VETENSKAPSRÅDET MEDICIN JÄMSTÄLLDHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VETENSKAPSRÅDET MEDICIN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2005-2006"

Transkript

1 VETENSKAPSRÅDET MEDICIN JÄMSTÄLLDHETSPLAN

2 Jämställdhetsplan Vetenskapsrådet medicin 1(15) VETENSKAPSRÅDET MEDICIN JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Av Vetenskapsrådets instruktion (SFS 2000:1199) framgår att Vetenskapsrådet inom sina verksamhetsområden ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Av regleringsbrev för budgetåret 2005 framgår att Vetenskapsrådet aktivt skall arbeta för jämställdhet samt nå en jämnare könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstöd. Detta innebär bl a att Vetenskapsrådet ska ge samma möjligheter för kvinnor och män att söka och erhålla bidrag samt att påverka dess prioriteringar. Denna jämställdhetsplan utgör ett komplement till Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi beslutad år 2003 (Bilaga 1). Jämställdhetsplanen innehåller en nulägesrapport och uppföljning av perioden samt en analys av hur ämnesrådet uppfyllt sina tidigare uppsatta mål 1. Den specificerar också mål och åtgärder för perioden för ämnesrådets arbete. Nulägesrapport och uppföljning av perioden Uppföljningen omfattar perioden , dvs perioden fr o m när Vetenskapsrådet bildades 2. Målen för denna period har varit följande: Att upprätthålla balansen mellan kvinnor och män i ämnesrådets beslutande och beredande organ, vilket innebär att vardera könet ska vara representerat med minst 40%. Att verka för jämn balans i bevillningsgraden för kvinnor och män när det gäller rådets anställningar och bidrag. Att aktivt verka för att fler kvinnor söker rådets bidrag och anställningar. Att den forskning som ämnesrådet stödjer ska generera kunskap för att förbättra hälsan hos både kvinnor och män. OBS! Figurerna till uppföljningen återfinns i denna version av jämställdhetsplanen som bilaga. 1 Jämställdhetsstrategi för den externa verksamheten vid Vetenskapsrådet, ämnesrådet för medicin, år Fastställd vid sammanträde med ämnesrådet för medicin Siffror för 2001 rörande bidrag behandlades huvudsakligen av dåvarande Medicinska forskningsrådet (MFR) under år 2000 och fastställdes av ämnesrådet för medicin i början av år Siffror från 2005 härrör från april 2005 och kommer att förändras, bl a genom tillskottet via forskningspropositionen på 10 milj kr.

3 Jämställdhetsplan Vetenskapsrådet medicin 2(15) Granskning och bedömning av ansökningar Under perioden har ordföranden i ämnesrådets styrelse varit kvinna och av de övriga 20 ledamöterna och suppleanterna har tio varit kvinnor och tio män. En ny treårig mandatperiod inleddes den 1 januari 2004, men denna medförde ingen förändring av könsfördelningen av styrelseledamöterna. Ämnesrådets organisation för granskning av ansökningar om projektbidrag och bidrag till anställning som forskarassistent har under perioden bestått av 13 beredningsgrupper (bg) med vardera sex ledamöter (förutom en med åtta), dvs totalt 80 ledamöter. Av tabell 1 framgår att andelen kvinnor under beredningsarbetet 2001 uppgick till 38%. Andelen har därefter ökat till 44% under 2004 och kommer under 2005 att uppgå till 46% (fig 1). I två av beredningsgrupperna har under vissa år i perioden andelen kvinnor varit mindre än 30%, dvs endast en kvinna. Dessa var bg för systemfysiologi och farmakologi under , samt i bg för klinisk vetenskap 3 med bl a inriktning mot kirurgi, gynekologi, ortopedi, odontologi, njursjukdomar och radiologi under I en av beredningsgrupperna, bg för folkhälsovetenskap med inriktning mot bl a vårdvetenskap, var kvinnorna i majoritet (63%) under Dessa beredningsgrupper omfattar forskningsområden, där kvinnliga resp manliga forskare är få och följaktligen hårt belastade av olika uppdrag. Under 2005 kommer alla beredningsgrupper att innehålla minst två granskare av underrepresenterat kön. För bedömningar av ansökningar som forskare på hel- eller halvtid anlitas vanligtvis tre sakkunniga för att granska ansökningar för varje utlyst anställning. En av dessa ska vara av underrepresenterat kön om inte särskilda skäl föreligger. Andelen kvinnor som anlitas för sakkunniguppdrag har ökat från 36% år 2001 till 46% år 2004 (fig 2). (Någon siffra för år 2005 kan ännu inte anges.) Ansökningar om projektbidrag Det totala antalet ansökningar om bidrag för forskningsprojekt (projektbidrag) har ökat under perioden från knappt 800 st inför bidragsåret till ca 1150 st inför 2005 (fig 3). Särskilt stor blev ökningen inför 2003 och därefter. Detta berodde framför allt på att ett ökat antal olika projektbidragsformer kunde sökas, samt att alla ansökningar av anställning som forskarassistent också hanterades som ansökningar om projektbidrag. (De som får en anställning som forskarassistent erhåller också ett projektbidrag.) Under perioden är det främst antalet ansökningar om nya projekt, dvs sådana som tidigare inte erhållit bidrag från ämnesrådet, som ökat (fig 4). De nya ansökningarna utgör nu över 70% av det totala antalet ansökningar. Andelen ansökningar från kvinnor resp män har förändrats under perioden andelen från kvinnor har ökat med ca 10 procentenheter till 40% och andelen från män minskat med motsvarande andel (fig 5). Den ökande andelen ansökningar från kvinnor återfinns framför allt bland ansökningar om nya bidrag och den minskande andelen från män bland ansökningar om omprövningsbidrag 4 (fig 6). 3 Huvudparten av ämnesrådets ansökningar (projekt, forskarassistent, postdoktor) kommer in vid den stora årliga ansökningsomgången på våren. Ansökningarna granskas och de beviljade bidragen utbetalas påföljande år. Ansökan och utbetalat bidrag kopplas i denna uppföljning till samma år, dvs till det år som bidraget utbetalas. För ett bidrag som utbetalas 2005 har alltså ansökan kommit in och behandlats under En ansökan om ett omprövningsprojekt har tidigare erhållit bidrag från ämnesrådet under närmast föregående år.

4 Jämställdhetsplan Vetenskapsrådet medicin 3(15) Projektbidrag Det totala antalet beviljade projektbidrag har under perioden ökat från 890 st år 2001 till drygt 940 st Antalet bidrag till nya projekt, omprövningsprojekt och kontraktsbundna projekt 6 har varierat under perioden (fig 7). Andelen nya projektbidrag ökade under 2002 och 2003 för att därefter avta till ungefär samma nivå som i början av perioden. Andelen omprövningsprojekt minskade 2003 och 2004 men har därefter ökat igen. Andelen kontraktsbundna projektbidrag har ökat något jämfört med periodens början (fig 8). Andelen projektbidrag fördelat mellan kvinnor och män har förändrats under perioden (fig 9). Kvinnornas andel har ökat med ca 7 procentenheter till ca 30% och männens minskat med motsvarande andel till ca 70%. För kvinnornas del är det främst de kontraktsbundna bidragen som ökat och för männen har både de kontraktsbundna och omprövningsbidragen minskat (fig 10 resp 11). Den totala beviljningsgraden 7 för projektbidrag under perioden har minskat från ca 45% till ca 30% (fig 12). Beviljningsgraden för ansökningar om projektbidrag till kvinnor har genomgående varit lägre än för män under perioden. Ansökningar om nya bidrag resp omprövningsbidrag har undersökts för att utröna om beviljningsgraden skiljer sig mellan dessa två typer av ansökningar (fig 13 resp 14). Av resultatet framgår att det framför allt är skillnader vad gäller ansökningar om nya projektbidrag. Kvinnor hade högre beviljningsgrad för nya projekt än män i början av perioden, men har därefter haft lägre beviljningsgrad. När det gäller ansökningar om omprövningsprojekt var beviljningsgraden för kvinnor lägre i början av perioden, men har därefter utjämnats. Kvinnliga forskare har under perioden ökat sin andel av de totala medlen till projektbidrag med ca 7 procentenheter. Kvinnor erhåller ca 25% av medlen och män 75% år 2005 (fig15). Anställning som forskarassistent Antalet ansökningar om bidrag för anställning som forskarassistent minskade under de tre första åren under perioden för att därefter öka igen. Inför 2005 var antalet drygt 260 st (fig 16). Det är framför allt ansökningar från kvinnor som har ökat och deras andel av ansökningarna var 57% inför 2005 (fig 17). Antalet bidrag har ökat med ca 20 st under perioden och var 2005 totalt 125 st (fig 18). Antalet kvinnor som fått nya bidrag har varit högre än för män 2001, 2004 och Andelen kvinnor som innehar bidrag till anställning som forskarassistent har under perioden genomgående varit högre än för män 2005 var kvinnornas andel 55% (fig 19). Beviljningsgraden har varierat kraftigt under perioden från ca 9% till ca 27% (fig 20). Detta har sin förklaring i det relativt låga antalet ansökningar framför allt inför 2003 då Vetenskapsrådet inledde en satsning på unga forskare och totalt 38 nya bidrag delades ut. Denna satsning fortsatte 2004 med 41 nya bidrag, men p g a budgetsituationen 2005 kunde 5 Principen en forskare ett projektbidrag har använts vid beräkningarna. Om t ex en forskare förutom ett projektbidrag även har erhållit ett tilläggsbidrag för biovetenskap, har dessa tillsammans räknats som ett bidrag. 6 Ett s k kontraktsbundet projektbidrag, är en ansökan som lämnats in och bedömts under tidigare år och erhållit bidrag för en längre period. 7 Beviljningsgrad beräknas som antal beviljade projektbidrag dividerat med antal ansökningar. Beviljningsgrad för män resp kvinnor beräknas på antalet ansökningar från resp kön.

5 Jämställdhetsplan Vetenskapsrådet medicin 4(15) endast 24 nya bidrag beviljas. Beviljningsgraden har varierat mellan kvinnor och män under perioden, där kvinnor har haft en lägre beviljningsgrad under (fig 21). En forskare som erhållit bidrag för anställning som forskarassistent har automatiskt även fått ett projektbidrag. Dessa bidrag är redovisade i samband med projektbidragen och är en av förklaringarna till att antalet nya ansökningar om projektbidrag ökat kraftigt. Postdoktorstipendier Bidrag till postdoktorstipendier infördes 2003, i och med att Vetenskapsrådet övertagit ansvaret för dessa från STINT. Antalet ansökningar var 91 st första året, sjönk till en tredjedel av detta året därpå och ökade därefter till 60st inför 2005 (fig 22). Andelen ansökningar från kvinnor resp män var jämn under första och sista året i treårsperioden, men inför 2004 var kvinnornas andel endast ca 30%, dvs 9 st (fig 23). Det totala antalet bidrag hade 2005 ökat till 47st (fig 24), där kvinnor innehade ca 40% av bidragen. Beviljningsgraden för kvinnor resp män var jämn 2003 och 2005, men 2004 var männens beviljningsgrad avsevärt högre (fig 25). En förklaring till det senare kan vara det låga antalet ansökningar från kvinnor i kombination med ett relativt stort antal beviljade ansökningar för år Anställning som forskare Ämnesrådet för medicin finansierar ca anställningar som forskare på heltid och ca 20 anställningar på halvtid för klinisk forskning per år. Anställningarna finansieras högst sex år och utlyses allt eftersom de tidigare anställningarna avslutas. Det totala antalet anställningar och antalet nya anställningar för varje år i perioden framgår av tabell 1 8. Kvinnor har innehaft mellan en fjärdedel och en tredjedel av anställningarna på heltid och upp till en tredjedel av anställningarna på halvtid. I medeltal ca 40% av ansökningarna till anställningarna som forskare på heltid har kommit från kvinnor. Beviljningsgraden har varierat under perioden, särskilt för män (2-14%) medan den för kvinnor legat mer konstant (7-9%). Sammantaget har beviljningsgraden varit lika mellan kvinnor och män under perioden (8%). Knappt en tredjedel av ansökningarna till anställning som forskare på halvtid har kommit från kvinnor. Beviljningsgraden har varierat kraftigt både för kvinnor (7-25%) och för män (2-28%), men männen har sammantaget varit mer framgångsrika än kvinnor att erhålla dessa anställningar under perioden. 8 Anställningarna som forskare utlyses och tillsätts fortlöpande under året och redovisas därför per den 31 december för varje enskilt år.

6 Jämställdhetsplan Vetenskapsrådet medicin 5(15) Tabell 1. Anställningar som forskare (varav nya inom parentes) År Heltid kvinnor Heltid män Heltid alla Halvtid kvinnor Halvtid män Halvtid alla (2) 19(3) 25(5) 3 15(2) 18(2) (2) 20(5) 28(7) 4(1) 14(1) 18(2) *(4*) 22(5) 34*(9*) 3 16(2) 19(2) *(2) 26(6) 37*(8) 6(3) 13(2) 19(5) * Siffrorna innehåller tre särskilda satsningar en vårdvetenskap, två biovetenskap Excellenta forskare Under åren fanns vid Vetenskapsrådet ett särskilt bidrag för excellenta forskare. Bidraget uppgick till 650 kkr per år i två år. Ämnesråden nominerade forskare som sökt projektbidrag resp år, varefter Vetenskapsrådets GD fattade beslut. Under perioden tillföll 22 st bidrag forskare inom det medicinska vetenskapsområdet, varav 9 kvinnor och 13 män. Analys Analys av uppsatta mål för perioden Målen återfinns på sid 1. Ämnesrådet har i huvudsak uppfyllt sin målsättning att nå balans (40-60%) mellan könen i ämnesrådets beslutande och beredande organ och bland anlitade sakkunniga. Ämnesrådet har inte i samma grad lyckats uppfylla sin målsättning att nå balans mellan könen när det gäller bidrag till anställningar och forskningsprojekt (beviljningsgrad). Dock har uppfyllelsegraden varierat, dels under perioden, dels mellan olika bidragstyper. Skillnaden mellan kvinnors och mäns framgång att erhålla bidrag kan ha många olika förklaringsgrunder, t ex tid efter disputation, val av forskningsområde, att sakkunniga har olika referensramar vid bedömning av kvinnor och män eller att kvinnor och män skriver sina ansökningar på olika sätt. En undersökning om en forskares tid efter disputation, dvs yrkesverksamma år, har haft inverkan på beviljandegrad och bedömningspoäng av de ansökningar om projektbidrag som behandlades under 2004 inför bidragsåret 2005 har gjorts. Skillnaden i beviljningsgrad mellan kvinnor och män som sökte projektbidrag detta år kan enligt studien sannolikt till största delen förklaras av olika tid efter disputation hos den sökande. Ansökningar med liknande kvalitetsmått (VPV-värde) har liknande beviljningsgrad och finansiering oavsett projektledarens kön (fig 26). Studien 9 återfinns i bilaga 2. Avsikten är att följa upp och göra motsvarande studier vid kommande ansökningsomgångar. 9 Beviljning av ansökningar från juniora och seniora samt kvinnliga och manliga forskare vid ämnesrådet för medicin. Håkan Billig 2005.

7 Jämställdhetsplan Vetenskapsrådet medicin 6(15) En studie av om de sakkunnigas kön har betydelse för hur en ansökan bedöms har påbörjats. Målsättningen att få fler kvinnor att söka rådets bidrag och anställningar har uppfyllts. Ämnesrådet har arbetat enligt uppsatta åtgärder, men det är svårt att avgöra hur mycket detta har bidragit till det ökade antalet ansökningar från kvinnor. Till vilken grad målsättningen att den forskning som ämnesrådet stödjer ska generera kunskap för att förbättra hälsan hos både män och kvinnor har uppfyllts, kan inte påvisas. Den åtgärd som satts upp dvs att följa upp hur studiepopulationer redovisas i ansökningar har p g a hög arbetsbelastning ej genomförts. Mål och åtgärder för ämnesrådets jämställdhetsarbete Jämställdhetsarbete ska vara en självklar och naturlig del av arbetet vid ämnesrådet för medicin. Ämnesrådet avser att arbeta för att uppnå följande målsättningar under perioden: Att upprätthålla balans mellan kvinnor och män i ämnesrådets beslutande och beredande organ, vilket innebär att vartdera könet ska vara representerat med minst 40%. Att verka för jämn balans i beviljningsgraden för kvinnor och män när det gäller Vetenskapsrådets olika bidrag. Att verka för att forskare av underrepresenterat kön inom olika forskningsområden söker Vetenskapsrådets bidrag och anställningar. Att den forskning som ämnesrådet stödjer ska generera kunskap för att förbättra hälsan hos alla delar av befolkningen. De åtgärder som ämnesrådet avser att vidta för att uppnå målsättningarna specificeras nedan. Balans i beredande och beslutande organ Målsättning Att upprätthålla balans mellan kvinnor och män i ämnesrådets beslutande och beredande organ, vilket innebär att vardera könet ska vara representerat med minst 40%. Åtgärder Ämnesrådet kommer att aktivt sträva efter att rekrytera forskare till beredningsgrupper och övriga arbetsgrupper så att balans i könsfördelningen upprätthålls. Ämnesrådet kommer att jämställdhetspröva förslag till beredningsgrupper och arbetsgrupper före beslut. Om det finns särskilda skäl att frångå balans i sammansättning ska dessa motiveras i beslutet. Ämnesrådet kommer att fortsätta sin policy att båda könen ska vara representerade med minst en tredjedel av de sakkunniga vid tillsättning av rådets anställningar som forskare på hel- eller halvtid, om inte synnerliga skäl talar emot detta. Sådana skäl ska redovisas. Ämnesrådet ska aktivt verka för att forskare av underrepresenterat kön anser att det är angeläget att medverka i beredningsarbetet vid ämnesrådet för medicin. Ett problem som rådet uppmärksammat är att särskilt kvinnliga forskare ofta blir överlastade med uppdrag som sakkunniga och ledamöter i olika nämnder och kommittéer vid högskolan och i forskningsfinansierande organ. Det blir då angeläget att den kvinnliga

8 Jämställdhetsplan Vetenskapsrådet medicin 7(15) representationen ändå kan tillgodoses i de organ som har stort inflytande över forskningspolicy och forskningsfinansiering, t ex i Vetenskapsrådet. Ämnesrådet kommer kontinuerligt att uppdatera sin kännedom om kvinnliga forskare, som har docentkompetens eller fast lärartjänst inom det medicinska vetenskapsområdet, genom att begära in uppgifter från fakulteterna. Detta ger rådet större möjligheter att finna kvinnliga forskare för sakkunniguppdrag, till exempel som ledamöter i beredningsgrupper. Fördelning av forskningsstöd Målsättning Att verka för balans i beviljningsgrad för kvinnor och män när det gäller Vetenskapsrådets olika bidrag. Åtgärder Ämnesrådet kommer att fortsätta att kontinuerligt se över sina bedömnings- och jävskriterier för att säkra att processen för att granska och prioritera ansökningar är könsneutral och fri från jäv. Ämnesrådet avser att fortsätta sitt arbete med uppföljningar och könsuppdelad statistik samt att återföra och diskutera utfall av bedömningsarbetet i ämnesrådets styrelse och i beredningsgrupperna. Ämnesrådet kommer att fortsätta att tillämpa den sk jämställdhetsaspekten, dvs om sökande till bidrag bedöms vetenskapligt likvärdiga ska företräde ges till underrepresenterat kön. Ämnesrådets beredningsgrupper kommer att få skriftliga anvisningar för sitt arbete, där granskarna uppmärksammas på olika jämställdhetsfrågor. Ämnesrådets beredningsgrupper och övriga granskningsgrupper kommer att få till uppgift att göra en uppsummering av den könsmässiga fördelningen innan gruppens förslag lämnas vidare för beslut. Vid avvikelse från jämn balans i beviljningsgrad ska detta motiveras. Ämnesrådet kommer att fortsätta att informera om jämställdhetsarbetet vid det årliga informationsmötet med beredningsgrupperna inför granskning av årets ansökningar i den stora ansökningsomgången. Ämnesrådets handläggare av forskningsbidrag ska vara informerade om Vetenskapsrådets och ämnesrådets externa jämställdhetsarbete och delta i utbildning som anordnas inom Vetenskapsrådets kansli. Arbete för ökad jämställdhet i forskarvärlden Målsättning Att verka för att forskare av underrepresenterat kön inom olika forskningsområden söker Vetenskapsrådets bidrag och anställningar.

9 Jämställdhetsplan Vetenskapsrådet medicin 8(15) Åtgärder Ämnesrådet kommer att fortsätta att kontinuerligt informera om sitt jämställdhetsarbete och möjligheterna att erhålla forskningsbidrag, bl a genom information på Vetenskaps-rådets hemsida, i tidningen Forskning & Medicin, som ämnesrådet ger ut i samarbete med de medicinska fakulteterna, och vid ämnesrådets återkommande informationsmöten vid landets universitet. Ämnesrådet kommer att i sitt utåtriktade informationsarbete att fortsätta att lyfta fram forskare inom forskningsområden där de är underrepresenterade, för att synliggöra, skapa förebilder och påverka attityder. Kunskap till nytta för alla Målsättning Att den forskning som ämnesrådet stödjer ska generera kunskap för att förbättra hälsan hos alla delar av befolkningen. Åtgärder Ämnesrådet kommer att undersöka vilka sjukdomsproblem som forskarna avser att studera i de ansökningar om projektbidrag som lämnas till Vetenskapsrådet-medicin samt hur studiepopulationerna redovisas i dessa. Ansvar och uppföljning Ämnesrådet för medicin har ansvar för att åtgärderna i denna jämställdhetsplan genomförs. Jämställdhetsplanen ska följas upp och uppdateras årligen.

10 Jämställdhetsplan Vetenskapsrådet medicin 9(15) Fig 1 Fig 2 Fig 1. Andelen kvinnor i beredningsgrupperna var år Fig 2. Andelen kvinnor som anlitas för sakkunniguppdrag % och har därefter ökat till 46% år har ökat från 36% år 2001 till 46% år Fig 3 Fig 4 Fig 3. Antalet ansökningar om projketbidrag har ökat från knappt 800 inför bidragsåret 2001 till ca 1150 inför Fig 4. De nya ansökningarna utgör nu över 70% av det totala antalet ansökningar.

11 Jämställdhetsplan Vetenskapsrådet medicin 10(15) Fig 5 Fig 6 Fig 5. Andelen ansökningar från kvinnor resp män har förändrats under perioden. Fig 6. Den ökande andelen ansökningar från kvinnor återfinns framför allt bland ansökningar om nya bidrag. Fig 7 Fig 8 Fig 7. Antalet bidrag till nya projekt, omprövningsprojekt och kontraktsbundna projekt har varierat under perioden. Fig 8. Andel bidrag till de olika projekttyperna under perioden.

12 Jämställdhetsplan Vetenskapsrådet medicin 11(15) Fig 9 Fig 10 Fig 9. Andelen projektbidrag fördelat mellan kvinnor och män har förändrats under perioden. Fig 10. För kvinnornas del är det främst de kontraktsbundna projektbidragen som ökat. Fig 11 Fig 12 Fig 11. För männen är andelen kontraktsbundna och omprövningsbidrag lägre än vid periodens början. Fig 12. Beviljningsgraden för projektbidrag har varit lägre för kvinnor under perioden.

13 Jämställdhetsplan Vetenskapsrådet medicin 12(15) Fig 13 Fig 14 Fig 13. Kvinnor hade högre beviljningsgrad än män för nya projektbidrag i början av perioden. Fig 14. Beviljningsgraden för kvinnor var lägre för omprövningsprojekt i början av perioden, men har utjämnats. Fig 15 Fig 16 Fig 15. Kvinnliga forskare har under perioden ökat sin andel av de totala projektmedlen med 7 procentenheter. Fig 16. Antalet ansökningar om anställning som forskarassistent var inför 2005 uppe i drygt 260 st.

14 Jämställdhetsplan Vetenskapsrådet medicin 13(15) Fig 17 Fig 18 Fig 17. Kvinnornas andel av ansökningarna hade ökat till Fig 18. Antalet finansierade anställningar som forskar- 57% av det totala antalet inför assistent var 2005 totalt 125 st. Fig 19 Fig 20 Fig 19. Andelen kvinnor som finansieras som forskar- Fig 20. Beviljningsgraden har varierat kraftigt under assistent har genomgående varit högre under perioden. perioden - från ca 9% till ca 27%.

15 Jämställdhetsplan Vetenskapsrådet medicin 14(15) Fig 21 Fig 22 Fig 21. Beviljngsgraden för kvinnor respektive män har Fig 22. Antalet ansökningar om postdoktorstipendier varierat. Kvinnor hade lägre beviljning har varierat kraftigt Fig 23 Fig 24 Fig 23. Kvinnornas andel av ansökningarna var mycket Fig 24. Det totala antalet postdoktorstipendier hade 2005 lågt inför 2004 endast 30% (9 st). ökat till 47 st. Kvinnor innhade ca 40% av bidragen.

16 Jämställdhetsplan Vetenskapsrådet medicin 15(15) Fig 25 Fig 26 Anslag och antal bevilj proj vs VPV K2005 Antal beviljade projekt >17 VPV Anslag (Kr) kvinnor män kvinnor antal Män antal Fig 25. Beviljningsgraden var jämn 2003 och 2005, men Fig 26. Ansökningar med liknande kvalitetsmått har lik var männens avsevärt högre. nande beviljningsgrad och finansiering oavsett kön.

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi Styrelsen Bilaga 2 Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi Mål för Vetenskapsrådets jämställdhetsarbete Vetenskapsrådet ska, enligt instruktionen, främja jämställdheten inom sitt verksamhetsområde. Strategin

Läs mer

Allt fler kvinnor bland de nyanställda

Allt fler kvinnor bland de nyanställda STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning Datum/ löpunmmer 2013-09-10 / 7 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen

Läs mer

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal. Bilaga 2 1(5) till rektors beslut 193/2009 11.11.2009 REKRYTERINGSANVISNING FÖR HELSINGFORS UNIVERSITET Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Läs mer

Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter. Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa

Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter. Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa Snabba fakta om Vetenskapsrådet MILJONER KRONOR Svenska forskningsfinansiärer 2013

Läs mer

Jämförelse mellan åldersstrukturen bland högskolans personal och bland sökande till Vetenskapsrådet

Jämförelse mellan åldersstrukturen bland högskolans personal och bland sökande till Vetenskapsrådet Datum 13 maj 214 Handläggare Stina Gerdes Barriere Jämförelse mellan åldersstrukturen bland högskolans personal och bland sökande till Vetenskapsrådet Inledning Vetenskapsrådet ska enligt sin instruktion

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län, ordförande Boel Andersson Gäre Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4

Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län, ordförande Boel Andersson Gäre Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 PROTOKOLL 1 Sammanträdesplats Närvarande Västerviks sjukhus Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län, ordförande Boel Andersson Gäre F län Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 Håkan Eriksson av SN utsedd expert

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien).

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). STADGAR FÖR SVENSKA SKOLAN I WIEN ANTAGNA AV ÅRSMÖTET, 12 MAJ 2011 1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). Föreningen har sitt

Läs mer

Etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor

Etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor SP 2010:1 Dnr 09/044 Etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor Fastställda av SUHF:s styrelse den 14 december 2010 Inledning För att främja en gemensam

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Gäller fr.o.m. 2016-05-18 1. Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2 Förutsättningar för lärosätet att delta i programmet... 3

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 15 juni 2015. Policyn ska prövas

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Reglemente för Psykologsektionen PsyKI. (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26

Reglemente för Psykologsektionen PsyKI. (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26 Reglemente för Psykologsektionen PsyKI (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Psykologsektionen PsyKI är en sektion

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Sida 1 (7) - - o 0 o - - Dessa stadgar bygger på normalstadgar antagna av förbundsstyrelsen 2010-04-16 STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Dessa stadgar är godkända av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse

Läs mer

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer forskning med hög relevans för de samhällsutmaningar som berör hälsa, arbetsliv och välfärd

Läs mer

En sammanställning av forskningsfinansiärer och deras stöd till företagsekonomer åren 2010 och 2011.

En sammanställning av forskningsfinansiärer och deras stöd till företagsekonomer åren 2010 och 2011. En sammanställning av forskningsfinansiärer och deras stöd till företagsekonomer åren 2010 och 2011. av Katarina Zambrell Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet September 2012 På uppdrag av Föreningen Företagsekonomi

Läs mer

Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön

Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön Projekt Lise Meitner ver 2.0 - rekrytering av gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön Bakgrund LU bakgrund PM Jämställdhetsarbete avseende professorer (Nils Danielsson, vicerektor

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH Bidrag för utbyte mellan industri och akademi 2 Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 47 2006-12-21 S2006/10212/SK(delvis) Socialdepartementet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Box 2220 103 15 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Överenskommelse om forskning 2010

Överenskommelse om forskning 2010 Överenskommelse om forskning 2010 Mellan Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen och Forskningsnämnden, Örebro läns landsting avseende forskningsverksamheten inom Habiliteringen Överenskommelse om forskning

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

Programstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak

Programstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak Programstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak I den under hösten 2008 avlämnade forskningspolitiska propositionen 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation föreslås för FAS vidkommande

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (6) BESLUT 2012-02-01 ON/FN 2012-05-22 ON/FN (del), rev 2012-12-05 ON/FN rev Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden

Läs mer

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2011 Smittskyddsinstitutet ansvarar sedan den 1 juli 2010

Läs mer

Statistisk analys. Ingrid Pettersson Analysavdelningen. 08-5630 8762 Ingrid.pettersson@ukambetet.se. www.uk-ambetet.se 2013-06-18 2013/5

Statistisk analys. Ingrid Pettersson Analysavdelningen. 08-5630 8762 Ingrid.pettersson@ukambetet.se. www.uk-ambetet.se 2013-06-18 2013/5 Statistisk analys Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå samt på forskarnivå. Analyserna

Läs mer

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015 Unga Hörselskadades stadgar Reviderade på årsmötet 2015 Stadgar för Unga Hörselskadade 1 Ändamål Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 30 år. Med begreppet

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser.

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser. ALLMÄNNA VILLKOR TILL UNIVERSITET, STATENS FORSKNINGSINSTITUT OCH ÄMBETSVERK SAMT ANSVARIGA LEDARE FÖR FORSKNINGSPROJEKT OM FINLANDS AKADEMIS FINANSIERINGSBESLUT (5.9.2006) Forskningsfinansiering som beviljats

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

Assistansersättning. Bakgrund. Aktuellt

Assistansersättning. Bakgrund. Aktuellt Assistansersättning Bakgrund Assistansersättning är en ersättning för att bekosta personlig assistans för den som, på grund av stort och varaktigt funktionshinder, behöver hjälp med de grundläggande behoven

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-1545-14 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Syllabus for the PhD program

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB Ersättningspolicy avseende Pacific Fonder AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Relevanta externa regelverk... 2 1.3 Riskanalys... 2 2 Definitioner m.m.... 2 3 Riktlinjer för ersättningar...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Remiss - Förslag till hur finansiering med utbildningsbidrag under forskarutbildningen kan ersättas med doktorandanställning

Remiss - Förslag till hur finansiering med utbildningsbidrag under forskarutbildningen kan ersättas med doktorandanställning 1 2010-12-20 2009/608 Remiss - Förslag till hur finansiering med utbildningsbidrag under forskarutbildningen kan ersättas med doktorandanställning Förslag Doktorandanställning införs för samtliga heltidsdoktorander

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

PPG Projekt 2017. Projektmedel för forskning och utveckling inom psykiatri, primärvård och geriatrik, PPG

PPG Projekt 2017. Projektmedel för forskning och utveckling inom psykiatri, primärvård och geriatrik, PPG 1 2015-10-22 Dnr LS 2015-1199 PPG Projekt 2017 Projektmedel för forskning och utveckling inom psykiatri, primärvård och geriatrik, PPG Utlysning av projektmedel och anvisningar för ansökan Kontaktpersoner

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

HÖG 16 - Forskningsprojekt

HÖG 16 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 16 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office KK höstlansering 2015 Grants and Innovation Office Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft KK-stiftelsens medel syftar till att bygga ihop forskningsuppbyggnad och kompetensutvecklingsprogram för att sträva

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Bokslut över jämställdhetsarbetet

Bokslut över jämställdhetsarbetet Bokslut över jämställdhetsarbetet Socialdemokraternas misslyckande med att uppnå de jämställdhetspolitiska målen augusti 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Riksdagen röstade 1994 igenom en proposition

Läs mer

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1(6) Gråmarkerat justeras i varje uppdragsbeskrivning, enl proj Avtalsstruktur. UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1 Mål och inriktning Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall genomsyra

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Kommunledningskontoret Sektorplan 25-2-21 Anders Hallmén Sidan 1 av 9 Planeringschef version 1.1 8-579 216 27 Dnr 24/419 KS.7 Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Sollentuna har ambitionen att tillgodose

Läs mer

Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018. Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39

Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018. Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39 Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Jämställdhetsarbetets juridiska grund... 3 3. Målsättningar

Läs mer

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar 1 1 Föreningens ändamål Föreningen Spelberoende Helsingborg med organisationsnummer 843003-0083 är en partipolitisk och religiös obunden sammanslutning som vill

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

2010-03-31. Barn- och ungdomssatsning för trygghet, jobb och kunskap

2010-03-31. Barn- och ungdomssatsning för trygghet, jobb och kunskap 2010-03-31 Barn- och ungdomssatsning för trygghet, jobb och kunskap Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343

Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343 Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Stina Desroses Datum KS-2014/1343 Allmänutredare 2014-12-29 Kommunstyrelsen Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Åland Arbetslösheten, fokus och lagstiftning Trendbrott I den ekonomiska översikten 2015

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet.

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet. 1 2 Stadgar Kap. 1 Allmänna bestämmelser Kap. 2 Medlemskap Kap. 3 Allmänna mötet Kap. 4 Odontologiska studentkårens styrelse (OSS) Kap. 5 Styrelsemedlemmarna Kap. 6 Inspektorn Kap. 7 Utskotten Kap. 8 Grupper

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Sid 1 (23) Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Könsfördelningen vid Umeå universitet är förhållandevis jämn 1. Trots en jämn könsfördelning råder det en kvinnlig

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år, 56 57 55 54 55 55 55 55 55 av inskrivna barn 56 55 56 53 54 52 56 54 55 54 55 55 52 53 54 54 54 55 Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 213-4-3 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 225 - Översyn år 213 197 1975 198 1985 199 KAPITELTITEL ENDAST EN RAD ARIAL REGULAR 2 Planeringsförutsättningar Planeringsfolkmängden

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne Sakområde skydd och säkerhet Kontaktperson: Lotta Vylund,

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Kärnkraftsindustrin vill bygga ett slutförvar Den 16 mars 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar

Läs mer

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18 Stadgar för Gerlesborg 2:1 ekonomisk förening 290754/08 Diarie nr. Bolagsverket Affärsidé: Uthyrning och underhåll av ändamålsenliga lokaler till olika kulturverksamheter som drivs av KKV-B och andra föreningar

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. stadgar

Arbetsgivaralliansens. stadgar Arbetsgivaralliansens stadgar Stadgar för Arbetsgivaralliansen Innehåll 1 Organisationsform och firma 4 2 Föreningens uppgift 4 3 Medlemskap 4 4 Utträde och uteslutning 5 5 Avgifter 5 6 Organisation 5

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer