Utländska körkort - några rättsliga frågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utländska körkort - några rättsliga frågor"

Transkript

1 Utländska körkort - några rättsliga frågor Promemoria Bilaga 4 RättsPM 2005:3 Utvecklingscentrum Malmö December 2006 (uppdaterad)

2 2 RättsPM 2005: 3 lades ut på Rånet i oktober Den uppdaterades i december 2006: Omarbetning med anledning av ett tillkommande avsnitt rörande Kosovo-körkort och UNMIK-körkort (avsnitt 1.5; kantstreckat). Innehållsförteckning 1. BESTÄMMELSER OM UTLÄNDSKA KÖRKORT Körkortslagen (1998:488) Körkortsförordningen (1998:980) Internationella körkort Sammanfattning av utländska körkorts giltighet i Sverige Särskilt om Kosovo-körkort och UNMIK-körkort KÖRKORTSINGRIPANDE MOT UTLÄNDSKA KÖRKORT kap. körkortslagen (KKL) kap. Körkortsförordningen (KKF) Förvar, beslag, förverkande Sammanfattning av körkortsingripanden mot utländska körkort UPPSÅT VID OLOVLIG KÖRNING Rättsfall Utredning av uppsåt och tidigare rapporteringar Utländska körkort som inte kan uppvisas Utländska körkort som uppvisas FÖRFALSKNINGSFRÅGOR, PRAKTISKT FÖRFARANDE KÖRKORTSREGISTER M.M. I UTLANDET De nordiska länderna Andra länder CHECKLISTA VID FRÅGOR OM UTLÄNDSKA KÖRKORT FORTSATT UTVECKLING... 13

3 3 1. BESTÄMMELSER OM UTLÄNDSKA KÖRKORT 1.1 Körkortslagen (1998:488) 1 Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om innehavare av sådant körkort är permanent bosatt i Sverige, gäller även bestämmelserna i 3 kap. 10. Ett sådant körkort jämställs med svenskt körkort vid tillämpningen av 4 kap. 4 eller 5. Även andra utländska körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om körkortet inte är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i de konventioner om vägtrafik som har undertecknats i Genève den 19 september 1949 respektive i Wien den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäller dock körkortet endast tillsammans med en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till svenska, danska eller norska. Ett körkort som inte är försett med ett fotografi av körkortshavaren gäller endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi. 2 Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige 1. om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats 2. om det har bytts ut mot ett svenskt körkort 3. om innehavaren också har ett svenskt körkort och detta är omhändertaget eller återkallat, eller 4. om körkortsinnehavaren i fall som avses i 3 kap. 13 första stycket 5 har förklarat att han vill behålla det svenska körkortet. Är körkortet utfärdat i en stat utanför EES, gäller det inte i Sverige om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år. Körkort är inte ogiltigt enligt andra stycket under den tid en ansökan om utbyte enligt 7 prövas. 3 Ett utländskt körkort medför inte rätt att köra bil innan innehavaren har fyllt 18 år. Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än en medborgare i en stat inom EES att köra svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods. 1.2 Körkortsförordningen (1998:980) 6 kap. (KKF) 1 Bestämmelserna i 6 kap. körkortslagen (1998:488) gäller också midlertidigt kørekort eller turistkørekort utfärdat i Danmark, tillfälligt körkort utfärdat i Finland, midlertidig köretilladelse meddelat i Island och midlertidig kjøretillatelse meddelat i Norge. 2 En handling som utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som i den staten ger rätt att köra terrängskoter, traktor eller moped klass I gäller i Sverige enligt sitt innehåll.

4 4 3 Utan hinder av 2 kap. 3 körkortslagen (1998:488) får en person som fyllt 15 år och som är bosatt utomlands men tillfälligt vistas här köra den terrängskoter som han fört in i landet om den uppfyller de villkor som gäller för sådana fordon i hans hemland. Detta gäller dock endast om den som har fört in fordonet får köra detta i hemlandet utan körkort eller jämförlig handling. 1.3 Internationella körkort Ett internationellt körkort är bara giltigt inom Europeiska unionen om föraren kan uppvisa sitt nationella körkort som utfärdats av en EUmedlemsstat och förutsatt att det nationella körkortet är giltigt. Ett internationellt körkort räcker alltså inte i Sverige, det måste föreligga ett bevis om ett nationellt körkort som grund för förarbehörigheten. 1.4 Sammanfattning av utländska körkorts giltighet i Sverige Körkort från EES-stater För att ett körkort som har utfärdats i en stat inom det Europeiska ekonomiska Samarbetsområdet, EES, ska gälla i Sverige krävs att körkortet är giltigt i det land där det har utfärdats, att innehavaren inte också har ett svenskt körkort som är omhändertaget eller återkallat, att körkortet inte har bytts ut mot ett svenskt körkort, samt att innehavaren fyllt 18 år Ett sådant körkort är giltigt i Sverige oavsett hur länge innehavaren har varit folkbokförd här. Den som har ett giltigt körkort utfärdat i en EES-stat får godkännas som handledare vid privat övningskörning. Kraven är dock att man har körkort med den behörighet som övningskörningen avser sedan minst fem år, att man fyllt 24 år samt att man har vana och skicklighet att köra fordon av det slag som eleven övningskör. Man ska kunna visa att körkortet är giltigt i utfärdandelandet sedan minst fem år. EES-stater är ( ): Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike Körkort från annan stat än EES-stat För att körkort från andra länder ska gälla i Sverige krävs att körkortet är giltigt i det land där det har utfärdats, att innehavaren inte är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år,

5 5 att innehavaren inte också har ett svenskt körkort som är omhändertaget eller återkallat, att körkortet inte har bytts ut mot ett svenskt körkort, samt att innehavaren fyllt 18 år Om körkortet inte är utformat enligt konventionerna 1949 eller 1968 om vägtrafik och inte heller är utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäller det endast tillsammans med en bestyrkt översättning till engelska, tyska, franska, svenska, danska eller norska. Om körkortet saknar fotografi gäller det endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi. Utformning enligt de internationella konventionerna innebär vissa grundkrav som kan utläsas av Sveriges överenskommelser med främmande makter SÖ 1989:1 (utgivna av Utrikesdepartementet). Bristande överensstämmelse med konventionen konstateras lättast av polis eller svensk länsstyrelse. För att åklagaren skall ha någon uppfattning om vad reglerna innehåller citeras kraven på nationella körkort här. Blankettmodellerna bifogas dock inte, inte heller text och modell för internationella körkort. Wienkonventionen 1968 (Annex 6) Nationellt körkort 1. Nationellt körkort skall bestå antingen av ett ark i format A 7 (74x105 mm 2,91-4,13 tum) eller av ett dubbelt (148x105 mm 5,82-4,13 tum) eller ett tredubbelt (222x105 mm -8,78x4,13 tum) ark som kan vikas till enkelarkets format. Färgen skall vara skär. 2. Körkortet skall tryckas på det eller de språk som föreskrives av den myndighet som utfärdar det eller som är behörig att utfärda det; det skall emellertid ha titeln permis de conduire på franska, med eller utan samma titel på andra språk. 3. Handskriven eller maskinskriven text på körkortet skall antingen skrivas enbart med latinska bokstäver eller engelsk kursivstil, eller upprepas i denna form. 4. Två av körkortets sidor skall överensstämma med modellsidorna nr 1 och nr 2 nedan. Förutsatt att inga ändringar gjorts i definitionerna av kategorierna A, B, C, D och E jämför artikel 41, paragraf 4 i denna Konvention eller i bokstavsbeteckningarna, eller i innehållet i de uppgifter som hänför sig till innehavarens identitet, skall denna bestämmelse anses uppfylld, även om avvikelser från dessa modeller gjorts i detaljer. Särskilt skall nationella körkort som överensstämmer med modellen i Annex 9 till den vägtrafikkonvention som upprättats i Genève den 19 september 1949 anses motsvara bestämmelserna i detta Annex. 5. Det skall vara en fråga för nationell lagstiftning att bedöma, om modellsida nr 3 skall tagas med i körkortet eller icke, och om körkortet skall innehålla ytterligare uppgifter; om utrymme reserveras för adressändringar, skall det, utom på körkort som överensstämmer med modellen i annex 9 till 1949 års konvention, ske överst på baksidan av körkortets sida 3. Folkbokförd (tidigare mantalsskriven) är benämningen på skatteverkets åtgärd att folkbokföra någon i Sverige. Vid flyttning till Sverige skall folkbokföring ske om den inflyttande avser att bosätta sig i Sverige under minst ett år. Den som är icke-nordisk medborgare behöver normalt uppehållstillstånd för att kunna folkbokföras. Anmärkning 1: Den som har ett fullständigt personnummer är normalt också folkbokförd i Sverige.

6 6 Anmärkning 2: För att ha rätt till svenskundervisning krävs folkbokföring i Sverige. 1.5 Särskilt om Kosovo-körkort och UNMIK-körkort Frågor har kommit till Utvecklingscentrum Malmö huruvida Kosovo-körkort respektive UNMIK-körkort är giltiga i Sverige. Frågan har utretts här och gett följande resultat. UNMIK- körkort Ett UNMIK-körkort är ett körkortstillstånd som utfärdas av UNMIK för dess personal och baserar sig på ett gällande nationellt körkort. UNMIK-körkortet är inte ett körkort i egentlig mening och är inte giltigt i Sverige. Kosovo-körkort Bakgrund Med antagandet av Säkerhetsrådets resolution, UNSCR 1244(1999), antagen den 10 juni 1999, gavs FN i uppdrag att upprätta ett interimistiskt civilt styre i Kosovo, under vilket invånarna i Kosovo tillerkändes självstyre inom Förbundsrepubliken Jugoslavien. Till följd därav etablerades United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). UNMIK gavs bland annat ansvaret att tills vidare tillhandahålla nödvändig, grundläggande offentlig service till Kosovos invånare. I ingressen till UNSCR 1244(1999) välkomnades de grundläggande principerna för en politisk lösning på krisen i Kosovo, vilka antogs den 6 maj 1999, och Förbundsrepubliken Jugoslaviens godtagande av punkterna 1-9 i det dokument som presenterades i Belgrad den 2 juni 1999, samt Förbundsrepubliken Jugoslaviens godtagande av dokumentet. Förbundsrepubliken godtog bl.a. att förhandlingar mellan parterna om en lösning på krisen i Kosovo inte skulle fördröja eller avbryta etablerandet av demokratiska institutioner för självstyre i Kosovo. Med förordningen UNMIK/REG 2001/9, Constitutional Framework for Provisional Self-Government in Kosovo (PISG), infördes Kosovos nu gällande struktur för interimistiskt självstyre. Enligt förordningen skall Kosovo [ ] styras demokratiskt genom lagstiftande, verkställande och dömande organ i enlighet med detta konstitutionella ramverk och UNSCR 1244(1999). Betydande befogenhet att styra Kosovo fördes därmed över till Kosovos interimistiska styre; parlamentet, presidentämbetet, regeringen, domstolarna, och andra tillskapade organ 1. I enlighet med nämnda resolution antog UNMIK i oktober 2001 förordningen 2001/29 om behörighet att föra fordon i Kosovo och andra närliggande frågor 2, vilken bl.a. reglerar under vilka förutsättningar en person får föra fordon i Kosovo. 1 Samtidigt kvarhölls den övergripande makten alltjämt hos UNMIK genom att visst ansvar och befogenheter undantogs enligt förordningens kapitel 8 och genom att den grundläggande makten utgår från UNSCR 1244(1999) 2 UNMIK/REG/2001/29, 27 October 2001, on Documents Permitting the Operation of Vehicles in Kosovo and Other Related Matters

7 7 Enligt förordningen får innehavare av följande dokument föra fordon i Kosovo: a) giltigt körkort utfärdat av behörig myndighet i Kosovo; b) giltigt körkort utfärdat av behörig myndighet i Förbundsrepubliken Jugoslavien; c) giltigt körkort utfärdat av behörig myndighet i främmande stat; d) giltigt körtillstånd utfärdat av FN för personal vid FN. Ett sådant tillstånd ger endast rätt att föra FN-registrerade fordon; e) giltigt körtillstånd utfärdat av organ som utgör en del av UNMIK (t.ex. OSSE) för dess personal. Ett sådant tillstånd ger endast rätt att föra fordon som registrerats för detta organ; f) giltigt körtillstånd utfärdat av KFOR för personal vid KFOR. Ett sådant tillstånd ger endast rätt att föra KFOR-registrerade fordon. Förordningen stadgar vidare att: a) Kosovo-körkortet skall utfärdas till stadigvarande invånare i Kosovo, enligt termens tillämpning i gällande lag, av behörig offentlig myndighet i Kosovo; b) körkortet skall utfärdas på engelska, albanska och serbiska språket; och c) körkortet skall ges en giltighet om fem år från dagen för utfärdandet, med möjlighet till förnyelse. Är ett Kosovo-körkort giltigt i Sverige? Först bör det klargöras att med Kosovo-körkort, menas ett körkort utfärdat av behörig myndighet i Kosovo (enligt a) ovan) 3. Fråga är om ett sådant körkort skall anses ogiltigt i Sverige enligt körkortslagen, 6 kap 2, p.g.a. att det inte är giltigt i den stat där det har utfärdats. Då Serbien och Montenegro har godtagit UNMIK:s lagstiftande makt i Kosovo, vilket inbegriper rätten att utfärda körkort, får det hållas för ostridigt att körkortet äger giltighet i den stat inom vilkens territorium det utfärdats, detta oavsett om Kosovo eller nuvarande Serbien Montenegro skall anses utgöra staten i körkortslagens mening. Samtidigt kan det ifrågasättas om körkortet formellt ger innehavaren behörighet att föra fordon i Serbien och Montenegro utanför Kosovos gränser. I praktiken används det av invånarna i Kosovo för färd i Serbien Montenegro även utanför Kosovo. UNMIK förordningen 2001/29 säger inget om körkortsinnehavarens rätt att föra fordon utanför Kosovo. Detta hänger samman med att UNMIK inte har befogenhet att anta lagar med tillämpning utanför Kosovos geografiska gräns. För att körkortet skall ge innehavaren formell behörighet att föra fordon i landet utanför Kosovo torde det därför krävas ett positivt godtagande av körkortet av behörig myndighet i Serbien och Montenegro. Något sådant formellt godtagande synes inte ha givits. 3 Benämningen UNMIK-körkort är olycklig och kan leda till förväxling med det körtillstånd som utfärdas av UNMIK för dess personal, och som inte är ett körkort i egentlig mening. Det senare är inte giltigt i Sverige.

8 8 Det bör även klargöras att skälen till den nationella geografiska begränsningen av körkort utfärdade i Kosovo inte är baserade på överväganden som kan anses relevanta i samband med körkortsingripanden enligt svensk lag. Begränsningen kan istället härledas till skäl som inte är godtagbara enligt svensk rättstradition, då de grundar sig på regeringens i Serbien och Montenegro ställningstagande i fråga om den politiska krisen i Kosovo snarare än på trafiksäkerhetsmässiga överväganden. Ovanstående talar för uppfattningen att körkort utfärdade i Kosovo skall anses giltiga i Sverige enligt körkortslagen 6 kap KÖRKORTSINGRIPANDE MOT UTLÄNDSKA KÖRKORT kap. körkortslagen (KKL) 5 Om det finns någon sådan grund för körkortsingripande som avses i 5 kap., skall ett utländskt körkorts giltighet i Sverige prövas. Vid prövningen tillämpas de bestämmelser som gäller vid ingripande mot körkort utfärdade i Sverige. 6 Är innehavaren av det utländska körkortet permanent bosatt i Sverige och är det utländska körkortet utfärdat i en stat inom EES, kan körkortet vid den prövning som avses i 5 bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort. Körkortsingripandet eller begränsningen i körkortets giltighet skall därefter gälla det svenska körkortet kap. Körkortsförordningen (KKF) 4 Bestämmelserna i 5 kap. om körkortsingripande gäller med de undantag och tillägg som föreskrivs i detta kapitel, också vid prövning av ett utländskt körkorts giltighet i Sverige. 5 Ett utländskt körkort som är ogiltigt i Sverige och inte har bytts ut mot ett svenskt körkort enligt 6 kap. 6 körkortslagen (1998:488) skall behållas av polismyndigheten eller länsstyrelsen under den tid som körkortet är ogiltigt, dock längst tills körkortshavaren lämnar Sverige. 6 Om ett körkort som är utfärdat i Danmark, Finland, Island eller Norge har vägrats giltighet i Sverige eller om körkortshavaren har meddelats varning, skall länsstyrelsen underrätta den myndighet som har utfärdat körkortet om beslutet, när det har vunnit laga kraft. Har körkortet förklarats ogiltigt i Sverige, skall körkortet om möjligt bifogas underrättelsen.

9 9 2.3 Förvar, beslag, förverkande Utländska körkort kan enligt reglerna ovan precis som ett svenskt körkort, tas i förvar (dvs. ett ingripande med stöd av KKL). Ett utländskt körkort kan även tas i beslag om förutsättningarna enligt bestämmelserna i 27 kap. RB föreligger. Det är då inte fråga om något körkortsingripande, utan om ett straffprocessrättsligt beslut. Normalt förekommer beslag vid misstanke om att handlingen är förfalskad. Ett förfalskat utländskt körkort kan förverkas enligt sedvanliga regler i 36 kap. brottsbalken. Det saknas däremot stöd för beslag och förverkande enbart på den grund att körkortet inte är giltigt i Sverige eller att körkortsingripande skall ske med stöd av KKL. 2.4 Sammanfattning av körkortsingripanden mot utländska körkort För körkortsingripande gäller samma regler som för svenskt körkort (varning, omhändertagande, återkallelse). Ett beslut om återkallelse medför för ett utländskt körkort att detta förklaras ogiltigt i Sverige under den tid som det skulle ha varit återkallat om det varit fråga om ett svenskt körkort. Omhändertagande av utländskt körkort sker enligt samma regler som gäller för svenskt körkort. Beslag och förverkande är inte rättsmedel för körkortsingripanden, utan straffprocessrättsliga åtgärder, som aktualiseras t.ex. vid misstanke om att körkortet är förfalskat. 3. UPPSÅT VID OLOVLIG KÖRNING Olovlig körning är ett brott som kräver uppsåt avseende rekvisitet utan att vara berättigad. Den som har oriktig uppfattning om sin behörighet att föra visst fordon kan därför inte alltid förväntas bli fälld för olovlig körning. I linje med ovanstående uppsåtskrav måste en invändning om bristande uppsåt vad gäller giltigheten av utländska körkort bedömas i varje enskilt fall, så att man kan komma fram till om invändningen kan eller inte kan lämnas utan avseende. Uppsåtsfrågan rörande giltigheten av utländska körkort kräver därför inte sällan särskild utredning från polisens sida, se nedan under Rättsfall NJA 1987, notiser B 13 ( , DB 38) Martin A innehade giltigt utländskt körkort. Enligt vid tiden för den aktuella händelsen var Martin A kyrkobokförd i Sverige sedan mer än 1 år. Martin A hade flyttat utomlands, vilket emellertid inte kunde visas ha kommit folkbokföringsmyndighetens kännedom. HD anförde att vad Martin A anfört med hänsyn till omständigheterna inte kunde lämnas utan avseende. Anledning saknades till antagande att Martin A skulle ha fört bilen om han

10 10 insett att han inte var berättigad till det. På grund härav ogillades åtalet. RH 2003:20 Danskt körkort, vars innehavare också hade ett svenskt körkort som var återkallat, ansågs gälla i Sverige sedan spärrtiden för utfärdande av nytt svenskt körkort för innehavaren löpt ut. 3.2 Utredning av uppsåt och tidigare rapporteringar Uppsåt avseende giltighet och behörighet i Sverige enligt ett utländskt körkort måste bedömas med utgångspunkt i förhållandena i det enskilda fallet. Det är svårt att ge annat än generella synpunkter på hur man bäst skall förfara för att styrka en uppsåtlig olovlig körning Utländska körkort som inte kan uppvisas Om den misstänkte uppger sig vara körkortsinnehavare i utlandet måste det krävas att körkortet visas upp. Om körkortet inte kan uppvisas måste körkortsinnehavet ifrågasättas och kontrolleras. Detsamma gäller de fall där den kontrollerade personen uppger sig vara körkortsinnehavare, men redan från början gör klart att någon handling inte kan uppvisas. I många länder kan körkortsinnehav kontrolleras genom polisen (se nedan punkten 5.) Visar kontrollen att den misstänkte saknar behörighet föreligger givetvis grund för lagföring. I en del fall är en kontroll av ett påstått körkortsinnehav utomlands omöjlig att genomföra. I de fall ingen handling kan uppvisas är det rimligt att låta rätten pröva om enbart ett obestyrkt påstående om körkortsinnehav kan frita från ansvar Utländska körkort som uppvisas I många fall är den handling som uppvisas som körkort inte giltig t.ex. därför att den inte är översatt i enlighet med de krav som redovisats ovan under punkten 1.4. Ett annat ogiltighetsskäl kan vara att den misstänkte varit folkbokförd i Sverige mer än ett år. Förhör bör i båda fall hållas med den misstänkte under sådana former att det otvetydigt framgår för den misstänkte att körkortet inte är giltigt i Sverige. Ett sådant förhör kan sedan utgöra bevisning vid lagföring om personen åter rapporteras för olovlig körning. Det är viktigt att peka på att även äkta körkort som inte uppfyller de svenska kraven enligt ovan leder till att en körning blir olovlig så snart uppsåt kan styrkas. En möjlighet att visa uppsåt vid olovlig körning föreligger i de fall där den misstänkte tidigare rapporterats för olovlig körning. Det finns olika möjligheter att verifiera en tidigare rapport. Den misstänkte kan förekomma i Brådis eller i MR/BR. Det finns också inom polisens diarieföringssystem möjlighet att vid en rapport om olovlig körning lägga in uppgifter i anmälningsrutinen, så att det vid en förnyad anmälan med misstänkt olovlig körning med utländskt körkort går att se om föraren

11 11 tidigare rapporterats. Det är viktigt att polisen är medveten om att det krävs utredningsåtgärder i de fall som nu beskrivs. För åklagarens del är det viktigt att särskilda direktiv inte behöver utfärdas i de vanligaste fallen. Utgångspunkten måste vara att polisen har kunskap om vilka frågor som är centrala för att kunna grunda ett korrekt beslut i åtalsfrågan. 4. FÖRFALSKNINGSFRÅGOR, PRAKTISKT FÖRFARANDE Efterforskning av ett körkorts äkthet skall normalt ske av polisen under förundersökningen. De tekniska rotlarna, men framför allt SKL har stor erfarenhet av förfalskade körkort. Det går därför ofta att få ett klart besked om handlingen är äkta. Ibland är det dock omöjligt att klargöra dokumentets äkthet och uppgift från utfärdande myndighet/stat går i dessa fall vanligen inte heller att få. I de fall SKL inte kan avgöra om körkortshandlingen är äkta eller inte och om övriga formkrav är uppfyllda kan således lagföring normalt inte ske. 5. KÖRKORTSREGISTER M.M. I UTLANDET Uppgifter från utländska körkortsregister inhämtas normalt genom polisen. Från åklagarsynpunkt är det dock av intresse att känna till förutsättningarna att få uppgifter från olika länder. 5.1 De nordiska länderna Information finns i Rikspolisstyrelsens författningssamling RPSFS 2000:46. Danmark: Central körkortsregister finns. Begäran om uppgift skall ställas till den centrala danska polismyndigheten. Körkortsregistret är inte offentligt. Inskränkningar finns när det gäller att lämna ut uppgifter. Det är därför nödvändigt att kunna redovisa anledningen till framställningen. Finland: Vid slagning krävs fullständigt finskt personnummer m.fl. uppgifter. Framställning om utdrag ur körkortsregistret kan göras till Bilregistercentralen. Norge (utanför EU): Förfrågan kan göras hos Kriminalpolitisentralen under hela dygnet. Island: Uppgift krävs om namn och födelsetid eller isländskt socialförsäkringsnummer. 5.2 Andra länder Tyskland har ett för hela landet centralt körkortsregister beläget i Flensburg. Storbritannien har ett centralt körkortsregister, Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) beläget i Swansea, Wales. Andra länder saknar centrala körkortsregister.

12 12 I vissa länder utfärdas körkort på lokal nivå och ibland saknas egentliga register över utfärdade körkort. I dessa fall kan det vara omöjligt att få verifikation från utfärdande myndighet. Det kan noteras att ett utländskt (utfärdat utanför EES-staterna) förkommet körkort inte kan ersättas med ett svenskt. Förfrågan till utlandet (utom Norden) Förfrågan om viss person innehar körkort i annat land görs genom polisen. Flera av ländernas polis lämnar ut sådana uppgifter mycket snabbt. Förfrågningarna görs till RPS, Nationella Sambandskontoret (NSK). 6. CHECKLISTA VID FRÅGOR OM UTLÄNDSKA KÖRKORT Om körkort uppvisas Vid misstanke om förfalskning Beslag Om körkortet är äkta, eller om förfalskning inte kan bevisas Är körkortet giltigt i Sverige? (folbokföringstiden i Sverige, översättning, fotolegitimation) Uppsåtsfrågan: Utredning av polisen: Vilken kunskap har den misstänkte om gällande regler, rapporterad tidigare, ansökt om svenskt körkort? Om uppsåt kan visas Lagföring Om körkort inte kan uppvisas, men behörighet påstås Kontroll med körkortsmyndigheten i det land som avses om sådan kontroll är möjlig. Om behörighet saknas Lagföring Om behörighet inte kan konfirmeras Se avsnitt ovan

13 13 FORTSATT UTVECKLING På trafikområdet sker en fortlöpande utveckling både tekniskt och juridiskt. För att så väl som möjligt kunna bistå åklagarkamrarna är det av största värde att UC Malmö får såväl synpunkter på innehållet i denna promemoria som information, särskilt om praxisfrågor vid utredning eller vid domstol (t.ex. ogillande domar). Synpunkter och information från åklagarna kan lämnas på enklaste sätt per e-post, fax, telefon eller brev. Avsikten är att UC Malmö skall kunna uppdatera information, bidra till enhetlig praxis och så effektivt som möjligt stödja det operativa arbetet vid kamrarna.

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria Kör- och vilotider Färdskrivare Promemoria RättsPM 2007:12 Utvecklingscentrum Malmö Juni 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Aktuella förordningar samt EG- förordningar och direktiv...4 2.1 Förordningen

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av Tidigare kunde vi ha viss hjälp av att de flesta som hade uppehållsrätt skulle registrera sig på Migrationsverket, men när detta togs bort 1 maj 2014, så ökar kravet på oss att kunna avgöra om en person

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:61

Regeringens proposition 1999/2000:61 Regeringens proposition 1999/2000:61 Internationell rättslig hjälp i brottmål Prop. 1999/2000:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds

Läs mer

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare 2014-12-09 1 (12) Ann Sofi Agnevik, Avd. för juridik Emilia Danielsson, Avd. för juridik Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare Sammanfattning På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013

Höst 08 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Bidragsbrottslagen RättsPM 2013:4 (ersätter RättsPM 2010:2) Utvecklingscentrum Stockholm September 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÅTGÄRDER UNDER SENARE ÅR... 5 1.1 RIKSREVISIONENS GRANSKNING...

Läs mer

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd Underhållsstöd Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:217

Regeringens proposition 2013/14:217 Regeringens proposition 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Prop. 2013/14:217 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Kristin Löfgren Sekreterare

Kristin Löfgren Sekreterare KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-08-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2015-08-18 klockan 10:00 Kungsbackarummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare 2. Remissvar - Plan för kommunla

Läs mer

Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket

Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket Delrapport 2 Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket en studie av krav på att intyga uppgifters riktighet Per Furberg 2007-07-12 2 3 Till Bolagsverket Regeringen har under en rad

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening Louise Dane Examensarbete med praktik i migrationsrätt, 15

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Nya kapitel i kulturminneslagen

Nya kapitel i kulturminneslagen Ds 2010:28 Nya kapitel i kulturminneslagen författningsändringar vid ett svenskt tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt Kulturdepartementet SOU och Ds

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:125

Regeringens proposition 2012/13:125 Regeringens proposition 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare Prop. 2012/13:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2013 Fredrik

Läs mer

Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m.

Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m. Sida 1 (12) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m. Överklagandet

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Aktuella rättsfrågor ARF 2008:3 Oktober 2008 Vice överåklagaren Roland Andersson

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer