A. Protokoll A 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Protokoll 1950-1954 A 1"

Transkript

1 Hyllsektion INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor A 1 Bilagor A 2 Kallelser A 3 E. Korrespondens 1973 El Kommunalnämnden i Kommunstyrelsens arkiv. Protokoll Sammanträdesprotokoll A 1 AU-sammanträdesprot A 2 Bilagor A 3 Kallelser och föredragningslistor A 4 B. Koncept B 1 C. Diarier Kortregister för diarieförda ingar C l D = Liggare och register Postböcker D 1 Mantalslöngder D2 Fastighetslöngder 1971 D3 Styrelser och nämnder D4 Förteckningar och skrivelser över folkrökning Odat, O5 E -= Korrespondens Registrerade ingar E 1

2 Kommunalnämndens arkiv fort Ärsredogörel ser Underlag för årsredogörelser Försäkringar Mantalsskrivningsörenden Daga vapen: förslag Förmyndaringar Län; Egna lån: ansökningar Kommunala lån: ansökn Överförmyndarens avslutade Kommunblock; Sammanläggningsdelegerade: protokoll Grundläggande Diverse plan och utredningar Bostadsbyggande; Bostadsbyggnadsprogram Meddelande om bostadsbyggande Tomt och fastighet; Avstyckningsingar F F 2 Spr år F F F5 Spr år F , F 7 a F 7b F8 F 9 a F 9 b - e F 9 f F 10 a F 10 b Kvarnen 1: F 11 a Tomt- och fastighetsförsäljning F 11 b a tighetsregister Spr år F s Fastighetstaxering 1970 F 11 5 Kantorsbostaden i Björnlunda F 11 e Bostadslån: avräkningskort Spr år F 12 Entreprenadkontrakt; Skolbyggnad vid Skeppsta 1967 F 13 a Lörarbostöder, Skeppsta 1969 F 13 b Velandersborgskola och vaktmästarebostäder, Björneborgskola F 13 c Handlingar tillhörande Gymnastikbyggnad i Stjärnhov; Protokoll 1973 F 14 a Anbud 1973 F 14 b Åldersomshemmet i Dagaborg; Entreprenadkontrakt F 15 a Blandade ingar F 15 b Skyddsrum F 16 Vägar, grustökter F 17

3 Kommunalnämndens arkiv forts Turordning av byggnadsföretag F 18 BN-ritningar på utjämningsbassäng, branddamm och avslamningsbrunn för förskola och åldersomshem Odat F 19 Hyreskontrakt F 20 VA-ingar; Förslag till avloppsverk i Björnlunda 1971 Etapp I F 1 g Etapp II 1963 F 21 c Etapp III F 21 d Etapp IV 1968 F 21 e Utbyggnad av vattenverk i B jörnlunda 1972 F 21 f Skeppsta skola F 21 g Ålderdomshemmet och Björneborgs skola F 21 h Laxne: VA-anbud 1970 F 21 i Pumphus vid sjön Lockvattnet: ingar F 21 j Avloppsreningsverk i Stjärnhov F 21 k Etapp IV i Stjärnhov F 21 1 Etapp V " " F 21 m Etapp V: verifikationer F 21 n Kontrakt vid köp av skog 1973 F 22 Huvudböcker G 1 Dagböcker G 2 Budgetingar; Fierårsbudget G 3 a Budget G 3 b Anslagsäskande 1973 G 4 Bokslut, budgetredovisning G 5 Utgifts- och inkomsstat G 6 Fördelningskort/Räkn kop G 7/8 Reversalkopior G 9 Donationsfonder G 10 Motböcker Spi år G 11 Verifikationer G 12 Utestående fordringar 1973 G 13 H. Statistik Finansstatistik och diverse ingar Hl Befolkningsstatistik H2

4 Kommunalnämndens arkiv forts K = Fotografiska avbildningar m m Bandinspelning för sam- - manträden K 1 0 = Övriga ingar Diverse informationsskrift 1971 Ö 1 Valornor Odat Ö 2 Modellplan för Björneborgs skola Odat Ö 3 Barnavårdsnämndens arkiv A = Protokoll A 1 D. Liggare och register. Förteckningar över barnbidragsmottagare A - Ö D 1 Förteckningar över barnbidragsmottagare (personnummer) D 2 ABB-register A - Ö äldr Spr år D 3 ABB-" II Il II It D 4 Registerkort på socialvård: omhändertagna m m D 5 Diarium på socialvårdsmål BVMSK: registerkort Spr år D 7 BVN: entledigande och förordnande av barnavårdsman D 8 Avräkningskort på socialvård Spr år D 9 E = Korrespondens Handlingar ordnade alfabetiskt Reg ingar Div ingar E 1 E 2 E 3 F = Äffinesordna de Barnavårdsärenden F 1 ABS, grund- och ändringsuppgifter F 2 ABB, anmälan barnbidrag Spr år F 3 Anmälan om, allmänna barnbidrag tt F 4

5 Barnavårdsnämndens arkiv forts Anmälan om allmänna barnbidrag (födelsenummerordning) Spr år F 5 ABB: förteckningar över barnbidragsanvisningar F 6 Bidragsförskott och överflyttningsärenden Spr år F 7 Omhändertagna barn II F 8 BVMSK: personakter F 9 BVMSK: överflyttningsärenden F 10 Inspektionsrapporter och årsberättelser F 11 Statsbidrag och bidragsförskott F 12 a Statsbidrag och statistik F 12 b Handlingar rörande fosterbarn; Personakter Spr år F 13 a Diverse fosterbarnsingar F 13 b Förteckningar över fosterbarn F 13 c It II Fosterhem F 13d Lekskoleutredningen F 14 Kassaböcker G 1 Verifikationer G 2 Biblioteksstyrelsens arkiv A = Protokoll A 1 Brandstyrelsens arkiv A = Protokoll Al E = Korrespondens E 1

6 Byggnadsnämndens arkiv A. Protokoll Protokoll med bilagor A 1 B. Koncept Spf år B 1 E = Korrespondens Kallelser, meddelanden och diverse ingar 1951, El J = Ritningar Planförslag F 1 Gåsinge ålderdomshem Odat J 1 Björnlunda ålderdomshem 1959, 1965 J 2 Hovgårdens skola i Stjärnhov 1957 J 3 Björneborgs skola i Stjärnhov 1961 J 4 Kexle skola, Stjärnhov 1969 J 5 Skeppsta skola 1965 J 6 Kvarnen 1:18, Stjärnhov J 7 Stranden1:23, " ändring av bottenplan till deltidsförskola 1975 J å Civilförsvarets arkiv A = Protokoll A 1 E.:Korrespondens Blandade ingar 1972 El Plan för produktion av CP-anläggningar under programplaneperioden 1972 E2 Familjebidragsnämndens arkiv A = Protokoll A 1 Avräkningskort G 1

7 Fritidsnämndens arkiv A = Protokoll A 1 Förmedlingsorganets arkiv A = Protokoll A 1 Principbeslut för bostadstillägg F 1 Särskilt statligt bostadstillägg F 2 Bostadstillägg: tabeller, skrivelser, rutin, rekvisition m m 1969 F 3 Bostadstillägg; Kommundata AB 1969 F 4 Bostadstillägg F 5 och avslag F 6 Bostadstillägg: anvisningar, tabeller, databeing ' 1970 F 7 Bostadstillägg: Beslut F 8 : Avslag 1970 F 9 It : Anvisningar, tabeller, databeing 1971 F 10 Bostadstillägg: Ansökningar, beslut F 11 Bostadstillägg: Ansökningar, beslut F 12 Bostadstillägg: Avslag 1971 F 13 Gryts föreläsningsförenings arkiv A = Protokoll E = Korrespondens hondi A E 1 Stadgar F 1 Programingar och affischer Spr år F 2

8 Gryts föreläsningsförenings arkiv forts Kassaböcker G 1 Budgetingar Verifikationer Spr år G 2 G 3 Hemhjälpsnämndens arkiv A = Protokoll A 1 Hemvårdsbidrag 1973 G 1 Hälsovårdsnämndens arkiv A = Protokoll A 1 E = Korrespondens håndl Diarieförda ingar E 1 Avgående skrivelser E 2 Distriktssköterskans ingar; Dagbok F 1 a Besöksdiarium för barnavård F 1 b Arsberättelser om mödravården F 1 c Kristidsnämndens arkiv Val av kristidsnämnd Kommunal beredskap F 1 F 2

9 Lönenämndens arkiv A = Protokoll D = Liggare och register Sammbnträdesprotokoll A 1 Telefonsammantrödes.:. protokoll A 2 Utredningskommitten för kom arvoden A 3 Kallelser och föredragningslistor A 4 Personalkort Spr år Arvodeskort Spr år Förteckningar över anställda 1969 E = Korrespondens Personalingar Tjänstepensioner ATP Avlöningslistor Kontrolluppgifter Underlag för löneberökning vid städning Spr ål G2 Spr år G G G 6 H = Statistik Personalstatistik H 1 Nykterhetsnämndens arkiv A = Protokoll A 1 Personakter A - Ö Spr år F 1 Pensionsnämndens arkiv A = Protokoll A 1 D = Liggare och register Framställn o ansökn

10 Pensionörshemstyrelsens arkiv A = Protokoll A 1 Pojokommittens arkiv A = Protokoll 1968 Al Polisdistriktets arkiv A = Protokoll A 1 Resolutioner, F 1 Revisionsberättelser F2 Reparationsnämndens arkiv A = Protokoll A 1 Sammanläggningsdelegerades arkiv A = Protokoll A 1

11 Skolstyrelsens arkiv -A = Protokoll C = Diarier D = Liggare och register Sammanträdesprotokoll Arbetsutskottets prot Brevdiarium A 1 A 2 C 1 Kataloger för läsåret D 1 Liggare över tjönstledigheter och vikarieförordningar D 2. Liggare över församlingens lärare Odat D 3 E = Inkomna ingar Diarieförda skrivelser E 1 Allmän serie E 2 F = Amnesordnade Avtal rörande Skeppsta skola F 1 Avlöningsjournaler för lärare G 1 Ö = Övriga ingar Pressklipp Spr år Ö 1

12 Socialnämndens arkiv A Protokoll Sammanträdesprotokoll A 1 Sociala centralnämndens AU-protokoll A2 Bilagor A 3 Kallelse och meddelande A4 = Liggare och register Diarium över socialvårdsmål Liggare för socialregister Förteckning på vårdtagare å Daga kommuns Alderdomshem Inventarier; värdeförteckningar Inventarie för Solbacka läroverk och Gåsinge brandstation Registerkort för socialakter, serie I Reg kort för soc akter Odat Spr år D l O 2 O 3 D O 6 D7 O 8 E = Korrespondens El Socialakter (reg) Offerter och anbud Spr år n n Fl F2 F3

13 Södermanlands löns företagarförenings ek för arkiv A = Protokoll Sammanträdesprotokoll A 1 AU-protokoll A 2 Protokollsbilagor A 3 Stadgar 1969 Fl Trafiknämndens arkiv A = Protokoll A 1 Kollektivtrafiken Södertälje - Gnesta - Flen 1973 F 1 Stiftelsens Daga bostäder arkiv E = Korrespondens Handlingar och ritn Språr El Ej aktuella hyreskontr F 1 Verifikationer G 1

14 Valberedningskommitt6ns arkiv A = Protokoll A 1 Valnömndens arkiv A = Protokoll 1971 A 1

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden Bostadsförmedlingsnämnden

Läs mer

se Jättendals kommun: Kommunalstämman

se Jättendals kommun: Kommunalstämman Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbrukarnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

HASSELA KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

HASSELA KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Från 1952 gick Ilsbo kommun samman med Harmångers och Jättendals kommuner i Harmångers kommun. Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//54:1. Utskriftsdatum 2015-06-26 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54

RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//54:1. Utskriftsdatum 2015-06-26 RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND 54 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare RÅNEÅ KOMMUNALNÄMND

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun

F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun F d landskommuner (1863-1951) som nu ingår i Lunds kommun Bonderups kommun. Kommunalstämmans arkiv Bonderups kommun. Kommunalfullmäktiges arkiv Bonderups kommun. Kommunalnämndens arkiv Bonderups kommun.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior Serie D liggare och förteckningar: D I dagsverksjournaler och dagsverksböcker D II dagjournaler D III lantbruksjournaler

Läs mer

1(33) Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, 1964-1965* Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964

1(33) Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 12, 1964-1965* Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964 Sammanträdesdatum: tisdagen 14 januari, 1964 3 Arbetsutskottet 4 Tecknandet av postgirokontot 5 Tecknande av bankkonton 6 Familjebostadsbidrag 7 Familjebostadsbidrag. Överklagning 8 Kungl. Maj:ts beslut

Läs mer

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun

En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970  Sollefteå kommun En bygd i förändring En krönika om Långsele storkommun 1952 1970 Sollefteå kommun En bygd i förändring Källa: Kommunalnämndens och kommunfullmäktiges protokoll. Arkivet ordnades och förtecknades under

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer

GNESTA KOMMUN barnavårdsnämnden 1952 1973

GNESTA KOMMUN barnavårdsnämnden 1952 1973 Sammanträdesdatum 1951 09 19 1 Val av justeringsmän 2 Utgift- och inkomststat för barnavårdsnämnden 1952 Sammanträdesdatum 1952 02 12 2 Förordnande av barnavårdsmän 3 Förordnande av fosterbarnsinspektörer

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1953 C. IL Holmqvists Boktryckeri AB, Göteborg, 1954. H =,, Handlingar. Aum.: P = Stadsfullmaktiges Protokoll. år 1953 Mölndals Stadsfullmäktiges

Läs mer

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 2011-06-30 Sofia Särdquist kommunarkivarie 1 Inledning Följande arkivbeskrivning är ett gemensamt dokument för samtliga pågående kommunala arkivbildare

Läs mer

Örebro stad. Karolinska skolan.

Örebro stad. Karolinska skolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2014-10-03 Historik Handlingar omfattar tiden 1600-1975 Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola, har under olika namn och i olika former fungerat

Läs mer

Arkiv: 1347 Östergötlands Köpmannaförbund Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 1347 Östergötlands Köpmannaförbund Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1912 1923 Serien i arkivkartong. Inbunden. I volymen ingår även E:1 och F:1. 2 1926 1934 Dessa protokoll satt i en protokollsbok som var skadad och mycket smutsig. Jag

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll n inbunden om inte annat anges 1 1941-1942 2 1943 Samfällda drätselkammaren 3 1943 1:a och 2:a avdelningen 4 1944 Handlingar bundna tillsammans med protokollet 5 1945-1950 AK 6 1951

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1900 02 04 2 Val av ledamöter i bevillningsberedning 3 Val av fjärdingsman 4 Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden 5 Anställande av en person med uppdrag att verkställa desinfektion

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1911 01 28 1 Förlust av mångårig och aktad ledamot som med döden avgått 2 Justering av föregående protokoll 3 Rotelfördelning 4 Emottagande av debetsedlarna 5 Blankett för betalning av

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, 1958-1963*

Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:10, 1958-1963* Sammanträdesdatum: onsdag 29 januari, 1958 3 Organisationsplan för civilförsvarsområdet 4 Avloppsfrågan för Lövnäsområdet (bilaga nr.1) 5 Skrivbiträdestjänsten å folkskolexpeditionen (bilaga nr.2) 6 Bostadshyror

Läs mer

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015 Administration av sammanträden Anteckningar arbetsplatsträffar (personalmöten) Anteckningar teammöten, informationsmöten - Kronologisk ordning Pärm/Vkatalog 5 år Bevaras - V-katalog Gallras efter 5 år

Läs mer

Bilaga till RA-MS 2005:56

Bilaga till RA-MS 2005:56 Bilaga till RA-MS 2005:56 1(63) Anvisningar till gallringsplan för statens vattenfallsverk Kolumn 1. Rubrik De här redovisade handlingarna utgöres oftast av blanketter. Dessa är upptagna i alfabetisk ordning

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4 Ordning och reda bland föreningens handlingar Några ord på vägen Elisabeth Celander Grete Solberg LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie 1 (41) Innehåll Om dokumenthanteringsplanen... 3 Handlingar... 3 Allmänna handlingar... 3 Gallring... 4

Läs mer