Hyllsektion INNEHÅLLSFÖRTECKNING. till Gnesta kommun. Kommunalstämmans arkiv. A = Protokoll A I. Kommunalfullmäktiges arkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyllsektion 77-81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. till Gnesta kommun. Kommunalstämmans arkiv. A = Protokoll 1884-1954 A I. Kommunalfullmäktiges arkiv"

Transkript

1 Hyllsektion INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Gnesta kommun Kommunalstämmans arkiv A I Kommunalfullmäktiges arkiv F = Ämnesoy2dnade Sammanträdesprotokoll A I Protokollsbilagor All Kungörelser F I Handlingar rörande kommunindelningen F II Kommunala förtjänsttecken 1973 F III Kommunalnämndens arkiv B = Koncept C = Diarier D = Liggare och register Sammanträdesprotokoll Al Protokoll/AU A II Protokoll/Beredningsutskottet A III Protokollsbilagor A IV Protokollsbilagor/AU 1971 AV Ingår i serie E Diarielistor C I Diariekort C II Brevdiarium C III Röstlängder DI Mantalslängder D II Fastighetslängder D III Roteförteckning Odat D IV Förteckning över Röda Korsets medlemmar D V Hundskatteregister D VI Postböcker, avgående post D Vila Postböcker, ink. post D VIIb Kvittensbok D VIIc Inventariebok D VIII Fyrktalslängder D IX Förteckning över kommunala förtroendemän D X

2 Kommunalnämndens arkiv forts. E = Korrespondens " Icke diarieförda Diarieförda El E II Handlingar rörande läkarebostället Alma Gruppbebyggelse, kvarteret Timmermannen Handlingar rörande köpingfrågan Förslag till kommunalhus och till ytterbelysning 1961 Diverse och verifikationer rörande Röda Korset Mottagningsbevis Köpe- och arrendekontrakt Spr. i Handlingar rörande kommunala kollektivavtal 1946 Luftskyddsplan 1939 Förslag till brandordning 1924 Handlingar rörande inteckningar och skuldbrev Spr. år Handlingar rörande flyghamn 1928 Förmyndare Spr. år Förmyndareskaps Kommunala förtroendemän Spr. år Handlingar rörande auktion på Wängsö gård 1938 Handlingar rörande köpingfirandet Mantalsskrivningsärenden Ambulansavtal Försäkringar Diverse nämnder och kommitter Vattenledningskommittén överfört till Stiftelsen Gnesta Stiftelsen Gnesta Forum 1959, 1968 Forums arkiv. A.1.1 Daga Sjösänkningsbolag Arbetslöshetskommittén Skolbyggnadskommitt&I Brandstyrelsen Företagsnämnden 1969 Klemmingebergskommitth Näringslivskommittén vol)waral,,argiksäkerhetskommit*i3 ) Bastuföreningen F III F IV F V F VI F VII F VIII F IX F X F XI F XII F XIII F XIV F XV F XVI F XVII F XVIII F XIX F XIXa F XIXb F XIXc F XIXd F XIXe F XIXf F XIXg F XIXh F XIXi F XIXj F XIX1

3 Kommunalnämndens arkiv forts. Namnkommittén för dop av nya skolan: Frejaskolan 1970 Besiktning av markarbeten 1970 Utredningskommittén för bostadssocialplan 1971 Information angående U Storgatans ombyggnad Sammanläggningsdelegerades arbetsutskott Gnesta Bad och Tvätt Parklekskommitt&I Revisions Samarbetsnämnden Fastighets Handlingar rörande Va Diverse och ritningar Rörledning Vattenförsörjning Program Vackerby 7:1, Hållsta, Marieström nr 12 Anbud och kontrakt Avloppsreningsverket Kontrakt ang. Sigtuna 2:72 och 2:74 Ritningar rörande Sigtuna 2:74 Sigtunaområdet Entreprenadkontrakt Egendomskontrakt Ritningar Lågområdet mellan Dagagatan och V Storgatan Avloppsrening Breddning och rätning av ö Storgatan Pumpstation Marieström 1972 F XIXp F XIXq F XIXr 1968 F XIXs F XX , F XXI Spr. gin125f XXII F XXIII kulvertering m.m Dagrapporter 1968 Sammandrag av räkenskaper 1957 Fakturor 1968 Debiteringslängder å vattenavgifter 1913 Vatten- och renhållningsräkningar 1968 Folkbibliotek 1954 Julfemmekommitth 1953 Köpebrev och arealer 1962 Deklarationer M Gnesta vapen 1956 Gnesta El AB 1917 Odat , F XIXm F XIXn F XIXo F XXIIIa F XXIIIb F XXIIIc F XXIIId F XXIIIe F XXIIIf F XXIIIg F XXIIIh F XXIIIi F XXIIIj F XXIIIk F XXIII1 F XXIIIm F XXIIIn F XXIIIo F XXIIIp F XXIIIq F XXIIIr F XXIIIs F XXIIIt F XXIIIu F XXIIIv F XXIV F XXV F XXVI F XXVII F XXVIII F XXIX

4 Kommunalnämndens arkiv forts. Huvudböcker Kassa- och räkenskapsböcker Dagböcker Dagoksjournaler Fördelningsböcker, -kort Deb'iterings- och uppbördslängder Sammandrag av granskade räkenskaper Räkni ngskopior Motböcker å sparkasse- räkningar Spr. år Inkomstförteckningar Lånetillstånd:redovisningsräkningar Fonder och restatier Bankgirolistor Utgifts- och inkomststat Underlag till budget och bokslut Bokslut, se huvudböcker Räkenskapsredogörelser Verifikationer G I 1944 G II 1973 G III 1973 G IV 1973 G V 1946 G VI G VII G VIII G IX G X 1973 r9g3 G XI 1891,1952 G XII 1971 G XIII ' 1973 G XIV 1973 G XV 1971 G XVI 1973 G XVII H = Statistik Finansstatistik Hl J = Kartor och ritningar Plats för häststall i Gnesta 1893 J I Upprensning av vattendrag J II Förslag till stadsplan för Gnesta municipalsamhälle J III ts = övriga Förteckning över Gnesta municipalnämnds arkiv Valurnor Barnavårdsnämndens arkiv - Sammanträdesprotokoll Al Protokollsbilagor A2

5 Barnavårdsnämndens arkiv forts. B = Koncept C = Diarier D = Liggare och register E = Inkomna Utgående diarieförda brev B 1 Koncept över uppgift under nämndens tillsyn stående fosterbarn B 2 Brevdiarium för ordförande C 1 Brevdiarium för barnavårdsman C 2 Brevbok för fria resor C 3 Förteckning över barn som varit föremål för barnavårdsnämndens verksamhet D 1 Register BVMSK D 2 Diarieförda E 1 Årsrapporter från barnavårdsmän E 2 ABB, datalistor F 1 ABB, diarie- och protokollsbok) F 2 Faderskapserkännanden och avtal om underhållsbidrag F 3 Handlingar rörande lekskolan F 4 Utredningar rörande K E Erikssons familj F 5 Fosterbarnsinspektionens F 6 Utredningar rörande fosterhem F 7 Handlingar rörande bidragsförskott F 8 beslutskort F 8.1 Bokföringskort F 8.2 Avräkningskort F 8.3 Förteckning över bidragsförskott F8.4 Gottgörelse av statsverket för utgivna bidragsförskott F 8.5 Bvmsk (akter) A - U F 9 överflyttning av Bvmsk F 10

6 Barnavårdsnämndens arkiv forts. Dagböcker Avräkningskort på underhållsbidrag Avräkningskort för upphävda BVMSK Avräkningskort för bidragsförskott och omhändertagande Verifikationer G I G II G III G IV G V H = Statistik Barnavårdsstatistik och statistik över barnstugeverksamheten H I Brandstyrelsens arkiv A I E = Inkomna 1 0i10 Korrespondens, allm.serie El Kontrakter och reglementen F I Byggnadskommitthsför ålderdomshem arkiv A I E = Korrespondens El 1973 Byggnadsnämndens arkiv Sammanträdesprotokoll Al Protokollsbilagor All B = Koncept 44 Utgående skrivelser BI C = Diarier Brevdiarium C I D = Liggare och register Fastighetsregister Spr. år DI

7 Byggnadsnämndens arkiv forts. Liggare över sökande av byggnadslov D II Postbok D III Förteckning över byggnadsnämndens arkiv samt över byggnadsritningar 1887 E = Inkomna Allmän serie El Resolutioner E II Protokollsutdrag från ägodelningsdomaren E III Kontrakt 1907 F I Barnstuga i Gnesta 1973 F Ila Branstuga ritningar F IIb Handlingar rörande kallbadhus Odat F III " Redogörelser för vissa utredningar angående lämpligheten att förlägga en industri till samhället 1945 F IV Handlingar för Frösjöns reglering F V Värderingsinstrument och förrättningsakter avseende mätning mm på tomterna vid vägen Sigtunagård-Gnesta- Hållsta F VI Byggnadsplanering F VII överenskommelse angående 1949 anordnande av gångbro vid Gnesta station 1926 F VIII Utredningar: Breddning av allmänna vägen F IX Förslag och beslut till byggnadsordning F X Byggnadsplan Sigtuna gård F XI Förordnande av distriktlantmätaren 1935 F XII Tillstånd av byggnadskonsulent 1944 F XIII Entreprenadkontrakter, mellanskola 1947, 1949 F XIV Ålderdomshemmet F XV Lantmäterifrågor, fastig-' hetsbildningar F XVI Attester för pågående byggen F XVII

8 Byggnadsnämndens arkiv forts. J = Ritningar Handlingar och ritningar rörande busstation F XVIII Konstruktionsberäkningar för skolhemmet Charlottendal 1956 F XIX Borgensförbindelser F XX Tvätt och badhus 1951, 1975 F XXI Avstycknings F XXII Sigtuna 2:1, anbudshandl F XXIII Bagaren F XXIV Sigtuna 1:13 m fl F XXV Handlingar rörande Gnesta yrkesskola 1964 F XXVI Skolbyggnationen 1968 F XXVII Handlingar rörande anbud till skola och idrottshus F XXIX Entreprenadkontrakter 1969 F XXIXa Hus A, B och C 1968 F XXIXb-c Hus C 1968 F XXIXd-e Hus D 1968 F XXIXf-g Hus A - D 1968 F XXIXh-j Situationsplan, arbetsritningar F XXIXk Dansutområdet 1972 F XXX Ålderdomshem F XXXIa-m Kv. Snickaren, bostadshus 1968 F XXXII Kv. Snickaren, bostadshus 1968 F XXXIII Kv. Snickaren, hus A, B 1968 F XXXIV Handlingar rörande kv. Snickaren 1969 F XXXV Kv. Snickaren, flerfamiljshus 1968 F XXXVI Kv. Bagaren, pensionärshem 1952 F XXXVII Frejaskolan, hus E 1971 F XXXVIIIa-d Handlingar angående tomtindelning F XXXIX Distriktslantmätarens reversal över slutlig redovisning 1970 F XXXX Hyreskort, avräkningskort G I Byggnadsritningar J I Tomtindelningar J II Ålderdomshemmet J III Sigtuna 2:74 och 3: `2 J IV Bostadsrättföreningen Sparbanken 1966 J V Braxen 6 ' J VI Grundundersökning för planerad polis- och brandstationsbyggnad 1961 J VII Karta över ö Sörmlandsblocket Odat J VIII

9 Byggnadsnämndens arkiv forts. Profilen, Klemmingen m fl vattendrag 1800 J IX Karta över Sigtuna by 1884 J X Förslag till rensning av Wäla-ån 1892 J XI Förslag till utvidgning av tomtindelningen omkring Gnesta station 1894 J XII Kartor och ritningar Järnväg Enköping- Strängnäs-Nyköping 1908 J XIII Karta över Gnesta municipalsamhälle 1908 J XIV Karta över Gnesta, Sigtuna, Kärf och Frustuna ägor J XV Karta över Mälarängen 1900 J XVI Registerkarta över Gnesta municipalsamhälle 1920 J XVII Sammanställningskarta utvisande fastighetsindelningen omkring Gnesta samhälle 1948 J XVIII Sammanställningskarta över Gnesta 1953 J XIX Kv. Läkaren 1, tomtplanering 1965 J XX Förslag till stadsplan J XXI Sigtuna 2: J XXIf Flygfoto Odat J XXIII Markbostäder 1972 J XXIV Marklägenheter 1972 J XXV Småhusbyråns hus 1971 J XXVI Sammanställningskarta 1953 J XXVII Sammanställningskarta utvisande fastighetsindelningen omkring Gnesta samhälle 1948 J XXVIII Familjebidragsnämndens arkiv Kassabok G I Avräkningskort G II Utbetalnings- och postgirolistor Avräkningar rörande statsbidrag GIV Verifikationer G V Fritidsnämndens arkiv Sammanträdesprotokoll AU-protokoll Div. protokoll Al A II A III

10 Fritidsnämndens arkiv forts. E = Korrespondens E I F = Amnesordnade Planerings och ritningar för fritidsområde Bidragsärenden Fritidsgrupper Reglemente och bestämmelser Kontrakt beträffande idrottsplats Spr. år Odat 1944 Fl F II F III F IV EV Insättningsblanketter Budgetöversikt G I G II Fritidsstyrelsens arkiv A I Hemhjälpsnämndens arkiv E = Korrspondens E I F = Amnesordnade Vårdbidrag till långvarigt sjuka F I Arbetstidsuppgifter Social hemhjälp 1973 F II Hyresnämndens arkiv V94, Al C = Diarier E = Korrespondens Diarieförda E I Diverse E II 4 01'44 Kvittensböcker G I Hälsovårdsnämndens arkiv A 1

11 Hälsovårdsnämndens arkiv forts. C = Diarier D = Liggare och register Avgående post Inkommande Diarium och under behandling E = Koorespondens Allmän serie Inkommande igg,5 C I C II D I n igsn E I E II Stadgar 1934, 1944 F I Resolutioner 1964 F II Dödsbevis F III Skärmbildsundersökningar F IV Bergströms ansökan till koncessionsnämnden F V Berättelser om hälsovårdsnämndernas verksamhet och dödsorsakerna i rikets städer F VI = övriga Pressklipp Kulturnämndens arkiv Odat ö' E = Inkommande Gnesta skönhetsråd Gnesta kulturnämnden Korrespondens Al E I Bibliotekarier 1963 F I Kulturarrangemang F II Försäkringsbrev F III Bidragsansökningar F IV Förvärvsjournal F V övertidsavgifter Kulturhistorisk inventering 1972 F VI Kassaböcker G I Kontorapporter = övriga Pressklipp Flygblad Odat ö I

12 Livsmedelsnämndens arkiv E = Korrespondens E I Luftskyddsföreningens arkiv E = Koorespondens E I Läkarstyrelsens arkiv ,Lönenämndens arkiv Sammanträdesprotokoll A I Protokollsbilägor V19-3 A II B = Koncept B I

13 Lönenämndens arkiv forts. E = Inkommande Allmän serie E I Skrivelser från stadsförbundet utom cirkulärskrivelser E II Stadsförbundets cirkulärskrivelser E III Utdrag ur KF protokoll E IV Utdrag ur övrgia nämnders protokoll EV H = Statistik Instruktioner och reglementen Förhandlingsprotokoll och överenskommelser Diverse avtal Kommunala stater Sammanträdesarvoden Avlöningsjournaler Lönekort Kontrolluppgifter och löner Kontrolluppgifter och löner för Samrealskolan Avlöningslistor mm Anställningsuppgifter KS ex och lönemyndighetens ex Lönenämndens undertecknade avtal förhandlingsprotokoll och löneformulär Riksförsäkringsverket ATP: arbetsgivareuppgifter och olycksfallsförsäkringar i arbete och dyl Arbetsgivareuppgifter Pensionsskrivelser Handlingar tillhörande organisationsutredning samt pensionsbestämmelser mm för kommanalnämndens ordförande Lönesättning för heltidsengagerad ordförande i Stiftelsen Gnesta-bost Ans.handl. o pensioner Spr. år Lönekvittenser Personalstatistik Fl F II F III F IV F V F VI F VII F VIII F IX F X F XI F XII F XIII F XIV F XV F XVI F XVII F 18 G I Hl

14 Mödrahjälpsnämndens arkiv E = Korrespondens ( A I E I Nykterhetsnämndens arkiv C = Diarier D = Liggare och register A I C I V133 Nykterhetsdiarier Odat D I Registerkort angående nykterhetsvård D II E = Korrespondens Diarieförda E I Nykterhetsvårdsakter Spr år F I Pensionsnämndens arkiv A r- )PIS A 1 B = Koncept B I E = Korrespondens E I F = Amnesordnade F I Polisnämndens arkiv A I D = Liggare och register Inventarieförteckningar D I Sjukkort och personalkort Spr år D II E = Korrespondens E I Brandförsäkringar F I Rekvisitioner av statsbidrag till täckande av kostnader för polisväsendet F II Utdrag ur protokoll hållet vid. Söd. läns landstings lagtima möte F III

15 Polisnämndens arkiv forts. Brottsmåls F IV Huvudböcker Kassaböcker Bankräkningskort: utgifter och inkomster Lönekort Kontokort: utgifter, inkomster och rörliga Förslag till inkomstoch utgiftsstat Kommunalstämmor Sammandrag av räkenskaperna för Daga-Gnesta Polisförbund Verifikationer Spr år Spr år G I G II G III G IV G V G VI G VII G VIII G IX Skolstyrelsens arkiv. Sammanträdesprotokoll Kallelser och protokollsbilagor , AU-protokoll Protokoll med skolstyrelsens förberedande och verkställande avdelning Al A II A III A IV D = Liggare och register E = Inkommande Slöjdinventarier 1900 Skolbyggnadskommitt6is protokoll Filmkommitténs protokoll,1968 Lekskolekommitténs prot 1965 Simkurskommittks prot 1965 Kassabok 1946 Utgifts- och inkomststat Verifikationer DI El E II E III E IV G I G II G III Sociala Centralnämndens arkiv D = Liggare och register Sammaträdesprotokoll Al AU-protokoll All Liggare över socialregister Odat DI

16 - Sociala centralnämndens arkiv forts. Liggare angående vårdtagare i kommunens ålderdomshem Inventariebok för Karl M Andersson E = Koorespondens Brevkopior Allmän serie Diverse om Frustunagården Akt Socialvårdsakter Arsberättel ser av Nyktehetsnämnden Redovisning av pension för intagna på Frustunagården Avräkningskort på socialhjälp Avräkningskort på socialhjälp Redovisning av socialhjälp Verifikationer H = Statistik. Social - och hemhjälpsstatistik Nyktrhetsvårdsstatistik D D E I E II E III F I Spr. år F II F III G I Spr år. G II G III G IV Spr år. G V H I H II STIFTELSEN GNESTA FORUM B = Koncept Protokoll Revisions- och verksamhetsberättelse Budgetförslag A A B 1 E = Inkomna Korrespondens Försäkringar Kooperationens pensionsanstalt Stadgar och avtal Fullmakter Hyror och underhållskontrakt Inventering av Kommunägda företag E F F F F F F 6

17 STIFTELSEN GNESTA FORUMS arkiv forts. Kronofogdemyndigheter Köpebrev F F8 Huvudbok Kassabok Dagbok Löneuppgifter Arbetsgivaravgifter Riksförsäkringsverket Arbetsgivaruppgifter lokala skattemyndigheter Deklarationsuppgifter Bokföringskort Verifikationer G G G G G G G G G 9 Styrelsen för Daga Härads Tingshusbyggnadsskyldige i Gnesta arkiv Kommitténs protokoll Styrelsens protokoll A I A 2 D = Liggare E = Korrespondens Inventarieförteckning Utdrag ur protokoll med Nyköpings domsagas häradsrätt Handlingar angående förhyrning. av lokaler för polis Hyreskontrakt Brandförsäkring, fastighetsförsäkring Stadgar för Nyköpings Tingsrätts kamratförening Kassakreditivkontrakt Handlingar rörande tingsställets i Daga härad förflyttning till. Gnesta Tingshusbyggn. och - ritningar Handlingar angående invigningen av Rya tingshuset, Kassa och Huvudböcker Utgifts och inkomststat Revisionsberättelser Verifikationer Redovisningsräkning över kommunalskatt 1969 Dl E F F F F 4 Odat F F F F F T 1971 G G G G G 5

18 Styrelsen för Daga Härads Tingshusbyggnadsskyldige i Gnesta arkiv forts. ti = 'övriga Makulerade bankböcker 1971 G6 Arbetsgivareuppgifter G 7 Foton, Tingshusets sammanträdesrum Odat U 1 Tekniska nämndens arkiv A 1 Ungdomsgårdens arkiv Utredningskommittks protokoll 1966 Al Ungdomsdelegationens protokoll 1973 A2 E = korrespondens E Fl Dagbok G 1 Verifikationer G 2 K = Fotografiska avbildningar Spr år Kl

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

ANDRARUM BRÖSARP ELJARÖD FÅGELTOFTA

ANDRARUM BRÖSARP ELJARÖD FÅGELTOFTA ANDRARUM BRÖSARP ELJARÖD FÅGELTOFTA Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Andrarums kommun 1863 1951 Brösarps kommun 1863 1951 Brösarps storkommun 1952 1968 Eljaröds kommun

Läs mer

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv Hyllsektione 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv A = Protokoll Kommunalstämmans protokoll 1863-1945 A 1 Kommunalfullmäktiges

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1 Hyllsektion 82 -. 85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv A = Protokoll 1863-1931 A 1 E= Handlingar 1868-1869 E 1 Utlåningsbok 1907-1945 G 1 Kyrkostämmans arkiv.

Läs mer

Kommunens arkiv är slutarkiv för den nuvarande förvaltningens handlingar från de kommuner som gått upp i Krokoms kommun.

Kommunens arkiv är slutarkiv för den nuvarande förvaltningens handlingar från de kommuner som gått upp i Krokoms kommun. Arkivets innehåll Kommunens arkiv är slutarkiv för den nuvarande förvaltningens handlingar från de kommuner som gått upp i Krokoms kommun. * Alsens kommun 1863-1973 * Aspås kommun 1863-1951 * Föllinge

Läs mer

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Bröstcancer.doc 1 Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Bröstcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Prostatacancer.doc 1 Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Prostatacancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Arkivbestånd. i Simrishamns kommun SIMRISHAMNS KOMMUN. Foto: Alexander Murdzevski Schedvin

Arkivbestånd. i Simrishamns kommun SIMRISHAMNS KOMMUN. Foto: Alexander Murdzevski Schedvin Arkivbestånd i Simrishamns kommun Foto: Alexander Murdzevski Schedvin SIMRISHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning: Öppettider / avgifter Simrishamns kommuns Stamträd Historia Donationer / Fonder / Stiftelser

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN 56 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare RÅNEÅ

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2013:9) om avgifter för ackrediterade eller godkända laboratorier, producenter av referensmaterial,

Läs mer

Klimat 2A: Vad behöver göras? (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil. Gör det nu. ii )

Klimat 2A: Vad behöver göras? (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil. Gör det nu. ii ) Klimat 2A: Vad behöver göras? (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil. Gör det nu. ii ) Som det stod i informations-mailet, så består den här klimat-utbildningen av de här fyra sektionerna:

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING Handlingskategorier A. Protokoll B. Arkivkopior av utgående skrivelser C. Diarier D. Liggare och register E. Inkomna handlingar, korrespondens

Läs mer

BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP

BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Benestads kommun 1863 1951 Ramsåsas kommun 1863 1951 Tryde kommun 1863-1951 Ullstorps kommun 1863 1951

Läs mer

Prislista *=slutsålt

Prislista *=slutsålt Prislista *=slutsålt SVENSKA FÖRFATTARE UTGIVNA AV SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET I Argus 1 1910/-94 65kr 2 1912/-94 90kr 3 1913/-94 60kr 4 1914/-94 95kr 5 1917/-94 55kr 6 1919/-94 70kr Argus, bundna I 1994

Läs mer

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen Morlanda kommun 863-95 Fattigvårdsstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Fattigvårdsstyrelsens protokoll, huvudserie II. Fattigvårdskommitténs protokoll B. KONCEPT FINNS EJ C. Diarier D. LIGGARE

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare NORRA SANDSJÖ KOMMUN 14 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn NORRA SANDSJÖ KOMMUN 14 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5 Översikt arkivbildare BARKERYD KOMMUN 5 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn BARKERYD KOMMUN 5 Alternativa namn Verksamhetstid NADkategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort 1863

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2011:30 Utkom från trycket den 1 december 2011 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Företagsarkiv Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka företagsarkiv som finns deponerade eller donerade i Facettens arkiv, mellan

Läs mer

Kolorektal cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Kolorektal cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Cancer kolorektal.doc 1 Kolorektal cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Cancer kolorektal.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte

Läs mer

Urinblåsecancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Urinblåsecancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Urinblåsecancer.doc 1 Urinblåsecancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Urinblåsecancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Lungcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Lungcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Lungcancer.doc 1 Lungcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Lungcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

Klimat 2M: Effektivare energiproduktion

Klimat 2M: Effektivare energiproduktion Klimat 2M: Effektivare energiproduktion (På 3 i minuter hinner du läsa eller skumma hela det här mailet, d.v.s. allt som inte är bonus, footer eller fotnoter) Hur mycket kan vi effektivisera energiproduktionen?

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:19 Utkom från trycket den 14 december 2015 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Besiktning av Lemlands begravningsplats Kyrkorådet

Lemland-Lumparlands församling Besiktning av Lemlands begravningsplats Kyrkorådet Lemland-Lumparlands församling Besiktning av Lemlands begravningsplats 1.6.2017 Kyrkorådet OK = Åtgärdat sedan förra besiktningen Avd. Rad Avd. Rad Grav Gravsatta Anmärkning 8.6.2016 Åtgärder Anmärkning

Läs mer

Klimat 2F: Värme, Kyla, Värmepumpar. (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu. ii Källa iii ) Värme och kyla

Klimat 2F: Värme, Kyla, Värmepumpar. (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu. ii Källa iii ) Värme och kyla Klimat 2F: Värme, Kyla, Värmepumpar (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu. ii Källa iii ) Värme och kyla Av energideklarationen för mitt hus framgår att den

Läs mer

Cancer i kvinnliga könsorgan

Cancer i kvinnliga könsorgan Gyncancer.doc 1 Cancer i kvinnliga könsorgan Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Gyncancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/363 JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen Tidigare numrering i fördraget om Europeiska unionen AVDELNING I GEMENSAMMA BESTÄM MELSER

Läs mer

Arkiv: 436 Linköpingskretsen av Svenska Röda Korset Plats: 06/a. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Bilagor till protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 436 Linköpingskretsen av Svenska Röda Korset Plats: 06/a. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Bilagor till protokoll Seriesignum: A 2 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1914 1923 Ingår i volym A3:1. Inbunden protokollsbok. Innehåller även årsmötesprotokoll. 1924 1928 Ingår i volym A3:1. Inbunden protokollsbok med bilagor. 1 1929 1943

Läs mer

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register signum A Protokoll 1 1941-1951 Innehåller även register signum C Diarium 1 1944-1945 signum D1 Mantalslängder 1 1942 2 1943 3 1944 4 1945 5 1946 6 1947-1948 7 1949-1950 8 1951-1952 signum D2 Taxeringslängder

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

Bonus: Fundera också på om det finns fler alternativ som vi har glömt. Maila i så fall dem till mig och kurskamraterna. xiii

Bonus: Fundera också på om det finns fler alternativ som vi har glömt. Maila i så fall dem till mig och kurskamraterna. xiii Klimat 2V: Hur tycker du att energi-gapet ska fyllas? (På 3 i minuter hinner du (som hastigast) dra dig till minnes de olika alternativen för att fylla energi-gapet. Som avslutning hinner du börja fundera

Läs mer

2) Om energigapet också ska produceras med solenergi eller vindkraft så blir det ytterligare 21 kwh per person och dygn.

2) Om energigapet också ska produceras med solenergi eller vindkraft så blir det ytterligare 21 kwh per person och dygn. Klimat 2U: Energi-lagring (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil. Gör det nu. ii ) Variation i energimängd: 1) Följande energikällor producerar elektricitet när vädret tillåter, inte när

Läs mer

ILSBO KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. se Arbetarsmåbruksnämnden. 2 Arbetslöshetskommittén 3 Barnavårdsnämnden

ILSBO KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. se Arbetarsmåbruksnämnden. 2 Arbetslöshetskommittén 3 Barnavårdsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén 3 Barnavårdsnämnden Egnahemskommittén 4 Familjebidragsnämnden

Läs mer

Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982

Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982 Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982 Ersattes 1983 av Tekniska nämnden 1983-1998. Innehållsförteckning A. PROTOKOLL 1. Tekniska nämndens protokoll 2. Renhållningsutskottets protokoll B. KONCEPT

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

Östra Orust kommun Skolstyrelsen

Östra Orust kommun Skolstyrelsen Östra Orust kommun 96- Skolstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Skolstyrelsens protokoll med bilagor II. Skolbyggnadskommitténs protokoll med bilagor III. Östra Orust yrkesskola IV. Diverse protokoll

Läs mer

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet.

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. 2014-10-03 Historik Handlingarna omfattar tiden 1799-1970 De äldsta handlingarna härrör från fattighuset och de arbeten

Läs mer

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid.

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1916 1954 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. Dagordningar Seriesignum: A 2 1917 1940 Serien i arkivkartong. Till årsmöten. Ingår i volym

Läs mer

Svensk psalm nr Utskick nr 1-54 Sv.Ps Arrangör Titel Nr Antal sidor Utskick. Baldershage, Bernt I 0.5 Bredal, Øystein A. II 0.

Svensk psalm nr Utskick nr 1-54 Sv.Ps Arrangör Titel Nr Antal sidor Utskick. Baldershage, Bernt I 0.5 Bredal, Øystein A. II 0. Pärmen Svensk psalm nr 5-40 Utskick nr - 54 Sv.Ps Arrangör Titel Nr Antal sidor Utskick 5 se: SvPs 4 5 En vanlig dag Baldershage, Bernt I 0.5 Bredal, Øystein A. II 0.5 54 Jesus, du min glädje Lyngbye,

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

Svensk militärmakt. Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1 500 år. av Lars Ericson Wolke SVENSKT MILITÄRHISTORISKT BIBLIOTEK

Svensk militärmakt. Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1 500 år. av Lars Ericson Wolke SVENSKT MILITÄRHISTORISKT BIBLIOTEK Svensk militärmakt Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1 500 år av Lars Ericson Wolke SVENSKT MILITÄRHISTORISKT BIBLIOTEK Denna bok utges särskilt för medlemmar i Svenskt Militärhistoriskt

Läs mer

MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER

MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER Xantcha 2013 2014 Examination. För godkänt betyg i kursen krävs: Samtliga skriftliga inlämningsuppgifter. Närvaro och aktivt deltagande under lektionerna. Frånvaro

Läs mer

LULEÅ STAD BRANDKÅREN

LULEÅ STAD BRANDKÅREN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD BRANDKÅREN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN 9 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN

Läs mer

Carnegietvisterna kronologi över händelser

Carnegietvisterna kronologi över händelser 2001 2007 DCCo förvärvar det medarbetarägda företaget Max Matthiessen. (i). DCCo blir moderbolag i Carnegiekoncernen och aktierna i DCCo noteras på Stockholmsbörsen. Tradingskandalen i CIB offentliggörs

Läs mer

Härmed erkännes mottagandet av följande arkivalier: Levererade handlingar tillhöriga Västra Ryds kyrkoarkiv (lev 160/2009)

Härmed erkännes mottagandet av följande arkivalier: Levererade handlingar tillhöriga Västra Ryds kyrkoarkiv (lev 160/2009) l5 1 (6) Datum 2010-01-24 Lev 160-163 /2009 Ydre kyrkliga samfällighet Box 33 570 60 ÖSTERBYMO Kvitto på arkivleverans Härmed erkännes mottagandet av följande arkivalier: Levererade handlingar tillhöriga

Läs mer

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

Askers storkommun. Byggnadsnämnden.

Askers storkommun. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Byggnadsnämnden. 2014-12-17 Historik Handlingar omfattar tiden 1951-1971, verksamhetstid 19552-1970. Askers storkommun bildades den 1 januari 1952

Läs mer

JÄMFÖRELSETABELLER. Jämförelsetabellerna utgår från den nya numreringen enligt Lissabonfördraget och löper enligt sifferföljd

JÄMFÖRELSETABELLER. Jämförelsetabellerna utgår från den nya numreringen enligt Lissabonfördraget och löper enligt sifferföljd JÄMFÖRELSETABELLER I detta dokument finns två jämförelsetabeller till unionen och unionens. Kolumn 1: Kolumn : Jämförelsetabellerna utgår från den nya numreringen enligt och löper enligt sifferföljd Numreringen

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. ( Verksamhetstid 1952-1970. Handlingar omfattar tiden 1932-1970) Ekeby-Gällersta storkommun

Läs mer

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige.

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1950-1970 Kommunalfullmäktige i Askers storkommun sammanträdde

Läs mer

Arkiv: 1314 Askeby Handelsförening UPA Plats: 15. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Utdrag ur protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 1314 Askeby Handelsförening UPA Plats: 15. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Utdrag ur protokoll Seriesignum: A 2 Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1929 1945 Serien i arkivkartong. 1945 1956 Ingår i volym A1:1. 1951 1971 Ingår i volym A1:1. 1956 1964 Ingår i volym A1:1. 1964 1971 Ingår i volym A1:1. 1889 1889 Serien

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll 1 1942-1952 Elverksstyrelsen 2 1943-1951 Drätselkammarens III:e avdelning 3 1952-1954 Styrelsen för tekniska verken 4 1955-1960 5 1961-1964 6 1965-1966 signum A2 Protokollsbilagor -

Läs mer

Arkiv: 706 Sv Fältbiologiska Ungdomsföreningen Östgötadistrikt Plats: 02/b. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 706 Sv Fältbiologiska Ungdomsföreningen Östgötadistrikt Plats: 02/b. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1966 1984 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2 1966-1977. 1991 1992 Ingår i volym A5:1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1966 1977 Serien i arkivkartong.

Läs mer

Undersökning om vad Sveriges riksdag och svenska folket anser om oljeborrning i Arktis. april 2013

Undersökning om vad Sveriges riksdag och svenska folket anser om oljeborrning i Arktis. april 2013 Undersökning om vad Sveriges riksdag och svenska folket anser om oljeborrning i Arktis april 2013 1. Inledning 2 2. Sammanfattning av SIFO-undersökningens resultat 2 3. Sammanfattning av resultat av enkätundersökning

Läs mer

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i ONSLUNDA SPJUTSTORP SKÅNE-TRANÅS Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Onslunda kommun 1863 1951 Onslunda storkommun 1952-1968 Skåne-Tranås kommun 1863 1951 Spjutstorps

Läs mer

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo ORDNA OCH BEVARA - Så här bevarar vi vår historia i YLA - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo för enskilda, föreningar, företag Råd och anvisningar i skötsel av handlingar Föreningsarkiv Att ta hand

Läs mer

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN STADGAR FÖRENINGENS FIRMA 1 Föreningens namn är Svenska Hotell Portier Föreningen FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål är att verka för sammanslutning av inom Sverige arbetande hotellportierer/concierger

Läs mer

Bilaga till Inrikesministeriets förordning SMDno/2016/594 REGLERNA FÖR TOTOSPEL

Bilaga till Inrikesministeriets förordning SMDno/2016/594 REGLERNA FÖR TOTOSPEL Bilaga till Inrikesministeriets förordning SMDno/2016/594 REGLERNA FÖR TOTOSPEL 2 Innehåll I Allmänna bestämmelser... 3 II Minimi-insatser... 5 III Andelsspel... 5 IV Voittaja-spel... 5 V Sija-spel...

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

Klimat 2H: Offentlig sektor och Solenergi. (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu.

Klimat 2H: Offentlig sektor och Solenergi. (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu. Klimat 2H: Offentlig sektor och Solenergi (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu. ii Källa iii Offentlig sektor Enligt naturvårdsverket så står offentlig sektor

Läs mer

Örebro kommun. Brandförsvaret.

Örebro kommun. Brandförsvaret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Brandförsvaret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1997, handlingar omfattar tiden 1940-1997 1971-1973 Från Örebro kommuns bildande 1971 till 1973

Läs mer

Batalj. Full. Femtio. från Tull. till Tull. Del l. www.batalj.nu

Batalj. Full. Femtio. från Tull. till Tull. Del l. www.batalj.nu Batalj www.batalj.nu Full från Tull till Tull Del l Femtio Jörgen och Mats hälsar all välkomna till Batalj L. Naturligvis firar vi att Batajen fyller 50, men vi firar också 189-årsjubileet av avskaffandet

Läs mer

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning 1 (15) UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

Läs mer

A1 Årsmötesprotokoll med bilagor 1900--1990. A2 Styrelseprotokoll med bilagor 1900--1991. A3 Verkställande utskottets protokoll 1905--1917

A1 Årsmötesprotokoll med bilagor 1900--1990. A2 Styrelseprotokoll med bilagor 1900--1991. A3 Verkställande utskottets protokoll 1905--1917 Innehållsförteckning A Protokoll A1 Årsmötesprotokoll med bilagor 1900--1990 A2 Styrelseprotokoll med bilagor 1900--1991 A3 Verkställande utskottets protokoll 1905--1917 E Inkomna handlingar E1 Korrespondens

Läs mer

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K 10 3 5 4 7 8 1 3 0 9 2 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 FICKSTATISTIK 2009 2009 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS FICKSTATISTIK INNEHÅLL Den sociala tryggheten 2 Pensionsutgiften 4 Arbetspensionsavgifter 5 Befolkningen

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/sv 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2010:12 Utkom från trycket den 16 december 2010 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

Arkiv: 1059 Linköpings Fältbiologer Plats: 02/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 1059 Linköpings Fältbiologer Plats: 02/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1962 1971 Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A:2, A:3, A:4, A:5, A:6 och A:7. Inbunden protokollbok. Innehåller årsmötesprotokoll samt styrelseprotokoll.

Läs mer

Minnesanteckningar från ÖP Beredningen

Minnesanteckningar från ÖP Beredningen ÖP beredningen 2017 2017-06-27, Östra Göinge Sida 1 av 6 Minnesanteckningar Minnesanteckningar från ÖP Beredningen 2017-06-21 1. Förutsättningar för kommande arbete Kommunfullmäktiges planeringsberedning

Läs mer

Statskontoret. Affärsbokföringens kontoplan

Statskontoret. Affärsbokföringens kontoplan Affärsbokföringens kontoplan Statskontorets föreskrift Bokföringens konton (VK/180/00.01/2015) 2.3.2015 1 AKTIVA... 1 10 NATIONALFÖRMÖGENHET... 1 100 Jord- och vattenområden... 1 101 Byggnadsmarks- och

Läs mer

Arkiv: 1163 Östra Hargs Sjukhjälpsförening Plats: 06/c. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Sammanträdesprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 1163 Östra Hargs Sjukhjälpsförening Plats: 06/c. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Sammanträdesprotokoll Seriesignum: A 2 Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1897 1919 Inbunden protokollsbok. 2 1920 1945 I arkivkartong. Inbunden bok. I denna volym ingår även: A:2, A:3, B:1, B:2 och D:3. Sammanträdesprotokoll Seriesignum:

Läs mer

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25 Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25 Digitaliserade arkivhandlingar vid Ájtte Arkivhandlingarna har digitaliserats i projekten Ája samisk arkivregistrering (2002-2004) och Samlad samisk kunskap

Läs mer

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Norbergs Arbetarekommun

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Norbergs Arbetarekommun Protokoll A I 1906-1947 1 K 2 protokollsböcker, daterade 20/10 1906-5/4 1908 och 20/4 1908-2/2 1919 + cirkulär och revisionsberättelser 1917 och 1918, kladdar, m.m.- Verksamhetsberättelser 1922, 1926,

Läs mer

Tom XI:1 och 2. Kostnadsförslag och kalkyler för elektriska beslysnings- och kraftöverföringsanläggningar

Tom XI:1 och 2. Kostnadsförslag och kalkyler för elektriska beslysnings- och kraftöverföringsanläggningar Nyhammars Bruks Arkiv Tom XI:1 och 2 År Innehåll Viloståndsresolutioner, diverse gruvor 1836, 1841,1844, 1847-1849, 1851, 1852, 1858, 1860, 1863, 1864, 1867-1870, 1878 Avskrift av mutsedlar, delgivna Nyhammars

Läs mer

Leveransreversal 2012:005

Leveransreversal 2012:005 Landsarkivet i Härnösand 1(5) Leveransreversal 2012:005 Till Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand levererades den 25 januari 2012 från Hille församling Hillevägen 158 806 49 Gävle följande handlingar,

Läs mer

Tegelmur, kramlad sandsten och spiktegel

Tegelmur, kramlad sandsten och spiktegel Rapport 2008:129 Byggnadsarkeologisk undersökning Tegelmur, kramlad sandsten och spiktegel RAÄ 21 kv Handelsmannen 1 Vadstena stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Innehåll 2015-2016 I. DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Distriktsguvernör... I-1 Första vice distriktsguvernör... I-2 Andra vice distriktsguvernör... I-4 Ett effektivt distriktsguvernörens team... I-5 II. DET INTERNATIONELLA

Läs mer

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan.

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan. Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 28 augusti 2012 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Pensionärernas Riksorganisation i Norberg, P.R.O. - NORBERG

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Pensionärernas Riksorganisation i Norberg, P.R.O. - NORBERG Protokoll A 19500618-19950928 1:1 K 4 protokollsböcker med årsmötes- medlemsmötesprotokoll, m.m. daterade 18/6-1950 - 31/8-1965, 7/12-1965 - 22/11-1978, 15/2-1979 - 4/10-1990 och 15/11-1990 - 28/9-1995.

Läs mer

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A 1 Styrelseprotokoll med handlingar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1910-1918 1911-1920 1919-1934 1921-1933 1934-1938 1939-1944 1945-1959 1960-1969 1970-1986 Serien i arkivkartong

Läs mer

Arkiv: Plats: Protokollsböcker A 1 Årsmötesprotokoll A 2

Arkiv: Plats: Protokollsböcker A 1 Årsmötesprotokoll A 2 Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1950 1963 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även D:4 och G:1. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 2 1 1944 1949 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även A:3, B:3,

Läs mer

AB Smålägenheter i Örebro.

AB Smålägenheter i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Smålägenheter i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1916-1965 Konstituerande bolagsstämma 1916-10-05 hölls det konstituerande

Läs mer

Göteborgs befästningar och garnison

Göteborgs befästningar och garnison 1 Göteborgs befästningar och garnison Boken skrevs av Valdemar Ljungberg och publicerades i samband med stadens trehundraårsjubileum. Boken är ett resultat av en livslång forskargärning och är att betrakta

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

Arkiv: 18 Linköpings Nykterhetsförbund Plats: 09. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 3

Arkiv: 18 Linköpings Nykterhetsförbund Plats: 09. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. AU-protokoll Seriesignum: A 3 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1891 1923 Serien i arkivkartong. Protokollen inbunda. 2 1934 1993 1992 och 1993 kopior. I denna volymen ingår också A:2 1934-1949. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1934

Läs mer

Regler för gallring av räkenskapshandlingar

Regler för gallring av räkenskapshandlingar Regler för gallring av räkenskapshandlingar vid Högskolan Dalarna Beslutad: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/862/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser vid Högskolan Dalarna, Ö 20/97, avsnittet

Läs mer

Orust kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Orust kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Orust kommun 1971- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1971-1998 Ersattes 1999 av Samhällsbyggnadsnämnden. Innehållsförteckning A. PROTOKOLL 1. Hälsovårdsnämnden/Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2. Miljö-

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior Serie D liggare och förteckningar: D I dagsverksjournaler och dagsverksböcker D II dagjournaler D III lantbruksjournaler

Läs mer

Urpo Kangas. Familje- och

Urpo Kangas. Familje- och Urpo Kangas Familje- och a l e a e e Talentum Helsingfors 2015 Verk som publicerats i FIDUCIA-serien: 1. Förvaltningsförfarandets grunder 2. Finsk skadeståndsrätt 3. Familje- och kvarlåtenskapsrättens

Läs mer