Miljö- och byggnämnden (14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter Sandberg (C) Roland Johansson (M), vice ordförande Göran Widing (M) Övriga deltagande Mathias Karlsson, förvaltningschef Lars Henriksson (C), ej tjänstgörande ersättare Elof Danielsson (M), ej tjänstgörande ersättare Anna Welander, byggnadsinspektör Elin Södersten, byggnadsinspektör Carina Tenngart Ivarsson, stadsarkitekt Marie Sandström, miljö- och hälsoskyddsinspektör 56 Helle Kröll Rasmussen, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Eva Dickner (Mp) Kommunhuset i Älmhult måndagen den 15 juni 2015 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Helle Kröll Rasmussen Ordförande... Tommy Lövquist (S) Organ Justerande... Eva Dickner (Mp) Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö- och byggnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Miljö- och byggförvaltningen Underskrift...

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (14) 49 Redovisning av delegeringsbeslut Miljö- och hälsoskyddsområdet: Bygg- och trafikfrågor: Beviljade bygglov DL Startbesked DST Slutbesked DSB Bostadsanpassning DBA Fastighetsförrättningar 6-7 Bakgrund Miljö- och byggnämnden har lämnat över sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordföranden och tjänstemän i enlighet med miljö- och byggnämndens delegeringsordning. Beslut som fattas av delegat redovisas på närmast efterföljande möte. -Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av ovan listade delegeringsbeslut.

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (14) 50 Dnr 2015 B0130 Ängen 11 Bygglov NN AB, NN, Växjö, inkom med ansökan om bygglov på blivande fastigheten Ängen 11, Älmhults kommun Bakgrund Bygglovet omfattar 12 st lägenheter fördelade på 4 st enplanshuskroppar, 8 st trerummare och 4 st tvårummare. Byggnaderna utförs med brutna pulpettak och fasader med trä och fibercementskivor. Fastigheten planeras som bostadsrättsförening. Vissa av köken är redovisade med mått som är baserade på svensk standard. Detta förutsätter att kökstillverkaren uppfyller svensk standards utförandekrav. På fastigheten, som ligger inom bostadsområdet Hagabo, är sophanteringen centralt placerad med så kallade Moloker Fastigheten är belägen inom Detaljplan D172. Inga avvikelser finns i ansökan mot den. Bygglov beviljas. Kontrollansvarig: NN Innan startbesked ska ett tekniskt samråd hållas (sökande kontaktar handläggare för tidsbokning minst 14 dagar före). För att erhålla startbesked ska följande handlingar inkomma och godkännas: Kontrollplan Nybyggnadskarta Brandskyddsdokumentation Detaljerad sektionsritning med dimensioner på bärande delar. Vatten och avloppsritning, utvändigt och invändigt Ventilationsritning Energiberäkning

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (14) Övriga upplysningar 1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit enligt punkt 5 nedan. 2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (PBL 9:43). 3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift (PBF 9:20). 4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 5) Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö- och byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16). Avgift: Faktura översänds senare Beslutet skickas till Sökande, Fastighetsägaren Bilaga Hur man överklagar

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (14) 51 Dnr 2015 B0164 Ängen 15 Bygglov NN AB, NN, Kristianstad, inkom med ansökan om bygglov på blivande fastigheten Ängen 15, Älmhults kommun Bakgrund Bygglovet omfattar 23 friliggande villor fördelade på 15 enplans- och 8 tvåplanshus. Byggnaderna utförs med brutna sadeltak/pulpettak och fasader med trä. Fastigheten planeras som friköpta villor. På fastigheten, som ligger inom bostadsområdet Hagabo, är sophanteringen centralt placerad med så kallade Moloker Fastigheten är belägen inom Detaljplan D172. Inga avvikelser finns i ansökan mot den. Bygglov beviljas. Kontrollansvarig: NN Innan startbesked ska ett tekniskt samråd hållas (sökande kontaktar handläggare för tidsbokning minst 14 dagar före). För att erhålla startbesked ska följande handlingar inkomma och godkännas: Kontrollplan Nybyggnadskarta Brandskyddsdokumentation Detaljerad sektionsritning med dimensioner på bärande delar. Vatten och avloppsritning, utvändigt och invändigt Ventilationsritning Energiberäkning för varje byggnadstyp

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (14) Övriga upplysningar 1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit enligt punkt 5 nedan. 2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (PBL 9:43). 3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift (PBF 9:20). 4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 5) Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö- och byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16). Avgift: 270+ Faktura översänds senare Beslutet skickas till Sökande Fastighetsägaren Bilaga Hur man överklagar

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (14) 52 Dnr 2015 B0159 Spettet 4 - Bygglov NN ABNN, Älmhult, inkom med ansökan om bygglov för fastigheten Spettet 4, Älmhults kommun Bakgrund Ansökan omfattar en industribyggnad om ca 5500 m 2 för fastigheten Spettet 4. Byggnadens tilltänkta placering sker inom planlagt område med tillhörande detaljplan D78 daterad Nybyggnationen strider mot gällande planbestämmelser genom att huset förses med en mindre byggnadsdel (3% av totalytan) som med sina 13 meter överskrider tillåten byggnadshöjd om 10 meter. Byggnadsdelens placering på fastigheten och i förhållande till övrig byggkropp anses optimerad och vid en eventuell tillbyggnad västerut klara byggnadshöjden. Överskridandet kan då anses som en liten avvikelse. Då byggnadens utformning i höjd och storlek är primär för verksamheten så är detaljprojektering med tillhörande A-ritningar för personaldel flyttade till för att erhålla startbesked. Dagvattenhantering kommer ske via befintligt infiltrationsdike. Bygglov beviljas. Kontrollansvarig: NN Innan startbesked ska ett tekniskt samråd hållas (sökande kontaktar handläggare för tidsbokning minst 14 dagar före). För att erhålla startbesked ska följande handlingar inkomma och godkännas: A-ritningar som visar personaldel i skala 1:100 som uppfyller gällande krav enligt BBR. Kontrollplan Brandskyddsdokumentation Detaljerad sektionsritning med dimensioner på bärande delar. Vatten och avloppsritning, utvändigt och invändigt Redovisning av dagvattenhanteringen Ventilationsritning Energiberäkning (gäller endast kontorsdel) Bullerutredning för verksamheten

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (14) Övriga upplysningar 1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk. Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit enligt punkt 5 nedan. 2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (PBL 9:43). 3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift (PBF 9:20). 4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21). 5) Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö- och byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16). Avgift: kr Faktura översänds senare Beslutet skickas till Sökande Fastighetsägaren Berörda grannar enligt följande: Froafälle 2:1 och Spaden 2. Bilaga Hur man överklagar

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (14) 53 Dnr 2015 B0179 Boön 1:5 - Förhandsbesked NN, NN, Eneryda, inkom med ansökan om förhandsbesked på fastigheten Boön 1:5, Älmhults kommun Bakgrund Den tilltänkta boplatsen är belägen på Boön 1:5 och ligger utanför detaljplanelagt område. Förhandsbesked kan alltså lämnas enligt PBL 9 kap. 17 Området för ansökan omfattar en yta om ca m2 och består mest av skogsmark. Tomtplatsen anses kunna uppfylla ytan som krävs för att även kunna anlägga erforderlig tillfartsväg, vatten och enskilt avlopp inom fastigheten. Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. -Förhandsbeskedet beviljas för en- och tvåfamiljshus Ansökan om bygglov skall göras inom två år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. Om inte ansökan gjorts inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Tillstånd som eventuellt kan krävas av Länsstyrelsen (t.ex fornlämningar, odlingsrösen etc.) ska sökande själv inhämta. Avgift: kr Faktura översänds senare Beslutet skickas till Sökande Fastighetsägaren Berörda grannar enligt följande: Kistiga 1:11 (2 st) Kistiga 1:13 (2 st) Kistiga 1:4, Lilla Boön 1:1 Boön 1:4 Bilaga Hur man överklagar

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (14) 54 Dnr 2014 B0230 Upphävande av Detaljplan för Staveryd 1:21 mm i Delary Syftet med att upphäva gällande detaljplan, Detaljplan för Staveryd 1:21 mm i Delary, (F7, laga kraft ), är att den blivit föråldrad och anses vara ett hinder för personer som vill bygga nytt eller göra förändringar i befintlig bebyggelse. Området kommer istället att ingå som ett av de områden som anses vara sammanhållen bebyggelse. Om- och tillbyggnader kan därefter regleras direkt i bygglov. Planförslaget har varit utsänt för samråd. Inkomna synpunkter redovisas i bilagd samrådsredogörelse. Enkelt planförfarande tillämpas enligt 5 kap 7 ÄPBL. Beslutsunderlag Bilagda planhandlingar: Plankarta, daterad Planbeskrivning, daterad Samrådsredogörelse, daterad att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på underrättelse enligt ÄPBL 5 kap 28.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (14) 55 Dnr 2014 B0461 Detaljplan för SÖDRA INDUSTRIOMRÅDET, del av fastigheten Älmhults-Slätthult 7:2 Denna del av fastigheten Älmhults-Slätthult 7:2 ligger söder om terminalområdet. Området är idag inte detaljplanelagt. Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av industri, lager och transportverksamheter inom planområdet i enlighet med översiktsplanen. Planen ger möjlighet till 12,6 ha industrimark och blir en fortsättning på redan planlagd industrimark i de södra delarna av Älmhults tätort. Intresse finns t.ex. från åkerier. I gällande översiktsplan, , ingår planområdet i ett utredningsområde för framtida industri/handel. I det pågående arbetet med en ny översiktsplan, samrådshandling , anges markanvändningen inom planområdet som utvecklingsområde för industri/verksamhetsområde. Kommunstyrelsen gav planuppdraget , 13. Planen ska hanteras i enlighet med lagändringar som träder i kraft den 1 jan 2015, handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap 7 och antas av Kommunfullmäktige i enlighet med 5 kap 27 plan och bygglagen. Beslutsunderlag Bilagda planhandlingar: Plankarta, daterad Planbeskrivning, daterad att ge Miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd och kungörelse enligt PBL 5 kap 11.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (14) 56 Dnr 2015 M0464 Strandskyddsdispens för ny byggnad Hallaryd 3:6 Bakgrund Kommunstyrelsen, tekniska förvaltningen, i Älmhults kommun har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av avloppsreningsverk på fastigheten Hallaryd 3:6. På fastigheten finns redan idag ett avloppsreningsverk, men det ska ersättas med ett nytt avloppsreningsverk i anslutning till det gamla verket. Fastigheten ligger vid Helge å, som har 100 meters strandskydd. Bedömning Den aktuella platsen ligger inom ett område som uppmärksammats i länets naturvårdsprogram och getts värdeklass 2, stora naturvärden, genom sina landskapsmässiga och biologiska värden samt dess betydelse för friluftslivet. Platsen besöktes , då följande noterades: Det nuvarande avloppsreningsverket ligger på platt mark med klippt gräsmatta. Nordväst om verket, på en höjd, finns stora, gamla tallar och ekar, vilka inte bedöms påverkas av nybyggnationen. Nordöst och sydöst om verket är vegetationen snårig och består mest av busk- och slyväxter såsom björk, rönn, salixväxter och hallon. Vid nybyggnationen behöver troligtvis viss avverkning ske, men bedöms sakna betydelse för strandskyddets syften. Förvaltningens bedömning är att nybyggnationen av avloppsreningsverket endast kommer att ha marginell inverkan på områdets livsmiljöer och att området där verket ska byggas redan är ianspråktaget. Dessutom bedömer förvaltningen att miljönyttan blir stor med det nya avloppsreningsverket, att det är ett angeläget allmänt intresse. Som skäl för strandskyddsdispens anger Kommunstyrelsen, tekniska förvaltningen, i Älmhults kommun 7 kap. 18 c punkt 1 miljöbalken (område som redan har tagits i anspråk) och 7 kap. 18 c punkt 5 (angeläget allmänt intresse). Miljö- och byggförvaltningen anser att skälen är tillämpbara i detta ärende. att bevilja Kommunstyrelsen, tekniska förvaltningen, i Älmhults kommun, , dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b för att på fastigheten Hallaryd 3:6 utföra en nybyggnad av avloppsreningsverk i enlighet med inlämnad ansökan.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (14) Beslutet sänds till Länsstyrelsen i Kronobergs län för bedömning om det ska överprövas (se nedan). Länsstyrelsen meddelar er resultatet av prövningen. Åtgärderna kan därför påbörjas först när sådant besked erhållits, om detta inte ändrar beslutet. Arbetet med åtgärderna ska påbörjats inom två år och avslutas inom fem år, annars förfaller strandskyddsdispensen. Avgift Faktura på avgiften för handläggning av dispensen på kr översänds separat. Om denna inte betalas i tid tas en påminnelseavgift ut på 60 kr. Avgiften tas ut med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige Överprövning I enlighet med miljöbalken 19 kap. 3 a översänds beslutet till Länsstyrelsen i Kronobergs län tillsammans med karta som visar anläggningens läge. Länsstyrelsen ska, inom tre veckor från den dag beslutet kom in till länsstyrelsen, ta ställning till om beslutet ska överprövas enligt miljöbalken 19 kap. 3 b. Om en överprövning ska göras innebär det att beslutet kan upphävas, få ändrade villkor eller ska gälla enligt ursprungligt beslut. Upplysning Det är fastighetsägarens ansvar att känna till eventuella fornlämningar på fastigheten, så att de inte skadas av misstag vid t.ex. markarbeten. För att ta reda på var det finns fornlämningar kan länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas. Om en okänd fornlämning påträffas i samband med grävarbeten måste arbetet omedelbart avbrytas och en anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Beslutet omfattar endast dispens från strandskyddsbestämmelserna. Det omfattar inte bygglov eller anmälan av miljöfarlig verksamhet, som krävs innan arbetet påbörjas. Bilaga: Hur man överklagar

14 Sammanträdesdatum Sida 14 (14) 57 Meddelande 1. Länsstyrelsen beslut Länsstyrelsen i kronobergs län godkänner efterbehandling för grustäkt på Åbogen 1:2.

Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18)

Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18) Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 11 november kl. 13.30-16.30 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer