SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING"

Transkript

1 Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING Planområdet markerat med rött

2 2(9)

3 3(9) Rubrik/underrubrik INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENS SYFTE 4 ORGANISATORISKA FRÅGOR Planhandlingar 4 Tidplan 4 Genomförandetid 4 Avtal 4 Nybyggnadskarta 4 Övrigt 4 FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 4 PLANDATA Läge och areal 5 Markägoförhållanden 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer 5 Detaljplaner 5 Tekniska utredningar 5 MILJÖBEDÖMNING/ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Behovsbedömning 5 Miljökonsekvensbeskrivning 5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur 5 Bebyggelseområden 6 Friytor 7 Gator och trafik 7 Teknisk försörjning 7 Huvudmannaskap 7 Fastighetsfrågor 8 Hälsa och säkerhet 8 Störningar 8 KONSEKVENSBESKRIVNING Konsekvenser av planens genomförande 8 Planens ekonomi 9 MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 9 Sidan

4 4(9) PLANENS SYFTE Huvudsyftet med planen är: - att ligga till grund för utbyggnad av verksamheter i kvarteret. Området är väl beläget med skyltmöjligheter mot, samt god access till, Riksväg 70. Kommunen har därför valt att, genom detaljplan Del av Månsbo 1:8 (laga kraft ), planlägga det för småindustri, hantverk och bilservice i den nordöstra delen samt för kontor och garage i den sydvästra delen. Dessa syften bibehålls i det nya planförslaget, men vissa korrigeringar av respektive användningsområdesgräns har gjorts. - att medge uppförande av bostadshus inom del av fastigheten Månsbo 1:59. ORGANISATORISKA FRÅGOR Planhandlingar Tidplan Plankarta med bestämmelser och illustration Planbeskrivning (detta dokument) Dessutom finns följande handlingar i ärendet: Grundkarta Fastighetsförteckning Följande preliminära tidplan gäller vid ett normalt planförfarande Beslut om samråd (delegationsbeslut) Januari 2013 Kommunstyrelsens Plan- och Näringslivsutskott godkänner planförslaget för granskning Mars 2013 Kommunstyrelsen antar detaljplanen April 2013 Detaljplanen vinner laga kraft Om inga invändningar inkommer mot planen under samrådstiden, och förslaget inte ändras väsentligt, kan det normala planförfarandet övergå till enkelt planförfarande med sammanslagna skeden, vilket innebär att planförslaget samråds för att därefter vinna laga kraft i Kommunstyrelsen i xx. Någon underrättelse kommer i ett sådant fall inte att genomföras annat än om någon av samrådsparterna kräver detta. Samrådet kan således bli det enda tillfället för allmänheten och berörda att lämna synpunkter på planförslaget. Genomförandetid Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills den ersätts, ändras eller upphävs. Under genomförandetiden gäller vissa rättigheter och skyldigheter kopplade till planens innehåll, bl.a. är fastighetsägare garanterade att få utnyttja den byggrätt som detaljplanen medger. Avtal Då ägaren av Månsbo 1:59 har för önskemål att uppföra bostadshus på sin fastighet har en överenskommelse gjorts, där denne åtar sig att bekosta framtagandet av ny detaljplan för kvarteret. Fastighetsägaren har även åtagit sig att bekosta en bullermätning, vilket har gjorts. Nybyggnadskarta Övrigt Vid uppförande av huvudbyggnad ska nybyggnadskarta användas. Grundkartan är upprättad i september 2012 av kart- och mätenheten vid Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB De åtgärder som medges bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 3,4 och 5 kap.

5 5(9) PLANDATA Läge och areal Planområdet ligger ca 1,2 km norr om Avesta centrum, i riktning mot Skogsbo, och mäter ca 2,5 ha. Markägoförhållanden Kommunen äger fastigheterna Månsbo 1:8 och 1:42. Månsbo 1:59 är i privat ägo. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Planområdet ligger inom område T1 i översiktsplanen antagen Området berörs inte specifikt av några rekommendationer. Detaljplaner För området gäller för närvarande detaljplan Del av Månsbo 1:8 (G54), laga kraft Planen anger kontor och garage som användningsområde för planområdets sydvästra del, dvs. där fastigheten Månsbo 1:59 ligger, medan övriga delar av planområdet är avsedda för småindustri, hantverk och bilservice. Tekniska utredningar Buller Ägaren av fastighet Månsbo 1:59 har låtit genomföra en bullermätning. Även kommunen har gjort en beräkning för att fastslå i vilken omfattning bullerskydd behöver anordnas för den del av planområdet som medger bostäder. Högsta bullervärden avser 55 db(a) vid fasad för bostadshus samt 70 db(a) vid uteplats. Den sammantagna bedömningen är att det är möjligt att klara högsta gränsvärden för buller från intilliggande väg (Månsbobacken) om bullerskydd uppförs till en höjd av minst 2,0 m över vägens nivå samt som mest 21 m från vägens mitt. Uppförande av bullerskydd på prickmark medges inom markerat område. Övrigt Respektive fastighetsägare svarar för att sedvanlig geoteknisk bedömning genomförs för att avgöra val och utformning av grundläggning. Detta gäller för varje enskild byggnation inom området. MILJÖBEDÖMNING/ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Behovsbedömning Den nya planen bedöms inte ha någon betydande miljöpåverkan. Därför föreligger inget behov av miljöbedömning enligt 6 kap och 22 Miljöbalken. Behovsbedömningen baseras på att de nya markanvändningar som tillåts inte är sådana att de medger verksamheter som kan ha betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning Då den nya planen inte bedöms ha någon betydande miljöpåverkan och inte heller i övrigt bedöms få några större konsekvenser för miljön gör kommunen bedömningen att det inte heller någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen krävs. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Topografi, mark och geotekniska förhållanden Planområdet är i huvudsak plant. Det är till största delen skogsbevuxet med förhållandevis tät barr- och lövskog utan specifika naturvärden. Inom en del av fastigheten Månsbo 1:59 har skogen avverkats. Genom området löper en gammal körväg som i planområdets nordöstra del övergår till att bli cykelväg. Mellan fastigheterna Månsbo 1:8 samt 1:42 och Månsbo 1:59 är en ny lokalgata med vändplan påbörjad, vilken är tänkt att sörja för de nya verksamheter som etableras i området.

6 6(9) Grundvatten Planområdet är en del av Badelundaåsen, vilken är Dalarnas läns största grundvattenresurs. Beroende på vilken typ av verksamhet som etableras kan höga krav på skyddsåtgärder komma att ställas. Bebyggelseområden Bostäder Planförslaget medger bostadsbebyggelse inom områdets sydvästra del. Arbetsplatser, övrig bebyggelse Planförslaget medger även kontor och garage inom områdets sydvästra del, samt småindustri, hantverk, bilservice, kontor och restaurangverksamhet inom andra delar av planområdet. Kommersiell och offentlig service Planområdet ligger ca 0,5 km söder om centrala Skogsbo där livsmedelsbutik finns. Avesta centrum med väl utbyggd samhällsservice finns ca 1,2 km söder om området. Handelsområdet vid Dalahästen finns ca 1,5 km österut. Riksintresse Planen ansluter i sydväst till ett riksintresse för kulturmiljö. Detta riksintresse innefattar t ex Månsbo gård, Gamla Järnverket i Koppardalen och Gamla byn. Ny bebyggelse inom planområdets sydvästra del, dvs. söder om den nya lokalgatan, kommer tillsammans med de befintliga bostadshusen direkt söder om planområdet, vilka ligger inom riksintresset, att utgöra en samlad helhet. Nybyggnation bör därför utformas med hänsyn till dessa. Blåmarkerat linje visar riksintressets utbredning i förhållande till planområdet. Riksväg 70 norr om planområdet är riksintresse. Byggnadskultur och gestaltning Då planområdet ligger i anslutning till Riksväg 70 är det angeläget att alla former av exploatering utförs så att området ger ett vårdat och tilltalande intryck, därför anger planbestämmelserna att närmast riksvägen får inga öppna upplag finnas. Eventuella inhägnader av upplag ska utformas estetiskt tilltalande. Skyltar eller jämförliga anordningar får inte inverka menligt på trafiksäkerheten utmed Riksväg 70 samtidigt som de ska ge trafikanterna bra och relevant information. Antal skyltar och andra reklamanordningar ska minimeras. Rekommendationer för skyltning finns att läsa i Trafikverkets publikation Vägverkets myndighetsutövning Stöd för kommuners och länsstyrelsers fysiska samhällsplanering. Inom detaljplanelagt område krävs bygglov för skyltar enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Fornlämningar Fornlämningar och fornfynd skyddas enligt Lagen (1988:950) om kulturminnen mm. (KML).

7 7(9) Inom området finns inga kända fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets register. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet hos länsstyrelsen. Friytor Lek och rekreation Inom planområdet finns inga områden särskilt avsedda för lek eller rekreation. I direkt anslutning till området finns skogsmark, och ca 500 meter söderut påträffas Älvpromenaden. Lekplats finns närmast vid Skogsbo skola. Friluftsliv Planens genomförande torde inte medföra någon betydande påverkan på turismen och friluftslivet. Gator och trafik Gatunät Den nya lokalgatan är tänkt att fungera som allmän väg och matargata för området. Trafiken i korsningen mellan Månsbobacken och den nya lokalgatan kommer att öka. Eftersom verksamheterna inom planområdet inte är kända är det svårt att bedöma storleken på ökningen. Vid lokalgatans anslutning mot Månsbobacken ger planen dock förutsättningar, med ett område betecknat HUVUDVÄG, för anläggandet av en rondell om trafiksituationen så skulle kräva. Parkering Området ligger nära Avesta centralort samt bostadsområdena Skogsbo och Högbo, varför många bör kunna nå nya arbetsplatser genom att gå eller cykla. Parkeringsbehovet för de nya verksamheterna ska tillgodoses inom de egna tomterna. Kollektivtrafik Hållplatser för lokalbussar finns i Månsbobacken, några tiotal meter från planområdet. Även hållplats för länsbuss mot Borlänge finns inom gångavstånd. Gång- och cykeltrafik Gång/ cykelvägen från bl. a. handelsområdet vid Dalahästen ansluter till den nya lokalgatans vändplan. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Planområdet kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Ledningar finns framdraget i lokalgatan. El, tele och värme Planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet. En fjärrvärmeledning passerar området i sydlig riktning från ledningen utmed Riksväg 70 fram till en bostadsfastighet söder om planområdets nordöstra spets. Planen anger att detta område ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar (u). Området är anslutet till Vattenfalls elnät. En transformatorstation tillhörande Vattenfall finns inom planområdet. Hantering av dagvatten och avfall Dagvatten bör omhändertas lokalt. Hushållsavfall hämtas genom kommunens försorg. Källsortering av hushållsavfall vid fastigheten ska kunna ske. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats i området, vilket i denna plan utgörs av gatumark och naturmark. Avesta kommun är ansvarig för vatten- och avloppsnätet fram till respektive fastigheters förbindelsepunkt. För byggnation och andra åtgärder på kvartersmark svarar respektive fastighetsägare.

8 8(9) Fastighetsfrågor Fastighetsbildning Kommunen äger mark inom planområdet och har för avsikt att försälja denna till intressenter. Målsättningen är att utgifterna för fastighetsreglering och utbyggnad av infrastrukturen skall balanseras av intäkterna från markförsäljningen. Servitut Befintliga ledningar i området bör vara säkerställda med antingen ledningsrätt eller servitut. Hälsa och säkerhet Störningar Planen medger inga verksamheter som kan medföra någon ändring av riskbilden för planområdet eller dess omgivningar. Räddningstjänstens insatstid för att nå området är i normalfallet mindre än 10 minuter. Markradon Normal risk för radon förligger. Transporter av farligt gods Riksväg 70 är rekommenderad trafikled för farligt gods. Avståndet från riksvägen till verksamhetsområdets nordligaste del anses vara tillräckligt då planområdet ligger högre än vägen, något som gör att skadeverkningarna från brand och explosion reduceras. Uppfarten från riksvägen till Månsbobacken bedöms inte vara trafikerad av farligt gods i den mån att någon särskild riskbild för bostads- eller verksamhetsbebyggelse förekommer. Utfarter Då den nya lokalgatan redan är anlagd bedömer kommunen att ingen ytterligare riskbedömning angående tillkommande utfart behöver göras. Elektromagnetisk strålning Inom planområdet finns en transformatorstation vilken kan avge elektromagnetisk strålning. Bostäder ska hålla ett skyddsavstånd om minst 10 m från denna. Eventuella verksamheter får inte vara störande för omgivningen. Byggnader ska vid ändrad användning, nybyggnad eller tillbyggnad utformas så att de skyddar mot störningar utifrån, varvid den högsta ekvivalenta ljudnivån inomhus inte får överskrida 30 db(a). Verksamheter måste hålla nödvändigt skyddsavstånd till bostadshus, varför endast kontor, restaurangverksamhet och garage kan tillåtas inom den del av industriområdet som ligger närmast området där planen medger bostäder. KONSEKVENSBESKRIVNING Konsekvenser av planens genomförande Förutsättningar Då planens läge och huvudsyfte redan är fastställt jämförs planförslaget endast med ett nollalternativ, dvs. ingen förändring mot dagens situation. Nedan redovisas de konsekvenser som bedömts vara av intresse samt om dessa anses positiva, mycket positiva, neutrala, negativa eller mycket negativa. Planområdet utan förändringar - Området fortsätter att regleras av gällande detaljplan Del av Månsbo 1:8. - Mark avsedd för kontor och garage är förlagd närmast befintliga bostadshus, söder om den nya infartsvägen/ lokalgatan. - Mark avsedd för småindustri, hantverk och bilservice är förlagd norr om den nya infartsvägen/ lokalgatan. Konsekvenser * Möjlighet att uppföra bostadshus inom planområdet finns ej =Neutralt

9 9(9) Planförslaget - En del av nuvarande mark avsedd för kontor och garage övergår till mark avsedd för bostadshus, kontor och garage. - En del av nuvarande mark avsedd för småindustri, hantverk och bilservice övergår till mark avsedd för kontor och garage, samt i vissa fall restaurangverksamhet. - Egenskapsgränsen för verksamheter som ej kräver större skyddsavstånd än 50 meter till bostäder flyttas norrut, så att avsett område för den typen av verksamheter minskas. - Egenskapsgränsen för verksamheter som ej kräver större skyddsavstånd än 100 meter till bostäder flyttas norrut, så att avsett område för den typen av verksamheter minskas. Konsekvenser * Möjlighet att uppföra bostadshus inom planområdet medges, vilket gör att planen som helhet innefattar fler användningsområden =Positivt * Möjlighet för fastighetsägare att uppföra bostadshus på egen mark =Positivt * Mark avsedd för kontor och garage ökar i omfattning =Neutralt * Mark avsedd för verksamheter minskar i omfattning =Negativt Planens ekonomi Planförslaget föranleder inga ökade kommunala investeringar. För den som avser bygga inom planområdet tillkommer sedvanliga avgifter kopplade till byggnation, t.ex. avgifter för bygglov, anslutning till VA-nät mm. Kommunen erhåller ersättning för planarbetet enligt upprättat plankostnadsavtal med ägaren till fastigheten Månsbo 1:59. MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN Denna detaljplan har upprättats av planarkitekt Helena Reimfors i samråd med stadsarkitekt Ingalis Morfeldt.

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 07.07.2015-t.o.m 31.08.2015 DNr: 2011.0072.214 ArkivNr: PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer