PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Industrimark norr om Horndal Avesta kommun Dalarnas län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Industrimark norr om Horndal Avesta kommun Dalarnas län"

Transkript

1 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Industrimark norr om Horndal Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Tobias Karlsson Planingenjör Stina Björnholm Plan- och byggchef PLANBESKRIVNING PLANOMRÅDE

2 SAMRÅDSHANDLING 2(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik/underrubrik PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE 3 PLANDATA Läge och areal 3 Markägarförhållanden 3 ORGANISATORISKA FRÅGOR Planhandlingar 3 Tidplan 3 Genomförandetid 3 Nybyggnadskarta 3 Planprocessen 3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer 4 Riksintressen 4 Detaljplaner 4 FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 4 MILJÖBEDÖMNING Undersökning av behov av miljöbedömning 4 Beskrivning av konsekvenser 5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur 5 Bebyggelseområden 5 Friytor 5 Gator och trafik 6 Teknisk försörjning 6 Huvudmannaskap 7 Fastighetsfrågor, servitut mm 7 Hälsa och säkerhet 7 Störningar 8 Övrigt 8 Sidan KONSEKVENSBESKRIVNING Övergripande konsekvenser av planens genomförande 9 Konsekvenser för berörda fastigheter 9 Planens ekonomiska konsekvenser 10

3 SAMRÅDSHANDLING 3(10) PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE Syftet med detaljplanen är att utöka verksamhetsområdet norr om Horndal med mer mark för lager, kontor och lätt industri, i nära anslutning till detaljplan för område norr om Krångede. Planområdet ligger i anslutning till väg 68, som utgör en viktig transportled för inte bara regionen utan för hela landet och kommunen anser att läget är väl lämpat för verksamhetsområde sett ur logistiskt perspektiv. PLANDATA Läge och areal Planområdet ligger väster om väg 68, strax norr om centrala Horndal. Området omfattar ca 69 ha mark. Markägarförhållanden Fastigheten Horndalsbyn 12:1 ägs av Avesta kommun. ORGANISATORISKA FRÅGOR Planhandlingar Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning (detta dokument) Dessutom finns följande handlingar i ärendet: Grundkarta Fastighetsförteckning Undersökning Behov av miljöbedömning Tidplan Detaljplanen har inte något direkt stöd i kommunens översiktsplan vilket gör att kommunen bedömer att den behöver tas fram genom ett utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Följande preliminära tidplan gäller vid ett sådant utökat planförfarande Beslut om samråd (delegationsbeslut) mars 2019 Plan- och näringslivsutskottet godkänner förslaget för granskning maj 2020 Kommunstyrelsen antar detaljplanen juni 2019 Detaljplanen vinner laga kraft Genomförandetid Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills den ersätts, ändras eller upphävs. Under genomförandetiden gäller vissa rättigheter och skyldigheter kopplade till planens innehåll, bl.a. är fastighetsägare garanterade att få utnyttja den byggrätt som detaljplanen medger. Nybyggnadskarta Vid uppförande av eventuell ny huvudbyggnad ska nybyggnadskarta användas Planprocessen Detaljplanen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Pilen nedan visar planprocessen i olika skeden, nuvarande skede är samråd.

4 SAMRÅDSHANDLING 4(10) TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Det aktuella planområdet ligger inom delområde Skogsområde (S6) i kommunens gällande översiktsplan, antagen För område S6 anges bl.a. att Skogs- och jordbruket bör bedrivas med särskild hänsyn till sjön Rossens vattenkvalitet. Inga Avloppsanläggningar som använder sjön Rossen som direkt recipient får tillkomma. I övrigt anges bara generella rekommendationer för skogsområden. Riksintressen Detaljplaneområdet berör inga utpekade riksintressen. Strax utanför det östra området går en järnväg av riksintresse, sträckan Örebro-Gävle. Detaljplaner Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Däremot finns det i anslutning till området en detaljplan som tillåter lätt industri, lager och kontor där verksamheter ej får vara störande för närliggande bostäder. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB Miljöbalkens 3:e kapitel anger grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden, det 4:e kapitlet anger särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet och det 5:e kapitlet reglerar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Planområdet berörs inte av några områden som är utpekade enligt 4:e kapitlet och vad gäller hushållningsbestämmelser i 3:e kapitlet samt miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning i 5:e kapitlet är kommunens bedömning att detaljplanen inte medför sådana förändringar att den skulle vara oförenlig med dessa. Kommunen anser således att detaljplanens innehåll är förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. MILJÖBEDÖMNING Undersökning av behov av miljöbedömning Om planen kan antas medföra en bytande miljöpåverkan så ska kommunen enligt 4 kap 34 plan- och bygglagen samt 6 kap 9-19 miljöbalken göra en miljöbedömning. För varje detaljplan och planändring är det nödvändigt att avgöra om miljöbedömning behövs, d.v.s. om genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Bedömning om sådant behov föreligger görs genom en så kallad undersökning enligt 6 kap 5-6 miljöbalken. Den undersökning som kommunen gjort leder till bedömningen att detaljplanen inte har någon betydande miljöpåverkan. Således föreligger inget behov av miljöbedömning enligt 6 kap 9-19, miljöbalken. Bedömningen baseras på utfallet av den genomgång av projekt som gjorts mot kommunens checklista för undersökning om miljöbedömning. Checklistan finns med som övrig handling till detaljplanen.

5 SAMRÅDSHANDLING 5(10) Beskrivning av konsekvenser De effekter och konsekvenser av planens genomförande som anses vara av vikt redovisas under rubriken konsekvensbeskrivning längre fram i detta dokument FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Topografi, mark och geotekniska förhållanden Då planområdet är stort förekommer många variationer i topografin inom området. Marken inom den östra delen av planområdet är relativt plan. I väst däremot är det en mer bergig terräng. Marken inom det östra området består enligt den geologiska kartan (SGU 2010) till större delen av morän, vissa mindre inslag av torv kan dock finnas. Marken i det västra området består till stor del (ca 2/3 av ytan) av berg. Tyngre eller sättningskänsliga konstruktioner fordrar sannolikt grundläggning med plattor eller pålar på morän. I samband med eventuell ny exploatering inom planområdet kan en detaljerad geoteknisk utredning, för fastställande av grundläggningssätt, tillåten medeltryckpåkänning m.m., komma att krävas i samband med hanteringen av bygglov. Vegetation Befintlig vegetation i området består i huvudsak av tall- och granskog, med vissa inslag av lövvegetation, och vid inventering har ingen ovanlig eller särskilt skyddsvärd vegetation identifierats. Bebyggelseområden Arbetsplatser, övrig bebyggelse Planområdet inrymmer ingen arbetsplats idag, däremot skapas det möjlighet för nyetableringar och nya arbetsplatser i området med denna detaljplan. Kommersiell och offentlig service Närmaste område med kommersiell service är Horndals centrum som ligger ca 2 km söder om planområdet. I Horndals samhälle finns även offentlig service i form av bl.a. skola, förskola och brandstation. Tillgänglighet Vid nybyggande inom området skall mark och byggnader utformas med hänsyn till personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga (2 kap 6 punkt 7 PBL). Byggnadskultur, gestaltning och fornlämningar En del av det östra området närmast väg 68, har en begränsning av byggnadshöjden på 8 meter. Detta grundar sig i att infarten mot Horndal från norr inte ska uppfattas som ett större industriområde och tillåta höga skyltar. Inom området finns inga kända fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets register. Om en fornlämning ändå skulle påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet hos länsstyrelsen. Friytor Strandskydd De mindre vattendrag som finns inom det östra området omfattas till stor del av strandskydd, vilket nu upphävs genom en planbestämmelse. Som särskilt skäl för detta hänvisar kommunen till 7 kap 18 c 5

6 SAMRÅDSHANDLING 6(10) p Miljöbalken genom att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Detta då möjligheten till nyetableringar är av sådan betydelse för såväl Horndals samhälle som för Avesta kommun. Området ligger även i direkt anslutning till ett nyligen planlagt område för lätt industri. Den direkta kopplingen till intilliggande verksamhetsområde är viktigt och även om det skulle finnas utrymme för tänkt verksamhetsområde inom andra delar av intilliggande skogsmarker skulle med stor sannolikhet lika många små vattendrag komma att påverkas på en sådan plats. Gator och trafik Gatunät, utfart och parkering Inom kvartersmarken kommer gator/vägar att anläggas utifrån det behov som uppstår och dessa byggs då av exploatör/exploatörer i den takt och omfattning som behövs. Utanför planområdet ligger väg 68 som är en vältrafikerad vägförbindelse mellan Gävle i norr och Örebro i söder. Det finns en ny planerad infart från väg 68 som kommunen har haft diskussioner om med Trafikverket i framtagandet av detaljplanen för området norr om Krångede. Tillkommande parkeringsbehov kan, och ska, tillgodoses inom planområdet. Gång- och cykeltrafik Utformning av infrastruktur för gång- och cykeltrafik inom planområdet är upp till framtida exploatörer av kvartersmarken att lösa på ett genomtänkt och trafiksäkert sätt. Kollektivtrafik Närmaste busshållplats ligger idag i Horndals centrum, ca 1,5 km söder om planområdet, och från denna kan man ta bussen till Avesta centrum, oftast via Fors, för vidare byten till andra busslinjer eller tåg. Om ett större antal arbetsplatser skulle komma att etableras inom planområdet kan det vara bra om den busslinje som idag stannar i Horndals centrum förlängs så att den går upp till området kring planområdets anslutningsväg. Fordonstrafik Om en markant trafikökning till och från områdena skulle ske vid ny etablering, ska kommunen i samråd med trafikverket diskutera framtida trafikfrågor gällande in- och utfarter på väg 68. Teknisk försörjning VA, el, tele och värme Planområdet ligger i direkt anslutning till kommunala verksamhetsområden för såväl vatten som avlopp. Det finns kommunalt vatten och avlopp cirka 1 km söder om planområdet. Fastigheter som bildas inom planområdet kan även anslutas till ledningsnäten för el och tele. Söder om området finns även anslutningsplats för fiber. Hantering av dagvatten och avfall Dagvatten ska omhändertas lokalt. Detta kan t.ex. ske med hjälp av fördröjande dagvattendammar inom, eller utanför, planområdet. Efter att ha passerat dammar är det sannolikt bäst om dagvattnet får infiltrera genom marken ner till grundvattnet. Beroende på hur rent dagvattnet är efter att det passerat sådan fördröjande dammar kan även bortledning av vattnet direkt till recipient vara en möjlig lösning. En viss del av dagvattnet kanske även kan ledas direkt till recipient via öppna diken om det är tillräckligt rent, t.ex. kan vatten från tak vara så om det inte blandas med annat dagvatten. Avfall Hushållsavfall hämtas genom kommunens försorg. Källsortering av avfall vid fastigheten ska kunna ske. Industriavfall och verksamhetsavfall ska källsorteras för att kunna återvinnas. För omhändertagande av avfall från verksamheter ansvarar respektive verksamhetsutövare. Hur detta får ske regleras av olika

7 SAMRÅDSHANDLING 7(10) bestämmelser, främst miljöbalken. I framtiden ska källsortering av allt producerat avfall inom området kunna ske på respektive fastighet. Huvudmannaskap Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Med kommunalt huvudmannaskap följer bestämmelser i PBL om marklösen, upplåtelseskyldighet, gatukostnader m.m. Därför klargörs detta trots att det i denna detaljplan inte finns någon allmän plats. Trafikverket är väghållare för riksväg 68 som löper strax utanför planområdet. Fastighetsfrågor, servitut mm Servitut och andra rättigheter De kraftledningar som finns i området är säkerställda genom koncession och har dessutom försetts med markreservat i detaljplanen, s.k. l- och u-områden. Vid en framtida utvidgning/förnyelse av kraftstationen i Krångede kommer även nya starkströmsledningar att behöva dras. Då lägen för dessa inte är känt vid planens framtagande har inte heller markreservat för dessa kunnat anges, i vilket fall inte på sådant sätt att det inte helt förhindrar övrig exploatering i denna del av området. Fastighetsbildning Kommunen äger all mark inom planområdet, avsikten är att sälja fastigheter/tomter för verksamheter till kommande exploatörer. Ansökan till Lantmäteriet om bildningsåtgärder görs av Avesta kommun eller i enlighet med annan överenskommelse. Den som gör sådan ansökan blir då även den som bekostar en åtgärd. En gemensamhetsanläggning behöver bildas för in- och utfartsväg mot väg 68 flera fastigheter bör då ingå i en sådan. Vilka fastigheter som ska ingå i sådana gemensamhetsanläggningar avgörs i förrättning som genomförs av Lantmäteriet, efter beställning från kommunen eller de som gemensamt ska bygga ut ett vägsystem inom planens kvartersmark. Den som gör sådan beställning blir då även den som bekostar förrättningen. Vid förrättning sätts även de andelstal som ingående fastigheter ska ha i gemensamhetsanläggningen. Hälsa och säkerhet För att hålla det skyddsavstånd och respektavstånd som krävs mot elledningar utifrån möjlig fysisk påverkan har kraftledningar inom planområdet försetts med markreservat, s.k. l och u områden. De kraftledningar som går utmed planområdets östra respektive västra plangräns, har hög spänning (220 kv) och genererar därmed ett större elektromagnetiskt fält mot mark avsedd för verksamheter. Därför har ett skyddsavstånd/respektavstånd skapats mellan dessa och mark där människor stadigvarande får vistas. Markåtgärder får inte vidtas närmare en stolpe eller stäng än 20 meter. Upplag där brandfarlig vara hanteras och/eller förvaras skall vara minst 45 meter vid en konstruktionsspänning av 220 kv. För att säkerställa dricksvattenkvalitet, utifrån hälsoskäl, anges genom planbestämmelser hur dagvatten ska hanteras, restriktioner kring tak- och fasadmaterial samt krav på ökad säkerhet vid förvarande av ämnen som vid läckage skulle kunna påverka grundvattnet. Planen medger inga verksamheter som kan medföra någon ändring av riskbilden för planområdet, eller dess omgivning, och Räddningstjänstens insatstid till området är i normalfallet mindre än 10 minuter. Markradon Markens sammansättning i området är bedömd som att normal risk för markradon föreligger. Eventuella undersökningar kommer att utgöra underlag för att rätt byggnadstekniska åtgärder ska kunna vidtas vid behov. Trafiksäkerhet Inom planområdet finns utrymme för anläggande av separerad gång- och cykelväg, vilket tillsammans med rätt utformade in- och utfarter till fastigheter i området, ger goda förutsättningar för förbättrad trygghet för oskyddade trafikanter.

8 SAMRÅDSHANDLING 8(10) Transporter av farligt gods och riskbedömning På väg 68, som passerar planområdets östra gräns, sker transporter av farligt gods. Med anledning av detta har Avesta kommun valt att se över en riskerna med en ny detaljplan. Längs väg 68 finns det dike för att förhindra vätskespridning. För att begränsa riskbilden och för att en etablering av nya verksamheter inom planområdet ska kunna ske tillåter inte detaljplanen någon byggnation inom 30 meter från vägområde. Hastigheten utanför området på väg 68 har hastighetsbegränsningen av 80 km/h. Kommunen gör bedömningen att lätt industri kan etableras inom planområdet. Småindustri och andra verksamheter inom planområdet Planområdet innehåller idag inga verksamheter som medför risker för omgivningen vad gäller hälsa och säkerhet och detaljplanen medger inte heller verksamheter som kan medföra någon ändring av riskbilden för planområdet eller dess omgivning. Planområdet, ligger dock relativt nära Lönnmora gård i norr, varför detaljplanen anger begränsningar av vad som tillåts här, bl.a. med hänsyn till hälsa och säkerhet. Störningar Kommande verksamheter inom planområdet ska inte vara störande för befintliga bostäder i omgivningen. Övrigt Grundkartan är upprättad i januari 2020 av kart- och mätenheten vid Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. KONSEKVENSBESKRIVNING Övergripande konsekvenser av planens genomförande Förutsättningar Syftet med detaljplanen är att utöka verksamhetsområdet norr om Horndal med mer mark för lager, kontor och lätt industri, i nära anslutning till detaljplan för område norr om Krångede. Nollalternativet (planområdet utan förändringar) Området fortsätter att vara natur-/skogsmark. Området kan dock i framtiden komma att avverkas inom ramen för konventionell skogsskötsel. Konsekvenser Områdets mindre våtmarker, skogsdiken och övriga naturvärden består Området fortsätter att vara natur-/skogsmark vilket inte ger några ökade störningar Inget utökat verksamhetsområde skapas på platsen och då likvärdiga platser saknas i kommunen kommer sannolikt inte heller något motsvarande område skapas på annan plats i kommunen. Positivt Neutralt Mycket negativt Planförslaget Ett nytt verksamhetsområde för ej störande lättindustri, kontor och lager skapas, och nuvarande naturmark övergår till planlagd kvartersmark Befintlig skog kommer på sikt att avverkas till största delen Skogsdiken inom planområdet dras om eller kulverteras Mindre områden med våtmark avvattnas, schaktas ur och fylls med nya massor Befintlig skogsbilväg i områdets östra del försvinner inom planområdet

9 SAMRÅDSHANDLING 9(10) Konsekvenser Mycket positivt Mycket positivt Negativt Negativt Negativt Konsekvenser för fastigheter inom planområdet Specifika konsekvenser för fastigheter inom planområdet Horndalsbyn Kommunägd fastighet; 12:1 Fastigheten kommer att kunna användas till lättindustri, kontor och lager. Konsekvenser för fastigheter i anslutning till planområdet Specifika konsekvenser för fastigheter i anslutning till planområdet Horndalsbyn 3:20 Horndalsbyn 4:1 Horndalsbyn 2:24 Horndalsbyn 2:19 Horndalsbyn 12:28 Trafikmängden i anslutning till fastigheten kan komma att öka beroende på etablering. Trafikmängden i anslutning till fastigheten kan komma att öka beroende på etablering. Ingeborgbo 2:15 Sävsbo 3:2 Trafikmängden i anslutning till fastigheten kan komma att öka beroende på etablering. Sävsbo 3:3 Trafikmängden i anslutning till fastigheten kan komma att öka beroende på etablering. Sävsbo 3:4 Trafikmängden i anslutning till fastigheten kan komma att öka beroende på etablering. Eventuella företagsetableringar i detta område skulle ge ett välkommet tillskott av arbetstillfällen för såväl Horndal som för Avesta kommun som helhet Ett nytt verksamhetsområde av denna storlek, med de förutsättningar platsen har, ger även förutsättning för större företagsetableringar Områdets mindre våtmarker och skogsdiken försvinner Områdets nuvarande naturvärden, om än små, försvinner Viss risk för ökad störning med ändrad markanvändning och eventuell nybyggnation Horndalsbruk 5:1 Staten Trafikverkets fastighet (Järnväg); Horndalsbruk 3:8 Staten Trafikverkets fastighet (Järnväg);

10 SAMRÅDSHANDLING 10(10) Planens ekonomiska konsekvenser Plankalkyl Framtagande av detaljplan: ca kr Summa utgifter: ca kr Den kvartersmark för verksamheter som skapas utgör ca 69 ha, eller m², och kostnaden för framtagande av detaljplanen, samt de kostnader som uppstår i samband med förberedelser inför genomförandet av detaljplanen, kommer att fördelas på den mark som säljs. Upprättandet av detaljplanen finansieras inom Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings budget och kostnaden kommer att täckas genom planavgifter i samband med framtida bygglov. Övriga ekonomiska konsekvenser för Avesta kommun Kommunen bekostar det aktuella planarbetet. Planen föranleder vissa kommunala investeringar då va nätet behöver utökas för att förse planområdet med servispunkter där tillkommande verksamheter kan anslutas till det kommunala nätet. Kostnaden för framdragning av kommunalt vatten och avlopp kan uppnå ca 10 miljoner kronor. Kostnaderna för detta kommer att regleras genom anslutningsavgifter, antingen enligt fastställd va taxa eller i enlighet med avtal som upprättas. Hur avgift tas ut beror bl.a. på hur kommunen väljer att hantera planområdet i förhållande till nuvarande avgränsning av verksamhetsområden för va nätet, dvs. om dessa utökas för att omfatta även planområdet eller inte.

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för ÖSTRA DELEN AV SKOGSBO INDUSTRIOMRÅDE, Avesta kommun, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för ÖSTRA DELEN AV SKOGSBO INDUSTRIOMRÅDE, Avesta kommun, Dalarnas län Detaljplan för ÖSTRA DELEN AV SKOGSBO INDUSTRIOMRÅDE, Avesta kommun, Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2018-03-15. Tobias Karlsson Planingenjör PLANBESKRIVNING 2

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Skogsbo 46:11 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2013-09-19. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt Eva Westlund Planingenjör

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Kv Blåsippan och Tulpanen Norbergs kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2016-04-13. Ingalis Morfeldt Stadsarkitekt Eva

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Område vid Aspelinvägen (del av Fagersta 3:2) Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2015-01-27. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef

Läs mer

Bagaren 10 m.fl. PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDE

Bagaren 10 m.fl. PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDE Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bagaren 10 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING 2

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Sangis 38:1

Planbeskrivning Detaljplan för Sangis 38:1 Planbeskrivning Detaljplan för Sangis 38:1 Kalix kommun Norrbottens län Samrådshandling juni 2019 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och huvuddrag... 2 Plandata... 2 Planområdets läge och areal... 2

Läs mer

Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun Wennerbergsvägen SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun Handlingsförteckning Detaljplanen består av följande

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för E20 förbi Vårgårda

Planbeskrivning Detaljplan för E20 förbi Vårgårda Datum 2017-08-30 Diarienummer 2017-000326 1(8) Planbeskrivning Detaljplan för E20 förbi Vårgårda Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för bostadsbebyggelse vid TROLLE TRÄSKVÄGEN På del av fastigheten Trolldalen 1:1. Katrineholms kommun.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för bostadsbebyggelse vid TROLLE TRÄSKVÄGEN På del av fastigheten Trolldalen 1:1. Katrineholms kommun. Granskningshandling 1(7) PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för bostadsbebyggelse vid TROLLE TRÄSKVÄGEN På del av fastigheten Trolldalen 1:1 Katrineholms kommun GRANSKNINGSHANDLING Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING 1 (8) Ändring av detaljplan för bostadsområde öster om Älvnäsleden Avesta kommun, Dalarnas län Följande detaljplan berörs: S 128 Bostadsområde öster om Älvnäsleden Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom, Krokoms kommun

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom, Krokoms kommun D 1 (9) Datum 18-08-16 Detaljplan för Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Granskningshandling Reviderad 2018-08-16 (ändringar är i granskningshandlingen markerade i

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 1 (6)

SAMRÅDSHANDLING 1 (6) SAMRÅDSHANDLING 1 (6) Ändring av detaljplan för kv Hyttbäcken m m Fagersta kommun Västmanlands län Följande detaljplan berörs: S 207 Förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för kv Hyttbäcken m m i Fagersta

Läs mer

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun D 1 (7) Datum 2018-06-27 Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för DEL AV HINDRIC-PERSOMRÅDET, Fagersta Fagersta kommun, Västmanlands län GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för DEL AV HINDRIC-PERSOMRÅDET, Fagersta Fagersta kommun, Västmanlands län GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för DEL AV HINDRIC-PERSOMRÅDET, Fagersta Fagersta kommun, Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2018-08-17. Tobias Karlsson Planingenjör PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan- Samrådshandling För del av Götene 3:3, Götene tätort, Götene kommun, nov 2018

Detaljplan- Samrådshandling För del av Götene 3:3, Götene tätort, Götene kommun, nov 2018 Detaljplan- Samrådshandling För del av Götene 3:3, Götene tätort, Götene kommun, nov 2018 Ola Andreasson Stadsarkitekt 2018-11-27 Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta Bilagor

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN

Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN Upprättad 2016-02-17 Dnr: KS 2015/00884 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN Utskrift från Tekis-GI Knislinge, Östra Göinge kommun, Skåne län www.ostragoinge.se

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Ändring av Detaljplan för Horndals södra industriområde mm Avesta kommun, Dalarnas län Upprättad 2018-06-20 Isak Jakobsson Samhällsplanerare, Sweco Society AB TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Följande detaljplan

Läs mer

HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta, skala 1:1000, med planbestämmelser Planbeskrivning

HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta, skala 1:1000, med planbestämmelser Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-10 PLANBESKRIVNING Detaljplan för industrihuset, del av Fabriken 6 Säters kommun, Dalarnas län HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta,

Läs mer

Detaljplan för Bjälklaget 1 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Bjälklaget 1 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Dp 616 2016-09-01 2015TK010.56 Detaljplan för Bjälklaget 1 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning med tillhörande plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplanens läge SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Detaljplan för Del av Avesta 5:1 Avesta kommun Dalarnas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplanens läge SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Detaljplan för Del av Avesta 5:1 Avesta kommun Dalarnas län SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Detaljplan för Del av Avesta 5:1 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2013-01-21. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Aktören m. fl.

Detaljplan för del av kv. Aktören m. fl. Detaljplan för del av kv. Aktören m. fl. Antagen SBN 2011-05-24, 94 Laga kraft 2011-06-24 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för del av Kv. Aktören m. fl., Lidköpings kommun Detaljplan för del av kv.

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

DEL AV NORRKÄMSTA TILLHÖRANDE FASTIGHETERNA NORRKÄMSTA 9:10, 9:11, 9:12

DEL AV NORRKÄMSTA TILLHÖRANDE FASTIGHETERNA NORRKÄMSTA 9:10, 9:11, 9:12 SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR DEL AV NORRKÄMSTA TILLHÖRANDE FASTIGHETERNA NORRKÄMSTA 9:10, 9:11, 9:12 PLANBESKRIVNING LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2017-05-31 Dnr 00016/2016

Läs mer

Detaljplan för Slakthuset 4 och del av Ängaryd 4:1 i Tranås stad Planområde

Detaljplan för Slakthuset 4 och del av Ängaryd 4:1 i Tranås stad Planområde Tranås kommun Detaljplan för Slakthuset 4 och del av Ängaryd 4:1 i Tranås stad Upprättad i december 2009 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/09 Planområde Antagen av byggnadsnämnden

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län Detaljplan för Detaljplan för Sävast 23:163, Sävast 23:11, samt Sävast 23:12 och Sävast

Läs mer

PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad GRANSKNINGSHANDLING Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-11-17 GRANSKNINGSHANDLING Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan- Samrådshandling. För del av Björken 4, Götene tätort, Götene kommun, april 2018

Detaljplan- Samrådshandling. För del av Björken 4, Götene tätort, Götene kommun, april 2018 Detaljplan- Samrådshandling För del av Björken 4, Götene tätort, Götene kommun, april 2018 Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta Bilagor Fasighetsförteckning Grundkarta Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för Mottagningsstation Lima Besparingsskog 1:11 och s:1

Detaljplan för Mottagningsstation Lima Besparingsskog 1:11 och s:1 Detaljplan för Mottagningsstation Lima Besparingsskog 1:11 och s:1 Malung-Sälens kommun Dalarna län Upprättad i oktober 2017 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2017-02-15 Antagen

Läs mer

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Del av Västra Industriområdet del av kv. Skrapan

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Del av Västra Industriområdet del av kv. Skrapan Samhällsbyggnadskontoret Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan för Del av Västra Industriområdet del av kv. Skrapan Småindustri, Handel Kiruna kommun Norrbottens län Upprättad i december

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Brunne 8:14

Detaljplan för fastigheten Brunne 8:14 Detaljplan för fastigheten Brunne 8:14 Gudmundrå församling Kramfors kommun Ändrad användning, från småindustri till bostäder och verksamhet Standardförfarande Dnr Mob-2017-1340 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Upphävande och ändring av detaljplan för del av Söderköping 2:1, Slussporten, Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling

Upphävande och ändring av detaljplan för del av Söderköping 2:1, Slussporten, Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling 2017-03-06 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande och ändring av detaljplan för del av Söderköping 2:1, Slussporten, Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling Upprättad: 2017-03-06 Godkänd

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr:

ANTAGANDEHANDLING Dnr: ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2006-1013-211 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av KV ÖRJAN Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Röd text - förslag på ändringar Överstruken text text från gamla planbeskrivningen som föreslås tas bort

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Röd text - förslag på ändringar Överstruken text text från gamla planbeskrivningen som föreslås tas bort Ändring av detaljplan för del av Holje 204:5 m. fl, i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Läsanvisning Röd text - förslag på

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Ändring av Detaljplan för Horndals södra industriområde mm Avesta kommun, Dalarnas län Upprättad 2018-08-13 Isak Jakobsson Samhällsplanerare, Sweco Society AB TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Följande detaljplan

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-12-11 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Matilda Toft Planingenjör PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SURAHAMMAR 10:466 m fl.(industrivägen ), SURAHAMMAR. SURAHAMMARS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR SURAHAMMAR 10:466 m fl.(industrivägen ), SURAHAMMAR. SURAHAMMARS KOMMUN DETALJPLAN FÖR SURAHAMMAR 10:466 m fl.(industrivägen ), SURAHAMMAR. SURAHAMMARS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning 2012-10-29 SAMRÅDSHANDLING 2012-10-29 Dnr: 2012.0470.211 Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Hoby 1:23 m.fl. Ronneby kommun, Blekinge län

Detaljplan för Hoby 1:23 m.fl. Ronneby kommun, Blekinge län Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Orienteringskarta 1(8) Innehållsförteckning PLANHANDLINGAR... 4 SYFTE OCH HUVUDDRAG... 4 PLANDATA... 4 Lägesbestämning/ Areal... 4 Markägoförhållanden... 4

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Upphävande av del av detaljplan för del av Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län

Upphävande av del av detaljplan för del av Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande av del av detaljplan för del av Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län Granskningshandling Upprättad: 2017-03-06 Reviderad: 2018-03-02 Godkänd

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för ORRSKOGEN Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i maj 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Karl-Erik Sigfrids GRANSKNINGSHANDLING PLANDATA Planhandlingarna är följande:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun ANTAGANDEHANDLING. Antagandehandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun ANTAGANDEHANDLING. Antagandehandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun ANTAGANDEHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun ANTAGANDEHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-12-10 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Enbacka skola (Enbacka 13:1 mm), Gustafs

Enbacka skola (Enbacka 13:1 mm), Gustafs Detaljplan för Enbacka skola (Enbacka 13:1 mm), Gustafs i Säters kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING Laga kraft 2010-12-07 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av en plankarta i skala 1:1000,

Läs mer

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av detaljplan för del av Holje 204:5 m. fl, i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Till detta planförslaget

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Upphävande av del av detaljplan för Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län

Upphävande av del av detaljplan för Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län 2017-03-06 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande av del av detaljplan för Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling Upprättad: 2017-03-06 Godkänd för samråd: SBN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upphävande av del av detaljplan för Förrådet 3 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016

PLANBESKRIVNING. Upphävande av del av detaljplan för Förrådet 3 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016 ANTAGANDEHANDLING Upphävande av del av detaljplan för Förrådet 3 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA Carlavägen 24 0240-863

Läs mer

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Malung-Sälens kommun Dalarna län Upprättad i december 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2014-06-25 Beslut om

Läs mer

Samrådshandling Dnr. KS PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Sävast 23:11, Högvalla, på Sävastön, Bodens kommun, Norrbottens län

Samrådshandling Dnr. KS PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Sävast 23:11, Högvalla, på Sävastön, Bodens kommun, Norrbottens län Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Sävast 23:11, Högvalla, på Sävastön, Bodens kommun, Norrbottens län Förslag till Detaljplan för del av Sävast 23:11, Högvalla, Bodens kommun. PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

ÅSEN 1 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

ÅSEN 1 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för ÅSEN 1 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, plankarta i ett blad med bestämmelser

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för del av Grängshammar 1:2 ANTAGANDEHANDLING Laga kraft 2010-12-14 i Säters kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av en karta i skala 1:1 000, vilken också redovisar

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 16 FEBRUARI 2015 Dnr 2011/81 DP/ä 329/349

- MARK OCH PLANERING - 16 FEBRUARI 2015 Dnr 2011/81 DP/ä 329/349 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 20 januari 2015 12 februari 2015 ANTAGANDE 24 februari 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Fredsbacken Hov 49:1 Östervåla tätort Heby kommun, Uppsala

Läs mer

Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun

Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun TEAM SAMHÄLLSBYGGNAD TOMELILLA KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2 (6) Detaljplan för del av

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för del av Hjälmaryd 2:1 (Malmgatans södra del)

Detaljplan för del av Hjälmaryd 2:1 (Malmgatans södra del) Detaljplan för del av Hjälmaryd 2:1 (Malmgatans södra del) i Tranås tätort, Tranås kommun Upprättad i december 2007 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 333/07 Planområde Antagen

Läs mer

Upphävande av del av detaljplan för del av stadsäga 26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län. 1(8) Dnr: SBF PLANBESKRIVNING DP XX

Upphävande av del av detaljplan för del av stadsäga 26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län. 1(8) Dnr: SBF PLANBESKRIVNING DP XX 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande av del av detaljplan för del av stadsäga 26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län Granskningshandling Upprättad: 2017-09-27 Reviderad: 2018-02-22 Godkänd för

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

VIST 10:2 industriområde etapp 3

VIST 10:2 industriområde etapp 3 Detaljplaneändring för del av: VIST 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Standard planförfarande enl. 5 kap 7 PBL, med möjlighet till begränsat förfarande enl. 5 kap 18

Läs mer

Planbeskrivning. Datum Dnr (8)

Planbeskrivning. Datum Dnr (8) 2019-05-15 2016-223 1 (8) Detaljplan för Gnarps-Berge 12:43 Gnarp Nordanstigs kommun, Gävleborgs län Upprättad av Nordanstigs Kommun Planområdets läge i Gnarp Handlingar som hör till planen: Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Solvarbo 19:18 mm. ANTAGANDEHANDLING Laga kraft Detaljplan för. i Säters kommun, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING. Solvarbo 19:18 mm. ANTAGANDEHANDLING Laga kraft Detaljplan för. i Säters kommun, Dalarnas län Detaljplan för Solvarbo 19:18 mm ANTAGANDEHANDLING Laga kraft 2008-04-16 i Säters kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av en karta i skala 1:1000, vilken också redovisar

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Samrådshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län

Samrådshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län 2016-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Samhällsbyggnad,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Hollendergatan/Lönnerbladsgatan) Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Hollendergatan/Lönnerbladsgatan) Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Hollendergatan/Lönnerbladsgatan) Falköpings stad Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2013-02-27 HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta

Läs mer

Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl.

Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl. Datum 01-0- Ert datum Beteckning 01.6 Er beteckning PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Utlåtande Fastighetsförteckning Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl. i Klippans kommun, Skåne

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN ÖSTERSKOG 1:43 (GUNNARS TRÅD) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN ÖSTERSKOG 1:43 (GUNNARS TRÅD) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN ÖSTERSKOG 1:43 (GUNNARS TRÅD) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning och behovsbedömning Upprättad: 2017-01-09

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål

DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 i Klippans kommun, Skåne län.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 i Klippans kommun, Skåne län. Dnr Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 i Klippans kommun, Skåne län. SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Upphävande av del av detaljplan för del av Mariehov 5:26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län

Upphävande av del av detaljplan för del av Mariehov 5:26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande av del av detaljplan för del av Mariehov 5:26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling Upprättad: 2017-09-27 Godkänd för samråd: SBN 2016-11-29

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Lessebo 9:1

Detaljplan för del av fastigheten Lessebo 9:1 1(10) 2018-05-03 Samrådshandling Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft Detaljplan för del av fastigheten Lessebo 9:1 Åkerhultsvägen/Riksväg 25 Lessebo samhälle Lessebo kommun Kronobergs

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Upphävande av del av stadsplan för stadsäga 27 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län. 1(8) Dnr: SBF PLANBESKRIVNING DP XX

Upphävande av del av stadsplan för stadsäga 27 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län. 1(8) Dnr: SBF PLANBESKRIVNING DP XX 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande av del av stadsplan för stadsäga 27 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling Upprättad: 2017-09-27 Godkänd för samråd: SBN 2016-11-29 109 Samrådstid:

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 m.fl

Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 m.fl 1(10) 2018-04-12 Antagandehandling ANTAGEN 2018-06-18 LAGAKRAFT 2018-07-18 Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 m.fl Skolgatan Hovmantorps

Läs mer

Detaljplan för Härnö-Solum1:13

Detaljplan för Härnö-Solum1:13 PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM15-2624-214 2016-05-13 Detaljplan för Härnö-Solum1:13 Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer