Läromedelspaket. Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läromedelspaket. Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE"

Transkript

1 Läromedelspaket Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE 1

2

3 Innehåll Fordon Unikt samarbete 6 Läromedelskonceptet Fordon E-läromedlet Fordon Plus 10 Fordon Plus steg för steg 12 Fordon Plus ger verklighetsanknytning 14 Fordon 360 faktaböckerna Läromedelspaket 18 Grundutbildning 20 - Laborationsutrustning 22 Personbilsteknik 23 El och Elektronik 24 - Laborationsutrustning 27 - Utrustning för ellära 28 Digitalteknik 29 - Laborationsutrustning 31 Mikroprocessorteknik 32 - Laborationsutrustning 33 CAN-BUSSTEKNIK Komfortsystem 34 CAN-BUSSTEKNIK Belysning och signalsystem 35 - Laborationsutrustning 40 CAN-BUSSTEKNIK System och diagnostik 41 CAN-BUSSTEKNIK Lin-buss 42 COMMON RAIL Avancerad dieselteknologi 43 Systemdiagnos övrig utrustning 44 Bränslecell 45 Mätinstrument

4 Liber + Micro Support Allt för en modern fordonsutbildning Våra fordon utvecklas snabbt. Det gäller inte bara personbilarna med sina ökande krav på bränslesnålhet, säkerhet och komfort, utan alla slags motorfordon, bussar, lastvagnar, lantbruksmaskiner, truckar osv. Den moderna fordonsutbildningen måste följa utvecklingen, vilket bl a innebär en koncentration på utbildning i el och elektronik. Detta måste ske i en modern utbildningsmiljö med utrustning som är anpassad till de ökade kraven. Libers läromedel och Micro Supports utrustning bidrar till denna utbildningsmiljö med Fordon ett heltäckande koncept som består av läroböcker, laborationsutrustning och e-läromedel. Sedan 2006 pågår ett samarbete, mellan Liber och Micro Support, som går ut på att vi ska utveckla nya moderna läromedelspaket för olika yrkesutbildningar. Läromedelspaketen ska innehålla faktamaterial, laborationsutrustning och e-läromedel som stöttar läraren med presentationsmaterial och uppföljning av elevernas arbete. Eleverna får studieguider för de olika moment som ingår i den utbildning som eleven har valt. Läromedlet ska vara flexibelt så att eleven kan genomföra studierna på ett sätt som passar just den enskilda eleven. Det ska också stötta individualiserat lärande så att varje elev kan nå sina mål. Micro Supports säljare representerar både Micro Support och Liber vid sina säljbesök. Kontakta gärna Micro Support vid frågor som berör alla typer av läromedel. På de kommande sidorna presenterar vi vårt nya läromedelskoncept för en modern fordonsutbildning. Välkommen till en ny spännande utbildning. Sture Sahlström Yrk Liber Produktutvecklingschef Glenn Johansson VD Micro Support GRÄNSLÖST LÄRANDE 4

5 Fordon 360 Ett undervisningskoncept med faktaböcker, utrustning och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen. 5

6 Fordon 360. Stöd för hela lärprocessen. Redovisning Kunskapskontroll Individualisering Fordonspraktik Laboration Digital arbetsorder Inläsning Övningar Liber och Micro Support levererar ett undervisningspaket med läromedel, utrustning och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen. Från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Ryggraden i konceptet är ett e-läromedel Fordon Plus. Den hjälper läraren att ge sina elever nya arbetsuppgifter och följa elevens arbete. För eleven fungerar e-läromedlet som en självinstruerande guide genom utbildningens olika moment. Läraren och eleverna kan välja att helt följa arbetsgången med hjälp av e-läromedlet eller bara att plocka de delar i undervisningsstödet som passar. Huvudsaken är att elever och lärare får mer tid att fokusera på själva ämnet och dess utmaningar. 6

7 Så arbetar du med Fordon 360. Ett helt nytt sätt att genomföra fordonsutbildningen med en helhetssyn på verkstadsarbete, läromedel, e-läromedel, teori och praktik. Digital arbetsorder Via e-läromedlet Fordon 360 Plus delar läraren ut en digital arbetsorder till sina elever. Arbetsordern berättar vilka arbetsmoment eleverna ska genomföra och vilka delar av faktaböckerna som eleverna ska läsa. Inläsning Eleven förbereder sig genom att läsa det faktamaterial som rekommenderas i arbetsordern. Övningar Eleverna övar på teorin i faktamaterialet genom att göra självrättande kunskapsfrågor. Här får eleverna adekvat feedback som bidrar till ett bättre lärande. Deras studieresultat sparas. Laboration En del arbetsordrar innehåller laborativa arbetsmoment. E-läromedlet talar om för eleven hur laborationerna ska genomföras, eleverna gör laborationerna och redovisar sedan sina resultat på datorn. Metodiskt arbetssätt En del arbetsordrar innehåller en branschinriktad arbetsgång där arbetsmoment som informationsinsamling från kund, informationsbearbetning, analys och beslutsfattande ingår. Eleverna följer arbetsgången och redovisar sina resultat. Fordonspraktik I arbetsordern får eleven instruktioner och underlag för det praktiska arbetet på fordonet, som t ex checklistor. Eleverna utför det praktiska arbetet och rapporterar sina resultat. Redovisning När eleven är klar med arbetsordern redovisar eleven den och kan tillsammans med läraren göra en genomgång av de olika arbetsmomenten. Kunskapskontroll I e-läromedlet Fordon 360 Plus finns det interaktiva kunskapstester kopplade till läroplanens olika kursinriktningar. Med testerna kan läraren testa av elevernas kunskapsnivå under hela läsåret och få goda underlag för bedömning av elevens arbete. Individualisering Fordon 360 ökar möjligheten till individualisering av övningsmaterial utifrån elevens egna förutsättningar. Eleven kan studera både i skolan, hemma och ute på sin praktikplats. Lärare och elev kan följa upp elevens studieresultat och dessutom får läraren stöd i att göra en bedömning av elevens och hela gruppens arbete. Vad gick bra? Var behövs mer övning eller stöd? Hur ligger gruppen till som helhet inför nästa moment? 7

8 Fordon Plus. Hjälper läraren att styra, följa upp och individualisera utbildningen. Kvalitet i fordonsutbildningen förutsätter en lärare som har tid att ägna sig åt individuell undervisning. Tanken med e-läromedlet Fordon Plus är både att underlätta för läraren och att hjälpa fler elever lyckas med sin utbildning. Fordon Plus ger dig en struktur som steg för steg stödjer lärprocessen med instruktioner, kontroller och uppföljningspunkter. Om eleven har gått igenom e-läromedlets arbetsgång, så kan eleven känna sig trygg med att ha fått kontroll på kunskapskraven för ämnesområdet. Eleverna har individuella inloggningar där resultatet av deras arbete sparas, så att både de själva och deras lärare kan följa resultatet och använda det som underlag för planering och utvärdering. E-läromedlet ersätter inte läraren tvärtom är tanken att ge läraren mer tid och kraft att vara lärare tillsammans med sina elever. E-läromedlet underlättar lärarens administration av kursarbetet och ger läraren ett effektivt verktyg för att systematiskt styra studiearbetet, följa upp resultaten och hjälpa eleverna med rätt sak vid rätt tillfälle. Fordon Plus förenklar E-läromedlet ersätter de övnings- och laborationsböcker som traditionellt krävs som komplement till faktaböcker och laborationer. Även lärarhandledningen ingår i e-läromedlet via lärarens egen sida. Samtidigt hålls materialet uppdaterat så att innehållet stämmer med den aktuella utvecklingen på teknikområdet samt med kursplanerna för ämnet. Utan Fordon 360: Du använder faktaböcker, arbetsböcker, laborationsböcker, lärarhandledningar och instruktionsmaterial. Med Fordon 360: Du använder faktaböcker i kombination med e-läromedel. 8

9 Fordon Plus underlättar För läraren Läraren delar ut det material som eleven ska arbeta med. Läraren har en färdig kursplanering att utgå från. Läraren har hela tiden kontroll på vad alla gör. Läraren har hela tiden översikt av hur klassen ligger till. Läraren vet var det behövs extra stöd eller arbete. För eleven Eleven har egen inloggning. Eleven har ett självinstruerande läromedel. Eleven har kontroll på sin arbetsgång. Eleven har kontroll på de kunskaper som krävs för varje moment. Eleven har kontroll på sina resultat. 9

10 Fordon Plus. Så fungerar det steg för steg. 1. Introduktion Det plingar till i elevens inkorg och en ny arbetsdag börjar. En arbetsorder på ett bromsbyte introduceras på elevens skärm. Den ger en tydlig beskrivning av vad arbetsordern går ut på och vilka nya kunskaper eleven förväntas ta till sig. 2. Arbetsorder I arbetsordern kan eleven läsa om vilka moment som ingår i uppdraget, till exempel ett bromsbyte. Det finns också en ungefärlig, beräknad tidsåtgång för varje del av momentet, precis som på en riktig verkstad. 3. Kunskapskontroll De teoretiska kunskaper man först måste ta till sig läser eleven om i sitt faktamaterial och testas på innan det är dags för det praktiska arbetet. Eleven får återkoppling på sina svar direkt och hänvisas till nästa steg. 10

11 5. Genomförande Nu är det dags att gå ut i verkstaden. Eleven får genom e-läromedlet tips på hur momentet ska genomföras. Det kan handla om olika typer av kontrollmätningar, eller kunskap om hur man byter en viss komponent. 4. Laborationer Till en del arbetsordrar ingår det laborationer som kan genomföras innan det praktiska arbetet på själva fordonet utförs. Förslag på laborationsutrustning och genomgång av hur laborationen går till beskrivs i det här avsnittet. 6. Uppföljning När det praktiska arbetet är avslutat är det dags att rapportera vad man gjort till kunden. Eleven summerar sitt arbete och avslutar arbetsordern. Både läraren och eleven har tillgång till resultatet som sparas och kan följas upp. 11

12 Fordon Plus. Efterliknar en vanlig dag på jobbet. Fordonsutbildningen använder faktaböcker, övningsutrustning och fordon i skarp miljö. För att få struktur på detta i undervisningen, måste läraren tydligt styra eleverna. Här hjälper e-läromedlet till genom att ge eleverna arbetsordrar som systematiskt guidar eleverna igenom faktamaterial, övningar och praktiska tillämpningar. Arbetsordern i e-läromedlet säger t ex byt bromsar. För att kunna göra det på ett riktigt sätt, läser eleven först i faktaböcker, kontrollerar sedan sina kunskaper på webben och genomför därefter övningen i praktiken. Hela arbetsgången blir på detta sätt naturligt verklighetsanknuten. Modern fordonselektronik är uppbyggd med hjälp av programmerbar elektronik. Det nya utbildningspaketet är utvecklat för att lättare kunna förstå hur det fungerar med programmerad elektronik i ett fordon. I fordonsverkstaden är datorn ett verktyg som används allt mer. Vi har därför valt att använda oss av datorn i vårt läromedelspaket för att vänja eleverna att använda datorn i sitt dagliga arbete. Eleverna får sin arbetsorder från datorn. Eleverna börjar med att inhämta fakta från faktamaterial, det kan vara från Libers faktamaterial eller leverantörsmanualer eller både och. 12

13 Eleven genomför en laboration med hjälp av instruktioner från e-läromedlet och med hårdvara. Styrenheten ES35 (dataenheten) liknar de som finns i moderna fordon och utgör en central del i det nya läromedelspaketet från Liber och Micro support. Här kan olika program laddas ner. I faktaböckerna finns det beskrivet när olika programvaror laddas ner till olika laborationer. Program för olika funktioner i styrenheten ES35. I detta exempel för bromsljus. Programmen finns i e-läromedlet klara i en fil och kan på ett enkelt sätt hämtas hem och laddas ner i styrenhetens (ES35) minne. När eleven har genomfört laborationen så är det dags att utföra motsvarande övning på ett fordon. Syftet med att laborera innan eleven utför momentet på ett fordon, är att eleven kan fokusera på just det som övningen går ut på. Att börja direkt i ett fordon medför att det är så mycket annat att tänka på. 13

14 Fordon Faktaböcker Liber utvecklar en ny serie läromedel för fordonsutbildning och de flesta titlarna i serien är nu klara. Vårt koncept för faktaböckerna bygger på att informationen delas in i en grundbok, Grundkompetens, där vi ger en bred introduktion till fordonsbranschens värld innan eleverna läser om system och principer. Till serien finns ett arbetsmaterial för kunskapstester, övningar och laborationer på seriens e-läromedel, Fordon Plus, detta istället för traditionella övnings- och laborationsböcker. Allt arbetsmaterial på webben uppdateras löpande för att stämma med den tekniska utvecklingen inom fordonsområdet samt de förändringar som sker i Skolverkets kursplaner. GRUNDKOMPETENS Vi tror att det är viktigt att ge en positiv bild av de möjligheter som fordonsbranschen erbjuder och det är därför ett av målen för läromedlet Grundkompetens. Boken utgör en introduktion till övriga titlar, arbetsmarknaden, tekniken och den grundkompetens som alla inom fordonsbranschen bör besitta. Innehållet är utformat så att det passar både elever på mekaniker- och transportsidan. Beställningsfakta Läromedel Grundkompetens System Motor System Chassi & bromsar System Kraftöverföring Ges ut augusti 2010 System Kaross & komfort Ges ut juni 2010 El och elektronik Systemelektronik Ges ut augusti 2010 Mekanik Ges ut augusti 2010 Ges ut januari 2011 Ges ut januari 2011 Mätning & diagnos Hybridfordon Hydraulik & pneumatik Under hösten 2010 kommer du även att kunnna köpa Grundkompetens, El & Elektronik samt Mekanik som web baserad e-bok. För mer information se 14

15 Faktaböcker SYSTEM MOTOR Motorboken ger en beskrivning av moderna motorer och deras olika delsystem. Vi vänder oss till både gymnasieelever och yrkesverksamma som behöver grunderna inom motorteknik. Läromedlet är anpassat för att kunna användas på både personbilar och tunga fordon. SYSTEM CHASSI & BROMSAR Boken beskriver hur olika chassin och olika bromssystem är konstruerade för att uppfylla de funktionskrav som ställs på ett modernt fordon. Du får en överblick hur de är anpassade för olika typer av fordon. SYSTEM KRAFTÖVERFÖRING Boken ger en överblick över hur kraftöverföringen till olika typer av fordon är uppbyggd, och hur kraftöverföringen är anpassade till fordonets funktion. Den riktar sig till alla som behöver kunskaper om olika fordons kraftöverföring, hur de olika komponenterna i olika kraftöverföringar fungerar och vilken uppgift de har. SYSTEM KAROSS & KOMFORT Komfortsystemen utvecklas snabbt och blir allt mer komplicerade och integrerade. Läromedlet är anpassat för att kunna användas för personbilar och tunga fordon. Fordonens olika säkerhetssystem kommer även att behandlas i boken. Planerad utgivning Faktabok augusti

16 Faktaböcker EL OCH ELEKTRONIK Boken behandlar grundläggande ellära med utgångspunkt från ett elsystem i en modern mellanklassbil. Läromedlet ger en introduktion till hur elsystemen i fordon är uppbyggda och förklarar vanliga systemlösningar. Planerad utgivning Faktabok augusti 2010 SYSTEMELEKTRONIK Boken ger grunderna inom elektronik och vanliga systemlösningar. Eleverna kan lätt finna fakta om elektroniska principer, komponenter och beskrivningar av vanliga metoder för t ex datorkommunikation och mätgivare. Läromedlet är anpassat för att kunna användas för personbilar och tunga fordon. MEKANIK Boken beskriver samlat de mekaniska grundkunskaper som krävs för att arbeta med olika typer av fordon. På det sättet kan vi enkelt hänvisa till samma källa under utbildningen och eleverna vet alltid var de kan finna fakta om verktyg, material, moment och andra mekaniska grunder. Boken inleds med en genomgång av hur en fordonsverkstad bör vara utformad samt arbetsmiljön kring arbetet i verkstaden. Läromedlet är anpassat för att kunna användas för personbilar och tunga fordon. Planerad utgivning Faktabok augusti 2010 MÄTNING & DIAGNOS Vi har samlat informationen om mätning, analys och felsökning av vanliga system inom bilelektroniken i samma läromedel så att eleverna enkelt kan leta upp fakta om mätning och diagnos under utbildningens gång. Vi beskriver också möjligheter och begränsningar med styrenheternas självdiagnostik. Läromedlet är anpassat för att kunna användas för personbilar och tunga fordon. Planerad utgivning Faktabok augusti

17 Faktaböcker HYBRIDFORDON Under de närmaste åren kommer vi att få se ett antal nya koncept komma ut på våra vägar i form av elbilar, hybridbilar och även andra alternativa drivmedel i våra fordon. Denna bok ger en bra översikt av teknikområdet för att man på ett betryggande sätt ska kunna hantera dessa nya fordon. Boken kan därför användas såväl inom grundutbildning som för vidareutbildning av befintliga mekaniker. Planerad utgivning Faktabok januari 2011 HYDRAULIK & PNEUMATIK Vi har samlat information om hydraulik och pneumatik i samma läromedel. På det sättet kan läraren alltid hänvisa till samma källa och eleverna vet var den kan hitta fakta om system, principer, komponenter och schemasymboler. Läromedlet är anpassat för att kunna användas för personbilar och tunga fordon. Planerad utgivning Faktabok januari

18 Läromedelspaket Grundutbildning Webb Under grundutbildningen får eleven arbetsuppgifter, Arbetsordrar, som introducerar dem i fordonsbranschens olika yrkesval. Det är viktigt att eleven tidigt får känna på vad de olika inriktningarna innebär. Det är också viktigt att från början använda datorn som arbets- och uppföljningsverktyg. Hårdvara Hårdvaran är ett hjälpmedel för eleverna att praktiskt tillämpa och kontrollera sina kunskaper innan de börjar sitt arbete på bilen. Beställningsfakta Laborationsutrustning FOR Effektbasenhet FOR ES35 Styrenhet FOR ES1 Seriekoppling FOR ES2 Parallellkoppling FOR ES6 Reläkort FOR ES45 Serie/parallell-kort FOR HK4 Spänningsreglering 15V 1A FOR ES46 Knappsats FOR Komponentsats Läromedel BOK Modern fordonsteknik Grundkompetens El och elektronik Mekanik 18

19 Styrenhet ES35 fungerar på samma sätt som de styrenheter som finns monterade i moderna bilar. Styrenhet ES35 är utvecklad för modern fordonsteknik i laborativ miljö - detta för att kunna skapa en miljö för eleverna som är så nära verkligheten som möjligt. Grunderna i ellära. Det ingår många kontroller så att inlärningen blir så effektiv och lättsam som möjligt för eleven. Kombinationen av praktik och teori är en viktig del av inlärningen i vårt läromedelspaket. Läromedelspaketet innehåller många mindre laborationer så att eleven hinner med ett flertal laborationer. Laborationer har en tydlig struktur och är uppbyggda i små steg så att eleven kan arbeta självständigt. 19

20 Laborationsutrustning/Grundutbildning FOR Effektbasenhet Effektbasenheten innehåller spänningsaggregat och utgör hållare för spänningsadaptern och de olika laborationskorten. Effektbasenheten går att använda till övriga kort i SYSTEM Effektbasenheten är CE-godkänd. Nätanslutning 230 V / 50 Hz Storlek: 376 x 215 x 355 mm Vikt: 7,8 kg FOR ES35 Styrenhet ES35 är en styrenhet inom den nya läromedelsserien FORDONSTEKNIK. Styrenheten kopplas in i basenheten. Kortet är utrustat med: 2 digitala ingångar 5 V, 2 digitala utgångar 5 V, 2 kraftutgångar 12 V 1 A, 1 analog ingång, 1 analog utgång, USB kontakt för programmering. Kabel ingår (USB). Grundprogramvara ES35 ingår. Storlek: 145 x 140 x 35 mm Vikt: 0,7 kg FOR ES45 Serie/Parallell-kort Passar att koppla in olika lampor, lysdioder i serie respektive parallellt. Inkoppling av både glödlampor och olika typer av lysdioder för att kunna träna på ström och spänning i olika kopplingssituationer. Storlek: 260 x 140 x 18 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES6 Reläkort Laborationskort ES6 består av 2 st reläer 3 st lamphållare. I lamphållarna är det möjligt att montera lampor med olika effekter 12 V/21 W eller 12 V/5 W. Det är ett relä med slutande kontakter och ett med brytande kontakter. Storlek: 260 x 55 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR HK4 Spänningsadapter Reglerbar 0-12 V DC Reglerbar 0-12 V AC Reglerbar utfrekvens i två områden Hz och KHz Storlek: 140 x 90 x 55 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES1 Seriekoppling Genom att koppla ett antal glödlampor i serie på olika sätt så kan du studera den stora skillnaden i hur ström och spänning beter sig i de olika kretsarna. Kortet ansluts till effektbasenheten. Storlek: 236 x 50 x 140 mm Vikt: 0,3 kg 20

21 Laborationsutrustning/Grundutbildning FOR ES2 Parallellkoppling Genom att koppla ett antal glödlampor i parallellt så kan du studera den stora skillnaden i hur ström och spänning beter sig i de olika kretsarna. Kortet ansluts till effektbasenheten. Storlek: 240 x 50 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES12 Komponentsats Komponentsats passande till ES8 / ES45 Innehållande: Kortslutningsbyglar, glödlampor, lysdioder, säkringar. Storlek: 180 x 150 x 40 mm Vikt: 0,3 kg PRG Programvara till styrenhet Programvara passande till styrenhet ES35 samt displayenhet ES36. Programmet består av flera enskilda delar passande till olika laborationer som även ingår i Libers Plus-tjänst. FOR ES36 Displayenhet ES36 är en displayenhet med CAN buss och består av en display där det går att göra olika inställningar som till exempel innerbelysning, tank m.m. Dessa inställningar går sedan att koppla in via ES37. Inställningarna styrs med hjälp av 4 st knappar. ES36 kopplas ihop med ES35 via kontakt (37-polig) Monteras i effektbasenheten. ES36 styrs av den programvara som laddas in i styrenheten ES35 (PRG240035). Storlek: 120 x 145 x 30 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES37 Styrkort (CAN-buss) ES37 är avsett att användas tillsammans med ES35 och ES36 men går även att användas separat. Det finns 2 st PWM utgångar och 2 st digitala utgångar. 1 st motor som går att köra fram och back. 5 st ingångar som påverkas av tryckknappar samt CAN buss som kan påverkas och ställas i TILL respektive FRÅN läge. När ES37 används tillsammans med ES35 och ES36 styrs detta av programvaran PRG Storlek 235 x 140 x 10 mm Vikt 0,6 kg FOR ES38 Bilmodell (CAN-buss) Bilmodellen består av en mängd olika funktioner och kan användas i CAN mode (läge) eller i manuell mode (läge). Det finns högeffektdioder, sensor för backvarning, eluppvärmd stol, blinkers m.m. DES38 kopplas via CAN bussen ihop med ES37. CAN bussen arbetar med 250 Kb/s och 11 bit. Storlek: 350 x 225 x 45 mm Vikt: 0,9 kg FOR ES100 Väska komplett för fordonselektronik1 Väskan är tålig och kan lätt transporteras och förvaras. Väskan innehåller utrustning för el och elektronik. ES35, ES35, ES37, ES38, CASSY mätdatainterface, CAN buss box, digital multimeter, komponentsats, kabelsats grund. FOR ES101 Väska inkl inredning Förvaringsväska inkl. inredning för laborationsutrustning inom modern fordonsteknik. 21

22 Läromedelspaket Personbilsteknik Webb När eleverna har valt inriktning så blir det viktigt att de arbetsordrar som presenteras på webben innehåller arbetsmoment som uppfyller de krav som branschen ställer på sina medarbetare. Vårt mål är att de arbetsordrar som presenteras är så verklighetsanpassade som möjligt. Hårdvara Hårdvaran är ett hjälpmedel för eleverna att praktiskt tillämpa och kontrollera sina kunskaper innan de börjar sitt arbete på bilen. 22

23 Läromedelspaket El och Elektronik Fordonsel och Fordonselektronik är ett utbildningspaket för kurserna Fordonsel A, Fordonsel B och Grundläggande fordonselektronik. Många övningar för grunderna i ellära Laborationer som är konstruerade så att eleven hinner med mätövningar Små steg med många kontroller Tydlig struktur Möjlighet att arbeta på webben (Fordon Plus) Beställningsfakta Laborationsutrustning FOR Effektbasenhet FOR ES1 Seriekoppling FOR ES2 Parallellkoppling FOR ES3 Värmestol FOR ES4 Induktiv givare FOR ES5 Hallgivare FOR ES6 Relä FOR ES7 Pulsbreddsmodulator FOR ES8 Kopplingsbord FOR ES9 Spänningsadapter FOR ES10 Elruta FOR Komponentsats Extra tillbehör (Option) FOR Styrenhet ES35 FOR STYRKORT ES37 FOR Displayenhet ES36 FOR ES46 Knappsats FOR ES38 Bilmodell LEY524010USB CASSY start USB MÄT MX22 Digital multimeter Läromedel BOK Laborationer El och elektronik Systemelektronik BOK CASSY handledning BOK Modern Fordonsteknik 23

24 Laborationsutrustning/El och Elektronik FOR Effektbasenhet Effektbasenheten innehåller spänningsaggregat och utgör hållare för spänningsadaptern och de olika laborationskorten. Effektbasenheten går att använda till övriga kort i SYSTEM Effektbasenheten är CE-godkänd. Nätanslutning 230 V / 50 Hz. Storlek: 376 x 215 x 355 mm Vikt: 7,8 kg FOR ES3 Värmestol På detta kort får eleven bekanta sig med ström och spänning samt att elektrisk ström kan ge upphov till värme. Ström och spänning är avgörande för den effekt som utvecklas i elektriska kretsar. Ibland kan effekten bli katastrofalt stor så att en brand uppstår till exempel i stolar när en värmeslinga är nära att gå av. Det glöder där ledningen är alltför tunn. Storlek: 240 x 95 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES1 Seriekoppling Genom att koppla ett antal glödlampor i serie på olika sätt så kan du studera den stora skillnaden i hur ström och spänning beter sig i de olika kretsarna. Kortet ansluts till effektbasenheten. Storlek: 236 x 50 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES5 Hallgivare Laborationskortet ES5 hallgivare drivs med en elmotor som har två olika varvtal. För att mäta frekvensen är det lämpligt att använda ett oscilloskop. Det finns en omkopplare på kortet för ändring av varvtalet. Storlek: 240 x 65 x 140 mm Vikt: 0,4 kg FOR ES2 Parallellkoppling Genom att koppla ett antal glödlampor i parallellt så kan du studera den stora skillnaden i hur ström och spänning beter sig i de olika kretsarna. Kortet ansluts till effektbasenheten. Storlek: 240 x 50 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES4 Induktiv givare Detta kort består av en induktiv givare och ett tandhjul som drivs av en elmotor med två olika varvtal. Varvtalet kopplas om med hjälp av en omkopplare. Den induktiva givaren är en viktig komponent i många elektroniska system. Det är lämpligt att mäta med både multimeter och oscilloskop. Storlek: 240 x 80 x 140 mm Vikt: 1,1 kg 24

25 Laborationsutrustning/El och Elektronik FOR ES6 Relä Laborationskort ES6 består av 2 st reläer och 3 st lamphållare. I lamphållarna är det möjligt att montera lampor med olika effekter 12 V/21 W eller 12 V/5 W. Det är ett relä med slutande kontakter och ett med brytande kontakter. Storlek: 260 x 55 x 140 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES9 Spänningsadapter Spänningsadapter till effektbasenhet som lämnar 12 V växelspänning respektive 12 V likspänning. Storlek: 170 x 18 x 140 mm Vikt: 0,1 kg FOR ES7 Pulsbreddsmodulator Med elektronisk reglering kan effekten regleras steglöst med pulsbreddsmodulering och då med minimala förluster. Tekniken att variera pulsbredden på pulserande likspänning används på många ställen i moderna fordon. Storlek: 240 x 36 x 140 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES10 Elruta Är en modell av en eluppvärmd bilruta. På detta kort ansluts en lägre spänning än 12 V detta för att undvika att det blir för varmt och orsaka överhettning. Detta beror på att kortet är det en mindre yta än på en bakruta på bilen. Storlek: 260 x 42 x 140 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES8 Kopplingsbord Består av ett antal 4 mm kopplingsuttag där du kan ansluta komponenter som finns i komponentsatsen (plugg in-komponenter). Här kan du träna på olika komponenter och olika sätt att koppla samman dessa enligt ett kopplingsschema. Storlek: 260 x 18 x 140 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES11 Komponentsats Komponentsats till kopplingsbord ES8. Komponentsatsen innehåller olika el- och elektronikkomponenter. Resistorer, PTC- och NTC-resistor, kondensatorer, dioder, transistorer, omkopplare, spole med järnkärna, förbindningar och glödlampor. Storlek: 335 x 50 x 255 mm Vikt: 1,3 kg 25

26 Laborationsutrustning/El och Elektronik FOR ES35 Styrenhet ES35 är en styrenhet inom den nya läromedelsserien FORDONS- TEKNIK. Styrenheten kopplas in i basenheten. Kortet är utrustat med: 2 digitala ingångar 5 V, 2 digitala utgångar 5 V, 2 kraftutgångar 12 V 1 A, 1 analog ingång, 1 analog utgång, USB kontakt för programmering. Kabel ingår (USB). Storlek: 145 x 140 x 35 mm Vikt: 0,7 kg FOR ES36 Displayenhet ES36 är en displayenhet med CAN buss och består av en display där det går att göra olika inställningar som till exempel innerbelysning, tank m.m. Dessa inställningar går sedan att koppla in via ES37. Inställningarna styrs med hjälp av 4 st knappar. ES36 kopplas ihop med ES35 via kontakt (37-polig). Monteras i effektbasenheten. Storlek: 120 x 145 x 30 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES37 Styrkort (CAN-buss) ES37 är avsett att användas tillsammans med ES35 och ES36 men går även att användas separat. Det finns 2 st PWM utgångar, 2 st digitala utgångar, 1 st motor som går att köra fram och back, 5 st ingångar som påverkas av tryckknappar samt CAN buss som kan påverkas och ställas i TILL respektive FRÅN läge. Storlek: 235 x 140 x 40 mm Vikt: 0,6 kg FOR ES38 Bilmodell (CAN-buss) Bilmodellen består av en mängd olika funktioner och kan användas i CAN mode (läge) eller i manuell mode (läge). Det finns högeffektdioder, sensor för backvarning, eluppvärmd stol blinkers m.m. DES38 kopplas via CAN bussen ihop med ES37. CAN bussen arbetar med 250 Kb/s och 11 bit. Storlek: 350 x 225 x 45 mm Vikt: 0,9 kg FOR ES46 Knappsats För styrning av ex. Styrenhet ES35. 2 st momentana kontakter slutande 2 st vippströmbrytare 2 st vaggströmställare 6 st indikeringar Storlek: 260 x 140 x 30 mm Vikt: 0,2 kg 26

27 Laborationsutrustning/Ellära FOR ES21 Ohms lag ES21 Ohms lag ger eleven möjlighet att själv upptäcka hur storheterna i Ohms lag samverkar när de justerar spänning och resistans. Diodstaplarna indikerar hur storheterna förändras. Vill man ha mer exakta värden kan mätinstrument kopplas in. Storlek: 200 x 145 x 45 mm Vikt: 0,6 kg FOR ES24 Ledningskort Kort E24 består av fyra rullar med olika ledningar. Dessa används för att mäta ledningsresistans och mätning av spänningsfall i ledningar. Storlek: 180 x 140 x 80 mm Vikt: 0,6 kg FOR ES30 Komponentsats ES30 är en komponentsats som innehåller de lösa komponenter som behövs för övningarna i ellära S. Storlek: 180 x 150 x 40 mm Vikt: 0,3 kg FOR ES22 Kirchoffs 1:a lag ES22 Kirchhoffs 1:a lag, här kan eleven manipulera delströmmarna genom att öka eller minska resistansen i varje belastning. På en display kan det exakta värdet på varje ström avläsas. Diodstaplarna indikerar hur storheterna förändras. Man kan även ansluta mätinstrument för att mäta exempelvis varje belastnings resistans. Storlek: 290 x 200 x 50 mm Vikt: 1,2 kg FOR ES23 Kirchoffs 2:a lag ES23 Kirchhoffs 2:a lag, här kan eleven manipulera delspänningarna genom att öka eller minska resistansen i varje belastning. På en display kan det exakta värdet på varje delspänning avläsas. Diodstaplarna indikerar hur storheterna förändras. Man kan även ansluta mätinstrument för att mäta exempelvis varje belastnings resistans. Storlek: 290 x 200 x 50 mm Vikt: 1,2 kg FOR ES25 Batterikort På kort ES25 serie- och parallellkopplas spänningskällor. Storlek: 180 x 150 x 50 mm Vikt: 0,2 kg FOR ES26 Spänningsadapter ES26 är en spänningsstabilisator och används för att spänningsmata kort ES1, ES2, ES3, ES10 och ES24. Spänningsstabilisatorn kan användas till båda Basenheterna. Storlek: 140 x 90 x 35 mm Vikt: 0,2 kg 27

Belysning och signalsystem

Belysning och signalsystem Läromedelspaket CAN-bussteknik Belysning och signalsystem Utbildningssystemet CAN-buss och belysning och signalsystem med modern datamätutrustning samt elev- och lärarmaterial. Detta ger en bra kunskap

Läs mer

CAN-bussteknik. Komfortsystem. Läromedelspaket

CAN-bussteknik. Komfortsystem. Läromedelspaket Läromedelspaket CAN-bussteknik Komfortsystem Utbildningssystemet CAN-buss komfortsystem fordonselektronik inklusive programvara och diagnosutrustning samt elev och lärarmaterial. Detta ger kunskap inom

Läs mer

NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning FORDON FORDON. Hittills utkomna titlar

NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning FORDON FORDON. Hittills utkomna titlar NY SERIE! Liber planerar en ny serie läromedel för fordonsutbildning Vi är inne i en spännande utvecklingsfas och ser nu de första titlarna växa fram. Vårt koncept bygger på att informationen delas in

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning elab005a Strömdelning och spänningsdelning Namn Datum Handledarens sign Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt strömmätning

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

FORDONSDIAGNOS PÅ AUTOCOMS VIS

FORDONSDIAGNOS PÅ AUTOCOMS VIS FORDONSDIAGNOS PÅ AUTOCOMS VIS CARS TRUCKS GENERIC EN KOMPLETT DIAGNOSLÖSNING CDP+ är ett stabilt och snabbt diagnosverktyg som länkar samman fordon och dator. Den fungerar till både gamla och nya fordon.

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Ellab016A Namn Datum Handledarens sign. Laboration Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Varför denna laboration? Att kunna hantera en lödkolv är nödvändigt. I den här laborationen ingår en lödövning

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011 PRO EÄR 27 oktober 2011 Tips för att det ska gå bra på provet. Skriv ÖSNINGR på uppgifterna, glöm inte ENHETER och skriv lämpligt antal ÄRDESIFFROR. ycka till! Max 27p G 15p 1. (addning - G) Två laddningar

Läs mer

TRUCKS Professionell diagnos för tunga fordon

TRUCKS Professionell diagnos för tunga fordon TRUCKS Professionell diagnos för tunga fordon TRUCKS Autocom Fordonsdiagnos för proffs Autocom är ett världsledande svenskt företag inom utveckling och tillverkning av diagnos- och felsökningsverktyg för

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b SE Släpdel MFC Den information som finns i anvisningen är de som är aktuella när monteringsanvisningen framställs. VBG förbehåller sig rätten att göra ändringar

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt Strömförsörjning Transformatorns arbetssätt Transformatorn kan omvandla växelspänningar och växelströmmar. En fulltransformators in och utgångar är galvaniskt skilda från varandra. Att in- och utgångarna

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 2 version 3.1 Laborationens namn Växelströmskretsar Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall

Läs mer

Elläre och Elektroniklådan Elin komplett med elevlaborationer.

Elläre och Elektroniklådan Elin komplett med elevlaborationer. Elläre och Elektroniklådan Elin komplett med elevlaborationer. 22-000000 Elinlådan Pris 3.600:- 12-001070 Multimetern HGL-1070 Pris 115:- (behövs 2 st) 22-000026 Sladdsats Pris 650:- Experimentlåda med

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK I detta kapitel skall vi titta lite närmare på några specifika tillämpningar inom datorteknik som har anknytning till El och Energiprogrammet. Om du som läser denna kurs

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Studiehandledning Elektronik grund

Studiehandledning Elektronik grund Studiehandledning Elektronik grund Steg 1 Pröva på Bläddra först igenom boken för att bekanta dig med materialet och för att lära dig att hitta bland kapitlen. Bekanta dig sedan med kopplingsbordet och

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

Bokens innehåll 1. MEKATRONIK en del av vår vardag 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER

Bokens innehåll 1. MEKATRONIK en del av vår vardag 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER 1. MEKATRONIK en del av vår vardag Mekatronik i hemmet Mekatronik i fabriken Elektromekaniska styrsystem Pneumatiska styrsystem Hydrauliska styrsystem Elektriska styrsystem 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

SM Serien Strömförsörjning. Zenerdioden används i huvudsak för att stabilisera likspänningar.

SM Serien Strömförsörjning. Zenerdioden används i huvudsak för att stabilisera likspänningar. Zenerdioden. Zenerdioden används i huvudsak för att stabilisera likspänningar. I sin enklaste form tillsammans med ett seriemotstånd, där lasten kopplas parallellt med zenerdioden. I mer avancerade spänningsstabilisatorer

Läs mer

Introduktion till. fordonselektronik ET054G. Föreläsning 2

Introduktion till. fordonselektronik ET054G. Föreläsning 2 01-01-5 1 Introduktion till fordonselektronik ET054G Föreläsning Introduktion till fordonselektronik esistans i ledare ρ = A ρ = ledarens resistivitet l = ledarens längd A = ledarens tvärstittsarea A =

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar

Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar elab006a Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar Namn atum Handledarens sign. Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt spänningsmätning.

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK ELEKTROTEKNK MASKNKONSTRKTON KTH Tentamen med lösningsförslag och borttaget svarsutrymme. TENTAMENSPPGFTER ELEKTROTEKNK Elektroteknik för MEDA och CL, MF035 05-06-0 9.00-3.00 Du får lämna salen tidigast

Läs mer

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar INFORMATION > Egenskaper Elsvetsenheten

Läs mer

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Likspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion Högupplöst interaktivitet Välj Clevertouch, marknadsledaren inom större interaktiva pekskärmar* med storlekar från 32 till 84. Den senaste tekniken är integrerad med skärmen och ger möjlighet till multitouch

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

TEKNISK DATA & PRISLISTA 2004-11

TEKNISK DATA & PRISLISTA 2004-11 TEKNISK DATA A & PRISLISTA A 2004-11 MyLoc 100 Komplett datorsystem i kompakt utförande med 6,2 tum monochome skärm. HMI Bildskärm och (alfa-) numeriskt tangentbord för operatörskommunikation. Skärmen

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION PLC-styrning av ett minimalt parkeringsgarage KURS El- och styrteknik för tekniker ET 1015 INNEHÅLL LAB NR 4 Ver 1.0 1. Inledning 2. Laborationskortet

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Yhteyshenkilöt. Allmänna villkor Angivna priser gäller exklusive moms och frakt. Micro Support AB tillhandahåller och producerar egna

Yhteyshenkilöt. Allmänna villkor Angivna priser gäller exklusive moms och frakt. Micro Support AB tillhandahåller och producerar egna Yhteyshenkilöt Micro Support AB tillhandahåller och producerar egna läromedelspaket för gymnasieskolan, arbetsmarknadsutbildning, industriutbildning och universitet. Katalogen presenterar både kompletta

Läs mer

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar.

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Detta förväntas du hitta i din byggsats: 1st Kretskort 3st Motstånd R1,R2,R3 1st Spänningsregulator 78L05 1st Diod D1 2st Kondensatorer

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer