Omvärld och marknad 40% 60%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärld och marknad 40% 60%"

Transkript

1 Detta är ÅF Omvärld och marknad Omvärld och marknad ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag som fokuserar på energi, infrastruktur och industri. Basen finns i Europa, men verksamhet och kunder finns i hela världen. Det som gör företaget unikt är medarbetarna, våra nätverk och branschens största erfarenhetsbank. ÅF har en devis som sammanfattar positionen: Innovation by experience. Fyra divisioner i tre branscher ÅF erbjuder tekniska konsulttjänster inom huvudsakligen tre branscher: infrastruktur, energi och industri. Fyra divisioner samarbetar för att skräddarsy de bästa lösningarna och de starkaste teamen till kunderna. Division International har en inriktning på tekniska och fi nansiella konsulttjänster inom energisektorn, från rådgivning kring affärsupplägg till att implementera kraftverksinvesteringar som omfattar många olika miljöaspekter. Division Industry är norra Europas ledande industrikonsult med tjänster inom processteknik, automation, industriell IT, elkraft och mekanik. Divisionen är även ansvarig för ÅFs energierbjudanden i Skandinavien. Division Infrastructure har en ledande position inom konsulttjänster för infrastrukturell utveckling i Skandinavien med kunder inom industrin, offentliga sektorn och fastighetsmarknaden. Division Technology har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige och är ledande inom produktutveckling och försvarsteknik. Ställningen är stark även inom telekom och IT. Kunder Varje år utför ÅF mer än uppdrag åt mer än kunder. Uppdragens storlek varierar från några få timmar till sammanlagt fl era hundra tusen timmar. De tio största kunderna under 2012 var Alpiq, Ericsson, Försvarets Materielverk, Power Machines Russia, Scania, Storstockholms Lokaltrafi k, Svensk Kärnbränslehantering, Trafi kverket, Vattenfall och Volvo Lastvagnar. De svarade för cirka 30 procent av omsättningen. Kundstruktur omsättning fördelad på kunder 2012 Geografisk spridning Andel medarbetare per land, december 2012 Offentlig verksamhet Privata företag 40% 60% Danmark 2,3% Estland 0,5% Finland 3,0% Litauen 0,5% Norge 3,5% Ryssland 4,6% Schweiz 3,1% Spanien 1,1% Sverige 76,6% Tjeckien 2,7% Övriga världen 2,1% ÅFs verksamhet blir alltmer global. Egna etableringar finns i ett 20-tal länder men verksamhet och kunder finns i hela världen. 16 Årsredovisning 2012

2 Omvärld och marknad Detta är ÅF Ökad internationalisering ÅFs verksamhet blir alltmer global. Egna etableringar fi nns i ett 20-tal länder men verksamhet och kunder fi nns i hela världen, under 2012 utförde ÅF uppdrag i mer än 80 länder. Tillväxten har skett både genom förvärv och med organisk tillväxt. Viktiga nycklar för att lyckas har varit att utveckla en enhetlig struktur för kompetensutveckling, interna erfarenhetsbanker, intranät, varumärkesidentitet och att föra ut gemensamma värderingar och mål i organisationen. Varje del av ÅF arbetar med stor självständighet, vilket gör att den lokala förankringen är god samtidigt som den globala strukturen tillför styrka och stabilitet. Vikten av ett starkt varumärke ÅF har under ett antal år arbetat målmedvetet för att föra ut sina erbjudanden och värderingar. Varumärkesarbetet har resulterat i starkt ökad kännedom och erkännande från kunder, medarbetare och övriga intressenter. Det har också underlättat fusionsarbetet med förvärvade bolag och rekrytering av yngre medarbetare från universitet, högskolor och konkurrenter. Enligt undersökningsföretaget Universum har ÅF på tio år gått från att vara Sveriges 87:e mest attraktiva arbetsgivare för yrkesverksamma ingenjörer till plats nummer fem. Bland Europas teknologer är ÅF med på listan bland de femtio mest populära arbetsgivarna. Drivkrafter för tillväxt och förändring Det har i fl era år pågått en konsolidering i teknikkonsultbranschen som ÅF tagit aktiv del i. Den utvecklingen bedöms fortsätta. Den ökade konkurrensen inom området ställer krav på effektiv resurshantering vilket fört med sig ökad sourcing från länder med andra kostnadsstrukturer. I övrigt räknar ÅF med att urbanisering samt fortsatt stora moderniseringsbehov av energi, industri och infrastruktur kommer att driva tillväxten framöver. Storleken på den typen av projekt är ofta omfattande vilket gynnar stora marknadsaktörer. Samtidigt ser den långsiktiga efterfrågan på råvaror och energi ut att vara hög vilket ställer ökade krav på effektivitet och resurshantering. FYRA DIVISIONER I TRE BRANSCHER Division Industry är Skandinaviens största industriteknikkonsult. Division Infrastructure har en ledande position inom konsulttjänster för infrastrukturell utveckling i Skandinavien. Division International har en inriktning på tekniska och fi nansiella konsulttjänster inom energisektorn. Division Technology är ledande i Sverige inom produktutveckling och försvarsteknik med en stark ställning även inom telekom och IT. Årsredovisning

3 Detta är ÅF Omvärld och marknad Ledande inom skandinavisk infrastruktur Vad gör ÅF? ÅF erbjuder en rad tekniska konsulttjänster för projekt som är knutna till samhällsbyggnad och infrastruktur i näringslivet och den offentliga sektorn. Positionen är idag ledande inom fastighets-, bygg- och anläggningssektorerna. Exempel på anläggningar är vägar, tunnlar och trafi kplatser. ÅF har även omfattande kompetens när det gäller spårbunden trafi k. Många av projekten har stark prägling av miljöhänsyn och effektiviseringsbehov. ÅF har vuxit starkt inom området de senaste åren och det är framför allt de stora offentliga investeringarna som har varit motor för tillväxten. Exempel är omfattande uppdrag för Nya Karolinska Sjukhuset, Förbifart Stockholm, Citytunneln och Västlänken Göteborg. Inom fastighetssidan har inte minst ständigt ökande behov av energieffektivisering bidragit till ökad efterfrågan på ÅFs tjänster. Här finns ÅF Skandinavien och Tjeckien är hemmamarknader. I Skandinavien är kompetensen heltäckande inom samtliga infrastrukturella områden. Vi är en av de ledande aktörerna på marknaden i Sverige inom infrastruktur, särskilt inom fastighetssidan, och ÅF bygger stegvis upp sina erbjudanden även i Norge och Danmark. I Norge har ÅF en mycket stark position inom projektledning vilket kommer att stärka ÅFs roll som projektledare i hela Skandinavien. Till exempel projektleder ÅF en omfattande ombyggnad av fl ygplatsen Gardermoen i Oslo. Se sid Med Danmark som bas bygger ÅF ett mycket starkt och internationellt koncept inom belysning. Men även andra delar av ÅFs erbjudanden inom infrastruktur växer stadigt på den danska marknaden. I Tjeckien har ÅF en stark position inom väg och järnväg och en god plattform för fortsatt expansion. Därför väljer kunderna ÅF ÅF har stor bredd på sina erbjudanden. Omfattande erfarenhet av genomförda projekt inom en rad olika områden kommer kunderna till godo genom att ÅF kan föreslå rätt lösningar till förutsägbara kostnader. ÅFs tillväxt de senaste åren har också lett till att företaget nått en kritisk massa för att kunna axla rollen som projektledare för omfattande stora projekt. Marknadsläge och utblick De skandinaviska kundernas intresse för miljösatsningar och energieffektiviseringar är stort. I Sverige pågår en rad mycket omfattande infrastrukturella projekt med en investeringshorisont som sträcker sig fl era år framåt. ÅF har vunnit många uppdrag i förstudie- och designfasen för dessa och har därmed ett bra utgångsläge inför de närmaste åren. Även i Norge och Danmark fortsätter investeringarna i infrastrukturen att vara omfattande vilket ger goda tillväxtmöjligheter för ÅF. Sammanfattningsvis bedöms de långsiktiga tillväxtmöjligheterna som fortsatt goda. 18 Årsredovisning 2012

4 Omvärld och marknad Detta är ÅF En av världens främsta energikonsulter Vad gör ÅF? Inom energiområdet erbjuder ÅF ett komplett spektrum av tekniska och fi nansiella konsulttjänster inom förnybar energi, kärnkraft, vattenkraft och termisk kraft, samt även tjänster kopplade till kraftöverföring, studier av olika marknadsmodeller och energipolitiska frågor. Tjänsterna kan omfatta ett projekts hela livscykel från förstudier och design till genomförande och driftsättning. Typiska uppdrag är utredningar om energimarknader och att ta fram beslutsunderlag för investeringar i nya eller befi ntliga kraftverk. Projekten är ofta knutna till kundernas miljösträvanden för bättre energiutnyttjande och renare drift. ÅF erbjuder även renodlade drifts- och förvaltningstjänster. Kunderna är både privata och offentliga, till exempel investerare i energisektorn, regeringar och banker. ÅF har också omfattande kompetens kring förnybara energislag som biomassa, avfall samt sol-, vind- och vågkraft även om dessa fortfarande är en liten del av totala energimarknaden. Här finns ÅF Norden, Schweiz, Tjeckien, Spanien, Ryssland och Baltikum är hemmamarknader. ÅF har en stark ställning ur ett globalt perspektiv och är världens sjunde största konsultföretag inom energisektorn med över pågående projekt i mer än 70 länder samt en ledande position på sina hemmamarknader. Därför väljer kunderna ÅF ÅF har mycket omfattande erfarenhet av olika energimarknader, energislag, tekniska lösningar, kraftverk och geografi ska marknader. ÅF har också mycket avancerade kunskaper inom vissa spetsområden där ÅF anlitas för punktuppdrag. ÅF har lagt stor vikt vid att utveckla sina ramverk kring hållbarhet och ansvarsfullt företagande. Företaget bedömer att det är ett vägval som kommer att få allt större betydelse för kundernas val av leverantör. Marknadsläge och utblick Sett till ett globalt perspektiv var energimarknaden fortsatt avvaktande under Ekonomisk oro och fallande energipriser förde med sig att investeringsbeslut sköts på framtiden på grund av fi nansiering. Särskilt dämpade är investeringarna inom kärnkraft, efter Fukoshima-olyckan i Japan Vissa delmarknader har dock visat god tillväxt, till exempel transmission och distribution, kärnkraft i Brasilien och vissa projekt på Balkan. I Sverige och övriga Norden har ÅF haft en relativt stark efterfrågan, ofta relaterat till effektivisering av befi ntliga anläggningar. ÅF bedömer att den svenska och nordiska marknaden kommer att visa fortsatt god efterfrågan under 2013 och att osäkerheten består på den globala marknaden, särskilt i Europa. Årsredovisning

5 Detta är ÅF Omvärld och marknad Skandinaviens största industrikonsult Vad gör ÅF? ÅFs erbjudanden gentemot de industriella kunderna omfattar allt från produktutveckling till utveckling av industriprocesser. Branschspridningen är omfattande, från fordonsindustri till läkemedelsbolag. Många av projekten har olika hållbarhetsaspekter knutna till sig, från produktutveckling där miljöhänsyn byggs in i hela produktionskedjan till att skapa effektivare processer som förbättrar prestanda, energiåtgång och arbetsmiljö. Inom industriautomation är ÅF en av Europas ledande aktörer. Inom avancerade tekniska beräkningar har ÅF byggt upp Sveriges största kompetensbas, till exempel för att optimera produktionsprocesser och materialval. Här finns ÅF Sverige, Norge och Danmark är hemmamarknader. ÅF är marknadsledande i Sverige och Skandinaviens största leverantörsoberoende konsult inom sitt område. Eftersom Sverige är en ledande industrination inom många olika branscher har ÅF överlag en stark ställning där. I Norge har offshoreindustrin en stark ställning och i Danmark är positionen världsledande inom vissa segment i livs- och läkemedelsindustrierna. ÅF fortsätter att stärka sina positioner inom de här nordiska tillväxtbranscherna. Marknadsläge och utblick Marknaden under 2012 var stark eller stabil inom de fl esta marknadssegment med undantag för stål och telekom som var vikande. I norra Sverige visade ÅF god tillväxt inom gruvsektorn. Trots ett osäkert och blandat konjunkturläge i omvärlden räknar ÅF med fortsatta behov av löpande effektiviseringar, kapacitetshöjning och miljöförbättringar på de befi ntliga anläggningarna. Kompetensen inom hållbarhetsanpassning skapar konkurrensfördelar. Vissa industrier står inför fortsatt stora behov av strukturomvandling, till exempel skogsindustrin som breddar sin verksamhet från massa- och pappershantering till att också erbjuda biobränslen och elenergi samt inte minst inom gruvindustrin där det pågår många nya projekt. Därför väljer kunderna ÅF ÅF har stor kapacitet inom industrin vilket gör att ÅF ofta bjuds in att konkurrera om de riktigt stora projekten. Den skandinaviska tillverkningsindustrin fi nns på många olika platser och här spelar ÅFs geografi ska spridning en viktig roll för att tillgodose kundernas behov av snabba och erfarna konsulter. Den stora branschspridningen och det faktum att ÅF har genomfört liknande uppdrag många gånger tidigare gör att återköpsfrekvensen är stor bland kunderna. ÅF erbjuder också en tilltalande mix av modernt högteknologiskt spjutspetskunnande och djupa kunskaper om väl beprövade industriella metoder. 20 Årsredovisning 2012

6 ÅF har mycket kunskap inom de fl esta teknikområden, vilket gör att det alltid finns någon att fråga om hjälp. Anna Åhlund är civilingenjör inom bioteknik. Hon arbetar som projektledare och projektplanerare på ÅF i Göteborg med placering på Ringhals kärnkraftverk. På fritiden gillar hon att klättra, åka skidor, friluftsliv och att resa, allt tillsammans med vänner. Jag är en lagspelare som vill få utmaningar och nya lärdomar av mitt jobb och känna att jag bidrar, både till mitt företag och mina kollegor. ÅF har mycket kunskap inom de fl esta teknikområden, vilket gör att det fi nns alltid någon att fråga om hjälp. Bredden gör också att du som medarbetare kan hitta nya utmaningar internt.

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

A B Å n g p a n n e före Årsberättelse n ingen Årsberättel 2005 s e 2 0 0 5

A B Å n g p a n n e före Årsberättelse n ingen Årsberättel 2005 s e 2 0 0 5 Årsberättelse 2005 1 Siffror i korthet 2 Detta är ÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 11 Medarbetare 15 ÅF och hållbar utveckling Divisioner 18 Infrastruktur

Läs mer

Fotografer: Vd-ord: Johan Olsson. Vision och mål: Carl-Frederic Salicath. Strategi: Folio Bildbyrå. Karta: IBL Bildbyrå. Ett händelserikt år: Peter

Fotografer: Vd-ord: Johan Olsson. Vision och mål: Carl-Frederic Salicath. Strategi: Folio Bildbyrå. Karta: IBL Bildbyrå. Ett händelserikt år: Peter Fotografer: Vd-ord: Johan Olsson. Vision och mål: Carl-Frederic Salicath. Strategi: Folio Bildbyrå. Karta: IBL Bildbyrå. Ett händelserikt år: Peter Rejler Rickard Kilström, Mats Åhström Johan Olsson, Oslokontoret

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang.

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang. Årsredovisning 2008 >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning Närhet. Kunskap. Engagemang. Innehåll know it årsredovisning 2008 >> Vi levererar det stora

Läs mer

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision Dåtid Nytid Ny ledning Ny organisation Ny vision AB Ångpanneföreningen Årsredovisning 2002 V D H A R O R D E T 1 VD har ordet Under mer än ett sekel har ambitiösa tekniker format Ångpanneföreningen till

Läs mer

Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT

Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT 4 8 D I V I S I O N S Y S T E M A B Å N G P A N N E F Ö R E N I N G E N 2 0 0 7 Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT S Y S T Division System erbjuder konsulttjänster inom produktutveckling

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information 1 Finansiell information Årsstämma 2 maj 2013 För räkenskapsåret 2013 lämnar bolaget rapporter enligt följande: 2013 2 maj Delårsrapport avseende första kvartalet 2013 26 juli Delårsrapport avseende andra

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1 Affärskritiska IT-lösningar ÅRSREDOVISNING 2012 Addnode group årsredovisning 2012 1 6 Innehåll 2012 12 9 Verksamheten 3 Året i korthet 4 Addnode Group i korthet 6 VD-ord 8 Trender 9 affärsmodell, Affärsidé

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

Semc on Årsr edo visning 2013 Årsredovisning 2013 Semcon AB 417 80 Göteborg Besöksadress: Theres Svenssons gata 15 Tel 031-721 00 00 semcon.

Semc on Årsr edo visning 2013 Årsredovisning 2013 Semcon AB 417 80 Göteborg Besöksadress: Theres Svenssons gata 15 Tel 031-721 00 00 semcon. Årsredovisning 2013 DET HÄR ÄR SEMCON 3 000 ANSTÄLLDA sidan 37 GLOBAL RÄCKVIDD sidan 12 ERBJUDANDE INGENJÖRS- TJÄNSTER sidan 22 PRODUKT- INFORMATION sidan 30 FOKUSBRANSCHER FORDON sidan 22 INDUSTRI sidan

Läs mer

Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen. REJLERS EN ÖVERSIKT Historia 1942 grundade Gunnar Rejler företaget med målet att bygga ut elnäten i Sverige. Rejlers blev

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer