VICE SER golf och SkattER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VICE SER golf och SkattER"

Transkript

1 SERVICE golf och skatter

2 1 1 Inledning 1997 utfärdade SGF ett faktablad, Golf och Skatter. Bifogat omarbetat och uppdaterat faktablad innehåller nu aktuella regler på området. Faktabladet inleds med en allmän del som upptar avsnitt som brukar vara de vanligaste frågeställningarna samt aktuella frågor på skatteområdet. Därefter följer en del med beskrivning av skatte- och momskonsekvenser vid olika sätt att driva golfverksamhet enligt följande: Golfklubb äger eller hyr golfanläggning och ansvarar för drift och verksamhet som anläggningsägare. Ev. arrendeavtal Golfklubb Golfverksamhet Klubbverksamhet Anläggningsägare Anläggningsdrift Golfklubb har ett helägt golfab. Klubben äger eller hyr golfanläggning och bolaget bedriver golfverksamhet. Ev. arrendeavtal Golfklubb Klubbverksamhet Anläggningsägare Nyttjanderättsavtal Golf AB Golfverksamhet Anläggningsdrift Golfklubb har ett helägt golfab. Bolaget äger eller hyr golfanläggning och bedriver golfverksamhet som anläggningsägare. Golfklubb Klubbverksamhet Ev. arrendeavtal Nyttjanderättsavtal Golf AB Golfverksamhet Anläggningsägare Anläggningsdrift

3 2 Golfklubb har nyttjanderätt till golfanläggning. Anläggningsägare bedriver golfverksamhet. Ev. arrendeavtal Nyttjanderättsavtal Anläggningsägare Golfverksamhet Golfklubb Klubbverksamhet Golfklubb har nyttjanderätt till golfanläggning. Golfklubben bedriver klubb- och golfverksamhet. Ev. arrendeavtal Anläggningsägare Nyttjanderättsavtal Golfklubb Klubbverksamhet Golfverksamhet Anläggningsägare bedriver golfverksamhet (golfklubb saknas). Ev. arrendeavtal Anläggningsägare Golfverksamhet Som alltid när det gäller skatter sker ständigt förändringar och man bör kontakta sin rådgivare i skattefrågor i konkreta fall, speciellt gällande moms och inkomstskatt. Det är skatteexperter hos Ernst & Young AB som har omarbetat 1997 års upplaga av Golf och Skatter. Specialister inom respektive ämnesområde har gått igenom de olika avsnitten. Kontaktpersoner hos Ernst & Young AB är: Lars Arvidsson, inkomstskatt Lena Westfahl, mervärdesskatt Stockholm december 2007

4 3 1 Inledning 1 2 Definitioner...5 Del 1. 3 Golfklubbens skattskyldighet för rörelseinkomster Intäkter med naturlig anknytning Intäkter som av hävd finansierat verksamheten Intäkter från restaurang och golfshop Huvudsaklighetsbedömning Golfklubbens skattskyldighet Inkomstskatt Fastighetsinkomster Fastighetsskatt Klubbens skattskyldighet för förmögenhet Golfklubbens deklarations- och uppgiftsskyldighet Ett golfaktiebolags skatt- och deklarationsskyldighet Arbetsgivarrollen, arbetstagarbegreppet och F-skattsedel Skyldighet att lämna kontrolluppgift Arbetsgivaravgifter, preliminär skatt mm Skattedeklaration Lathund Arbetsgivaravgifter, Skatteavdrag, Kontrolluppgift Golfklubbens skattskyldighet till moms Vad är blandad verksamhet i momssammanhang? Moms på fastighetsintäkter Fastighet frivillig skattskyldighet till moms Skattskyldighetens upphörande Jämkning Sammanfattning frivilligt skattskyldighet Uttagsbeskattning moms på egenregiarbeten Spelrätter och avgifter Inkomstskatt Moms Faktureringsskyldighet samt samfakturering av spelrätts- och medlemsavgift Jämförelse av mervärdesskatteplikten mellan golfklubb och golfab Sponsring Inkomstskatt Ideell förening Sponsring Aktiebolag Sponsring företagets avdragsrätt Reklam Representation Personalkostnad Reklamskatt Moms Stipendier Generellt Inkomstskatt Givaren Arbetsgivaravgifter...31

5 Preliminärskatt Kontrolluppgift Mottagaren Exempel Exempel Exempel Exempel Moms Styrelsearvode Generellt Inkomstskatt Förmåner Givaren Arbetsavgifter Preliminärskatt Kontrolluppgift Mottagaren Moms Aktuellt Momsskattesats vid tillhandahållande av idrottstjänster respektive upplåtelse av idrottsanläggning Idrottstjänster Upplåtelse av idrottslokal Skattesatsutredningen; Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt? Mervärdesskatteutredningens betänkande Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv (SOU 2002:74) Betänkandet Nya skatteregler för idrotten, SOU 2006: Del Skattekonsekvenser vid olika driftsformer Skattekonsekvenser när golfklubb äger eller hyr golfanläggning och ansvarar för drift och verksamhet Inkomstskatt Moms Skattekonsekvenser när golfklubb har ett helägt golfab. Klubben äger eller hyr golfanläggning och bolaget bedriver golfverksamhet Inkomstskatt Moms Skattekonsekvenser när golfklubb har ett helägt golfab. Bolaget äger eller hyr golfanläggning och bedriver golfverksamhet Inkomstskatt Moms Skattekonsekvenser när extern part äger eller hyr golfanläggning och golfklubben eller den externa parten bedriver golfverksamhet Golfklubb har nyttjanderätt till golfanläggning. Anläggningsägare bedriver golfverksamhet och ger ut eventuella spelrätter Golfklubb har nyttjanderätt till golfanläggning. Golfklubben bedriver klubb- och golfverksamhet samt ger ut eventuella spelrätter Anläggningsägare bedriver golfverksamhet och utger spelrätter (klubb saknas)...50

6 5 2 Definitioner Golfverksamhet Klubbverksamhet Kapitalinsats/revers Medlemsavgift Spelavgift Årsavgift Spelrättsklubb/ spelrättsbevis Tillhandahållande av golfspel på anläggning innefattande bl.a. intäkter från greenfeeavgifter och drivingrange. Såväl golfklubb som golfab kan bedriva golfverksamhet. Ideell föreningsverksamhet som bedrivs av golfklubben och avser medlemsverksamhet, tävling, träning, ungdoms- och andra klubbarrangemang. Ett reverslån som medlem ger till golfklubb för finansiering av verksamhet. Lånet betalas tillbaka när utträde ur klubben sker, i enlighet med de klubbstadgar som gällde då lånet gavs. En årlig avgift som erläggs för medlemskap i golfklubb. Medlemskap kan inte erhållas i ett bolag, endast i en förening. Årlig avgift som tas ut av golfklubb eller golfab (som inte har ett system med spelrättsbevis). Medlems- och spelavgift tillsammans kallas ofta för årsavgift. För att få spela på golfanläggningen som medlem krävs vanligtvis betalning av både medlems- och spelavgift. En golfklubb som finansierar sin verksamhet genom ett system med upplåtelse av spelrätter via utfärdande av särskilda spelrättsbevis. Ett register upprättas med spelrättshavarna. Spelrättshavaren tillåts överlåta/sälja spelrätten vid utträde ur klubben, d.v.s. ingen återbetalning sker till medlemmen, jämför kapitalinsats. Avgift för spelrättsbevis Avgiften erläggs i samband med köp eller överlåtelse av spelrättsbevis. Ett spelrättsbevis kan utges av golfklubb eller golfab eller annan som bedriver golfverksamhet. Innehav av spelrättsbevis utgör en förutsättning för golfspel på anläggning i kombination med erläggande av spelrättsavgift och i förkommande fall även medlemsavgift till golfklubb. Spelrättsavgift Greenfee Årlig avgift som tas ut av golfklubb eller golfab, som har ett system med spelrättsbevis, för rätten att spela på anläggningen. De personer som innehar spelrättsbevis debiteras avgiften. Gästavgift som erläggs för rätten att spela på anläggningen vid enstaka eller fler tillfällen. Avgiften kan även erläggas av medlem med s.k. greenfeespelrätt.

7 6 Del 1 3 Golfklubbens skattskyldighet för rörelseinkomster En golfklubb som uppfyller kravet på att vara en allmännyttig ideell förening är begränsat skattskyldig. För att en ideell förening skall anses allmännyttig skall följande förutsättningar vara uppfyllda: föreningen skall ha till huvudsakligt syfte att främja sitt idrottsliga ändamål föreningen skall uteslutande eller så gott som uteslutande tillgodose sitt idrottsliga ändamål föreningen måste vara öppen och inte vägra någon inträde som medlem samt föreningen måste bedriva verksamhet som skäligen svarar mot avkastningen på föreningens tillgångar. Ideella föreningar som uppfyller de fyra ovan nämnda kraven är skattskyldiga endast för inkomst av näringsverksamhet. Även inkomst av näringsverksamhet kan vara skattefri under vissa förutsättningar. Det krävs att föreningen använder inkomsterna i och för den idrottsliga verksamheten. Det krävs därför att föreningen bedömt ungefär över en femårsperiod använder ca 80 procent av de annars skattepliktiga inkomster i denna idrottsliga verksamhet. Det har betydelse för den skattemässiga behandlingen vilken typ av inkomster det är fråga om. Man kan dela upp inkomsterna i olika kategorier: skattefria inkomster rörelseinkomster med naturlig anknytning till golfen rörelseinkomster som av hävd finansierat det ideella arbetet övriga rörelseinkomster med ett inre samband med golfen övriga rörelseinkomster utan ett inre samband med golfen För rörelseinkomster i en allmännyttig ideell förening gäller att inkomsten är skattefri om den till huvudsaklig del härrör från verksamhet som antingen har anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller av hävd utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete. Om den kommersiella rörelsen bedrivs med ideella arbetsinsatser av föreningens medlemmar, skall samtliga rörelseverksamheter anses ha ett sådant inre sammanhang att de ingår i en och samma rörelse. 3.1 Intäkter med naturlig anknytning Exempel på intäkter som är skattefria p.g.a. den ideella verksamheten eller som kan anses ha en naturlig anknytning till golfen är: Medlemsavgifter Anmälningsavgifter

8 7 Greenfeeavgifter Skåpintäkter Lektionsintäkter Startavgifter Drivingrangeavgifter Köavgifter Städavgifter Kravet på naturlig anknytning skall också anses uppfyllt om klubbens kommersiella verksamhet har karaktär av service till medlemmarna. Exempel på detta är t ex försäljning i mindre skala av förfriskningar eller idrottsartiklar i sina klubblokaler. 3.2 Intäkter som av hävd finansierat verksamheten Exempel på intäkter som är skattefria för golfklubben p g a hävd är; Sponsorintäkter Reklamintäkter Bingointäkter Lotteriintäkter Försäljning av programblad m m Inkomster av kommersiell verksamhet med anställd personal av större omfattning skall beskattas, om inkomsterna inte är skattefria på grund av hävd eller naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål. 3.3 Intäkter från restaurang och golfshop Är inkomster från en av klubben bedriven restaurangverksamhet skattepliktig för golfklubben? Av förarbetena till lagstiftningen framgår att om en ideell förening bedriver en liten serveringsverksamhet som en service till medlemmarna, är denna inkomst befriad från inkomstskatt. En golfklubbs restaurang kan normalt inte anses vara en sådan liten serveringsverksamhet som man åsyftat i lagen. Inkomsterna från sådan rörelse skall som regel beskattas. Det innebär att skattskyldighet föreligger om verksamheten i huvudsak riktar sig till andra än medlemmar. Är en golfshop som drivs av golfklubben befriad från skatt? Bedrivs shopen ideellt och i mycket liten skala skulle man kunna påstå att verksamheten är av servicekaraktär till medlemmarna och därför skattefri. Det är sannolikt ett mycket begränsat antal golfshopar som drivs i så liten skala att de skulle kunna uppfylla kravet för skattebefrielse p.g.a hävd. 3.4 Huvudsaklighetsbedömning Rörelseinkomsterna i en allmännyttig förening är undantagna från inkomstskatt om de till huvudsaklig del härrör från verksamhet som antingen har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete.

9 8 Om flera kommersiella verksamheter bedrivs med ideella arbetsinsatser av föreningens medlemmar, ska samtliga rörelseverksamheter anses ha ett sådant inre sammanhang att de ingår i en och samma förvärvskälla. Vid bedömningen av beskattningen för en allmännyttig förenings rörelseinkomster måste först fastställas om det finns rörelseinkomst som har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller kan hänföras till begreppet hävd. Finns både skattefria och skattepliktiga rörelseinkomster som härrör från verksamheter som bedrivs med ideella arbetsinsatser, ska beskattningen av dessa verksamheter avgöras på grundval av en huvudsaklighetsbedömning. Rörelsen ska i sin helhet beskattas eller i sin helhet undantas från beskattning. För skattefrihet krävs att förvärvskällans inkomster till huvudsaklig del, dvs. till åtminstone procent härrör från den skattefria delen. Är den skattefria delen mindre ska all rörelseinkomst beskattas.

10 9 4 Golfklubbens skattskyldighet 4.1 Inkomstskatt Vi har konstaterat att en golfklubb kan ha både skattefria och skattepliktiga intäkter. Om klubben skall beskattas för vissa inkomster, vilken skattesats är aktuell? För den inkomst som är skattepliktig för den ideella föreningen blir skattesatsen 28 procent. Avsättning till periodiseringsfond får ske på samma sätt som i ett aktiebolag. Skattebasen är den nettointäkt som hänför sig till inkomsten. Således får kostnader direkt hänförliga till den skattepliktiga inkomsten dras av. Det skall här också tilläggas att den ideella föreningen har rätt till ett grundavdrag från den taxerade inkomsten. Grundavdraget är kronor. 4.2 Fastighetsinkomster Inkomster av fastighet som golfklubben äger är skattefria om fastigheten till mer än hälften används i den idrottsliga verksamheten. Med fastighet i detta sammanhang avses t ex byggnad som klubben äger trots att denna står på annans mark. Är klubbens hyresintäkter/arrendeintäkter avseende shopen eller restaurangen skattepliktiga? Det första man måste fråga sig är om det är en byggnad som hyrs ut eller en rörelse som sådan. Hyr man bara ut tomma lokaler måste man se till vad fastigheten används till i övrigt. Är mer än hälften uthyrd skall arrende/hyresinkomsten beskattas. Används dock fastigheten till mer än hälften av den ideella föreningen blir arrendeintäkten befriad från skatt. Hyr man ut lokaler med tillhörande specialutrustning som behövs för att driva t.ex. restaurangverksamhet kan det vara fråga om utarrendering av rörelse. Denna inkomst saknar naturligt samband med idrotten och skall som regel beskattas. 4.3 Fastighetsskatt En fastighet som ägs av en ideell förening skall inte åsättas ett taxeringsvärde och sålunda inte beskattas för fastighetsskatt om fastigheten till övervägande del används i den idrottsliga verksamheten. Med övervägande del avser man mer än 50 procent. Det är sålunda samma regler för skattebefrielse som vid inkomstbeskattningen. Detta leder alltså till att om en golfklubb har en fastighet som endast inrymmer utarrenderad shop och restaurang skall inte bara inkomstskatt erläggas utan även fastighetsskatt tillkommer. Fastighetsskatten är 1 procent av taxeringsvärdet för byggnader taxerade som småhus och småhus på jordbruksenhet. Flera klubbar betalar felaktig fastighetsskatt och man bör se upp så man inte betalar den i onödan. Om klubbens fastigheter skulle vara felaktigt taxerade kan omprövning av fastighetstaxeringen begäras hos Skatteverket.

11 Klubbens skattskyldighet för förmögenhet Förmögenhetsskatt skall erläggas för de tillgångar som ingår i klubbens inkomstskattepliktiga verksamheter med undantag av rörelsetillgångar. Detta innebär i praktiken att ytterligt få klubbar kommer att behöva betala förmögenhetsskatt. Förmögenhetsskatten är 1,5 promille av den del av den beskattningsbara förmögenheten som överstiger kronor.

12 11 5 Golfklubbens deklarations- och uppgiftsskyldighet En allmännyttig ideell golfklubb är skyldig att avlämna inkomstdeklaration om: skattepliktiga inkomster överstiger kronor på ett år eller skattepliktig förmögenhet överstiger kronor eller fastighetskatt skall erläggas eller särskild löneskatt å pensionskostnader skall erläggas eller mervärdeskatt skall redovisas En s.k. särskild uppgift lämnas i likhet med andra allmännyttiga ideella föreningar. Det är samma blankett INK 3 för den särskilda självdeklarationen och för särskild uppgift, bara olika sidor. 5.1 Ett golfaktiebolags skatt- och deklarationsskyldighet Golfverksamhet som drivs i form av ett aktiebolag är skattepliktig för alla sina inkomster. Aktiebolag är ej föremål för förmögenhetsskatt. GolfAB är deklarationsskyldiga för alla inkomster som överstiger 100 kronor. Skatt utgår med 28 procent på nettointäkten. Ett aktiebolag får innan beskattning sker göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond med 25 procent av överskottet av näringsverksamhet före avdraget. 5.2 Arbetsgivarrollen, arbetstagarbegreppet och F-skattsedel Med arbetsgivarrollen följer diverse skyldigheter som åvilar en golfklubb när det gäller skatter och avgifter till följd av att man utbetalar olika typer av ersättningar och förmåner till någon som är arbetstagare eller uppdragstagare. Trots att den ideella golfklubben har en mycket begränsad skattskyldighet inverkar denna begränsning inte på klubbens skyldigheter i egenskap av arbets-/uppdragsgivare. Klubben måste således svara för preliminärskatteavdrag, inbetalning av arbetsgivaravgifter och avlämna kontrolluppgifter på samma sätt som en vanlig arbets-/uppdragsgivare. Dessa bestämmelser omfattar naturligtvis även golfab. Observera att om styrelseledamöter och kommittéledamöter slipper betala hela eller delar av medlemsavgiften är detta att se som ersättning för utfört arbete och skall därför behandlas som andra ersättningar. Den skattemässiga gränsdragningen mellan arbetstagare och självständiga företagare sker genom en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Det är numera enklare att avgöra om skatteavdrag skall göras eller inte på ersättning för ett arbete som utförts. Det är typen av skattsedel som avgör. Betalas ersättning ut till en person som har A-

13 12 skattsedel är man skyldig att göra skatteavdrag vid utbetalningstillfället. Detta gäller oavsett om uppdragstagaren är en fysisk eller juridisk person och oavsett om ersättningen är huvudsaklig inkomst eller sidoinkomst. Om någon åberopar en F-skattsedel skall skatteavdrag inte ske. Betalar man ut ersättning till någon fysisk person med A-skatt skall dessutom arbetsgivaravgift erläggas eftersom personen betraktas som anställd. Rent praktisk kan man konstatera att det är typen av skattsedel som avgör om det är en arbetstagare eller en egen företagare. Notera dock att om en fysisk eller juridisk person åberopar en F-skattsedel när det uppenbart är fråga om anställning skall klubben skriftligen meddela skattemyndigheten detta. Klubben kan annars tillsammans med uppdragstagaren bli ansvarig för skatt och sociala avgifter på ersättningen. 5.3 Skyldighet att lämna kontrolluppgift En golfklubb som betalat ersättning till en person med sammanlagt 100 kronor under ett år skall lämna kontrolluppgift till Skatteverket. Gränsen på 100 kronor gäller oavsett om ersättningen består av kontanter eller förmåner. Utgör ersättningen för mottagaren inkomst av näringsverksamhet skall ingen kontrolluppgift lämnas. Detta innebär t ex att om en professionell golfspelare som vinner en tävling och erhåller ett pris som överstiger 100 kronor behöver ingen kontrolluppgift lämnas. Anledningen är att den professionella golfspelaren anses bedriva näringsverksamhet och inte är att anse som anställd. Han skall själv ombesörja inbetalning av skatt samt sociala avgifter (egenavgifter). Förutsättning för att klubben inte skall anses ha denna skyldighet är att en F-skattsedel uppvisas. Ett annat sätt är att ange på faktura eller dylikt att man har F-skattsedel. 5.4 Arbetsgivaravgifter, preliminär skatt mm. Ett annat ord för arbetsgivaravgifter är sociala avgifter och egenavgifter. När en fysisk person bedriver rörelse dvs. är näringsidkare, skall han erlägga s.k. egenavgifter. Huvudregeln är att arbetsgivaravgifter skall erläggas av arbetsgivaren eller annan som under året betalt ut ersättning i pengar eller andra skattepliktiga förmåner för utfört arbete som uppgått till minst kronor per år till samma mottagare. För att underlätta utbetalningar av mindre summor av ersättningar och förmåner som en allmännyttig ideell förening med idrottsligt ändamål betalar till en idrottsutövare, som inte är att betrakta som näringsidkare, föreligger befrielse från arbetsgivaravgifter om den årliga ersättningen/förmånen understiger ett halvt basbelopp (2007 = kronor). Att klubben slipper betala arbetsgivaravgift innebär inte att beloppet är skattefritt för mottagaren. Kontrolluppgift skall lämnas och mottagaren skatta för det på vanligt sätt. Tänk också på att om ersättningen uppgår till t.ex kronor skall arbetsgivaravgift erläggas på hela summan.

14 13 Med idrottsutövare avses tränare, funktionärer, lagledare, domarfunktionärer, aktiva idrottare etc. vilkas medverkan är en direkt förutsättning för den idrottsliga verksamheten i föreningen. Däremot är de personer som huvudsakligen sysslar med administrativa uppgifter undantagna, t.ex. styrelseledamöter. OBSERVERA att halva basbeloppsregeln endast gäller ersättningar som betalas av en allmännyttig ideell förening. Arbetsgivaravgiften för 2007 är 32,42 procent av lönen. För samtliga ersättningar och förmåner skall preliminärskatteavdrag ske. Skatteavdragsskyldighet föreligger inte om den kontanta ersättningen uppgår till högst kronor. Preliminärskatteavdrag skall ske om A-skattsedel eller ingen skattsedel uppvisas. Är man att betrakta som den som utger mottagarens huvudsakliga inkomst skall skatteavdrag ske enligt skattetabellerna. Är det mottagarens sidoinkomst skall skatteavdrag ske med 30 procent av utgivna ersättningen och skattepliktiga förmånerna. Preliminärskatteavdrag behöver inte ske om ersättningen faller under den s.k. halva basbeloppsregeln. Har ersättningen eller förmånen utgivits till någon som vid årets ingång fyllt 65 år skall inte arbetsgivaravgifter erläggas för denna person utan löneskatt. Löneskatt är skattedelen av arbetsgivaravgifterna. Löneskatten utgår med 24,26 procent (2007). Rent praktiskt betalas löneskatten genom skattedeklarationen, dvs. samtidigt med de vanliga arbetsgivaravgifterna. Löneskatt skall också erläggas på en arbetsgivares kostnader för anställdas pensionsförmåner. Denna löneskatt påförs på slutskattsedeln och underlaget skall anges på blankett 3 för inkomstskatt. 5.5 Skattedeklaration Arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt och avdragen preliminär skatt skall redovisas varje månad i en skattedeklaration. Skattedeklarationen och skatteinbetalningen som skall göras till golfklubbens skattekonto skall vara Skatteverket tillhanda senast den 12:e i månaden efter utbetalningsmånaden. (Skattedeklaration för företag med momsomsättning över msek 40 skall vara Skatteverket tillhanda senast den 26:e i månaden efter utbetalningsmånaden.) Skatteverket skickar varje månad ut skattedeklarationer till de golfklubbar som är registrerade som arbetsgivare.

15 Lathund Arbetsgivaravgifter, Skatteavdrag, Kontrolluppgift Ersättning till aktiv idrottsutövare/funktionär Ersättning Från 100 kr upp till ½ basbelopp Ett ½ basbelopp och högre Kontrolluppgift Arbetsgivaravg. Skatteavdrag Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ersättning till övrig personal Ersättning Kontrolluppgift Arbetsgivaravg. Skatteavdrag Från kr Ja Nej Nej Ja Ja Ja

16 15 6 Golfklubbens skattskyldighet till moms Som vi konstaterat tidigare är i regel de flesta av golfklubbens intäkter befriade från inkomstskatt. Detta gäller även momsen. Enligt momslagen är entréavgifter till idrottsevenemang eller avgifter för att utöva idrottslig verksamhet undantagna från moms om verksamheten tillhandahålls av staten, kommun eller allmännyttig ideell förening. Genom detta kan vi slå fast att golfspel i en allmännyttig ideell förening inte är momspliktigt. Blir det moms på golflektioner/golfskolor? Med utövande av idrottslig verksamhet avses inte bara praktiskt utövande av sport eller idrott. Även sådan idrottslig verksamhet som till mindre delar består av ett teoretiskt inslag omfattas. Som exempel nämner Skatteverket golfskolor. Svaret är därför att det inte skall utgå moms på golflektioner/golfskolor när dessa tjänster tillhandahålls från golfklubben om denna är en allmännyttig ideell förening som undantas från inkomstbeskattning (se vidare nedan under 10. Aktuellt ). Den ideella föreningen ska inte heller ta ut moms på reklamintäkter under förutsättning att dessa är inkomstskattebefriade (se vidare nedan under 9.4 Reklamskatt ). 6.1 Vad är blandad verksamhet i momssammanhang? Om en klubb (allmännyttig ideell förening) har inkomster för vilka den skall beskattas, t.ex. restaurang eller shop, så skall den registrera sig till moms för denna verksamhet. Resultatet blir att moms tas ut på intäkterna i just denna verksamhet och att avdrag erhålls för den moms som är direkt hänförlig till kostnader i denna verksamhet. Man erhåller dock inget avdrag för den moms som är hänförlig till kostnader som hör till den övriga skattefria verksamheten. Klubben har i detta fall s.k. blandad verksamhet i momshänseende. Vid blandad verksamhet har man även rätt att dra av viss del av den moms som är hänförlig till gemensamma kostnader, dvs. gemensamma för såväl den verksamhet som är momspliktig som för den som inte är momspliktig. Det är ett komplicerat avdragssystem och den klubb som har blandad verksamhet bör rådgöra med expertis för att reda ut vilken moms man har rätt att dra av. Något förenklat kan sägas att full avdragsrätt föreligger för ingående moms som är hänförlig till den momspliktiga verksamheten, emedan ingen avdragsrätt föreligger för den ej momspliktiga verksamheten. För ingående moms som är gemensam ska en uppdelning göras på den skattepliktiga, respektive den ej skattepliktiga delen. Vid en sådan uppdelning ska den fördelningsgrund användas som på mest rättvisande sätt visar hur anskaffningarna har förbrukats i de olika verksamhetsdelarna. Exempel på fördelningsgrunder kan vara omsättning, lokalyta eller nedlagd tid hos personalen.

17 Moms på fastighetsintäkter Huvudregel: Upplåtelse av fastighet är inte momspliktigt. Frågan som följer är då vad som enligt mervärdesskattelagen utgör fastighet. Förutom jord (mark) anses som fastighet även byggnad, ledning, stängsel eller liknande anläggning som anlagts på marken och som tillhör markägaren eller annan än ägaren till jorden. Detta innebär att om en golfklubb eller ett golfab äger banan och byggnader men inte marken anses de ändå som fastighetsägare. De kan således, om övriga förutsättningar är uppfyllda (se respektive avsnitt): begära frivillig skattskyldighet, d v s ansöka om att momsbelägga del av fastighetsintäkten bli föremål för uttagsbeskattning Fast inredning och annat som tillförts byggnaden som sådan för byggnadens allmänna funktion, ingår också i mervärdesskattelagens fastighetsbegrepp. Sådan fast inredning som anskaffats för att direkt användas i viss verksamhet anses dock inte vara del av fastighet. Detta medför att t ex klädskåp eller skåp för golfbagar inte är att anse som fastighet eftersom dessa tillförts byggnaden för att direkt användas i golfverksamheten. Upplåtelse av förvaringsskåp är momspliktigt om det är annan än klubben (allmännyttig ideell förening) som hyr ut dessa. För den ideella golfklubben som hyr ut dylika skåp till sina medlemmar har detta ingen betydelse men för ett golfab innebär det skyldighet att debitera moms på denna skåputhyrning med 25 procent. En golfklubb som äger en bana och hyr ut den till ett golfab kan ansöka om frivillig skattskyldighet för momsen eftersom golfab kommer att bedriva momspliktig verksamhet på banan (tillhandahållande av idrott). Om däremot uthyrning sker till en golfklubb, t.ex. från ett aktiebolag som äger banan kan någon frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt för uthyrningen inte medges eftersom golfklubben inte kommer att bedriva momspliktig verksamhet på banan. En allmännyttig ideell förenings tillhandahållande av idrottstjänster är undantaget från mervärdesskatt. Observera att uthyrning av enbart mark (utan golfanläggning) alltid är en momsfri transaktion som det inte går att få frivillig skattskyldighet för. Bolaget kan drabbas av uttagsbeskattning för de egenregiarbeten som bolagets personal utför på banan i det fall den uthyrs till en golfklubb (se vidare nedan under 6.4). Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked från den 29 januari 1998 ansett att upplåtelse av golfbana till en golfklubb inte kan anses som en från skatteplikt undantagen fastighetsupplåtelse utan en s.k. korttidsupplåtelse. Den aktuella klubben hade ingått ett nyttjanderättsavtal som löpte på 40 år med ägaren till en golfbana. Avtalet gav klubbens medlemmar rätt att för, och i samband med, golfspel använda aktuell golfbana. För sina rättigheter enligt avtalet skulle klubben för varje medlem med spelrätt till ägaren överlåta dels hela den kapitalinsats som medlemmen var skyldig

18 17 att betala, dels 90 procent av medlemmens årsavgift. S.k. greenfee-avgifter tillföll också ägaren till anläggningen. Ägaren hade även rätt att disponera golfbanan för företagsgolf och egna tävlingar. Enligt Skatterättsnämnden kan en upplåtelse av idrottsanläggning utgöra en momsfri fastighetsupplåtelse endast i vissa speciella situationer såsom när ett företag för en längre tid och med uteslutande av alla andra hyr en idrottsanläggning eller idrottslokal. Förhandsbeskedet får tolkas så att endast långtidsuthyrning, och med uteslutande av alla andra, av en idrottsanläggning kan omfattas av undantaget från skatteplikt för fastighetsuthyrning (för vilken frivillig skattskyldighet kan sökas under vissa förutsättningar, se vidare nedan under 6.3), medan övriga tillhandahållanden av idrottsanläggningar utgör tillhandahållande av idrottstjänst. En idrottstjänst är skattefri om den tillhandahålls av en golfklubb (en allmännyttig ideell förening) men ska beläggas med 6 procent moms om upplåtaren är ett bolag. Förhandsbeskedet ger även stöd för uppfattningen att en klubb kan anses som ett antal idrottsutövare (se vidare nedan under 10. Aktuellt ). 6.3 Fastighet frivillig skattskyldighet till moms Huvudregeln är att uthyrning av fast egendom inte är momspliktig. Det finns naturligtvis ett undantag som bekräftar även denna regel, och den kallas på fackspråk för frivillig skattskyldighet. Frivillig skattskyldighet innebär att en fastighetsägare eller en första- respektive andrahandshyresgäst, som hyr ut en fastighet till en person som bedriver momspliktig verksamhet på den fastigheten, frivilligt kan registrera sig till moms. Observera så här långt att uthyraren måste vara fastighetsägare eller första- respektive andrahandshyresgäst och att uthyrarens hyresgäst måste bedriva momspliktig verksamhet i den uthyrda lokalen/på anläggningen. Varför vill man då frivilligt registrera sig till moms? Svaret är att fastighetsägaren som hyr ut fastighet/anläggning då får rätt att retroaktivt dra av den moms som erlagts för ny-, till- eller ombyggnad om den frivilliga skattskyldigheten medges inom tre år från utgången av det kalenderår då ny-, till- eller ombyggnaden var färdigställd (slutbesiktning). Detta innebär också att löpande avdrag medges för ingående moms på driftskostnader. Observera att detta s.k. retroaktiva avdrag inte kan göras om banan tas i bruk innan ansökan om frivillig skattskyldighet sänds in till Skatteverket. Skatteverket anger att ansökan om frivillig skattskyldighet för uthyrning av lokalen/anläggningen ska komma in till Skatteverket senast under kalendermånaden efter den månad hyresgästen tillträdde lokalen/anläggningen. Det är alltså viktigt att notera att ansökan om frivillig skattskyldighet för uthyrning av golfanläggningen ska ske innan den tas i bruk, i annat fall kan avdrag inte ske direkt för hela byggmomsen utan då får avdrag ske genom jämkning (se angående jämkning nedan under 6.3.2) vilket innebär att 1/10 av byggmomsen betalas tillbaka per år, under den tid som kvarstår av en 10-årsperiod räknat från slutbesiktning. Detta innebär dessutom att den skattskyldige kan gå miste om avdragsrätt för en del av momsen. Om uthyrningen t.ex. sker först år 3 efter slutbesiktningen så kommer avdrag inte att kunna ske för 2/10 av byggmomsen. För det fall en klubb har kostnader för ny-, till- eller ombyggnad idag, men uthyrning med frivillig skattskyldighet sker till ett dotterbolag (eller annan person som kommer att bedriva momspliktig golfverksamhet på banan) inom tre år från slutbesiktning av byggåtgärderna, ska alltså klubben se till att skicka in en ansökan om frivillig

19 18 skattskyldighet till Skatteverket innan dotterbolaget flyttar in, eller senast under kalendermånaden därefter. När det gäller det retroaktiva avdraget räknas treårsperioden från det att byggnadsarbetena har utförts. Moms på driftskostnader får dras av fr.o.m. registreringen men inte retroaktivt. Eftersom frivillig skattskyldighet gäller för upplåtelse av fastigheten ska hyran beläggas med moms. Hyresgästen som bedriver momspliktig verksamhet på fastigheten kan göra avdrag för den moms denne betalar på hyran. Skattskyldighet medges tidigast från den dag då skriftlig ansökan kommit in till skattemyndigheten, därför gäller det att ansökan skickas in i tid. Retroaktivt avdrag för kostnader avseende ny-, till- eller ombyggnad får i sin helhet göras den första redovisningsperioden när fastighetsägaren har blivit skattskyldig Skattskyldighetens upphörande Ansökan om skattskyldighet till moms för uthyrning av fast egendom är frivillig. Den fastighetsägare som en gång blivit registrerad kan dock inte frivilligt gå ur systemet annat än vid försäljning av fastigheten om såväl säljare som köpare är överens om att den frivilliga skattskyldigheten ska upphöra. I annat fall kan utträde ske ur systemet först när förutsättningarna för skattskyldighet inte längre föreligger, t.ex. om uthyrning sker till någon som inte bedriver momspliktig verksamhet på fastigheten. Om så är fallet kan fastighetsägaren även bli skyldig att återbetala (jämka) den byggmoms han fått avdrag för. Detta kan inträffa t.ex. om en skattskyldig hyresgäst flyttar och fastigheten hyrs ut till en icke mervärdesskattepliktig hyresgäst, eller om fastigheten säljs eller förstörs så att den inte längre kan användas Jämkning En s.k. korrigeringstid om tio år löper från och med det år då ny-, till-, eller ombyggnationen har färdigställts. Om något inträffar så att användningen av fastigheten övergår från att användas i momspliktig verksamhet till ej momspliktig verksamhet under dessa tio år ska den ingående momsen jämkas med en tiondel för varje år. Om händelsen inträffar år tre ska alltså 7/10 av den ingående momsen jämkas. Jämkningen kan ske åt båda håll. Om ändring sker från användning i momspliktig verksamhet till ej momspliktig ska tidigare avdragen ingående moms betalas tillbaka till staten respektive om ändring sker från användning i ej momspliktig verksamhet till momspliktig ska tidigare ej avdragen ingående moms betalas ut till fastighetsägaren. Observera att de s.k. jämkningsreglerna endast gäller om den ingående momsen på investeringen (ny-, till-, eller ombyggnationen) uppgår till minst kronor Sammanfattning frivilligt skattskyldighet Huvudregel: Ingen moms på hyra av fastighet. Undantag: Förutsättningar: Frivillig skattskyldighet. Gäller endast fastighetsägare, förstahands- respektive andrahandshyresgäst.

20 19 Hyresgäst måste driva mervärdesskattepliktig verksamhet på fastigheten för att frivillig skattskyldighet ska kunna medges. Skriftlig ansökan skall skickas till skattemyndigheten. Frivillig skattskyldighet medges tidigast från den dag ansökan inkom till Skatteverket. Vilken moms får fastighetsägaren/hyresgäst som hyr ut med frivillig skattskyldighet dra av? Moms på löpande driftskostnader fr.o.m. momsregistreringen. Moms på ny-, till- och ombyggnad förutsatt att arbetet tillhandahållits högst tre år innan ansökan om frivillig skattskyldighet inkommit till skattemyndigheten. Övrigt Hyran beläggs med moms. Denna är avdragsgill för hyresgästen eftersom han bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet. Den moms som fastighetsägaren får in på hyran skall betalas till skattemyndigheten. Fastighetsägaren kan i vissa fall bli skyldig att jämka/återbetala avdragen moms. Kan en ideell golfklubb begära frivillig skattskyldighet? Ja, men endast under förutsättning att hyresgästen bedriver skattepliktig verksamhet på banan och i lokalerna som hyrs ut. Detta innebär att frivilligt inträde kan bli aktuellt vid uthyrning av banan till t.ex. ett golfab eller av restauranglokaler och shop. Kan ett golfab begära frivillig skattskyldighet vid uthyrning av bana eller byggnad till en golfklubb? Nej, eftersom golfklubben inte bedriver någon momspliktig verksamhet. Om golfklubben hyr ut banan med frivillig skattskyldighet bedrvier golfklubben momspliktig verksamhet på banan och då kan golfab ansöka om frivillig skattskyldighet för uthyrning till klubben.