Kallelse till grundskolenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till grundskolenämnden"

Transkript

1 GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (1) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 2 april 2015, OBS! klockan 08:15 Plats Barn- och utbildningsförvaltningen, OBS! kontorshuset, Gymnasietorget 1,sammanträdesrum Kon-Tiki, plan 1 Ärenden Upprop och val av justerare Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Ansökan från The Learning Lab i Stockholm AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående grundskola vid Skapaskolan i Huddinge kommun, 2016/17 GSN-2015/ Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2016/17 GSN-2015/ Ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Länna skola i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2016/17 GSN-2015/ Huddinge den 23 mars 2015 Jelena Drenjanin Ordförande Agneta Sarenius Wickström Sekreterare

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (3) HANDLÄGGARE Hjelm, Per Grundskolenämnden Ansökan från The Learning Lab i Stockholm AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående grundskola vid Skapaskolan i Huddinge kommun, 2016/17, Dnr :893 Förslag till beslut Nämnden ställer sig positiv till en skoletablering i området Rosenhill 1:12 med en notering om att lokaliseringen av skolan kan försvåra den organisatoriska planeringen i området. Sammanfattning Skapaskolan har idag tillstånd för en skola F-6 och bedriver verksamhet i lokaler med tillfälligt bygglov. Skapaskolan söker nu utökat tillstånd så att skolan kan hantera elever i grundskolans alla årskurser F-9. Skapaskolan avser att bedriva verksamheten i nya lokaler från och med hösten Lokalerna planeras i nära anslutning till Vistaskolan och Rosenhillskolan. Lokaliseringen i anslutning till redan befintliga skolor och i nära anslutning till pendeltåg riskerar att försvåra den organisatoriska planeringen i området. Beskrivning av ärendet Skapaskolan bedriver idag verksamhet på Gamla Stockholmsvägen För dessa byggnader finns bara ett tillfälligt bygglov. Skolan har tillstånd för elever i årskurserna F till 6. Elevantalet är 142 elever från Huddinge kommun och cirka 10 från annan kommun. Eleverna från Huddinge kommun är fördelade enligt följande: Skola F Totalt Skapaskolan Skolan kommer hösten 2015 att tillföra ytterligare 600 kvm lokalyta till befintliga 950 kvm lokaler och räknar med att dessa lokaler skall täcka behovet för läsåren 15/16 och 16/17. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (3) I augusti 2017 räknar skolan med att kunna flytta sin verksamhet till nya lokaler som planeras för 480 elever i årskurserna F-9. Lokaliseringen för den nya skolan är tänkt på Rosenhill 1:12 i via en förlängning av Midsommarvägen förbi Rosenhillskolan. Området Rosenhill 1:12 saknar idag detaljplan vilket krävs för uppförande av en skola. Detaljplanen var på remiss i grundskolenämnden i februari Förvaltningens synpunkter Konsekvensbeskrivning Förvaltningen har lämnat följande remissvar avseende lokaliseringen till området Rosenhill 1:12. Förvaltningen ser positivt på förslaget då det finns behov av ytterligare skolor i Glömstaområdet. Viss tveksamhet råder dock i fråga om placeringen av den nya skolan dels på grund av närheten till redan befintlig verksamhet då det med hänsyn till närhetsprincipen kan vara lämpligt att lägga skolor en bit ifrån varandra så att fler elever har möjlighet till en skolplacering nära hemmet, men även ur trafiksäkerhetssynpunkt för de elever som idag är inskrivna på Rosenhillskolan. Rosenhillskolan och del av Vistaskolan som ligger i anslutning till Midsommarvägen kommer att påverkas av den ökade trafiken som en etablering på föreslagen fastighet innebär. Rosenhillskolan är en kommunövergripande grundsärskola och träningsskola med ett resurscentrum för barn med behov särskilt stöd inom autism/ utvecklingsstörning samt tal- och språkutveckling. Här finns även elever som har behov av vård under utbildningen. Skolan har verksamhet från förskola till årskurs 9. De elever som vistas här har ett stort behov av hjälp och stöd i vardagen och de allra flesta har ett behov av att lämnas och hämtas på skolan. Idag är det cirka 80 elever som dagligen hämtas och lämnas med taxi varför det är av vikt att det finns möjlighet att på ett enkelt och säkert sätt i nära anslutning till skolan att ta sig mellan skolan och fordonet. Skolan upplever den reglerade avlämningsplatsen som finns på Midsommarvägen idag som en god lösning även om smärre incidenter har inträffat. En större väg men även en kombinerad gång- och cykelbana kommer att bli en utmaning som innebär att vissa elever som idag går själva kommer att behöva följas till skolan i och med den nya och svårare trafikmiljön som kommer att innebära en förhöjd risk för elever på väg till och från skolan. Den nuvarande lokaliseringen av Skapaskolan inne i Glömstaområdet innebär att de flesta av nuvarande eleverna kommer från omgivande boområden. 142 av 152 elever (93 %) är från Huddinge kommun och hela 76 procent från

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (3) kommundelen. En flytt av skolan till Rosenhill innebär dels att de elever som redan går i Skapaskolan kommer att ha mycket lång skolväg då skolan flyttas 3,3 km. Skolans lokalisering nära en redan befintlig skola F-9, Vistaskolan, med över 700 elever kommer givetvis att försvåra den organisatoriska planeringen av elever. Den betydligt närmare placeringen till buss och pendeltågskommunikation riskerar också att innebära att elevunderlaget från andra kommuner växer, vilket också försvårar den organisatoriska planeringen i området. Här kan nämnas att två befintliga fristående skolor i närområdet med närhet till pendeltåg har en mycket stor andel elever från andra kommuner. Södertörns friskola har under 7 år minskat elevunderlaget från Huddinge med nästan 20 procent och fyllt på med elever från andra kommuner så att andelen elever från annan kommun idag är 39 procent. När det gäller elever från området så har Södertörns friskola endast 12 procent av eleverna från kommundelen. Internationella Engelska skolan beläget i samma område har idag 56 procent av eleverna från annan kommun och endast 9 procent av eleverna kommer från kommundelen. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Bilagor 1. Ansökan 2. Befolkningsprognos 3. Sammanställning skolor i kommunen 4. Karta över skolor i kommunen Beslutet delges Skolinspektionen Akten Monica Hjorth von Zeipel T.f. grundskolechef

5 Sida l av 3 Harriet Stenis Registrator HUDDINGE KOMMUN Huddinge Barn- och utbildningsförvaltningen sekretariatet Frän: Postläda-Huddinge kommun (Registrator) Skickat: den 10 februari :29 Till: Postläda-BUF Barn- och utbildningsförvaltn (Registrator) Ämne: VB: Remiss frän 5kolinspektionen Ansökan Dn r :893 frän The Learning La b i 5tockholm AB Hej, Den här handlingen har kommit till kommunens officiella e-postlåda och sänds till dig/er för åtgärd. Med vänliga hälsningar Registrator Kommunstyrelsens kansli Frän: Agnetha Hedenbergh Skickat: den 10 februari :28 Till: Postläda-Huddinge kommun (Registrator) Kopia: Ämne: Remiss frän skolinspektionen Ansökan Dnr :893 frän The Learnina Lab i Stockholm AB nspektiooen_cifke Huddinge kommun Remiss (1) Dnr :893 Remiss från skolinspektionen The Learning Lab i Stockholm AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående grundskola vid Skapaskolan i Huddinge kommun fr.o.m. läsåret 2016/17. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). Kommunens yttrande https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF= &fram e= l

6 https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF= &frame= l Sida 2 av 3 Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. För att skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp av elever i kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. 2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående grundskolor i kommunen. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola framgå. 3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i kommunen. skolinspektionens bedömning skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 skollagen, lämna ett godkännande om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Remissvar Kornmunens remissvar i form av inseannact kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara skolinspektionen tillhanda senast den 13 april E-postadress: Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. Vänligen ange ansökans :893 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. På skolinspektionens vägnar Agnetha Hedenbergh Utredare Bilaga Ansökan från The Learning Lab i stockhol m AB Kopia till The Learning Lab i Stockholm AB Med vänlig hälsning Agnetha Hedenbergh Utredare, Enheten för tillståndsprövning skolinspektionen Postadress: Box 23069, Stockholm Besök: Sveavägen 159 Telefon: Fax: E-post agnetha.

7 Sida 3 av 3 Tänk på miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet? https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF= &fram e= l

8

9 Sida l av 22 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 skollagen (2010:800}. Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag. Beslutfrån regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende sökandens eventuella befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB.!D Läs mer om aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner [i] Läs mer om personuppgiftslagen Ansökan avser utökning av [i] Förskolek/ass!D Fritidshem 10 Grundskola Ange vilket läsår skolenheten avser att starta 2016 Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen Huddinge kommun.. l sökandens namn (exempel Bolaget AB} The Learning La b i stockho/m AB Organisationsnummer/personnummer Organisationsform Aktiebolag skolenhetens namn skapaskolan Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för bolaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas till ansökan. Det undertecknade försättsbladet finns på sista sidan av webbansökan. Undertecknade försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till sko/inspektionen, Box 23069, stockho/m alternativ till Fullmakt- Lägg till bilaga https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

10 Sida 2 av sökanden och kontaktperson D Läs mer 1.1 Uppgifter om sökanden sökandens namn ( exempelbolaget AB) 'The Learning La b i stockhalm AB Organisationsform Aktiebolag.. l Organisationsnummer/personnummer SS Utdelningsadress Gamla stockholmsvägen 101 Postnummer Ort Huddinge 1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Senedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas ansökan sko vara aktuellt. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig. Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså inte än d ro från ett bolag till ett annat under pågående handläggning. ~ Läs mer Aktiebolag- Registreringsbevis från Bolagsverket Av registreringsbeviset ska framgå ott bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. Handelsbolag och kommanditbolag- Registreringsbevis från Bolagsverket samt bolagsavtal. Av bolagsavtalet ska framgå att gemensam näringsverksamhet ska bedrivas och att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. Enskild firma- Personbevis samt registerutdrag från skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-skatt. Ekonomisk förening- Registreringsbevis från Bolagsverket samt föreningens stadgar. Av registreringsbeviset ska framgå att den ekonomiska föreningen ska bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. Ideell förening- Föreningens stadgar. Av stadgarna ska framgå föreningens namn, föreningens ändamål, bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter fattas somt uppgift om vem som tecknar firman. Förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer. Av förteckningen ska framgå vem som är föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Registrerat trossamfund- Trossamfundets stadgar. Av stodgama ska framgå trossamfundets namn, trossamfundets ändamål och bestämmelser om hur beslut i trossamfundets angelägenheter fattas. Registreringsbevis från registret över trossamfund från Kammarkollegiet. stiftelse- Stiftelseförordnande. Av förordnandet ska framgå vem som ska förvalta stiftelsens https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

11 Sida 3 av 22 egendom och motiv för stiftelsens verksamhet. Registreringsbevis från länsstyrelsen. Nyregistrerad associationsform - Om sökanden ännu inte har fått ett registreringsbevis kan sökanden bifoga handlingar som styrker att sökanden gjort en nyregistrering alternativt ändringsanmälan till Bolagsverket eller- beroende på vilken associationsform som står bakom ansökan- annan registeransvarig myndighet. Sökanden ska också bifoga ett kvitto på att ni betalt avgiften för detta.! För det fall ni inte kan bifoga ovanstående handlingar ska en redogörelse lämnas i ansökan av orsaken till detta. Lägg till bilaga l 1.3 Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för -bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen -orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att verksamheten ska komma till stånd, samt - vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning. 1.4 Kontaktperson Under handläggningstiden kommer skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om l kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan. D Läs mer om förenklad delgivning av beslut Kontaktperson E-postadress Telejon arbetet Mobil Utdelningsadress Postnummer Ort Asa Plesner, asa. plesn a n.se ' Gamla stockholmsvägen Huddinge Uppgifter om befintlig skolenhet skolenhetens namn skapaskolan Ange skolenhetens adress, postnummer och ort vid befintlig skola Gamla stockholmsvägen 101, , Huddinge https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

12 Sida 4 av 22 l. 6 l n n 'k t n mg Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar D Waldorf D Konfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen. Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten. 1.7 skolenhetskod -- D Läs mer Byta namn- gamla namnet Om skolenheten sko byta namn anges det gom/o namnet här. - Det nya namnet anges här. 1.9 Nuvarande antal elever Nuvarande antal elever vid skolenheten fördefat på respektive årskurs. F-klass Akl Ak 2 Ak3 Ak4 Ak s Ak6 Ak 7 AkB Ak9 Totalt Nuvarande elevantal l 6 l Utökning Beskriv övergripande hur utökningen kommer att påverka den nuvarande (eller befintliga) skolenheten. Av beskrivningen ska framgå - hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas - hur skolenhetens ekonomi påverkas - hur antafet lärartjänster påverkas - övrigt kring hur utökningen kommer att påverka sko/verksamheten. Il https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

13 Sida 5 av 22 skapaskofan finns idag i lokaler på ca 950 kvm och har elever i år F- 5. Till augusti 2015 planeras utökning av lokalerna med ca 600 kvm ytterligare yta som ska täcka fokalbehovetför fäsåren samt Den ytterligare ytan kommer att utgöra både ytterligare klassrum samt speciallokaler för nyttjande under dessa två läsår. Därefter flyttar verksamheten till en helt nybyggd skoflokal som ska stå klar i augusti 2017 inför läsåret med kompletta speciallokaler anpassade för verksamhetens framtida fulla planerade omfattning om 480 elever F-9. Planprocessen för den nya skofan ligger ute hos Huddinge kommun och man kan ta del av underfag på kommunens website: Ökningen från nuvarande 155 till planerade slutliga 480 elever. kommer att innebära att skolans omslutning nära trefaldigas från dagens nivå (från ca 16 mkr per år till ca 46 mkr fullt utbyggd skala räknat med 2015 års sko/peng, varav ca 13 mkr då hänför sig till år 7-9). Intäkter och utgifter kommer att öka gradvis i takt med elevantalet. Under de två läsår vi haft verksamhet hittills har vi vuxit på samma sätt: från drygt 50 elever vid start HT 2013, till 85 elever VT 2014, och, därefter till 155 elever fäsåret Vi har organiserat oss för att kunna växa gradvis genom att använda bland annat leasingfinansiering som är helt rörlig i re Iatian till elevantalet. Vi beräknar att kunna fartsätta utöka på detta gradvisa sätt och därmed ha en god kontroll av ekonomin. På samma sätt kommer antafet lärartjänster att utökas gradvis år för år. Vi beräknar att behålla en lärartäthet på ca 1 heltidsanställd lärare per 13 elever. Antafet pedagogiska tjänster i skolverksamheten kommer alltså att öka från dagens 12 till 37 vid fullt utbyggd verksamhet (varav ca 12 heltidstjänster avser år 7-9). Vi ser. lärarrekrytering sam en kritisk process för att kunna hålla hög kvalitet i sko/verksamheten, och ser stora fördelar med att rekrytera några nya tjänster per år under flera års tid istället för att göra en plötslig :expansion. Vi utformar både elevernas och läramas scheman så att lärarna samundervisar och! samplanerar en stor del av arbetet, vilket är en viktig faktor för att hjälpa nyanställda lärare in i. verksamheten och att stimulera till fortsatt professionell reflektion och utveckling. Sammantaget kan konstateras att planen för verksamheten hela tiden varit att med tiden bli en skofan för hela spannet F-9. Verksamheten är inne på sitt andra läsår och skofan kommer enligt plan att så att säga "växa med eleverna". Arbetet pågår för fullt med att planlägga och projektera för den skolbyggnad dit verksamheten kommer att flytta. Efterfrågan på platser är god och utökningen av verksamheten till att omfatta årskurserna 7-9 kommer att ske stegvis och naturligt. Då den nya skofan ritas och byggs från grunden :med 480 elever F-9 i åtanken skapas rätt förutsättningar från grunden för verksamhet F Elevantal och elevprognos ['] Läs mer Utökning avser -~ ~-~---. o 2.1 Arskurser F-klass Åk 1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk 5 Åk6 Åk 7 Ak8 Ak9 D D 2.2 Elevantal Ange planerat antal elever per skolform, ange endast de årskurser eller skolformer ansökan om utökning avser. [i] Läs mer F-klass Åk 1 Ak2 Ak 3 Ak4 Ak s Åk 6 Åk 7 A k 8 Ak 9 Totalt Läsår 1 24 o o 24 https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

14 Sida 6 av 22 Läsår 2 i '60 Läsår 3 36 '':36 ',,24 96 Fullt :48 48 ': utbyggd verksamhet 2.3 Antal elever i fritidshemmet Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmetför läsår 1-3 samt vid fullt utbyggd verksamhet. Fritidshemmet ska enligt 14 kap. 7 skollogen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. An to l elever Arskurser Läsår l Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet 2.4 Läsår skolenheten är fullt utbyggd Ange vilket läsår skolenheten pioneras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksomhet ligger längre fram än fem år, ange skäl till detta. läsår 6, dvs Detta beror på att de två första elevkullarna (de som börjar år resp 2017) kommer att utgå från elevgrupper som i dagsläget är små (år 4 resp 5 detta läsår, samt de elever som tillkommer inför HT2015 och HT2016), och vi vill kunna öka elevantalet i en takt som gör att verksamheten i dessa årskurser blir stabil. ' 2.5 Elevprognos.:. -= En elevprognos ska säkerstäflo ott sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: -hur intresseundersökningen är genomförd - urvalsmetoden -hur många elever/vårdnadshavare som blivit tillfrågade - vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen - att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en fristående skola - när intresseundersökningen genomfördes - vilka frågor som ställdes vid undersökningen - resultatet från undersökningen och hur svaren är fördelade per sökt årskurs. 1'll Läs mer En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen bör grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan, gärna i kombination med andra uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. En generell beskrivning av exempelvis befolkningsprognoser utgör inte en tillräcklig grund för att styrka en https://w 3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

15 Sida 7 av 22 elevprognos. Under ansökningsomgång 2015 kommer skolinspektionen att titta på elevprognosen i förhållande till befintliga sökflöden till kommunala och fristående skolor i berörda kommuner. För att kunna generalisera svaren till en population ställs det krav på att valet av deltagare till intresseundersökningen skett slumpmässigt, att deltagarna är representativa för skolans målgrupp och att antalet deltagare är tillräckligt många för att dra generella slutsatser av undersökningen. Om resultatet av en intresseundersökning redovisas i form av kölistor eller intresseanmälningar till den sökta skolenheten är det utöver ovanstående punkter viktigt att elevens födelseår redovisas (ange ej personnumret), samt att det tydligtframgår att listorna rör den sökta skolenheten i den aktuella kommunen. Om elevprognosen baseras på elever vid en befintlig kommunal skola som ska läggas ner bör det utöver ovanstående punkter bifogas en redogörelse av hur ansökningsförfarandet för dessa elever kommer att se ut. Har till exempel samtliga elever på skolan, oavsett årskurs, informerats om att de måste söka in till skolan på nytt om skolan ombildas till en fristående skola? Redovisat elevunderlag ska ligga till grund för verksamhetens budget. Vår elevprognos bygger på fem delar: l} Antagandet att befintliga elever fortsätter till och med år 9 2) Analys av söktryck till år 1-5 sedan skolan startade 3) Inkomna anmälningar för start i år 3 eller senare från och med HT2015 4) Plan för rekrytering av elever till HT2015 och HT2016 5) Generell prognos för befolkningsutveckling i Huddinge kommun l} Samtliga befintliga elever i skapaskolan år F-5 har vid skolval och antagning informerats om att vår ambition är att kunna erbjuda även år 7-9 i tid för att alla de elever som börjar på skapaskolan ska kunna gå kvar under hela sin grundskoletid. Vi utgår därför från att de elever som idag går i skapaskolan kommer att fortsätta i den utökade verksamheten. 2} Från höstterminen till vårterminen under skolans första läsår ökade vi elevantalet i år 1-4 med 18 elever, från 27 till 45. Till höstterminen skolans andra läsår utökade vi denna elevgrupp (som nu blev år 2-5) med ;ytterligare 19 elever. Inför det andra läsåret genomförde vi inga speciella marknadsföringsinsatser för 'dessa åldrar, utan fick intresseanmälningar främst från familjer som hört om skolan från befintliga elevers :familjer eller flyttat in i skolans närområde. 3) Den 31 januari 2015 hade vi 29 inkomna anmälningar för start i årskurs 3-6 HT2015 samt ytterligare 12 för start i årskurs 3-7 HT ) Vi planerar att under. våren 2015 göra insatser för rekrytering av elever till årskurs 5 och 6 med start HT2015. Målet är att öka dessa elevgrupper till totalt 48 elever från och med HT2015. Vi kommer att återkomma löpande under våren med uppdateringar utifrån dessa insatser för att stämma av att prognosen håller. 5) Konsultföretaget WSP skriver i sitt PM "Kommunalekonomisk bedömning Huddinge ÖP 2030" följande: "Mellan 1990 och 2010 ökade antalet barn i försko le- och sko/ålder. Ökningen bedöms fortsätta mellan 2010 och Det finns idag inte någon överskottskapacitet i befintliga skolor i Huddinge utan det kommer att behövas fortsatt beredskap för utbyggnad. Eftersom översiktsplanen till stor del förutsätter förtätning kommer befintliga skolor att till viss del kunna utnyttjas. Flera skolor behöver anpassas till större elevunderlag och på andra ställen behövs investering i nya skolor." Vi för löpande dialog med kommunens politiker och tjänstemän och har en samsyn om att de planerade skolplatserna på skapaskolan kommer att behövas. En sammanfattning av vår beräknade expansion finns i bifogad fil. Lägg till bilaga 3. Ekonomi D Läs mer om aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

16 https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l Sida 8 av 22 ICl Läs mer om inhämtning av kreditupplysning ICl Läs mer 3.1 sökandens budget Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår l samt en resultatbudget för läsår l, 2 och 3 alternativt en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på. Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets- och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta. Budgetarna baseras på erfarenhet från nuvarande verksamhet och prognosarbete. Vi ser att verksamheten kommer att kunna stärkas och utvecklas vidare från den verksamhet som bedrivs idag. Budgetarna ser sunda ut och vi bedömer att vi kan driva verksamhetens med både kvalitet och varaktighet utifrån dessa prognoser. 3.2 Årsredovisning/årsbokslut Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet om sådan finns. Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommonde fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen. ICl Läs mer Verksamheten gör i dagsläget ett positivt resultat.. Räkenskapsåret förlängs fram till juni 2015 för att lägga om räkenskapsåret så att det sammanfaller med läsåret. Under helåret 2014 görs en förlust. kopplat till verksamhetens startperiod men idag är resultatet som sagt positivt på månadsbsis, och vi kommer enligt nuvarande prognos att ha ett positivt resultat för räkenskapsåret , samtför läsåret Likviditeten är låg (enligt plan) pga etableringskostnader i samband med etablering av nuvarande lokaler (paviljonger). Ytterligare aktieägartillskott eller lån från ägarna planeras, under våren 2015 för att finansiera etablering av de tillkommande lokalerna inför kommande två läsår.. Delårsrapporter för VT2014 samt HT2014 finns bifogade i avsnitt 9, Övrigt. 1 1 Lägg till bilaga 3.3 Grundbelopp Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive skolform. Av redogörelsen ska framgå - beloppets storlek och hur det har beräknats - vilka kontakter som tagits med kommunen ICl Läs mer

17 Sida 9 av 22 l våra beräkningar har vi utgått från det grundbelopp som beslutats av Huddinge kommuns grundskalenämnd för vårterminen Beslutet är hämtat från tjänsteutlåtande med diarienr GSN- 2014/ , som finns att läsa på 10/Beslut-om-bidragsbelopp.pdf Grundbeloppet för årskurs 6-9 fastställs där till kr per år. l budgeten multiplicerar vi detta med beräknat elevantal i år 7-9 per år: 24 elever för läsår 1, 60 elever för läsår 2, 96 elever för läsår 3. Både intäkter och utgifter har budgeterats i 2015 års prisnivå. Vi har i budget inte tagit med några tilläggsbelopp eller socioekonomiska bidrag. Vi beräknar inte att de 1 påverkar resultatet eftersom de tillkommer utöver grundbeloppet men också används fullt ut till att l förstärkt personaltäthet och kompetensutveckling utöver budget Lån/ägartillskott/aktieägartillskott i samt finansiering med egna medel Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Lån- styrk posten lån med aktuellt undertecknat fånelöfte från till exempel bank. Av fånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. ~ Läsmer Om sökanden avser att låna pengar från en bank, inkom med lånelöfte. Av fånelöftet bör det framgå - vilken bank som avser att låna ut pengarna - bolagets/föreningens namn och organisationsnummer - vilken summa som ska lånas ut - lånelöftets giltighetstid - eventuella villkor för lånet - datum då lånelöftet är undertecknat - kontaktuppgifter till banken. Aktieägartillskott/ägartillskott- Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Finansiering med egna medel- Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och förklara vilka medel sökanden avser nyttja. Vi avser inkomma med komplettering i form av kvittens efter att likviditeten stärks under våren Lägg till bilaga l l 3.5 Övriga inbetalningar/intäkter l Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar och med vilket belopp. Om detfinns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. D Läs mer Lägg till bilaga https:/ /w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

18 https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l Sida lo av Likviditetsbudget och resultatbudget Inkom med en likviditetsbudget och resultatbudget för lös år 1, 2 och 3. Utgå från skolinspektionens budgetmall nedan. Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudgeten. Förklara eventuella avvikelser. ID Läs mer Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Kammunalt bidrag Kommunalt bidrag l förskolek/ass förskaleklass Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag ' grundskola grundskola l. Kommunalt bidrag fritidshem Avgift fritidshem Lån Kommunalt bidrag ' fritidshem Avgift fritidshem Övriga intäkter Aktieägartillskott/ ägartillskott Finansiering med egna medel Annan finansiering övriga inbetalningar Summa inbetalningar Summa kostnader Utbetalningar Kostnader Personal Personal skolledning skolledning ; Lärare förskolek/ass Lärare förskolek/ass Lärare grundskola, Lärare grundskola Personal fritidshem Personal fritidshem Övrig personal Övrig personal! Administration Administration l,120960! Rekrytering Rekrytering ' '15000 l,15000 Fortbildning Fortbildning Lokaler /Utrustning Lokaler/Utrustning Lokalkostnad Lokalkostnad Kostnader för Kostnader för

19 Sida 11 av 22 speciallokaler speciallokaler Möbler Datorer Telefon, kopiator mm Läromedel Läromedel Litteratur/utrustning/ Litteratur/utrustning/ skolbibliotek (ink skolbibliotek {ink programvaror, licenser) programvaror, licenser) Övrigt Information och annonsering Övrigt Information och annonsering Elevhälsa Elevhälsa '45696 ' skolmåltider! skolmåltider : studieresor studieresor Försäkringar 3057 Försäkringar studie- och studie- och yrkesvägledning yrkesvägledning Övriga kostnader Övriga kostnader Finansiella poster Räntor Amorteringar Finansiella paster Räntor Avskrivningar Möbler Datorer Telefon, kopiator mm Summa utbetalningar Summa kostnader Över /underskott Vinst/förlust l 3.7 Resultatbudgeten Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten sko täckas. l l Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för ott uppnå detta. Kontorsutrustning/ Kontorsutrustning/ förbrukningsinventarier förbrukningsinventarier Avgift fritidshemmet ---~--- Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga. https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l

20 https://w3d3.huddinge.se/ Asp/Download.asp?inline= l &FILEREF=771134&frame= l Sida 12 av 22 Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå - avgiftens storlek -hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa). [l] Läs mer 4. Lokaler [l] Läs mer \ : 4.1 Lokaler Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på vilket sätt detta ska ske. Ange även yta för utökning samt för hela skolenheten och skolans adress. 1 En ny skolbyggnad är under utveckling och beräknas stå klar hösten 2017 för 480 elever F-9. Alla 'erforderliga lokaler ritas och byggs givetvis med årskurs F-9 i åtanke från start. Läsåret bedrivs i, verksamheten i lokaler som finns idag samt som tillkommer till höstterminen Den nya!skolbyggnaden planeras utgöra en totalyta på ca kvm. De nuvarande lokalerna utgör ca 950 kvm i och kommer att kompletteras med ytterligare kvadratmeter till hösten De lokaler som i tillkommer till höstterminen kommer att inrymma speciallokaler. 4.2 Speciallokaler Redogör för tillgången till speciallokaler för de årskurser som utökningen avser. Ange om sökanden hyr speciallokaler externt eller om dessa inryms inom den befintliga skolenheten. Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen Hem- och konsumentkunskap Finns i den nya skolbyggnaden från h t Ryms första läsåret inom de nya lokaler (paviljonger) som etableras under första halvåret Idrott och hälsa Finns i den nya skolbyggnaden från ht Första läsåret genomförs idrott och hälsa i en kombination av bafintliga lokaler, utomhus och inhyrda i externa speciallokaler. Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik} Finns i den nya skolbyggnaden från ht Ryms första läsåret inom de nya lokaler (paviljonger) som etableras under första halvåret Slöjd Finns i den nya skolbyggnaden från ht Ryms första läsåret inom de nya lokaler (paviljonger) som etableras under första halvåret s. skolenhetens ledning och personal

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Ansökan från Pysslingen

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 23 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Frösunda omsorg AB om godkännande som huvudman för IKASUS gymnasiesärskola

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer:

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer: KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND ln rd Andersson 2014-02- 1 3 Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Solveig Gustafsson-Ny den 12 februari 2014 12:27 lngegerd Andersson VB: Remiss dn 32-2014:756 Ansökan

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden Dnr 32-2012:644 I kommun Danderyds kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer