nya skolbyggnaden från ht Ryms första läsåret inom de nya lokaler (paviljonger) som etableras under första halvåret s. skolenhetens ledning och personal

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun Dnr 31-2010-2157 Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola Grundskola Förskoleklass och grundskola I kommun Katrineholms kommun Ort och datum Norrköping 2010-03-30 Skolans namn Lärandeskolan

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: SKOLINSPEKTIONEN Från: Anna-Carin Kostic [mailto:anna-carin.kostic@skolinspektionen.se] Skickat: den 18 februari 2016 14:48 Till: Höör - KLK - Höörs Kommun - Brevlåda Kopia: silvia.maria.bengtsson@gmail.com

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium Lund i Lunds kommun, dnr :1109

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium Lund i Lunds kommun, dnr :1109 YTTRANDE Datum Diarienummer Sida 2016-02-17 BUN 2016/22 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR Barn- och utbildningssektorn Barn- och utbildningsnämnden Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Sida 1 av 14 Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola 1 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Allmän information Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som

Läs mer

På Skolinspektionens vägnar, Ole Ulnes Utredare Enheten för tillståndsprövning. Skolinspektionen

På Skolinspektionens vägnar, Ole Ulnes Utredare Enheten för tillståndsprövning. Skolinspektionen Remiss från Skolinspektionen Falu Frigymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Falu Frigymnasium i Falu kommun

Läs mer

Godkännande av Vejbystrands skola och förskola, ekonomisk förening, som huvudman för grundskola årskurserna 7-9 i Ängelholms kommun

Godkännande av Vejbystrands skola och förskola, ekonomisk förening, som huvudman för grundskola årskurserna 7-9 i Ängelholms kommun Skoli spektionen Vejbystrands skola och förskola Skogsvägen 40 266 54 Vejbystrand p,261,2 1 (4) Godkännande av Vejbystrands skola och förskola, ekonomisk förening, som huvudman för grundskola årskurserna

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun 1 (8) Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun Ansökan inkom den 20 januari 2004. Kompletteringar har inkommit den 13 april, den 25 maj,

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem 1 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem Allmän information Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet Fristående förskola Fristående fritidshem Öppen fritidsverksamhet Förskolans, fritidshemmets namn

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Remiss avseende ansökan om byte av huvudman, Hagströmska Gymnasiet

Remiss avseende ansökan om byte av huvudman, Hagströmska Gymnasiet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Håkansson Katarina Datum 2016-04-06 Diarienummer UBN-2016-0615 Utbildningsnämnden Remiss avseende ansökan om byte av huvudman, Hagströmska Gymnasiet

Läs mer

Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående grundskola och fritidshem

Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående grundskola och fritidshem Kommunstyrelsen 2016-03-21 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:155 Lena Puman 016-710 84 64 1 (4) Kommunstyrelsen Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola 1 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Allmän information Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle Datum Vårt dnr Ert dnr Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg (2a kap. 13 och 17

Läs mer

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929

Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Remiss Till berörda kommuner 2010-04-22 1 (1) Dnr 32-2010:1929 Ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Järfälla kommun Lernia College AB

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Kajan Friskola AB Ulleråkersvägen 42 B 1 (8) Uppsala Dnr :965 Att: : :958

Kajan Friskola AB Ulleråkersvägen 42 B 1 (8) Uppsala Dnr :965 Att: : :958 Beslut Kajan Friskola AB 2015-05-29 Ulleråkersvägen 42 B 1 (8) 75643 Uppsala Dnr 31-2015:965 Att: anders.eriksson@kajanfriskola.se 31-2015:993 32-2015:958 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering

Läs mer

Grundskolenämnden. Kunskapsskolan ansöker om att få starta en grundskola i årskurserna 4-9 för

Grundskolenämnden. Kunskapsskolan ansöker om att få starta en grundskola i årskurserna 4-9 för BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/188.602 1 (2) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Ansökan från Kunskapsskolan

Läs mer

Genom underskriften försäkrar du på heder och samvete att uppgifterna i ansökan och därtill bifogade handlingar är sanna.

Genom underskriften försäkrar du på heder och samvete att uppgifterna i ansökan och därtill bifogade handlingar är sanna. Enheten för tillståndsprövning Ansökan om godkännande som huvudman för fristående fö grundskoia sarof fritidshem Läsår 2015/16 I Förskoleklass [^Grundskola [^Fritidshem i Sundbybergs kommun Sökandens namn

Läs mer

Anvisningar till ansökningsblanketten för ansökan om godkännande av och bidrag till fristående förskola

Anvisningar till ansökningsblanketten för ansökan om godkännande av och bidrag till fristående förskola Anvisningar till ansökningsblanketten för ansökan om godkännande av och bidrag till fristående förskola I dessa anvisningar beskrivs vilka uppgifter ansökan ska innehålla. Varje rubrik i anvisningarna

Läs mer

ANSÖKAN OM START AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET enligt Skollagen kap 2

ANSÖKAN OM START AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET enligt Skollagen kap 2 ANSÖKAN OM START AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET enligt Skollagen kap 2 1(6) Senast sex månader innan planerat startdatum ska fullständigt ifylld ansökan inklusive alla

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-12-18 Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Utbildning Silverdals grundskola manho_s@edu.sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Utbildning Silverdals grundskola i Sollentuna

Läs mer

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan i Sverige AB som huvudman för utökning av befintlig grundskola F-3 och fritidshem.

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan i Sverige AB som huvudman för utökning av befintlig grundskola F-3 och fritidshem. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-04-23 rev 2015-04-23 Utbildningskontoret Dnr BOU 2015-130 Eva Torenfält-Karlsson, Kathrin Hansson Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över ansökan från Internationella Engelska

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon:08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14 Yttrande över

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2012

Beslut om bidragsbelopp 2012 25 november 2011 GSN-2011/.182 1 (6) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg Ekonomiavdelningen susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2012 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2012. Grundskolenämnden

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Kallelse till Grundskolenämnden

Kallelse till Grundskolenämnden GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Grundskolenämnden Tid Onsdag den 20 mars 2013, klockan 18:00 Plats Sessionssalen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola. 1. Sökanden och kontaktperson

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola. 1. Sökanden och kontaktperson Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek BUN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek BUN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2016-02-24 BUN 2016/0174 0480-45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över ansökan från Södra skolan i Kalmar AB om godkännande för

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid Hörby yrkesgymnasium AB kommun, dnr :438

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid Hörby yrkesgymnasium AB kommun, dnr :438 YTTRANDE Datum Diarienummer Sida 2016-04-01 BUN 2016/89 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR Barn- och utbildningssektorn Barn- och utbildningsnämnden Remiss från Skolinspektionen, utökning vid Hörby yrkesgymnasium

Läs mer

Remiss avseende ansökan från Lärande i Sverige AB om en utökning av befintlig gymnasieskola vid Realgymnasiet

Remiss avseende ansökan från Lärande i Sverige AB om en utökning av befintlig gymnasieskola vid Realgymnasiet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Håkansson Katarina Datum 2016-04-06 Diarienummer UBN-2016-0704 Utbildningsnämnden Remiss avseende ansökan från Lärande i Sverige AB om en utökning av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11218 STEG för framtiden Aktiebolag Org.nr. 556753-8383 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av STEG för framtiden Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Remiss Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Ansökan från Frösunda LSS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun Frösunda LSS AB har hos Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vår referens. Bo-Göran Pettersson Jan Walhagen

Tjänsteskrivelse Vår referens. Bo-Göran Pettersson Jan Walhagen SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (4) Datum 2014-03-05 Vår referens Bo-Göran Pettersson Jan Walhagen Tjänsteskrivelse Ansökningar om godkännande som huvudman för fritidshem, förskoleklass,

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola

Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Huvudman Huvudman Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform Organisationsnummer Kontaktperson (Om annan person än huvudman

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun Nr, Skolinspektionen Täby enskilda gymnasium AB Box 2800 187 28 Täby Att: poul.sorensen@tabyenskilda.se 1 (6) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att kommunen bör starta matteklubbar för kommunens alla barn med hög begåvning för matematik

Svar på medborgarförslag om att kommunen bör starta matteklubbar för kommunens alla barn med hög begåvning för matematik BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-20 GSN-2015/6.602 1 (5) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på medborgarförslag om att kommunen bör starta matteklubbar

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Skolinspektionen, utökning vid Realgymnasiet i Lunds kommun, dnr :893

Skolinspektionen, utökning vid Realgymnasiet i Lunds kommun, dnr :893 YTTRANDE Datum Diarienummer Sida 2016-03-31 BUN 2016/88 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR Barn- och utbildningssektorn Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Skolinspektionen, utökning

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Brynäs-Nynäs rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 23 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Frösunda omsorg AB om godkännande som huvudman för IKASUS gymnasiesärskola

Läs mer

1 (7) Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningen. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Enligt 2 kap.

1 (7) Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningen. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Enligt 2 kap. Ansökan avser (markera med kryss) 1 (7) Förskola Fritidshem Enskild pedagogisk omsorg Planerat startdatum Antal platser Ansökan avser utökning av antal platser Fullständig ansökan med bilagor ska lämnas

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

Information om statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan

Information om statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan Dnr 8.1.2-2014:1190 1 (8) Information om statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan Det här dokumentet innehåller information om vilka regler som gäller för att ta del av bidraget, till exempel

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun

Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun Framnäsgruppen AB Danderydsvägen 6 182 68 Danderyd 1 (5) Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun Bakgrund Skolinspektionen har genomfört regelbunden

Läs mer

Gäller från och med

Gäller från och med Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2011-07-01 1 FRISTÅENDE

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Ansökan om tillstånd för enskild förskola/enskilt fritidshem

Ansökan om tillstånd för enskild förskola/enskilt fritidshem Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2008-04-28 Ansökan om tillstånd för enskild förskola/enskilt fritidshem Förskola Fritidshem Ort och datum.. Underskrift av behörig företrädare

Läs mer

Urvalsgrunder vid val till förskoleklass och grundskola.

Urvalsgrunder vid val till förskoleklass och grundskola. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11-007/3573 SID 1 (7) 2011-10-18 Handläggare: Christer Blomkvist 508 33 689 Jill Geidemark Banu 508 33 771 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen.

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Ange namn på verksamheten Ange planerat startdatum Ange totalt antal platser Ange antal platser/dagbarnvårdare

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan IUP och omdöme me i Skollagen 2010:800 10 kap. Grundskolan [ ] Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 12 Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning sammanfattning 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i teknikundervisningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar KALLELSE Datum Sida 2016-03-14 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 22 mars 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Thomas Werthén Förhandling enligt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer