Stockholm den 19 december 2005 R-2005/1363. Till Finansdepartementet. Fi2005/1958

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 19 december 2005 R-2005/1363. Till Finansdepartementet. Fi2005/1958"

Transkript

1 R-2005/1363 Stockholm den 19 december 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/1958 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 september 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Konsumentskyddet på det finansiella området. Med anledning av vad som framförts i promemorian får Advokatsamfundet anföra följande. Sammanfattning Advokatsamfundet avstyrker den föreslagna civilrättsliga sanktionsregeln vid bristfällig eller utebliven kreditprövning. Advokatsamfundet avstyrker även den föreslagna regeln om avrådningsskyldighet vid kreditgivning och den därtill kopplade sanktionsregeln. Den föreslagna regeln om ränteangivelse i marknadsföring tillstyrks. Advokatsamfundet avstyrker den föreslagna regeln om högsta tillåtna ränta. Advokatsamfundet har ingen erinran mot vad som anförts i promemorian avseende utbildning, information, rådgivning och stöd åt konsumenterna. Advokatsamfundet tillstyrker förslaget om att Konsumentombudsmannen skall kunna föra konsumenters talan i Allmänna reklamationsnämnden. Advokatsamfundet tillstyrker förslaget om en viss utvidgning av Konsumentombudsmannens möjlighet att biträda konsumenter i tvister på det finansiella området i domstol men avstyrker förslaget om fördelning av rättegångskostnader i konsumenttvister. Advokatsamfundet ställer sig vidare bakom de synpunkter och förslag som framförs i promemorian avseende ansvarsfördelningen mellan myndigheterna. Advokatsamfundet avstyrker förslaget om att Finansinspektionen skall ges i uppdrag att verka för att det tas fram standardvillkor för avtal i konsumentförhållanden på det finansiella området.

2 2 Yttrande Kreditprövningen En kreditfordran skall enligt förslaget helt eller delvis kunna sättas ner om näringsidkaren brustit i kreditprövningen och en noggrann kreditprövning skulle ha visat att konsumenten inte hade förmåga att återbetala krediten helt eller endast en del av denna. Av författningskommentaren framgår att bevisbördan läggs på kreditgivaren. Denne har att styrka att en fullgod kreditprövning inte skulle ha visat att konsumenten inte hade förmåga att helt eller delvis återbetala krediten (s. 76). Den föreslagna regeln tar primärt sikte på mindre seriösa näringsidkares bristande kreditprövning, särskilt när det gäller s.k. snabbkrediter i samband med kreditköp (s. 41). Befintliga sanktionsregler är enligt promemorian uppenbarligen inte tillräckligt avskräckande för att komma till rätta med en sådan bristande kreditprövning (s. 41). I promemorian konstateras också att det enligt gällande rätt endast undantagsvis kan komma i fråga att med stöd av 36 avtalslagen jämka betalningsvillkoren för konsumentens betalningsskyldighet, till följd av att kreditgivaren försummat sina skyldigheter i fråga om kreditprövningen. Den föreslagna civilrättsliga sanktionsregeln skall således gå längre och ge domstolarna väsentligt vidgade möjligheter att ingripa i avtalsförhållandena på detta område. Ett så långtgående förslag bör enligt samfundet vila på en ingående utredning av tänkbara konsekvenser i ett generellt avtalsrättsligt perspektiv och för ett väl fungerande kreditväsende. En sådan analys bör också innefatta en komparativ utblick med redovisning av eventuella erfarenheter från andra länder med motsvarande regleringar. Någon sådan utredning är inte redovisad i promemorian. Redan en mer översiktlig bedömning ger vid handen att en sådan sanktionsregel inte i första hand träffar den avsedda oseriösa kreditgivningen i samband med snabbkrediter etc. Bestämmelsen är allmänt avfattad. Den kommer därtill typiskt sett att tillämpas i ett skede långt efter kreditprövningen och torde oftast aktualiseras i en situation där konsumenten de facto i efterhand visat svårigheter eller oförmåga att återbetala krediten. Det torde i en sådan situation vara mycket näraliggande för konsumenten att åberopa den föreslagna sanktionsregeln angående bristande kreditprövning för att få fordran nedsatt eller eliminerad. Vilka krav som domstolarna därvid kommer att ställa för att det skall anses styrkt att kreditgivaren gjort en tillräcklig kreditprövning framstår som oklart. Det är ett rimligt antagande att en i efterhand konstaterad betalningssvårighet leder till en presumtion om att kreditprövningen inte varit tillräckligt ingående. Ett införande av den föreslagna regeln kan mot denna bakgrund leda till betydande osäkerhet om och under vilka förutsättningar som en kreditfordran skall stå sig vid en rättslig prövning. En sådan rättsosäkerhet torde rimligen leda till att seriösa kredit-

3 3 givare blir ännu mer restriktiva än idag med att bevilja lån till konsumenter med låga inkomster och små ekonomiska resurser. Om det därmed i princip blir omöjligt för ungdomar och andra mer resurssvaga personer att ta upp lån av seriösa kreditgivare för legitima och angelägna ändamål, är det knappast en önskvärd utveckling, sett från ett övergripande konsumentperspektiv. I många fall utgör en långivares lånestock tillgångar som tjänar som underlag för långivarens refinansiering. Så sker exempelvis vid s.k. värdepapperiseringar, varigenom t.ex. en viss kreditstock överlåts till ett särskilt bolag, som i sin tur finansierar förvärvet genom att emittera obligationer på kapitalmarknaden. Ett sådant förfarande kan ge långivaren en lägre refinansieringskostnad än andra alternativ. Långivaren kan också på mer traditionellt sätt använda sina lånestockar som säkerhet vid sin refinansiering. För att lånestockar skall kunna användas på detta sätt måste deras kvalitet och egenskaper i övrigt vara relativt väl kända. En reglering, som leder till att praktiskt taget varje låneengagemang i efterhand kan befinnas vara helt eller delvis ogiltigt p.g.a. kreditprövningen, skulle reducera lånestockarnas värde vid en refinansiering. Detta skulle i sin tur leda till högre refinansieringskostnader för långivaren, vilket även leder till att långivaren i sin kreditgivning behöver ta ut högre räntor av låntagarna. En ökad rättslig osäkerhet för långivaren skulle således genom högre räntor fördyra finansieringsmöjligheterna för hela låntagarkollektivet. Enligt samfundet bör man istället för den föreslagna generella avtalsrättsliga regleringen överväga möjligheterna att skärpa det näringsrättsliga sanktionssystemet, med återkallande av tillstånd som yttersta medel. Sådana åtgärder torde på ett mer effektivt sätt kunna riktas mot oseriösa näringsidkares snabbkrediter utan egentlig kreditprövning som man vill komma till rätta med. Ensamutredaren glider i promemorian endast över denna fråga med ett konstaterande om att de sanktionsmöjligheter som finns idag i den näringsrättsliga lagstiftningen tydligen inte varit tillräckliga (s. 41). Innan generella ingrepp i det avtalsrättliga systemet övervägs, bör man noggrant utreda möjligheterna till en effektivisering av de näringsrättsliga sanktioner som kan inriktas mer direkt på de aktörer som står för den oseriösa kreditgivningen Avrådningsskyldighet Den föreslagna regeln innebär att om en kredit som näringsidkaren erbjuder med hänsyn till priset för krediten, konsumentens ekonomiska situation eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, skall näringsidkaren avråda konsumenten från att ta krediten. Vid kreditköp och liknande situationer skall även beaktas vilket värde det som köps har för konsumenten. Till denna föreslagna reglering är kopplad en civilrättslig sanktionsregel som innebär att näringsidkarens fordran, när det funnits skäl att avråda konsumenten, sätts ned i den utsträckning som krävs för att krediten skall bli till rimlig nytta för konsumenten. Fordran kan i vissa fall sättas ner till noll, d.v.s. helt elimineras.

4 4 De under framförda kritiska synpunkterna angående oklarhet och bristande rättssäkerhet gör sig i ännu högre grad gällande när det gäller förslaget om avrådningsskyldighet. Regeln innehåller påfallande vaga normativa rekvisit rimlig nytta för konsumenten och vilket värde det som köps har för konsumenten vilket torde göra den mycket svår att tillämpa i det enskilda fallet. Kreditgivarna får därmed stora svårigheter att förutse domstolarnas framtida tillämpning av bestämmelsen och den därtill kopplade sanktionsregeln. Av författningskommentaren framgår att näringsidkaren bl.a. har att avråda från en kredit om en inte obetydligt billigare kredit står att få. En annan avrådningssituation är vid en lång betalningstid, eftersom det enligt ensamutredaren kan vara svårt för konsumenten att överblicka konsekvenserna för framtiden. Ett beaktande av konsumentens ekonomiska situation innebär vidare att kreditgivaren får ett ansvar för att konsumenten inte överskuldsätter sig eller i övrigt tar lån som inte är till rimlig nytta för konsumenten (s. 74). Den föreslagna regeln framträder mot denna bakgrund som ett mycket paternalistiskt ingrepp i den enskilde konsumentens bestämmandesfär. Grundläggande principiella invändningar kan resas mot att på detta sätt överföra ansvaret och rådigheten över individens ekonomiska planering och prioriteringar till kreditgivare. Därtill måste tänkbara praktiska konsekvenser på ett generellt plan beaktas. Den föreslagna regeln öppnar stora möjligheter för invändningar mot och krav på reducering av kreditfordringar med åberopande av att krediten eller varan inte varit till rimlig nytta för konsumenten. Avrådningsskyldigheten och den därtill kopplade sanktionsregeln torde därmed få en mycket avkylande effekt på seriösa kreditgivares vilja att ge lån till ekonomiskt resurssvaga personer. Den föreslagna regleringen kan med andra ord starkt försvåra för människor med små ekonomiska resurser att få lån för angelägna ändamål, något som måste bedömas som negativt utifrån ett övergripande konsumentperspektiv. I detta sammanhang måste också den kumulerade effekten av de båda sanktionsreglerna, kopplade till kreditprövning och avrådningsskyldighet, beaktas. Den samlade effekten blir att möjligheterna att göra kreditfordringar gällande blir mer osäker, vilket kan få stort genomslag på möjligheten till refinansiering (se ovan avsnitt 3.2.3). Av promemorian framgår att förslaget tillkommit primärt för att motverka krediter i form av blancokrediter, som ofta ges utan säkerhet och till höga effektiva räntor. Det bör enligt samfundet i första hand utredas om eventuella missförhållanden på detta område kan angripas med en skärpning av det näringsrättsliga sanktionssystemet i stället för att införa generella bestämmelser som blir tillämpliga på alla kreditavtal på området.

5 5 En så långtgående reglering kan vidare komma att strida mot äganderättsskyddet i Europakonventionen, artikel 1 första tilläggsprotokollet. Enligt etablerad Europadomstolspraxis är en fordran att betrakta som egendom i konventionens mening. Frågan blir då om en tillämpning av bestämmelsen i det konkreta fallet där kreditgivaren får sin fordran reducerad eller eliminerad, innebär en excessive burden (omåttligt tung börda) för fordringsägaren ( jmf t ex Beck./. Finland 20 juli 2004 para 61). Det är i sådant fall fråga om en kränkning av den konventionsskyddade äganderätten. De långtgående krav som ställs på kreditgivarna, att utöver kreditprövningen, överväga konsumentens generella situation samt den rimliga nyttan av krediten etc, kan om kreditgivaren i efterhand får sin fordran reducerad eller eliminerad i många fall innebära en excessive burden i konventionens mening. Konventionssynpunkterna skall, särskilt efter inkorporeringen och införandet av regeln i 2 kap. 23 regeringsformen, beaktas i allt lagstiftningsarbete. Några sådana överväganden synes inte ha förekommit i detta fall. Förslaget synes inte heller i övrigt vila på någon mer omfattande rättslig analys. En sådan analys bör enligt samfundet innefatta en mer ingående prövning av möjligheten att komma till rätta med påvisade problem med en tillämpning av 36 avtalslagen. I promemorian framhålls att en avrådningsskyldighet som anses ligga i kravet på att iakttaga god kreditgivningssed enligt 5 konsumentkreditlagen inte är sanktionerad på annat sätt än genom avtalsrättsliga regler i 36 avtalslagen. Denna regel innebär enligt promemorian ett för konsumenten osäkert sanktionssystem. Ett exempel som anförs avseende behovet av ett effektiviserat avrådningssystem är om en bank eller ett finansbolag erbjuder konsumenten ett lån som man vet skall användas för att finansiera köp av riskfyllda värdepapper. I en sådan situation kan avrådningsskyldigheten enligt 5 2 stycket lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (rådgivningslagen) bli tillämplig. Underlåtenhet att fullgöra denna skyldighet kan enligt 6 samma lag vara skadeståndsgrundande. Om en kredit ges för förvärv av riskfyllda värdepapper som ett led i en skadeståndsgrundande rådgivning enligt rådgivningslagen, torde konsumentens betalningsskyldighet kunna jämkas med stöd av 36 avtalslagen. Advokatsamfundet anser sammanfattningsvis att ensamutredaren gör en för pessimistisk bedömning av möjligheterna att komma till rätta med förekommande problem genom en tillämpning av allmänna avtalsrättsliga regler och principer Ränteangivelse i marknadsföring Advokatsamfundet delar den uppfattning som kommer till uttryck i promemorian om att angivande av räntan per månad i marknadsföring av krediter kan vara vilseledande för konsumenterna. Den föreslagna regeln om att man vid marknadsföring av kredit

6 6 skall ange räntan som en räntesats motsvarande räntekostnaden per år för den vid varje tid obetalda delen av skulden, tillstyrks därför av samfundet Oskälig ränta Införande av en bestämmelse som högsta tillåtna ränta skulle enligt Advokatsamfundet innebära ett slags återinförande av en räntereglering. Det skulle innebära något av ett paradigmskifte och en återgång till vad som gällde före avregleringen av den finansiella markanden. Starka skäl måste presenteras för ett sådant långtgående förslag och det måste bygga på en ingående rättslig analys. Även i denna del saknas i promemorian någon mer långtgående utredning av möjligheterna att tillämpa redan nu gällande regler, exempelvis ocker-bestämmelsen i 31 avtalslagen, för att komma till rätta med eventuellt oskäliga räntenivåer. Det anförs endast att regeln utformas så att det krävs en väldigt stor obalans mellan prestationerna på ömse sidor för att den skall vara tillämplig och att gränsen för ockerränta inte är helt klar (s. 49). Det anförda ger inte stöd för att ockerbestämmelsen skulle vara ett otillräckligt instrument för att komma till rätta med otillbörligt utnyttjande av kredittagarens ställning för att ta ut oskäliga räntor. I detta sammanhang kan även beaktas Konsumentverkets riktlinjer avseende uttag av ränta mot konsument som kan få betydelse vid tillämpningen av ockerbestämmelsen i 31 avtalslagen. En förutsättning för ockerbestämmelsens genomslag och skyddsverkan är dock att den som anser sig utsatt för ocker får en reell tillgång till domstolsprövning. Samfundet ställer sig som nedan utvecklas positiv till de access to justice-reformer som föreslås i promemorian. Ett väsentligt skäl till denna inställning är att undanröjande av hinder för domstolsprövning kan öka de materiella reglernas praktiska genomslag. Ett kategoriskt räntetak skulle enligt samfundet innebära allt för stort ingrepp i den fria marknaden på kreditområdet. Det har därtill inte visats att ockerbestämmelsen är otillräcklig för att komma till rätta med otillbörliga utnyttjanden av konsumentens situation för uttag av oskäliga räntor. Advokatsamfundet avstyrker mot denna bakgrund den föreslagna regeln Olimiterat ansvar Advokatsamfundet har förståelse för att det kan uppkomma olika problem med olimiterade kreditutrymmen på sätt som framställs i promemorian. Det framstår därför som rimligt att man i normalfall har limiterade kreditutrymmen. Det finns dock situationer där kredittagaren kan ha behov av ett olimiterat utrymme; t.ex. vid vissa typer av uppdrag i främmande länder där det är svårt att i förväg bedöma kreditbehovet. Det är härvid väsentligt att kredittagaren gör ett medvetet val och är väl insatt i vilka kreditförutsättningar som gäller. I promemorian talas bl.a. om allvarliga nackdelar för

7 7 konsumenten i händelse av förlust av betalkort. En obehörig person kan då göra stora uttag på kortet som konsumenten blir skyldig att betala. Sådana situationer kan dock förebyggas genom utformning av effektiva säkerhetsrutiner med spärrning etc. Har kortföretaget underlåtit att utforma sådana säkerhetsrutiner, kan ett eventuellt betalningsansvar för konsumenten jämkas med tillämpning av allmänna avtalsrättsliga principer. Advokatsamfundet avstyrker mot denna bakgrund det framlagda förslaget om ett kategoriskt förbud mot olimiterat kreditutrymme Utbildning, information, rådgivning och stöd åt konsumenterna Advokatsamfundet som saknar tillräcklig inblick i hur stora resurser konsumentbyråerna har, har ingen erinran mot vad som anförs i promemorian i denna del. Rent allmänt ställer sig samfundet bakom att konsumenterna ges ökade möjligheter till rådgivning och stöd Tvistelösning Det är väsentligt att tvistelösningsmekanismen i Allmänna reklamationsnämnden kan utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt för att nå acceptabla lösningar utan stora kostnader och tidsutdräkt för den enskilde. Att ge Konsumentombudsmannen möjlighet att som ombud för konsument föra talan i reklamationsnämnden är ägnat att stärka denna tvistelösningsmekanism. Advokatsamfundet tillstyrker mot denna bakgrund den föreslagna regeln Biträde i rättslig tvist av Konsumentombudsmannen Advokatsamfundet tillstyrker den föreslagna utvidgningen av Konsumentombudsmannens möjligheter att biträda konsument vid tvist i allmän domstol. Att underlätta för konsumenten att föra talan i fall där det bedöms finnas goda grunder för konsumentens ståndpunkt och där det finns risk för att konsumenten annars inte kan få sin sak prövad, är väsentligt för att stärka den enskilda individens grundläggande rätt till domstolsprövning. En sådan access to justice-reform är också väsentlig för de materiella avtalsrättsliga reglernas genomslag på konsumentområdet. En utvidgad möjlighet till rättslig prövning kan leda till en rikare praxis, t.ex. avseende ovan berörda situationer där tillämpning av 31 och 36 avtalslagen aktualiseras. Advokatsamfundet anser mot denna bakgrund att starka skäl talar för den föreslagna regeln och tillstyrker att den införs Rättegångskostnader i konsumenttvister Bestämmelserna om fördelning av rättegångskostnader bärs upp av tydliga principer och är väl etablerade. Enligt samfundets mening bör förändringar i dessa regler ske bara under förutsättning att starka skäl talar för det. Promemorians förslag synes vara grundat huvudsakligen på ett antagande om att vissa näringsidkare spekulerar i att

8 8 konsumenten avstår från att föra talan i domstol på grund av risken för rättegångskostnadsansvar. Samfundet anser att detta antagande inte utgör ett tillräckligt starkt skäl för att bryta grundprincipen om kostnadsfördelningen. Till detta kommer att en näringsidkare av kostnadsskäl kan tvingas göra upp, trots ett i och för sig välgrundat anspråk, om många konsumenter agerar mot honom samtidigt. Samfundet avstyrker den föreslagna förändringen Ansvarsfördelning mellan myndigheterna och framtagande av standardvillkor Advokatsamfundet ställer sig bakom vad som i promemorian anförts angående ansvarsfördelningen och samverkan mellan Finansinspektionen och Konsumentombudsmannen. I fråga om utarbetande av standardvillkor finner Advokatsamfundet att detta är ett stort och svåröverblickbart område som kräver en ingående inventering av vilka problem som anses föreligga enligt nu gällande ordning. Advokatsamfundet, som finner att någon sådan utredning inte redovisas i promemorian, avstyrker förslaget om att nu utarbeta standardvillkor på området. Avslutande synpunkter Samfundet ställer sig avvisande till de föreslagna sanktionsreglerna och till införandet av ett räntetak. Dessa regler innebär om de genomförs, långtgående ingrepp i avtalsförhållanden och i en fungerande marknad på kreditområdet. Förslagen vilar inte heller på någon tillräcklig analys av gällande rätt och av reglernas tänkbara principiella och praktiska konsekvenser. Samfundet tillstyrker huvuddelen av de förslag som är ägnade att förstärka de enskilda konsumenternas faktiska tillgång till domstolsprövning. Sådana reformer är väsentliga i ett individuellt rättighetsperspektiv. De är också ägnade att stärka de gällande avtalsrättsliga reglernas genomslag i det praktiska rättslivet i den typ av situationer som berörs i promemorian. En dynamisk utveckling av bl.a. 36 avtalslagen torde innebära väsentligt mer flexibla och marknadskonforma lösningar än de kategoriska och långtgående regler som föreslås i promemorian. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Svenska Bankföreningen

Svenska Bankföreningen Svenska Bankföreningen REMISSYTTRANDE 2005-12-22 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Konsumentskyddet inom det finansiella området Sammanfattning av Bankföreningens synpunkter Bankföreningen

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Läs mer

Protokollsbilaga F Direktionens protokoll 051208, 10

Protokollsbilaga F Direktionens protokoll 051208, 10 Protokollsbilaga F Direktionens protokoll 051208, 10 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 STOCKHOLM SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Stockholm den 31 oktober 2014

Stockholm den 31 oktober 2014 R-2014/1013 Stockholm den 31 oktober 2014 Till Miljödepartementet M2014/1451/Nm Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Vattenverksamhetsutredningens

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Stockholm den 24 april 2014

Stockholm den 24 april 2014 R-2014/0557 Stockholm den 24 april 2014 Till Finansinspektionen FI Dnr 13-6297 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 mars 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag till

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:3 2008-01-30 Dnr B 2/06 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

I övrigt har Advokatsamfundet ingen erinran mot förslagen i promemorian.

I övrigt har Advokatsamfundet ingen erinran mot förslagen i promemorian. R-2007/0976 Stockholm den 26 oktober 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/6240/BIRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 juni 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning R-2015/0743 Stockholm den 12 juni 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/1216 1. Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Överprövning

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Stockholm den 29 mars 2012

Stockholm den 29 mars 2012 R-2012/0282 Stockholm den 29 mars 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/397 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 februari 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Företagsskatteutredningens

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Advokatsamfundet tar därmed i detta remissvar utgångspunkt i följande tre förutsättningar:

Advokatsamfundet tar därmed i detta remissvar utgångspunkt i följande tre förutsättningar: R-2015/0659 Stockholm den 28 maj 2015 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2015/1050/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tillämpningsdirektivet

Läs mer

Stockholm den 22 september 2014

Stockholm den 22 september 2014 R-2014/1054 Stockholm den 22 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3799/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Från

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Wasa Kredit AB, 556311-9204, Box 7233, 103 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Staffan Wilow,

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS R-2008/0035 Stockholm den 13 mars 2008 Till Justitiedepartementet Ju2007/9590/BIRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Lagring

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40)

Remissyttrande över betänkandet Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Mats Holmqvist 103 33 Stockholm Epost: ju.l2@regeringskansliet.se Solna 2015-06-29 Remissyttrande över betänkandet Stärkt konsumentskydd

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Till Statsrådet och chefen för Justitiedepartementet R 4282/1998 1998-09-29 Till Statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Bulvaner och annat,

Läs mer

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2)

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) 2013-05-14 Justitiedepartementet Enheten för Familjerätt och Allmän Förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) Internationella

Läs mer

2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM

2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/002 Er referens: Ju2014/125/KO 1 (6) 2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM e-post: ju.ko@regeringskansliet.se Överskuldsättning i kreditsamhället?

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Finansdepartementet Enheten för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-11-02 Ulrica Dyrke Fi2015/3612/OFA/KO Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830)

Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830) Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-06. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. 3. lag om ändring i skollagen (2010:800).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-06. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. 3. lag om ändring i skollagen (2010:800). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-06 Närvarande: F.d. justitieråden Torgny Håstad och Sten Heckscher samt justitierådet Göran Lambertz. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Läs mer

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

Stockholm den 24 april 2012

Stockholm den 24 april 2012 R-2012/0506 Stockholm den 24 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1349 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Effektivare

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF1 Etiska Riktlinjer FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

I det följande redovisas Advokatsamfundets uppfattning och synpunkter på Vårdnadskommitténs

I det följande redovisas Advokatsamfundets uppfattning och synpunkter på Vårdnadskommitténs R-2005/1014 Stockholm den 5 september 2005 Till Justitiedepartementet Ju2005/5191/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 juni 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Vårdnad,

Läs mer

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter D-UPPSATS 2008:064 Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter Stefanie Friberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534 R-2010/1776 Stockholm den 7 mars 2011 Till Finansdepartementet Fi 2010/5534 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 december 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Schablonbeskattat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 juni 2007 T 1839-04 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag, 556053-0841 106 35 Stockholm Ombud: Advokat MJ MOTPART HS Ombud: Jur

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits.

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller kredit som är avsedd

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter beslutade den 25 januari 2011. KOVFS 2011:1 Utkom från trycket den 1 februari 2011 Konsumentverket

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konsumentkreditlag; utfärdad den 9 december 2010. SFS 2010:1846 Utkom från trycket den 17 december 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059 R-2008/1519 Stockholm den 9 mars 2009 Till Finansdepartementet Fi2008/7059 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Handelsbolagen

Läs mer

R-2005/0020 Stockholm den 4 april 2005

R-2005/0020 Stockholm den 4 april 2005 R-2005/0020 Stockholm den 4 april 2005 Till Justitiedepartementet Ju2004/11800/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 december 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3 R-2007/1126 Stockholm den 18 december 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/7778/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 september 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002

R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002 R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över Värdepappersfondsutredningens delbetänkande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 371-11 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB (publ) Ombud: Advokaterna EA och FF MOTPARTER 1. Sandvik Aktiebolag 2. Sandvik Inc

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Stockholm den 4 februari 2014

Stockholm den 4 februari 2014 R-2013/2012 Stockholm den 4 februari 2014 Till Kulturdepartementet Ku2013/1810/MFI Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över Presstödskommitténs

Läs mer

Konsten att få pengar att växa - presentation vid Stockholm universitets Forskardagar 6-7 oktober 2010

Konsten att få pengar att växa - presentation vid Stockholm universitets Forskardagar 6-7 oktober 2010 Konsten att få pengar att växa - presentation vid Stockholm universitets Forskardagar 6-7 oktober 2010 Fredric Korling Stockholm Centre for Commercial Law Juridiska fakulteten Slutsatser: 1. Människor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Låna 1 = SAMMANFATTNING. Hushållens skuldsättning 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Källa: SCB. Miljarder kronor. Skulder / Disp.

Låna 1 = SAMMANFATTNING. Hushållens skuldsättning 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Källa: SCB. Miljarder kronor. Skulder / Disp. Låna SAMMANFATTNING Hushållens skulder fortsätter att öka. Framförallt utgörs skulderna av bolån, men även övriga lån ökar. Nya förutsättningar för att ta snabba lån via internet, i butikerna, via mobiltelefonen

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Mediakontakten S. & B. AB, Fabriksgatan 11, 504 38 BORÅS Ombud: advokaten B. S., Kungsgatan 24, 441 30 ALINGSÅS. Marknadsföring av medietjänster

Mediakontakten S. & B. AB, Fabriksgatan 11, 504 38 BORÅS Ombud: advokaten B. S., Kungsgatan 24, 441 30 ALINGSÅS. Marknadsföring av medietjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:37 2008: Datum 2009-12-15 Dnr C 26/08 KÄRANDE Sincerus AB, Söderhallarna 108, 118 26 STOCKHOLM Ombud: advokaterna K. L. och D. T., Advokatfirman för Marknadsrätt, Sveavägen

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:35 2008: Datum 2009-11-17 Dnr B 10/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bahnhof AB (publ), Box 6220, 102 34 STOCKHOLM Ombud: advokaten W. D.,

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Remissvar - Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Remissvar - Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-15 Ulrica Dyrke Fi 2015/1216 Remissvar - Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16. Gemensamt konsumentskydd i EU 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-09-16 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Gemensamt konsumentskydd i EU Enligt en lagrådsremiss

Läs mer