Svenska Bankföreningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Bankföreningen"

Transkript

1 Svenska Bankföreningen REMISSYTTRANDE Finansdepartementet STOCKHOLM Promemorian Konsumentskyddet inom det finansiella området Sammanfattning av Bankföreningens synpunkter Bankföreningen anser att EU-kommissionens förslag till reviderat konsumentkreditdirektiv som presenterades den 7 oktober i år gör det omöjligt eller i vart fall klart olämpligt att nu ta ställning till promemorians förslag till ändringar i konsumentkreditlagen, såvitt avser sanktioner vid en vårdslös kreditprövning, avrådningsplikt samt det olimiterade ansvaret. Föreningen har därutöver i sak följande synpunkter på de enskilda förslagen: Förslaget om att näringsidkarens fordran generellt ska kunna sättas ned om en noggrann kreditprövning inte har gjorts avstyrks. Nedsättning bör under alla förhållanden endast kunna ske om kreditgivaren uppenbart slarvat vid kreditprövningen. Någon ändring i nuvarande praxis bör alltså inte göras. Bankföreningen avstyrker förslaget om att en kreditgivare ska åläggas en avrådningsskyldighet om en kredit inte skulle vara till rimlig nytta för en konsument. Bankföreningen tillstyrker förslaget att vid marknadsföring av kredit räntan för krediten ska anges som en räntesats motsvarande räntekostnaden per år för den vid varje tid obetalda delen av skulden. Bankföreningen motsätter sig att det sätts ett formellt tak i procent på den ränta som får tas ut på en konsumentkredit.

2 2 Bankföreningen motsätter sig att avtal om kredit där kreditens storlek kan variera över tiden ska innehålla ett tak för krediten som inte får överskridas. Bankföreningen instämmer i bedömningen att det på det finansiella området i första hand bör vara Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå som lämnar information åt enskilda konsumenter som har behov av vägledning och stöd, såväl inför ingående av avtal om en finansiell tjänst som senare under avtalsperioden liksom vid eventuell tvist. Föreningen anser också att Konsumenternas Bank- och finansbyrå kan behöva ökade resurser för att möta konsumenternas behov. Föreningen är således beredd att för sin del utöka resurserna till denna byrå i takt med att behov uppstår. Bankföreningen avstyrker förslaget om att Konsumentverket ska behålla huvudansvaret för konsumentskyddet på det finansiella området. I sitt remissyttrande över Förtroendekommissionens förslag i betänkandet Näringslivet och förtroendet (SOU 2004:47) tillstyrkte föreningen betänkandets förslag att Finansinspektionen skulle ges huvudansvaret för konsumentskyddet inom den finansiella sektorn. Föreningen har inte funnit några skäl att ändra inställning i denna fråga. Föreningen har härutöver ett antal detaljsynpunkter på förslagen i promemorian. Grundläggande konsekvensanalys saknas Bankföreningen konstaterar inledningsvis att promemorian saknar en grundläggande systematisk analys av vilka konsekvenser de framlagda förslagen skulle komma att föra med sig för instituten på marknaden och hur förslagen inryms i det allmänna behovet av konsumentskydd inom såväl det finansiella som inom andra jämförbara områden. Detta är en uppenbar brist i promemorian. Förslagen är i vissa avseenden mycket långtgående och det är enligt föreningen absolut nödvändigt att en sådan helt förutsättningslös genomgång av behovet av konsumentskydd inom det finansiella området kommer till stånd med beaktande av vilka lagstiftningsinitiativ som finns inom EU. Som föreningen nedan framhåller övervägs för närvarande ett nytt förslag till konsumentkreditdirektiv inom EU. EU-kommissionens förslag till nytt konsumentkreditdirektiv Kommissionen lade den 28 oktober 2004 fram en skrivelse med ett reviderat förslag till nytt direktiv med en tydlig avsiktsförklaring. Kommissionen har därefter den 7 oktober 2005 lagt fram ett officiellt reviderat förslag till nytt konsumentkreditdirektiv, KOM (2005) 483 slutlig, vilket nu har överlämnats till rådet och parlamentet. Enligt ett pressmeddelande samma dag är det kommissionens förhoppning att direktivet ska kunna antas redan under Direktivförslaget är utformat som ett s.k. fullharmoniseringsdirektiv, dock med vissa undantag som kommer att beröras i det följande.

3 3 En frågeställning som inte har belysts i promemorian är vad det får för konsekvenser att införa nationella konsumentskyddsregler på ett område där det inom en snar framtid med all sannolikhet kommer att införas tvingande EU-regler. En liknande fråga uppkom för några år sedan när lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (nedan rådgivningslagen ) infördes. Under arbetet med den lagen hade Kommissionen publicerat ett förslag till nytt direktiv om investeringstjänster. Direktivet antogs i april 2004 (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID). Detta togs dock inte i beaktande när lagen infördes, vilket kan komma att innebära att bestämmelserna i rådgivningslagen och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2004:4 om lämplighetsbedömningar, dokumentation och kompetenskrav måste ändras radikalt eller helt tas bort redan två år efter det att de införts. Detta kan medföra betydande kostnader för banker och värdepappersbolag. Kostnader som i slutändan kan komma att drabba konsumenterna. Förslagen i promemorian om avrådningsskyldighet, olimiterat ansvar och kreditprövning synes vara grundade på förutsättningen att den enda EU-rättsliga regleringen som kommer att finnas är en minimireglering (såsom det nu gällande konsumentkreditdirektivet). En sådan förmodan torde emellertid inte vara särskilt välgrundad. Enligt Bankföreningens uppfattning måste en svensk nyreglering i dessa avseenden anstå i avvaktan på slutresultatet av förhandlingarna om direktivet. Det finns annars en uppenbar risk att lagen måste ändras redan något eller några år senare, när det reviderade konsumentkreditdirektivet ska implementeras i Sverige. Om lagstiftaren, trots vad föreningen nu framfört beträffande kollision med det kommande konsumentkreditdirektivet, ändå väljer att gå vidare med förslagen anser föreningen att följande detaljsynpunkter bör beaktas. Detaljsynpunkter på förslagen i promemorian Kreditprövningen (Avsnitt 3.2.2) I promemorian föreslås att om näringsidkaren brustit i kreditprövningen och en noggrann kreditprövning skulle ha visat att konsumenten inte hade förmåga att återbetala krediten helt eller delvis, ska näringsidkarens fordran sättas ned i motsvarande mån. Bankföreningen motsätter sig att ett lagstadgande om sanktion införs. En sanktion, exempelvis i form av nedsättning av fordran, bör under alla förhållanden kunna tillgripas endast undantagsvis gentemot kreditgivaren och då endast om denne gjort sig skyldig till kvalificerad försummelse vid kreditprövningen i enlighet med den praxis som fastlagts av Högsta Domstolen. Förslaget till EU-direktiv innehåller två artiklar av intresse i detta sammanhang, nämligen artikel 5 om prövning av kredittagarens kreditvärdighet och artikel 22 om sanktioner vid otillräcklig kreditprövning. Hur den slutliga lydelsen av dessa artiklar kommer att bli är alltså tills vidare oklart.

4 4 Enligt 5 a konsumentkreditlagen ska en kreditgivare pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet. Det finns således ett lagstadgat krav på att kreditgivaren ska göra en kreditprövning. En konsument torde med stöd av bestämmelserna i avtalslagen och allmänna rättsgrundsatser redan nu kunna erhålla jämkning av en kredit om en tillräcklig kreditprövning inte har gjorts. Men rättspraxis har uppställt restriktiva förutsättningar för en sådan jämkning (jfr bl.a. NJA 1996 s. 3 och 1999 s. 304). Vad som ska anses ligga i det i promemorian valda uttrycket noggrann kreditprövning är inte klart. Det måste understrykas att en normal kreditprövning, med utnyttjande av exempelvis uppgifter från konsumenten själv och kreditregisterinformation, måste anses klara noggrannhetskriteriet. Likaså måste användandet av s.k. credit scoring och liknande tillförlitliga metoder liksom hittills anses uppfylla kravet på noggrannhet. Detta bör klargöras under det fortsatta lagstiftningsarbetet. Bankföreningen instämmer helt med vad som framhålls i detta avsnitt när det gäller skillnaderna i Finansinspektionens och Konsumentverkets allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden och finner det otillfredsställande att de allmänna råden fått olika utformning. Föreningen återkommer till frågan om behov av ytterligare samråd mellan Finansinspektionen och Konsumentverket i kommentaren till förslagen under avsnitt Avrådningsskyldighet (Avsnitt 3.2.3) I promemorian föreslås att om en kredit som näringsidkaren erbjuder med hänsyn till priset för krediten, konsumentens ekonomiska situation eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, ska näringsidkaren avråda konsumenten från att ta krediten. Vid kreditköp och liknande situationer ska även beaktas vilket värde det som köps har för konsumenten. Har näringsidkaren försummat att avråda konsumenten när det funnits skäl för det, ska näringsidkarens fordran sättas ned i den utsträckning som krävs för att krediten ska bli till rimlig nytta för konsumenten eller villkoren i övrigt i kreditavtalet jämkas i samma syfte. Samma regler ska gälla då en näringsidkare förmedlat en kredit från en annan näringsidkare. Bankföreningen avstyrker förslaget. Promemorian får tolkas så att en skyldighet att avråda skulle föreligga om de villkor som bankrörelselagstiftningen uppställer återbetalningsförmåga och säkerhet för att ett lån ska kunna beviljas visserligen är uppfyllda, men banken av andra skäl är tveksam eller negativ till lånet. Att ålägga en bank en skyldighet att avgöra om en kredit kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten kan närmast liknas vid ett förmynderi, med skyldighet för banken att sätta sig över konsumentens egen bedömning. Detta är inte hållbart som en allmän regel. I promemorian exemplifieras situationen icke-nytta med det fallet att totalkostnaden för den erbjudna krediten skulle bli väsentligt högre än för krediter som i övrigt förekommer på marknaden och är tillgängliga för konsumenten. En avrådningsskyldighet är dock

5 5 helt orealistisk eftersom den skulle förutsätta att en bank har detaljerad kunskap om krediter och kreditpolicies hos andra institut, något som är affärshemligheter (jfr NJA 1999 s. 469). Det finns heller inte någon lagstiftning som skulle kunna tjäna som modell för en nyttobedömning i enlighet med vad som framförs på sid. 46 i promemorian. Tvärtom betonas i förarbetena till rådgivningslagen att utgångspunkten är att konsumenten själv ska avgöra vilka avtal han eller hon ska ingå efter att ha tagit del av den finansielle rådgivarens sakkunskap. Det uttalas i det sammanhanget också att avrådningsplikten inte ska uppfattas som en skyldighet att försöka övertala konsumenten att inte vidta en viss åtgärd (prop. 2002/03: 133 s 28). Förslaget blir än mer svårförståeligt mot bakgrund av att det i promemorian på annan plats (s. 45) konstateras att det generellt inte kan krävas att en konsument måste uppge vad han eller hon tänker använda krediten till. Svårigheten att tillämpa regeln är särskilt uppenbar i en distansavtalssituation. Redan nu kan konsumenter ansöka om krediter på Internet och direkt få besked om krediten kan beviljas. Enligt 9 konsumentkreditlagen kan avtalet ingås genom att konsumenten signerar avtalet med en avancerad digital signatur. Inom en snar framtid torde även själva skuldebreven kunna presenteras och överlämnas till konsumenten i elektroniskt skick. I detta fall är det helt omöjligt för en kreditgivare att bedöma om konsumenten har rimlig nytta av den sökta krediten. Rimligen kan det inte vara lagstiftarens avsikt att i praktiken försvåra, eller rentav hindra, kreditgivning genom distansavtal. Vad angår förslaget till konsumentkreditdirektiv kan konstateras att detta innehåller utförliga bestämmelser om informationsgivning. I artikel 5.5 finns en regel om att kreditgivaren ska förse konsumenten med adequate explanations för att denne ska kunna avgöra om krediten passar hans behov. Bestämmelsen innebär att skyldigheten att avgöra om krediten är lämplig åvilar konsumenten inte kreditgivaren. I EU-kommissionens s.k. Explanatory memorandum, som beskriver skillnaderna mellan det nu föreliggande reviderade förslaget i förhållande till det ursprungliga från september 2002, framhåller kommissionen på sidan 6 att it was clarified that the consumer is always responsible for his final decision to conclude a credit agreement. Kreditgivarens skyldighet är endast att ge konsumenten ett sådant beslutsunderlag att denne själv kan avgöra om han eller hon ska ingå ett avtal om kredit. En skyldighet att informera kan inte likställas med en aktiv skyldighet att avråda. Vad därefter angår frågan om vad som är gällande svensk rätt på området görs i promemorian (sid. 44) gällande att regeln om att näringsidkaren ska iaktta god kreditgivningssed och ta till vara konsumentens intressen med tillbörlig omsorg bl.a. innebär att kreditgivaren har en skyldighet att avråda konsumenten från att ingå kreditavtalet. Längre fram i promemorian (sid. 45) påstås sammanfattningsvis att det således redan idag föreligger en omsorgsplikt och avrådningsskyldighet (föreningens kurs) inom ramen för bestämmelsen om god kreditgivningssed i 5. Till stöd för detta påstående hänvisas dels till prop. 1991/92:83 s. 33, dels till Anders Erikssons och Göran Lambertz kommentar till konsumentkreditlagen.

6 6 Bankföreningen vill mot detta invända att propositionen till lagen helt saknar uttalanden i denna riktning varför riktigheten av detta påstående kan ifrågasättas. En lagfästning av en avrådningsskyldighet kan enligt föreningens uppfattning inte grundas på gällande praxis. Ränteangivelse i marknadsföring (Avsnitt 3.2.4) I promemorian föreslås att vid marknadsföring av kredit ska räntan för krediten anges som en räntesats motsvarande räntekostnaden per år för den vid varje tid obetalda delen av skulden. Bankföreningen tillstyrker förslaget. Föreningen instämmer med bedömningen i promemorian att en metod med angivande i marknadsföringen av räntan per månad i stället för per år kan vara förvirrande för konsumenterna och försvåra konsumentens möjlighet att göra jämförelser och bedöma värdet av ett krediterbjudande. Oskälig ränta (Avsnitt 3.2.5) I promemorian föreslås att vid konsumentkrediter får ränta tas ut med högst en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 räntelagen (1975:635) med ett tillägg av femton procentenheter. Bankföreningen motsätter sig förslaget. Föreningen anser rent principiellt att en sådan ordning vore ett ingrepp i rätten för en näringsidkare att på en fri marknad själv sätta priset på en erbjuden vara eller tjänst. I ett läge där marknadsräntorna rör sig mera än för närvarande är en koppling till referensräntan heller inte lämplig eftersom denna numera av Riksbanken endast justeras halvårsvis, och inte avspeglar marknadsräntorna. Förslaget skulle även kunna begränsa utvecklingen av finansiella tjänster avseende mindre belopp och korta krediter, vilket bl.a. kan få negativa effekter på detaljhandelns möjligheter att erbjuda avbetalningslösningar. Den föreslagna bestämmelsen skulle också kunna få återverkningar på den straffrättsliga bedömningen av gränsen för ocker enligt brottsbalken. Det lämpliga i att en civilrättslig bestämmelse indirekt tillåts påverka den straffrättsliga bedömningen kan ifrågasättas. Olimiterat ansvar (Avsnitt 3.2.6) I promemorian föreslås att ett avtal om kredit där kreditens storlek kan variera över tiden ska innehålla en övre gräns för kreditens storlek. Gränsen ska vara anpassad till konsumentens förmåga att återbetala krediten. Kreditgivaren ska vara skyldig att vidta sådana åtgärder att konsumentens kredit inte kan överstiga den angivna gränsen. Konsumenten ska vara skyldig att återbetala vad som överstiger gränsen endast om konsumenten har förfarit svikligt.

7 7 Bankföreningen motsätter sig förslaget, som helt saknar motsvarighet i direktivförslaget. Däremot finns regler om overrunning of the total amount of credit i artikel 17. Artikeln utgår från att en overrunning kan inträffa och reglerar vilka åtgärder kreditgivaren i så fall ska vidta med hänsyn till sin informationsskyldighet (på visst sätt, med viss regelbundenhet osv.). Något förbud i sig mot övertrassering finns således inte och ett nationellt sådant förbud skulle sannolikt inte vara förenligt med direktivet. Och mot bakgrund av lydelsen i artikel 21.2 om ömsesidigt erkännande skulle Sverige därmed inte kunna tillämpa regeln på kreditgivning cross-border. Att det är omöjligt att upprätthålla ett förbud kan illustreras av situationen vid kortanvändning. Sådana transaktioner sker framför allt utomlands ofta genom köp i butik m.m. genom s.k. slipköp, där någon auktorisationskontroll av olika skäl inte kan verkställas. Vid betalning med kort för vissa biltullar, vid köp av bensin, vid utnyttjande av parkeringsautomater eller vid köp på båtar är också en auktorisations-kontroll ofta omöjlig att genomföra. I dessa fall finns således inte några som helst praktiska systemmässiga möjligheter för bankerna att tillse att den övre gränsen inte överskrids. Det är därför inte rimligt med en regel som innebär en skyldighet för bankerna att tillse att en kortkredit inte kan överskridas. En annan syn på denna fråga torde komma att leda till att sådana kortbetalningstjänster begränsas högst avsevärt. Föreningen har dock inget att erinra mot att konsumenten ska erhålla information om den övre gräns som normalt gäller för kreditens storlek i t.ex. betalkortssammanhang när den anspråktagna krediten varierar över tiden. Utbildning, information, rådgivning och stöd åt konsumenterna (Avsnitt 3.2.7) I promemorian påpekas att konsumenterna behöver betydligt mer utbildning och information i finansiella frågor och att sådan bör kunna lämnas inom ramen för den allmänna skolutbildningen. På det finansiella området bör det i första hand vara Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå som lämnar stödet. För det krävs väsentliga resursförstärkningar till byråerna. Om sådana förstärkningar inte kommer till stånd bör enligt utredaren övervägas att tvångsfinansiera byråerna genom avgifter från företag inom berörda branscher. Bankföreningen instämmer i utredarens bedömning att det krävs mera utbildning och information i finansiella frågor. I sitt remissyttrande över den konsumentpolitiska kommitténs betänkande Starka konsumenter i en gränslös värld (SOU 2000:29) välkomnade föreningen kommitténs förslag om att undervisningen i privatekonomiska frågor skulle utökas i skolorna. Kommitténs förslag har dock ännu inte lett till några konkreta åtgärder. Föreningen anser alltjämt att det är angeläget att ungdomar tidigt får en grundkunskap i privatekonomiska frågor. Föreningen är även beredd att aktivt delta i diskussioner om hur en sådan utbildning skulle kunna läggas upp. Bankföreningen instämmer även i bedömningen att det på det finansiella området i första hand bör vara Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas förg:\remiss\departementen-regeringen\2005\pm om konsumentskyddet inom finansiella området.doc

8 8 säkringsbyrå som lämnar stöd åt enskilda konsumenter som har behov av information, såväl inför ingående av avtal om en finansiell tjänst som senare under avtalsperioden, liksom vid eventuell tvist. Föreningen anser också att den förstnämnda byrån kan behöva ökade resurser för att möta konsumenternas behov. Föreningen är således beredd att för sin del utöka resurserna till denna byrå i takt med att behovet visar sig. Satsningar kommer att göras dels på rekrytering av ytterligare personal dels på ett nytt datasystem som kan samordnas med Försäkringsbyråns datasystem. Tvistlösning (Avsnitt 3.2.8) I promemorian görs bedömningen att tvistlösning som hittills i första hand ska ske vid Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det föreslås vidare att Konsumentombudsmannen (KO) som ombud ska kunna föra konsumenters talan i ARN under i princip samma förutsättningar som gäller när KO som ombud för konsumentens talan i allmän domstol. Nuvarande möjlighet till grupptalan i ARN ska finnas kvar. Bankföreningen instämmer i bedömningen att tvistlösningen i första hand ska ske i ARN. Föreningen ifrågasätter dock det kloka i att KO ges en rätt att föra talan i ARN under samma förutsättningar som i domstol. Handläggningen i ARN kännetecknas av att den är ett snabbt, avgiftsfritt och rättssäkert alternativ till process i domstol för konsumenten. Det summariska och skriftliga förfarande som verksamheten i ARN trots allt bygger på passar enligt föreningen inte för ärenden där KO ska föra talan för konsumentens räkning. Om KO skulle ges rätt att som ombud föra process i ARN kommer sådana processer ofrånkomligt att leda till längre handläggningstider. ARN är ett partssammansatt organ. Vid beslut deltar därför företrädare för näringslivet liksom konsumentintressena, i det senare fallet vanligtvis företrädare från Konsumentverket (KOV) eller Sveriges Konsumentråd. Det kan ifrågasättas om det är lämpligt att företrädare för dessa organisationer deltar vid ärenden där KO för talan för en konsuments räkning. Biträde i rättslig tvist av Konsumentombudsmannen (Avsnitt 3.2.9) I promemorian föreslås att KO ska kunna biträda en konsument i en tvist vid allmän domstol rörande en finansiell tjänst i något fler fall än idag. Sådant biträde ska kunna lämnas inte bara om tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller om det annars finns särskilda skäl för det utan också om konsumenten bedöms ha goda grunder för sin ståndpunkt i tvisten och det finns risk för att konsumenten annars inte kan få sin sak prövad. Bankföreningen avstyrker förslaget om en utvidgad rätt för KO att biträda en konsument i en tvist vid allmän domstol. Föreningen anser att det från principiella utgångspunkter är olämpligt att KO ges rätt att stödja en enskild person i ärenden utan större intresse för rättstillämpningen. Något uppenbart behov av den föreslagna utvidgningen har heller inte visats föreligga.

9 9 Rättegångskostnader i konsumenttvister (Avsnitt ) I promemorian föreslås att, om en konsument har förlorat ett mål i allmän domstol där tvistefrågan tidigare prövats av Allmänna reklamationsnämnden samt nämnden i huvudsak rekommenderat parterna att lösa tvisten på det sätt som konsumenten yrkat i målet i domstolen, ska vardera parten bära sin rättegångskostnad. Bankföreningen motsätter sig förslaget. En sådan ordning skulle strida mot den princip som gäller i övrigt i rättegångsbalken, att vardera parten tar sin kostnad för processen och den part som tappar målet sedan får stå för motpartens kostnader. Utgången av ett summariskt skriftligt förfarande i ARN bör inte läggas till grund för en prövning av fördelningen av rättegångskostnaderna i allmän domstol. Någon motsvarande ordning finns såvitt bekant inte heller på andra områden. Det finns dessutom redan i dag regler i 18 kap. 3 rättegångsbalken som tar sikte på försumlig processföring och som kan tillämpas i de fall en näringsidkare föranleder en onödig rättegång. Förslaget skulle även missgynna dem som väljer att vända sig direkt till allmän domstol. Belägg saknas också för att det gällande regelverket ställer till problem för konsumenten av sådan natur att de måste åtgärdas på sätt som föreslås i promemorian. Slutligen torde förslaget med all sannolikhet leda till att tidsåtgången för processerna sammanlagt skulle öka. Ansvarsfördelningen mellan myndigheterna (Avsnitt ) I promemorian föreslås att Konsumentverket ska behålla huvudansvaret för konsumentskyddet på det finansiella området. Finansinspektionen ska ställa sin kompetens till KO: s förfogande för de uppgifter som denne har på detta område. Ett fortlöpande samråd ska ske mellan Konsumentverket och Finansinspektionen i frågor som rör konsumentskydd. Myndigheterna ska genast underrätta varandra om upptäckta fel och brister på området. Finansinspektionen ska vidare ges i uppdrag att verka för att det under inspektionens och Konsumentverkets medverkan tas fram standardvillkor för avtal i konsumentförhållanden på det finansiella området. Författningar som Finansinspektionen utfärdar med stöd av sitt tillsynsansvar enligt konsumentkreditlagen (1992:830) respektive lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter ska beslutas i samråd med Konsumentverket. Bankföreningen avstyrker förslaget att Konsumentverket ska behålla huvudansvaret för konsumentskyddet på det finansiella området. I remissyttrande den 30 september 2004 över Förtroendekommissionens förslag i betänkandet Näringslivet och förtroendet (SOU 2004:47) tillstyrkte föreningen betänkandets förslag att Finansinspektionen skulle ges huvudansvaret för konsumentskyddet inom den finansiella sektorn. Föreningen har inte funnit skäl att ändra inställning i denna fråga. Föreningen anser dock att det är mycket angeläget med ett fortlöpande samråd mellan Konsumentverket och Finansinspektionen i frågor som rör konsumentskyddet. Som

10 10 föreningen tidigare pekat på är det olyckligt att de allmänna råden om krediter i konsumentförhållanden fått olika utformning av Konsumentverket resp. Finansinspektionen. Föreningen tillstyrker mot den bakgrunden att förordningarna med instruktioner för Konsumentverket och Finansinspektionen kompletteras med en författningsenlig skyldighet till samråd, vilket skulle innefatta en skyldighet att samråda med varandra i frågor som rör konsumentkreditlagen (1992:830) och lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det kan därför ifrågasättas om inte dessa lagar särskilt ska omnämnas även i förordningen (1995:868) med instruktion för Konsumentverket och inte som nu föreslås, endast pekas ut i förordningen med instruktion för Finansinspektionen. Därmed skulle i framtiden förhoppningsvis situationer som den ovan nämnda, där de allmänna råden avseende krediter i konsumentförhållanden har fått olika utformning i respektive myndighet, inte uppstå. Beträffande förslaget att Finansinspektionen, med Konsumentverkets medverkan, ska ges i uppdrag att verka för att det tas fram standardvillkor för avtal i konsumentförhållanden vill föreningen framhålla följande. Föreningen har sedan mer än 60 år tillbaka en kommitté vars huvuduppdrag är att utarbeta standardavtal, vilka föreningens medlemsföretag rekommenderas att använda. I denna så kallade Formulärsamling återfinns för närvarande ett 45-tal olika standardavtal. I detta sammanhang kan nämnas Skuldebrev K, Kredit för konsuments enskilda bruk, Kontokreditkontrakt K, Kredit för konsuments enskilda bruk samt Byggnadskreditkontrakt K, Kredit för konsuments enskilda bruk. Samråd mellan föreningen och i första hand Finansinspektionen är ofta förekommande vid utformningen av dessa standardavtal. Standardavtalen är väl spridda på marknaden och föreningens medlemsföretag är noga med att följa dem. Föreningen vill avslutningsvis erinra om att avtalsvillkorslagen redan nu möjliggör för Konsumentverket att angripa standardvillkor som myndigheten bedömer vara oskäliga mot konsumenter. SVENSKA BANKFÖRENINGEN Ulla Lundquist Lars Rutberg

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig PM till riksdagen 2006-11-24 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Helena Norberg 08-405 13 87 Rådets möte (KKR) den 4-5 december 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Ändrat

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Protokollsbilaga F Direktionens protokoll 051208, 10

Protokollsbilaga F Direktionens protokoll 051208, 10 Protokollsbilaga F Direktionens protokoll 051208, 10 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 STOCKHOLM SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Stockholm den 19 december 2005 R-2005/1363. Till Finansdepartementet. Fi2005/1958

Stockholm den 19 december 2005 R-2005/1363. Till Finansdepartementet. Fi2005/1958 R-2005/1363 Stockholm den 19 december 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/1958 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 september 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Konsumentskyddet

Läs mer

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm 2004-03-15 REMISSYTTRANDE Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (Fi Dnr. 03-8290-450)

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/09/009 Er referens: Fi Dnr 15-9011 1 (6) 2016-10-14 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF1 Etiska Riktlinjer FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-01-25 Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman samt justitierådet Svante O. Johansson. Tillgång till betalkonto med grundläggande

Läs mer

Konsumentskyddet inom det finansiella området

Konsumentskyddet inom det finansiella området Civilutskottets betänkande 2006/07:CU5 Konsumentskyddet inom det finansiella området Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet Riksrevisionens styrelses framställning till riksdagen angående

Läs mer

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter.

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju 2011/8586/KO Yttrande Stockholm 2012-01-09 Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och till

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-15 Närvarande: Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Gustaf Sandström samt justitierådet Ingemar Persson. Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

R 7622/ Till Näringsdepartementet

R 7622/ Till Näringsdepartementet R 7622/2001 2001-06-13 Till Näringsdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 mars 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian E-handelsdirektivet genomförande av direktivet

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24). R-2010/0926 Stockholm den 6 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/5531/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Stockholm den 2 april 2014

Stockholm den 2 april 2014 R-2014/0054 Stockholm den 2 april 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/125/KO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 januari 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Överskuldsättning

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Den framtida rekryteringen av nämndemän

Den framtida rekryteringen av nämndemän Datum Dnr 2002-11-25 1335-2002 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet Framtidens nämndemän (SOU 2002:61) (Ert diarienummer Ju2002/4974) Sammanfattning Domstolsverket avstyrker

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Förhållandet till regeringsformens bestämmelser

Förhållandet till regeringsformens bestämmelser REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2015-10-29 AdmD-515-2015 Ert datum Ert diarienr 2015-09-04 Fi2015/4235 Promemorian Amorteringskrav Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Gemensamt konsumentskydd i EU Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV. Vår referens/dnr: 41/2015. utstationeringsdirektivet

SVENSKT NÄRINGSLIV. Vår referens/dnr: 41/2015. utstationeringsdirektivet SVENSKT NÄRINGSLIV Arbetsmarknadsdepartementet Vår referens/dnr: 41/2015 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm A 2015/734/ARM 2015-05-29 Remissvar Tillämpningsdirektivet 2015:13) till utstationeringsdirektivet

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2008-12-02 Dnr 2008/648 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter Hovrätten yttrar sig över Europeiska

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer

Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3060 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändring av Finansinspektionens

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 december 2016 T 4073-15 KLAGANDE PH MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping Ombud: jur.kand. SR SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton Dir. 2015:39 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Stockholm den 25 januari 2017

Stockholm den 25 januari 2017 R-2016/2441 Stockholm den 25 januari 2017 Till Justitiedepartementet Ju2016/09197/L7 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

Finansdepartementet

Finansdepartementet REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/02/007 Er referens: Fi2017/00842/B 1 (9) 2017-04-18 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ytterligare verktyg för makrotillsyn Sammanfattning Bankföreningen anser att det

Läs mer

Konsumenterna och rätten

Konsumenterna och rätten Lena Olsen Juridik och förvaltningspolitik i socialt arbete Konsumenterna och rätten 1. Varför konsumentskydd? Läs NJA 1968 s. 303 2. Framväxten av konsumentskyddsregleringen Sverige 1995 EU - förordningar,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress E-post Webadress GCC AB, org nr. 556058-8740 genom bifirman Balanzia Box 7790,

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 december 2006 Ö 151-04 KLAGANDE BE MOTPARTER 1. Andelsbanken för Åland, 0145021-8 Köpmansgatan 2 FI-221 00 Mariehamn Finland 2. CA

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-16 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 Sammanfattning Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

2014-05-15 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 Stockholm. Sammanfattning av föreningarnas huvudsakliga synpunkter

2014-05-15 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 Stockholm. Sammanfattning av föreningarnas huvudsakliga synpunkter 1 Vårt dnr 2014/00024 BF Ert dnr Ju2014/1270/KO 2014-05-15 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 Stockholm Ju.ko@regeringskansliet.se Remissyttrande avseende SOU 2014:4 Sammanfattning av föreningarnas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR)

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) 1 (5) Näringsdepartementet Enheten för konkurrens, statsstöd och ramvillkor 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) Inledande kommentarer Hovrätten,

Läs mer

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Yttrande Diarienr 1 (6) 2016-10-21 1360-2016 Ert diarienr Ju2016/04398/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska

Läs mer

Stockholm den 16 december 2016

Stockholm den 16 december 2016 R-2016/1940 Stockholm den 16 december 2016 Till Socialdepartementet S2016/06189/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Reglering

Läs mer

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter YTTRANDE 2011-01-21 SVEA HOVRÄTT Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Medling i vissa privaträttsliga tvister (Ds 2010:39) Inledning Hovrätten, som inte har

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Sekretess i det internationella samarbetet (Ds 2012:34) Dnr Ju2012/5900/L6

Remissyttrande över promemorian Sekretess i det internationella samarbetet (Ds 2012:34) Dnr Ju2012/5900/L6 2012-10-31 Dnr 2012/1656 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Sekretess i det internationella samarbetet (Ds 2012:34) Dnr Ju2012/5900/L6 Nedan följer Riksgäldskontorets

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Förvaringsinstitut och delegering

Förvaringsinstitut och delegering Förvaringsinstitut och delegering 2004-09-20 - en vägledning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 1 FÖRVARINGSINSTITUTETS UPPGIFTER 1 PRIME BROKERAGEAVTAL 2 FÖRVARINGSINSTITUTETS MÖJLIGHETER ATT DELEGERA

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum 2017-04-18 Dnr 2016/951 Patent- och marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande JAK Medlemsbank

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Stockholm den 8 september 2015

Stockholm den 8 september 2015 R-2015/1072 Stockholm den 8 september 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/3438 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förstärkt

Läs mer

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2017-05-23 Dnr R 10-2017 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Sid 1 (5) Yttrande

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

Styrelsens hantering av tjänster till jävskretsen

Styrelsens hantering av tjänster till jävskretsen FRAMSTÄLLNING Vår referens: 2017/03/001 1 (6) 2017-03-03 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Styrelsens hantering av tjänster till jävskretsen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12 KLAGANDE Celynx Energy Solutions GmbH Im Tiergarten 36 CH-8055 Zürich Schweiz Ombud: Advokat MA och jur.kand.

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Kunden har alltid rättigheter

Kunden har alltid rättigheter Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning SOU 2014:4 Thomas Norling Särskild utredare Kunden har alltid rätt Kunden har alltid rättigheter 1 Uppdraget En särskild utredare ska: föreslå åtgärder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Tvistlösningsnämndens namn ska vara Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd ( FRN ). Huvudman för FRN är Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRN

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2013 T 3506-12 KLAGANDE OCH MOTPART 1. NA 2. LA 3. VA Ställföreträdare för 1 3: HA Ombud för 1 3: Advokat EM KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 december 2015 Morgan Johansson Tobias Eriksson (Justitiedepartementet)

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Konsumenträtt och skydd av svagare part. Syftet med föreläsningen. Konsumenträtten. Föreläsning 12 mars 2012

Konsumenträtt och skydd av svagare part. Syftet med föreläsningen. Konsumenträtten. Föreläsning 12 mars 2012 Konsumenträtt och skydd av svagare part Föreläsning 12 mars 2012 Torbjörn Ingvarsson docent, universitetslektor Syftet med föreläsningen Allmän orientering om konsumenträtt och regler som ger ett skydd

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-12-14 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Genetisk integritet m.m. Enligt

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer