Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 16 april 2008, klockan :30. Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 16 april 2008, klockan 8.00 16:30. Beslutande"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 16 april 2008, klockan :30 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman (c) Per-Erik Norlin(s) Jan-Gunnar Eliasson (s) Folke Jonsson (s) Patrik Högfelt (fp) Mats Hansson (m) Ingemar Bäckman (kd) Övriga närvarande Peder Koldeus, kommunchef Jonas Olsson, kommunsekr Christer Pettersson, 47, 48, 82 Anders Magnusson, Söderberg & Partners, 82 Peter Lindroth och Ronny Svensson, SmåKom, 82 Waldis Pettersson, 82 Justerande Per-Erik Norlin (s) Plats och tid Kommunkontoret, måndag den 21 april 2008, kl. 12:00 för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Jonas Olsson Martin Carling (c) Per-Erik Norlin (s) ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsens prot är justerat Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift Tillkännages genom anslag.

2 47 Årsredovisning 2007 Dals-Eds kommun - Bokslut, Dnr Ekonomichefen informerar om årsredovisning Bokslutet visar ett resultat på ca + 4,4 miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 2,4 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats i budgeten. Det s.k. balanskravet (Kommunallagen 8 kap 5 ) tillämpades för första gången i bokslut Kommunens intäkter får härigenom inte understiga kostnaderna. Resultatet för 2007 medför inget balanskravsproblem för kommunen. - Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslaget till årsredovisning 2007 för Dals-Eds kommun och att årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Ek.chef f v b till revisorerna KF 28 maj (48)

3 48 Budgetramar planer , Dnr Kommunstyrelsen behandlar förslag till riktlinjer och ramar för perioden Förslaget föreligger. Ekonomichefen informerar. - Kommunstyrelsen tar del av underlag för förslag till Årsbudget 2009 samt planer och beslutar följande: Uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att genomföra en översyn av målen, då särskilt följande delar: pensionsåtgärder, arbetslöshet, sjuktalen, energimätning, och inkomma med förslag inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj Uppdrar till socialnämnden och fokusnämnden att inkomma med analys och åtgärdsförslag avseende möjligheter till besparingar samt samordningsmöjligheter mellan nämnderna i syfte att bl.a. begränsa tillkommande anslagsbehov för institutionsplaceringar inom IFO. Nämnder och styrelser har att inkomma med detaljredovisning av investeringsbehoven. Med anledning av ansenliga anslagsminskningar framåt till följd av resursfördelningsmodellen har fokusnämnden och socialnämnden att redovisa inriktning av tänkta anpassningsåtgärder. Riktat anslag med 0,5 miljoner kr. avseende fokusnämnden upptas inte, istället utökas kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter med 0,5 miljoner kr. I övrigt godkänner kommunstyrelsen förslag till riktlinjer och ramar. Nämnder och styrelser har att inlämna yttrande till kommunstyrelsen senast den 9 maj Gemensamt politiskt gruppmöte äger rum den 12 maj. 3(48)

4 forts. 48 Ärendet tas upp till ny behandling vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj Ksau Ek.chef Samtliga partigrupper KS 14 maj. 4(48)

5 49 Årsredovisning 2007 för Hjalmar och Selma Martinssons fond m.fl., 1904Dnr Förslag till årsredovisning 2007 föreligger avseende Christina Johanssons fond, Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond, Ingeborg Johanssons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden. - Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till årsredovisning för 2007 avseende Christina Johanssons fond, Hjalmar och Selma Martinssons fond, Hulda Kristina Norgrens fond, Ingeborg Johanssons fond, Skolsamfonden samt Sociala samfonden. Ek.chef KF 5(48)

6 50 Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons Hjälpfond, Dnr Förslag till årsredovisning 2007 föreligger avseende Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons hjälpfond. Inga utdelningar har skett under året. Styrelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning. - Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna förslag till årsredovisning 2007 för Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons hjälpfond. Ek.chef KF 6(48)

7 51 Årsredovisning 2007 Stiftelsen Hugo Berglunds Donation, Dnr Förslag till årsredovisning 2007 föreligger avseende Hugo Berglunds donation. Styrelsen har för sin del godkänt förslaget till årsredovisning. - ar att för sin del godkänna förslag till årsredovisning 2007 avseende Hugo Berglunds donation. Ek.chef KF 7(48)

8 52 Befullmäktigande av ombud till Edshus AB, Dnr Ärendet utgår i avvaktan på årsredovisning. 8(48)

9 53 Folkhälsoplan Dals-Eds Kommun 2008, Dnr Förslag till folkhälsoplan 2008, som är en omarbetad version av den tidigare planen , föreligger. Folkhälsoarbetet har barn och ungdomar som prioriterad målgrupp. Miljö- och folkhälsoforum har angivit fyra områden som skall stå i fokus: fysisk aktivitet, kost, alkohol/tobak/droger samt demokrati/delaktighet. Dessutom finns psykisk hälsa/ohälsa i alla åldrar med som ett prioriterat målområde. Folkhälsoplan 2008 är godkänd i Miljö- och folkhälsoforum Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till Folkhälsoplan KF (48)

10 54 Inbjudan att lämna synpunkter på promemorian - Från sjukersättning till arbete, Dnr Sammanfattning Promemoria - Från sjukförsäkring till arbete inkom från socialdepartementet med inbjudan om att lämna remissvar senast den 16 april Förslaget syftar till att stimulera fler personer, med icke tidsbegränsad sjukersättning, att pröva på att arbeta samtidigt som en stor del av den ekonomiska tryggheten skall bibehållas. Kommunstyrelsen beslutade , att bordlägga ärendet med hänvisning till att mer tid för inläsning av materialet krävs. Beslutsunderlag Promemoria socialdepartementet, Från sjukersättning till arbete Personalkontoret, tjänsteskrivelse och förslag till remissvar Yrkanden Folke Jonsson (s): att Dals-Eds kommun avslår föreliggande förslag Mats Hansson (m): att Dals-Eds kommun ställer sig positiva till förslaget Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hanssons yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Hanssons yrkande. Nej-röst för bifall till Jonssons yrkande. 10(48)

11 Forts. 54 Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för Hanssons yrkande mot 3 nej-röster för Jonssons yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Hanssons yrkande. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja- röst Nej-röst Martin Carling (c) X Anders Johannesson (c) X Gösta Schagerholm (c) X Stig Edman (c) X Per-Erik Norlin (s) X Jan-Gunnar Eliasson (s) X Folke Jonsson (s) X Patrik Högfelt (fp) X Mats Hansson (m) X Ingemar Bäckman (kd) X Summa 7 3 Avstår från att rösta - ar att Dals-Eds kommun ställer sig positiva till förslaget. Reservationer Folke Jonsson (s), Jan-Gunnar Eliasson (s) och Per-Erik Norlin (s) reserverar sig mot beslutet. Socialdepartementet 11(48)

12 55 Ansökan om förhandsbesked fritidshus Nössemark-Strand 1:10, Dnr Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus på fastigheten Nössemark-Strand 1:10. Tidigare har ansökan om förhandsbesked inlämnats för sex fritidshus, som kommunstyrelsen har beslutat att pröva i samband med arbetet med fördjupad översiktsplan i Nössemark. Förhandsbeskedet omfattar följande prövning: - Markens lämplighet - Lämplighet med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen (PBL 3:1) - Lämplighet i förhållande till inverkan på trafiksäkerhet och risken för fara eller betydande olägenhet för omgivningen och inverkan på grundvattnet (PBL 3:2). - Bedömning av tomtens utformning (PBL 3:15). - Bedömning av överensstämmelse med intentionerna i kommunens översiktsplan. Beslutsunderlag Kommunarkitekt, tjänsteskrivelse, Dalslands miljökontor, yttrande, Vägverket, yttrande, inkom Underrättelser berörda grannar: Sparsnäs 1:83- inget yttrande inom föreskriven tid Sparsnäs 1:84- yttrande inkom Sparsnäs 1:79- inget yttrande inom föreskriven tid Sparsnäs 1:82- inget yttrande inom föreskriven tid Kommunstyrelsen , 8 Byggutskottet , 27 Yrkanden Folke Jonsson (s): att positivt förhandsbesked beviljas. Gösta Schagerholm (c): att kommunstyrelsen beslutar att den föreslagna fritidshusbebyggelsen bör prövas positivt i samband med arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Nössemark, samt påpeka att det är angeläget att arbetet med den fördjupade översiktsplanen i Nössemark återupptas snarast. Ajournering 8:30 8:45 12(48)

13 forts. 55 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jonssons yrkande. - Kommunstyrelsen beslutar: att med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 34 bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. fritidshus på fastigheten Nössemark-Strand 1:10. att ytterligare eventuella ansökningar gällande förhandsbesked i det aktuella området bör prövas i samband med arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Nössemark. Upplysningar till sökanden Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för detta beslut. Tillstånd erfordras för ny avloppsanläggning. Ansökan lämnas till Dalslands miljökontor, Box 19, ED. Vägverkets yttrande skall beaktas. Avgift: 2025 kr (faktureras separat) Plan- och byggkontoret 13(48)

14 56 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 1-3 st fritidshus, Sparsnäs 1:79, Dnr Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 1-3 st. fritidshus på fastigheten Sparsnäs 1:79. Förhandsbeskedet omfattar följande prövning: - Markens lämplighet (PBL 2 kap) - Lämplighet med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen (PBL 3:1) - Lämplighet i förhållande till inverkan på trafiksäkerhet och risken för fara eller betydande olägenhet för omgivningen och inverkan på grundvattnet (PBL 3:2). - Bedömning av tomtens utformning (PBL 3:15). - Bedömning av överensstämmelse med intentionerna i kommunens översiktsplan. Beslutsunderlag Kommunarkitekt, tjänsteskrivelse, Dalslands miljökontor, yttrande, Vägverket, yttrande, inkom Underrättelser berörda grannar: Sparsnäs 1:83- inget yttrande inom föreskriven tid Sparsnäs 1:84- yttrande inkom Sparsnäs 1:79- inget yttrande inom föreskriven tid Sparsnäs 1:82- inget yttrande inom föreskriven tid Kommunstyrelsen , 8 Byggutskottet , 29 Yrkanden Folke Jonsson (s): att positivt förhandsbesked beviljas. Gösta Schagerholm (c): att kommunstyrelsen beslutar att den föreslagna fritidshusbebyggelsen bör prövas positivt i samband med arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Nössemark, samt påpeka att det är angeläget att arbetet med den fördjupade översiktsplanen i Nössemark återupptas snarast. 14(48)

15 forts. 56 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jonssons yrkande. - Kommunstyrelsen beslutar: att med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 34 bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. fritidshus på fastigheten Sparsnäs 1:79. att ytterligare eventuella ansökningar gällande förhandsbesked i det aktuella området bör prövas i samband med arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Nössemark. Upplysningar till sökanden Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för detta beslut. Tillstånd erfordras för ny avloppsanläggning. Ansökan lämnas till Dalslands miljökontor, Box 19, ED. Vägverkets yttrande skall beaktas. Avgift: 2025 kr (faktureras separat) Plan- och byggkontoret 15(48)

16 57 Detaljplan för Ed 4:41 (G:a Möbelkompaniet), Dnr Alla detaljplaner skall behovsbedömas för att avgöra om en miljöbedömning måste göras. Frågeställningen utgår från följande: medför planens genomförande en betydande miljöpåverkan? Om man svarar ja på frågan skall en miljöbedömning av planen göras. Om man kan svara nej på frågan inarbetas miljöfrågor i planbeskrivningen. Kommunens beslut i frågan skall samrådas med länsstyrelsen. Fastighetsägaren till Ed 4:41 har ansökt om att göra en ny detaljplan för fastigheten. Gällande plan medger rätt för ett friliggande bostadshus med 1-2 lägenheter. För närvarande finns 4 st. lägenheter och i övrigt finns i fastigheten lokaler som haft varierande användning. Syftet med planändringen är att bygga om lokalerna till ca 14 st. mindre lägenheter. Planförslaget har varit ute på samråd. Inkomna yttrande skall sammanställas i särskilt utlåtande. Planförslaget handläggs som enkelt planförfarande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kommunarkitekt, , behovsbedömning (miljöbedömning). Tjänsteskrivelse kommunarkitekt, , yttrande sakägare och Länsstyrelsen Planbeskrivning, Byggutskottet, Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen för Ed 4:41 inte medför någon betydande miljöpåverkan. - Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för Ed 4:41 Kommunarkitekt 16(48)

17 58 Kampanj - Störa langningen - i Västra Götalands län 2008, Dnr Kampanj - Störa langningen är ett projekt initierad av Länsstyrelsen i Västra Götaland men inleddes som ett pilotprojekt i Kalmar Störa langningen är en kampanj som syftar till att motverka illegal alkoholdistribution samt alkoholbruk och en tidig alkoholdebut hos unga. Kampanjen pågår i Västra Götalandsregionen under vecka och anordnas i samarbete mellan bland annat polis, vägverk, länsstyrelse och kommuner. Kampanjen innebär att planscher sätts upp med ett budskap mot langning samt med ett telefonnummer till polisen. Polisen har en särskild tipstelefon som är bemannad under de aktuella veckorna. Miljö- och Folkhälsoforum ansvarar för eventuell uppsättning av affischer samt kostnader i samband med kampanjen. En intresseanmälan för deltagande i kampanjen är redan inlämnad till samordnare Lennart Rådenmark på Länsstyrelsen Västra Götaland. Tjänsteskrivelse från folkhälsosamordnare föreligger - Dals-Eds kommun deltar i kampanjen Störa langningen och har planscher uppsatta under vecka Folkhälsosamordnare f.v.b. till Länsstyrelsen MFF 17(48)

18 59 Arbetsgrupp i Ungdomsfrågor, Dnr Dals-Eds kommun har i dagsläget ingen permanent lokal för ungdomsgård. Fokusnämnden har beslutat att utreda två alternativ för ungdomsgård, dels nuvarande bowlinghall och dels Hagaskolan. Flertalet ungdomar som deltog vid ungdomskonferens i höstas har förordat nuvarande bowlinghall som permanent lösning på ungdomsgård. Kostnaden för att iordningsställa nuvarande bowlinghall har utretts av fastighetsingenjör. Kostnaden beräknas uppgå till 550 tkr och till detta tillkommer kostnader för inventarier. Fokusnämnden föreslår i beslut att nuvarande bowlinghall iordningsställs till ungdomsgård, när bowlingen planeras flytta till andra lokaler. Förslag lämnas även om att ungdomar och berörd personal skall göras delaktiga i planering och inredning av lokalerna. Finansiering: 300 tkr- återställning av lokaler 250 tkr- investering KS ordf. informerar även om att det nybildade ungdomsrådet haft ett första möte. - Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med fokusnämndens förslag, att upplåta nuvarande bowlinghallens lokal till ungdomsgård, under förutsättning dels att nuvarande bowlinghall flyttas till Jordbrons företagshotell och dels att fokusnämnden inkommer med ett underlag om kostnadsberäkning för verksamheten samt dess utformning innan slutgiltigt beslut fattas i ärendet. - Kommunstyrelsen beslutar att ungdomsrådet skall vara delaktiga i utformningen av verksamheten i ungdomsgården. - Finansiering: 550 tkr för återställning av lokaler och investering. För återställning av lokaler nyttjas 300 tkr som avsatts i bokslut För investering omdisponeras ur kommunstyrelsens investeringsbudget 200 tkr från kommunstyrelsens objektsreserv samt 50 tkr från projekt kommunkontor inventarier. Fokusnämnden Ek.chef 18(48)

19 60 Remiss - Utredning om församlingssammanslagning, Dals-Ed, Dnr Stiftskyrkan i Karlstad har inkommit med remiss för yttrande avseende förslag om ändring i församlingsindelning när det gäller Dals-Eds, Håbols, Nössemarks, Rölanda, Gesäter och Töftedals församlingar. Fråga om ändrad församlingsindelning i Dals-Eds pastorat har aktualiserats vid ett flertal tillfällen under senare år med anledning av det minskade befolkningsunderlaget hölls en överläggning med ordförandena i kyrkoråden och kyrkonämnden samt med kyrkoherden som resulterade i att stiftskansliet skall göra en utredning syftande till en annan församlingsindelning. Stiftskyrkan har i sin remiss inkommit med tre modeller för ändrad församlingsindelning inom Dals-Eds pastorat. Modell 1, en församling av det nuvarande pastoratet. Modell 2, innebär att pastoratet består av två församlingar: - Dals-Ed, Nössemark och Håbol - Rölanda, Gesäter och Töftedal Modell 3, Tre församlingar: - Dals-Ed och Håbol - Rölanda, Gesäter och Töftedal - Nössemark - Kommunstyrelsen tar del av föreliggande utredning och tackar för möjligheten att lämna remissvar men avstår från att inkomma med synpunkter avseende ändrad församlingsindelning inom Dals-Eds pastorat. Svenska kyrkan, Karlstads stift 19(48)

20 61 Motion - Beträffande brist på lägenheter i Dals-Ed, Dnr Motion från Folke Jonsson (s) inkom Beträffande brist på lägenheter i Dals Ed. Med bakgrund av den positiva utvecklingen av nyanställningar som är på gång bland företagen i Ed och inte minst på Sykes där många ungdomar kommer att få ett arbete. Vidare med den utveckling som är på gång vid utbildningscentrat Utsikten är det även här ett måste att skapa ett enkelt, billigt och bra boende. Det måste till ungdomslägenheter med det snaraste som blir i den prisklassen att ungdomar har råd att bo i dem. Vi från Socialdemokraterna vill med denna motion se till att något händer och som är ett måste för en positiv utveckling i kommunen. Föreslår därför att lämpliga ungdomslägenheter med ett enkelt och bra boende byggs för att täcka det behov som vi vet föreligger i ovan berörda exempel. att omgående kommunstyrelsen/kommunfullmäktige uppdrar till kommunens eget bostadsföretag att utreda tänkbara alternativ och med det snaraste redovisa ett resultat. Kommunfullmäktige har , 134, remitterat motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i beslut överlämnat motionen till arbetsutskottet för fortsatt handläggning. Vid en presidieträff angående bostadssituationen i kommunen utsågs en arbetsgrupp med uppgift att arbeta fram kortsiktiga- och långsiktiga lösningar på bostadsbristen i kommunen för främst yngre personer. Bostadsgruppen, bestående av Ksau, kommunchef, VD samt ekonom för Edshus, har kartlagt behov samt alternativa lösningar på kort- och lång sikt. Kommunchef informerar i ärendet. Beslutsunderlag Bostadsgruppen, minnesanteckningar Kommunstyrelsens arbetsutskott (48)

21 forts att uppdra åt ekonomichef och VD Edshus att förhandla med Hotell Dalsland om att hyra 18 st. lägenheter under ett år. Beslutsförslag Kommunfullmäktige beslutar: - att föreslå Edshus att köpa och genomföra upphandling avseende ombyggnation av Gamla möbelkompaniet. - att fokusnämnden fortsätter processen med lokalöversyn för sina verksamheter. - att motion Beträffande brist på lägenheter i Dals-Ed genom ovanstående beslut, anses besvarad. KF Ek.chef VD Edshus 21(48)

22 62 Ansökan om bidrag - lönebidragstjänst, Dnr Ansökan har inkommit från Rölanda IF om bidrag för att anställa ytterligare en person med hjälp av lönebidrag i föreningen. Tjänsten skal utföra vissa sysslor som inte den nuvarande anställde personen kan utföra för tillfället och i ansökan finns även förslag om att tjänsten även skulle kunna utföra andra arbetsuppgifter inom kultur och fritid i kommunen. Ansökan avser 10 % av den totala lönekostnaden upp till 16700kr/månad. Tjänsteskrivelse från AME- chef föreligger. Två alternativ i beslutsförslaget föreslås: Alt 1. Bevilja Rölanda IF bidrag med 10 % av lönekostnaden för en heltidstjänst upp till kr/månad under en sjumånaders period under år 2008 då det framförallt är mellan mars-september som den större delen av planskötselarbetet pågår. Alt 2. Bevilja Rölanda IF bidrag för en tolvmånadersperiod vilket innebär att man behöver skjuta till kronor till befintlig budget för lönebidrag. - Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med alt. 1, bevilja Rölanda IF bidrag med 10 % av lönekostnaden för en heltidstjänst upp till kr/månad under en sjumånaders period under år AME- chef 22(48)

23 63 Projekt - Barnens Gränsland, Dnr Inbjudan har inkommit från projektledare för Barnens Gränsland angående deltagande i projektet. Kring Barnens Gränsland finns en projektplan och medverkande kommuner är Årjäng, Säffle samt inre Östfold på norska sidan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade uppdra åt planeringssekreterare att studera projektet Barnens Gränsland för mer information. Tjänsteskrivelse från planeringssekreterare föreligger. - Kommunstyrelsen beslutar att tacka för inbjudan om deltagande i projektet Barnens Gränsland men för närvarande finns inte möjlighet för kommunen att delfinansiera med kr via kontanta medel. Projektledare Barnens Gränsland 23(48)

24 64 Planarbete i Dals-Eds kommun 2008, Dnr Vid kommunstyrelsens arbetsutskott beslutas att under år 2008 prioritera FÖP Nössemark samt uppdra åt kommunarkitekt Helena Carling att till Ksau sammanträde inkomma med ett förslag till prioritering avseende det övriga planarbetet i Dals-Eds kommun utifrån de resurser som finns tillgängliga. Kommunarkitekt Helena Carling har lämnat förslag till prioritering avseende planarbetet i Dals-Eds kommun under år 2008 med beräknade kostnader. Förslaget utgår ifrån nuvarande förutsättningar samt utifrån ytterligare personalresurser i form av projektanställning under år 2008 i syfte att möjliggöra ytterligare projekt inom planarbetet. I underlaget för planarbetet i Dals-Eds kommun finns även centrumplanen som en del och möjlig nybebyggelse enligt gällande plan. Vissa tomter inom centrum, som sjöstugetomten, är inte möjliga att bebygga med enkelt planförfarande varför det behöver upprättas program och samråd för marken. Kommunarkitekt har tagit fram förslag om underlag för ett planprogram avseende sjöstugetomten som tillsänts partigrupperna och som skall behandlas på Kommunstyrelsens arbetsutskott En temakväll kring Centrumutveckling i Ed med fokus på sjöstugetomten för förtroendevalda har även genomförts Kommunstyrelsen beslutar att under år 2008 projektanställa en heltidstjänst som planarkitekt under perioden juni-december med finansiering via ansvar 2180 kommunarkitekt, verksamhet 2011 planverksamhet. Anslag för bygglovsintäkter höjs med kr. (ansvar 2181 vht 2904 byggnadskontor) och Ansvar 2180 vht 2011 förstärks med kr. Därutöver överförs anslag för personalkostnader med kr. från Ansvar 2181, vht 2904 till ansvar 2180 vht En reviderad prioriteringslista avseende planarbetet i Dals-Eds kommun 2008 skall tas fram och presenteras inför kommunstyrelsen under förutsättning att erforderliga beslut fattas om projektanställning. Plan- och byggkontoret Kommunarkitekt Ek.chef 24(48)

25 65 Motion - omgående prioritering av översiktsplanen för byggande i Nössemark, Dnr Folke Jonsson (s) inkom med motion Omgående prioritering av översiktsplanen för byggande i Nössemark. Det är mycket på gång i Nössemark när det gäller byggandet. Flera vill bygga såväl för fast boende som fritidshus. Under lång tid har översiktsplanen ej arbetats med. Brist på medel att förverkliga det hela föreligger. Det hela är till synes en prioriteringsfråga. Enligt min och mångas uppfattning är det av yttersta vikt att resurser sätts in för att tillmötesgå det behov som finns i Nössemark att göra det möjligt att täcka behovet med tomtmark för fast boende som fritidsboende. Det gynnar såväl Nössemark som kommunen i sin helhet. Även med tanke på att förverkliga en öppnad matbutik är det också ett måste. Föreslår därför att kommunstyrelsen omgående prioriterar och startar upp arbetet med fördjupningen av översiktsplanen i Nössemark inom närmaste månaden och anlitar en konsult. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare behandling. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott , om att prioritera FÖP Nössemark i planarbetet år 2008 för Dals-Eds kommun, anse motionen besvarad. KF (48)

26 66 Cirkulär 08:20 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Dnr Rekommendation till beslut avseende Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har inkommit Tjänstekrivelse med förslag till beslut från personalsekreterare föreligger. - Kommunstyrelsen beslutar att med tillämpning från och med : Dals-Eds kommun antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse 07 samt att efter framställan från respektive arbetstagarorgansiationer teckna lokalt kollektivavtal - LOK 07 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Personalsekreterare f.v.b. 26(48)

27 67 Värmeanläggning "Jordbrons företagshotell" mm, Dnr Under 2007 har fastigheten genomgått en del renovering i form av att den fått nytt tak samt att fasaden delvis renoverats. Vissa förberedande arbeten har även påbörjats inför byggande av ny bowlinghall. För närvarande finns dock inget fungerande värmesystem i fastigheten Jordbrons företagshotell vilket fr.o.m. hösten 2008 behöver vara åtgärdat. Att ha kvar oljeuppvärmning samt bygga ett nytt distributionssystem i fastigheten, kostnad ca kr. Uppvärmningskostnad ca kr/år. Att bygga en pelletsanläggning, inkl. nytt distributionssystem i fastigheten, kostnad ca kr. Uppvärmningskostnad ca kr/år. Till en kostnad av ytterligare kr. kan anläggningen kompletteras med en större panna samt med att bygga ett kulvertnät som även täcker andra fastigheter. Oavsett vilket alternativ som väljs, krävs nytt distributionssystem i fastigheten. Finansiering: , eget kapital Kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse förvaltningschef servicenämnden föreligger Servicenämnden Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att genom eget kapital om kr. finansiera nytt distributionssystem i fastigheten Jordbrons företagshotell. - Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen äger rätt att upptaga lån med max kr. - Avseende uppvärmningsalternativ återremitteras ärendet till servicenämnden för ytterligare underlag kring de olika alternativ som presenteras i tjänsteskrivelse KF (48)

28 68 Kallelse till extra bolagsstämma i Dalslands Turist AB, Dnr Kallelse till extra bolagsstämma i Dalslands Turist AB den 6 mars har inkommit Kallelsen är ställd till KS ordf. i de deltagande kommunerna men stämmoombud är inte tidigare utsedd i Dals-Eds kommun. - Kommunstyrelsen beslutar att utse Kommunstyrelsens ordförande till stämmoombud i Dalslands Turist AB. KS ordf. 28(48)

29 69 Motion - ArbetsideCentrum (AIC), Dnr Motion avseende Arbetsidécentrum inkom från Socialdemokraternas fullmäktigegrupp genom Per-Erik Norlin. I motionen föreslås att Ett arbete omedelbart skall igångsättas med inriktning på att utveckla Arbetsmarknadsenhetens verksamhet enligt en liknande modell som Forshagas AIC. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motion avseende ArbetsidéCentrum till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ställde sig i beslut positiva till att arbeta vidare utifrån motion om ArbetsidéCentrum. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrogs ansvara för arbetets fortskridande samt att kommunledning, Arbetsmarknadsenhet och berörda förvaltningar bör finnas med i arbetet. Kommunfullmäktige beslutade att handläggningen i ärendet ska fortsätta. - Kommunstyrelsen beslutar att handläggningen fortsätter och att till nästa redovisning av motioner till Kommunfullmäktige i oktober 2008 inkomma med ett förslag på åtgärder. AME- chef Ksau (48)

30 70 Delegationsordning Räddningstjänsten, Dnr Räddningstjänstens delegationsordning är antagen i kommunstyrelsen/räddningsnämnden , 131 och senast reviderad , 27. Förslag till revidering av delegationsordning för Räddningstjänsten föreligger Avtal om ställföreträdande räddningschef mellan Bengtsfors och Dals-Eds kommun har ömsesidigt sagts upp per då det enligt lag ej längre föreligger krav på att ställföreträdande räddningschef skall finnas varför Stf räddningschef föreslås tas bort ur delegationsordningen. I vissa fall där kommunstyrelsen p.g.a. jäv inte kan handlägga ärende har dessa tidigare handlagts av miljö- och byggnadsnämnden. Efter omorganisation föreslås dessa i den reviderade delegationsordningen istället handläggas av Dalslands miljönämnd. - Kommunstyrelsen, tillika räddningsnämnd, beslutar godkänna föreliggande förslag till revidering av räddningstjänstens delegationsordning, med den ändringen att personnamn inte skall förekomma i delegationsordningen. Räddningschef Kommunsekreterare 30(48)

31 71 Inköp av personsökare, Dnr Med anledning av att det befintliga larmsystemet för närvarande är slitet vilket inneburit mer service och underhåll på anläggningen samt hyra, ansöker räddningstjänsten om inköp av 10 st. personsökare samt diverse material som tillkommer för det nya utlarmningssystemet. Finansiering: Beräknad kostnad kr. som kan finansieras inom Räddningstjänstens budget. - Kommunstyrelsen beslutar att godkänna finansiering av personsökare till en kostnad om kr. inom Räddningstjänstens investeringsbudget. Räddningschef Ek. chef 31(48)

32 72 Avtal avseende Ädelpensionerna, Dnr Till kommunerna i Fyrbodal har förslag om avtal avseende Ädelpensionerna, inkommit Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett förslag till lösning av pensionsfrågan och det är Västra Götalandsregionen som har i uppdrag att teckna avtal med 48 av 48 kommuner i länet, Göteborg undantaget. Västkom och VG- regionen överenskom om ett avtal som följer principerna i SKL:s förslag. För kommunernas del innebär detta att de delregionala kommunalförbunden rekommenderar varje kommun att sluta avtal med VG- regionen för att reglera pensionskostnaderna för berörd personal, vilket Fyrbodals kommunalförbund beslutade den 7 februari Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att sluta avtal med VG- regionen för att reglera pensionskostnaderna för berörd personal i enlighet med bifogat förslag till avtal och missivskrivelse från Västkom samt uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. KF (48)

33 73 Obesvarade motioner Mars 2008, Dnr Obesvarade motioner skall enligt kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober. Redovisning av obesvarade motioner föreligger. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige tar del av redovisning av obesvarade motioner. Avseende motioner om ArbetsidéCentrum, Linden 2 samt Sätt vårdtagaren inom äldreomsorgen i fokus, beslutar kommunfullmäktige att handläggningen skall fortsätta. Angående motionen Personalchef i Dals-Ed, beslutar kommunfullmäktige att motionen är besvarad i och med att personalchef 100 % är anställd inom kommunen. KF (48)

34 74 Ägarsamråd samt styrelsemöte med Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd, Dnr KS ordf. Martin Carling är kallad till ägarsamråd samt styrelsemöte med Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd. Kommunens insats har tidigare varit 3 % men i ett nytt förslag som skall beslutas vid ägarsamråd och styrelsemöte, justeras kommunens insats upp till 4 %. Ombud för att representera kommunen vid ägarsamråd och årsmöte är inte tidigare utsedd. - Kommunstyrelsen beslutar att utse KS ordf. Martin Carling till ombud för Dals-Eds kommun inför Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd och KS vice ordf. Per-Erik Norlin till ersättare. KS ordf. KS vice ordf. Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 34(48)

35 75 Regler Förbättringsförslag via hemsidan, Dnr Invånarna i Dals-Eds kommun har möjlighet att via hemsidan inlämna förbättringsförslag avseende servicen i kommunen. Förbättringsförslagen behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott och överlämnas i förekommande fall till respektive nämnd som berörs av förslaget för vidare behandling. I syfte att effektivisera rutinerna kring förbättringsförslag föreslås att kommunsekretare fördelar inkommande förbättringsförslag till respektive nämnd. - Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunsekreteraren i ansvar att fördela inkommande förbättringsförslag till nämnd som berörs av förslaget för vidare behandling. Kommunstyrelsen skall informeras om inkommande förbättringsförslag. - Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunsekreterare att göra en översyn och utvärdering av förbättringsförslagen samt upprätta förslag till regler för förbättringsförslag. Kommunsekreterare 35(48)

36 76 Projekt - Utveckling av turism och entreprenörskap vid vatten längs Dalslands kanal och Vänerns - UTEV, Dnr Ansökan om deltagande och medfinansiering i projekt UTEV har inkommit. Ansökan är utarbetad av Årjängs kommun i samverkan med Säffle och Dalslandskommunerna förutom Färgelanda. Sökande part är Dalslands kanal. Främst handlar projektet om att stärka företagens affärsmöjligheter genom att utveckla och investera i infrastruktur längs kanalen och vid Vänern. Möjliga åtgärder i Dals-Eds kommun inom ramen för projektet är: - Översiktsplan med följande detaljplan för Nössemark - Planarbete Lee området - Investering i bryggor Gästhamnen i Ed Finansiering: projektet ansöker om medfinansiering uppgående till kr. varav arbetsinsats värderas till kr och resterande i form av kontant insats. Finansiering avser i ansökan åren 2009 och 2010 och arbetstiden beräknas till timmar. För genomförande i Dals-Ed av projektet föreslås att kommunarkitekt deltar och genomför planarbeten för Nössemark och Lee området. När det gäller den kontanta insatsen rör detta konsulttjänster för planarbeten, nödvändiga geotekniska undersökningar samt eventuella investeringar. Tjänsteskrivelse planeringssekreterare föreligger Kommunstyrelsen beslutar att godkänna medfinansiering till projektet samt uppdrar åt arbetsutskottet och kommunchef med bistånd av planeringssekreterare att fortsätta dialogen och processen i ansökningsförfarandet med syfte att klargöra kommunens insats över åren samt förutsättningarna för projektet. Planeringssekreterare Kommunchef 36(48)

37 77 Obesvarade medborgarförslag 2008, Dnr Sedan har kommunmedlemmar haft möjlighet att lämna medborgarförslag i kommunfullmäktige, angående förändringar/förbättringar i kommunens verksamheter. Ett medborgarförslag ska besvaras av kommunen inom 1 år från det att förslaget väcktes. Obesvarade medborgarförslag ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober. Redovisning av obesvarade medborgarförslag per föreligger. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige tar del av redovisning av obesvarade medborgarförslag per KF (48)

38 78 Finansiering av tillväxtprogrammet i kommunerna i Fyrbodal, Dnr Ansvaret för regional utveckling har tidigare traditionellt varit en nationell angelägenhet men i samband med att regionförsöken inleddes, har Västra Götalands regionen fått uppdraget att för egen del ansvara för regional utveckling. Sedan bildandet av regionen har även kommunerna fått inflytande och blivit delaktiga i arbetet med regional utveckling. Kommunerna har bl.a. fått möjlighet att påverka hur en del av utvecklingsmedlen prioriteras. Förutsättningen för detta är att delregionala program tas fram för användningen av medlen samt att kommunerna tillsammans lägger in lika mycket i kontanta medel. Möjligheterna för delregionerna att förvalta egna tillväxtmedel påbörjades Under dessa år har Fyrbodal valt att inte lägga ihop kommunernas medfinansiering i en påse, utan varje projekt har sökt sin kommunala finansiering i varje enskild kommun. Kommunalförbundet har administrerat ca 70 projekt under aktuell period vilket varit omständligt, otydligt och i längden ohållbart varför förslag inkommit om nytt regelsystem och rutiner för hantering av tillväxtmedlen under programperioden Kommunalt förskotterad medfinansiering förväntas leda till: 1. Ökad effektivitet och förkortade ledtider i beslutsprocessen. 2. Minskade kommunala kostnader. 3. Förbättrade förutsättningar för regionövergripande projekt och därmed ökad potential i projekten. 4. Ger möjlighet till att utveckla en gemensam regional kultur istället för att bevaka det lokala intresset i utvecklingsprojekten. Fyrbodals kommunalförbunds direktion beslöt enhälligt den 20 mars 2008 att föreslå medlemskommunerna att förskottera medel till tillväxtprogrammet i enlighet med följande förslag: att förskottera hela sin andel av den kommunala medfinansieringen till Fyrbodals kommunalförbund. Detta motsvarar 35kr/ invånare och år. Antalet invånare i respektive kommun räknas per den 1 november föregående år. 38(48)

39 forts. 78 att en årlig rapport lämnas till direktionen av beslutade projekt. Ambitionen är att insatta medel faller tillbaka på kommunernas projektprioriteringar motsvarande minst 80%. att Fyrbodals kommunalförbund inom ramen för tillväxtprogrammet ges mandat att fatta beslut om medelstilldelning från den gemensamma kommunala medfinansieringen. att godkänna förslaget till berednings- besluts- och förankringsprocess enligt förslag. att beslutet gäller för år 2008 med inriktning på att förlänga till och med att ambitionen är att efter utvärdering av tillväxtprogrammet förlänga överenskommelsen till och med Kommunstyrelsen beslutar att Dals-Eds kommun ställer sig bakom föreliggande förslag från Fyrbodals kommunalförbund avseende rutiner för förskotterad kommunal medfinansiering av tillväxtprogrammet. KS ordf. Fyrbodals kommunalförbund 39(48)

40 79 Inbjudan till West Swedens årsstämma 2008, Dnr Dals-Eds kommun har att utse två ombud/två ersättare till West Swedens årliga stämma. Stämman äger rum den 16 maj 2008 i Falkenberg. - Kommunstyrelsen beslutar utse följande ombud/ersättare till West Swedens stämma den 16 maj 2008 Ombud Martin Carling Peder Koldéus Ersättare Pelle Norlin Mats Hansson Samtliga med adress Dals-Eds kommun, Box 31, ED West Sweden Utsedda ombud samt ersättare 40(48)

41 80 Projekt - Ständiga Förbättringar i Dals-Eds kommun, Dnr Under år 2007 har samtliga förvaltningschefer samt kommunchef genomgått utbildning i Lean Production. Konceptet har upplevts så positivt av ledningsgruppen att det nu planeras ett liknande upplägg för hela kommunen. Konceptet, som är ett kundfokuserat arbetssätt för att bli ännu lite bättre i verksamheterna, skall för kommunen heta Ständiga Förbättringar i Dals-Eds kommun. Kommunchef informerar i ärendet Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchef, , föreligger Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att Dals-Eds kommun startar upp projektet Ständiga Förbättringar i Dals-Eds kommun för att på sikt kunna skapa en organisation som är kundfokuserad och som ständigt arbetar med att bli lite bättre. KF (48)

42 81 Försäljning av tomt Ed 1:213, Dnr Företaget Sten och Trädgård önskar köpa tomten Ed 1:213 belägen i detaljplan för Trekanten (DP 10). Tomten är 4475 m 2. Köparen avser att bedriva hantverksmässig stenhuggeri verksamhet med tillhörande försäljning och försäljning för trädgårdsändamål. Tomten kommer att bebyggas med en byggnad om 130m 2. Priset på tomten är 35 kr/m 2 enligt fastställd taxa vilket gör ett totalt tomtpris om kr. Kostnaden för VA- anslutning tillkommer och erläggs i samband med köpet till en kostnad om kr. exkl. moms. Kommunstyrelsen beslutade , att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att slutföra försäljningen av tomten Ed 1:213 till företaget Sten och Trädgård. Veronica Horn har undertecknat erforderliga handlingar men där finns ingen koppling till företaget Sten och Trädgård. För att kunna slutföra försäljningen krävs därför en rättelse av beslut där det framkommer att Veronica Horn - Kommunstyrelsen beslutar om rättelse av 40, , i enlighet med följande: - Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att slutföra försäljningen av tomten Ed 1:213 till Veronica Horn för företaget Sten och Trädgård, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa och underteckna nödvändiga handlingar. Veronica Horn 42(48)

43 82 Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 Anders Magnusson för Söderberg & Partner informerar om pensionsåtaganden och pensionsanalys samt olika former för placering. Förslag till pensionspolicy för kommunen kommer att i ett första steg behandlas i Ksau. Waldis Petterson informerar om Hembesöksprojektet riktat till personer från 80 år. Martin Carling informerar om Nössemarksvägen och att vägarbete förhoppningsvis kan påbörjas 2010 enligt de signaler som kommit från regional nivå. Workshop i Trollhättan angående mottagning av nyanlända. Anmälan om deltagande till kommunsekreterare senast Peter Lindroth ordf. och Ronny Svensson sekr. i SmåKom informerar om deras arbete som språkrör för mindre kommuner. Frågor för Småkom är bland annat strandskyddet, bostadsbyggande i glesbygd, polisens närvaro i mindre kommuner. 43(48)

44 83 Anmälan av delegationsbeslut KS , Dnr 9166 Följande delegationsbeslut anmäls: Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 4-14, 2008 att kommunen avstår från att utöva den kommunala förköpsrätten. Kommunchefens delegationsbeslut Upphandling av Turism. (08/66.050) Kommunchefens delegationsbeslut Upphandling av Evenemang. (08/66.050) Kommunstyrelsens AU Kommunstyrelsens AU Kommunstyrelsens Byggutskott Kommunstyrelsens Byggutskott Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 44(48)

45 84 Meddelande KS , Dnr 9167 Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 08:16 Komplettering av Cirkulär 07:26 om deltagande i kompetensutveckling/fortbildning för lärare, Lärarlyftet. Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 08:17 Traktamentsbelopp Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 08:19 Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 08:21 Ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel. Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 08:23 Aktuellt om e-handel och e-fakturering; Fokus på praktiskt införande. Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 08:24 Kommunal fastighetsavgift, prognos Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 08:25 Begränsad rätt till ersättning enligt arbetslöshetsförsäkringen och nya arbetsmarknadspolitiska insatser för deltidsarbetslösa. Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 08:26 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Länsstyrelsen Västra Götalands län Tillsyn över kommunernas ansvar enligt miljöbalken, djurskyddslagen och livsmedelslagen. Sveriges Kommuner och Landsting En forsknings- och innovationsstrategi för kommuner, landsting och regioner. Länsstyrelsen Västra Götalands län Slutrapport från Alkoholkommittén och dvd:n Dags för barnen.. TeliaSonera Information om TeliaSoneras teleledningar. 45(48)

46 forts. 84 Polismyndigheten i Västra Götalands län Tillståndsbevis enligt ordningslagen ( ). Slag: Vårmarknad Höstmarknad Plats: Centrala Ed, Torget, båda sidor om Storgatan, P-platser i centrum. Ansvarig anordnare: Ingvar Johannesson. Rikspolisstyrelsen Verksledningen/Staben Handlingsplan - Samverkan Polis och kommun för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. Socialstyrelsen Meddelandeblad - Ytterligare medel till ett varaktigt stöd för anhöriga. Nätverket KOMPASS Kommunalt nätverk för spårbilar/spårtaxi. Kornsjö Dampskipsselskap Information från Kornsjö Dampskipsselskap och DS PRÖVEN. Länsstyrelsen Västra Götalands län Inspektion enligt 19 kap 17 föräldrabalken och 20 förmynderskapsförordningen. Boverket PBL i praktiken Fördjupning av och tillägg till översiktsplanen. Länsstyrelsen Västra Götalands län Ny rapport: Miljömål för vatten hur lyfts de fram i översiktsplanerna. Sveriges Kommuner och Landsting Delrapport 2, e-förvaltningsutveckling i Sveriges Kommuner Kommunala Handikapprådet Protokoll Kommunala Pensionärsrådet Protokoll Sveriges Kommuner och Landsting Ett första steg mot en enklare Plan- och bygglag. Konferenser våren (48)

47 forts. 84 Sveriges Kommuner och Landsting Stranden en värdefull miljö (DS2008:21). Remisskonferenser om ett nytt strandskydd april maj Sveriges Kommuner och Landsting Fyra regionala konferenser 2008 om Miljömålen med fokus på näringsliv och kommuner. Västra Götalandsregionen Rådslag och konferens Kulturens roll i samhällsutvecklingen. Diarienr. SER 07/ Servicenämnden, Dals-Eds kommun Energisparande åtgärder i fastigheter - finansiering. Diarienr. KS 01/ Västra Götalandsregionen, Kommunikationsenheten Slutligt beslut om stöd till kommuner för etablering av telenät m m på orter och i områden där telenätet är eftersatt samt regionalt projektstöd för utbyggnad av infrastruktur. Diarienr. KS 06/ Servicenämnden, Dals-Eds kommun Ungdomsråd val av representant. Diarienr. KS 06/ Socialnämnden, Dals-Eds kommun Ungdomsråd val av representant. Diarienr. KS 08/ Miljö- och Folkhälsoforum, Dals-Eds kommun Diarienr. KS 06/ Servicenämnden, Dals-Eds kommun Värmeanläggning Jordbrons företagshotell m fl. Diarienr. KS 08/ Dalslands Miljönämnd Diarienr. KS 07/ Byggkontoret, Dals-Eds kommun Vindkraft på Töftedalsfjället och Buråsen Fördjupning och tillägg till översiktsplanen. Diarienr. KS 07/ Länsstyrelsen Västra Götalands län Länsstyrelsens slutliga förslag till områden av riksintresse för vindbruk, februari (48)

48 - Dals-Eds kommun forts. 84 Diarienr. KS 06/ Fokusnämnden, Dals-Eds kommun Val av ledamot/ersättare i det fortsatta arbetet med Lupp-Ungdomsråd. Diarienr. KS 03/ Bengtsfors Kommun Protokoll från Bengtsfors kommun, Kommunstyrelsen - angående uppsägning av gällande avtal om interkommunal befälsberedskap för räddningstjänsten mellan Bengtsfors, Dals-Ed och Årjängs kommuner. Diarienr. 07/ Socialnämnden, Dals-Eds kommun Ombyggnad vid Edsgärdet. Diarienr. KS 99/ Västra Götalandsregionen Information från Patientnämnden, Uddevalla. 48(48)

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 3 mars 2010, klockan 8.30 11.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C) Eva

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-01-14 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Övriga närvarande Martin Carling (C) ordf Elisabet Forsdahl (C) Ture

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Justerande Plats och tid för justering Paragrafer Underskrifter

Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Justerande Plats och tid för justering Paragrafer Underskrifter DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 6 september 2006, klockan 8.00 15.00 Beslutande Rune Forsdahl (c) ordf, ej 145 Gösta Schagerholm (c) Martin Carling (c)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-11-12 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf (ej 192) Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-08-08 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Siv

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-10-29 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Noel

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-10-04 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25 Beslutande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson (c) Ove Johansson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-06-18 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Michael

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen 22 mars 2005, klockan 08.30-12.05, 13.00 17.15 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Eva

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer.

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-06-13 Plats och tid Bästorps bygdegård, Töftedal onsdagen den 13 juni, 2012 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-11-05 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 Beslutande Övriga närvarande Britta Carlén (c), ordförande Anna Johansson (c) Kerstin

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-04-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 18 april, 2007 klockan 19.00 21.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-04-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 december 2005, klockan 8.15 12.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 december 2005, klockan 8.15 12.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-12-13 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 december 2005, klockan 8.15 12.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c), ej 229,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-19 1(22)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-19 1(22) Nr 7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-19 1(22) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 19 april 2011, sammanträdestid klockan 08.30 12.45 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15) Nr 10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 7 juni 2011, sammanträdestid klockan 08.30 12.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Britta Carlén och Anders Schagerholm

Britta Carlén och Anders Schagerholm DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-10-01 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-17 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.45 16.15 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-03-19 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Nr 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 12 januari 2010 klockan 08.30-12.10 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Marianne Kjellström (S) Rosette

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-15 30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Uno

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-10 1(21) Ola Johansson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-10 1(21) Ola Johansson Nr 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-10 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 10 augusti 2010, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den Fritidsnämndens arbetsutskott 12 april 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 12 april 2002 kl 07.30-08.35 Ray Idermark (m),

Läs mer

Ordförande Martin Carling (ej 112) Per-Erik Norlin ( 112)

Ordförande Martin Carling (ej 112) Per-Erik Norlin ( 112) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-08-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 augusti 2010, klockan 8.30 11.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf (ej 112) Åke Jansson (C) Gösta Schagerholm (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.00-09.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-17 1 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2016-02-10 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Louise Stjernquist (L) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02

Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00-17.55 ANDE LEDAMÖTER Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C) Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Nr 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 7 september 2010, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 182 (198) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18 1 MORA ORSA MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 OBS! På grund av felaktigt datum i föregående utskrivet och justerat protokoll. Justeras protokollet om 2011-09-08. Plats och tid Kulturhuset, Orsa kl

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2004-06-15 1 (15) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-10-15 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30 12.30 Beslutande Bengt Viktorsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare Barbro Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-16 1. (19) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer