Kriterier för landsbygdsutvecklingsbidrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kriterier för landsbygdsutvecklingsbidrag"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2018:149 Kristina Nyström (3) Kommunstyrelsen Kriterier för landsbygdsutvecklingsbidrag Förslag till beslut Kriterier för landsbygdsutvecklingsbidrag antas. Sammanfattning Kommunstyrelsen antog den 30 januari 2018, 6 en reviderad delegationsordning, där bland annat bidragsbeslut gällande landsbygdsutvecklingsbidrag fördes in. Beslutet innebar också att ett förslag på kriterier för bidrag till landsbygdsutveckling ska tas fram. Förslaget på kriterier för landsbygdsutvecklingsbidrag utgår ifrån nuvarande regler och praxis vid bedömning. Dock föreslås en begränsning av vilken verksamhet som kan stödjas, i syfte att inte finansiera verksamhet i strid mot lagen eller som strider mot demokratiska principer eller på ett uppenbart sätt motverkar kommunens strategiska mål, om att vara klimatsmart. Förslaget är framtaget efter samråd med det kommunala landsbygdsrådet. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen antog den 30 januari 2018, 6 en reviderad delegationsordning. För att skapa transparens, en god ekonomisk kontroll och rättssäkerhet avseende de bidrag som kommunstyrelsen lämnar till externa aktörer fördes fyra former av bidragsbeslut in i delegationsordningen, bland annat beslut om landsbygdsutvecklingsbidrag. Beslutet innebar också att kommunstyrelsen skulle ge kommunledningskontoret i uppdrag att efter samråd med landsbygdsrådet ge förslag på kriterier för bidrag till landsbygdsutveckling. Bakgrund till bidragets inrättande Kommunfullmäktige fastställde den 18 januari 2001, 10, styrdokumentet En landsbygdspolitik för Eskilstuna kommun med plan för landsbygdsutveckling. Utifrån önskemål från lokala utvecklingsgrupper om att en bygdepeng skulle införas, så fördes det in i planen att en översyn skulle göras kring hur ett kommunalt stöd för att underlätta start och arbete i bygdegrupper skulle kunna se ut. Av utredningen Kommunens bidrag till föreningar och organisationer KSKF:2004/10030 framgår att det från och med år 2003 funnits medel bidrag för landsbygdsutveckling. Att den inte lades samman med andra föreningsbidrag, beror på att kultur- och

2 Eskilstuna kommun (3) fritidsnämnden anser att det är främst en näringslivsfråga snarare än en fråga om kultur och fritid. Nuvarande regler för bidraget Nuvarande regler för bidraget är generellt hållna och innebär att olika typer av föreningar som verkar på landsbygden kan söka och beviljas max kronor per år för att stärka lokalt engagemang för utveckling av bygden. Bidraget får användas både för att täcka löpande kostnader och till speciella projekt eller utvecklingsinsatser. Dock har avslag gjorts för ansökningar från vägföreningar om bidrag till att sköta åtaganden som åligger föreningen. Vad går bidraget till Från och med 2012 har den maximala summan per ansökningsomgång varit kronor. Som exempel på vad stödet gått till kan nämnas: - Annonsering av landsbygds-lan - Ordnande av julmarknad - Administrativa utgifter för programblad, årsskrift och sockenkalender. - Firande av jubileum och tryck av bok - Arrangerande av barnkulturdagar, busstur för nyinflyttade - Utgivning av lokal telefonkatalog, föredrag om samfärdsel - Hemsida och informationsblad. - Kartläggning av vägar, stigar och hus samt framtagande av karta. - Öppet möte om seniorboende samt träff med föreningar och nyinflyttade. - Inskanning och arkivering av bland annat en stor torpinventering - Utbildning av aktiva inom digital arkivering och inom guidning - Underhåll av byggnader och inköp av inventarier - Byggande av lekplats och samlingspunkt Andra möjligheter för finansiering av landsbygdsutveckling Föreningar som söker finansiering för landsbygdsutveckling kan även vända sig till den lokala utvecklingsgruppen (LAG) inom Leader, som kan förmedla pengar från EU:s strukturfonder. Jordbruksverket kan även fördela pengar för landsbygdsutveckling inom ramen för de regionala landsbygdsprogrammen, som också finansieras av EU-medel. Det finns ytterligare andra stöd att söka, till exempel från Arvsfonden, Boverket eller andra aktörer. Kommunledningskontorets bedömning Kommunledningskontoret har vid landsbygdsrådets möte den 1 oktober 2019 samrått i frågan om regler för landsbygdsbidraget. Landsbygdsrådet anser att nuvarande utformning av bidraget är ändamålsenligt utifrån syftet, att låta de lokala utvecklingsgrupperna ha så stor påverkan på inriktningen av verksamheten som möjligt. Därför bör inga fler kriterier, utöver de mest grundläggande, införas. Förslaget på kriterier för bidraget utgår därför från nuvarande regler och praxis. Dock föreslås en begränsning av vilken verksamhet som kan stödjas, i syfte att inte finansiera verksamhet i strid mot lagen eller som strider mot demokratiska principer

3 Eskilstuna kommun (3) eller på ett uppenbart sätt motverkar kommunens strategiska mål, om att vara klimatsmart. Det innebär att bidrag inte lämnas till: - verksamhet som syftar till att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen. - verksamhet som innebär investeringar i fossil energi. - aktör som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna. Förutom landsbygdsutvecklingsbidraget så stöttar Eskilstuna kommunen utvecklingsinitiativ på landsbygden på andra sätt. Till exempel till genom andra former av föreningsbidrag, och att ge processtöd i utvecklingsprojekt inom ramen för Affärsplan Eskilstuna Landsbygd. Finansiering Förslaget innebär inga tillkommande kostnader. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Inga konsekvenser. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tommy Malm Kommundirektör Kristina Birath Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

4 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2018:149 Kristina Nyström (2) /Adressat/ Förslag på kriterier för landsbygdsutvecklingsbidrag Syfte och bakgrund Syftet med landsbygdsbidraget är att stimulera till närdemokrati och utveckling av landsbygden inom Eskilstuna kommun. Kriterier för landsbygdsutvecklingsbidrag Vilka kan söka? Lokala utvecklingsgrupper och föreningar i Eskilstuna kommun som är verksamma på landsbygden med målsättning att stimulera lokalt inflytande och samarbete och på sikt utveckla bygden. Utvecklingsgruppen ska vara en formellt bildad förening eller ingå som en del av en förening. För vad kan bidrag sökas? Landsbygdsbidraget kan sökas för att stärka lokalt engagemang för utveckling av bygden. Bidraget kan användas till att täcka administrativa kostnader som porto, hemsideutveckling, annonsering, materialkostnader, lokalhyra eller förtäring. Bidraget kan också sökas till speciella projekt eller utvecklingsinsatser i bygden. Bidraget kan avse arrangemang, marknadsföringsinsatser eller andra aktiviteter i syfte att utveckla bygden. Bidraget syftar dels till att stärka redan pågående utvecklingsarbete och dels till att stimulera nya initiativ. Begränsningar av bidraget Bidrag lämnas inte till: - verksamhet som syftar till att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen. - verksamhet som innebär investeringar i fossil energi. - aktör som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna.

5 Eskilstuna kommun (2) Maxbelopp Maxbelopp för ansökan är kronor per förening och år. Totalt kan max kronor beviljas per år. Om det totala ansökningsbeloppet överskrider kronor ska bidraget i första hand fördelas lika mellan alla bidragsberättigade sökande som sökt medel för löpande kostnader. Om någon ansökning gäller en särskild utvecklingsinsats kan avsteg göras, och denna ansökan beviljas ett högre belopp, i samråd med Eskilstuna kommuns landsbygdsråd. Ansökan och redovisning Ansökan om landsbygdsbidrag lämnas på särskild blankett. Observera att stöd endast betalas ut till föreningens officiera post- eller bankgirokonto. Redovisning av föreningens verksamhet lämnas i form av årsredovisning där mottaget belopp ska redovisas. Ytterligare krav på redovisning kan lämnas som villkor vid beviljandet av bidraget. Gällande lagstiftning och annan rättslig reglering Kommuners befogenheter regleras av kommunallagen (2017:725) och dess bestämmelser om kommunala kompetensen. Enligt kommunallagen får bidrag delas ut till föreningar som arbetar för lokalmedborgarnas allmänna intresse och har en särskild anknytning till kommunens geografiska område. Därtill ska alla ansökningar behandlas lika på objektiv grund. Vi gör Eskilstuna - tillsammans

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige den xx månad xx, 2016KS/0069 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Tjänsteskrivelse 2016-09 - 12 Handläggare Daniel Nilsson Utredningsenheten Diarienummer 2016KS/0069 Kommunstyrelsen Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Förslag till beslut 1. Policy

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIDRAG INOM LANDS- BYGDSUTVECKLING TILL UTVECKLINGSGRUPPER

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIDRAG INOM LANDS- BYGDSUTVECKLING TILL UTVECKLINGSGRUPPER Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument BIDRAG INOM LANDS- BYGDSUTVECKLING TILL UTVECKLINGSGRUPPER ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2018-03-01, 65 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2018-03-01

Läs mer

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Destination Eskilstuna AB

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Destination Eskilstuna AB Kommunstyrelsen 2018-10-16 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2018:375 Kristina Birath 016-710 51 56 1 (2) Kommunstyrelsen Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Förslag till beslut

Läs mer

Ansökan om dispens/tillstånd för utbyggnad av glasveranda vid caféet i Sundbyholms gästhamn Sundbyholm 2:1

Ansökan om dispens/tillstånd för utbyggnad av glasveranda vid caféet i Sundbyholms gästhamn Sundbyholm 2:1 Kommunstyrelsen 2017-02-20 Kommunledningskontoret Miljö- och Samhällsbyggnad KSKF/2017:134 Johan Forsberg 016-710 20 11 1 (2) Kommunstyrelsen Ansökan om dispens/tillstånd för utbyggnad av glasveranda vid

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Svar på motion upprätta en bostadsförmedling i Eskilstuna

Svar på motion upprätta en bostadsförmedling i Eskilstuna Kommunstyrelsen 2019-02-26 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2018:174 Kristina Nyström 016-710 80 58 1 (4) Kommunstyrelsen Svar på motion upprätta en bostadsförmedling i Eskilstuna

Läs mer

Handlingsplan. Den lokala överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Handlingsplan. Den lokala överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Handlingsplan Den lokala överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018-2023 Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post:

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-05 Sida 1(2) 44 Svar på motion Upprätta en bostadsförmedling i Eskilstuna (KSKF/2018:174) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras

Läs mer

228 Uppdragsavtal med Destination Eskilstuna AB (KSKF/2018:375)

228 Uppdragsavtal med Destination Eskilstuna AB (KSKF/2018:375) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-06 Sida 1(2) 228 Uppdragsavtal med Destination Eskilstuna AB (KSKF/2018:375) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Uppdragsavtalet mellan Eskilstuna kommun

Läs mer

Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar?

Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? Kommunstyrelsen 2017-11-02 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:277 Kristina Nyström 016-710 80 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? Förslag

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialtjänstens område

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialtjänstens område Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialtjänstens område Fastställt av: Socialnämnden Fastställt: 2017-09-25 109 (SN 2017/2753 10.10.2) Ansvar för revidering: Giltighetstid: Socialförvaltningen

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71)

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-03-01 Sida 1(2) 33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Beslut Förslag till

Läs mer

Kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet

Kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet Kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens

Läs mer

Bakgrund Föreslagna förändringar är beslutade av Eskilstuna Energi och Miljös samt Eskilstuna kommunföretags styrelser under våren 2017.

Bakgrund Föreslagna förändringar är beslutade av Eskilstuna Energi och Miljös samt Eskilstuna kommunföretags styrelser under våren 2017. Kommunstyrelsen 2017-09-07 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017:410 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till Förändring av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster,

Läs mer

343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277)

343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad.

Läs mer

343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277)

343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277) Kommunstyrelsen 2017-11-28 1(2) 343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad. Reservation Lotta Jonsson (KD)

Läs mer

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Skarelius Lille Mimmi Datum 2017-05-12 Diarienummer KSN-2017-1920 Kommunstyrelsen Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar

Läs mer

254 Organisation och struktur för Eskilstuna kommuns råd och beredningar från 2019 (KSKF/2018:431)

254 Organisation och struktur för Eskilstuna kommuns råd och beredningar från 2019 (KSKF/2018:431) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-27 Sida 1(2) 254 Organisation och struktur för Eskilstuna kommuns råd och beredningar från 2019 (KSKF/2018:431) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

176 Godkännande av kredit till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (KSKF/2016:459)

176 Godkännande av kredit till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (KSKF/2016:459) 1(3) 176 Godkännande av kredit till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (KSKF/2016:459) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen har rätt att genom sin internbank låna ut 82 miljoner

Läs mer

Beslut om tilldelning av stöd för bredbandsutbyggnad i Eskilstuna kommun Barva network AB

Beslut om tilldelning av stöd för bredbandsutbyggnad i Eskilstuna kommun Barva network AB Kommunstyrelsen 2017-04-04 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017:237 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen bredbandsutbyggnad i Eskilstuna kommun Barva network AB Förslag till

Läs mer

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512)

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(3) 271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till renhållningstaxa

Läs mer

Tillägg till gällande köpekontrakt, Valören 1

Tillägg till gällande köpekontrakt, Valören 1 Kommunstyrelsen 2018-05-14 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2017:97 Urban Svantesson 016-710 92 49 1 (2) Kommunstyrelsen Tillägg till gällande köpekontrakt, Valören 1 Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Jernmanufaktur

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Jernmanufaktur Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2017-11-20 Miljö och samhällsbyggnad Kristina Birath, 016-7105156 1 (2) Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Jernmanufaktur AB Förslag till

Läs mer

Ordförandebeslut i brådskande ärende Yttrande över remiss Boverkets rapport 2017:26 Altander, solcellspaneler och solfångare i PBL

Ordförandebeslut i brådskande ärende Yttrande över remiss Boverkets rapport 2017:26 Altander, solcellspaneler och solfångare i PBL Kommunstyrelsen 2018-01-24 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2017:589 Malai Bierfeldt 016-710 10 18 1 (2) Kommunstyrelsen Ordförandebeslut i brådskande ärende Yttrande över remiss Boverkets rapport

Läs mer

Förslag till nya regler för partistöd i Eskilstuna kommun

Förslag till nya regler för partistöd i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2017-11-16 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2017:638 Andreas Lindbom 016-710 54 80 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till nya regler för partistöd i Eskilstuna kommun Förslag till

Läs mer

137 Tillägg till gällande köpekontrakt, Valören 1 (KSKF/2017:97)

137 Tillägg till gällande köpekontrakt, Valören 1 (KSKF/2017:97) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-05-29 Sida 1(1) 137 Tillägg till gällande köpekontrakt, Valören 1 (KSKF/2017:97) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Tilläggsavtal till gällande

Läs mer

Lokal överenskommelse med föreningslivet 2018

Lokal överenskommelse med föreningslivet 2018 Lokal överenskommelse med föreningslivet 2018 Förslag på nya och reviderade åtaganden per 2017-10-17. Förslaget är utarbetat av föreningslivet och Uppsala kommun i samarbete 1 Lokal överenskommelse med

Läs mer

Lokal överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Lokal överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018 2023 Överenskommelse Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2)

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 192 Svar på medborgarförslag - Se till att Eskilstuna kommuns upphandlingskrav lever upp till den svenska djurskyddsslagstiftningen bl a genom att säkerställa att mejeriprodukter

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Låt barn/ungdomar få välja om de vill ha busskort eller pengar

Svar på medborgarförslag - Låt barn/ungdomar få välja om de vill ha busskort eller pengar Kommunstyrelsen 2018-03-02 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017:555 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Låt barn/ungdomar få välja om de vill

Läs mer

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2017-11-20 Miljö och samhällsbyggnad Kristina Birath, 016-7105156 1 (3) Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB Förslag

Läs mer

108 Yttrande över remiss Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (KSKF/2015:131)

108 Yttrande över remiss Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (KSKF/2015:131) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 108 Yttrande över remiss Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (KSKF/2015:131) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i Eskilstuna AB

Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i Eskilstuna AB Kommunstyrelsen 2016-05-27 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2016:365 Kristina Birath 1 (4) Kommunstyrelsen Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i Eskilstuna AB Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för kommunala föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun

Riktlinjer för kommunala föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Riktlinjer för kommunala föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-26, 108 1 Kommunala föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Malung-Sälens kommun vill främja ett gott

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (4) Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2019:157 Eva Lehto

Kommunstyrelsen 1 (4) Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2019:157 Eva Lehto Kommunstyrelsen 2019-05-08 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2019:157 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (4) Kommunstyrelsen Förslag om differentierat verksamhetsområde för de allmänna vattentjänster

Läs mer

Förslag till justeringar i riktlinjer för bidrag till ideella organisationer

Förslag till justeringar i riktlinjer för bidrag till ideella organisationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-13 1 (3) HSN 2016-4802 Handläggare: Amalia Vinogradova Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Förslag till justeringar i riktlinjer för bidrag

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Godkännande av Sörmlandstaxan

Godkännande av Sörmlandstaxan Kommunstyrelsen 2018-08-24 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2018:240 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (2) Kommunstyrelsen Godkännande av Sörmlandstaxan Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

84 Svar på medborgarförslag - Låt barn/ungdomar få välja om de vill ha busskort eller pengar (KSKF/2017:555)

84 Svar på medborgarförslag - Låt barn/ungdomar få välja om de vill ha busskort eller pengar (KSKF/2017:555) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(1) 84 Svar på medborgarförslag - Låt barn/ungdomar få välja om de vill ha busskort eller pengar (KSKF/2017:555) Beslut Förslag till

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-08-14 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2017:429 Andreas Lindbom 016-710 54 80 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande över promemorian - Anpassning av lagen (2001:183) om behandling

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Kommunal parkeringsövervakning

Kommunal parkeringsövervakning Kommunstyrelsen 2018-10-15 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2018:266 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (2) Kommunstyrelsen Kommunal parkeringsövervakning Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Policy för föreningsbidrag. Policy för föreningsbidrag

Policy för föreningsbidrag. Policy för föreningsbidrag Policy för föreningsbidrag Innehåll Policy för föreningsbidrag 3 Syfte 3 Definition av föreningsbidrag 3 Omfattning och beslutsstruktur 3 Bidragsberättigad förening 4 Grundläggande principer 4 Ansökningsförfarande

Läs mer

Svar på motion om att införa ett trygghetsbidrag

Svar på motion om att införa ett trygghetsbidrag Kommunstyrelsen 2019-02-04 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2018:327 Mattias Berglund 016-710 32 54 1 (5) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett trygghetsbidrag Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö

Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö 1 Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö Bakgrund Älvsjö stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till föreningar verksamma inom stadsdelsområdet utifrån beslutad budget. Stadsdelsförvaltningen handlägger

Läs mer

174 Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om Sörmlandstaxan (KSKF/2018:240)

174 Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om Sörmlandstaxan (KSKF/2018:240) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-09-11 Sida 1(2) 174 Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om Sörmlandstaxan (KSKF/2018:240) Beslut Förslag

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATION TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) SDN 2009-10-22 Handläggare: Elin Olaisson Telefon: 08 508 06 406 Till Bromma stadsdelsnämnd Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar

Läs mer

136 Svar på medborgarförslag - Anlägg en Hälsans stig i centrala Eskilstuna (KSKF/2015:552)

136 Svar på medborgarförslag - Anlägg en Hälsans stig i centrala Eskilstuna (KSKF/2015:552) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-05-31 Sida 1(2) 136 Svar på medborgarförslag - Anlägg en Hälsans stig i centrala Eskilstuna (KSKF/2015:552) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Välkomna. Presentation av Föreningsstödsystem 2018 för alla verksamma föreningar i Tingsryds kommun

Välkomna. Presentation av Föreningsstödsystem 2018 för alla verksamma föreningar i Tingsryds kommun Välkomna Presentation av Föreningsstödsystem 2018 för alla verksamma föreningar i Tingsryds kommun 2017-11-14 1 Nyheter Alla föreningsstöd/bidrag hanteras av samma avdelning. Man kan söka direkt via nätet.

Läs mer

Kulturnämndens Regler för Innovationsstöd för film och rörlig bild

Kulturnämndens Regler för Innovationsstöd för film och rörlig bild Kulturnämndens Regler för Innovationsstöd för film och rörlig bild Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens

Läs mer

50 Svar på motion om att införa trygghetsbidrag (KSKF/2018:327) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad.

50 Svar på motion om att införa trygghetsbidrag (KSKF/2018:327) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-05 Sida 1(3) 50 Svar på motion om att införa trygghetsbidrag (KSKF/2018:327) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad.

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

Regelverk för kulturnämndens bidrag

Regelverk för kulturnämndens bidrag www.katrineholm.se Regelverk för kulturnämndens bidrag 1 (8) Regelverk för kulturnämndens bidrag REGELVERK FÖR KULTURNÄMNDENS BIDRAG... 1 ALLMÄNNA VILLKOR... 2 GRUNDBIDRAG... 3 Vad kan stödet användas

Läs mer

24 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106)

24 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106) Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-12 Sida 1(2) 24 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Riktlinje för chef-

Läs mer

Beslut om tilläggsbelopp för vårterminen 2017 med anledning av dom

Beslut om tilläggsbelopp för vårterminen 2017 med anledning av dom Kommunstyrelsen 2018-05-28 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2018:251 Marita Skog 016-710 55 19 1 (2) Kommunstyrelsen Beslut om tilläggsbelopp för vårterminen 2017 med anledning av dom 8396-16 Förslag

Läs mer

Totalt föreslås 51 föreningar beviljas grund- och medlemsbidrag för 2019 till en totalsumma av kronor.

Totalt föreslås 51 föreningar beviljas grund- och medlemsbidrag för 2019 till en totalsumma av kronor. Tjänsteskrivelse 1 (7) Omsorgs- och äldreförvaltningen Christina Våleman 2018-11-14 Dnr ÄN 2018-488 Äldrenämnden Föreningsbidrag 2019 Förslag till beslut 1. Grundbidraget fastställs till 3000 kronor per

Läs mer

283 Godkännande av justering av priser i Mälardalstaxan (Movingo) (KSKF/2017:579)

283 Godkännande av justering av priser i Mälardalstaxan (Movingo) (KSKF/2017:579) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(1) 283 Godkännande av justering av priser i Mälardalstaxan (Movingo) (KSKF/2017:579) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunalförbundet

Läs mer

Svar på motion om webbaserad utbildning för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun

Svar på motion om webbaserad utbildning för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2017-11-02 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:364 Cecilia Boström 016-710 29 96 1 (4) Kommunstyrelsen Svar på motion om webbaserad utbildning för all personal som arbetar inom skolan

Läs mer

Mailis Carlsvärd och Liselotte Johansson har varit av bystämman utsedda revisorer för 2014 med Anita Larsson som ersättare.

Mailis Carlsvärd och Liselotte Johansson har varit av bystämman utsedda revisorer för 2014 med Anita Larsson som ersättare. Klockrike byråd Verksamhetsberättelse 2014 Om Klockrike byråd Klockrike byråd bildades 14 mars 2001. Klockrike byråd är ett partipolitiskt och religiöst neutralt nätverk för föreningar, verksamheter och

Läs mer

Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2019-01-29 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2019:41 Birgitta Berg 016-710 18 33 1 (2) Kommunstyrelsen Revidering av Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument BIDRAG FÖR KOSTNADSKRÄVANDE PROJEKT ÖVER 0,5 MNKR ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 146 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-09-29 ANSVAR

Läs mer

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer bidrag speciella ändamål, stycke 3.3.1 om driftsbidrag

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer bidrag speciella ändamål, stycke 3.3.1 om driftsbidrag VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-01-18 DNR FN 2013.007 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Revidering

Läs mer

Svar på motion - Bygg ut Mesta skola

Svar på motion - Bygg ut Mesta skola Kommunstyrelsen 2019-02-06 Kommunledningskontoret Miljö- och samhällsbyggnad KSKF/2018:331 Torsten Gustafsson 016-710 51 75 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion - Bygg ut Mesta skola Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Svar på motion - inför sopsaltning av gång- och cykelvägar

Svar på motion - inför sopsaltning av gång- och cykelvägar Kommunstyrelsen 2017-10-19 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:366 Kristina Nyström 016-710 80 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion - inför sopsaltning av gång- och cykelvägar

Läs mer

Regler för tillfälligt föreningsbidrag

Regler för tillfälligt föreningsbidrag Grästorps kommun Styrdokument Dnr 418/2017 Regler för tillfälligt föreningsbidrag Fastställd av kommunstyrelsen 2017-12-06, 330 Giltigt längt t.o.m 2018-12-31 Dokumentansvarig: Kommunchef 1(5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad BIDRAG Till föreningar med särskild social inriktning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad 2013-09-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Föreningsbidrag 3 2.1 Syftet

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö

Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö 1 Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö Fastställt av Älvsjö stadsdelsnämnd 2017- XX-XX Bakgrund Älvsjö stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till föreningar verksamma inom stadsdelsområdet utifrån

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

95 Riktlinjer för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare mandatperioden (KSKF/2016:162)

95 Riktlinjer för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare mandatperioden (KSKF/2016:162) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-05-10 Sida 1(2) 95 Riktlinjer för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare mandatperioden 2015-2018 (KSKF/2016:162) Beslut

Läs mer

86 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106)

86 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-30 Sida 1(1) 86 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Riktlinje för chef- och ledarskap i

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialtjänstens område

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialtjänstens område TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Sara Andersson Mottagare Socialnämnden Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialtjänstens område Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag

Läs mer

Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun

Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Ledningsstaben Birgitta Berg, 016-710 18 33 2016-12-06 KSKF/2016:593 1 (3) Kommunstyrelsen Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun

Läs mer

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544)

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Kommunstyrelsen 2016-04-12 1(3) 71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Reservation Niklas Frykman

Läs mer

Utvecklingsprojekt Social hållbarhet - ansökningsperiod 1 april 2017

Utvecklingsprojekt Social hållbarhet - ansökningsperiod 1 april 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Ahlgren 2017-04-10 KS 2017/0378 50065 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utvecklingsprojekt Social hållbarhet - ansökningsperiod 1 april 2017 Förslag

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 30 januari 2018, klockan 15: Protokollsjustering I tur att justera är Ingrid Sermeno Escobar (-)

Dag och tid Tisdagen den 30 januari 2018, klockan 15: Protokollsjustering I tur att justera är Ingrid Sermeno Escobar (-) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2018-01-24 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 30 januari 2018, klockan 15:00 Plats Rinmansalen, stadshuset 1. Protokollsjustering I tur att justera är Ingrid

Läs mer

Avgifter för turer med kanalbåten m/s S:t Olof

Avgifter för turer med kanalbåten m/s S:t Olof Kommunstyrelsen 2018-04-25 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2018:167 Mattias Berglund 016-710 32 54 1 (2) Kommunstyrelsen Avgifter för turer med kanalbåten m/s S:t Olof Förslag till beslut Förslag till

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

IT- och informationsavdelningen. Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Sponsring

IT- och informationsavdelningen. Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Sponsring IT- och informationsavdelningen Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS 2014-11-05 Reviderad: KS 2016-04-06 RIKTLINJE Sponsring Sponsring 2/5 Generella kriterier... 3 Ansökan... 3 Kriterier vid bedömning...

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

300 Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Jernmanufaktur AB (KSKF/2017:648)

300 Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Jernmanufaktur AB (KSKF/2017:648) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 300 Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Jernmanufaktur AB (KSKF/2017:648) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun

Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2018-02-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2018:53 Birgitta Berg 016-710 18 33 1 (2) Kommunstyrelsen Instruktion för kommundirektören i Eskilstuna kommun Förslag till

Läs mer

Svar på av Sweroc AB utskickat samråd gällande bergtäkt Hugelsta

Svar på av Sweroc AB utskickat samråd gällande bergtäkt Hugelsta Kommunstyrelsen 2019-04-24 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2019:138 Karin Israelsson, 016-710 39 38 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på av Sweroc AB utskickat samråd gällande bergtäkt Hugelsta Förslag

Läs mer

Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde

Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde RIKTLINJE Bidrag till organisationer inom arbets-och företagsnämndens ansvarsområde Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag till organisationer som är verksamma

Läs mer

Svar på medborgarförslag 2013:02 ang vargens utbredande KS-2013/122

Svar på medborgarförslag 2013:02 ang vargens utbredande KS-2013/122 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/122 2013-04-25 Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag 2013:02 ang vargens utbredande KS-2013/122 Förslag till

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

Sammanträdesdatum Förslag till EU-strategi för Sala kommun

Sammanträdesdatum Förslag till EU-strategi för Sala kommun "'"'I..,..,.....,... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET Sammanträdesdatum 2016-05-03 10 (14) 87 Förslag till EU-strategi för Sala kommun INLEDNING Dnr 2016/589 Förslag till EU-strategi

Läs mer

Revidering av taxa för alkohollagens, tobakslagens och lagen om receptfria läkemedels tillämpningsområde

Revidering av taxa för alkohollagens, tobakslagens och lagen om receptfria läkemedels tillämpningsområde Kommunstyrelsen 2016-11-07 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2016:601 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (2) Kommunstyrelsen Revidering av taxa för alkohollagens, tobakslagens och lagen om receptfria

Läs mer