Miljö- och byggnämnden (20)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)"

Transkript

1 Miljö- och byggnämnden (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Elof Danielsson (M), tjänstgörande ersättare Peter Sandberg (C) Leif Nilsson (C), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Mathias Karlsson, förvaltningschef Anna Waltin, byggnadsinspektör 7-14 Anna Welander, byggnadsinspektör 7-14 Helle Kröll Rasmussen, sekreterare Utses att justera Tommy Lövquist Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunhuset i Älmhult måndagen den 27 januari Paragrafer 1-17 Helle Kröll Rasmussen Ordförande... Roland Johansson (M) Organ Justerande... Tommy Lövquist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö- och byggnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Miljö- och byggförvaltningen Underskrift...

2 Miljö- och byggnämnden Ändring av föredragningslistan Föredragningslistan ändras på följande sätt: -Nytt ärende rörande överklagan av bygglov på fastigheten Dihult 12:1 tas upp som ärende 17 ( 14 i protokollet)

3 Miljö- och byggnämnden Delegeringsbeslut anmäls Miljö- och hälsoskyddsområdet: /2013, /2014 Bygg- och trafikfrågor: Beviljade bygglov DL /2013, DL 001/2014 Startbesked DST /2013, DST 001/2014 Slutbesked DSB /2013, DSB /2014 Bostadsanpassning DBA /2013, DBA /2014 Trafikföreskrifter 21-24/2013, -/2014 Parkeringstillstånd DTR /2013, DTR 001/2014 Fastighetsförrättningar 33-38/2013, -/2014 Ordförande -

4 Miljö- och byggnämnden Dnr 2014-M0023 Tillsynsplan för år 2014 enligt 6 och 8 miljötillsynsförordningen (2011:13) Enligt 6 och 8 i miljötillsynsförordningen (2011:13) ska tillsynsmyndigheten göra en behovsutredning som omfattar tre år samt varje år upprätta en tillsynsplan för ansvarsområdet enligt miljöbalken. Miljö- och byggförvaltningen har upprättat en behovsutredning samt ett förslag till tillsynsplan enligt miljötillsynsförordningen. Planen innehåller verksamhetsuppföljning av år 2013, uträkning av resursbehov för , prioriteringar och nedprioriteringar för 2014 med hänsyn till tillgängliga resurser samt konsekvensbeskrivning för de olika områdena. -Miljö- och byggnämnden beslutar att anta tillsynsplanen.

5 Miljö- och byggnämnden Dnr 2014-M0024 Kontrollplan kontroll inom livsmedelsområdet för 2014 Enligt livsmedelsverkets vägledning om offentlig kontroll av livsmedel (version ) bör kontrollmyndigheten utarbeta en plan för kontrollverksamheten. Planen bör fortlöpande följas upp och verksamheten utvärderas. Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till kontrollplan för Planen innehåller verksamhetsuppföljning för 2013, uträkning av resursbehov för 2014 och prioriteringar för 2014 med hänsyn till tillgängliga resurser. -Miljö- och byggnämnden beslutar att anta kontrollplanen.

6 Miljö- och byggnämnden Dnr 2014-M0025 Tillsynsplan tillsyn enligt tobakslagen för 2014 Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till tillsynsplan för tillsyn enligt tobakslagen för Planen innehåller verksamhetsuppföljning för 2013, uträkning av resursbehov för 2014 och prioriteringar för 2014 med hänsyn till tillgängliga resurser samt konsekvensbeskrivning. -Miljö- och byggnämnden beslutar att anta tillsynsplanen.

7 Miljö- och byggnämnden Dnr 2014-M0025 Tillsynsplan tillsyn enligt strålskyddslagen för 2014 Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till tillsynsplan för tillsyn enligt strålskyddslagen för Planen innehåller verksamhetsuppföljning för 2013, uträkning av resursbehov för 2014 och prioriteringar för 2014 med hänsyn till tillgängliga resurser samt konsekvensbeskrivning. -Miljö- och byggnämnden beslutar att anta tillsynsplanen.

8 Miljö- och byggnämnden Dnr 2014-M0025 Plan strategiskt miljöarbete för 2014 Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till plan för det strategiska miljöarbetet för Planen innehåller verksamhetsuppföljning för 2013, uträkning av resursbehov för 2014 och prioriteringar för 2014 med hänsyn till tillgängliga resurser samt konsekvensbeskrivning. -Miljö- och byggnämnden beslutar att anta tillsynsplanen.

9 Miljö- och byggnämnden Dnr 2012-B0245 Detaljplan Hagahem 1 m.fl. Förslag till detaljplan för fastigheten Hagahem 1 m.fl. har ställts ut för granskning nr 2 den 2 dec 2013 till 8 jan Inkomna synpunkter redovisas i ett utlåtande. Normalt planförfarande har tillämpats enligt 5 kap 6 PBL. Stadsarkitekten önskar beslut om godkännande av planen. - Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna förslaget till detaljplan. Planförslaget ska därefter skickas till kommunfullmäktige för antagande i enlighet med 5 kap 27 PBL.

10 Miljö- och byggnämnden Dnr 2012-B0315 Detaljplan Haganäs bostadsområde Förslag till detaljplan för Haganäs bostadsområde har varit utställt den 2 dec 2013 till 8 jan Inkomna synpunkter redovisas i ett utlåtande. Normalt planförfarande har tillämpats. Stadsarkitekten önskar beslut om godkännande av planen. - Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna förslaget till detaljplan. Planförslaget ska därefter skickas till kommunfullmäktige för antagande i enlighet med 5 kap 29 ÄPBL.

11 Miljö- och byggnämnden Dnr 2014-B0017 Ändring i detaljplan för Norra Möckeln Sånnaböke 1:157 NN har ansökt om en ändring i detaljplanen (ÄDP) för Norra Möckeln, (Dp 107, laga kraft , genomförandetid tom ). Ändringen avser önskan om att ta bort förbud mot källare för fastigheten Sånnaböke 1:157. Stadsarkitekten önskar beslut om uppdrag med enkelt planförfarande. - Miljö- och byggnämnden beslutar att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att göra en ändring i detaljplanen (ÄDP) för Norra Möckeln. Planförslaget ska därefter skickas ut på samråd till berörda personer och myndigheter. Enkelt planförfarande ska tillämpas enligt 5 kap 7 PBL.

12 Miljö- och byggnämnden Dnr 2013-B0353 Förhandsbesked Holkhult 1:3 Ansökan om förhandsbesked har inkommit från NN, Holkhult, Liatorp. Ytterligare bostadshus är tänkt att uppföras på fastigheten. Bedömning Byggnadsinspektören anser att platsen inte är lämplig att bebygga då den tänkta placeringen ligger inom randzonen till ett utpekat vindkraftsområde. - Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om förhandsbesked. Motiv: Den tänkta platsen ligger inom randzonen till ett utpekat vindkraftsområde. Hänvisar till 3 kap. 2 PBL, översiktsplan och 2 kap. 2 användning av mark. Miljö- och byggnämnden föreslår sökanden att placera byggnaden på en annan lämplig plats inom fastigheten Holkhult 1:3 som ligger utanför randzonen till vindkraftsområdet. Hur man överklagar: se bilaga Avgift: kronor. Faktura översändes senare

13 Miljö- och byggnämnden Dnr 2013-B0254 Bygglov Boastad 1:10 Nybyggnad av kursgård NN & NN, NN, Älmhult, ansöker om bygglov för nybyggnad av en kursgård på fastigheten Boastad 1:10, Älmhults kommun. Kursgården som är i två våningar är utformad i traditionell färgsättning i falurött med röda betongpannor. Byggnaden innehåller 12 sovrum, 2 samlingsalar och kök samt tekniska utrymmen och förråd. På fastigheten är det även tänkt att utföras ett miljöhus samt en parkering för besökare. Byggnadernas placering har anpassats till markförhållandena och omgivande träd och växtlighet skall bevaras så nära inpå knuten som möjligt. Parkering och angöring samt hantering för slambil och renhållning har anpassats till området. Det finns ett pågående arbete med en fördjupning av översiktsplanen där det aktuella området ingår. Syftet med FÖP:en är att utreda möjligheterna att bygga ut samhället mer vid sydvästra Möckeln. Förvaltningens bedömning är att nuvarande bygglovsansökan ligger i linje med detta. Fastigheten ligger utanför planlagt område. Samtliga 9 grannfastigheter har hörts. Följande synpunkter har inkommit: Linderås 1:4 anser att en så stor verksamhet som denna skulle innebära för stora ingrepp i den småskaliga och idylliska naturen och intresset för planerat bostadsbyggande torde minska och även värdet på befintliga fastigheter. Boastad 1:9 har inga synpunkter. Boastad 1:24 anser att värdet på fastigheterna runt omkring kommer att minska. Miljö och djurliv påverkas negativt. Antalet människor i skogen kommer att öka. Landsbyggden som den ser ut idag var den anledningen att de flyttade dit. Sjöastadbygd 1:32 har inga synpunkter. Tillstånd till enskild avloppsanordning har sökts. - Bygglov beviljas. Kontrollansvarig: Lars Gunnarsson, Konstruktionsarket AB, Äskya 32, Älmhult Innan startbesked kan ges skall tekniskt samråd hållas (byggherren kontaktar miljö- och byggnämndens handläggare för tidsbokning) och följande inlämnas: - Kontrollplan

14 Miljö- och byggnämnden K-ritningar - VA-ritningar - Ventilationsritningar - Energiberäkning - Byggfelsförsäkring Övriga upplysningar 1 Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit enligt punkt 5 nedan. 2 Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (PBL 9:43). 3 Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift (PBF 9:20). 4 Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 5 Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö- och byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16). Avgift: kr Faktura översänds senare

15 Miljö- och byggnämnden Dnr 2009-B0110 Bygglov - Kråkeryd 2:22 Bakgrund Man har sedan tidigare uppmärksammat att det finns en bostad på fastigheten. För området gäller byggnadsplan F46 och fastigheten är planlagd för industriändamål. För fastigheten har lov sökts 2009 för ändrad fasad. Något beslut har dock aldrig fattats då begäran om kompletterande ritning över planlösning aldrig inkom. Skrivelse till berörd fastighet skickades med anmodan att inkomma med en komplettering i likhet med den begäran som skickades Någon komplettering har inte inkommit. Fastighetsägarens sambo har besökt byggnadskontoret och argumenterade för att begäran om komplettering är ogiltig och att förekomst av bostad alltid har funnits. Vid en kontroll hos Skatteverket framkom att fastigheten varit taxerad från 1995 som industrilokal, typkod 425. Den 1 jan 2003 taxerades den om till typkod 321-hyresenhet bostad och lokaler. Preskription inträder efter 10 år enligt 11 kap 39 PBL. Miljö- och byggnämnden beslutar att: -Fastställa att det ej är möjligt att bevilja bygglov på fastigheten Kråkeryd 2:22 på grund av att det strider mot planbestämmelserna. -Fastighetsägaren anmodas inkomma med ansökan om planändring före Har ingen ansökan om planändring inkommit beslutas om föreläggande. Bedömning Nuvarande bedömning är att tidigare begärd komplettering ska fortsätta gälla så att bygglovet kan avslutas. Eftersom bostadsfrågan är preskriberad måste fastighetsägaren inte ändra detaljplanen, men det vore bra inför eventuella framtida bygglov och frågan är lyft med fastighetsägaren. Föreläggande om planändring är inte längre aktuellt. - Miljö- och byggnämnden upphäver beslutet enligt om att förelägga om ansökan om planändring.

16 Miljö- och byggnämnden Dnr 2013-B0229 Klagomål - Gunnar Gröpe 4 Ovårdad tomt och byggnad Bakgrund Klagomål har inkommit från en boende i Älmhult som har synpunkter på fastigheten Gunnar Gröpe 4. Dels anser hon att taket över pumparna, som inte används idag, ser ut att behöva underhållas då det har börjat rasa i vissa delar. Hon anser att det är en fara för allmänheten. Dessutom ser tomten anskrämlig ut med skrotbilar på båda sidor om fastigheten. En skamfläck för centrum i Älmhult. Under handläggningstiden har ytterligare två anonyma anmälningar kommit in om hur det ser ut på fastigheten med skrotbilarna och taket som verkar vara en säkerhetsrisk. Enligt beslut 105, förelägger miljö- och byggnämnden NN, NN, Älmhult, följande: -Samtliga oregistrerade bilar skall flyttas från fastigheten. -Plåtskåp och nedtaget sly skall tas bort. -Taket över gamla pumpplatsen skall repareras eller rivas. Rivningslov för rivning av taket. - Åtgärderna skall i sin helhet vara utförda senast Bedömning Åtgärderna som förelagts att utföras senast har utförts enligt följande: -Taksargen på gamla pumptaktet har delvis rivits. -Nedtaget sly är bortforslat. -Tre av de oregistrerade bilarna är borttagna. Fastighetsägaren har inte inkommit med något skriftligt bemötande på byggnadsnämndens beslut. Fastighetsägaren har muntligen på telefon framfört sina synpunkter enligt följande: Bilarna förutom två är borttagna. Den ena är en lastbil som var IKEAs första och det borde finnas ett intresse att bevara den. Bilarna är registrerade hos trafikverket enligt N. Han har även skrivit till EU-domstolen om att han är den enda som inte får förvara reservdelsbilar på sin fastighet. Norra taksargen på byggnaden är nedriven. Högen under presseningen är byggnadsmaterial som ska användas och bänkarna är till för att presseningen inte ska blåsa iväg. Hans tidsplan är ett år innan han har renoverat färdigt. Han anser att denna anmälan är en i ledet av förföljelse från kommunen för att driva bort hans verksamhet.

17 Miljö- och byggnämnden Byggnader ska enligt Plan- och bygglagen 8 kap 14 hållas i vårdat skick och enligt kap så får byggnadsnämnden besluta om ett åtgärdsföreläggande och kan förenas med vite enligt 11 kap 37. Miljö- och byggnämnden förelägger NN, NN, Älmhult, följande: - Samtliga oregistrerade bilar skall flyttas från fastigheten. - Den rivna taksargen skall återställas till sitt ursprungliga utseende. - Åtgärderna skall i sin helhet vara utförda senast annars utgår ett vite om kr för byggnaden och kr per bil som inte har flyttats. Hur man överklagar: se bilaga

18 Miljö- och byggnämnden Dnr 2013-B0191 Överklagande på avslag på bygglov Dihult 12:1 Överklagan från NN och NN, NN, Diö, inkom till miljö- och byggförvaltningen , gällande avslag på bygglov på fastigheten Dihult 12:1. Bakgrund Ansökan om bygglov inkom för takfönster och fönster i gavelspetsar. Fastigheten har i gällande fastighetsplan för området bestämmelsen att man får uppföra en friliggande bostad innehållande ett våningsplan med möjlighet till inredd vind. Då byggnaden redan har inredd vind är byggrätten utnyttjad på höjden och isättning av fönster i denna takdel inte är förenlig med våningskravet. Anledningen till att bestämmelsen om max två våningar eller en våning med inredd vind är en vanligt förekommande bestämmelse, är att utrymning från en tredje våning kräver anordningar som inte är av enkel karaktär för en- och tvåfamiljshus. Fönster på tredje våning eller på tredje bjälklag, medför vistelse som inte är förenligt med brandkraven. Fasadändringen kan alltså inte ses om en liten avvikelse. I markplan får byggnader uppta en femtedel av fastighetens mark. Fastighetens yta är 3 274m 2 vilket innebär att det finns en total byggrätt om 655m 2. Byggnadsytan beräknas på byggnadens utvändiga fasadmått. Bygglovsansökan avslogs med följande argument: - Byggnaden skall utformas på ett sätt som är förenligt enligt PBL 9 kap 30 a) överensstämmer med detaljplanen. -Miljö- och byggnämnden konstaterar att överklagandet har inkommit i rätt tid. -Miljö- och byggnämnden vidhåller tidigare beslut 130 från , och översänder överklagan till Länsstyrelsen i Kronobergs län.

19 Miljö- och byggnämnden Meddelande 1.Skogsstyrelsen (SK300) beslut den strand- eller svämskog, vars gränser markerats i terrängen och angivits på karta ska utgöra ett biotopskyddsområde Råshult 1:5, Älmhult. 2.Skogsstyrelsen (SK301) beslut den mark med mycket gamla träd, vars gränser markerats i terrängen och angivits på karta ska utgöra ett biotopskyddsområde Råshult 1:5, Älmhult. 3.Skogsstyrelsen (SK302) beslut den strand- eller svämskog vars gränser markerats i terrängen och angivits på karta ska utgöra ett biotopskyddsområde Råshlt 1:5, Älmhult. 4.Länsstyrelsen beslut lämna bidrag med kr exkl. moms för ryggning av ladugårdens halmtak inom kulturreservat Råshult 2:1, Stenbrohlut, Älmhult. 5.Länsstyrelsen beslut tillstånd till ingrepp i fast fornlämning nr 458:2, en gårdstomt Eneryda 3:6, Älmhult. 6.Länsstyrelsen meddelande granskning av tillsynsplan och behovsutredning för 2012 och 2013, samt uppföljning av tillsyn 2011 och 2012 lst bedömer att tillsynen bedrivs systematiskt och på ett bra sätt. 7.Länsstyrelsen beslut överprövning ska ske av kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2013 att anta detaljplan för del av Bökhult 2:1 norr om Ekvägen. 8.Länsstyrelsen beslut ingen överprövning av miljö- och byggnämndens beslut att anta detaljplan för Hörda 3:121.

20 Miljö- och byggnämnden Information 1. Detaljplanen för förskolan norr om Ekvägen är överklagad av Stena samt fastighetsägaren till Eklunden 5. Länsstyrelsen har också beslutat göra en överprövning av planen. Föredragande: Mathias Karlsson

Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18)

Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18) Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 11 november kl. 13.30-16.30 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer