Läromedelspaket. Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läromedelspaket. Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE"

Transkript

1 Läromedelspaket Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE 1

2

3 Innehåll Fordon Unikt samarbete 6 Läromedelskonceptet Fordon E-läromedlet Fordon Plus 10 Fordon Plus steg för steg 12 Fordon Plus ger verklighetsanknytning 14 Fordon 360 faktaböckerna Läromedelspaket 18 Grundutbildning 20 - Laborationsutrustning 22 Personbilsteknik 23 El och Elektronik 24 - Laborationsutrustning 27 - Utrustning för ellära 28 Digitalteknik 29 - Laborationsutrustning 31 Mikroprocessorteknik 32 - Laborationsutrustning 33 CAN-BUSSTEKNIK Komfortsystem 34 CAN-BUSSTEKNIK Belysning och signalsystem 35 - Laborationsutrustning 40 CAN-BUSSTEKNIK System och diagnostik 41 CAN-BUSSTEKNIK Lin-buss 42 COMMON RAIL Avancerad dieselteknologi 43 Systemdiagnos övrig utrustning 44 Bränslecell 45 Mätinstrument

4 Liber + Micro Support Allt för en modern fordonsutbildning Våra fordon utvecklas snabbt. Det gäller inte bara personbilarna med sina ökande krav på bränslesnålhet, säkerhet och komfort, utan alla slags motorfordon, bussar, lastvagnar, lantbruksmaskiner, truckar osv. Den moderna fordonsutbildningen måste följa utvecklingen, vilket bl a innebär en koncentration på utbildning i el och elektronik. Detta måste ske i en modern utbildningsmiljö med utrustning som är anpassad till de ökade kraven. Libers läromedel och Micro Supports utrustning bidrar till denna utbildningsmiljö med Fordon ett heltäckande koncept som består av läroböcker, laborationsutrustning och e-läromedel. Sedan 2006 pågår ett samarbete, mellan Liber och Micro Support, som går ut på att vi ska utveckla nya moderna läromedelspaket för olika yrkesutbildningar. Läromedelspaketen ska innehålla faktamaterial, laborationsutrustning och e-läromedel som stöttar läraren med presentationsmaterial och uppföljning av elevernas arbete. Eleverna får studieguider för de olika moment som ingår i den utbildning som eleven har valt. Läromedlet ska vara flexibelt så att eleven kan genomföra studierna på ett sätt som passar just den enskilda eleven. Det ska också stötta individualiserat lärande så att varje elev kan nå sina mål. Micro Supports säljare representerar både Micro Support och Liber vid sina säljbesök. Kontakta gärna Micro Support vid frågor som berör alla typer av läromedel. På de kommande sidorna presenterar vi vårt nya läromedelskoncept för en modern fordonsutbildning. Välkommen till en ny spännande utbildning. Sture Sahlström Yrk Liber Produktutvecklingschef Glenn Johansson VD Micro Support GRÄNSLÖST LÄRANDE 4

5 Fordon 360 Ett undervisningskoncept med faktaböcker, utrustning och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen. 5

6 Fordon 360. Stöd för hela lärprocessen. Redovisning Kunskapskontroll Individualisering Fordonspraktik Laboration Digital arbetsorder Inläsning Övningar Liber och Micro Support levererar ett undervisningspaket med läromedel, utrustning och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen. Från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Ryggraden i konceptet är ett e-läromedel Fordon Plus. Den hjälper läraren att ge sina elever nya arbetsuppgifter och följa elevens arbete. För eleven fungerar e-läromedlet som en självinstruerande guide genom utbildningens olika moment. Läraren och eleverna kan välja att helt följa arbetsgången med hjälp av e-läromedlet eller bara att plocka de delar i undervisningsstödet som passar. Huvudsaken är att elever och lärare får mer tid att fokusera på själva ämnet och dess utmaningar. 6

7 Så arbetar du med Fordon 360. Ett helt nytt sätt att genomföra fordonsutbildningen med en helhetssyn på verkstadsarbete, läromedel, e-läromedel, teori och praktik. Digital arbetsorder Via e-läromedlet Fordon 360 Plus delar läraren ut en digital arbetsorder till sina elever. Arbetsordern berättar vilka arbetsmoment eleverna ska genomföra och vilka delar av faktaböckerna som eleverna ska läsa. Inläsning Eleven förbereder sig genom att läsa det faktamaterial som rekommenderas i arbetsordern. Övningar Eleverna övar på teorin i faktamaterialet genom att göra självrättande kunskapsfrågor. Här får eleverna adekvat feedback som bidrar till ett bättre lärande. Deras studieresultat sparas. Laboration En del arbetsordrar innehåller laborativa arbetsmoment. E-läromedlet talar om för eleven hur laborationerna ska genomföras, eleverna gör laborationerna och redovisar sedan sina resultat på datorn. Metodiskt arbetssätt En del arbetsordrar innehåller en branschinriktad arbetsgång där arbetsmoment som informationsinsamling från kund, informationsbearbetning, analys och beslutsfattande ingår. Eleverna följer arbetsgången och redovisar sina resultat. Fordonspraktik I arbetsordern får eleven instruktioner och underlag för det praktiska arbetet på fordonet, som t ex checklistor. Eleverna utför det praktiska arbetet och rapporterar sina resultat. Redovisning När eleven är klar med arbetsordern redovisar eleven den och kan tillsammans med läraren göra en genomgång av de olika arbetsmomenten. Kunskapskontroll I e-läromedlet Fordon 360 Plus finns det interaktiva kunskapstester kopplade till läroplanens olika kursinriktningar. Med testerna kan läraren testa av elevernas kunskapsnivå under hela läsåret och få goda underlag för bedömning av elevens arbete. Individualisering Fordon 360 ökar möjligheten till individualisering av övningsmaterial utifrån elevens egna förutsättningar. Eleven kan studera både i skolan, hemma och ute på sin praktikplats. Lärare och elev kan följa upp elevens studieresultat och dessutom får läraren stöd i att göra en bedömning av elevens och hela gruppens arbete. Vad gick bra? Var behövs mer övning eller stöd? Hur ligger gruppen till som helhet inför nästa moment? 7

8 Fordon Plus. Hjälper läraren att styra, följa upp och individualisera utbildningen. Kvalitet i fordonsutbildningen förutsätter en lärare som har tid att ägna sig åt individuell undervisning. Tanken med e-läromedlet Fordon Plus är både att underlätta för läraren och att hjälpa fler elever lyckas med sin utbildning. Fordon Plus ger dig en struktur som steg för steg stödjer lärprocessen med instruktioner, kontroller och uppföljningspunkter. Om eleven har gått igenom e-läromedlets arbetsgång, så kan eleven känna sig trygg med att ha fått kontroll på kunskapskraven för ämnesområdet. Eleverna har individuella inloggningar där resultatet av deras arbete sparas, så att både de själva och deras lärare kan följa resultatet och använda det som underlag för planering och utvärdering. E-läromedlet ersätter inte läraren tvärtom är tanken att ge läraren mer tid och kraft att vara lärare tillsammans med sina elever. E-läromedlet underlättar lärarens administration av kursarbetet och ger läraren ett effektivt verktyg för att systematiskt styra studiearbetet, följa upp resultaten och hjälpa eleverna med rätt sak vid rätt tillfälle. Fordon Plus förenklar E-läromedlet ersätter de övnings- och laborationsböcker som traditionellt krävs som komplement till faktaböcker och laborationer. Även lärarhandledningen ingår i e-läromedlet via lärarens egen sida. Samtidigt hålls materialet uppdaterat så att innehållet stämmer med den aktuella utvecklingen på teknikområdet samt med kursplanerna för ämnet. Utan Fordon 360: Du använder faktaböcker, arbetsböcker, laborationsböcker, lärarhandledningar och instruktionsmaterial. Med Fordon 360: Du använder faktaböcker i kombination med e-läromedel. 8

9 Fordon Plus underlättar För läraren Läraren delar ut det material som eleven ska arbeta med. Läraren har en färdig kursplanering att utgå från. Läraren har hela tiden kontroll på vad alla gör. Läraren har hela tiden översikt av hur klassen ligger till. Läraren vet var det behövs extra stöd eller arbete. För eleven Eleven har egen inloggning. Eleven har ett självinstruerande läromedel. Eleven har kontroll på sin arbetsgång. Eleven har kontroll på de kunskaper som krävs för varje moment. Eleven har kontroll på sina resultat. 9

10 Fordon Plus. Så fungerar det steg för steg. 1. Introduktion Det plingar till i elevens inkorg och en ny arbetsdag börjar. En arbetsorder på ett bromsbyte introduceras på elevens skärm. Den ger en tydlig beskrivning av vad arbetsordern går ut på och vilka nya kunskaper eleven förväntas ta till sig. 2. Arbetsorder I arbetsordern kan eleven läsa om vilka moment som ingår i uppdraget, till exempel ett bromsbyte. Det finns också en ungefärlig, beräknad tidsåtgång för varje del av momentet, precis som på en riktig verkstad. 3. Kunskapskontroll De teoretiska kunskaper man först måste ta till sig läser eleven om i sitt faktamaterial och testas på innan det är dags för det praktiska arbetet. Eleven får återkoppling på sina svar direkt och hänvisas till nästa steg. 10

11 5. Genomförande Nu är det dags att gå ut i verkstaden. Eleven får genom e-läromedlet tips på hur momentet ska genomföras. Det kan handla om olika typer av kontrollmätningar, eller kunskap om hur man byter en viss komponent. 4. Laborationer Till en del arbetsordrar ingår det laborationer som kan genomföras innan det praktiska arbetet på själva fordonet utförs. Förslag på laborationsutrustning och genomgång av hur laborationen går till beskrivs i det här avsnittet. 6. Uppföljning När det praktiska arbetet är avslutat är det dags att rapportera vad man gjort till kunden. Eleven summerar sitt arbete och avslutar arbetsordern. Både läraren och eleven har tillgång till resultatet som sparas och kan följas upp. 11

12 Fordon Plus. Efterliknar en vanlig dag på jobbet. Fordonsutbildningen använder faktaböcker, övningsutrustning och fordon i skarp miljö. För att få struktur på detta i undervisningen, måste läraren tydligt styra eleverna. Här hjälper e-läromedlet till genom att ge eleverna arbetsordrar som systematiskt guidar eleverna igenom faktamaterial, övningar och praktiska tillämpningar. Arbetsordern i e-läromedlet säger t ex byt bromsar. För att kunna göra det på ett riktigt sätt, läser eleven först i faktaböcker, kontrollerar sedan sina kunskaper på webben och genomför därefter övningen i praktiken. Hela arbetsgången blir på detta sätt naturligt verklighetsanknuten. Modern fordonselektronik är uppbyggd med hjälp av programmerbar elektronik. Det nya utbildningspaketet är utvecklat för att lättare kunna förstå hur det fungerar med programmerad elektronik i ett fordon. I fordonsverkstaden är datorn ett verktyg som används allt mer. Vi har därför valt att använda oss av datorn i vårt läromedelspaket för att vänja eleverna att använda datorn i sitt dagliga arbete. Eleverna får sin arbetsorder från datorn. Eleverna börjar med att inhämta fakta från faktamaterial, det kan vara från Libers faktamaterial eller leverantörsmanualer eller både och. 12

13 Eleven genomför en laboration med hjälp av instruktioner från e-läromedlet och med hårdvara. Styrenheten ES35 (dataenheten) liknar de som finns i moderna fordon och utgör en central del i det nya läromedelspaketet från Liber och Micro support. Här kan olika program laddas ner. I faktaböckerna finns det beskrivet när olika programvaror laddas ner till olika laborationer. Program för olika funktioner i styrenheten ES35. I detta exempel för bromsljus. Programmen finns i e-läromedlet klara i en fil och kan på ett enkelt sätt hämtas hem och laddas ner i styrenhetens (ES35) minne. När eleven har genomfört laborationen så är det dags att utföra motsvarande övning på ett fordon. Syftet med att laborera innan eleven utför momentet på ett fordon, är att eleven kan fokusera på just det som övningen går ut på. Att börja direkt i ett fordon medför att det är så mycket annat att tänka på. 13

14 Fordon Faktaböcker Liber utvecklar en ny serie läromedel för fordonsutbildning och de flesta titlarna i serien är nu klara. Vårt koncept för faktaböckerna bygger på att informationen delas in i en grundbok, Grundkompetens, där vi ger en bred introduktion till fordonsbranschens värld innan eleverna läser om system och principer. Till serien finns ett arbetsmaterial för kunskapstester, övningar och laborationer på seriens e-läromedel, Fordon Plus, detta istället för traditionella övnings- och laborationsböcker. Allt arbetsmaterial på webben uppdateras löpande för att stämma med den tekniska utvecklingen inom fordonsområdet samt de förändringar som sker i Skolverkets kursplaner. GRUNDKOMPETENS Vi tror att det är viktigt att ge en positiv bild av de möjligheter som fordonsbranschen erbjuder och det är därför ett av målen för läromedlet Grundkompetens. Boken utgör en introduktion till övriga titlar, arbetsmarknaden, tekniken och den grundkompetens som alla inom fordonsbranschen bör besitta. Innehållet är utformat så att det passar både elever på mekaniker- och transportsidan. Beställningsfakta Läromedel Grundkompetens System Motor System Chassi & bromsar System Kraftöverföring Ges ut augusti 2010 System Kaross & komfort Ges ut juni 2010 El och elektronik Systemelektronik Ges ut augusti 2010 Mekanik Ges ut augusti 2010 Ges ut januari 2011 Ges ut januari 2011 Mätning & diagnos Hybridfordon Hydraulik & pneumatik Under hösten 2010 kommer du även att kunnna köpa Grundkompetens, El & Elektronik samt Mekanik som web baserad e-bok. För mer information se 14

15 Faktaböcker SYSTEM MOTOR Motorboken ger en beskrivning av moderna motorer och deras olika delsystem. Vi vänder oss till både gymnasieelever och yrkesverksamma som behöver grunderna inom motorteknik. Läromedlet är anpassat för att kunna användas på både personbilar och tunga fordon. SYSTEM CHASSI & BROMSAR Boken beskriver hur olika chassin och olika bromssystem är konstruerade för att uppfylla de funktionskrav som ställs på ett modernt fordon. Du får en överblick hur de är anpassade för olika typer av fordon. SYSTEM KRAFTÖVERFÖRING Boken ger en överblick över hur kraftöverföringen till olika typer av fordon är uppbyggd, och hur kraftöverföringen är anpassade till fordonets funktion. Den riktar sig till alla som behöver kunskaper om olika fordons kraftöverföring, hur de olika komponenterna i olika kraftöverföringar fungerar och vilken uppgift de har. SYSTEM KAROSS & KOMFORT Komfortsystemen utvecklas snabbt och blir allt mer komplicerade och integrerade. Läromedlet är anpassat för att kunna användas för personbilar och tunga fordon. Fordonens olika säkerhetssystem kommer även att behandlas i boken. Planerad utgivning Faktabok augusti

16 Faktaböcker EL OCH ELEKTRONIK Boken behandlar grundläggande ellära med utgångspunkt från ett elsystem i en modern mellanklassbil. Läromedlet ger en introduktion till hur elsystemen i fordon är uppbyggda och förklarar vanliga systemlösningar. Planerad utgivning Faktabok augusti 2010 SYSTEMELEKTRONIK Boken ger grunderna inom elektronik och vanliga systemlösningar. Eleverna kan lätt finna fakta om elektroniska principer, komponenter och beskrivningar av vanliga metoder för t ex datorkommunikation och mätgivare. Läromedlet är anpassat för att kunna användas för personbilar och tunga fordon. MEKANIK Boken beskriver samlat de mekaniska grundkunskaper som krävs för att arbeta med olika typer av fordon. På det sättet kan vi enkelt hänvisa till samma källa under utbildningen och eleverna vet alltid var de kan finna fakta om verktyg, material, moment och andra mekaniska grunder. Boken inleds med en genomgång av hur en fordonsverkstad bör vara utformad samt arbetsmiljön kring arbetet i verkstaden. Läromedlet är anpassat för att kunna användas för personbilar och tunga fordon. Planerad utgivning Faktabok augusti 2010 MÄTNING & DIAGNOS Vi har samlat informationen om mätning, analys och felsökning av vanliga system inom bilelektroniken i samma läromedel så att eleverna enkelt kan leta upp fakta om mätning och diagnos under utbildningens gång. Vi beskriver också möjligheter och begränsningar med styrenheternas självdiagnostik. Läromedlet är anpassat för att kunna användas för personbilar och tunga fordon. Planerad utgivning Faktabok augusti

17 Faktaböcker HYBRIDFORDON Under de närmaste åren kommer vi att få se ett antal nya koncept komma ut på våra vägar i form av elbilar, hybridbilar och även andra alternativa drivmedel i våra fordon. Denna bok ger en bra översikt av teknikområdet för att man på ett betryggande sätt ska kunna hantera dessa nya fordon. Boken kan därför användas såväl inom grundutbildning som för vidareutbildning av befintliga mekaniker. Planerad utgivning Faktabok januari 2011 HYDRAULIK & PNEUMATIK Vi har samlat information om hydraulik och pneumatik i samma läromedel. På det sättet kan läraren alltid hänvisa till samma källa och eleverna vet var den kan hitta fakta om system, principer, komponenter och schemasymboler. Läromedlet är anpassat för att kunna användas för personbilar och tunga fordon. Planerad utgivning Faktabok januari

18 Läromedelspaket Grundutbildning Webb Under grundutbildningen får eleven arbetsuppgifter, Arbetsordrar, som introducerar dem i fordonsbranschens olika yrkesval. Det är viktigt att eleven tidigt får känna på vad de olika inriktningarna innebär. Det är också viktigt att från början använda datorn som arbets- och uppföljningsverktyg. Hårdvara Hårdvaran är ett hjälpmedel för eleverna att praktiskt tillämpa och kontrollera sina kunskaper innan de börjar sitt arbete på bilen. Beställningsfakta Laborationsutrustning FOR Effektbasenhet FOR ES35 Styrenhet FOR ES1 Seriekoppling FOR ES2 Parallellkoppling FOR ES6 Reläkort FOR ES45 Serie/parallell-kort FOR HK4 Spänningsreglering 15V 1A FOR ES46 Knappsats FOR Komponentsats Läromedel BOK Modern fordonsteknik Grundkompetens El och elektronik Mekanik 18

19 Styrenhet ES35 fungerar på samma sätt som de styrenheter som finns monterade i moderna bilar. Styrenhet ES35 är utvecklad för modern fordonsteknik i laborativ miljö - detta för att kunna skapa en miljö för eleverna som är så nära verkligheten som möjligt. Grunderna i ellära. Det ingår många kontroller så att inlärningen blir så effektiv och lättsam som möjligt för eleven. Kombinationen av praktik och teori är en viktig del av inlärningen i vårt läromedelspaket. Läromedelspaketet innehåller många mindre laborationer så att eleven hinner med ett flertal laborationer. Laborationer har en tydlig struktur och är uppbyggda i små steg så att eleven kan arbeta självständigt. 19

20 Laborationsutrustning/Grundutbildning FOR Effektbasenhet Effektbasenheten innehåller spänningsaggregat och utgör hållare för spänningsadaptern och de olika laborationskorten. Effektbasenheten går att använda till övriga kort i SYSTEM Effektbasenheten är CE-godkänd. Nätanslutning 230 V / 50 Hz Storlek: 376 x 215 x 355 mm Vikt: 7,8 kg FOR ES35 Styrenhet ES35 är en styrenhet inom den nya läromedelsserien FORDONSTEKNIK. Styrenheten kopplas in i basenheten. Kortet är utrustat med: 2 digitala ingångar 5 V, 2 digitala utgångar 5 V, 2 kraftutgångar 12 V 1 A, 1 analog ingång, 1 analog utgång, USB kontakt för programmering. Kabel ingår (USB). Grundprogramvara ES35 ingår. Storlek: 145 x 140 x 35 mm Vikt: 0,7 kg FOR ES45 Serie/Parallell-kort Passar att koppla in olika lampor, lysdioder i serie respektive parallellt. Inkoppling av både glödlampor och olika typer av lysdioder för att kunna träna på ström och spänning i olika kopplingssituationer. Storlek: 260 x 140 x 18 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES6 Reläkort Laborationskort ES6 består av 2 st reläer 3 st lamphållare. I lamphållarna är det möjligt att montera lampor med olika effekter 12 V/21 W eller 12 V/5 W. Det är ett relä med slutande kontakter och ett med brytande kontakter. Storlek: 260 x 55 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR HK4 Spänningsadapter Reglerbar 0-12 V DC Reglerbar 0-12 V AC Reglerbar utfrekvens i två områden Hz och KHz Storlek: 140 x 90 x 55 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES1 Seriekoppling Genom att koppla ett antal glödlampor i serie på olika sätt så kan du studera den stora skillnaden i hur ström och spänning beter sig i de olika kretsarna. Kortet ansluts till effektbasenheten. Storlek: 236 x 50 x 140 mm Vikt: 0,3 kg 20

21 Laborationsutrustning/Grundutbildning FOR ES2 Parallellkoppling Genom att koppla ett antal glödlampor i parallellt så kan du studera den stora skillnaden i hur ström och spänning beter sig i de olika kretsarna. Kortet ansluts till effektbasenheten. Storlek: 240 x 50 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES12 Komponentsats Komponentsats passande till ES8 / ES45 Innehållande: Kortslutningsbyglar, glödlampor, lysdioder, säkringar. Storlek: 180 x 150 x 40 mm Vikt: 0,3 kg PRG Programvara till styrenhet Programvara passande till styrenhet ES35 samt displayenhet ES36. Programmet består av flera enskilda delar passande till olika laborationer som även ingår i Libers Plus-tjänst. FOR ES36 Displayenhet ES36 är en displayenhet med CAN buss och består av en display där det går att göra olika inställningar som till exempel innerbelysning, tank m.m. Dessa inställningar går sedan att koppla in via ES37. Inställningarna styrs med hjälp av 4 st knappar. ES36 kopplas ihop med ES35 via kontakt (37-polig) Monteras i effektbasenheten. ES36 styrs av den programvara som laddas in i styrenheten ES35 (PRG240035). Storlek: 120 x 145 x 30 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES37 Styrkort (CAN-buss) ES37 är avsett att användas tillsammans med ES35 och ES36 men går även att användas separat. Det finns 2 st PWM utgångar och 2 st digitala utgångar. 1 st motor som går att köra fram och back. 5 st ingångar som påverkas av tryckknappar samt CAN buss som kan påverkas och ställas i TILL respektive FRÅN läge. När ES37 används tillsammans med ES35 och ES36 styrs detta av programvaran PRG Storlek 235 x 140 x 10 mm Vikt 0,6 kg FOR ES38 Bilmodell (CAN-buss) Bilmodellen består av en mängd olika funktioner och kan användas i CAN mode (läge) eller i manuell mode (läge). Det finns högeffektdioder, sensor för backvarning, eluppvärmd stol, blinkers m.m. DES38 kopplas via CAN bussen ihop med ES37. CAN bussen arbetar med 250 Kb/s och 11 bit. Storlek: 350 x 225 x 45 mm Vikt: 0,9 kg FOR ES100 Väska komplett för fordonselektronik1 Väskan är tålig och kan lätt transporteras och förvaras. Väskan innehåller utrustning för el och elektronik. ES35, ES35, ES37, ES38, CASSY mätdatainterface, CAN buss box, digital multimeter, komponentsats, kabelsats grund. FOR ES101 Väska inkl inredning Förvaringsväska inkl. inredning för laborationsutrustning inom modern fordonsteknik. 21

22 Läromedelspaket Personbilsteknik Webb När eleverna har valt inriktning så blir det viktigt att de arbetsordrar som presenteras på webben innehåller arbetsmoment som uppfyller de krav som branschen ställer på sina medarbetare. Vårt mål är att de arbetsordrar som presenteras är så verklighetsanpassade som möjligt. Hårdvara Hårdvaran är ett hjälpmedel för eleverna att praktiskt tillämpa och kontrollera sina kunskaper innan de börjar sitt arbete på bilen. 22

23 Läromedelspaket El och Elektronik Fordonsel och Fordonselektronik är ett utbildningspaket för kurserna Fordonsel A, Fordonsel B och Grundläggande fordonselektronik. Många övningar för grunderna i ellära Laborationer som är konstruerade så att eleven hinner med mätövningar Små steg med många kontroller Tydlig struktur Möjlighet att arbeta på webben (Fordon Plus) Beställningsfakta Laborationsutrustning FOR Effektbasenhet FOR ES1 Seriekoppling FOR ES2 Parallellkoppling FOR ES3 Värmestol FOR ES4 Induktiv givare FOR ES5 Hallgivare FOR ES6 Relä FOR ES7 Pulsbreddsmodulator FOR ES8 Kopplingsbord FOR ES9 Spänningsadapter FOR ES10 Elruta FOR Komponentsats Extra tillbehör (Option) FOR Styrenhet ES35 FOR STYRKORT ES37 FOR Displayenhet ES36 FOR ES46 Knappsats FOR ES38 Bilmodell LEY524010USB CASSY start USB MÄT MX22 Digital multimeter Läromedel BOK Laborationer El och elektronik Systemelektronik BOK CASSY handledning BOK Modern Fordonsteknik 23

24 Laborationsutrustning/El och Elektronik FOR Effektbasenhet Effektbasenheten innehåller spänningsaggregat och utgör hållare för spänningsadaptern och de olika laborationskorten. Effektbasenheten går att använda till övriga kort i SYSTEM Effektbasenheten är CE-godkänd. Nätanslutning 230 V / 50 Hz. Storlek: 376 x 215 x 355 mm Vikt: 7,8 kg FOR ES3 Värmestol På detta kort får eleven bekanta sig med ström och spänning samt att elektrisk ström kan ge upphov till värme. Ström och spänning är avgörande för den effekt som utvecklas i elektriska kretsar. Ibland kan effekten bli katastrofalt stor så att en brand uppstår till exempel i stolar när en värmeslinga är nära att gå av. Det glöder där ledningen är alltför tunn. Storlek: 240 x 95 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES1 Seriekoppling Genom att koppla ett antal glödlampor i serie på olika sätt så kan du studera den stora skillnaden i hur ström och spänning beter sig i de olika kretsarna. Kortet ansluts till effektbasenheten. Storlek: 236 x 50 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES5 Hallgivare Laborationskortet ES5 hallgivare drivs med en elmotor som har två olika varvtal. För att mäta frekvensen är det lämpligt att använda ett oscilloskop. Det finns en omkopplare på kortet för ändring av varvtalet. Storlek: 240 x 65 x 140 mm Vikt: 0,4 kg FOR ES2 Parallellkoppling Genom att koppla ett antal glödlampor i parallellt så kan du studera den stora skillnaden i hur ström och spänning beter sig i de olika kretsarna. Kortet ansluts till effektbasenheten. Storlek: 240 x 50 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES4 Induktiv givare Detta kort består av en induktiv givare och ett tandhjul som drivs av en elmotor med två olika varvtal. Varvtalet kopplas om med hjälp av en omkopplare. Den induktiva givaren är en viktig komponent i många elektroniska system. Det är lämpligt att mäta med både multimeter och oscilloskop. Storlek: 240 x 80 x 140 mm Vikt: 1,1 kg 24

25 Laborationsutrustning/El och Elektronik FOR ES6 Relä Laborationskort ES6 består av 2 st reläer och 3 st lamphållare. I lamphållarna är det möjligt att montera lampor med olika effekter 12 V/21 W eller 12 V/5 W. Det är ett relä med slutande kontakter och ett med brytande kontakter. Storlek: 260 x 55 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES9 Spänningsadapter Spänningsadapter till effektbasenhet som lämnar 12 V växelspänning respektive 12 V likspänning. Storlek: 170 x 18 x 140 mm Vikt: 0,1 kg FOR ES7 Pulsbreddsmodulator Med elektronisk reglering kan effekten regleras steglöst med pulsbreddsmodulering och då med minimala förluster. Tekniken att variera pulsbredden på pulserande likspänning används på många ställen i moderna fordon. Storlek: 240 x 36 x 140 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES10 Elruta Är en modell av en eluppvärmd bilruta. På detta kort ansluts en lägre spänning än 12 V detta för att undvika att det blir för varmt och orsaka överhettning. Detta beror på att kortet är det en mindre yta än på en bakruta på bilen. Storlek: 260 x 42 x 140 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES8 Kopplingsbord Består av ett antal 4 mm kopplingsuttag där du kan ansluta komponenter som finns i komponentsatsen (plugg in-komponenter). Här kan du träna på olika komponenter och olika sätt att koppla samman dessa enligt ett kopplingsschema. Storlek: 260 x 18 x 140 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES11 Komponentsats Komponentsats till kopplingsbord ES8. Komponentsatsen innehåller olika el- och elektronikkomponenter. Resistorer, PTC- och NTC-resistor, kondensatorer, dioder, transistorer, omkopplare, spole med järnkärna, förbindningar och glödlampor. Storlek: 335 x 50 x 255 mm Vikt: 1,3 kg 25

26 Laborationsutrustning/El och Elektronik FOR ES35 Styrenhet ES35 är en styrenhet inom den nya läromedelsserien FORDONS- TEKNIK. Styrenheten kopplas in i basenheten. Kortet är utrustat med: 2 digitala ingångar 5 V, 2 digitala utgångar 5 V, 2 kraftutgångar 12 V 1 A, 1 analog ingång, 1 analog utgång, USB kontakt för programmering. Kabel ingår (USB). Storlek: 145 x 140 x 35 mm Vikt: 0,7 kg FOR ES36 Displayenhet ES36 är en displayenhet med CAN buss och består av en display där det går att göra olika inställningar som till exempel innerbelysning, tank m.m. Dessa inställningar går sedan att koppla in via ES37. Inställningarna styrs med hjälp av 4 st knappar. ES36 kopplas ihop med ES35 via kontakt (37-polig). Monteras i effektbasenheten. Storlek: 120 x 145 x 30 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES37 Styrkort (CAN-buss) ES37 är avsett att användas tillsammans med ES35 och ES36 men går även att användas separat. Det finns 2 st PWM utgångar, 2 st digitala utgångar, 1 st motor som går att köra fram och back, 5 st ingångar som påverkas av tryckknappar samt CAN buss som kan påverkas och ställas i TILL respektive FRÅN läge. Storlek: 235 x 140 x 40 mm Vikt: 0,6 kg FOR ES38 Bilmodell (CAN-buss) Bilmodellen består av en mängd olika funktioner och kan användas i CAN mode (läge) eller i manuell mode (läge). Det finns högeffektdioder, sensor för backvarning, eluppvärmd stol blinkers m.m. DES38 kopplas via CAN bussen ihop med ES37. CAN bussen arbetar med 250 Kb/s och 11 bit. Storlek: 350 x 225 x 45 mm Vikt: 0,9 kg FOR ES46 Knappsats För styrning av ex. Styrenhet ES35. 2 st momentana kontakter slutande 2 st vippströmbrytare 2 st vaggströmställare 6 st indikeringar Storlek: 260 x 140 x 30 mm Vikt: 0,2 kg 26

27 Laborationsutrustning/Ellära FOR ES21 Ohms lag ES21 Ohms lag ger eleven möjlighet att själv upptäcka hur storheterna i Ohms lag samverkar när de justerar spänning och resistans. Diodstaplarna indikerar hur storheterna förändras. Vill man ha mer exakta värden kan mätinstrument kopplas in. Storlek: 200 x 145 x 45 mm Vikt: 0,6 kg FOR ES24 Ledningskort Kort E24 består av fyra rullar med olika ledningar. Dessa används för att mäta ledningsresistans och mätning av spänningsfall i ledningar. Storlek: 180 x 140 x 80 mm Vikt: 0,6 kg FOR ES30 Komponentsats ES30 är en komponentsats som innehåller de lösa komponenter som behövs för övningarna i ellära S. Storlek: 180 x 150 x 40 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES22 Kirchoffs 1:a lag ES22 Kirchhoffs 1:a lag, här kan eleven manipulera delströmmarna genom att öka eller minska resistansen i varje belastning. På en display kan det exakta värdet på varje ström avläsas. Diodstaplarna indikerar hur storheterna förändras. Man kan även ansluta mätinstrument för att mäta exempelvis varje belastnings resistans. Storlek: 290 x 200 x 50 mm Vikt: 1,2 kg FOR ES23 Kirchoffs 2:a lag ES23 Kirchhoffs 2:a lag, här kan eleven manipulera delspänningarna genom att öka eller minska resistansen i varje belastning. På en display kan det exakta värdet på varje delspänning avläsas. Diodstaplarna indikerar hur storheterna förändras. Man kan även ansluta mätinstrument för att mäta exempelvis varje belastnings resistans. Storlek: 290 x 200 x 50 mm Vikt: 1,2 kg FOR ES25 Batterikort På kort ES25 serie- och parallellkopplas spänningskällor. Storlek: 180 x 150 x 50 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES26 Spänningsadapter ES26 är en spänningsstabilisator och används för att spänningsmata kort ES1, ES2, ES3, ES10 och ES24. Spänningsstabilisatorn kan användas till båda Basenheterna. Storlek: 140 x 90 x 35 mm Vikt: 0,2 kg 27

Belysning och signalsystem

Belysning och signalsystem Läromedelspaket CAN-bussteknik Belysning och signalsystem Utbildningssystemet CAN-buss och belysning och signalsystem med modern datamätutrustning samt elev- och lärarmaterial. Detta ger en bra kunskap

Läs mer

CAN-bussteknik. Komfortsystem. Läromedelspaket

CAN-bussteknik. Komfortsystem. Läromedelspaket Läromedelspaket CAN-bussteknik Komfortsystem Utbildningssystemet CAN-buss komfortsystem fordonselektronik inklusive programvara och diagnosutrustning samt elev och lärarmaterial. Detta ger kunskap inom

Läs mer

NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning FORDON FORDON. Hittills utkomna titlar

NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning FORDON FORDON. Hittills utkomna titlar NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning Vi är inne i en spännande utvecklingsfas och ser nu de första titlarna växa fram. Vårt koncept bygger på att informationen delas in

Läs mer

Grundläggande Kraftelektronik

Grundläggande Kraftelektronik Grundläggande Kraftelektronik Innehåll Sidnr Kraftelektronikprogrammet 2 Basenhet 2000 ELE 102000 3 Labkort: IK 1 Spänningsregulator ELE 102221 4 IK 2 Transistorer ELE 102222 4 IK 3 Operationsförstärkare

Läs mer

SPÅRFORDONSTEKNIK. Ämnets syfte

SPÅRFORDONSTEKNIK. Ämnets syfte SPÅRFORDONSTEKNIK Ämnet spårfordonsteknik behandlar funktion hos samt service och reparation av spårfordon. Det behandlar även spårfordons olika användningsområden och branschens olika arbetsområden. Ämnet

Läs mer

Grundläggande Elektriska Principer

Grundläggande Elektriska Principer Grundläggande Elektriska Principer Innehåll GRUNDLÄGGANDE ELEKTRISKA PRIINCIPER DC OCH 1-FAS AC...2 ELE 102201 MP1 Effektmätning...4 ELE 102202 MP2 Ohm s lag...4 ELE 102203 MP3 Motstånd seriella...4 ELE

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Påbyggnadsmodul KSM ECAS. Färdskrivare. Luftfjädring. Bromssystem EBS ZBR. Dörrmodul Passagerarsida. Dörrmodul Förarsida

Påbyggnadsmodul KSM ECAS. Färdskrivare. Luftfjädring. Bromssystem EBS ZBR. Dörrmodul Passagerarsida. Dörrmodul Förarsida TGA CAN bus system Dörrmodul Passagerarsida Dörrmodul Förarsida FFR Färddator EDC MS 6.1 Motorstyrning ZBR Centraldatorenhet Instrument Färdskrivare EBS Bromssystem ECAS Luftfjädring KSM Påbyggnadsmodul

Läs mer

Produkter och tjänster inom fordonsel

Produkter och tjänster inom fordonsel SU teknik AB Produkter och tjänster inom fordonsel dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se Dan Lindholm SU teknik AB Långåsliden 16 SE-412 70 GÖTEBORG SWEDEN T. +46-(0)31-169933. +46-(0)70-7436358 Vårt mål

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Produkter till fordon med känsliga elsystem

Produkter till fordon med känsliga elsystem SEPAB 2008/09 Produkter till fordon med känsliga elsystem Trailersafe PowerSwitch Batterivakt Elcentral Extraljuskablage Batterifrånskiljare Matlådevärmare www.autokatalogen.se Marknadsförs av KG Knutsson

Läs mer

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning elab005a Strömdelning och spänningsdelning Namn Datum Handledarens sign Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt strömmätning

Läs mer

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad? Dessa laborationer syftar till att förstå grunderna i Ellära. Laborationerna utförs på byggsatts Modern Elmiljö för Elektromekanik / Mekatronik. När du börjar med dessa laborationer så bör du ha läst några

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit CR:1 CoolRunner-II CPLD Starter Kit är ett litet utvecklingssystem för Xilinx-kretsen XC2C256. Utvecklingskortet kommer från företaget Digilent. Vid laborationerna i digitalteknik kommer kortet att användas

Läs mer

Experiment med schmittrigger

Experiment med schmittrigger dlab00a Experiment med schmittrigger Namn Datum Handledarens sign. Varför denna laboration? Schmittriggern är en mycket användbar koppling inom såväl analog- som digitaltekniken. Ofta används den för att

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Om man vill ansluta en mikrodator (eller annan digital krets) till sensorer och givare så är det inga problem så länge givarna själva är digitala. Strömbrytare, reläer

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

Elmaskiner och styrenheter

Elmaskiner och styrenheter Nyckeln till lärande Teknisk utbildningsmateriel Grund Teknisk utbildningsmateriel Högre studier... är kombinationen av lärare, elev, labutrustning och dokumentation Beställ våra kataloger i pappersform

Läs mer

Lektion 1: Automation. 5MT001: Lektion 1 p. 1

Lektion 1: Automation. 5MT001: Lektion 1 p. 1 Lektion 1: Automation 5MT001: Lektion 1 p. 1 Lektion 1: Dagens innehåll Electricitet 5MT001: Lektion 1 p. 2 Lektion 1: Dagens innehåll Electricitet Ohms lag Ström Spänning Motstånd 5MT001: Lektion 1 p.

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit Med kommentarer för kursen ht 2012

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit Med kommentarer för kursen ht 2012 Med kommentarer för kursen ht 2012 2012 CR:1 CoolRunner-II CPLD Starter Kit är ett litet utvecklingssystem för Xilinx-kretsen XC2C256. Utvecklingskortet kommer från företaget Digilent. Vid laborationerna

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning.

Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning. Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning. I/O-kortet har: 8 digitala ingångar. Avsedda för slutande kontakter. Gemensam plus-matning 15Volt. Öppen ingång = 0. 8 digitala utgångar. Utgångskrets typ

Läs mer

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration Reviderad: 20 december 2016 av Jonas Enger jonas.enger@physics.gu.se Förberedelse: Du måste känna till följande Kirchoffs ström- och spänningslagar Ström- och spänningsriktig koppling vid resistansmätning

Läs mer

Prova på. Brun Svart Orange/ Brun Svart Svart Röd Röd Röd Orange/ Röd Röd Svart Röd

Prova på. Brun Svart Orange/ Brun Svart Svart Röd Röd Röd Orange/ Röd Röd Svart Röd Kopplingsövningar Det här kapitlet har vi kallat "Prova på". Prova på Det är till för att du ska bekanta dig med det kopplingsbord - breadboard som du ska arbeta med och det universalinstrument av god

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31

D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31 D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31 Allmänt Modulen är helt självförsörjande, det enda du behöver för att komma igång är en 9VAC väggtransformator som du kopplar till jacket J2. När du så småningom vill

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

Du har följande material: 1 Kopplingsdäck 2 LM339 4 komparatorer i vardera kapsel. ( ELFA art.nr datablad finns )

Du har följande material: 1 Kopplingsdäck 2 LM339 4 komparatorer i vardera kapsel. ( ELFA art.nr datablad finns ) Projektuppgift Digital elektronik CEL08 Syfte: Det här lilla projektet har som syfte att visa hur man kan konverterar en analog signal till en digital. Här visas endast en metod, flash-omvandlare. Uppgift:

Läs mer

Undersökning av logiknivåer (V I

Undersökning av logiknivåer (V I dlab002a Undersökning av logiknivåer (V I Namn Datum Handledarens sign. Laboration Varför denna laboration? Vid såväl konstruktion som felsökning och reparation av digitala kretskort är det viktigt att

Läs mer

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Färdig koppling D1 R2 IC1 R1 D2 R3 D3 R7 R5 T1 T2 R6 T3 R6 Uppgiften innehåller: Namn Värde Utseende Antal R1 11 kω brun, brun, svart, röd, brun 1 st R2 120

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM

Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Lars Wållberg Stig Esko 1999-10-12 Rev 1.0a Konstruktion av volt- och amperemeter med DMMM LABORATION E233 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Bruksanvisning ELEKTRISK TESTER 12/24V. Automotive components since 1963

Bruksanvisning ELEKTRISK TESTER 12/24V. Automotive components since 1963 Automotive components since 1963 ELEKTRISK TESTER 12/24V När du ansluter din Cargo till fordonets batteri så kommer du att ha en mängd olika testmöjligheter framför dig! Med ett tryck på strömbrytaren

Läs mer

PERSONBILSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PERSONBILSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PERSONBILSTEKNIK Ämnet personbilsteknik behandlar funktion hos samt tillsyn, service, underhåll och reparation av personbilar och lätta Ämnets syfte Undervisningen i ämnet personbilsteknik ska syfta till

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Laborationshandledning för mätteknik

Laborationshandledning för mätteknik Laborationshandledning för mätteknik - digitalteknik och konstruktion TNE094 LABORATION 1 Laborant: E-post: Kommentarer från lärare: Institutionen för Teknik och Naturvetenskap Campus Norrköping, augusti

Läs mer

Systemkonstruktion Z3

Systemkonstruktion Z3 Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY 046) Tentamen 22 oktober 2010 Lösningsförslag 1 Skriv en kravspecifikation för konstruktionen! Kravspecifikationen ska innehålla information kring fordonets prestanda

Läs mer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Egenskaper Handhållen Operatörspanel För fjärrmanöverering av DFTP1 Räckvidd 100m För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK I detta kapitel skall vi titta lite närmare på några specifika tillämpningar inom datorteknik som har anknytning till El och Energiprogrammet. Om du som läser denna kurs

Läs mer

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC SIT Sports Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC 2015 1 SIT Sports Tracking Unit SIT Sports Tracking enheten måste monteras och anslutas i alla tävlandes bilar innan ankomst till besiktningen,

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den.

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den. Laborationsrapport Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015 Lab nr 1 version 1.2 Laborationens namn Lik- och växelström Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida: 1. BESKRIVNING AV CarGard... 1 2. ANVÄNDNING AV CarGard... 2 Aktivering av larmet...2 Avstängning av larmet...2 Vid larm....2 Vid service av

Läs mer

Introduktion till E-block och Flowcode

Introduktion till E-block och Flowcode Introduktion till E-block och Flowcode Vad är E-blocks? E-blocks är små kretskort som innehåller block av elektronik som man vanligtvis kan hitta elektroniska eller inbyggda system Det finns över 50 olika

Läs mer

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Ellab016A Namn Datum Handledarens sign. Laboration Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Varför denna laboration? Att kunna hantera en lödkolv är nödvändigt. I den här laborationen ingår en lödövning

Läs mer

4:4 Mätinstrument. Inledning

4:4 Mätinstrument. Inledning 4:4 Mätinstrument. Inledning För att studera elektriska signaler, strömmar och spänningar måste man ha lämpliga instrument. I detta avsnitt kommer vi att gå igenom de viktigaste, och som vi kommer att

Läs mer

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Växelspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

Mät elektrisk ström med en multimeter

Mät elektrisk ström med en multimeter elab001a Mät elektrisk ström med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Elektrisk ström och hur den mäts Den elektriska strömmen består av laddningar som går inne i en ledare en ledare av koppar är

Läs mer

Elektronik EITA35: Elektronik. Erik Lind

Elektronik EITA35: Elektronik. Erik Lind Elektronik 2017 EITA35: Elektronik Erik Lind 1 Elektronik 2017 Föreläsning 0 Lite introduktion till elektronik Kort laboration 2 Elektronik Hur vi utnyttjar elektrisk energi för att göra nyttiga saker

Läs mer

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR Manual Innehåll 1. TEKNISKA DATA... 2 2. BESKRIVNING... 3 3. HANDHAVANDE... 4 4. INSTÄLLNING... 5 5. ANSLUTNING... 7 6. FELSÖKNING... 8 7. TILLVERKARE... 8 TVD-M2 SE.docx

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Laboration 5. Temperaturmätning med analog givare. Tekniska gränssnitt 7,5 p. Förutsättningar: Uppgift: Temperatur:+22 C

Laboration 5. Temperaturmätning med analog givare. Tekniska gränssnitt 7,5 p. Förutsättningar: Uppgift: Temperatur:+22 C Namn: Laborationen godkänd: Tekniska gränssnitt 7,5 p Vt 2014 Laboration 5 LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Temperaturmätning med analog givare. Syftet med laborationen är att studera analog

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

Documnent/File name MANTTT031S. Updated Revision, Sign and Date Rev.4 Bln 2011-10-04

Documnent/File name MANTTT031S. Updated Revision, Sign and Date Rev.4 Bln 2011-10-04 First, Sign and Date Allmänt 1 (6) Växel låds indikator enhet för sekventiella växellådor med upp till 9 lägen. Indikatorn är uppbyggd runt en 8 bitars RISC processor. Ingången för växel låds sensorn är

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN 2016 Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KRAVSPECIFIKATION AV PROTOTYP... 3 FUNKTIONELLA

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Manual för EQE PLC enhet

Manual för EQE PLC enhet Manual för EQE PLC enhet EQE PLC enheten är enkelt programmerbar via byglingar. Detta gör att inga förkunskaper inom programmering behövs. De olika funktionerna realiseras helt enkelt genom att flytta

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Gy&Vux 2013 Fordon och Transport

Gy&Vux 2013 Fordon och Transport Gy&Vux 2013 Fordon och Transport Välkommen till vår värld. Vår värld är full av allt från läromedel till digitala lärverktyg. Här i broschyren finner du det senaste inom just ditt område. Hela vårt utbud

Läs mer

I/O kort för triggsignaler för LogiComm pistoldrivare

I/O kort för triggsignaler för LogiComm pistoldrivare Instruktionsblad Swedish I/O kort för triggsignaler för LogiComm pistoldrivare VARNING: Detta I/O kort för triggsignaler är inte direkt kompatibelt med tidigare versioner (P/N 1069804 och 1069805). Se

Läs mer

Enchipsdatorer med tillämpningar LABORATION 7, ROBOT

Enchipsdatorer med tillämpningar LABORATION 7, ROBOT Enchipsdatorer med tillämpningar LABORATION 7, ROBOT Laborationsansvariga: Anders Arvidsson Utskriftsdatum: 2005-05-14 Laboranter: 1 Syfte Denna laboration syftar till att introducera interrupt och watchdog

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

TSIU05 Digitalteknik. LAB1 Kombinatorik LAB2 Sekvensnät LAB3 System

TSIU05 Digitalteknik. LAB1 Kombinatorik LAB2 Sekvensnät LAB3 System 1 TSIU05 Digitalteknik LAB1 Kombinatorik LAB2 Sekvensnät LAB3 System Sammanställning september 2013 Läs detta först Läs igenom hela laborationen så du vet vad du skall göra på laborationspasset. Hela

Läs mer

FORDONSDIAGNOS PÅ AUTOCOMS VIS

FORDONSDIAGNOS PÅ AUTOCOMS VIS FORDONSDIAGNOS PÅ AUTOCOMS VIS CARS TRUCKS GENERIC EN KOMPLETT DIAGNOSLÖSNING CDP+ är ett stabilt och snabbt diagnosverktyg som länkar samman fordon och dator. Den fungerar till både gamla och nya fordon.

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

MOM690 Mikroohmmeter

MOM690 Mikroohmmeter Mikroohmmeter A Megger Group Company Mikroohmmeter En viktig del i underhållet av högspänningsbrytare och frånskiljare är resistansmätning. Sedan många år ingår instrument för resistansmätning av högströmskontakter

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon. Batteri Lampa Strömbrytare Tungelement Motstånd Potentiometer Fotomotstånd Kondensator Lysdiod Transistor Motor Mikrofon Högtalare Ampèremeter 1 1. Koppla upp kretsen. Se till att motorns plus och minuspol

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

Digitala kretsars dynamiska egenskaper

Digitala kretsars dynamiska egenskaper dlab00a Digitala kretsars dynamiska egenskaper Namn Datum Handledarens sign. Laboration Varför denna laboration? Mycket digital elektronik arbetar med snabb dataöverföring och strömförsörjs genom batterier.

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b SE Släpdel MFC Den information som finns i anvisningen är de som är aktuella när monteringsanvisningen framställs. VBG förbehåller sig rätten att göra ändringar

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet

Parametrar Sikt och synlighet Inledning Inledning Det här dokumentet beskriver parametrar som är kopplade mot sikt och synlighet. Endast parametrar som bedöms användbara för påbyggare är listade. Vilka parametrar och inställningar

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

2013-02-14 38-216402c Släpdel MFC

2013-02-14 38-216402c Släpdel MFC MOUNTING INSTRUCTION 2013-02-14 38-216402c SE Släpdel MFC Den information som finns i anvisningen är de som är aktuella när monteringsanvisningen framställs. VBG förbehåller sig rätten att göra ändringar

Läs mer

SM Serien Strömförsörjning

SM Serien Strömförsörjning Resistorn Resistorn, ett motstånd mot elektrisk ström. Resistans är ett engelskt ord för motstånd. Det är inte enbart ett fackuttryck utan är ett allmänt ord för just motstånd. Resist = göra motstånd Resistance

Läs mer

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On Utanpåliggande, ingen påverkan på flödet. Kompakt format Robust konstruktion. Skyddsklass IP 68 Flödeshastighet -12 till 12 m/s Utvecklad för att tåla mycket tuffa mijöer Temperaturområde -40 till 250

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

Kalibreringsinstrument

Kalibreringsinstrument Utförande Portabel processkalibrator för mycket noggrann kontroll och kalibrering av tryck. Handinstrument och tryckgivare med mätnoggrannhet kl.0,025%. Typ CPH 6000 Handinstrument Mätfunktioner Minnesfunktion

Läs mer

Laborationsrapport. Introduktion till elektroteknik och styrteknik ET1014. Givare och ställdon. Kurs. Lab nr 6. Version p1.0. Laborationens namn

Laborationsrapport. Introduktion till elektroteknik och styrteknik ET1014. Givare och ställdon. Kurs. Lab nr 6. Version p1.0. Laborationens namn Laborationsrapport Kurs Laborationens namn Introduktion till elektroteknik och styrteknik ET1014 Givare och ställdon Lab nr 6 Version p1.0 Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Givare och ställdon

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer