Utländska körkort - några rättsliga frågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utländska körkort - några rättsliga frågor"

Transkript

1 Utländska körkort - några rättsliga frågor Promemoria Bilaga 4 RättsPM 2005:3 Utvecklingscentrum Malmö December 2006 (uppdaterad)

2 2 RättsPM 2005: 3 lades ut på Rånet i oktober Den uppdaterades i december 2006: Omarbetning med anledning av ett tillkommande avsnitt rörande Kosovo-körkort och UNMIK-körkort (avsnitt 1.5; kantstreckat). Innehållsförteckning 1. BESTÄMMELSER OM UTLÄNDSKA KÖRKORT Körkortslagen (1998:488) Körkortsförordningen (1998:980) Internationella körkort Sammanfattning av utländska körkorts giltighet i Sverige Särskilt om Kosovo-körkort och UNMIK-körkort KÖRKORTSINGRIPANDE MOT UTLÄNDSKA KÖRKORT kap. körkortslagen (KKL) kap. Körkortsförordningen (KKF) Förvar, beslag, förverkande Sammanfattning av körkortsingripanden mot utländska körkort UPPSÅT VID OLOVLIG KÖRNING Rättsfall Utredning av uppsåt och tidigare rapporteringar Utländska körkort som inte kan uppvisas Utländska körkort som uppvisas FÖRFALSKNINGSFRÅGOR, PRAKTISKT FÖRFARANDE KÖRKORTSREGISTER M.M. I UTLANDET De nordiska länderna Andra länder CHECKLISTA VID FRÅGOR OM UTLÄNDSKA KÖRKORT FORTSATT UTVECKLING... 13

3 3 1. BESTÄMMELSER OM UTLÄNDSKA KÖRKORT 1.1 Körkortslagen (1998:488) 1 Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om innehavare av sådant körkort är permanent bosatt i Sverige, gäller även bestämmelserna i 3 kap. 10. Ett sådant körkort jämställs med svenskt körkort vid tillämpningen av 4 kap. 4 eller 5. Även andra utländska körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om körkortet inte är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i de konventioner om vägtrafik som har undertecknats i Genève den 19 september 1949 respektive i Wien den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäller dock körkortet endast tillsammans med en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till svenska, danska eller norska. Ett körkort som inte är försett med ett fotografi av körkortshavaren gäller endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi. 2 Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige 1. om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats 2. om det har bytts ut mot ett svenskt körkort 3. om innehavaren också har ett svenskt körkort och detta är omhändertaget eller återkallat, eller 4. om körkortsinnehavaren i fall som avses i 3 kap. 13 första stycket 5 har förklarat att han vill behålla det svenska körkortet. Är körkortet utfärdat i en stat utanför EES, gäller det inte i Sverige om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år. Körkort är inte ogiltigt enligt andra stycket under den tid en ansökan om utbyte enligt 7 prövas. 3 Ett utländskt körkort medför inte rätt att köra bil innan innehavaren har fyllt 18 år. Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än en medborgare i en stat inom EES att köra svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods. 1.2 Körkortsförordningen (1998:980) 6 kap. (KKF) 1 Bestämmelserna i 6 kap. körkortslagen (1998:488) gäller också midlertidigt kørekort eller turistkørekort utfärdat i Danmark, tillfälligt körkort utfärdat i Finland, midlertidig köretilladelse meddelat i Island och midlertidig kjøretillatelse meddelat i Norge. 2 En handling som utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som i den staten ger rätt att köra terrängskoter, traktor eller moped klass I gäller i Sverige enligt sitt innehåll.

4 4 3 Utan hinder av 2 kap. 3 körkortslagen (1998:488) får en person som fyllt 15 år och som är bosatt utomlands men tillfälligt vistas här köra den terrängskoter som han fört in i landet om den uppfyller de villkor som gäller för sådana fordon i hans hemland. Detta gäller dock endast om den som har fört in fordonet får köra detta i hemlandet utan körkort eller jämförlig handling. 1.3 Internationella körkort Ett internationellt körkort är bara giltigt inom Europeiska unionen om föraren kan uppvisa sitt nationella körkort som utfärdats av en EUmedlemsstat och förutsatt att det nationella körkortet är giltigt. Ett internationellt körkort räcker alltså inte i Sverige, det måste föreligga ett bevis om ett nationellt körkort som grund för förarbehörigheten. 1.4 Sammanfattning av utländska körkorts giltighet i Sverige Körkort från EES-stater För att ett körkort som har utfärdats i en stat inom det Europeiska ekonomiska Samarbetsområdet, EES, ska gälla i Sverige krävs att körkortet är giltigt i det land där det har utfärdats, att innehavaren inte också har ett svenskt körkort som är omhändertaget eller återkallat, att körkortet inte har bytts ut mot ett svenskt körkort, samt att innehavaren fyllt 18 år Ett sådant körkort är giltigt i Sverige oavsett hur länge innehavaren har varit folkbokförd här. Den som har ett giltigt körkort utfärdat i en EES-stat får godkännas som handledare vid privat övningskörning. Kraven är dock att man har körkort med den behörighet som övningskörningen avser sedan minst fem år, att man fyllt 24 år samt att man har vana och skicklighet att köra fordon av det slag som eleven övningskör. Man ska kunna visa att körkortet är giltigt i utfärdandelandet sedan minst fem år. EES-stater är ( ): Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike Körkort från annan stat än EES-stat För att körkort från andra länder ska gälla i Sverige krävs att körkortet är giltigt i det land där det har utfärdats, att innehavaren inte är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år,

5 5 att innehavaren inte också har ett svenskt körkort som är omhändertaget eller återkallat, att körkortet inte har bytts ut mot ett svenskt körkort, samt att innehavaren fyllt 18 år Om körkortet inte är utformat enligt konventionerna 1949 eller 1968 om vägtrafik och inte heller är utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäller det endast tillsammans med en bestyrkt översättning till engelska, tyska, franska, svenska, danska eller norska. Om körkortet saknar fotografi gäller det endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi. Utformning enligt de internationella konventionerna innebär vissa grundkrav som kan utläsas av Sveriges överenskommelser med främmande makter SÖ 1989:1 (utgivna av Utrikesdepartementet). Bristande överensstämmelse med konventionen konstateras lättast av polis eller svensk länsstyrelse. För att åklagaren skall ha någon uppfattning om vad reglerna innehåller citeras kraven på nationella körkort här. Blankettmodellerna bifogas dock inte, inte heller text och modell för internationella körkort. Wienkonventionen 1968 (Annex 6) Nationellt körkort 1. Nationellt körkort skall bestå antingen av ett ark i format A 7 (74x105 mm 2,91-4,13 tum) eller av ett dubbelt (148x105 mm 5,82-4,13 tum) eller ett tredubbelt (222x105 mm -8,78x4,13 tum) ark som kan vikas till enkelarkets format. Färgen skall vara skär. 2. Körkortet skall tryckas på det eller de språk som föreskrives av den myndighet som utfärdar det eller som är behörig att utfärda det; det skall emellertid ha titeln permis de conduire på franska, med eller utan samma titel på andra språk. 3. Handskriven eller maskinskriven text på körkortet skall antingen skrivas enbart med latinska bokstäver eller engelsk kursivstil, eller upprepas i denna form. 4. Två av körkortets sidor skall överensstämma med modellsidorna nr 1 och nr 2 nedan. Förutsatt att inga ändringar gjorts i definitionerna av kategorierna A, B, C, D och E jämför artikel 41, paragraf 4 i denna Konvention eller i bokstavsbeteckningarna, eller i innehållet i de uppgifter som hänför sig till innehavarens identitet, skall denna bestämmelse anses uppfylld, även om avvikelser från dessa modeller gjorts i detaljer. Särskilt skall nationella körkort som överensstämmer med modellen i Annex 9 till den vägtrafikkonvention som upprättats i Genève den 19 september 1949 anses motsvara bestämmelserna i detta Annex. 5. Det skall vara en fråga för nationell lagstiftning att bedöma, om modellsida nr 3 skall tagas med i körkortet eller icke, och om körkortet skall innehålla ytterligare uppgifter; om utrymme reserveras för adressändringar, skall det, utom på körkort som överensstämmer med modellen i annex 9 till 1949 års konvention, ske överst på baksidan av körkortets sida 3. Folkbokförd (tidigare mantalsskriven) är benämningen på skatteverkets åtgärd att folkbokföra någon i Sverige. Vid flyttning till Sverige skall folkbokföring ske om den inflyttande avser att bosätta sig i Sverige under minst ett år. Den som är icke-nordisk medborgare behöver normalt uppehållstillstånd för att kunna folkbokföras. Anmärkning 1: Den som har ett fullständigt personnummer är normalt också folkbokförd i Sverige.

6 6 Anmärkning 2: För att ha rätt till svenskundervisning krävs folkbokföring i Sverige. 1.5 Särskilt om Kosovo-körkort och UNMIK-körkort Frågor har kommit till Utvecklingscentrum Malmö huruvida Kosovo-körkort respektive UNMIK-körkort är giltiga i Sverige. Frågan har utretts här och gett följande resultat. UNMIK- körkort Ett UNMIK-körkort är ett körkortstillstånd som utfärdas av UNMIK för dess personal och baserar sig på ett gällande nationellt körkort. UNMIK-körkortet är inte ett körkort i egentlig mening och är inte giltigt i Sverige. Kosovo-körkort Bakgrund Med antagandet av Säkerhetsrådets resolution, UNSCR 1244(1999), antagen den 10 juni 1999, gavs FN i uppdrag att upprätta ett interimistiskt civilt styre i Kosovo, under vilket invånarna i Kosovo tillerkändes självstyre inom Förbundsrepubliken Jugoslavien. Till följd därav etablerades United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). UNMIK gavs bland annat ansvaret att tills vidare tillhandahålla nödvändig, grundläggande offentlig service till Kosovos invånare. I ingressen till UNSCR 1244(1999) välkomnades de grundläggande principerna för en politisk lösning på krisen i Kosovo, vilka antogs den 6 maj 1999, och Förbundsrepubliken Jugoslaviens godtagande av punkterna 1-9 i det dokument som presenterades i Belgrad den 2 juni 1999, samt Förbundsrepubliken Jugoslaviens godtagande av dokumentet. Förbundsrepubliken godtog bl.a. att förhandlingar mellan parterna om en lösning på krisen i Kosovo inte skulle fördröja eller avbryta etablerandet av demokratiska institutioner för självstyre i Kosovo. Med förordningen UNMIK/REG 2001/9, Constitutional Framework for Provisional Self-Government in Kosovo (PISG), infördes Kosovos nu gällande struktur för interimistiskt självstyre. Enligt förordningen skall Kosovo [ ] styras demokratiskt genom lagstiftande, verkställande och dömande organ i enlighet med detta konstitutionella ramverk och UNSCR 1244(1999). Betydande befogenhet att styra Kosovo fördes därmed över till Kosovos interimistiska styre; parlamentet, presidentämbetet, regeringen, domstolarna, och andra tillskapade organ 1. I enlighet med nämnda resolution antog UNMIK i oktober 2001 förordningen 2001/29 om behörighet att föra fordon i Kosovo och andra närliggande frågor 2, vilken bl.a. reglerar under vilka förutsättningar en person får föra fordon i Kosovo. 1 Samtidigt kvarhölls den övergripande makten alltjämt hos UNMIK genom att visst ansvar och befogenheter undantogs enligt förordningens kapitel 8 och genom att den grundläggande makten utgår från UNSCR 1244(1999) 2 UNMIK/REG/2001/29, 27 October 2001, on Documents Permitting the Operation of Vehicles in Kosovo and Other Related Matters

7 7 Enligt förordningen får innehavare av följande dokument föra fordon i Kosovo: a) giltigt körkort utfärdat av behörig myndighet i Kosovo; b) giltigt körkort utfärdat av behörig myndighet i Förbundsrepubliken Jugoslavien; c) giltigt körkort utfärdat av behörig myndighet i främmande stat; d) giltigt körtillstånd utfärdat av FN för personal vid FN. Ett sådant tillstånd ger endast rätt att föra FN-registrerade fordon; e) giltigt körtillstånd utfärdat av organ som utgör en del av UNMIK (t.ex. OSSE) för dess personal. Ett sådant tillstånd ger endast rätt att föra fordon som registrerats för detta organ; f) giltigt körtillstånd utfärdat av KFOR för personal vid KFOR. Ett sådant tillstånd ger endast rätt att föra KFOR-registrerade fordon. Förordningen stadgar vidare att: a) Kosovo-körkortet skall utfärdas till stadigvarande invånare i Kosovo, enligt termens tillämpning i gällande lag, av behörig offentlig myndighet i Kosovo; b) körkortet skall utfärdas på engelska, albanska och serbiska språket; och c) körkortet skall ges en giltighet om fem år från dagen för utfärdandet, med möjlighet till förnyelse. Är ett Kosovo-körkort giltigt i Sverige? Först bör det klargöras att med Kosovo-körkort, menas ett körkort utfärdat av behörig myndighet i Kosovo (enligt a) ovan) 3. Fråga är om ett sådant körkort skall anses ogiltigt i Sverige enligt körkortslagen, 6 kap 2, p.g.a. att det inte är giltigt i den stat där det har utfärdats. Då Serbien och Montenegro har godtagit UNMIK:s lagstiftande makt i Kosovo, vilket inbegriper rätten att utfärda körkort, får det hållas för ostridigt att körkortet äger giltighet i den stat inom vilkens territorium det utfärdats, detta oavsett om Kosovo eller nuvarande Serbien Montenegro skall anses utgöra staten i körkortslagens mening. Samtidigt kan det ifrågasättas om körkortet formellt ger innehavaren behörighet att föra fordon i Serbien och Montenegro utanför Kosovos gränser. I praktiken används det av invånarna i Kosovo för färd i Serbien Montenegro även utanför Kosovo. UNMIK förordningen 2001/29 säger inget om körkortsinnehavarens rätt att föra fordon utanför Kosovo. Detta hänger samman med att UNMIK inte har befogenhet att anta lagar med tillämpning utanför Kosovos geografiska gräns. För att körkortet skall ge innehavaren formell behörighet att föra fordon i landet utanför Kosovo torde det därför krävas ett positivt godtagande av körkortet av behörig myndighet i Serbien och Montenegro. Något sådant formellt godtagande synes inte ha givits. 3 Benämningen UNMIK-körkort är olycklig och kan leda till förväxling med det körtillstånd som utfärdas av UNMIK för dess personal, och som inte är ett körkort i egentlig mening. Det senare är inte giltigt i Sverige.

8 8 Det bör även klargöras att skälen till den nationella geografiska begränsningen av körkort utfärdade i Kosovo inte är baserade på överväganden som kan anses relevanta i samband med körkortsingripanden enligt svensk lag. Begränsningen kan istället härledas till skäl som inte är godtagbara enligt svensk rättstradition, då de grundar sig på regeringens i Serbien och Montenegro ställningstagande i fråga om den politiska krisen i Kosovo snarare än på trafiksäkerhetsmässiga överväganden. Ovanstående talar för uppfattningen att körkort utfärdade i Kosovo skall anses giltiga i Sverige enligt körkortslagen 6 kap KÖRKORTSINGRIPANDE MOT UTLÄNDSKA KÖRKORT kap. körkortslagen (KKL) 5 Om det finns någon sådan grund för körkortsingripande som avses i 5 kap., skall ett utländskt körkorts giltighet i Sverige prövas. Vid prövningen tillämpas de bestämmelser som gäller vid ingripande mot körkort utfärdade i Sverige. 6 Är innehavaren av det utländska körkortet permanent bosatt i Sverige och är det utländska körkortet utfärdat i en stat inom EES, kan körkortet vid den prövning som avses i 5 bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort. Körkortsingripandet eller begränsningen i körkortets giltighet skall därefter gälla det svenska körkortet kap. Körkortsförordningen (KKF) 4 Bestämmelserna i 5 kap. om körkortsingripande gäller med de undantag och tillägg som föreskrivs i detta kapitel, också vid prövning av ett utländskt körkorts giltighet i Sverige. 5 Ett utländskt körkort som är ogiltigt i Sverige och inte har bytts ut mot ett svenskt körkort enligt 6 kap. 6 körkortslagen (1998:488) skall behållas av polismyndigheten eller länsstyrelsen under den tid som körkortet är ogiltigt, dock längst tills körkortshavaren lämnar Sverige. 6 Om ett körkort som är utfärdat i Danmark, Finland, Island eller Norge har vägrats giltighet i Sverige eller om körkortshavaren har meddelats varning, skall länsstyrelsen underrätta den myndighet som har utfärdat körkortet om beslutet, när det har vunnit laga kraft. Har körkortet förklarats ogiltigt i Sverige, skall körkortet om möjligt bifogas underrättelsen.

9 9 2.3 Förvar, beslag, förverkande Utländska körkort kan enligt reglerna ovan precis som ett svenskt körkort, tas i förvar (dvs. ett ingripande med stöd av KKL). Ett utländskt körkort kan även tas i beslag om förutsättningarna enligt bestämmelserna i 27 kap. RB föreligger. Det är då inte fråga om något körkortsingripande, utan om ett straffprocessrättsligt beslut. Normalt förekommer beslag vid misstanke om att handlingen är förfalskad. Ett förfalskat utländskt körkort kan förverkas enligt sedvanliga regler i 36 kap. brottsbalken. Det saknas däremot stöd för beslag och förverkande enbart på den grund att körkortet inte är giltigt i Sverige eller att körkortsingripande skall ske med stöd av KKL. 2.4 Sammanfattning av körkortsingripanden mot utländska körkort För körkortsingripande gäller samma regler som för svenskt körkort (varning, omhändertagande, återkallelse). Ett beslut om återkallelse medför för ett utländskt körkort att detta förklaras ogiltigt i Sverige under den tid som det skulle ha varit återkallat om det varit fråga om ett svenskt körkort. Omhändertagande av utländskt körkort sker enligt samma regler som gäller för svenskt körkort. Beslag och förverkande är inte rättsmedel för körkortsingripanden, utan straffprocessrättsliga åtgärder, som aktualiseras t.ex. vid misstanke om att körkortet är förfalskat. 3. UPPSÅT VID OLOVLIG KÖRNING Olovlig körning är ett brott som kräver uppsåt avseende rekvisitet utan att vara berättigad. Den som har oriktig uppfattning om sin behörighet att föra visst fordon kan därför inte alltid förväntas bli fälld för olovlig körning. I linje med ovanstående uppsåtskrav måste en invändning om bristande uppsåt vad gäller giltigheten av utländska körkort bedömas i varje enskilt fall, så att man kan komma fram till om invändningen kan eller inte kan lämnas utan avseende. Uppsåtsfrågan rörande giltigheten av utländska körkort kräver därför inte sällan särskild utredning från polisens sida, se nedan under Rättsfall NJA 1987, notiser B 13 ( , DB 38) Martin A innehade giltigt utländskt körkort. Enligt vid tiden för den aktuella händelsen var Martin A kyrkobokförd i Sverige sedan mer än 1 år. Martin A hade flyttat utomlands, vilket emellertid inte kunde visas ha kommit folkbokföringsmyndighetens kännedom. HD anförde att vad Martin A anfört med hänsyn till omständigheterna inte kunde lämnas utan avseende. Anledning saknades till antagande att Martin A skulle ha fört bilen om han

10 10 insett att han inte var berättigad till det. På grund härav ogillades åtalet. RH 2003:20 Danskt körkort, vars innehavare också hade ett svenskt körkort som var återkallat, ansågs gälla i Sverige sedan spärrtiden för utfärdande av nytt svenskt körkort för innehavaren löpt ut. 3.2 Utredning av uppsåt och tidigare rapporteringar Uppsåt avseende giltighet och behörighet i Sverige enligt ett utländskt körkort måste bedömas med utgångspunkt i förhållandena i det enskilda fallet. Det är svårt att ge annat än generella synpunkter på hur man bäst skall förfara för att styrka en uppsåtlig olovlig körning Utländska körkort som inte kan uppvisas Om den misstänkte uppger sig vara körkortsinnehavare i utlandet måste det krävas att körkortet visas upp. Om körkortet inte kan uppvisas måste körkortsinnehavet ifrågasättas och kontrolleras. Detsamma gäller de fall där den kontrollerade personen uppger sig vara körkortsinnehavare, men redan från början gör klart att någon handling inte kan uppvisas. I många länder kan körkortsinnehav kontrolleras genom polisen (se nedan punkten 5.) Visar kontrollen att den misstänkte saknar behörighet föreligger givetvis grund för lagföring. I en del fall är en kontroll av ett påstått körkortsinnehav utomlands omöjlig att genomföra. I de fall ingen handling kan uppvisas är det rimligt att låta rätten pröva om enbart ett obestyrkt påstående om körkortsinnehav kan frita från ansvar Utländska körkort som uppvisas I många fall är den handling som uppvisas som körkort inte giltig t.ex. därför att den inte är översatt i enlighet med de krav som redovisats ovan under punkten 1.4. Ett annat ogiltighetsskäl kan vara att den misstänkte varit folkbokförd i Sverige mer än ett år. Förhör bör i båda fall hållas med den misstänkte under sådana former att det otvetydigt framgår för den misstänkte att körkortet inte är giltigt i Sverige. Ett sådant förhör kan sedan utgöra bevisning vid lagföring om personen åter rapporteras för olovlig körning. Det är viktigt att peka på att även äkta körkort som inte uppfyller de svenska kraven enligt ovan leder till att en körning blir olovlig så snart uppsåt kan styrkas. En möjlighet att visa uppsåt vid olovlig körning föreligger i de fall där den misstänkte tidigare rapporterats för olovlig körning. Det finns olika möjligheter att verifiera en tidigare rapport. Den misstänkte kan förekomma i Brådis eller i MR/BR. Det finns också inom polisens diarieföringssystem möjlighet att vid en rapport om olovlig körning lägga in uppgifter i anmälningsrutinen, så att det vid en förnyad anmälan med misstänkt olovlig körning med utländskt körkort går att se om föraren

11 11 tidigare rapporterats. Det är viktigt att polisen är medveten om att det krävs utredningsåtgärder i de fall som nu beskrivs. För åklagarens del är det viktigt att särskilda direktiv inte behöver utfärdas i de vanligaste fallen. Utgångspunkten måste vara att polisen har kunskap om vilka frågor som är centrala för att kunna grunda ett korrekt beslut i åtalsfrågan. 4. FÖRFALSKNINGSFRÅGOR, PRAKTISKT FÖRFARANDE Efterforskning av ett körkorts äkthet skall normalt ske av polisen under förundersökningen. De tekniska rotlarna, men framför allt SKL har stor erfarenhet av förfalskade körkort. Det går därför ofta att få ett klart besked om handlingen är äkta. Ibland är det dock omöjligt att klargöra dokumentets äkthet och uppgift från utfärdande myndighet/stat går i dessa fall vanligen inte heller att få. I de fall SKL inte kan avgöra om körkortshandlingen är äkta eller inte och om övriga formkrav är uppfyllda kan således lagföring normalt inte ske. 5. KÖRKORTSREGISTER M.M. I UTLANDET Uppgifter från utländska körkortsregister inhämtas normalt genom polisen. Från åklagarsynpunkt är det dock av intresse att känna till förutsättningarna att få uppgifter från olika länder. 5.1 De nordiska länderna Information finns i Rikspolisstyrelsens författningssamling RPSFS 2000:46. Danmark: Central körkortsregister finns. Begäran om uppgift skall ställas till den centrala danska polismyndigheten. Körkortsregistret är inte offentligt. Inskränkningar finns när det gäller att lämna ut uppgifter. Det är därför nödvändigt att kunna redovisa anledningen till framställningen. Finland: Vid slagning krävs fullständigt finskt personnummer m.fl. uppgifter. Framställning om utdrag ur körkortsregistret kan göras till Bilregistercentralen. Norge (utanför EU): Förfrågan kan göras hos Kriminalpolitisentralen under hela dygnet. Island: Uppgift krävs om namn och födelsetid eller isländskt socialförsäkringsnummer. 5.2 Andra länder Tyskland har ett för hela landet centralt körkortsregister beläget i Flensburg. Storbritannien har ett centralt körkortsregister, Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) beläget i Swansea, Wales. Andra länder saknar centrala körkortsregister.

12 12 I vissa länder utfärdas körkort på lokal nivå och ibland saknas egentliga register över utfärdade körkort. I dessa fall kan det vara omöjligt att få verifikation från utfärdande myndighet. Det kan noteras att ett utländskt (utfärdat utanför EES-staterna) förkommet körkort inte kan ersättas med ett svenskt. Förfrågan till utlandet (utom Norden) Förfrågan om viss person innehar körkort i annat land görs genom polisen. Flera av ländernas polis lämnar ut sådana uppgifter mycket snabbt. Förfrågningarna görs till RPS, Nationella Sambandskontoret (NSK). 6. CHECKLISTA VID FRÅGOR OM UTLÄNDSKA KÖRKORT Om körkort uppvisas Vid misstanke om förfalskning Beslag Om körkortet är äkta, eller om förfalskning inte kan bevisas Är körkortet giltigt i Sverige? (folbokföringstiden i Sverige, översättning, fotolegitimation) Uppsåtsfrågan: Utredning av polisen: Vilken kunskap har den misstänkte om gällande regler, rapporterad tidigare, ansökt om svenskt körkort? Om uppsåt kan visas Lagföring Om körkort inte kan uppvisas, men behörighet påstås Kontroll med körkortsmyndigheten i det land som avses om sådan kontroll är möjlig. Om behörighet saknas Lagföring Om behörighet inte kan konfirmeras Se avsnitt ovan

13 13 FORTSATT UTVECKLING På trafikområdet sker en fortlöpande utveckling både tekniskt och juridiskt. För att så väl som möjligt kunna bistå åklagarkamrarna är det av största värde att UC Malmö får såväl synpunkter på innehållet i denna promemoria som information, särskilt om praxisfrågor vid utredning eller vid domstol (t.ex. ogillande domar). Synpunkter och information från åklagarna kan lämnas på enklaste sätt per e-post, fax, telefon eller brev. Avsikten är att UC Malmö skall kunna uppdatera information, bidra till enhetlig praxis och så effektivt som möjligt stödja det operativa arbetet vid kamrarna.

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2003:522 Utkom från trycket den 5 augusti 2003 utfärdad den 24 juli 2003. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

SFS 1998:488. 7 Behörigheten B ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar. 8 Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE.

SFS 1998:488. 7 Behörigheten B ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar. 8 Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE. Svensk författningssamling Körkortslag; utfärdad den 11 juni 1998. SFS 1998:488 Utkom från trycket den 22 juni 1998 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2012:7 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2006 Utgiven i Helsingfors den 8 december 2006 Nr 95 101 INNEHÅLL Nr Sidan 95 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1370 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:939 Utkom från trycket den 13 oktober 2009 utfärdad den 1 oktober 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx maj 2011. Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2004:988 Utkom från trycket den 23 november 2004 utfärdad den 11 november 2004. Regeringen föreskriver

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

I. Förklaring om artikel 7 i konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

I. Förklaring om artikel 7 i konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap PROTOKOLL FRÅN UNDERTECKNANDET AV KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-19 Närvarande: Justitieråden Dag Victor, Lennart Hamberg och Per Virdesten. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS,

Läs mer

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2001:82 1 Departement/ myndighet: Integrations-

Läs mer

betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning

betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning 1 (7) Rättsavdelningen 2017-02-27 SR 04/2017 Rättsligt ställningstagande angående betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning Sammanfattning

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 7309-13 1 KLAGANDE Polismyndigheten i Skåne Gränspolisenheten 205 90 Malmö MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar; SFS 1999:152 Utkom från trycket

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 1999:1040 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August 2013)

24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August 2013) This document was reproduced from http://62.95.69.15/cgibin/thw?%24{html}=sfst_lst&%24{oohtml}=sfst_dok&%24{snhtml}=sfst_err&% 24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 december 2016 följande dom (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 december 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 77 Möjligheten att få tillstånd att förvara vapen hos någon annan förutsätter inte att vapeninnehavaren är bosatt i Sverige och inte heller att förvaringen är en tillfällig lösning. 5 kap.

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer