Stockholm den 19 december 2005 R-2005/1363. Till Finansdepartementet. Fi2005/1958

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 19 december 2005 R-2005/1363. Till Finansdepartementet. Fi2005/1958"

Transkript

1 R-2005/1363 Stockholm den 19 december 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/1958 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 september 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Konsumentskyddet på det finansiella området. Med anledning av vad som framförts i promemorian får Advokatsamfundet anföra följande. Sammanfattning Advokatsamfundet avstyrker den föreslagna civilrättsliga sanktionsregeln vid bristfällig eller utebliven kreditprövning. Advokatsamfundet avstyrker även den föreslagna regeln om avrådningsskyldighet vid kreditgivning och den därtill kopplade sanktionsregeln. Den föreslagna regeln om ränteangivelse i marknadsföring tillstyrks. Advokatsamfundet avstyrker den föreslagna regeln om högsta tillåtna ränta. Advokatsamfundet har ingen erinran mot vad som anförts i promemorian avseende utbildning, information, rådgivning och stöd åt konsumenterna. Advokatsamfundet tillstyrker förslaget om att Konsumentombudsmannen skall kunna föra konsumenters talan i Allmänna reklamationsnämnden. Advokatsamfundet tillstyrker förslaget om en viss utvidgning av Konsumentombudsmannens möjlighet att biträda konsumenter i tvister på det finansiella området i domstol men avstyrker förslaget om fördelning av rättegångskostnader i konsumenttvister. Advokatsamfundet ställer sig vidare bakom de synpunkter och förslag som framförs i promemorian avseende ansvarsfördelningen mellan myndigheterna. Advokatsamfundet avstyrker förslaget om att Finansinspektionen skall ges i uppdrag att verka för att det tas fram standardvillkor för avtal i konsumentförhållanden på det finansiella området.

2 2 Yttrande Kreditprövningen En kreditfordran skall enligt förslaget helt eller delvis kunna sättas ner om näringsidkaren brustit i kreditprövningen och en noggrann kreditprövning skulle ha visat att konsumenten inte hade förmåga att återbetala krediten helt eller endast en del av denna. Av författningskommentaren framgår att bevisbördan läggs på kreditgivaren. Denne har att styrka att en fullgod kreditprövning inte skulle ha visat att konsumenten inte hade förmåga att helt eller delvis återbetala krediten (s. 76). Den föreslagna regeln tar primärt sikte på mindre seriösa näringsidkares bristande kreditprövning, särskilt när det gäller s.k. snabbkrediter i samband med kreditköp (s. 41). Befintliga sanktionsregler är enligt promemorian uppenbarligen inte tillräckligt avskräckande för att komma till rätta med en sådan bristande kreditprövning (s. 41). I promemorian konstateras också att det enligt gällande rätt endast undantagsvis kan komma i fråga att med stöd av 36 avtalslagen jämka betalningsvillkoren för konsumentens betalningsskyldighet, till följd av att kreditgivaren försummat sina skyldigheter i fråga om kreditprövningen. Den föreslagna civilrättsliga sanktionsregeln skall således gå längre och ge domstolarna väsentligt vidgade möjligheter att ingripa i avtalsförhållandena på detta område. Ett så långtgående förslag bör enligt samfundet vila på en ingående utredning av tänkbara konsekvenser i ett generellt avtalsrättsligt perspektiv och för ett väl fungerande kreditväsende. En sådan analys bör också innefatta en komparativ utblick med redovisning av eventuella erfarenheter från andra länder med motsvarande regleringar. Någon sådan utredning är inte redovisad i promemorian. Redan en mer översiktlig bedömning ger vid handen att en sådan sanktionsregel inte i första hand träffar den avsedda oseriösa kreditgivningen i samband med snabbkrediter etc. Bestämmelsen är allmänt avfattad. Den kommer därtill typiskt sett att tillämpas i ett skede långt efter kreditprövningen och torde oftast aktualiseras i en situation där konsumenten de facto i efterhand visat svårigheter eller oförmåga att återbetala krediten. Det torde i en sådan situation vara mycket näraliggande för konsumenten att åberopa den föreslagna sanktionsregeln angående bristande kreditprövning för att få fordran nedsatt eller eliminerad. Vilka krav som domstolarna därvid kommer att ställa för att det skall anses styrkt att kreditgivaren gjort en tillräcklig kreditprövning framstår som oklart. Det är ett rimligt antagande att en i efterhand konstaterad betalningssvårighet leder till en presumtion om att kreditprövningen inte varit tillräckligt ingående. Ett införande av den föreslagna regeln kan mot denna bakgrund leda till betydande osäkerhet om och under vilka förutsättningar som en kreditfordran skall stå sig vid en rättslig prövning. En sådan rättsosäkerhet torde rimligen leda till att seriösa kredit-

3 3 givare blir ännu mer restriktiva än idag med att bevilja lån till konsumenter med låga inkomster och små ekonomiska resurser. Om det därmed i princip blir omöjligt för ungdomar och andra mer resurssvaga personer att ta upp lån av seriösa kreditgivare för legitima och angelägna ändamål, är det knappast en önskvärd utveckling, sett från ett övergripande konsumentperspektiv. I många fall utgör en långivares lånestock tillgångar som tjänar som underlag för långivarens refinansiering. Så sker exempelvis vid s.k. värdepapperiseringar, varigenom t.ex. en viss kreditstock överlåts till ett särskilt bolag, som i sin tur finansierar förvärvet genom att emittera obligationer på kapitalmarknaden. Ett sådant förfarande kan ge långivaren en lägre refinansieringskostnad än andra alternativ. Långivaren kan också på mer traditionellt sätt använda sina lånestockar som säkerhet vid sin refinansiering. För att lånestockar skall kunna användas på detta sätt måste deras kvalitet och egenskaper i övrigt vara relativt väl kända. En reglering, som leder till att praktiskt taget varje låneengagemang i efterhand kan befinnas vara helt eller delvis ogiltigt p.g.a. kreditprövningen, skulle reducera lånestockarnas värde vid en refinansiering. Detta skulle i sin tur leda till högre refinansieringskostnader för långivaren, vilket även leder till att långivaren i sin kreditgivning behöver ta ut högre räntor av låntagarna. En ökad rättslig osäkerhet för långivaren skulle således genom högre räntor fördyra finansieringsmöjligheterna för hela låntagarkollektivet. Enligt samfundet bör man istället för den föreslagna generella avtalsrättsliga regleringen överväga möjligheterna att skärpa det näringsrättsliga sanktionssystemet, med återkallande av tillstånd som yttersta medel. Sådana åtgärder torde på ett mer effektivt sätt kunna riktas mot oseriösa näringsidkares snabbkrediter utan egentlig kreditprövning som man vill komma till rätta med. Ensamutredaren glider i promemorian endast över denna fråga med ett konstaterande om att de sanktionsmöjligheter som finns idag i den näringsrättsliga lagstiftningen tydligen inte varit tillräckliga (s. 41). Innan generella ingrepp i det avtalsrättliga systemet övervägs, bör man noggrant utreda möjligheterna till en effektivisering av de näringsrättsliga sanktioner som kan inriktas mer direkt på de aktörer som står för den oseriösa kreditgivningen Avrådningsskyldighet Den föreslagna regeln innebär att om en kredit som näringsidkaren erbjuder med hänsyn till priset för krediten, konsumentens ekonomiska situation eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, skall näringsidkaren avråda konsumenten från att ta krediten. Vid kreditköp och liknande situationer skall även beaktas vilket värde det som köps har för konsumenten. Till denna föreslagna reglering är kopplad en civilrättslig sanktionsregel som innebär att näringsidkarens fordran, när det funnits skäl att avråda konsumenten, sätts ned i den utsträckning som krävs för att krediten skall bli till rimlig nytta för konsumenten. Fordran kan i vissa fall sättas ner till noll, d.v.s. helt elimineras.

4 4 De under framförda kritiska synpunkterna angående oklarhet och bristande rättssäkerhet gör sig i ännu högre grad gällande när det gäller förslaget om avrådningsskyldighet. Regeln innehåller påfallande vaga normativa rekvisit rimlig nytta för konsumenten och vilket värde det som köps har för konsumenten vilket torde göra den mycket svår att tillämpa i det enskilda fallet. Kreditgivarna får därmed stora svårigheter att förutse domstolarnas framtida tillämpning av bestämmelsen och den därtill kopplade sanktionsregeln. Av författningskommentaren framgår att näringsidkaren bl.a. har att avråda från en kredit om en inte obetydligt billigare kredit står att få. En annan avrådningssituation är vid en lång betalningstid, eftersom det enligt ensamutredaren kan vara svårt för konsumenten att överblicka konsekvenserna för framtiden. Ett beaktande av konsumentens ekonomiska situation innebär vidare att kreditgivaren får ett ansvar för att konsumenten inte överskuldsätter sig eller i övrigt tar lån som inte är till rimlig nytta för konsumenten (s. 74). Den föreslagna regeln framträder mot denna bakgrund som ett mycket paternalistiskt ingrepp i den enskilde konsumentens bestämmandesfär. Grundläggande principiella invändningar kan resas mot att på detta sätt överföra ansvaret och rådigheten över individens ekonomiska planering och prioriteringar till kreditgivare. Därtill måste tänkbara praktiska konsekvenser på ett generellt plan beaktas. Den föreslagna regeln öppnar stora möjligheter för invändningar mot och krav på reducering av kreditfordringar med åberopande av att krediten eller varan inte varit till rimlig nytta för konsumenten. Avrådningsskyldigheten och den därtill kopplade sanktionsregeln torde därmed få en mycket avkylande effekt på seriösa kreditgivares vilja att ge lån till ekonomiskt resurssvaga personer. Den föreslagna regleringen kan med andra ord starkt försvåra för människor med små ekonomiska resurser att få lån för angelägna ändamål, något som måste bedömas som negativt utifrån ett övergripande konsumentperspektiv. I detta sammanhang måste också den kumulerade effekten av de båda sanktionsreglerna, kopplade till kreditprövning och avrådningsskyldighet, beaktas. Den samlade effekten blir att möjligheterna att göra kreditfordringar gällande blir mer osäker, vilket kan få stort genomslag på möjligheten till refinansiering (se ovan avsnitt 3.2.3). Av promemorian framgår att förslaget tillkommit primärt för att motverka krediter i form av blancokrediter, som ofta ges utan säkerhet och till höga effektiva räntor. Det bör enligt samfundet i första hand utredas om eventuella missförhållanden på detta område kan angripas med en skärpning av det näringsrättsliga sanktionssystemet i stället för att införa generella bestämmelser som blir tillämpliga på alla kreditavtal på området.

5 5 En så långtgående reglering kan vidare komma att strida mot äganderättsskyddet i Europakonventionen, artikel 1 första tilläggsprotokollet. Enligt etablerad Europadomstolspraxis är en fordran att betrakta som egendom i konventionens mening. Frågan blir då om en tillämpning av bestämmelsen i det konkreta fallet där kreditgivaren får sin fordran reducerad eller eliminerad, innebär en excessive burden (omåttligt tung börda) för fordringsägaren ( jmf t ex Beck./. Finland 20 juli 2004 para 61). Det är i sådant fall fråga om en kränkning av den konventionsskyddade äganderätten. De långtgående krav som ställs på kreditgivarna, att utöver kreditprövningen, överväga konsumentens generella situation samt den rimliga nyttan av krediten etc, kan om kreditgivaren i efterhand får sin fordran reducerad eller eliminerad i många fall innebära en excessive burden i konventionens mening. Konventionssynpunkterna skall, särskilt efter inkorporeringen och införandet av regeln i 2 kap. 23 regeringsformen, beaktas i allt lagstiftningsarbete. Några sådana överväganden synes inte ha förekommit i detta fall. Förslaget synes inte heller i övrigt vila på någon mer omfattande rättslig analys. En sådan analys bör enligt samfundet innefatta en mer ingående prövning av möjligheten att komma till rätta med påvisade problem med en tillämpning av 36 avtalslagen. I promemorian framhålls att en avrådningsskyldighet som anses ligga i kravet på att iakttaga god kreditgivningssed enligt 5 konsumentkreditlagen inte är sanktionerad på annat sätt än genom avtalsrättsliga regler i 36 avtalslagen. Denna regel innebär enligt promemorian ett för konsumenten osäkert sanktionssystem. Ett exempel som anförs avseende behovet av ett effektiviserat avrådningssystem är om en bank eller ett finansbolag erbjuder konsumenten ett lån som man vet skall användas för att finansiera köp av riskfyllda värdepapper. I en sådan situation kan avrådningsskyldigheten enligt 5 2 stycket lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (rådgivningslagen) bli tillämplig. Underlåtenhet att fullgöra denna skyldighet kan enligt 6 samma lag vara skadeståndsgrundande. Om en kredit ges för förvärv av riskfyllda värdepapper som ett led i en skadeståndsgrundande rådgivning enligt rådgivningslagen, torde konsumentens betalningsskyldighet kunna jämkas med stöd av 36 avtalslagen. Advokatsamfundet anser sammanfattningsvis att ensamutredaren gör en för pessimistisk bedömning av möjligheterna att komma till rätta med förekommande problem genom en tillämpning av allmänna avtalsrättsliga regler och principer Ränteangivelse i marknadsföring Advokatsamfundet delar den uppfattning som kommer till uttryck i promemorian om att angivande av räntan per månad i marknadsföring av krediter kan vara vilseledande för konsumenterna. Den föreslagna regeln om att man vid marknadsföring av kredit

6 6 skall ange räntan som en räntesats motsvarande räntekostnaden per år för den vid varje tid obetalda delen av skulden, tillstyrks därför av samfundet Oskälig ränta Införande av en bestämmelse som högsta tillåtna ränta skulle enligt Advokatsamfundet innebära ett slags återinförande av en räntereglering. Det skulle innebära något av ett paradigmskifte och en återgång till vad som gällde före avregleringen av den finansiella markanden. Starka skäl måste presenteras för ett sådant långtgående förslag och det måste bygga på en ingående rättslig analys. Även i denna del saknas i promemorian någon mer långtgående utredning av möjligheterna att tillämpa redan nu gällande regler, exempelvis ocker-bestämmelsen i 31 avtalslagen, för att komma till rätta med eventuellt oskäliga räntenivåer. Det anförs endast att regeln utformas så att det krävs en väldigt stor obalans mellan prestationerna på ömse sidor för att den skall vara tillämplig och att gränsen för ockerränta inte är helt klar (s. 49). Det anförda ger inte stöd för att ockerbestämmelsen skulle vara ett otillräckligt instrument för att komma till rätta med otillbörligt utnyttjande av kredittagarens ställning för att ta ut oskäliga räntor. I detta sammanhang kan även beaktas Konsumentverkets riktlinjer avseende uttag av ränta mot konsument som kan få betydelse vid tillämpningen av ockerbestämmelsen i 31 avtalslagen. En förutsättning för ockerbestämmelsens genomslag och skyddsverkan är dock att den som anser sig utsatt för ocker får en reell tillgång till domstolsprövning. Samfundet ställer sig som nedan utvecklas positiv till de access to justice-reformer som föreslås i promemorian. Ett väsentligt skäl till denna inställning är att undanröjande av hinder för domstolsprövning kan öka de materiella reglernas praktiska genomslag. Ett kategoriskt räntetak skulle enligt samfundet innebära allt för stort ingrepp i den fria marknaden på kreditområdet. Det har därtill inte visats att ockerbestämmelsen är otillräcklig för att komma till rätta med otillbörliga utnyttjanden av konsumentens situation för uttag av oskäliga räntor. Advokatsamfundet avstyrker mot denna bakgrund den föreslagna regeln Olimiterat ansvar Advokatsamfundet har förståelse för att det kan uppkomma olika problem med olimiterade kreditutrymmen på sätt som framställs i promemorian. Det framstår därför som rimligt att man i normalfall har limiterade kreditutrymmen. Det finns dock situationer där kredittagaren kan ha behov av ett olimiterat utrymme; t.ex. vid vissa typer av uppdrag i främmande länder där det är svårt att i förväg bedöma kreditbehovet. Det är härvid väsentligt att kredittagaren gör ett medvetet val och är väl insatt i vilka kreditförutsättningar som gäller. I promemorian talas bl.a. om allvarliga nackdelar för

7 7 konsumenten i händelse av förlust av betalkort. En obehörig person kan då göra stora uttag på kortet som konsumenten blir skyldig att betala. Sådana situationer kan dock förebyggas genom utformning av effektiva säkerhetsrutiner med spärrning etc. Har kortföretaget underlåtit att utforma sådana säkerhetsrutiner, kan ett eventuellt betalningsansvar för konsumenten jämkas med tillämpning av allmänna avtalsrättsliga principer. Advokatsamfundet avstyrker mot denna bakgrund det framlagda förslaget om ett kategoriskt förbud mot olimiterat kreditutrymme Utbildning, information, rådgivning och stöd åt konsumenterna Advokatsamfundet som saknar tillräcklig inblick i hur stora resurser konsumentbyråerna har, har ingen erinran mot vad som anförs i promemorian i denna del. Rent allmänt ställer sig samfundet bakom att konsumenterna ges ökade möjligheter till rådgivning och stöd Tvistelösning Det är väsentligt att tvistelösningsmekanismen i Allmänna reklamationsnämnden kan utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt för att nå acceptabla lösningar utan stora kostnader och tidsutdräkt för den enskilde. Att ge Konsumentombudsmannen möjlighet att som ombud för konsument föra talan i reklamationsnämnden är ägnat att stärka denna tvistelösningsmekanism. Advokatsamfundet tillstyrker mot denna bakgrund den föreslagna regeln Biträde i rättslig tvist av Konsumentombudsmannen Advokatsamfundet tillstyrker den föreslagna utvidgningen av Konsumentombudsmannens möjligheter att biträda konsument vid tvist i allmän domstol. Att underlätta för konsumenten att föra talan i fall där det bedöms finnas goda grunder för konsumentens ståndpunkt och där det finns risk för att konsumenten annars inte kan få sin sak prövad, är väsentligt för att stärka den enskilda individens grundläggande rätt till domstolsprövning. En sådan access to justice-reform är också väsentlig för de materiella avtalsrättsliga reglernas genomslag på konsumentområdet. En utvidgad möjlighet till rättslig prövning kan leda till en rikare praxis, t.ex. avseende ovan berörda situationer där tillämpning av 31 och 36 avtalslagen aktualiseras. Advokatsamfundet anser mot denna bakgrund att starka skäl talar för den föreslagna regeln och tillstyrker att den införs Rättegångskostnader i konsumenttvister Bestämmelserna om fördelning av rättegångskostnader bärs upp av tydliga principer och är väl etablerade. Enligt samfundets mening bör förändringar i dessa regler ske bara under förutsättning att starka skäl talar för det. Promemorians förslag synes vara grundat huvudsakligen på ett antagande om att vissa näringsidkare spekulerar i att

8 8 konsumenten avstår från att föra talan i domstol på grund av risken för rättegångskostnadsansvar. Samfundet anser att detta antagande inte utgör ett tillräckligt starkt skäl för att bryta grundprincipen om kostnadsfördelningen. Till detta kommer att en näringsidkare av kostnadsskäl kan tvingas göra upp, trots ett i och för sig välgrundat anspråk, om många konsumenter agerar mot honom samtidigt. Samfundet avstyrker den föreslagna förändringen Ansvarsfördelning mellan myndigheterna och framtagande av standardvillkor Advokatsamfundet ställer sig bakom vad som i promemorian anförts angående ansvarsfördelningen och samverkan mellan Finansinspektionen och Konsumentombudsmannen. I fråga om utarbetande av standardvillkor finner Advokatsamfundet att detta är ett stort och svåröverblickbart område som kräver en ingående inventering av vilka problem som anses föreligga enligt nu gällande ordning. Advokatsamfundet, som finner att någon sådan utredning inte redovisas i promemorian, avstyrker förslaget om att nu utarbeta standardvillkor på området. Avslutande synpunkter Samfundet ställer sig avvisande till de föreslagna sanktionsreglerna och till införandet av ett räntetak. Dessa regler innebär om de genomförs, långtgående ingrepp i avtalsförhållanden och i en fungerande marknad på kreditområdet. Förslagen vilar inte heller på någon tillräcklig analys av gällande rätt och av reglernas tänkbara principiella och praktiska konsekvenser. Samfundet tillstyrker huvuddelen av de förslag som är ägnade att förstärka de enskilda konsumenternas faktiska tillgång till domstolsprövning. Sådana reformer är väsentliga i ett individuellt rättighetsperspektiv. De är också ägnade att stärka de gällande avtalsrättsliga reglernas genomslag i det praktiska rättslivet i den typ av situationer som berörs i promemorian. En dynamisk utveckling av bl.a. 36 avtalslagen torde innebära väsentligt mer flexibla och marknadskonforma lösningar än de kategoriska och långtgående regler som föreslås i promemorian. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Stockholm den 2 april 2014

Stockholm den 2 april 2014 R-2014/0054 Stockholm den 2 april 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/125/KO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 januari 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Överskuldsättning

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig PM till riksdagen 2006-11-24 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Helena Norberg 08-405 13 87 Rådets möte (KKR) den 4-5 december 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Ändrat

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24). R-2010/0926 Stockholm den 6 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/5531/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Svenska Bankföreningen

Svenska Bankföreningen Svenska Bankföreningen REMISSYTTRANDE 2005-12-22 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Konsumentskyddet inom det finansiella området Sammanfattning av Bankföreningens synpunkter Bankföreningen

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Kunden har alltid rättigheter

Kunden har alltid rättigheter Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning SOU 2014:4 Thomas Norling Särskild utredare Kunden har alltid rätt Kunden har alltid rättigheter 1 Uppdraget En särskild utredare ska: föreslå åtgärder

Läs mer

R 7515/ Till Justitiedepartementet

R 7515/ Till Justitiedepartementet R 7515/2001 2001-05-30 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 februari 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Distansavtalslagen och fritidsevenemang,

Läs mer

Advokatsamfundet är således positiv till det framlagda förslaget men vill oaktat detta framföra vissa synpunkter.

Advokatsamfundet är således positiv till det framlagda förslaget men vill oaktat detta framföra vissa synpunkter. R-2008/0247 Stockholm den 30 maj 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/4949 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 februari 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Prissättningsbesked

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 december 2015 Morgan Johansson Tobias Eriksson (Justitiedepartementet)

Läs mer

Protokollsbilaga F Direktionens protokoll 051208, 10

Protokollsbilaga F Direktionens protokoll 051208, 10 Protokollsbilaga F Direktionens protokoll 051208, 10 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 STOCKHOLM SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Läs mer

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum 2017-04-18 Dnr 2016/951 Patent- och marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande JAK Medlemsbank

Läs mer

Stockholm den 1 september 2015

Stockholm den 1 september 2015 R-2015/0956 Stockholm den 1 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/2346/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Förhållandet till regeringsformens bestämmelser

Förhållandet till regeringsformens bestämmelser REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2015-10-29 AdmD-515-2015 Ert datum Ert diarienr 2015-09-04 Fi2015/4235 Promemorian Amorteringskrav Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Stockholm den 27 januari 2017

Stockholm den 27 januari 2017 R-2016/2076 Stockholm den 27 januari 2017 Till Näringsdepartementet N2016/06470/FF Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Entreprenörskap

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2008-12-02 Dnr 2008/648 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter Hovrätten yttrar sig över Europeiska

Läs mer

R 7415/2001 2001-04-25. Till Justitiedepartementet

R 7415/2001 2001-04-25. Till Justitiedepartementet R 7415/2001 2001-04-25 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 januari 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Konsumentskyddet vid småhusbyggande,

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24). R-2010/0681 Stockholm den 1 september 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/3129/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad

Läs mer

Förslagen i rapporten

Förslagen i rapporten R-2010/0029 Stockholm den 30 mars 2010 Till Finansdepartementet Fi2009/1548 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över rapporten Mervärdesskatt

Läs mer

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 Till Finansdepartementet Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 maj 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över Egendomsskattekommitténs huvudbetänkande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

I övrigt har Advokatsamfundet ingen erinran mot förslagen i promemorian.

I övrigt har Advokatsamfundet ingen erinran mot förslagen i promemorian. R-2007/0976 Stockholm den 26 oktober 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/6240/BIRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 juni 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Finansdepartementet

Finansdepartementet REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/02/007 Er referens: Fi2017/00842/B 1 (9) 2017-04-18 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ytterligare verktyg för makrotillsyn Sammanfattning Bankföreningen anser att det

Läs mer

Stockholm den 24 april 2014

Stockholm den 24 april 2014 R-2014/0557 Stockholm den 24 april 2014 Till Finansinspektionen FI Dnr 13-6297 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 mars 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag till

Läs mer

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R R-2009/1870 Stockholm den 14 december 2009 Till Miljödepartementet M2009/3289/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 september 2009 beretts tillfälle att yttra sig över Kemikalieinspektionens

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

R 7622/ Till Näringsdepartementet

R 7622/ Till Näringsdepartementet R 7622/2001 2001-06-13 Till Näringsdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 mars 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian E-handelsdirektivet genomförande av direktivet

Läs mer

Stockholm den 20 mars 2012

Stockholm den 20 mars 2012 R-2011/1880 Stockholm den 20 mars 2012 Till Justitiedepartementet Ju2011/9105/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Sveriges

Läs mer

R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001

R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001 R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001 Till Europeiska kommissionen Meddelande om europeisk avtalsrätt Europeiska kommissionen publicerade den 11 juli 2001 Meddelande från kommissionen till rådet och

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:3 2008-01-30 Dnr B 2/06 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

Advokatsamfundet ställer sig positivt till slutsatsen att förändringar med anledning av Lavaldomen måste genomföras.

Advokatsamfundet ställer sig positivt till slutsatsen att förändringar med anledning av Lavaldomen måste genomföras. R-2009/0016 Stockholm den 23 mars 2009 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2008/3541/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 december 2008 beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Förslag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-26 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 13 februari

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Stockholm den 31 oktober 2014

Stockholm den 31 oktober 2014 R-2014/1013 Stockholm den 31 oktober 2014 Till Miljödepartementet M2014/1451/Nm Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Vattenverksamhetsutredningens

Läs mer

Formerna för den framtida regleringen och tillsynen. 4 kap. 9 lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Formerna för den framtida regleringen och tillsynen. 4 kap. 9 lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden R-2005/1082 Stockholm den 20 september 2005 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 juni 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ny reglering av offentliga

Läs mer

Stockholm den 16 december 2016

Stockholm den 16 december 2016 R-2016/1940 Stockholm den 16 december 2016 Till Socialdepartementet S2016/06189/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Reglering

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-12-14 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Genetisk integritet m.m. Enligt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny strafftidslag (SOU 2016:18).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny strafftidslag (SOU 2016:18). R-2016/0744 Stockholm den 29 juni 2016 Till Justitiedepartementet Ju2016/01870/KRIM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/09/009 Er referens: Fi Dnr 15-9011 1 (6) 2016-10-14 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20). R-2006/0355 Stockholm den 8 juni 2006 Till Finansdepartementet Fi 2006/1167 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU

Läs mer

Stockholm den 8 augusti 2014

Stockholm den 8 augusti 2014 R-2014/0861 Stockholm den 8 augusti 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3186/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i sina huvuddelar, med de reservationer och påpekanden som anges nedan i avsnitten 2-4.

Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i sina huvuddelar, med de reservationer och påpekanden som anges nedan i avsnitten 2-4. R-2010/1354 Stockholm den 15 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/7476/EMA Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 oktober 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet EU:s

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-08-27. Ändringar i djurskyddslagen. Förslaget föranleder följande yttranden:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-08-27. Ändringar i djurskyddslagen. Förslaget föranleder följande yttranden: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-08-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ändringar i djurskyddslagen Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2)

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) 2013-05-14 Justitiedepartementet Enheten för Familjerätt och Allmän Förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) Internationella

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Stockholm den 15 november 2012

Stockholm den 15 november 2012 R-2012/0934 Stockholm den 15 november 2012 Till Socialdepartementet S2012/2766/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 maj 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Psykiatrin

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 mars 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Anvisade elavtal.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 mars 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Anvisade elavtal. R-2016/0554 Stockholm den 7 april 2016 Till Miljö och energidepartementet M2016/00695/Ee Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 mars 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Anvisade

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2017-05-23 Dnr R 10-2017 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Sid 1 (5) Yttrande

Läs mer

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 5426/1999 1999-10-12 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 juni 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över av skattemyndigheten upprättad

Läs mer

Advokatsamfundet avstyrker förslaget att införa ett förfarande med utvidgat förverkande

Advokatsamfundet avstyrker förslaget att införa ett förfarande med utvidgat förverkande 1 Till Statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Genom remiss den 13 mars 2000 har Sveriges advokatsamfund beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Effektivare förverkandelagstiftning, SOU

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 mars 2011 SÖKANDE Trossamfundet Jehovas vittnen, 878500-4071 Ombud: Jur.kand. Majeed Alnashi Aequitas Juridik Box 5 732 21 Arboga KLANDRAT

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2014 Per Bolund Pia Gustafsson (Finansdepartementet)

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 7 februari

Läs mer

Stockholm den 24 april 2012

Stockholm den 24 april 2012 R-2012/0506 Stockholm den 24 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1349 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Effektivare

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-01-25 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 17 januari

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Stockholm den 14 augusti 2012

Stockholm den 14 augusti 2012 R-2012/0933 R-2012/1245 Stockholm den 14 augusti 2012 Till Kulturdepartementet Ku2012/694/MFI (Ku 2011:03) Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 maj 2012 beretts tillfälle att yttra sig över

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6)

Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) YTTRANDE 1 (6) Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) (dnr Ju2017/01226/L2) Inledning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-21 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-09-06 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Olle Stenman samt justitierådet Svante O. Johansson. Inkorporering av FN:s konvention om

Läs mer

Advokatsamfundet avstyrker förslaget att införa förenklad delgivning i brottmål.

Advokatsamfundet avstyrker förslaget att införa förenklad delgivning i brottmål. R 6168/2000 2000-05-02 Till Statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 februari 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över Domstolsverkets promemoria

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter. SOU 2016:68 : Betänkande från Utredningen om vissa konsumentkrediter PDF ladda ner

Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter. SOU 2016:68 : Betänkande från Utredningen om vissa konsumentkrediter PDF ladda ner Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter. SOU 2016:68 : Betänkande från Utredningen om vissa konsumentkrediter PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Justitiedepartementet.

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF1 Etiska Riktlinjer FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

Stockholm den 7 mars 2017 R-2016/2431. Till Justitiedepartementet. Ju2016/08502/L2

Stockholm den 7 mars 2017 R-2016/2431. Till Justitiedepartementet. Ju2016/08502/L2 R-2016/2431 Stockholm den 7 mars 2017 Till Justitiedepartementet Ju2016/08502/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ett modernare

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO R-2009/0488 Stockholm den 1 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2441/PO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 mars 2009 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Genomförandet

Läs mer

Advokatsamfundet tar därmed i detta remissvar utgångspunkt i följande tre förutsättningar:

Advokatsamfundet tar därmed i detta remissvar utgångspunkt i följande tre förutsättningar: R-2015/0659 Stockholm den 28 maj 2015 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2015/1050/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tillämpningsdirektivet

Läs mer

Advokatsamfundet ansluter sig till utredningens bedömningar och förslag om att ålder införs som en ny diskrimineringsgrund.

Advokatsamfundet ansluter sig till utredningens bedömningar och förslag om att ålder införs som en ny diskrimineringsgrund. R-2006/0420 Stockholm den 26 september 2006 Till Justitiedepartementet Ju 2006/1926/IM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En

Läs mer

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS R-2008/0035 Stockholm den 13 mars 2008 Till Justitiedepartementet Ju2007/9590/BIRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Lagring

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

R-2008/0523 Stockholm den 25 juli 2008

R-2008/0523 Stockholm den 25 juli 2008 R-2008/0523 Stockholm den 25 juli 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/4221/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 maj 2008 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian om Sveriges antagande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-22 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Anvisade elavtal Enligt en lagrådsremiss

Läs mer