Läromedelspaket. Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läromedelspaket. Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE"

Transkript

1 Läromedelspaket Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE 1

2

3 Innehåll Fordon Unikt samarbete 6 Läromedelskonceptet Fordon E-läromedlet Fordon Plus 10 Fordon Plus steg för steg 12 Fordon Plus ger verklighetsanknytning 14 Fordon 360 faktaböckerna Läromedelspaket 18 Grundutbildning 20 - Laborationsutrustning 22 Personbilsteknik 23 El och Elektronik 24 - Laborationsutrustning 27 - Utrustning för ellära 28 Digitalteknik 29 - Laborationsutrustning 31 Mikroprocessorteknik 32 - Laborationsutrustning 33 CAN-BUSSTEKNIK Komfortsystem 34 CAN-BUSSTEKNIK Belysning och signalsystem 35 - Laborationsutrustning 40 CAN-BUSSTEKNIK System och diagnostik 41 CAN-BUSSTEKNIK Lin-buss 42 COMMON RAIL Avancerad dieselteknologi 43 Systemdiagnos övrig utrustning 44 Bränslecell 45 Mätinstrument

4 Liber + Micro Support Allt för en modern fordonsutbildning Våra fordon utvecklas snabbt. Det gäller inte bara personbilarna med sina ökande krav på bränslesnålhet, säkerhet och komfort, utan alla slags motorfordon, bussar, lastvagnar, lantbruksmaskiner, truckar osv. Den moderna fordonsutbildningen måste följa utvecklingen, vilket bl a innebär en koncentration på utbildning i el och elektronik. Detta måste ske i en modern utbildningsmiljö med utrustning som är anpassad till de ökade kraven. Libers läromedel och Micro Supports utrustning bidrar till denna utbildningsmiljö med Fordon ett heltäckande koncept som består av läroböcker, laborationsutrustning och e-läromedel. Sedan 2006 pågår ett samarbete, mellan Liber och Micro Support, som går ut på att vi ska utveckla nya moderna läromedelspaket för olika yrkesutbildningar. Läromedelspaketen ska innehålla faktamaterial, laborationsutrustning och e-läromedel som stöttar läraren med presentationsmaterial och uppföljning av elevernas arbete. Eleverna får studieguider för de olika moment som ingår i den utbildning som eleven har valt. Läromedlet ska vara flexibelt så att eleven kan genomföra studierna på ett sätt som passar just den enskilda eleven. Det ska också stötta individualiserat lärande så att varje elev kan nå sina mål. Micro Supports säljare representerar både Micro Support och Liber vid sina säljbesök. Kontakta gärna Micro Support vid frågor som berör alla typer av läromedel. På de kommande sidorna presenterar vi vårt nya läromedelskoncept för en modern fordonsutbildning. Välkommen till en ny spännande utbildning. Sture Sahlström Yrk Liber Produktutvecklingschef Glenn Johansson VD Micro Support GRÄNSLÖST LÄRANDE 4

5 Fordon 360 Ett undervisningskoncept med faktaböcker, utrustning och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen. 5

6 Fordon 360. Stöd för hela lärprocessen. Redovisning Kunskapskontroll Individualisering Fordonspraktik Laboration Digital arbetsorder Inläsning Övningar Liber och Micro Support levererar ett undervisningspaket med läromedel, utrustning och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen. Från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Ryggraden i konceptet är ett e-läromedel Fordon Plus. Den hjälper läraren att ge sina elever nya arbetsuppgifter och följa elevens arbete. För eleven fungerar e-läromedlet som en självinstruerande guide genom utbildningens olika moment. Läraren och eleverna kan välja att helt följa arbetsgången med hjälp av e-läromedlet eller bara att plocka de delar i undervisningsstödet som passar. Huvudsaken är att elever och lärare får mer tid att fokusera på själva ämnet och dess utmaningar. 6

7 Så arbetar du med Fordon 360. Ett helt nytt sätt att genomföra fordonsutbildningen med en helhetssyn på verkstadsarbete, läromedel, e-läromedel, teori och praktik. Digital arbetsorder Via e-läromedlet Fordon 360 Plus delar läraren ut en digital arbetsorder till sina elever. Arbetsordern berättar vilka arbetsmoment eleverna ska genomföra och vilka delar av faktaböckerna som eleverna ska läsa. Inläsning Eleven förbereder sig genom att läsa det faktamaterial som rekommenderas i arbetsordern. Övningar Eleverna övar på teorin i faktamaterialet genom att göra självrättande kunskapsfrågor. Här får eleverna adekvat feedback som bidrar till ett bättre lärande. Deras studieresultat sparas. Laboration En del arbetsordrar innehåller laborativa arbetsmoment. E-läromedlet talar om för eleven hur laborationerna ska genomföras, eleverna gör laborationerna och redovisar sedan sina resultat på datorn. Metodiskt arbetssätt En del arbetsordrar innehåller en branschinriktad arbetsgång där arbetsmoment som informationsinsamling från kund, informationsbearbetning, analys och beslutsfattande ingår. Eleverna följer arbetsgången och redovisar sina resultat. Fordonspraktik I arbetsordern får eleven instruktioner och underlag för det praktiska arbetet på fordonet, som t ex checklistor. Eleverna utför det praktiska arbetet och rapporterar sina resultat. Redovisning När eleven är klar med arbetsordern redovisar eleven den och kan tillsammans med läraren göra en genomgång av de olika arbetsmomenten. Kunskapskontroll I e-läromedlet Fordon 360 Plus finns det interaktiva kunskapstester kopplade till läroplanens olika kursinriktningar. Med testerna kan läraren testa av elevernas kunskapsnivå under hela läsåret och få goda underlag för bedömning av elevens arbete. Individualisering Fordon 360 ökar möjligheten till individualisering av övningsmaterial utifrån elevens egna förutsättningar. Eleven kan studera både i skolan, hemma och ute på sin praktikplats. Lärare och elev kan följa upp elevens studieresultat och dessutom får läraren stöd i att göra en bedömning av elevens och hela gruppens arbete. Vad gick bra? Var behövs mer övning eller stöd? Hur ligger gruppen till som helhet inför nästa moment? 7

8 Fordon Plus. Hjälper läraren att styra, följa upp och individualisera utbildningen. Kvalitet i fordonsutbildningen förutsätter en lärare som har tid att ägna sig åt individuell undervisning. Tanken med e-läromedlet Fordon Plus är både att underlätta för läraren och att hjälpa fler elever lyckas med sin utbildning. Fordon Plus ger dig en struktur som steg för steg stödjer lärprocessen med instruktioner, kontroller och uppföljningspunkter. Om eleven har gått igenom e-läromedlets arbetsgång, så kan eleven känna sig trygg med att ha fått kontroll på kunskapskraven för ämnesområdet. Eleverna har individuella inloggningar där resultatet av deras arbete sparas, så att både de själva och deras lärare kan följa resultatet och använda det som underlag för planering och utvärdering. E-läromedlet ersätter inte läraren tvärtom är tanken att ge läraren mer tid och kraft att vara lärare tillsammans med sina elever. E-läromedlet underlättar lärarens administration av kursarbetet och ger läraren ett effektivt verktyg för att systematiskt styra studiearbetet, följa upp resultaten och hjälpa eleverna med rätt sak vid rätt tillfälle. Fordon Plus förenklar E-läromedlet ersätter de övnings- och laborationsböcker som traditionellt krävs som komplement till faktaböcker och laborationer. Även lärarhandledningen ingår i e-läromedlet via lärarens egen sida. Samtidigt hålls materialet uppdaterat så att innehållet stämmer med den aktuella utvecklingen på teknikområdet samt med kursplanerna för ämnet. Utan Fordon 360: Du använder faktaböcker, arbetsböcker, laborationsböcker, lärarhandledningar och instruktionsmaterial. Med Fordon 360: Du använder faktaböcker i kombination med e-läromedel. 8

9 Fordon Plus underlättar För läraren Läraren delar ut det material som eleven ska arbeta med. Läraren har en färdig kursplanering att utgå från. Läraren har hela tiden kontroll på vad alla gör. Läraren har hela tiden översikt av hur klassen ligger till. Läraren vet var det behövs extra stöd eller arbete. För eleven Eleven har egen inloggning. Eleven har ett självinstruerande läromedel. Eleven har kontroll på sin arbetsgång. Eleven har kontroll på de kunskaper som krävs för varje moment. Eleven har kontroll på sina resultat. 9

10 Fordon Plus. Så fungerar det steg för steg. 1. Introduktion Det plingar till i elevens inkorg och en ny arbetsdag börjar. En arbetsorder på ett bromsbyte introduceras på elevens skärm. Den ger en tydlig beskrivning av vad arbetsordern går ut på och vilka nya kunskaper eleven förväntas ta till sig. 2. Arbetsorder I arbetsordern kan eleven läsa om vilka moment som ingår i uppdraget, till exempel ett bromsbyte. Det finns också en ungefärlig, beräknad tidsåtgång för varje del av momentet, precis som på en riktig verkstad. 3. Kunskapskontroll De teoretiska kunskaper man först måste ta till sig läser eleven om i sitt faktamaterial och testas på innan det är dags för det praktiska arbetet. Eleven får återkoppling på sina svar direkt och hänvisas till nästa steg. 10

11 5. Genomförande Nu är det dags att gå ut i verkstaden. Eleven får genom e-läromedlet tips på hur momentet ska genomföras. Det kan handla om olika typer av kontrollmätningar, eller kunskap om hur man byter en viss komponent. 4. Laborationer Till en del arbetsordrar ingår det laborationer som kan genomföras innan det praktiska arbetet på själva fordonet utförs. Förslag på laborationsutrustning och genomgång av hur laborationen går till beskrivs i det här avsnittet. 6. Uppföljning När det praktiska arbetet är avslutat är det dags att rapportera vad man gjort till kunden. Eleven summerar sitt arbete och avslutar arbetsordern. Både läraren och eleven har tillgång till resultatet som sparas och kan följas upp. 11

12 Fordon Plus. Efterliknar en vanlig dag på jobbet. Fordonsutbildningen använder faktaböcker, övningsutrustning och fordon i skarp miljö. För att få struktur på detta i undervisningen, måste läraren tydligt styra eleverna. Här hjälper e-läromedlet till genom att ge eleverna arbetsordrar som systematiskt guidar eleverna igenom faktamaterial, övningar och praktiska tillämpningar. Arbetsordern i e-läromedlet säger t ex byt bromsar. För att kunna göra det på ett riktigt sätt, läser eleven först i faktaböcker, kontrollerar sedan sina kunskaper på webben och genomför därefter övningen i praktiken. Hela arbetsgången blir på detta sätt naturligt verklighetsanknuten. Modern fordonselektronik är uppbyggd med hjälp av programmerbar elektronik. Det nya utbildningspaketet är utvecklat för att lättare kunna förstå hur det fungerar med programmerad elektronik i ett fordon. I fordonsverkstaden är datorn ett verktyg som används allt mer. Vi har därför valt att använda oss av datorn i vårt läromedelspaket för att vänja eleverna att använda datorn i sitt dagliga arbete. Eleverna får sin arbetsorder från datorn. Eleverna börjar med att inhämta fakta från faktamaterial, det kan vara från Libers faktamaterial eller leverantörsmanualer eller både och. 12

13 Eleven genomför en laboration med hjälp av instruktioner från e-läromedlet och med hårdvara. Styrenheten ES35 (dataenheten) liknar de som finns i moderna fordon och utgör en central del i det nya läromedelspaketet från Liber och Micro support. Här kan olika program laddas ner. I faktaböckerna finns det beskrivet när olika programvaror laddas ner till olika laborationer. Program för olika funktioner i styrenheten ES35. I detta exempel för bromsljus. Programmen finns i e-läromedlet klara i en fil och kan på ett enkelt sätt hämtas hem och laddas ner i styrenhetens (ES35) minne. När eleven har genomfört laborationen så är det dags att utföra motsvarande övning på ett fordon. Syftet med att laborera innan eleven utför momentet på ett fordon, är att eleven kan fokusera på just det som övningen går ut på. Att börja direkt i ett fordon medför att det är så mycket annat att tänka på. 13

14 Fordon Faktaböcker Liber utvecklar en ny serie läromedel för fordonsutbildning och de flesta titlarna i serien är nu klara. Vårt koncept för faktaböckerna bygger på att informationen delas in i en grundbok, Grundkompetens, där vi ger en bred introduktion till fordonsbranschens värld innan eleverna läser om system och principer. Till serien finns ett arbetsmaterial för kunskapstester, övningar och laborationer på seriens e-läromedel, Fordon Plus, detta istället för traditionella övnings- och laborationsböcker. Allt arbetsmaterial på webben uppdateras löpande för att stämma med den tekniska utvecklingen inom fordonsområdet samt de förändringar som sker i Skolverkets kursplaner. GRUNDKOMPETENS Vi tror att det är viktigt att ge en positiv bild av de möjligheter som fordonsbranschen erbjuder och det är därför ett av målen för läromedlet Grundkompetens. Boken utgör en introduktion till övriga titlar, arbetsmarknaden, tekniken och den grundkompetens som alla inom fordonsbranschen bör besitta. Innehållet är utformat så att det passar både elever på mekaniker- och transportsidan. Beställningsfakta Läromedel Grundkompetens System Motor System Chassi & bromsar System Kraftöverföring Ges ut augusti 2010 System Kaross & komfort Ges ut juni 2010 El och elektronik Systemelektronik Ges ut augusti 2010 Mekanik Ges ut augusti 2010 Ges ut januari 2011 Ges ut januari 2011 Mätning & diagnos Hybridfordon Hydraulik & pneumatik Under hösten 2010 kommer du även att kunnna köpa Grundkompetens, El & Elektronik samt Mekanik som web baserad e-bok. För mer information se 14

15 Faktaböcker SYSTEM MOTOR Motorboken ger en beskrivning av moderna motorer och deras olika delsystem. Vi vänder oss till både gymnasieelever och yrkesverksamma som behöver grunderna inom motorteknik. Läromedlet är anpassat för att kunna användas på både personbilar och tunga fordon. SYSTEM CHASSI & BROMSAR Boken beskriver hur olika chassin och olika bromssystem är konstruerade för att uppfylla de funktionskrav som ställs på ett modernt fordon. Du får en överblick hur de är anpassade för olika typer av fordon. SYSTEM KRAFTÖVERFÖRING Boken ger en överblick över hur kraftöverföringen till olika typer av fordon är uppbyggd, och hur kraftöverföringen är anpassade till fordonets funktion. Den riktar sig till alla som behöver kunskaper om olika fordons kraftöverföring, hur de olika komponenterna i olika kraftöverföringar fungerar och vilken uppgift de har. SYSTEM KAROSS & KOMFORT Komfortsystemen utvecklas snabbt och blir allt mer komplicerade och integrerade. Läromedlet är anpassat för att kunna användas för personbilar och tunga fordon. Fordonens olika säkerhetssystem kommer även att behandlas i boken. Planerad utgivning Faktabok augusti

16 Faktaböcker EL OCH ELEKTRONIK Boken behandlar grundläggande ellära med utgångspunkt från ett elsystem i en modern mellanklassbil. Läromedlet ger en introduktion till hur elsystemen i fordon är uppbyggda och förklarar vanliga systemlösningar. Planerad utgivning Faktabok augusti 2010 SYSTEMELEKTRONIK Boken ger grunderna inom elektronik och vanliga systemlösningar. Eleverna kan lätt finna fakta om elektroniska principer, komponenter och beskrivningar av vanliga metoder för t ex datorkommunikation och mätgivare. Läromedlet är anpassat för att kunna användas för personbilar och tunga fordon. MEKANIK Boken beskriver samlat de mekaniska grundkunskaper som krävs för att arbeta med olika typer av fordon. På det sättet kan vi enkelt hänvisa till samma källa under utbildningen och eleverna vet alltid var de kan finna fakta om verktyg, material, moment och andra mekaniska grunder. Boken inleds med en genomgång av hur en fordonsverkstad bör vara utformad samt arbetsmiljön kring arbetet i verkstaden. Läromedlet är anpassat för att kunna användas för personbilar och tunga fordon. Planerad utgivning Faktabok augusti 2010 MÄTNING & DIAGNOS Vi har samlat informationen om mätning, analys och felsökning av vanliga system inom bilelektroniken i samma läromedel så att eleverna enkelt kan leta upp fakta om mätning och diagnos under utbildningens gång. Vi beskriver också möjligheter och begränsningar med styrenheternas självdiagnostik. Läromedlet är anpassat för att kunna användas för personbilar och tunga fordon. Planerad utgivning Faktabok augusti

17 Faktaböcker HYBRIDFORDON Under de närmaste åren kommer vi att få se ett antal nya koncept komma ut på våra vägar i form av elbilar, hybridbilar och även andra alternativa drivmedel i våra fordon. Denna bok ger en bra översikt av teknikområdet för att man på ett betryggande sätt ska kunna hantera dessa nya fordon. Boken kan därför användas såväl inom grundutbildning som för vidareutbildning av befintliga mekaniker. Planerad utgivning Faktabok januari 2011 HYDRAULIK & PNEUMATIK Vi har samlat information om hydraulik och pneumatik i samma läromedel. På det sättet kan läraren alltid hänvisa till samma källa och eleverna vet var den kan hitta fakta om system, principer, komponenter och schemasymboler. Läromedlet är anpassat för att kunna användas för personbilar och tunga fordon. Planerad utgivning Faktabok januari

18 Läromedelspaket Grundutbildning Webb Under grundutbildningen får eleven arbetsuppgifter, Arbetsordrar, som introducerar dem i fordonsbranschens olika yrkesval. Det är viktigt att eleven tidigt får känna på vad de olika inriktningarna innebär. Det är också viktigt att från början använda datorn som arbets- och uppföljningsverktyg. Hårdvara Hårdvaran är ett hjälpmedel för eleverna att praktiskt tillämpa och kontrollera sina kunskaper innan de börjar sitt arbete på bilen. Beställningsfakta Laborationsutrustning FOR Effektbasenhet FOR ES35 Styrenhet FOR ES1 Seriekoppling FOR ES2 Parallellkoppling FOR ES6 Reläkort FOR ES45 Serie/parallell-kort FOR HK4 Spänningsreglering 15V 1A FOR ES46 Knappsats FOR Komponentsats Läromedel BOK Modern fordonsteknik Grundkompetens El och elektronik Mekanik 18

19 Styrenhet ES35 fungerar på samma sätt som de styrenheter som finns monterade i moderna bilar. Styrenhet ES35 är utvecklad för modern fordonsteknik i laborativ miljö - detta för att kunna skapa en miljö för eleverna som är så nära verkligheten som möjligt. Grunderna i ellära. Det ingår många kontroller så att inlärningen blir så effektiv och lättsam som möjligt för eleven. Kombinationen av praktik och teori är en viktig del av inlärningen i vårt läromedelspaket. Läromedelspaketet innehåller många mindre laborationer så att eleven hinner med ett flertal laborationer. Laborationer har en tydlig struktur och är uppbyggda i små steg så att eleven kan arbeta självständigt. 19

20 Laborationsutrustning/Grundutbildning FOR Effektbasenhet Effektbasenheten innehåller spänningsaggregat och utgör hållare för spänningsadaptern och de olika laborationskorten. Effektbasenheten går att använda till övriga kort i SYSTEM Effektbasenheten är CE-godkänd. Nätanslutning 230 V / 50 Hz Storlek: 376 x 215 x 355 mm Vikt: 7,8 kg FOR ES35 Styrenhet ES35 är en styrenhet inom den nya läromedelsserien FORDONSTEKNIK. Styrenheten kopplas in i basenheten. Kortet är utrustat med: 2 digitala ingångar 5 V, 2 digitala utgångar 5 V, 2 kraftutgångar 12 V 1 A, 1 analog ingång, 1 analog utgång, USB kontakt för programmering. Kabel ingår (USB). Grundprogramvara ES35 ingår. Storlek: 145 x 140 x 35 mm Vikt: 0,7 kg FOR ES45 Serie/Parallell-kort Passar att koppla in olika lampor, lysdioder i serie respektive parallellt. Inkoppling av både glödlampor och olika typer av lysdioder för att kunna träna på ström och spänning i olika kopplingssituationer. Storlek: 260 x 140 x 18 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES6 Reläkort Laborationskort ES6 består av 2 st reläer 3 st lamphållare. I lamphållarna är det möjligt att montera lampor med olika effekter 12 V/21 W eller 12 V/5 W. Det är ett relä med slutande kontakter och ett med brytande kontakter. Storlek: 260 x 55 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR HK4 Spänningsadapter Reglerbar 0-12 V DC Reglerbar 0-12 V AC Reglerbar utfrekvens i två områden Hz och KHz Storlek: 140 x 90 x 55 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES1 Seriekoppling Genom att koppla ett antal glödlampor i serie på olika sätt så kan du studera den stora skillnaden i hur ström och spänning beter sig i de olika kretsarna. Kortet ansluts till effektbasenheten. Storlek: 236 x 50 x 140 mm Vikt: 0,3 kg 20

21 Laborationsutrustning/Grundutbildning FOR ES2 Parallellkoppling Genom att koppla ett antal glödlampor i parallellt så kan du studera den stora skillnaden i hur ström och spänning beter sig i de olika kretsarna. Kortet ansluts till effektbasenheten. Storlek: 240 x 50 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES12 Komponentsats Komponentsats passande till ES8 / ES45 Innehållande: Kortslutningsbyglar, glödlampor, lysdioder, säkringar. Storlek: 180 x 150 x 40 mm Vikt: 0,3 kg PRG Programvara till styrenhet Programvara passande till styrenhet ES35 samt displayenhet ES36. Programmet består av flera enskilda delar passande till olika laborationer som även ingår i Libers Plus-tjänst. FOR ES36 Displayenhet ES36 är en displayenhet med CAN buss och består av en display där det går att göra olika inställningar som till exempel innerbelysning, tank m.m. Dessa inställningar går sedan att koppla in via ES37. Inställningarna styrs med hjälp av 4 st knappar. ES36 kopplas ihop med ES35 via kontakt (37-polig) Monteras i effektbasenheten. ES36 styrs av den programvara som laddas in i styrenheten ES35 (PRG240035). Storlek: 120 x 145 x 30 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES37 Styrkort (CAN-buss) ES37 är avsett att användas tillsammans med ES35 och ES36 men går även att användas separat. Det finns 2 st PWM utgångar och 2 st digitala utgångar. 1 st motor som går att köra fram och back. 5 st ingångar som påverkas av tryckknappar samt CAN buss som kan påverkas och ställas i TILL respektive FRÅN läge. När ES37 används tillsammans med ES35 och ES36 styrs detta av programvaran PRG Storlek 235 x 140 x 10 mm Vikt 0,6 kg FOR ES38 Bilmodell (CAN-buss) Bilmodellen består av en mängd olika funktioner och kan användas i CAN mode (läge) eller i manuell mode (läge). Det finns högeffektdioder, sensor för backvarning, eluppvärmd stol, blinkers m.m. DES38 kopplas via CAN bussen ihop med ES37. CAN bussen arbetar med 250 Kb/s och 11 bit. Storlek: 350 x 225 x 45 mm Vikt: 0,9 kg FOR ES100 Väska komplett för fordonselektronik1 Väskan är tålig och kan lätt transporteras och förvaras. Väskan innehåller utrustning för el och elektronik. ES35, ES35, ES37, ES38, CASSY mätdatainterface, CAN buss box, digital multimeter, komponentsats, kabelsats grund. FOR ES101 Väska inkl inredning Förvaringsväska inkl. inredning för laborationsutrustning inom modern fordonsteknik. 21

22 Läromedelspaket Personbilsteknik Webb När eleverna har valt inriktning så blir det viktigt att de arbetsordrar som presenteras på webben innehåller arbetsmoment som uppfyller de krav som branschen ställer på sina medarbetare. Vårt mål är att de arbetsordrar som presenteras är så verklighetsanpassade som möjligt. Hårdvara Hårdvaran är ett hjälpmedel för eleverna att praktiskt tillämpa och kontrollera sina kunskaper innan de börjar sitt arbete på bilen. 22

23 Läromedelspaket El och Elektronik Fordonsel och Fordonselektronik är ett utbildningspaket för kurserna Fordonsel A, Fordonsel B och Grundläggande fordonselektronik. Många övningar för grunderna i ellära Laborationer som är konstruerade så att eleven hinner med mätövningar Små steg med många kontroller Tydlig struktur Möjlighet att arbeta på webben (Fordon Plus) Beställningsfakta Laborationsutrustning FOR Effektbasenhet FOR ES1 Seriekoppling FOR ES2 Parallellkoppling FOR ES3 Värmestol FOR ES4 Induktiv givare FOR ES5 Hallgivare FOR ES6 Relä FOR ES7 Pulsbreddsmodulator FOR ES8 Kopplingsbord FOR ES9 Spänningsadapter FOR ES10 Elruta FOR Komponentsats Extra tillbehör (Option) FOR Styrenhet ES35 FOR STYRKORT ES37 FOR Displayenhet ES36 FOR ES46 Knappsats FOR ES38 Bilmodell LEY524010USB CASSY start USB MÄT MX22 Digital multimeter Läromedel BOK Laborationer El och elektronik Systemelektronik BOK CASSY handledning BOK Modern Fordonsteknik 23

24 Laborationsutrustning/El och Elektronik FOR Effektbasenhet Effektbasenheten innehåller spänningsaggregat och utgör hållare för spänningsadaptern och de olika laborationskorten. Effektbasenheten går att använda till övriga kort i SYSTEM Effektbasenheten är CE-godkänd. Nätanslutning 230 V / 50 Hz. Storlek: 376 x 215 x 355 mm Vikt: 7,8 kg FOR ES3 Värmestol På detta kort får eleven bekanta sig med ström och spänning samt att elektrisk ström kan ge upphov till värme. Ström och spänning är avgörande för den effekt som utvecklas i elektriska kretsar. Ibland kan effekten bli katastrofalt stor så att en brand uppstår till exempel i stolar när en värmeslinga är nära att gå av. Det glöder där ledningen är alltför tunn. Storlek: 240 x 95 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES1 Seriekoppling Genom att koppla ett antal glödlampor i serie på olika sätt så kan du studera den stora skillnaden i hur ström och spänning beter sig i de olika kretsarna. Kortet ansluts till effektbasenheten. Storlek: 236 x 50 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES5 Hallgivare Laborationskortet ES5 hallgivare drivs med en elmotor som har två olika varvtal. För att mäta frekvensen är det lämpligt att använda ett oscilloskop. Det finns en omkopplare på kortet för ändring av varvtalet. Storlek: 240 x 65 x 140 mm Vikt: 0,4 kg FOR ES2 Parallellkoppling Genom att koppla ett antal glödlampor i parallellt så kan du studera den stora skillnaden i hur ström och spänning beter sig i de olika kretsarna. Kortet ansluts till effektbasenheten. Storlek: 240 x 50 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES4 Induktiv givare Detta kort består av en induktiv givare och ett tandhjul som drivs av en elmotor med två olika varvtal. Varvtalet kopplas om med hjälp av en omkopplare. Den induktiva givaren är en viktig komponent i många elektroniska system. Det är lämpligt att mäta med både multimeter och oscilloskop. Storlek: 240 x 80 x 140 mm Vikt: 1,1 kg 24

25 Laborationsutrustning/El och Elektronik FOR ES6 Relä Laborationskort ES6 består av 2 st reläer och 3 st lamphållare. I lamphållarna är det möjligt att montera lampor med olika effekter 12 V/21 W eller 12 V/5 W. Det är ett relä med slutande kontakter och ett med brytande kontakter. Storlek: 260 x 55 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES9 Spänningsadapter Spänningsadapter till effektbasenhet som lämnar 12 V växelspänning respektive 12 V likspänning. Storlek: 170 x 18 x 140 mm Vikt: 0,1 kg FOR ES7 Pulsbreddsmodulator Med elektronisk reglering kan effekten regleras steglöst med pulsbreddsmodulering och då med minimala förluster. Tekniken att variera pulsbredden på pulserande likspänning används på många ställen i moderna fordon. Storlek: 240 x 36 x 140 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES10 Elruta Är en modell av en eluppvärmd bilruta. På detta kort ansluts en lägre spänning än 12 V detta för att undvika att det blir för varmt och orsaka överhettning. Detta beror på att kortet är det en mindre yta än på en bakruta på bilen. Storlek: 260 x 42 x 140 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES8 Kopplingsbord Består av ett antal 4 mm kopplingsuttag där du kan ansluta komponenter som finns i komponentsatsen (plugg in-komponenter). Här kan du träna på olika komponenter och olika sätt att koppla samman dessa enligt ett kopplingsschema. Storlek: 260 x 18 x 140 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES11 Komponentsats Komponentsats till kopplingsbord ES8. Komponentsatsen innehåller olika el- och elektronikkomponenter. Resistorer, PTC- och NTC-resistor, kondensatorer, dioder, transistorer, omkopplare, spole med järnkärna, förbindningar och glödlampor. Storlek: 335 x 50 x 255 mm Vikt: 1,3 kg 25

26 Laborationsutrustning/El och Elektronik FOR ES35 Styrenhet ES35 är en styrenhet inom den nya läromedelsserien FORDONS- TEKNIK. Styrenheten kopplas in i basenheten. Kortet är utrustat med: 2 digitala ingångar 5 V, 2 digitala utgångar 5 V, 2 kraftutgångar 12 V 1 A, 1 analog ingång, 1 analog utgång, USB kontakt för programmering. Kabel ingår (USB). Storlek: 145 x 140 x 35 mm Vikt: 0,7 kg FOR ES36 Displayenhet ES36 är en displayenhet med CAN buss och består av en display där det går att göra olika inställningar som till exempel innerbelysning, tank m.m. Dessa inställningar går sedan att koppla in via ES37. Inställningarna styrs med hjälp av 4 st knappar. ES36 kopplas ihop med ES35 via kontakt (37-polig). Monteras i effektbasenheten. Storlek: 120 x 145 x 30 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES37 Styrkort (CAN-buss) ES37 är avsett att användas tillsammans med ES35 och ES36 men går även att användas separat. Det finns 2 st PWM utgångar, 2 st digitala utgångar, 1 st motor som går att köra fram och back, 5 st ingångar som påverkas av tryckknappar samt CAN buss som kan påverkas och ställas i TILL respektive FRÅN läge. Storlek: 235 x 140 x 40 mm Vikt: 0,6 kg FOR ES38 Bilmodell (CAN-buss) Bilmodellen består av en mängd olika funktioner och kan användas i CAN mode (läge) eller i manuell mode (läge). Det finns högeffektdioder, sensor för backvarning, eluppvärmd stol blinkers m.m. DES38 kopplas via CAN bussen ihop med ES37. CAN bussen arbetar med 250 Kb/s och 11 bit. Storlek: 350 x 225 x 45 mm Vikt: 0,9 kg FOR ES46 Knappsats För styrning av ex. Styrenhet ES35. 2 st momentana kontakter slutande 2 st vippströmbrytare 2 st vaggströmställare 6 st indikeringar Storlek: 260 x 140 x 30 mm Vikt: 0,2 kg 26

27 Laborationsutrustning/Ellära FOR ES21 Ohms lag ES21 Ohms lag ger eleven möjlighet att själv upptäcka hur storheterna i Ohms lag samverkar när de justerar spänning och resistans. Diodstaplarna indikerar hur storheterna förändras. Vill man ha mer exakta värden kan mätinstrument kopplas in. Storlek: 200 x 145 x 45 mm Vikt: 0,6 kg FOR ES24 Ledningskort Kort E24 består av fyra rullar med olika ledningar. Dessa används för att mäta ledningsresistans och mätning av spänningsfall i ledningar. Storlek: 180 x 140 x 80 mm Vikt: 0,6 kg FOR ES30 Komponentsats ES30 är en komponentsats som innehåller de lösa komponenter som behövs för övningarna i ellära S. Storlek: 180 x 150 x 40 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES22 Kirchoffs 1:a lag ES22 Kirchhoffs 1:a lag, här kan eleven manipulera delströmmarna genom att öka eller minska resistansen i varje belastning. På en display kan det exakta värdet på varje ström avläsas. Diodstaplarna indikerar hur storheterna förändras. Man kan även ansluta mätinstrument för att mäta exempelvis varje belastnings resistans. Storlek: 290 x 200 x 50 mm Vikt: 1,2 kg FOR ES23 Kirchoffs 2:a lag ES23 Kirchhoffs 2:a lag, här kan eleven manipulera delspänningarna genom att öka eller minska resistansen i varje belastning. På en display kan det exakta värdet på varje delspänning avläsas. Diodstaplarna indikerar hur storheterna förändras. Man kan även ansluta mätinstrument för att mäta exempelvis varje belastnings resistans. Storlek: 290 x 200 x 50 mm Vikt: 1,2 kg FOR ES25 Batterikort På kort ES25 serie- och parallellkopplas spänningskällor. Storlek: 180 x 150 x 50 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES26 Spänningsadapter ES26 är en spänningsstabilisator och används för att spänningsmata kort ES1, ES2, ES3, ES10 och ES24. Spänningsstabilisatorn kan användas till båda Basenheterna. Storlek: 140 x 90 x 35 mm Vikt: 0,2 kg 27

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Motorstyrningssystem

Motorstyrningssystem Innehåll Motorstyrningssystem.... 2-4 PLC-System... 5 Basenhet 2000... 6 3-fas terminal.... 6 Laborationsbok.... 7 Kontaktorstyrning.... 8-11 Stegmotor för undervisning SD 1664-1...............................12

Läs mer

CNC/VERKSTADSTEKNIK CNC-Teknik Grund och Påbyggnad... 2-3 ISO Intro... 4 ISO Kurs... 4 Cam Modul... 5 Textfräsning... 6

CNC/VERKSTADSTEKNIK CNC-Teknik Grund och Påbyggnad... 2-3 ISO Intro... 4 ISO Kurs... 4 Cam Modul... 5 Textfräsning... 6 CNC/VERKSTADSTEKNIK CNC-Teknik Grund och Påbyggnad.................................... 2-3 ISO Intro.......................................................... 4 ISO Kurs..........................................................

Läs mer

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör Att använda PClogger 3100i Hårdvara med tillbehör INTAB InterfaceTeknik AB info@intab.se www.intab.se Rev B, Jan 2004 INNEHÅLL GRUNDENHET... 1 1 ÖVERSIKT...1 1.1 ALLMÄNT...1 1.2 ONLINEMÄTNINGAR...2 1.3

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor. Styr- och reglerteknik Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-9 Tekniska lösningar Årskurs 1-3: Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en vis funktion,

Läs mer

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 VAG-COM Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 Originalet till denna manual (på engelska) kan ses här online: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/ Copyright

Läs mer

Inbjudan till de olika kurserna med detaljerad information om tid, plats och pris får du av Autoexperten på din ort.

Inbjudan till de olika kurserna med detaljerad information om tid, plats och pris får du av Autoexperten på din ort. Kurser 2007 2008 Autoskolan utbildar för framtiden Framtiden för allbilsverkstäder ser ljus ut, inte minst tack vare de nya EU-reglerna som ger stora möjligheter till ökad lönsamhet. Men för att lyckas

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system

Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system Continuous RFID detection for battery powered systems Henrik Justegård Fredrik Ljungblom EXAMENSARBETE 2013 DATATEKNIK Postadress: Besöksadress: Telefon:

Läs mer

Automatiserad kakling STEG 2

Automatiserad kakling STEG 2 Automatiserad kakling STEG 2 Projekt nr: 12201 2010-11-18 Artikelförfattare Pertti Johansson Tobias Eriksson Skanska Sverige AB Teknik & Projekteringsledning / Maskinkonstruktion Innehållsförteckning 1.

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...2 3. ANVÄNDAR- OCH UPPGIFTSANALYS...3 3.1 Användaranalys...3

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5. Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter...

SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5. Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter... INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5 Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter... 5 Utveckling av enkelt hjälpargränssnitt... 5 Utveckling

Läs mer

Klass: Namn: Välkommen till Tekniken för ÅK 8 på Lyrfågelskolan HT 2013. Del 1 av 4. Arbetsbok till läroboken Teknik direkt

Klass: Namn: Välkommen till Tekniken för ÅK 8 på Lyrfågelskolan HT 2013. Del 1 av 4. Arbetsbok till läroboken Teknik direkt Klass: Namn: Välkommen till Tekniken för ÅK 8 på Lyrfågelskolan HT 2013 Del 1 av 4 Arbetsbok till läroboken Teknik direkt Läroboken finns att lyssna på följande länk 1 Teknik Lyrfågelskolan 1 http://www.sanomautbildning.se/laromedel/grundskolan-6-9/teknik/baslaromedel/teknik-direkt/5284/

Läs mer

USP n En bok om Tillämpad Styrteknik

USP n En bok om Tillämpad Styrteknik USP n En bok om Tillämpad Styrteknik Erik Jansson USP n den Universella StyrPlattan Boken innehåller en mix av programmering-, teori-, räkne- och kopplingsövningar. Från det allra enklaste till det ganska

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd

Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd Titel: Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamheten. Kartläggning av uppföljningssystem

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Programmering av operatörspanel med SoftPLC

Programmering av operatörspanel med SoftPLC Programmering av operatörspanel med SoftPLC Med komma-igång-manualer för ix Developer och CODESYS Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik LINDA ALEXANDERSSON OLA VINGREN Institutionen

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1 Viktig information... 6 1.1 Avtal... 6 1.2 Copyright... 6 1.3

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Tänk dig att strömbrytaren kan fästas där du vill, till exempel på glas, en murad vägg eller en timmervägg. Du behöver inte ta hänsyn till att kablar

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer