2. Vem kan söka BIDRAG TILL OMFATTANDE INFRASTRUKTUR KFI. 1. Om bidragsformen. Villkor för bidrag. Kriterier för infrastrukturer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Vem kan söka BIDRAG TILL OMFATTANDE INFRASTRUKTUR KFI. 1. Om bidragsformen. Villkor för bidrag. Kriterier för infrastrukturer:"

Transkript

1 Vetenskapsrådet BIDRAG TILL OMFATTANDE INFRASTRUKTUR KFI Sista dag för ansökan är Om bidragsformen 2. Vem kan söka 3. Ansökans utformning 4. Bilagor 5. Bedömning och beslut 6. Kontakt 7. När och hur ansökan ska skickas in 1. Om bidragsformen Vetenskapsrådet utlyser bidrag till omfattande forskningsinfrastrukturer som är så långt framskridna i sin planering att uppbyggnad eller drift kan starta senast under Infrastrukturerna ska vara av brett nationellt eller internationellt intresse och ge förutsättning för världsledande forskning. För distribuerade internationella forskningsinfrastrukturer kan bidrag sökas för uppbyggnad och drift av svensk del av infrastrukturen eller för svensk medverkan i det aktuella internationella projektet. Utlysningen gäller endast de infrastrukturer som ingår i Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen. Villkor för bidrag Bidraget avser stöd till infrastrukturer i enlighet med KFI:s kriterier se nedan. De projekt som kan komma att få bidrag måste ha kommit så långt i sin organisatoriska och tekniska planering att uppbyggnad eller drift kan starta senast under Det ska finnas en detaljerad långsiktig budget för det fortsatta arbetet och i förekommande fall en teknisk designrapport eller motsvarande. Kostnadsslag: I bidraget kan lönekostnader och investeringsbidrag i forskningsutrustning ingå. Bidraget får inte utnyttjas för doktorandlön eller stipendier. Bidragstid: Bidrag kan beviljas för maximalt fem år i taget. Investeringsbidrag betalas ut under avskrivningstiden. Ett krav är att de sökande genom stödjebrev kan dokumentera samråd med rektorer vid berörda lärosäten. Endast en ansökan per infrastruktur kommer att behandlas, den huvudsökande bör fungera som samordnare för de svenska intressenterna kring infrastrukturen i fråga. Kriterier för infrastrukturer: Vara av brett nationellt intresse Ge förutsättningar för världsledande forskning Utnyttjas av ett flertal forskargrupper/användare med högt kvalificerade forskningsprojekt Vara så omfattande att enskilda grupper inte kan driva dem på egen hand Ha en långsiktig planering för vetenskapliga mål, finansiering och utnyttjande Vara öppet och enkelt tillgängliga för forskare och ha en plan för hur tillgängligheten ska förbättras (gäller både utnyttjande av infrastrukturen, tillgång till insamlande data och presentation av resultat) 2. Vem kan söka Företrädare för infrastruktur eller forskare och forskargrupper som deltar, ämnar delta i eller driver befintliga nationella och/eller internationella infrastrukturprojekt som ingår i Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

2 (rapport 11:2007, tabell 1A) kan söka. Undantagna är infrastrukturorganisationer där Sverige genom Vetenskapsrådet redan är medlem, har avtal eller motsvarande. Kompetenskrav Huvudsökande ska ha svensk doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Med datum för avlagd doktorsexamen avses datum för utfärdat examensbevis. Examensbeviset ska vara utfärdat senast sista ansökningsdag. Det finns inte någon åldersgräns för att söka bidrag från Vetenskapsrådet. Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor Projektledaren för bidrag som finansieras av Vetenskapsrådet ska vara anställd av värdhögskolan, om inte Vetenskapsrådet och värdhögskolan kommer överens om annat. Om projektledaren har annan arbetsgivare ska denne godkänna hans/hennes åtaganden. Förvaltning Bidrag förvaltas i normalfallet av ett svenskt universitet eller högskola eller annan svensk offentlig organisation med forskning som uppgift. Underskrift på ansökan (bilaga S) krävs förutom av den sökande också av behörig företrädare för värdhögskolan/motsvarande. 3. Ansökans utformning Fullständig ansökan innefattar ifyllt webbformulär samt bilagor (se under rubriken Bilagor). Observera att signerad bilaga S ska sändas in i pappersform till Vetenskapsrådet. Nedanstående anvisningar gäller några av de rubriker som förekommer i webbformuläret. När formuläret fylls i kan man få ytterligare information/hjälp vid varje punkt genom att klicka på den blåmarkerade texten för punkten ifråga. Språk: Ansökan, inklusive bilagor, ska skrivas på engelska utom den obligatoriska populärvetenskapliga projektbeskrivningen, som ska skrivas på svenska. Sökande och övriga medverkande Den person som står som sökande av bidrag är vetenskapligt ansvarig för infrastrukturen/motsvarande. Övriga medverkande bör inkludera ledarna för de forskargrupper som utöver huvudsökande tänkt utnyttja infrastrukturen och i förekommande fall den forskare/tekniker/föreståndare som ska vara ansvarig för drift och underhåll. Max fyra medverkande kan anges i webbformuläret, ytterligare medverkande kan anges i bilaga A. Förslag till beredningsgrupper Som beredningsgrupp ska en av KFI:s beredningsgrupper anges. Budget I ansökningsformuläret anges en översiktlig budget. En mer detaljerad redovisning av infrastrukturen med en total kostnadsberäkning, inklusive eventuella bidrag från andra finansiärer, ska presenteras i bilaga ÖA.

3 För egentillverkade instrument eller anläggningar får, utöver råmaterial och delkomponenter, övriga direkta kostnader tas med, såsom konsultkostnader och skälig andel av lönekostnader inklusive sociala avgifter. Kostnader för detta ska redovisas utförligt i bilaga ÖA, punkt 2b. Vetenskapsrådet rekommenderar kontakt med upphandlingsansvarig vid universitet/högskola innan offerter tas in. Indirekta kostnader (overhead m.m.) Ta inte med indirekta kostnader (overheadkostnader) i ansökans budget. Vetenskapsrådet beräknar inom ramen för bidrag sådana kostnader i enlighet med de överenskommelser som finns med universitet och högskolor eller andra instanser. Påslag för indirekta kostnader inkluderas i beviljade bidrag i förekommande fall. Moms Medel som kommer att förvaltas av statligt universitet eller högskola eller annan myndighet, kommun, landsting eller företag/organisation med momspliktig verksamhet beräknas i ansökan utan moms. I annat fall ska det sökta beloppet beräknas inklusive moms. Begränsningar Bidraget får inte utnyttjas för doktorandlön eller stipendier. Infrastrukturorganisationer där Sverige genom Vetenskapsrådet redan är medlem, har avtal eller motsvarande kan inte beviljas bidrag. De projekt som kan komma att få bidrag måste vara så mogna att uppbyggnad eller drift kan starta senast under Endast en ansökan per infrastruktur kommer att behandlas. Sammanfattning Sammanfattningen av forskningsprogrammet i webbformuläret ska innehålla en beskrivning av: Vilken infrastruktur som ansökan avser Vilken forskning som ska utföras med stöd av infrastrukturen Vad som ska göras med bidraget Beskrivningen av nuvarande status för den föreslagna infrastrukturen Texten är främst avsedd för en snabb orientering om den föreslagna infrastrukturens syfte och bör skrivas så att även personer med annan forskningsinriktning än den sökandes kan ta del av informationen. Populärvetenskaplig beskrivning Den populärvetenskapliga beskrivningen i webbformuläret ska vara på svenska och skriven så att även den som inte alls är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet/motsvarande handlar om. Om ansökan beviljas bidrag förbehåller sig Vetenskapsrådet rätten att använda den populärvetenskapliga beskrivningen för informationsändamål. Beskriv infrastrukturens användning och vilka nya möjligheter den erbjuder forskningen.

4 Allmänna villkor för ansökan Ansökan till Vetenskapsrådet görs helt elektroniskt via ett webbformulär som nås via länken "Ansök här/apply here (VR-Direct)" på Vetenskapsrådets webbplats. Närmare tekniska anvisningar ges i anslutning till webbformuläret. Webbformuläret efterfrågar automatiskt de bilagor som krävs för vald bidragsform. Den sökande bifogar sedan bilagorna som pdf-filer i första hand, eller konverterar bilagorna till pdf-format enligt instruktioner i anslutning till formuläret. Det är sökandes ansvar att ansökan, konverterad till pdf-fil av ansökningssystemet, är fullständig och att alla bilagor är bifogade. Ansökan ska sändas in elektroniskt. Ofullständig ansökan tas inte upp till behandling. Avvikelser från instruktioner kommer att vägas in i bedömningen. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum, utöver sådan komplettering som uttryckligen anges i anvisningarna, godkänns inte. Om bidrag från annan finansiär erhålls för samma eller liknande ändamål som begärs i denna ansökan ska projektledaren snarast anmäla detta till Vetenskapsrådet. Material som inte uttryckligen efterfrågas ska ej bifogas och medtas ej i bedömningen av ansökan. Exempel på sådant material är rekommendationsbrev. Om bidrag redan beviljats för ett projekt/motsvarande för de år ansökan avser (vilket framgår av det av Vetenskapsrådet givna beslutet för detta) ska inte ny ansökan för detta projekt/motsvarande sändas in. Endast en ansökan för samma projekt/motsvarande och bidragsform får sändas in till Vetenskapsrådet. Den sökande ska ange vilket vetenskaps-/ämnesområde som verksamheten i första hand ligger inom. Om den sökande bedömer att fler än ett vetenskaps-/ämnesområde berörs, ska detta anges i början av forskningsprogrammet. Inom Vetenskapsrådet bestäms därefter var huvudansvaret för beredningen ska ligga, och om en eller flera andra ämnesråd/kommittéer ska lämna en kompletterande bedömning. Samråd vid uppbyggnad av nya databaser Ett led i Vetenskapsrådets satsning för att öka tillgängligheten och användningen av befintliga data är etableringen av Svensk Nationell Datatjänst (SND) vid Göteborgs universitet. SND är en nationell strategisk resurs för forskning och har som den huvudsakliga uppgiften att förmedla information om data av intresse för forskning inom humaniora, medicin, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap och att göra databaser tillgängliga för forskarsamhället. Sökande uppmanas därför att medverka till denna satsning genom att samråda och samarbeta med SND vid uppbyggnad av nya databaser, och i samband med underhåll, vård och avställning av befintliga databaser. Se för vidare information. Offentlighet Ansökan till Vetenskapsrådet är allmän handling. Om du avser att söka patent observera att Vetenskapsrådet inte kan sekretessbelägga ansökningar om forskningsstöd. En ansökan som innehåller material som också ska ingå i en tilltänkt patentansökan bör därför inges till Vetenskapsrådet när bidrag söks i nästkommande ansökningsomgång efter det att patentansökan givits in. Information om beviljade bidrag kommer att läggas ut på Vetenskapsrådets webbplats. Etiska överväganden Allmänt

5 Vetenskapsrådet stöder endast sådan forskning som håller en hög etisk kvalitet. Etiska frågor är speciellt viktiga i forskning som innebär försök på människor eller djur, särskilt forskning på barn eller mentalt handikappade, samt vid enkäter som involverar känsliga uppgifter och i forskning som inkluderar hanterande av personuppgifter. Observera att etiska frågor och problem förekommer även inom andra typer av forskning. Det är därför väsentligt att forskaren i ansökan får möjlighet att själv redovisa de etiska frågor som hon/han menar att projektet aktualiserar samt också redogöra för hur de behandlas i forskningsarbetet. Detta görs under en särskild rubrik "Etiska överväganden" i ansökan. De forskningsetiska dokument som i första hand är relevanta är 1. Vad är god forskningssed, synpunkter, riktlinjer och exempel. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2005. Skriften kan laddas ner från Vetenskapsrådets hemsida, på svenska eller på engelska pdf 2. Helsingforsdeklarationen. (World Medical Association Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 1964, 2008). Är i väsentliga delar även relevant för andra vetenskapsområden än det medicinska. Kan laddas ner på följande adress 3. Europarådets Konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin. - The Council of Europe's Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. (1997) Kan laddas ner på följande adress Forskaren bör bekanta sig med dessa dokument och planera sin forskning så att kraven i dokumenten är uppfyllda. De etiska övervägandena bör visa att kraven är uppfyllda och på vilket sätt de uppfylls. (Det är alltså inte tillräckligt att endast skriva att t.ex. Helsingforsdeklarationen eller Vetenskapsrådets riktlinjer kommer att följas.) Om den sökande bedömer att inga etiska problem föreligger i projektet, trots att detta faller inom ett forskningsområde där etiska problem kan vara aktuella, ska detta motiveras under "etiska överväganden". Detta är speciellt viktigt vid forskning på människa. De nämnda dokumenten finns tillgängliga i Codex-databasen, I Codex-databasen finns även andra relevanta dokument samt den gällande lagstiftningen för det forskningsetiska fältet samlad. De nämnda dokumenten bör i tillämpliga delar beaktas för forskning inom alla vetenskapsområden. När personuppgifter behandlas inom ett projekt ska personuppgiftslagen (PUL 1998:204) beaktas. Vidare se Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor samt ändringar enligt SFS 2008:192 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap och Sekretesslagen (1980:100) I etikredovisningen ska framgå att personuppgifter i lagens mening kommer att behandlas. Vid frågor kring behandlingen av personuppgifter kan kontakt tas med Datainspektionen (tel , ). När det gäller personuppgifter är även skriften "Hur bör integritetskänsligt material hanteras?"(2007) värdefull likaså skriften Offentlighet & Sekretess i myndighets forskningsverksamhet, Riksarkivets rapport 1997:2 I ansökans webbformulär ska anges på vilken sida i forskningsprogrammet som de etiska övervägandena redovisas. Om Vetenskapsrådet uppfattar forskarens etiska överväganden som oklara eller ofullständiga, kommer Vetenskapsrådet (VR) begära att forskaren insänder en komplettering på denna punkt. Forskning som avser människor Viss forskning som avser människor ska enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor alltid prövas av en regional etikprövningsnämnd. Närmare information om lagen, lagtexten och etikprövningen ges på etikprövningsnämndernas webbplatser (se för information och vidarelänkar till de regionala nämnderna).

6 Om forskaren avser att låta etikpröva sitt projekt ska detta tydligt framgå av texten i forskningsprogrammet. Vetenskapsrådet kan också inför ett eventuellt bidrag komma att uppmana forskaren att låta etikpröva sitt projekt. Ett till Vetenskapsrådet insänt godkännande är då ett villkor för att bidraget ska kunna utbetalas. Vetenskapsrådet kan också komma att kräva etikprövning av projekt som ej regleras i lagtexten eller som faller utanför lagens tillämpning men som kan innehålla andra etiska överväganden. Den regionala nämnden avgör då själv om prövning utifrån lagen eller om en s k rådgivande prövning ska ske. Som ovan måste beslutet eller det rådgivande yttrandet insändas för att bidraget ska kunna betalas ut. (Både ett godkännande beslut och ett rådgivande yttrande kan innehålla villkor för projektets genomförande.) Prövning hos regional etikprövningsnämnd sker efter ansökan. Ansökningsblankett kan hämtas från Ange på blanketten att rådgivande yttrande önskas om projektet faller utanför lagens tillämpning. Forskning som innefattar djurförsök För forskning som innefattar djurförsök ska godkännande inhämtas från djurförsöksetisk nämnd. Om sådant godkännande inte föreligger när ansökan lämnas in, ska det inhämtas så snart som möjligt och i enlighet med djurskyddslagen innan försöket påbörjas. Godkännandet behöver inte skickas in till Vetenskapsrådet. När bidrag ges förutsätts att godkännande finns innan forskningsarbetet inleds. Projektledaren och företrädare för värdhögskolan bekräftar med sitt godkännande av villkoren i bidragsbeslutet att hon/han ansvarar för detta. Kommersiella intressen Ett grundläggande krav i Vetenskapsrådets generella villkor för beviljande av bidrag till forskning är att den kunskap som forskningen genererar görs tillgänglig för samhället på ett objektivt sätt. Detta krav stöds av de allmänna grunder som god forskningssed sedan länge vilar på. Vetenskapsrådets intresse motiveras bl a av en önskan att säkerställa att resultatet av den av Vetenskapsrådet finansierade forskningen alltid kan publiceras fritt men också av att resultatet sprids mellan forskargrupper och lärosäten. Ansvaret för att forskare följer de i forskarsamhället accepterade kraven på objektivitet, oberoende och öppenhet åvilar i första hand dem själva och i andra hand respektive arbetsgivare, dvs det enskilda universitetet eller högskolan/motsvarande. Av Vetenskapsrådets riktlinjer för redovisning av kommersiella bindningar framgår att det förutsätts att prefekt/motsvarande, som för arbetsgivarens räkning godkänner Vetenskapsrådets villkor för mottagande av bidrag, också går i god för att berörda forskare inte har några kända kommersiella bindningar som står i strid med dessa krav. Det är dock forskarens ansvar att till prefekt/motsvarande skriftligt redovisa alla eventuella kommersiella bindningar som sökande och/eller medverkande har för hela projektet, inte bara aktuellt delprojekt, så att prefekt/motsvarande kan granska och bedöma om dessa bindningar är förenliga med de i forskarsamhället accepterade kraven på objektivitet, oberoende och öppenhet. Eventuella tillkommande bindningar under bidragstiden ska redovisas, granskas och bedömas på motsvarande sätt och vid överträdelse mot kraven omedelbart rapporteras till Vetenskapsrådet. Genusforskning och forskning med genusperspektiv Ansökningar som gäller genusforskning eller forskning med genusperspektiv markeras genom att ange "genus" (eng. "gender") bland nyckelorden. Dessa ansökningar kommer att beredas inom Vetenskapsrådets ordinarie beredningsgrupper. 4. Bilagor Observera att bilagorna ska skrivas på engelska. Följande bilagor ska bifogas ansökan om omfattande infrastruktur:

7 Bilaga A Forskningsprogram om högst åtta sidor Bilaga B CV för de sökande Bilaga C Publikationslista Bilaga ÖA Driftsbidrag Bilaga Ö Särskilda satsningar/ändamål. Stödjebrev från rektorer och företrädare för eventuella andra medverkande organisationer bifogas under Bilaga Ö. Bilaga S Underskrifter av den sökande och företrädare för värdhögskola/motsv. När så krävs ska även dessa bilagor bifogas ansökan, vilket möjliggörs genom att klicka i önskad ruta i ansökningsformuläret vid BILAGOR: Om en ansökan föregåtts av ett planeringsbidrag från Vetenskapsrådet ska en rapport bifogas (Bilaga T). Typsnitt Times New Roman med storlek 12 rekommenderas. Bilder och text ska rymmas på en A4-sida med en marginal av 25 mm. Utskrift av ansökan, t.ex. hos en granskare, sker i gråskala med en upplösning av dpi. Bilder bör därför anpassas till denna standard. Bilagorna utgör underlag för Vetenskapsrådets bedömning av ansökan och bifogas i anslutning till webbformuläret. Webbformuläret efterfrågar automatiskt de bilagor som krävs för vald bidragsform. För vissa bidragsformer finns det också frivilliga bilagor som måste markeras i formuläret för att de ska kunna bifogas ansökan. På varje sida av bilagan ska sökande högst upp ange namn, personnummer och bilagans bokstavsbeteckning. Pdf-filerna får inte vara lösenordsskyddade. Observera att granskarna erhåller svartvita papperskopior av ansökningarna, om de så önskar. Granskarna får även tillgång till ansökningarna som pdf-filer. Bilaga A - Forskningsprogram Bilagan ska bestå av en kortfattad (12 punkters text, högst 15 A4-sidor, inklusive referenser) beskrivning av forskningsinfrastrukturen och relaterad forskning med följande information under särskilda rubriker: 1. Vetenskapliga mål, en beskrivning av de vetenskapliga målen för infrastrukturen. 2. Områdesöversikt, en sammanfattning av den forskning som utförs eller kan utföras vid infrastrukturen. Nyckelreferenser anges. 3. Infrastrukturen, en kortfattad beskrivning av infrastrukturen. 4. Betydelse, en kortfattad redogörelse för infrastrukturens betydelse för att uppnå de vetenskapliga målen samt dess långsiktiga betydelse för forskningsområdet. 5. Samverkan, kortfattad beskrivning av internationell och/eller nationell samverkan med annan befintlig eller planerad infrastruktur. 6. Medverkan, kortfattad beskrivning av hur svenska lärosäten medverkar i uppbyggnad eller drift av infrastrukturen. Under särskild rubrik ska i relevanta fall också redovisas/kommenteras: Etiska överväganden Genusforskning och forskning med genusperspektiv Bilaga B - CV CV ska lämnas såväl för den sökande som för övriga i projektet/motsvarande medverkande forskare. Observera att publikationslista redovisas separat i bilaga C.

8 Specificera enligt följande numrerade rubriker i denna ordning: 1. Högskoleexamen (disciplin/ämnesområde). 2. Doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde). 3. Relevanta postdoktorsvistelser (år och placering). 4. Docentkompetens (år). 5. Nuvarande anställning, förordnandetid, andel forskning i anställningen. 6. Tidigare anställningar och förordnandetider (ange typ av anställning). 7. Föräldraledigheter, tjänstgöring inom totalförsvaret eller liknande samt avräkningsbar forskartid för detta. 8. Personer som avlagt doktorsexamen, för vilka den sökande har varit huvudhandledare (namn, disputationsår). Därefter uppges övrig information av betydelse för ansökan. CV får omfatta högst två A4-sidor per person. Bilaga C - Publikationslista För de sökande och i förekommande fall för infrastrukturen som ansökan avser. Sortera publikationerna under följande numrerade rubriker i denna ordning: 1. Referee-bedömda artiklar. 2. Referee-bedömda konferensbidrag. 3. Översiktsartiklar, bokkapitel, böcker. 4. Patent. 5. Egenutvecklade allmänt tillgängliga datorprogram. 6. Populärvetenskapliga artiklar/presentationer. I listan markeras med en asterisk (*) forskarens tio viktigaste publikationer och med två asterisker (**) de för projektet/motsvarande tio viktigaste publikationerna samt en kort motivering till varför just dessa har valts. Bilaga ÖA - Driftsbidrag, KFI 1. Övergripande Beskrivning av hur den planerade infrastrukturen uppfyller KFI:s kriterier (Se 1. Om Bidragsformen ). Beskrivning av infrastrukturen som är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en bedömning av hur väl målen uttryckta i bilaga A Forskningsprogram, kan uppnås. Vetenskaplig livslängd, dvs. hur länge infrastrukturen kan anses vara konkurrenskraftig. Liknande infrastruktur, nationell eller internationell, och vilka möjligheter det finns att utnyttja dem. 2a. Budget Detaljerad budget (inkl. LKP men exkl. moms och OH) uppdelad på lön och övriga kostnader för: - Drift och underhåll - Lokalkostnader - Användarstöd - Administration - Utrustning (redovisas utförligt under 2b) Andra nationella/internationella finansiärer som planeras bidra till infrastrukturen, fördelning mellan dem, svensk andel och Vetenskapsrådets tänkta andel. Avvecklingsplan inklusive avvecklingskostnader, överföring av personal och samt arkivering av data och handlingar. 2b. Budget för eventuell utrustning

9 Detaljerad budget (inkl. LKP. men exkl. moms och OH) uppdelad på: - Inköp av utrustning/komponenter - Ev. kostnader för eget arbete för konstruktion av utrustningen - Ev. konsultkostnader för konstruktion av utrustning - Övriga kostnader relaterade till konstruktion av utrusningen 3. Organisation/ansvarsfördelning Ansvarsfördelning för infrastrukturen mellan olika intressenter; värdorganisation och andra nationella/internationella organisationer. Infrastrukturens tillgänglighet för andra forskare, inkl. användarstöd samt ev. prioriteringssystem för användning av infrastrukturen. Tidsplan och ansvarsfördelning för utvärdering, upphandling/bygge, installation och betalning av eventuell utrustning. Planen ska utgå från att besked om bidrag ges mot slutet av innevarande år och att upphandlingen följer lagen om offentlig upphandling. Uppgifterna kommer att användas som underlag för Vetenskapsrådets utbetalning av eventuella bidrag. 4. Övriga aspekter Framtida uppgraderingsmöjligheter för att förlänga infrastrukturens vetenskapliga livslängd. Planering och finansiering av kompetensuppbyggnad för optimalt utnyttjande av infrastrukturen. Kortfattad beskrivning av behov av utrustning (befintlig eller planerad) relevant för infrastrukturen. Bilaga Ö Särskilda satsningar/ändamål Stödjebrev från rektorer och företrädare för eventuella andra medverkande organisationer bifogas under Bilaga Ö. Bilaga S - Underskrifter Bilaga S bifogas automatiskt till den elektroniska ansökan. Bilagan ska skrivas ut och undertecknas av dels den sökande dels prefekt/motsvarande för den institutionen där forskningen kommer att bedrivas. Underskriften innebär en bekräftelse av att den beskrivna forskningen, anställningen eller utrustningen kan beredas plats inom institutionen, att kostnadsberäkningen i ansökan godkänts för institutionens del och att eventuella human- och/eller djurförsök redovisats samt att sökanden redovisat sina eventuella bisysslor och kommersiella bindningar och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed. Den sökande ska ha diskuterat dessa villkor med företrädaren för värdhögskolan/motsvarande, innan denna godkänner och skriver på ansökan. Bilaga S skickas med vanlig post till Vetenskapsrådet. Kom ihåg! Senast tre arbetsdagar efter sista ansökningsdatum ska underskriven bilaga S ha inkommit till Vetenskapsrådet. Vid behov: Bilaga T Planeringsbidrag Om en ansökan föregåtts av ett planeringsbidrag från Vetenskapsrådet ska en rapport bifogas (Bilaga T). Den ska innehålla de viktigaste slutsatserna av planeringen, vilka forskare/forskargrupper som deltagit och planeringsarbetets relevans för infrastrukturen i den aktuella ansökan. 5. Bedömning och beslut Bedömning

10 Vetenskapsrådets utlysning avser forskarinitierad, högkvalitativ forskning. Den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna görs av aktiva forskare. Varje ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier. Bedömningskriterier Vetenskapsrådet stödjer grundforskning inom samtliga vetenskapsområden, och ska främja den svenska grundforskningens kvalitet och förnyelse. Kommittén för forskningens infrastrukturer har ett vidare mandat att stödja infrastrukturer även för behovsmotiverad/tillämpad forskning som har projektbidrag eller motsvarande av övriga statliga forskningsfinansiärer. Vetenskaplig kvalitet är det grundläggande kriteriet för Vetenskapsrådets fördelning av bidrag för forskning. Bidragsfördelningen ska också främja jämställdhet och rörlighet inom forskningen. Ansökningar om infrastruktur ska också helt eller delvis uppfylla Vetenskapsrådets kriterier för infrastruktur: Vara av brett nationellt intresse Ge förutsättningar för världsledande forskning Utnyttjas av ett flertal forskargrupper/användare med högt kvalificerade forskningsprojekt Vara så omfattande att enskilda grupper inte kan driva dem på egen hand Ha en långsiktig planering för vetenskapliga mål, finansiering och utnyttjande Vara öppet och enkelt tillgängliga för forskare och ha en plan för hur tillgängligheten ska förbättras (gäller både utnyttjande av infrastrukturen, tillgång till insamlande data och presentation av resultat) Forskningsinfrastrukturen ska kunna börja byggas upp eller tas i drift under senast under Företrädare för ansökningar som helt eller delvis uppfyller kriterierna för omfattande infrastruktur kommer att kallas till en hearing på Vetenskapsrådet med representanter från KFI:s beredningsgrupper. De ansökningar som går vidare efter denna hearing kommer sedan att bedömas av en expertpanel som granskar förslagen ur ett internationellt perspektiv. Jävshantering Vetenskapsrådet har satt upp strikta interna riktlinjer om jäv, som återfinns i Vetenskapsrådets jävsregler. Eventuellt jäv ska alltid anmälas av beredningsgruppernas ledamöter. Jävsanmälningar antecknas i protokoll från beredningsgruppernas möten och den som är jävig lämnar lokalen när ärendet behandlas. Om en ledamot i någon av beredningsgrupperna själv lämnat in ansökan om bidrag så kommer denna ansökan att behandlas i annan beredningsgrupp än den där ledamoten själv medverkar. Beslut Beslut om bidragsfinansiering kommer att fattas i mitten av september Information om beviljade bidrag publiceras senast en vecka efter beslut på Vetenskapsrådets webbplats. 6. Kontakt Frågor rörande ansökans innehåll ska i första hand ställas via e-post eller per telefon till: Tove Andersson David Edvardsson Magnus Friberg Camilla Jakobsson

11 Per Karlsson När och hur ansökan ska skickas in Ansökan ska registreras senast kl 24:00 sista ansökningsdagen. Ansökningar till Vetenskapsrådet om bidrag till omfattande infrastruktur ska ha kommit in till Vetenskapsrådet senast onsdagen den 29 april Det är den sökandes ansvar att komma in med en fullständig ansökan. Vetenskapsrådets support är öppen till kl. 16:00 sista ansökningsdag. Se till att skicka in ansökan i god tid före kl. 16:00 sista ansökningsdag för att kunna få hjälp om problem uppstår. Bilaga S med underskrifter ska vara inkommen senast kl. 16:00 tisdagen den 5 maj Bilaga S skickas till adressen: Vetenskapsrådet KFI Stockholm Försändelsen ska tydligt märkas med KFI. Länk till webbformuläret Webbformulär hittar du i Vetenskapsrådets ansökningssystem VR-Direct.

Ansökan Forskningsbidrag för tjänst

Ansökan Forskningsbidrag för tjänst Skicka underskriven och inskannad blankett samt övriga efterfrågade dokument till registrator@ssm.se Ansökan Forskningsbidrag för tjänst Projektet Projekttitel Sökande Namn och titel Tjänsteadress Telefon,

Läs mer

Bidrag till tjänst för unga forskare inom strålningsbiologi och radioekologi

Bidrag till tjänst för unga forskare inom strålningsbiologi och radioekologi Promemoria Datum: 2014-07-01 Diarienr: SSM2014-3485 Handläggare: Lars Gedda : Skriv här. Bidrag till tjänst för unga forskare inom strålningsbiologi och radioekologi Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser bidrag

Läs mer

Forskningsbidrag till lektortjänst inom interndosimetri

Forskningsbidrag till lektortjänst inom interndosimetri Vårt datum: 2016-03-29 Diarienr: SSM2016-1586 Forskningsbidrag till lektortjänst inom interndosimetri Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser forskningsbidrag till en lektortjänst inom ämnesområdet interndosimetri.

Läs mer

Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014

Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014 Sida: 1/5 Dnr SSM2014-3485 Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014 Skicka blanketten till Registrator, Strålsäkerhetsmyndigheten, SE-171 16 Stockholm Projekttitel Sökande (namn och titel) Sökandens

Läs mer

PPG Projekt 2017. Projektmedel för forskning och utveckling inom psykiatri, primärvård och geriatrik, PPG

PPG Projekt 2017. Projektmedel för forskning och utveckling inom psykiatri, primärvård och geriatrik, PPG 1 2015-10-22 Dnr LS 2015-1199 PPG Projekt 2017 Projektmedel för forskning och utveckling inom psykiatri, primärvård och geriatrik, PPG Utlysning av projektmedel och anvisningar för ansökan Kontaktpersoner

Läs mer

Ansökan Forskningsbidrag för tjänst

Ansökan Forskningsbidrag för tjänst Skicka underskriven och inskannad blankett samt övriga efterfrågade dokument till registrator@ssm.se Ansökan Forskningsbidrag för tjänst Projektet Projekttitel Sökande Namn och titel Tjänsteadress Telefon,

Läs mer

Forskning/Utbildning 2015

Forskning/Utbildning 2015 Familjen Kamprads stiftelse Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens,

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer forskning med hög relevans för de samhällsutmaningar som berör hälsa, arbetsliv och välfärd

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Programstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak

Programstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak Programstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak I den under hösten 2008 avlämnade forskningspolitiska propositionen 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation föreslås för FAS vidkommande

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt EM4000 W-4.0, 2010-11-17 2016-04-26 1 (7) Utlysning: Medfinansiering EU-projekt Energimyndigheten utlyser 2 miljoner kronor för medfinansiering EUprojekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för

Läs mer

HÖG 16 - Forskningsprojekt

HÖG 16 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 16 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Forte utlyser projektbidrag inom området Psykosociala insatser för personer med omfattande och komplex psykiatrisk problematik

Forte utlyser projektbidrag inom området Psykosociala insatser för personer med omfattande och komplex psykiatrisk problematik 2014-04-14 Forte utlyser projektbidrag inom området Psykosociala insatser för personer med omfattande och komplex psykiatrisk problematik Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, stödjer

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell

Läs mer

Anvisningar till sökande inom Demonstrationsprogram för elfordon

Anvisningar till sökande inom Demonstrationsprogram för elfordon STEM061 ver.w-1.0, 2001-10-16 Datum 2016-02-02 1 (6) Anvisningar till sökande inom Demonstrationsprogram för elfordon Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som avser att lämna in en ansökan till

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

Forte och Vetenskapsrådet satsar 120 miljoner på vårdforskning

Forte och Vetenskapsrådet satsar 120 miljoner på vårdforskning 2014-01-15 Forte och Vetenskapsrådet satsar 120 miljoner på vårdforskning Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Vetenskapsrådet (VR) utlyser under 2014 medel för vårdforskning omfattande

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Företagsforskarskolan för Samverkan och Innovation skapar förutsättningar för forskningssamarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor

Läs mer

Ansökan om medel till taxonomisk forskning

Ansökan om medel till taxonomisk forskning Till Svenska artprojektet Ansökan om medel till taxonomisk forskning Ansökningstillfälle: 1 juni 2015 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Doktorandprojekt Postdoktor Gästforskare Särskild forskare Inventering

Läs mer

Inbjudan att nominera teknikplattformar till SciLifeLab satelliter

Inbjudan att nominera teknikplattformar till SciLifeLab satelliter Inbjudan att nominera teknikplattformar till SciLifeLab satelliter Styrelsen för SciLifeLab har vid sitt sammanträde den 7 maj 2014 beslutat att inbjuda Svenska lärosäten utanför de fyra värduniversiteten

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning 2013-02-12 FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning som rör de samhällsutmaningar som

Läs mer

Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016

Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016 1 (5) Diarienummer CIF 2016/2 Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016 Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

Instruktion för individuell studieplan för doktorand antagen vid Högskolan Dalarna

Instruktion för individuell studieplan för doktorand antagen vid Högskolan Dalarna Instruktion för individuell studieplan för doktorand antagen vid Högskolan Dalarna Beslut: FUN 2013-03-12 Revidering: 2015-03-17 Dnr: DUC 2013/723/10 Gäller fr.o.m. 2013-03-12 Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Anna Linusson Jonsson, Föreståndare anna.linusson@umu.se +46 (0)90-786 68 90 Page 1 (6) Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Företagsforskarskolan för Samverkan och Innovation skapar förutsättningar

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Ansökningsblankett. och instruktioner

Ansökningsblankett. och instruktioner E K H AG AS T I F T E L S E N www.ekhagastiftelsen.se Box 34 012 100 26 Stockholm Ansökningsblankett och instruktioner Sista ansökningsdag är den 20 maj 2015. Detta är det datum då ansökan senast ska vara

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd ANSÖKNINGSOMGÅNG Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande Projektmedel för pilotprojekt inom de gröna näringarna i gles- och landsbygd Ansökningar tas emot löpande fram till 16/9 2010

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014 Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Intäkter för forskning och forskarutbildning 2012 Fördelat på lärosäten och finansiärer Källa:

Läs mer

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1 Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1 1. Bakgrund Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige, med kortnamnet Lions Cancerfond Väst, har syftet: - att företrädesvis stödja

Läs mer

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi Styrelsen Bilaga 2 Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi Mål för Vetenskapsrådets jämställdhetsarbete Vetenskapsrådet ska, enligt instruktionen, främja jämställdheten inom sitt verksamhetsområde. Strategin

Läs mer

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA?

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? Anvisningar till stipendiegivare Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? 1.10.2010 ANVISNING 2 (8) Innehåll 1 Stipendiegivarens skyldighet att lämna uppgifter... 3 2 Anmälningsskyldigheten i praktiken...

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet.

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Anna Berg Referensnr: Dnr 96-76-2012 Norra regionen och Uppsala-Örebro - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Läs mer

Rutin för FoU-ansökningar ställda till SIR

Rutin för FoU-ansökningar ställda till SIR Ansvariga författare: Version: 3.0 Fastställd: 2016-05-26 Gäller från: 2015-05-26 Ritva Kiiski-Berggren, Göran Karlström, Carl-Johan Wickerts Rutin för FoU-ansökningar ställda till SIR FoU-ansökningar

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH Bidrag för utbyte mellan industri och akademi 2 Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap,

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Förslag till. praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser

Förslag till. praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser Förslag till praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder Syftet med den här guiden är att presentera praxis

Läs mer

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR De fyra norrlandstingen ställer årligen ett forskningsanslag till förfogande för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen,

Läs mer

FAS utlyser programstöd inom området Välfärdssamhällets organisation och förändring

FAS utlyser programstöd inom området Välfärdssamhällets organisation och förändring FAS utlyser programstöd inom området Välfärdssamhällets organisation och förändring FAS styrelse beslöt vid sitt sammanträde den 16 februari 2012 att utlysa högst tre programstöd inom området: Välfärdssamhällets

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd och som ska göra något av nedanstående. Utveckla annan verksamhet än

Läs mer

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff OBS Detta är endast ett exempel. Denna blankett ska inte användas och skickas in till stiftelsen. ; Populärvetenskaplig beskrivning (måste skrivas på svenska). Genom att besvara ett antal frågor lämnar

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Expertkompetens för innovation 15 steg 1

Expertkompetens för innovation 15 steg 1 Sida 1 (9) UTLYSNING Expertkompetens för innovation 15 steg 1 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av utveckling av näringslivsinriktade utbildningar

Läs mer

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL Programdirektiv - Användardelen 1 2013-03-28 Dnr 59/13 FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL STÖD TILL ÖKAD ANVÄNDNING AV TEKNIK OCH METODER INOM DET NATIONELLA FJÄRRANALYSPROGRAMMET PERIODEN 2014-01-01 TILL

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Nationell strategi för genomförande av kliniska prövningar och ickeinterventionsstudier

Nationell strategi för genomförande av kliniska prövningar och ickeinterventionsstudier Nationell strategi för genomförande av kliniska prövningar och ickeinterventionsstudier i Sverige Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) Gemensam målsättning I Sverige

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Fjärrsyn. Ansökan görs elektroniskt i Energimyndighetens

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning 2013-02-01 FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning som rör de samhällsutmaningar som

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

ALF-PROJEKTMEDEL 2017 PEDAGOGIK

ALF-PROJEKTMEDEL 2017 PEDAGOGIK 2015-11-24 LS 2015-1200 FoUU-samverkan ALF-PROJEKTMEDEL 2017 PEDAGOGIK Utlysning och anvisningar Kontaktpersoner: Frågor rörande ansökningsrutiner, beredningsprocess m.m. Susanne Kalén tel: 12 31 46 29

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning:

Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning: Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning: Fastställda: 2009-11-16. Villkoren gäller i den utsträckning inte annat anges under särskilda villkor i kontraktet. 1. Allmänt SSF:s

Läs mer

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats 2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats Besöksnäringens FoU fond BFUF - är besöksnäringens eget verktyg för

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning Datum Diarienr 2009-12-18 513-2009 Pliktverket Att: Karolinen 651 80 KARLSTAD Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter. Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa

Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter. Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa Snabba fakta om Vetenskapsrådet MILJONER KRONOR Svenska forskningsfinansiärer 2013

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst) Datum Diarienr 2012-04-18 811-2011 Universitetsstyrelsen Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Läs mer

Manual för projektledare. FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt

Manual för projektledare. FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt Manual för projektledare FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt Forskares akademiska grad och anställning Vetenskapliga publikationer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Hjälptext för VINN NU

Hjälptext för VINN NU VINN NU ansökansblankett 2011 Hjälptext för VINN NU Ann Louise Persson Hjälp för sökande till VINN NU: En VINN NU ansökan är sällan en fortsättning på ett tidigare projekt, lämna rutan tom. Projekttitel:

Läs mer

Ansökan avser i första hand: HS M NT Utbildningsvetenskap (OBS! endast ett val per ansökan)

Ansökan avser i första hand: HS M NT Utbildningsvetenskap (OBS! endast ett val per ansökan) Reg.nr. / Dnr. 1. Ansökan om forskningsbidrag 2. Ansökan avser i första hand: HS M NT Utbildningsvetenskap (OBS! endast ett val per ansökan) Konstnärligt FoU Dyrbar utrustning > 2 milj kr Longitudinell

Läs mer

SWEDISH RESEARCH LINKS PROGRAMMET

SWEDISH RESEARCH LINKS PROGRAMMET SWEDISH RESEARCH LINKS PROGRAMMET Programinformation och anvisningar för sökande Sista ansökningsdag är 2007-05-03 Olika bidragsformer Vem kan söka? Ansökans utformning Bilagor Bedömning och beslut Kontakt

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

VETENSKAPSRÅDET MEDICIN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2005-2006

VETENSKAPSRÅDET MEDICIN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2005-2006 VETENSKAPSRÅDET MEDICIN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2005-2006 Jämställdhetsplan Vetenskapsrådet medicin 1(15) VETENSKAPSRÅDET MEDICIN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2005-2006 Inledning Av Vetenskapsrådets instruktion (SFS 2000:1199)

Läs mer

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015.

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Villkor

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna PM 2012-04-11 m. ändr. 2015-02-12 Dnr HT 2012/200 A 10 1 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna Observera att ansökningar endast tas emot

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare Dnr Titel doktorandprojekt Handledning Huvudhandledare,

Läs mer

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK.

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK. Beslut om fortsatt medlemskap, särskilda skäl enligt 47 LAK. Max Stenlund, 670323-1057 Den 10 december 2014 beslutade a-kassan att Max Stenlunds medlemskap i a-kassan upphörde den 30 november 2014 eftersom

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

Årsberättelse 2013 med årsredovisning

Årsberättelse 2013 med årsredovisning Årsberättelse 2013 med årsredovisning Kyrkans Trygghetsråd bildades 2006 genom att ett omställningsavtal tecknades mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga parterna; Kyrkans Akademikerförbund,

Läs mer

Styrelsen för utbildning 2014-09-24

Styrelsen för utbildning 2014-09-24 Förslag till beslut Dnr: 1-493/2013 Sid: 1 / 1 Universitetsförvaltningen Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer Philip Malmgren, handläggare Pierre Lafolie, Universitetslektor, överläkare

Läs mer

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Gäller fr.o.m. 2016-05-18 1. Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2 Förutsättningar för lärosätet att delta i programmet... 3

Läs mer

Anvisningar för gästforskarbidrag 2014

Anvisningar för gästforskarbidrag 2014 2013-11-26 Anvisningar för gästforskarbidrag 2014 Syftet med Fortes gästforskarbidrag är att tillföra det svenska forskarsamhället kvalificerade kunskaper och kompetens av betydelse för forskning inom

Läs mer

Prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus)

Prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus) Information till kommuner om sfi-bonus 2010-08-10 1 (7) Prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus) Sfi-bonus innebär att studerande som klarat vissa kurser

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12)

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12) 1(12) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag den 27.1.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Registrera/publicera i DiVA

Registrera/publicera i DiVA Registrera/publicera i DiVA Du kan importera referenser från många olika databaser (t ex Web of Science, PubMed, Libris, EndNote) till DiVA istället för att registrera uppgifterna manuellt. För instruktioner

Läs mer

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING senioralert@lj.se AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Organisation: Organisationsnummer: Postadress: Telefon: E-post:

Läs mer

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag)

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Du är nu på väg att ansöka om innovationsbidrag via webbansökan en tjänst framtagen av Tillväxtverket och Länsstyrelsen Västerbotten m.fl. Skriv

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

KOMMUNALT AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG

KOMMUNALT AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG Sida 1 av 15 Förening Närvarokort ID KOMMUNALT AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG Verksamhet Anläggning/Lokal ANSÖKAN AVSER PERIODEN 2011 Riktigheten av lämnade uppgifter intygas: Ledarens namnteckning NAMN PÅ DELTAGARE

Läs mer

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten Version 2013-10-14 Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten LAG (Local Action Group) LAG är Upplandsbygds styrelse. LAG i Leader Upplandsbygd

Läs mer