SERVICE GOLF OCH SKATTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERVICE GOLF OCH SKATTER"

Transkript

1 SERVICE GOLF OCH SKATTER

2 Förord Denna faktaskrift är en omarbetad och utökad version av skriften som Svenska Golfförbundet (SGF) publicerade Vissa revideringar har gjorts de senaste tio åren av skatteexperter hos Ernst & Young AB. I samband med framtagandet av denna upplaga har Ernst & Young AB i samarbete med SGF gjort en större revidering och omstrukturering av innehållet. Vår förhoppning är att gällande regler och möjligheter till strukturering av golfverksamhet ska vara lättillgängliga genom publicering på SGF:s hemsida. Skattereglerna för den som bedriver golfverksamhet och anknytande verksamhet är ofta komplexa och inte helt enkla att ta till sig. Det gäller framför allt moms och inkomstskatt. Genom att det finns undantag för moms avseende t.ex. fastigheter så gäller det att strukturera verksamheten på rätt sätt. På moms och inkomstskatteområdet finns än så länge särskilda skatteundantag för allmännyttiga ideella föreningar som leder till att denna sektor helt faller utanför skatteområdet. I en verksamhet med stora kostnader är det inte alltid lämpligt att befinna sig utanför momsområdet eftersom då även momsen blir en kostnad. Det kan vara en anledning till att golfverksamheten organiseras med såväl bolag som en förening. Vid utformningen av denna upplaga av faktaskriften har Sverige svårt att hävda momsfriheten för allmännyttiga ideella föreningar mot EU-kommissionen. Sverige försöker på bästa sätt få stöd för våra nationella regler men eftersom dessa inte är konforma med EU:s momsregler så är det troligen bara en tidsfråga innan regelverket för allmännyttiga ideella föreningar ändras i Sverige. När det blir dags går inte att säga. Däremot kommer faktaskriften att behöva totalrevideras vid ett eventuellt införande av nya momsregler för den ideella sektorn. Det ska redan här sägas att med stöd av EU-rätten kan en allmännyttig ideell förening idag begära att få blir registrerad till moms under vissa förutsättningar. Då blir föreningen skattepliktig för moms i likhet med ett aktiebolag som driver golfverksamhet (se vidare avsnitt 5.4.1). Faktaskriften innehåller tre delar, där del ett tar upp allmänna moms och inkomstskatteregler för ideella föreningar och andra samverkansformer. Vidare beskrivs skattskyldigheten för golfverksamhet i en golfklubb. Därefter följer en beskrivning av skatteeffekterna för olika driftsformer, dels när golfverksamheten drivs med GolfAB och dels när golfverksamheten drivs av fristående Golfbolag. Del två handlar om att anlägga och driva en golfanläggning, driva golfrestaurang och golfshop med mera. Slutligen är del tre en fördjupning i grunderna för skattereglerna som omgärdar golfverksamhet. Med det komplexa skatteregelverk som Sverige har kan faktaskriften inte vara heltäckande och som alltid när det gäller skatteregler så är dessa under ständig förändring. Av det skälet rekommenderas kontakt med rådgivare när det gäller att bedöma skattesituationen i det enskilda fallet. 1

3 För att på ett enkelt sätt navigera i faktaskriften går det att hålla in Ctrl-knappen och klicka på den rad i innehållsförteckningen som är av intresse. Kontaktperson hos Ernst & Young AB är Lena Westfahl. Följande gäller avseende faktaskriftens innehåll i det enskilda ärendet: "This publication contains information in summary form and is therefore intended for general guidance only. It is not intended to be a substitute for detailed research or the exercise of professional judgment. Neither Ernst & Young AB nor any other member of the global Ernst & Young organization can accept any responsibility for loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of any material in this publication. On any specific matter, reference should be made to the appropriate advisor. " Svenska Golfförbundet Stockholm december

4 Förord... 1 Definitioner och förkortningar... 6 Del 1 Skattskyldigheten och de olika driftsformerna Allmänt om ideella föreningar och andra samverkansformer Civilrättsligt Skatterättsligt Skattskyldighet för Golfklubb Inkomstskatt - Beskattning av allmännyttiga ideella föreningars rörelseinkomster Intäkter med naturlig anknytning Intäkter som av hävd finansierar allmännyttig verksamhet Intäkter från restaurang eller golfshop Huvudsaklighetsbedömning Fastighetsinkomster Fastighetsskatt och fastighetstaxering Moms i en Golfklubb Moms på golflektioner/golfskolor Vad är blandad verksamhet i momssammanhang? Arbetsgivaravgifter, F-skatt m.m Golfklubbens deklarations- och uppgiftsskyldighet Skyldighet att lämna kontrolluppgift Arbetsgivaravgifter, preliminär skatt mm Lathund Arbetsgivaravgifter, Skatteavdrag, Kontrolluppgift Redovisning av moms Olika driftsformer Golfklubb äger eller hyr golfanläggning Inkomstskatt Moms Fastighetsskatt Golfklubb med GolfAB - Golfklubben äger eller hyr golfanläggning Inkomstskatt Moms Fastighetsskatt Golfklubb med GolfAB - GolfAB äger eller hyr golfanläggning Inkomstskatt Moms Fastighetsskatt

5 3.4 Golfbolag bedriver golfverksamhet - Golfklubb har nyttjanderätt Inkomstskatt Moms Fastighetsskatt Golfbolag Golfklubb bedriver golfverksamhet och har nyttjanderätt Inkomstskatt Moms Fastighetsskatt Golfbolag bedriver golfverksamhet utan Golfklubb Inkomstskatt Moms Fastighetsskatt Del 2 Verksamheten Att anlägga en golfanläggning Fastighet i momshänseende Frivillig skattskyldighet Uttagsbeskattning Markarrende Att driva en golfanläggning Allmänt om inkomstskatt Allmänt om moms Fastighetsskatt vid uthyrning av fastigheter och mark Bolagisering Medlemsavgifter, spelrätter, spelrättsavgifter och golfaktier Inkomstskatt Moms Samfakturering Golflektioner/golfskola Att driva restaurang och golfshop Sponsring - Ideell förening Inkomstskatt Moms Sponsring aktiebolag Inkomstskatt Moms Reklam Inkomstskatt

6 Moms Reklamskatt Personalkostnad Inkomstskatt Moms Stipendier Generellt Inkomstskatt Moms Styrelsearvode Inkomstskatt Moms Del 3 Materiella regler Beskattning av allmännyttiga ideella föreningars näringsinkomster Skattebefrielse för allmännyttiga ideella föreningar Rörelseinkomster Verksamhet med naturlig anknytning Hävdvunnen verksamhet Fastighetsinkomster Huvudsaklighetsbedömning Förhållandet mellan ideell förening och eget bolag servicebolag Uttagsbeskattning Kostnadsavdrag, skattetillägg m.m Näringsbetingade andelar Frivillig skattskyldighet för uthyrning av lokal/anläggning Skattskyldighetens upphörande Jämkning Avdragsrätt Korrigering av felaktigt påförd moms Sammanfattning frivilligt skattskyldighet Markarrende Jämförelse av momsplikten mellan Golfklubb och GolfAB Fastighetstaxering

7 Definitioner och förkortningar Aktieklubb Avgift för spelrättsbevis GolfAB Golfaktie Golfbolag Golfklubb Golfverksamhet Greenfee Ett GolfAB eller Golfbolag som finansierar sin verksamhet genom att erbjuda medlemmar/spelare aktier. Avgift vid köp eller överlåtelse av spelrättsbevis. Ett aktiebolag med ansvar för anläggningsdriften (kallas ibland för DriftAB) som helt eller delvis ägs av en Golfklubb. Medlem i en Golfklubb kan vara aktieägare i ett GolfAB. En sådan Golfklubb kallas ibland aktieklubb. Aktie i GolfAB eller Golfbolag (Aktieklubb) som medlem i golfförening eller annan fysisk person kan vara delägare i. Ett fristående aktiebolag som upplåter anläggningen antingen till en Golfklubb eller direkt till Golfspelare. Golfbolag kallas ibland för aktieklubb om spelare/medlem äger aktier i bolaget. En allmännyttig ideell förening som bedriver klubb- och golfverksamhet. Tillhandahållande av golfspel. Innefattar bland annat intäkter från greenfeeavgifter och drivingrange. Golfklubb, GolfAB och Golfbolag kan bedriva golfverksamhet. Spelavgift för gäster, eller särskild medlemskategori, för rätten att spela på anläggningen vid enstaka eller flera tillfällen. IL Inkomstskattelag (1999:1229). Kapitalinsats/revers Klubbverksamhet Medlemsavgift Lån från medlem till Golfklubb för finansiering av anläggning och/eller verksamhet. Lånet betalas tillbaka vid utträde ur Golfklubb, i enlighet med klubbens stadgar. Ideell förenings- och medlemsverksamhet som bedrivs av Golfklubb, exempelvis tävlings-, tränings-, ungdoms-, och andra klubbarrangemang. Årlig avgift för medlemskap i Golfklubb. Mervärdesskattedirektivet Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. ML Mervärdesskattelag (1994:200). 6

8 Spelavgift Spelrätt Spelrättsavgift Spelrättsbevis Spelrättsklubb Årlig avgift för golfspel som tas ut av Golfklubb, GolfAB eller Golfbolag. Rätten för en person att spela på anläggningen genom innehav av spelrättsbevis. Spelrättsinnehavaren har möjlighet att överlåta eller sälja spelrätt. Jämställs med en kapitalinsats. Årlig avgift för golfspel som tas ut av Golfklubb, GolfAB eller Golfbolag, som har ett system med spelrätter (motsvarar spelavgift). Kvitto/bevis på att person har spelrätt och har betalat avgift för spelrättsbevis. Beviset kan utfärdas fysiskt och/eller genom att personen införs i ett spelrättsregister. En Golfklubb, GolfAB eller Golfbolag som finansierar sin verksamhet genom ett system med spelrätter. Årsavgift Medlemsavgift i kombination med spelavgift eller spelrättsavgift kallas tillsammans ofta för årsavgift. 7

9 Del 1 Skattskyldigheten och de olika driftsformerna 1 Allmänt om ideella föreningar och andra samverkansformer 1.1 Civilrättsligt Skilda rättssubjekts gemensamma intressen och verksamheter kan organiseras i olika associationsformer. Det är inom associationsrätten som reglerna om bolag och föreningar finns. Till sin karaktär kan man säga att skillnaden mellan bolagsform och förening avgörs av själva samverkansavtalet. Kan antalet medlemmar eller delägare ändras utan justering av avtalet brukar man anse att det är en förening man har att göra med. Måste avtalet däremot ändras om antalet medlemmar eller delägare ska öka eller minska är med denna klassificeringsmetod associationen mer att uppfatta som ett bolag. Aktiebolag är en vanlig bolagsform. Associationsformen regleras i aktiebolagslagen (2005:551). Föreningar brukar i sin tur indelas i ekonomiska föreningar och ideella föreningar. En ekonomisk förening kännetecknas av att den bedriver ekonomisk verksamhet affärsmässigt organiserad och bedriven verksamhet som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. För sådana föreningar gäller lagen om ekonomiska föreningar (1987:667). Den ideella föreningen har till sin karaktär ett ideellt syfte och/eller en ideell, icke inkomstgivande, verksamhet. Det finns inte någon särskild lagstiftning för ideella föreningar och de vinner rättskapacitet utan registrering. För att det ska vara en förening i juridisk mening krävs att ett antal individer och/eller andra rättsubjekt har ingått någon form av överenskommelse att i organiserad form för ett gemensamt intresse eller ändamål bedriva viss verksamhet. Överenskommelsen ska ha formaliserats i stadgar, vilka ska innehålla föreningens namn, ändamål och bestämmelser om hur beslut fattas. Det krävs också att det väljs en styrelse som kan företräda föreningen. 1.2 Skatterättsligt Som utgångspunkt gäller att såväl aktiebolag som ekonomiska föreningar och ideella föreningar i egenskap av svenska juridiska personer är skattskyldiga till inkomstskatt för alla sina inkomster. Beskattningen sker i inkomstslaget näringsverksamhet enligt bestämmelserna i kap. inkomstskattelagen, IL. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Man brukar säga att det krävs en regelbunden verksamhet och ett vinstsyfte. Det senare torde innebära att det ska bedrivas en verksamhet som typiskt sett och till sin karaktär är sådan att den normalt är inkomstgivande. 8

10 För aktiebolagens del presumeras all bedriven verksamhet utgöra näringsverksamhet och ska således tas upp till beskattning. Ett aktiebolag kan ytterst sägas ha till syfte att dela ut vinstmedel till aktieägarna. Motsvarande torde gälla för ekonomiska föreningar. För juridiska personer gäller också att kapitalinkomster beskattas i näringsverksamhet, även om de i sig inte ingår i en sådan verksamhet. Vad gäller de ideella föreningarna finns det begreppsmässigt ofta en ideell - icke inkomstgivande - verksamhet, som redan av det skälet faller utanför beskattningen. Om ett antal personer i föreningsform bestämmer sig för att spela golf tillsammans innebär detta i sig inte att föreningen bedriver näringsverksamhet. Det är först när föreningen börjar bedriva ekonomisk verksamhet som näringsverksamhet i skatterättslig mening föreligger. I den mån en ideell förening bedriver näringsverksamhet är den alltså i grunden skattskyldig för denna på motsvarande sätt som gäller för bl.a. aktiebolag och ekonomiska föreningar. I 7 kap. IL finns emellertid särskilda bestämmelser som innebär att bl.a. ideella föreningar med allmännyttig verksamhet under vissa förutsättningar kan undantas från beskattning av i första hand kapitalinkomster. I viss utsträckning kan även näringsinkomster bli undantagna från en sådan förenings skattskyldighet. Bestämmelserna i 7 Kap. IL är undantagsregler och det ankommer på den enskilda föreningen att visa att förutsättningarna för undantag är uppfyllda. En ideell förening som bedriver verksamhet som är undantagen från inkomstskatt på det sätt som nu beskrivits är normalt också undantagen från skyldighet att redovisa moms. Det följer av att momsreglerna för allmännyttiga ideella föreningar än så länge är kopplade till inkomstskattereglerna. Momsreglerna är ännu inte EUanpassade men förändringar kan komma att ske i framtiden. Det ska tilläggas att det kan finnas möjlighet för en allmännyttig ideell förening att bli skattskyldig till moms genom att föreningen själv åberopar EU:s momsregelverk, Mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG. I del tre, avsnitt 6 och framåt, finns mer information om kraven som uppställs för att en förening ska anses vara allmännyttig och därmed generellt frikallad från moms och inkomstskatt. 9

11 2 Skattskyldighet för Golfklubb 2.1 Inkomstskatt - Beskattning av allmännyttiga ideella föreningars rörelseinkomster Som en allmännyttig ideell förening får en Golfklubb normalt antas vara begränsat skattskyldig. Det innebär att kapitalinkomster undantas från beskattning. Medlemsavgifter till föreningar är generellt undantagna enligt en särskild bestämmelse i IL. Å andra sidan medges inte i skattehänseende avdrag för en förenings egentliga och ideella verksamhet, t.ex. ungdoms- och tävlingsaktiviteter, sammankomster m.m. i en Golfklubb. Utöver kapitalinkomsterna kan Golfklubben under vissa förutsättningar befrias från skatt på näringsinkomster rörelse- och fastighetsinkomster. Det har alltså stor betydelse för den skattemässiga behandlingen av en Golfklubbs inkomster vilken typ av inkomster det är fråga om. Man kan dela upp inkomsterna i olika kategorier: skattefria inkomster o medlemsavgifter o kapitalinkomster rörelseinkomster o med naturlig anknytning till golfen o som av hävd finansierat allmännyttig verksamhet övriga rörelseinkomster o med ett inre samband med golfen o utan ett inre samband med golfen För rörelseinkomster i en allmännyttig ideell förening gäller att inkomsten är skattefri om den till huvudsaklig del härrör från verksamhet som antingen har anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller av hävd utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete. Om de övriga rörelserna bedrivs med ideella arbetsinsatser av föreningens medlemmar, ska samtliga rörelseverksamheter anses ha ett sådant inre sammanhang att de ingår i en och samma rörelse Intäkter med naturlig anknytning Exempel på intäkter i en Golfklubb som är skattefria på grund av den ideella verksamheten eller som kan anses ha en naturlig anknytning till golfen är: Medlemsavgifter Spelavgift Anmälningsavgifter Greenfeeavgifter Skåpintäkter Lektionsintäkter 10

12 Startavgifter Drivingrangeavgifter Köavgifter Städavgifter Beroende på hur golfverksamheten är organiserad, med eller utan GolfAB, och hur medlemsavtalet alternativt avtalet mellan GolfAB och spelare är utformat kan den s.k. städavgiften komma att hanteras på olika sätt i skattehänseende. Den kan regleras som ett skadestånd för att man inte uppfyller sina medlemsskyldigheter och då utgår t.ex. normalt inte moms på avgiften. Man kan även tänka sig att städavgiften är reglerad på så sätt att den anses utgöra ersättning för en utförd tjänst från medlemmen till Golfklubben. Det skulle då i princip kunna uppstå ett arbetsgivar/arbetstagarförhållande mellan Golfklubb och medlem. Sammanfattningsvis är det viktigt att se till den egna regleringen och hantera städavgiften därefter. Kravet på naturlig anknytning ska också anses uppfyllt om Golfklubbens kommersiella verksamhet har karaktär av service till medlemmarna. Exempel på detta är t.ex. försäljning i mindre skala av förfriskningar eller idrottsartiklar i de egna klubblokalerna Intäkter som av hävd finansierar allmännyttig verksamhet Exempel på intäkter som är skattefria för Golfklubbar på grund av hävd är; Sponsorintäkter Reklamintäkter Bingointäkter Lotteriintäkter Försäljning av programblad m.m. Inkomster av kommersiell verksamhet med anställd personal av större omfattning ska beskattas, om inkomsterna inte är skattefria på grund av hävd eller naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål Intäkter från restaurang eller golfshop Är inkomster från en av klubben bedriven restaurangverksamhet skattepliktig för Golfklubben? Av förarbetena till lagstiftningen framgår att om en ideell förening bedriver en mindre serveringsverksamhet som en service till medlemmarna, är denna inkomst befriad från inkomstskatt. En Golfklubbs restaurang kan normalt inte anses vara en sådan mindre serveringsverksamhet som man åsyftat i lagen. Inkomsterna från sådan rörelse ska som regel beskattas. Det innebär att skattskyldighet föreligger om verksamheten i mer än obetydlig omfattning riktar sig till andra än medlemmar. Är en golfshop som drivs av Golfklubben befriad från skatt? 11

13 Bedrivs shopen ideellt och i mycket liten skala skulle man kunna påstå att verksamheten är av servicekaraktär till medlemmarna och därför skattefri. Det är sannolikt ett mycket begränsat antal golfshopar som drivs i så liten skala att de skulle kunna uppfylla kravet för skattebefrielse Huvudsaklighetsbedömning Rörelseinkomsterna i en allmännyttig ideell förening är undantagna från inkomstskatt om de till huvudsaklig del härrör från verksamhet som antingen har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete. Om flera kommersiella verksamheter bedrivs med ideella arbetsinsatser av föreningens medlemmar, ska samtliga rörelseverksamheter anses ha ett sådant inre sammanhang att de ingår i en och samma förvärvskälla. Vid bedömningen av beskattningen för en allmännyttig ideell förenings rörelseinkomster måste först fastställas om det finns rörelseinkomst som har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller kan hänföras till begreppet hävd. Finns både skattefria och skattepliktiga rörelseinkomster som härrör från verksamhetet som bedrivs med ideella arbetsinsatser, ska beskattningen av dessa verksamheter avgöras på grundval av en huvudsaklighetsbedömning. Rörelsen ska i sin helhet beskattas eller i sin helhet undantas från beskattning. För skattefrihet krävs att förvärvskällans inkomster till huvudsaklig del, dvs. till åtminstone % härrör från den skattefria delen. Är den skattefria delen mindre ska all rörelseinkomst beskattas. Bedriver Golfklubben med särskild anställd personal en kommersiell verksamhet som inte har någon anknytning till golfen, beskattas denna oavsett om verksamheten i övrigt beskattas eller inte. Vi konstaterar alltså att en Golfklubb kan vara skattebefriad från vissa inkomster och skattskyldig för andra. För en ideell förening som är skattskyldig gäller precis som för andra juridiska personer den aktuella skattesatsen. För ideella föreningar finns alltså inte en särsklid skattesats. Avsättning till periodiseringsfond får ske på motsvarande sätt som för ett aktiebolag. Skattebasen är den nettointäkt som hänför sig till inkomsten. Således får kostnader direkt hänförliga till den skattepliktiga inkomsten dras av. Det bör observeras att kostnader för den ideella klubbverksamheten inte får dras av i skattehänseende. Det innebär att skattepliktig respektive ideell verksamhet ska hållas isär i föreningens redovisning. Det ska här också tilläggas att den ideella föreningen har rätt till ett grundavdrag från den taxerade inkomsten. Grundavdraget är kronor. 12

14 2.2 Fastighetsinkomster Inkomster av fastighet som Golfklubben äger är skattefria om fastigheten till mer än hälften används i den idrottsliga verksamheten. Med fastighet i detta sammanhang avses t.ex.byggnad som klubben äger även om denna står på annans mark. Är klubbens hyres-/arrendeintäkter avseende shop och restaurang skattepliktig inkomst? Det första man måste fråga sig är om det är byggnad/lokal som hyrs ut eller rörelsen som sådan. Hyr man bara ut tomma lokaler måste man se till vad fastigheten används till i övrigt. Är mer än hälften uthyrd ska arrende/hyresinkomsten beskattas. Används dock fastigheten till mer än hälften av den ideella föreningen blir arrendeintäkten befriad från skatt. Hyr man ut lokaler med tillhörande specialutrustning som behövs för att driva t.ex. restaurangverksamhet kan det vara fråga om utarrendering av rörelse. Denna inkomst saknar naturligt samband med idrotten och ska som regel beskattas. 2.3 Fastighetsskatt och fastighetstaxering Fastighetsskatten är en statlig skatt som utgår vid sidan av inkomstskatt och moms. Skyldig att betala fastighetsskatt är den som den 1 januari står som ägare till fastigheten. Fastighetsskatten baseras på fastighetens taxeringsvärde. En förenings skattskyldighet tillfastighetsskatt bestäms utifrån föreningens verksamhet, vad byggnaden till övervägande del (>50 %) används till och vem som äger den. Det finns tre situationer när Golfklubben kan bli undantagen från skatteplikt för fastighetsskatt. Om fastigheten ägs av en ideell förening som är allmännyttig och fastigheten till >50 % används för det allmännyttiga ändamålet. Om fastigheten ägs av en ideell förening som inte är allmännyttig och fastigheten till >50 % används för idrottsverksamhet. Om fastigheten ägs av ett bolag som till >50 % använder fastigheten för idrottsverksamhet. Om föreningen som äger fastigheten är allmännyttig spelar det ingen roll hur fastigheten indelats vid fastighetstaxeringen. Om föreningen som äger fastigheten inte är allmännyttig eller om det är ett bolag som äger fastigheten krävs också att fastigheten indelats som specialenhet vid fastighetstaxeringen. Fastigheten ska indelas som specialenhet om den till >50 % används för idrottsverksamhet. 13

15 Som exempel kan nämnas att om en allmännyttig ideell förening hyr ut 60 % av en fastighet till någon som bedriver restaurangverksamhet så kommer den allmännyttiga ideella föreningen bli skyldig att betala fastighetsskatt. Anledningen till detta är att fastigheten inte används till >50 % för det allmännyttiga ändamålet. Om däremot ett bolag eller en ideell förening som inte är allmännyttig, hyr ut 60 % för restaurangverksamhet så kan fastigheten inte indelas som specialenhet vid fastighetstaxeringen och undantag från skatteplikt för fastighetsskatt saknas då fastigheten inte till >50 % används för idrottsverksamhet. Om uthyrning i exemplen ovan istället sker till någon som bedriver inomhusdrivingrange så utgår troligen inte fastighetsskatt i något av fallen beroende på att >50 % används för allmännyttigt ändamål respektive för idrottsverksamhet. Om föreningen äger fastigheten och byggnaden till övervägande del (>50 %) används för klubbens ideella verksamhet uppfylls de krav som ställs för att föreningen ska vara undantagen från skatteplikt för fastighetsskatt. Detta innebär att föreningen måste beakta hur stor del av byggnaden som hyrs ut till restaurang- och caféverksamhet, shop och övriga entreprenörer, eftersom dessa verksamheter normalt faller utanför Golfklubbens ideella verksamhet. Om föreningen äger fastigheten men inte uppfyller de uppställda kraven på ideell verksamhet eller om fastigheten ägs av extern part är varken föreningen eller fastighetsägaren undantagna från skatteplikt för fastighetsskatt baserat på ideell verksamhet. Ett undantag från skatteplikt för fastighetsskatt kan dock ändå uppnås om fastigheten indelats som taxeringsenhet: specialenhet (bad-, sport- och idrottsanläggning) vid fastighetstaxeringen. För att indelas som taxeringsenhet: specialenhet (bad-, sport- och idrottsanläggning) krävs att byggnaden till övervägande del (>50 %) är inrättad för och används för golf- eller annan idrottsverksamhet. 2.4 Moms i en Golfklubb Som vi har konstaterat i avsnitt 2.1 är en allmännyttig ideell förening i regel befriad från inkomstskatt, vilket leder till att golfverksamhet i en Golfklubb inte beskattas. Eftersom momsreglerna än så länge inte är EU-harmoniserade så följer normalt momsen den inkomstskattemässiga bedömningen. Inkomstskattemässigt bedöms intäkterns som skattefria enligt vissa kriterier och i avsnitt 2.1 görs en uppräkning på vad som normalt har naturlig anknytning till ideell golfverksamhet. Av det följer att det normalt är moms på försäljning i en golfrestaurang och i en golfshop, men däremot är t.ex. greenfeeavgifter, städavgifter, sponsorintänkter och reklamintäkter m.m. befriade från moms. Det leder till att Golfklubben kan anses driva blandad verksamhet momsmässigt vilket får effekter på avdragsrätten för moms på kostnader i verksamheten. Se vidare avsnitt Vidare reglerar momslagen (3 kap. 11a ML) att entréavgifter till idrottsevenemang eller avgifter för att utöva idrottslig verksamhet är undantagna från moms om verksamheten tillhandahålls av staten, kommun eller allmännyttig ideell förening. 14

16 Genom detta kan vi slå fast att golfspel som tillhandahålls av en allmännyttig ideell förening inte är momspliktigt Moms på golflektioner/golfskolor Med utövande av idrottslig verksamhet avses inte bara praktiskt utövande av sport eller idrott. Även sådan idrottslig verksamhet som till mindre delar består av ett teoretiskt inslag omfattas. Som exempel nämner Skatteverket golfskolor. Det ska därför inte utgå moms på golflektioner/golfskolor när dessa tjänster tillhandahålls av Golfklubben om denna är en allmännyttig ideell förening som undantas från inkomstbeskattning. Om däremot golflektioner säljs av en golfpro som har ett eget bolag så kommer golflektionen att beläggas med 6 % moms. En golfpro som fakturerar Golfklubben ska också debitera 6 % moms. Den momsen blir en kostnad för Golfklubben som inte har avdragsrätt för moms. Golfklubben tar därefter på sätt som framgår ovan betalt utan moms av den som ska utnyttja golflektionen Vad är blandad verksamhet i momssammanhang? Om en Golfklubb (allmännyttig ideell förening) har inkomster för vilka den ska beskattas, t.ex. restaurang eller shop, så ska den registrera sig till moms för denna verksamhet. Resultatet blir att moms tas ut på intäkterna i just denna verksamhet och att avdrag erhålls för den moms som är direkt hänförlig till kostnader i denna verksamhet. Man erhåller dock inget avdrag för den moms som är hänförlig till kostnader som hör till den övriga skattefria verksamheten. Klubben har i detta fall s.k. blandad verksamhet i momshänseende. Vid blandad verksamhet har man även rätt att dra av viss del av den moms som är hänförlig till gemensamma kostnader, dvs. gemensamma för såväl den verksamhet som är momspliktig som för den som inte är momspliktig. Det kan bli komplext att avgöra vilken moms som är avdragsgill eller inte. Den Golfklubb som har blandad verksamhet bör därför noggrant reda ut vilken moms man har rätt att dra av. Något förenklat kan sägas att full avdragsrätt föreligger för ingående moms som är hänförlig till den momspliktiga verksamheten, emedan ingen avdragsrätt föreligger för den ej momspliktiga verksamheten. För ingående moms som är gemensam ska en uppdelning göras på den skattepliktiga, respektive den ej skattepliktiga delen. Vid en sådan uppdelning ska den fördelningsgrund användas som på mest rättvisande sätt visar hur anskaffningarna har förbrukats i de olika verksamhetsdelarna. Exempel på fördelningsgrunder kan vara omsättning, lokalyta eller nedlagd tid hos personalen. 15

17 2.5 Arbetsgivaravgifter, F-skatt m.m. Med arbetsgivarrollen följer diverse skyldigheter som åvilar en Golfklubb när det gäller skatter och avgifter till följd av att man utbetalar olika typer av ersättningar och förmåner till både arbetstagare och uppdragstagare. Trots att Golfklubben normalt har en mycket begränsad skattskyldighet inverkar denna begränsning inte på klubbens skyldigheter i egenskap av arbets- /uppdragsgivare. Klubben ansvarar för preliminärskatteavdrag, inbetalning av arbetsgivaravgifter och avlämnar kontrolluppgifter på samma sätt som andra arbets- /uppdragsgivare. Observera att om styrelseledamöter och kommittéledamöter slipper betala hela eller delar av medlemsavgiften/spelavgiften är detta att se som ersättning för utfört arbete och ska därför behandlas/beskattas som andra ersättningar. Det är numera enklare att avgöra om skatteavdrag ska göras eller inte på ersättning för ett arbete som utförts. Det är typen av skattsedel som avgör. Betalas ersättning ut till en person som har A-skattsedel är man skyldig att göra skatteavdrag vid utbetalningstillfället. Detta gäller oavsett om uppdragstagaren är en fysisk eller juridisk person och oavsett om ersättningen är huvudsaklig inkomst eller sidoinkomst. Om mottagaren är godkänd för F-skatt ska skatteavdrag inte ske. Betalar man ut ersättning till en fysisk person för arbete utfört i Sverige ska dessutom arbetsgivaravgift erläggas. Detta gäller dock inte om mottagaren av ersättningen är godkänd för F-skatt. Rent praktisk kan man konstatera att det är typen av skattsedel som avgör om det är en arbetstagare (A-skatt) eller en egen företagare (F-skatt). Notera dock att om en fysisk eller juridisk person åberopar godkännande för F-skatt när det uppenbart är fråga om anställning ska Golfklubben skriftligen meddela skattemyndigheten detta. Golfklubben kan annars i efterhand tillsammans med uppdragstagaren bli ansvarig för skatt och sociala avgifter på ersättningen. Även kostnadsränta vid för sen betalning och skattetillägg kan komma att påföras. 2.6 Golfklubbens deklarations- och uppgiftsskyldighet Skyldighet att lämna kontrolluppgift En Golfklubb som betalat ersättning till en person med sammanlagt 100 kronor under ett år ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket. Gränsen på 100 kronor gäller oavsett om ersättningen består av kontanter eller förmåner. Har Golfklubben gjort skatteavdrag, måste kontrolluppgift alltid lämnas (oavsett belopp). 16

18 Utgör ersättningen för mottagaren inkomst av näringsverksamhet ska ingen kontrolluppgift lämnas. Detta innebär t. ex. att om en professionell golfspelare vinner en tävling och erhåller ett pris som överstiger 100 kronor behöver ingen kontrolluppgift lämnas. Anledningen är att den professionella golfspelaren anses bedriva näringsverksamhet och inte är att anse som anställd. Han ska själv ombesörja inbetalning av skatt samt sociala avgifter (egenavgifter). En förutsättning för att klubben inte ska anses ha denna skyldighet är att golfspelaren kan uppvisa handling som styrker att han är godkänd för F-skatt Arbetsgivaravgifter, preliminär skatt mm. Sociala avgifter är en sammanfattande beteckning för arbetsgivaravgifter och egenavgifter. När en fysisk person bedriver rörelse, dvs. är näringsidkare, ska egenavgifter betalas. Huvudregeln är att arbetsgivaravgifter ska erläggas av arbetsgivaren eller annan som under året betalt ut ersättning i pengar eller andra skattepliktiga förmåner för utfört arbete. Detta gäller under förutsättning att utbetalningen uppgått till minst 1000 kronor per år till samma mottagare. För att underlätta utbetalningar av mindre summor av ersättningar och förmåner som en allmännyttig ideell förening med idrottsligt ändamål betalar till en idrottsutövare, som inte är att betrakta som näringsidkare, föreligger befrielse från arbetsgivaravgifter om den årliga ersättningen/förmånen understiger ett halvt prisbasbelopp. Att Golfklubben slipper betala arbetsgivaravgift innebär inte att beloppet är skattefritt för mottagaren. Kontrolluppgift ska lämnas och mottagaren ska beskattas för beloppet på vanligt sätt. Med idrottsutövare avses tränare, funktionärer, lagledare, domarfunktionärer, aktiva idrottare etc. vilkas medverkan är en direkt förutsättning för den idrottsliga verksamheten i föreningen. Däremot är de personer som huvudsakligen sysslar med administrativa uppgifter undantagna, t.ex. styrelseledamöter och kanslipersonal. Observera att halva prisbasbeloppsregeln endast gäller ersättningar som betalas av en allmännyttig ideell förening. För samtliga ersättningar och förmåner som utbetalas ska preliminärskatteavdrag göras. Skatteavdragsskyldighet föreligger dock inte om den kontanta ersättningen uppgår till högst kronor under inkomståret eller högst 100 kr under en månad. Preliminärskatteavdrag ska göras om A-skattsedel eller ingen skattsedel uppvisas. Är Golfklubben att betrakta som den som utger mottagarens huvudsakliga inkomst ska skatteavdrag göras enligt skattetabellerna. Är det mottagarens sidoinkomst ska skatteavdrag ske med 30 % av den utgivna ersättningen och de skattepliktiga förmånerna. 17

19 Preliminärskatteavdrag behöver inte göras om ersättningen faller under den s.k. halva prisbasbeloppsregeln. Särskild löneskatt ska erläggas på en arbetsgivares kostnader för anställdas pensionsförmåner. Denna löneskatt påförs på slutskattsedeln och underlaget ska anges på blankett INK3 för inkomstskatt. Arbetsgivaravgifter och avdragen preliminär skatt ska redovisas varje månad i en skattedeklaration, benämnd arbetsgivaredeklaration. Arbetsgivardeklarationen och skatteinbetalningen som ska göras till Golfklubbens skattekonto ska vara Skatteverket tillhanda senast den 12:e i månaden efter utbetalningsmånaden. Arbetsgivaredeklaration för företag med momsomsättning över 40 miljoner kr ska vara Skatteverket tillhanda senast den 26:e i månaden efter utbetalningsmånaden. Skatteverket skickar varje månad ut arbetsgivardeklaration till de Golfklubbar som är registrerade som arbetsgivare Lathund Arbetsgivaravgifter, Skatteavdrag, Kontrolluppgift Kontrolluppgift ska alltid lämnas om ersättningar och förmåner för en person överstiger 100 kr/år (eller om skatteavdrag gjorts). Ersättning till aktiv idrottsutövare/funktionär Ersättning från Arbetsgivaravg. allmännyttig ideell förening Från 1 kr upp till ½ Nej prisbasbelopp Ett ½ prisbasbelopp Ja och högre Skatteavdrag Nej Ja Ersättning från övriga (t.ex. aktiebolag) Från 1 kr upp till kr/år Från 1 kr upp till 100 kr/månad kr/år och högre Arbetsgivaravg. Nej Ja* Ja Skatteavdrag Nej Nej Ja** * Förutsatt att totala ersättningar under året uppgår till mer än kr. ** Förutsatt att ersättning/månad överstiger 100 kr. 18

20 Ersättning till övrig personal Ersättning Arbetsgivaravg. Skatteavdrag Från 1 kr upp till 1 Nej Nej 000 kr/år Från 1 kr upp till 100 Ja* Nej kr/månad kr/år och högre Ja Ja** * Förutsatt att totala ersättningar under året uppgår till mer än kr. ** Förutsatt att ersättning/månad överstiger 100 kr Redovisning av moms Redovisningen av moms görs i en mervärdesskattedeklaration. Deklarationen kan lämnas antingen på pappersblankett eller elektroniskt. Hur ofta momsen ska redovisas bestäms av den skattskyldiges momspliktiga omsättning. Vid en årlig momspliktig omsättning under 1 miljon kr ska moms redovisas en gång per år, vid en omsättning mellan 1 miljon kr och 40 miljoner kr ska momsen redovisas kvartalsvis, och vid en omsättning över 40 miljoner kr ska momsen redovisas varje månad. Om den skattskyldige så önskar får man även redovisas med kortare intervaller än vad omsättningen kräver, dvs. en skattskyldig kan t.ex. välja att redovisa momsen månadsvis, trots att den momspliktiga omsättningen inte överstiger 40 miljoner kr per år. För Golfklubbar som har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr per år, ska mervärdesskattedeklarationen lämnas senast den 12:e (den 17:e för januari och augusti) i andra månaden efter redovisningsperioden. Som exempel ska därför deklarationen för kvartal 1 (januari-mars) lämnas senast den 12:e maj. 19

VICE SER golf och SkattER

VICE SER golf och SkattER SERVICE golf och skatter 1 1 Inledning 1997 utfärdade SGF ett faktablad, Golf och Skatter. Bifogat omarbetat och uppdaterat faktablad innehåller nu aktuella regler på området. Faktabladet inleds med en

Läs mer

SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET

SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET En handledning för golfklubben vid utredning om delar av klubbens verksamhet skall bolagiseras. (av Ernst & Young i samarbete med SGF)

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Utgiven 2002 av Riksskatteverket Skattemyndigheten informerar Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning av ett antal

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning av ett antal personer för ett gemensamt ändamål. Det finns två huvudtyper

Läs mer

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet.

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet. Ideella föreningar En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Personal Ekonomi Rubrik: Skattefrihet för lånedatorer m.m.

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) KKV1007, v1.1, 2010-03-04 YTTRANDE 2010-03-25 Dnr 729/2009 1 (5) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Fi2009/1548 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53 Målnummer: 3498-00 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2000-11-10 Rubrik: Lagrum: En idrottsförening har till ett helägt aktiebolag upplåtit rätten att i reklamsammanhang

Läs mer

Skatterättsliga aspekter på OPP

Skatterättsliga aspekter på OPP Skatterättsliga aspekter på OPP Presentatör Skatteexpert Ronnie Peterson SKL Tfn 08-452 79 83 ronnie.peterson@skl.se Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Vilka skatteslag är berörda?

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om hur man startar en idrottsförening och vad som händer de två första åren. Innehåll Det första året 3 Idrottsföreningen bildas

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2012 KLAGANDE Föreningen Gnarpsviljan c/o AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND PROMEMORIA Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND Denna promemoria har tagits fram på uppdrag av Svenska Golfförbundet i syfte att utreda och belysa vissa frågeställningar kring golfklubbar. Vid upprättande

Läs mer

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se P M Datum 2012-09-20 Till Gymnastikförbundet Syd Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760 fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se Momskonsekvenser vid en bolagisering av föreningens ekonomiska

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor i n g v a r h å k a n s s o n Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverket gör löpande ställningstaganden i olika skatterättsliga frågor. Syftet med dem är att uppnå en enhetlig och

Läs mer

Idrottens skatter och avgifter övergripande information

Idrottens skatter och avgifter övergripande information Idrottens skatter och avgifter övergripande information Här ges en mycket övergripande redovisning av vilka skatter och avgifter som kan bli aktuella för en förening och/eller idrottsindivider. Vi rekommenderar

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA Att arrendera eller köpa mark för golfbana En handledning om för- och nackdelar med att arrendera mark respektive köpa mark för en golfanläggning I Sverige

Läs mer

Gymnastikförbundet Syd. Underlag inför eventuell omorganisation av verksamheten.

Gymnastikförbundet Syd. Underlag inför eventuell omorganisation av verksamheten. P M Datum 2012-03-07 Till Gymnastikförbundet Syd Underlag inför eventuell omorganisation av verksamheten. Inför årsmötet har styrelsen i GF Syd önskat få belyst föreningens ställning och vilka regler som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt

Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt l e o n i e selt i n g Byggnadsrörelsebegreppet i förhållande till moms respektive inkomstskatt I artikeln resonerar författaren kring frågan om det är eller bör vara någon skillnad i innebörden av begreppet

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

4 Inkomst av fastighet

4 Inkomst av fastighet 267 4 Inkomst av fastighet 4.1 Allmänt om innehav av bostad utomlands Bostad utomlands kan hänföras till följande tre huvudkategorier. 1. Direktägd fastighet, som i sin tur kan indelas i: a) privatbostadsfastighet,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF.

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. Version 31 januari 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1474 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Deklarationsmall. för Ideella föreningar

Deklarationsmall. för Ideella föreningar Deklarationsmall för Ideella föreningar Denna mall kan du använda förutsatt att din förening INTE: har personal äger fastighet tjänar pengar på verksamhet eller varor som inte har med föreningens aktiviteter

Läs mer

Barents Center Haparanda Tornio

Barents Center Haparanda Tornio Barents Center Haparanda Tornio Inledning PwC har fått uppdraget från Haparanda kommun att utifrån ett momsperspektiv granska och redovisa synpunkter på handlingar avseende förhållanden mellan kommunen

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Vad innebär vinstmarginalbeskattning?

Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vad innebär vinstmarginalbeskattning? Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att ett reseföretag utgår från vinstmarginalen i stället för priset vid beräkning av momsen på en resetjänst. VMB får endast

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

10 Reklamskatt. Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklamskatt [5001]

10 Reklamskatt. Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklamskatt [5001] Reklamskatt [5001] 10 Reklamskatt Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam 1 [5001] Skatt (reklamskatt) erlägges enligt denna lag till staten för annons, som är avsedd att offentliggöras inom landet,

Läs mer

Inledande synpunkter på de rättsliga aspekterna på icke-fiskala skatter

Inledande synpunkter på de rättsliga aspekterna på icke-fiskala skatter Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådets seminarium den 30 31 oktober 2008 Professor Peter Melz Juridisk generalrapportör Inledande synpunkter på de rättsliga aspekterna på icke-fiskala skatter Avsikten

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Med information om det nya räkenskapsschemat TAXERINGSÅR 2008 SKV 324 utgåva 15 Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 16 september 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Ullareds IK, 849000-5843 c/o AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny Persson, Deloitte Momsgranskning Region Skåne - Skånetrafiken

Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny Persson, Deloitte Momsgranskning Region Skåne - Skånetrafiken Deloitte AB Box 386, Hjälmaregatan3 201 23 Malmö Sverige Tel: + 46 40 669 61 00 Fax: +46 40 23 68 80 Memo Datum: 30 november 2006 Till: Från: Ärende: Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny

Läs mer