Kort-Info - så funkar det!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort-Info - så funkar det!"

Transkript

1 Nätverket Läkemedel och Äldre i Nordöstra Skåne FOTO: Elisabeth Lewander Kort-Info - så funkar det! Hälsoproblem hos äldre och läkemedel

2 Bakgrund I nordöstra Skåne arbetar en nätverksgrupp, Läkemedel och äldre i nordöstra Skåne, med utveckling och kompetensförhöjning i samverkan mellan kommuner, Region Skåne och Kristianstad Högskola. Gruppens mål är att öka läkemedelsnyttan för äldre med ökad säkerhet i medicinhantering, ökad kompetens hos vårdpersonalen och bättre kvalitet i förskrivningen av läkemedel till äldre. För mer information och utbildningsmaterial se nätverksgruppens webbsida Skane.se/csk/lakemedelochaldre Kontaktperson Gunilla Marcusson Fakta: nätverksgruppen Läkemedel och äldre i Nordöstra Skåne April Reviderad maj Produktion: Nätverket Skånevård KryhLäkemedel och Äldre i Nordöstra Skåne 2014 Skane.se/csk/lakemedelochaldre

3 Innehåll etik och Läkemedel smärta bensvullnad sömnproblem förstoppning oro och ångest infektioner depotplåster blodförtunning andningsbesvär torr hud/klåda kost och Läkemedel Fall ögondroppar konfusion

4 etik och läkemedel Etik och läkemedel Etik kommer från det grekiska ordet ta ethika som betyder sedelära eller morallära. Man brukar säga att etik är läran om hur vi ska bete oss mot andra i en viss situation. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) betonar vikten av vårdtagarens delaktighet i vård och behandling, till exempel läkemedelsbehandling. Vårdtagarens kunskap och attityder till läkemedelsbehandling påverkar: Förståelsen för att det är viktigt att använda läkemedlet på rätt sätt. Betydelsen av att man har ett egenansvar och rätt till stöd och hjälp från vårdpersonal. Kravet på god information och trygghet inför behandlingen. Behandling All behandling ska vara till nytta för patienten. God läkemedelsbehandling ska ges till alla och som patient ska man få möjlighet att ta ställning till och samtycka till behandlingen. Positivt All läkemedelsbehandling bör: göra gott inte skada respektera självbestämmande och delaktighet skapa trygghet för både vårdtagare och närstående. Negativt Det är inte etiskt korrekt eller lagligt att gömma läkemedel i mat eller dryck. Hos personer med demens och hos andra vårdtagare med dålig sjukdomsinsikt, som inte vill ta sina läkemedel, kan man diskutera med närstående eller med behandlande läkare om hur man ska agera. Tvångsmedicinering får endast ske inom ramen för psykiatrisk tvångsvård. Hur tänker man etiskt korrekt? Alla människor har lika värde och rätt till lika vård. Vid överlämnande av läkemedel är det etiskt korrekt att: informera om vilka läkemedel som ges informera om varför dessa ges informera om effekter och biverkningar vara professionell i mötet med vårdtagaren.

5 Smärta Smärta kan bero på många olika saker, till exempel skada, sjukdom som orsakar smärta och att man mår psykiskt dåligt. Hur man upplever och hanterar smärtan är individuellt. Det finns många olika typer av smärta. Levnadsvanor, motion, träning och avslappningsövningar Lyftteknik, arbets- och sittställningar Avlastande hjälpmedel som stödförband, kryckkäpp och rollator Kyla eller värme, massage och tänjning av muskler Akupunktur, TENS, ultraljud och kiropraktik Läkemedel Positiva effekter Undervisning och information är mycket viktigt för att uppnå en bra smärtbehandling. Den som har ont bör även få möjlighet att delta i beslut kring sin egen vård. Om man deltar aktivt i behandlingen så blir resultatet bättre. Kombinationer av behandlingsmetoder har ofta fördelar. Utvärdera alltid fortlöpande effekten av insatt behandling, framförallt avseende livskvalitet och funktion. smärta Biverkningar av smärtlindrande läkemedel är bland annat huvudvärk, magkatarr, diarré, illamående, yrsel, trötthet, förstoppning och muntorrhet. Vid behandling med starka analgetika finns en viss risk för beroendeutveckling och missbruk. Utsättningsbesvär kan uppstå vid abrupt avslutande av behandling. Hur tar man dem? Smärtlindrande läkemedel finns i form av tabletter, brustabletter, salva/ kräm, stolpiller, plåster, injektioner etc. För att undvika smärtgenombrott är det viktigt att man vid långvarig smärta tar dem regelbundet.

6 Smärtlindrande Läkemedel När man ska behandla smärta är det viktigt att först göra en smärtanalys. Det vill säga att ta noga reda på vilken typ av smärta det är, var den sitter, hur stark den är och när patienten upplever den. Det är också viktigt att undersöka om det går att behandla smärtan med andra metoder än läkemedel. Paracetamol är basen i läkemedelsbehandling vid långvarig smärta. NSAID (non steroid anti inflammatory drug) är effektiva mot smärta och har en antiinflammatorisk effekt. Behandling med NSAID ges främst i korta kurer och med lägsta effektiva dos då det finns mag-, njur- och hjärt-/kärlbiverkningar förknippade med dessa läkemedel. smärta Tramadol är olämpliga till äldre. Biverkningar som illamående, yrsel och förvirring är vanliga. Citodon (paracetamol+kodein) kräver omvandling till morfin innan det har effekt och rekommenderas därför inte. För den som är i behov av stark opiod rekommenderas långverkande morfin i depotberedning. Dolcontin med vid behovstillägg av vanliga morfintabletter. Morfin är väl känt och har god smärtlindrande effekt. Andra starka opioder som finns är till exempel oxikodon och ketobemidon. Förstoppning bör alltid förebyggas med osmotiskt verkande laxermedel (till exempel Laktulos, Movicol) och/eller tarmmotorikstimulerande medel (till exempel Cilaxoral). Plåsterbehandling kan vara ett alternativ när patienter har svårt att ta tabletter, till exempel vid sväljningssvårigheter, kräkningar eller osäkert upptag från magtarmkanalen. Risker med smärtplåster kan bland annat vara att de är svåra att upptäcka i en akutsituation då de är tunna, hudfärgade och ofta sätts på ryggen. Vid feber fås ett ökat upptag av läkemedlet från plåstret med slöhet och överdosering som risk.

7 Bensvullnad Bensvullnad kan bero på många olika saker till exempel stillasittande, hjärtsvikt, nedsatt näringstillstånd och läkemedel. Urindrivande läkemedel används alltför ofta. Svullna fötter och ben kan medföra ostadig gång och ökad fallrisk. trampa symaskin med fötterna pumpa med fötterna upp och ner sitta/ligga med benen i högläge stödstrumpor vila dagtid liggande Läkemedel Impugan, Furix, Furosemid, Lasix, Salures, Normorix, Spironolakton med flera. Positiva effekter Läkemedlen har urindrivande effekt. De sänker blodtrycket och underlättar hjärtats arbete vid hjärtsvikt. Läkemedlen kan orsaka muntorrhet och urinträngningar. Sänkningen av blodtrycket kan ge yrsel, ökad fallrisk och trötthet. Vissa läkemedel kan påverka salthalter i kroppen. Detta kan ge trötthet och muskelsvaghet. Snabbverkande urindrivande läkemedel ska inte ges samtidigt med antiinflammatoriska läkemedel (till exempel Ipren, Diklofenak, Voltaren, Ibumetin, Celebra). Kombinationen medför att den urindrivande effekten halveras. Antiinflammatoriska läkemedel av denna typen räknas även i andra fall som olämpliga för äldre. bensvullnad Hur tar man dem? Snabbverkande urindrivande läkemedel har bäst effekt om de tas tidigt på morgonen. Man bör helst ta läkemedel innan man stiger upp. Man får effekt inom ½ 1 tim.

8 Sömnproblem Sömnstörningar är vanligt hos äldre. Realistiska förväntningar på hur lång sömntid som är naturlig är 6 8 timmar per dygn. En längre tids sömnstörning bör utredas då bakomliggande orsaker kan vara hjärtsvikt, depression, mardrömmar och biverkningar av läkemedel. Då bakomliggande orsaker är uteslutna ska ej läkemedelsrelaterade behandlingsmöjligheter testas. Läkemedelsbehandling ska ses som ett sista alternativ. Användning av sömnmedel under mer än en månad ger risk för biverkningar, tillvänjning och avtagande effekt. sömnproblem mat och dryck inför sänggåendet lugn, ro och trygghet, svalt sovrum sällskap, taktil massage, vetevärmare, stillsam musik minimera besvär som ångest, smärta, klåda tillfredsställande dagaktivering Läkemedel Zopiklon (= Imovane) alternativt Sobril (= Oxascand) vid behov under en kort period. Flertalet övriga sömnmedel (ex Propavan, Heminevrin, Zolpidem (=Stilnoct) och Atarax är generellt olämpliga till äldre. Positiva effekter Sömnen är livsviktig. I den sovande kroppen pågår en intensiv verksamhet av reparation och återuppbyggnad. Immunförsvaret aktiveras och utsöndringen av stresshormoner sjunker. Biverkningar av sömnmedel är bland annat dagtrötthet, fallrisk, muntorrhet, muskelsvaghet, smakförändringar, allergiska hudreaktioner, yrsel, diarré, kräkning och konfusion. Hur tar man dem? Zopiklon och Zolpidem tas direkt vid sänggåendet, annars är risken stor för fallolyckor. Sobril bör tas minuter före sänggåendet.

9 Förstoppning Vissa har normalt avföring flera gånger om dagen, andra ett par gånger i veckan. Det finns flera faktorer som är avgörande för att tarmen ska fungera utan störningar. Förstoppning (obstipation) kan orsakas av: för lite motion för lite vätska för lite fibrer försämrad munhälsa (tandstatus, muntorrhet, illasittande tandproteser, sköra och ömma munslemhinnor) vilket ger ändrade matvanor med mer lättuggad föda. felaktiga toalettrutiner vissa mediciner (smärtstillande som Citodon, morfin, Dolcontin, Oxykodon, OxyContin; lugnande/sömnmedel som Atarax och Propavan, antikolinerga läkemedel mot överaktiv blåsa som Detrusitol, Tolterodin Depot, Vesicare och Toviaz; järnpreparat; tricykliska antidepressiva; vissa blodtrycksmedel som till exempel Verapamil; urindrivande med flera). rikligt med vätska, frukt, fiberrik kost som till exempel Pajalagröt motion, fysisk aktivitet mjukgörande bulkmedel: Inolaxol, Lunelax. osmotiskt aktiva medel; Laktulos, Duphalac, Movicol, Moxalole och Forlax. tarmstimulerande medel som Cilaxoral, Laxoberal Microlax undvik läkemedel som ger förstoppning. Positiva effekter Laxermedel har mjukgörande eller tarmstimulerande effekt som gör det lättare att tömma tarmen. Laxermedel ger ofta obehag från mag-tarmkanalen i form av uppsvälldhet, gasbildning, buksmärtor, illamående och livliga tarmljud. Långvarigt bruk av Cilaxoral/Laxoberal i mycket höga doser kan ge rubbning av kaliumbalansen. förstoppning Hur tar man det? Ett samtidigt intag av både obstipationsmedel och mycket vätska ger bättre effekt. Efter koständringar prövas i första hand osmotiskt aktiva medel mot förstoppning. Bulkmedel är ett alternativ men kräver dock att patienten har ett tillräckligt vätskeintag för att ge effekt vilket inte alla äldre har. Tarmstimulerande medel används framför allt som tillägg till osmotiskt aktiva läkemedel vid stora besvär, men kan även användas som monoterapi till exempel vid behandling med morfinpreparat (bulkmedel som Inolaxol ska då inte användas).

10 Oro och ångest Oro och ensamhetsproblematik är vanligt hos äldre. Ångest omfattar en grupp obehagliga symtom, till exempel paniksyndrom, fobier etc. Ångest och oro kan vara uttryck för en depression. Olika strategier för att lösa och hantera oro/ångest är viktigt och kräver hjälpinsatser. oro och ångest Avkopplande miljö Förbättrad nutrition Stödjande samtal Fysisk och social aktivering Samtalsterapi Läkemedel Lugnande läkemedel: Sobril (=Oxascand), Stesolid. Stesolid är dock generellt olämpligt att ge till äldre vid oro och ångest. Läkemedel vid depression: Sertralin, Citalopram. Lindrig oro eller ångest ska i första hand behandlas med stödjande samtal, aktivering och omvårdnadsåtgärder. I svåra fall kan även läkemedel användas vid behov eller i undantagsfall ges regelbundet. Lugnande: Risken med Sobril är beroende- och toleransutveckling. Läkemedlen ger hos äldre mer uttalade biverkningar, framför allt muskelsvaghet, gång-problem, falltendens, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter. Därför bör behovet noggrant övervägas när det gäller äldre. Läkemedel vid depression: Då behandling med Sertralin inleds kan patienten uppleva en försämring med ökad ångest under en kort period. Det är därför viktigt att börja med en låg dos och samtidigt informera patienten om denna risk. Biverkningar hos äldre är framför allt illamående, muntorrhet, lågt blodtryck, ökad risk för fall och blödningar samt förändringar i saltbalansen i kroppen. Hur tar man dem? Lugnande medel ska helst ges enbart vid behov. Läkemedel mot depression ska ges regelbundet, låg dos i början och sedan höjas. Full effekt kan förväntas först efter 6 12 veckor hos äldre. Då risker finns med behandlingen ska man alltid utvärdera om effekt fås eller inte. Om effekt, är behandlingstiden minst 6 månader.

11 Infektioner En infektion innebär att skadliga mikroorganismer, i form av virus, bakterier eller svamp kommit in i kroppen. Viktiga faktorer vid en infektion är de angripande mikrobernas aggressivitet (virulens) och motståndskraften hos den drabbade. För att försvara sig reagerar kroppen ofta med en inflammation, tecken på detta är rodnad, svullnad och feber. Virus: Exempel på virusinfektioner är förkylning, vattkoppor, influensa, herpes och HIV. Vaccin finns mot en del virusinfektioner. Det finns också läkemedel som gör det svårare för vissa virus att föröka sig. Bakterier: Bakterier finns överallt och de flesta är harmlösa eller bra för oss. Vissa kan dock framkalla sjukdomar antingen för att de hamnat på fel ställe eller för att de är aggressiva. Exempel på vanliga infektioner orsakade av bakterier är urinvägsinfektion, halsfluss, rosfeber och lunginflammation. Behandlingen mot bakterier är antibiotika. Svamp: De flesta svampinfektioner sker ytligt i huden eller på slemhinnor (munhåla, slida). Svampinfektion behandlas lokalt på det angripna stället men också med tabletter eller kapslar. Ett växande problem är att bakterier utvecklar resistens mot antibiotika vilket medför att antibiotika inte längre hjälper/botar. Det är därför viktigt med rätt antibiotika och att antibiotika bara används när det verkligen behövs! En biverkan av antibiotika är att den normala bakteriefloran rubbas. Det är därför viktigt att använda sig av rätt antibiotika, helst efter odling. infektioner Hur undviker vi att sprida infektioner? Virus och bakterier sprids genom direktkontakt mellan människor exempelvis via hosta och nysningar. I det dagliga arbetet är det viktigt att förhindra smittspridning genom basala vårdhygieniska rutiner som handtvätt, handsprit före och efter patientkontakt och vid behov handskar, skyddsförkläde och munskydd. Tänk på att nysa i armvecket!

12 Depotplåster Depotplåster används framför allt som alternativ till patienter med sväljningssvårigheter. Plåster finns för behandling av smärta, demens (Alzheimer), kärlkramp, rökavvänjning och vid hormonbehandling. depotplåster Smärtlindring: Även svåra smärtor kan lindras med avslappning, taktil massage och andra alternativa smärtlindrande metoder. Demens: Skapa en trygg miljö och tillit genom gott bemötande. Använd ljus- och färgsättningar för att öka kontraster och placera ut ledtrådar i miljön. Öka glädje och välbefinnande med till exempel musik och kontakt med djur. Kärlkramp: Försöka vara så rörlig som möjligt men vila om smärta uppstår! Allsidig kost och rökare bör sluta röka. Medicinsk behandling ska också ges. Rökavvänjning: Motivation, det är aldrig för sent att sluta röka! Lukt- och smaksinne förbättras, man får lättare att andas och orken förbättras. Risken att drabbas av många sjukdomar, vissa livshotande, minskar. Hormonbehandling: Postmenopausala besvär brukar avta med åren men förekommer även hos gamla kvinnor. Allsidig kost och motion lindrar besvären. Läkemedel vid exempelvis smärtlindring: Fentanyl, Durogesic, Matrifen, Norspan demens (Alzheimer): Exelon kärlkramp: Minitran, Transiderm-Nitro rökavvänjning: Nicorette, Nicotinell hormonbehandling: Estalis, Estradot Positiva effekter Behandling med plåster kan ge jämn effekt över dygnet. Plåster är ett alternativ till personer som har svårt att svälja. Alla plåster kan ge lokala reaktioner på huden. Samma biverkningar som för tabletter. Misstag vid hantering av smärtplåster kan få allvarliga konsekvenser. Feber kan leda till ett ökat upptag av läkemedel. Ur miljöhänseende är plåster ett dåligt val. Hur tar man dem? Läs instruktionerna noggrant! Hantering och verkningstid är olika för olika plåster. Plåstret fästs på hel hud (torrt, rent, hårfritt). Pressa fast på huden med handflatan i sekunder. Märk plåstret med datum, klockslag och signatur. Låt minst en vecka gå innan samma hudyta används igen. Kontrollera noga att det gamla plåstret avlägsnats. Om plåstret lossnar ska vissa ersättas direkt men inte alla. Använt plåster innehåller läkemedelsrester och ska destrueras. Vid primärvård/kommunal sjukvård lämnas rester till apotek och vid sjukhusvård omhändertas rester enligt särskild rutin.

13 Blodförtunning Förebygger och behandlar blodproppar. Läkemedel Tabletter som förebygger och behandlar blodplättarna: Trombyl, Klopidogrel och Brilique. Tabletter som påverkar blodkoagulationen: Waran, Pradaxa, Xarelto och Eliquis. Injektion: Klexane, Innohep och Fragmin. Positiva effekter Läkemedlen som påverkar blodplättarna hindrar att dessa klumpar ihop sig och bildar blodproppar. Används som förebyggande medel vid hjärtsjukdom, stroke och vid diabetes. Tabletter som påverkar blodkoagulationen motverkar proppbildning vid till exempel förmaksflimmer och lungemboli. Klexane, Innohep och Fragmin ges som injektion och används vid blodproppar eller förebyggande efter operationer. Oftast under kort tid. Alla blodförtunnande läkemedel medför högre risk för blödning. Trombyl: Blödningsrisk, sveda i mage och matstrupe, diarré. Waran: Blödningsrisk, framför allt vid felaktig dosering. Uppstår lätt blåmärken. Hög risk för blödning vid kombinationer med andra läkemedel och viss föda (kål, jordgubbar, spenat med mera). Hur tar man dem? Waran: Doseringen varierar ofta. Blodets förmåga att levra sig kontrolleras med blodprov (INR-värde) för att bestämma doseringen. Hur mycket som ska ges står på en särskild ordinationslista. Medicinen tas en gång om dagen vid samma tidpunkt, oftast på kvällen. Waran ska helst inte tas samtidigt med andra läkemedel. blodförtunning Övriga blodförtunnande läkemedel tas oftast 1 gång dagligen, vissa två gånger dagligen. OBS! För att säkerställa den blodförtunnande effekten är det mycket viktigt med regelbundet tablettintag.

14 andningsbesvär Andningsbesvär Vanliga sjukdomar som ger andnöd är KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och astma. KOL beror på att lungorna långsamt skadats, vanligen av rökning. Luftrören blir trånga, fyllda av slem och man får svårt att ta upp syre. Vanligt är andnöd, hosta, trötthet och nedsatt ork. Symtom vid KOL och astma kommer i perioder. Astma är en kronisk sjukdom med inflammation i luftrören som kommer i anfall. Vanliga orsaker är infektion, starka dofter, ansträngning och vissa värkmediciner (Ipren, Diklofenak, Treo med flera) och blodtrycksmediciner (Seloken, Metoprolol med flera). Hosta är ett symtom orsakat av till exempel förkylning, KOL, astma, hjärtsvikt, allergi eller lunginflammation. Hosta är en skyddsreflex som utlöses när slemhinnorna i luftvägarna irriteras. Det är viktigt att äta rätt, motionera, lära sig om sjukdomen, använda rätt andningsteknik samt att ta läkemedel på rätt sätt. Rökstopp är det enda som kan bromsa utvecklingen av KOL; skadan som skett på lungorna går inte att reparera. Läkemedel kan lindra symtomen men inte bota. Astma behandlas främst med mediciner som dämpar inflammationen och vidgar luftrören. Långtidsverkande läkemedel inhaleras regelbundet och snabbverkande vid behov. Vid slemhosta är det viktigt att hosta upp slemmet för att rensa luftrören och inte dämpa den. Att dricka är mycket viktigt och klara drycker gör slemmet mindre segt och lättare att hosta upp. Höjd huvudända på sängen kan också lindra. Läkemedel Luftrörsvidgande medel (Bricanyl, Buventol, Ventilastin, Ventoline, Spiriva) Inflammationsdämpande (Pulmicort, Flutide, Giona, Novopulmon, Prednisolon) Kombination av luftrörsvidgande och inflammationsdämpande (Symbicort, Seretide) Slemlösande (Acetylcystein, Mollipect) Syrgas Vaccin mot influensa och lunginflammation Hostdämpande läkemedel vid torrhosta (Noskapin, Mollipect, Cocillana-Etyfin) Positiva effekter Läkemedlen måste tas på rätt sätt för att ge effekt. Det gäller särskilt läkemedel som inhaleras. Rökstopp är alltid viktigt. Kortison som inhaleras till exempel Pulmicort, Flutide, Giona, Novopulmon, Seretide och Symbicort kan ge munsvamp. Behandling med kortisontabletter ökar risken för benskörhet och blödningar. Läkemedel mot torrhosta kan ge trötthet, förstoppning och förvirring. Hostmediciner, slemlösande eller mot torrhosta är inte speciellt effektiva. Hur tar man dem? Sjukdomarna KOL och astma kräver behandling med framförallt och inhalationer under lång tid. För astmatiker krävs regelbundna inhalationer även vid besvärsfria perioder. Rätt inhalationsteknik krävs och det finns hjälpmedel som kan underlätta. Viktigt att skölja munnen efter inhalationer med kortison för att undvika besvär.

15 Torr hud/klåda Hos äldre förändras huden som blir torrare med åren ut och inte är lika elastisk längre. Detta orsakar klåda, rivning och eksem. Torr hud drabbar hela kroppen inklusive hårbotten. Vanligt är också; för lite dryck, kost med lågt fettintag, läkemedel, kläder av syntetiskt material och tvättmedel som irriterar huden. Ibland finner man ingen orsak till klådan. Ta reda på orsaken till hudproblemen och åtgärda dem i första hand. Vid misstanke om hudsjukdom eller där huden är skadad ska alltid kontakt tas med behandlande ssk/läkare. När använder man läkemedlen? Behandlingen bestäms av symtomen; torr hud, eksem, svamp, sår eller kombinationer? Det finns många krämer och salvor att välja mellan. Salva är fetare och bevarar fuktigheten i huden. Krämerna släpper igenom fukt och används oftast på skador där huden vätskar eller där huden är fuktig. Innan ny salva/kräm stryks på tvätta av den gamla. Vänta några minuter så att krämen/salvan tränger in i huden, torka sedan bort överflödig kräm/ salva. Tjocka lager har ingen effekt och dessutom ökar risken för sårbildning under många lager kräm/salva. Lösningar: Kan med fördel användas på stora ytor med mycket hår som ska behandlas. Talk/puder: Används i hudveck, under brösten, magveck och mellan tår eller skinkor. Tänk på att det endast får vara ett tunt lager. OBS! Blanda aldrig salvor/krämer och puder. Återfuktande återfuktande hudlotion oparfymerad duschkräm/schampo puder Mjukgörande med vaselin, paraffin och rapsolja. Locobase Propyderm Propyless Vattenbindande (normaliserar torr hud) Calmuril Canoderm Caress Fenuril Karbamid Miniderm torr hud/klåda

16 Kost och läkemedel kost och läkemedel Läkemedel kan förändra den normala smakupplevelsen. En vanlig biverkan av många läkemedel är muntorrhet, som kraftigt sätter ned förmågan att känna smak och bidrar till sämre smakupplevelse. Muntorrhet är den vanligaste åkomman hos äldre. Många läkemedel ger torra slemhinnor i munnen, sämre tandstatus och även sår och smärta i munnen. Mat i torr mun smakar ingenting! vid aptitlöshet Aptiten påverkas av alla sinnen, därför kan aptit stimuleras av goda syn-, hörsel- och doftintryck från maten. Slammer av kastruller och porslinsklirr, liksom doften av nybakat är välkända aptitretare. Aptiten stimuleras av omväxling mellan smak, temperatur, konsistens och färg på maträtter, tillbehör och drycker vid måltiden. Positiva effekter Det är viktigt att servera små energirika portioner med täta intervall till de som har dålig aptit. Lägg upp maten genom att utnyttja naturens vackra färger. Anpassa kosten efter individuella önskemål. Ge alltid dryck till maten. Vid muntorrhet inled med dryck. Dölj inte exempelvis grönsaker genom att hälla sås över dem. Servera inte för stora portioner, då detta ger sämre aptit. Uttala inte negativa åsikter om maten du serverar, låt den ätande själv bestämma om den är god eller inte. Att ta läkemedel För att uppnå bästa effekt av läkemedlet rekommenderas att ta detta innan man äter. Ge inte läkemedel i en torr mun utan ge läkemedel tillsammans med vatten, sittande. Det finns kost som förhindrar upptaget av läkemedlet. Fråga personen, hur de brukar ta sina läkemedel. Kontrollera att patienten sväljer läkemedlen helst utan att tugga dem. Krossa inte läkemedel utan att fråga ssk. Läs alltid instruktionerna på bipacksedeln!

17 Fall Äldre personer faller ofta och skadar sig mer vid fallen. Orsakerna är många: försämrad balans och syn, alkohol, nedsatt muskelstyrka och ork, läkemedel samt kroniska sjukdomar som hjärtsvikt, ledsjukdomar, Parkinson och stroke. Mätning av blodtryck i stående/sittande behövs för bedömning av instabilt blodtryck (yrsel, svimning). Fallfällor i bostad och utemiljö ökar också risken. Individuell bedömning av fallrisk (använd frågeformulär) Information till patient och närstående Träning av muskelstyrka, balans och uthållighet Genomgång och eventuell utsättning av läkemedel som ökar risken för fall Mätning av blodtrycket i stående/sittande Behandling för benskörhet Översyn av närmiljön, fallfällor: belysning, lösa sladdar, mattor. Stödhandtag i dusch och trappor. Automatiska öppnare till tunga dörrar. Bättre syn-, gång- och hörselhjälpmedel, stödstrumpor och välsittande skor. Läkemedel Flertalet läkemedel som används vid hjärtsjukdomar, högt blodtryck, bensvullnad, smärta, sömnstörning, ångest, depression och andra psykiska sjukdomar ökar risken för fall. Många läkemedel och läkemedelskombinationer ökar fallrisken. Läkemedel som medför trötthet eller minnesproblem är också riskabla. av läkemedel Sänkt blodtryck, ökad yrsel Trötthet, muskelsvaghet Sämre balans Sämre syn eller dimsyn Sänkt intellektuell förmåga fall Kan man minska fall och fallolyckor? När äldre personer har fallit eller riskerar att falla är det bråttom. Gör en fallriskbedömning, mät blodtryck i liggande/sittande och stående. Gör en översyn av närmiljön, kontakta sjukgymnast för fysisk träning, eventuellt stödstrumpor och mer vätska samt kontakta läkare för läkemedelsgenomgång. Undvik att ge vidbehovsläkemedel för oro eller sömnproblem. Hur gör man? En läkemedelsgenomgång görs i team med ansvarig läkare. Vid läkemedelsgenomgång för person med fallrisk är det viktigt att sänka doserna av läkemedel som ökar fallrisken och undvika vissa läkemedel. Bedöm alltid fallrisken när mediciner för oro, sömnproblem, nedstämdhet, urinträngningar eller bensvullnad övervägs för användning.

18 Ögondroppar n Ögondroppar används bland annat till torra/röda ögon, ögonsveda, grön starr (glaukom) och vid infektion och inflammation. ögondroppar God handhygien gäller före kontakt! Torra/röda ögon Undvik torr luft, drag, hög temperatur, rökiga eller dammiga lokaler. Fukta med koksaltlösning eller tårersättningsmedel ofta. Variga ögon Tvätta eller badda rent med hjälp av bomullstuss med kokt avsvalnat vatten eller ögonvatten. Använd eventuellt ögonkopp. Läkemedel Exempel på ögondroppar: Vid grön starr: Blocadren, Xalatan, Pilocarpin, Fotil, Xalcom. Vid infektion/inflammation: Chloromycetin (antibiotika), Isopto-Maxidex (kortison). Vid torra ögon: tårersättningsmedel Viscotears, Sincon, Isopto-Plain. Positiva effekter Behandling av grön starr med ögondroppar minskar trycket i ögat och bromsar sjukdomsutvecklingen. Vid infektion kan ibland antibiotika behövas. Kortison kan hjälpa vid svårartade inflammationer. Droppar med tårersättningsmedel lindrar besvären av torra ögon och ger ökat välbefinnande. Grön starr: Det är vanligt med lokala biverkningar såsom övergående sveda, dimsyn, klåda och ibland huvudvärk av ögondropparna. Mindre vanliga biverkningar är förändringar av färgen på iris och ögonfransar. Infektion/inflammation i ögonen: Antibiotika kan ibland ge allergier, men det är inte särskilt vanligt. Behandling med kortison kan ge sveda och vid långtidsbehandling allvarliga skador i hornhinnan. Kortison kan ge ökat tryck i ögat. Torra/röda ögon: Tårersättningsmedel kan ge övergående sveda och dimsyn. Hur tar man dem? Ögondroppar ska ha rumstemperatur när de ges. Hållbarheten är kort vid öppnad förpackning; 1 vecka för lösning utan konserveringsmedel, högst 1 månad för lösning med. Ge dropparna med patientens huvud bakåtlutat eller i liggande ställning. Be patienten rikta blicken uppåt och dra försiktigt ned det nedre ögonlocket. Undvik att röra vid ögat med flaskan. Vid behandling med flera olika ögondroppar i samma öga ska man vänta minst 5 10 minuter mellan varje. Om även ögonsalva ges - börja med dropparna.

19 Konfusion Äldre personer får förändringar i hjärnan som ökar risken för konfusion = förvirringstillstånd. Förvirring kan liknas vid hjärnsvikt hos äldre och kan ge kraftig psykisk och kroppslig oro, sömnproblem, svårt att veta var man är etc. Ett akut förvirringstillstånd ger ökad risk för sjuklighet och för tidig död. Ofta är det flera olika orsaker till förvirring. Demenspatienter blir ofta förvirrade men det sker även hos för övrigt hjärnfriska personer. Det är viktigt att upptäcka förvirringen tidigt för att kunna behandla orsaken samt att inte förvärra den. All personal ska känna till hur man bemöter och vårdar en förvirrad person. Vanliga orsaker till förvirringstillstånd Flera orsaker finns ofta samtidigt: Hög ålder med normala förändringar i hjärnan Tidigare hjärnskador, till exempel demens, stroke, skador Nedsatt syn och hörsel Akut sjukdom och infektioner Nedsatt allmäntillstånd, intorkning, undernäring, feber, lågt och högt blodsocker Stress, smärta, miljöbyte vid konfusion Snabbt identifiera att det är ett förvirringstillstånd (inte skylla på demens) Ta reda på bakomliggande orsak/er (se ovan) God omvårdnad och bemötande Lugn miljö utan stress och höga ljud Extra dryck och näring Ljust i rummet, även nattetid Översyn av syn- och hörselhjälpmedel Läkemedel för oro och sömn kan ges under 1 2 dygn när orsaken till konfusionen är känd och behandlad Sobril (=Oxascand vid oro), Zopiklon vid sömnproblem (endast i undantagsfall andra medel). Observera att även Sobril kan ge förvirring. konfusion Läkemedel som förvärrar eller utlöser konfusion Många läkemedel ökar risken för förvirring till exempel Atarax, Detrusitol, Vesicare, Ditropan, Propavan, Nozinan, Theralen, Lergigan, Klomipramin, Saroten, Durbis. Även läkemedel som sänker blodtrycket ökar risken: till exempel Seloken, Metoprolol, Ramipril, Linatil, Diovan och Atacand. Hur gör man? Akuta förvirringstillstånd skall tas om hand snabbt på grund av stora hälsorisker för den drabbade. Utredning och god omvårdnad är viktigt. Läkemedelsgenomgång kan förebygga att tillståndet uppstår, häva förvirringen samt minska tiden som förvirringen varar.

20

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten Ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själva inom en vecka, oavsett om besvären orsakas av virus eller bakterier. Har du eller ditt barn halsont och feber utan hosta, heshet eller

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Äldre och läkemedel Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Innehåll Olämpliga läkemedel för äldre / läkemedel som ökar fallrisk Nulägesbeskrivning- Aktuell statistik Vad arbetar Landstinget med? 1

Läs mer

Frågor om Din lungsjukdom

Frågor om Din lungsjukdom Frågor om Din lungsjukdom. Hur gammal är Du?..... år.. Är Du? Kvinna Man. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:. Ej aktuellt. Vilken lungsjukdom har

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

Smärta. Palliativa rådet

Smärta. Palliativa rådet Smärta Palliativa rådet Smärta Vanligt i livets slutskede Angelägen fråga hos allmänheten Skrämmande symtom för patienten Man kan aldrig lova smärtfrihet. Smärtfrihet kan ibland vara kantad av biverkningar

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526

CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526 CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526 Du har nu fått instruktioner och lärt dig spola dina katetrar själv. Detta skall du nu sköta själv medan du vistas i hemmet ca 2 veckor, därefter

Läs mer

Läkemedel till äldre 245

Läkemedel till äldre 245 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras Så fungerar SUTENT Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras alternativt behandlas. 2 3 SUTENT

Läs mer

Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet 2014

Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet 2014 Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet 2014 Den här skriften är ett gemensamt dokument för smittskyddsläkaren, barnavårdscentralerna och förskoleverksamheten i Solna. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning betametason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck (hypertoni) är något av en folksjukdom. Man räknar med att ungefär

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1* Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Ångest kan kännas på olika sätt olika gånger. Och det är inte alltid man vet att det man känner i kroppen är just ångest.

Ångest kan kännas på olika sätt olika gånger. Och det är inte alltid man vet att det man känner i kroppen är just ångest. Ångest och Panikångest Alla upplever ibland ångest i olika situationer. Det beror på att själva känslan av ångest har som uppgift att tala om att nu är något fel, på tok, till och med farligt. Och då måste

Läs mer

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist Hosta Version 1.2 Juha Söderqvist Innehållsförteckning 1 Vad är hosta... 1 2 Hosta... 1 2.1 Orsaker... 1 3 Slemhosta... 2 4 Torrhosta... 2 5 Medicin... 2 6 Astma... 3 6.1 luftrörsvidgande läkemedel...

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib)

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Version 1/2015-11 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

Juvenil Dermatomyosit

Juvenil Dermatomyosit www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Juvenil Dermatomyosit 2. DIAGNOS OCH BEHANDLING 2.1 Är sjukdomen annorlunda hos barn jämfört med vuxna? Hos vuxna kan dermatomyosit vara sekundär till cancer.

Läs mer

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa Stress Att uppleva stress är en del av livet - alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge

Läs mer

När det gör ont innehåll

När det gör ont innehåll När det gör ont När det gör ont innehåll Varför gör det ont? Hur kan man beskriva sin smärta? Hur behandlas smärta? Läkemedelsbehandling Andra behandlingsmetoder Vad är smärta? En förnimmelse av något

Läs mer

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan)

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) 1 Innehåll Hur behandlas PAH?... 4 Hur fungerar behandlingen med Tracleer?... 4 Kommer Tracleer att få mig att må bättre?... 5 Gångtest... 7 Funktionsklassificering...

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Operation vid instabil knäskål (Elmslie-Trillat)

Operation vid instabil knäskål (Elmslie-Trillat) Operation vid instabil knäskål (Elmslie-Trillat) Knäskålen Då man böjer och sträcker på knäet löper knäskålen (patella) i en fåra i lårbenet. Knäskålens funktion är att förbättra kraften vid sträckning

Läs mer

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt

Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt Hjärtsvikt är ett mycket vanligt tillstånd, framförallt hos äldre. Ändå är diagnostiken och behandlingen ofta bristfällig. Vanliga symtom vid hjärtsvikt

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten

Bipacksedel: Information till patienten Bipacksedel: Information till patienten Bufomix Easyhaler, 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver Budesonid/formoterolfumaratdihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2 Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta Bild 2 Den här föreläsningen handlar om hur man i sjukvården kan behandla olika nociceptiva smärttillstånd som har sin uppkomst från rörelseapparaten; det

Läs mer

INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING. Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI

INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING. Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI INFORMATION FÖR PATIENTER SOM FÅR XALKORI -BEHANDLING Information om ALK-positiv lungcancer och läkemedelsbehandling med XALKORI 61890_Pfizer_Xalkori_potilaan_opas_A5_swe.indd 1 13.5.2016 13.00 FÖRORD

Läs mer

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se Kontakta din läkare Kontakta genast din läkare om du drabbas av något av nedanstående symtom medan du behandlas med JEVTANA. feber, dvs en kroppstemperatur på 38 C eller högre diarré (t.ex. om du har lös

Läs mer

MINA KONTAKTPERSONER:

MINA KONTAKTPERSONER: MINA KONTAKTPERSONER: 2 1 1. FÖRBERED PENNAN Kontrollera att du har rätt insulinpenna och att insulinet ser klart och färglöst ut. Ta av skyddshatten på pennan och skruva på en ny nål. Ta sedan av nålskydden.

Läs mer

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Om JEVTANA JEVTANA är ett läkemedel som används för behandling av prostatacancer som har fortskridit efter att du har behandlats med annan

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Lite kort om Fibromyalgi av Dr. Bo Fra st, fra n Alingsa s

Lite kort om Fibromyalgi av Dr. Bo Fra st, fra n Alingsa s Lite kort om Fibromyalgi av Dr. Bo Fra st, fra n Alingsa s Leg. läkare Bo Fråst har mer än 30 år som specialist inom allmänmedicin. Han har en passion utöver det vanliga för patienterna. Speciellt för

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

Vid livets slut. De sista timmarna. De sista timmarna. Johanna Norén 2007

Vid livets slut. De sista timmarna. De sista timmarna. Johanna Norén 2007 Vid livets slut De sista timmarna De sista timmarna Johanna Norén 2007 Vårdfilosofin i livets slut God omvårdnad Smärtlindring o symtomkontroll Anhörigstöd Lagarbete Den döendes rättigheter Jag har rätt

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Information till dig som har. Hjärtsvikt. Patientinformation

Information till dig som har. Hjärtsvikt. Patientinformation Information till dig som har Hjärtsvikt Patientinformation Denna broschyr har utarbetats av Professor Ulf Dahlström och hjärtsviktssjuksköterska Anna Strömberg vid Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset

Läs mer

Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv.

Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv. Fysisk aktivitet Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv. Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar hälsan och minskar risken för att drabbas av olika välfärdssjukdomar som bland annat hjärtinfarkt,

Läs mer

Process Version Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Trygg och säker hälsooch sjukvård. 1 20150512 Vv 206/2015

Process Version Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Trygg och säker hälsooch sjukvård. 1 20150512 Vv 206/2015 RIKTLINJE METODSTÖD RUTIN LOKAL RUTIN Process Version Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Trygg och säker hälsooch sjukvård 1 20150512 Vv 206/2015 Processägare Processledare / ansvarig för revidering

Läs mer

Insulinbehandlad diabetes Typ 1 & Typ 2

Insulinbehandlad diabetes Typ 1 & Typ 2 Mer information finns på www.accu-chek.se Kontakta Accu-Chek Kundsupport Telefon 020-41 00 42 E-post info@accu-chek. se ACCU-CHEK Combo Broschyren är granskad av Legitimerad Diabetessköterska Insulinbehandlad

Läs mer

Cleodette och Cleodette 28

Cleodette och Cleodette 28 Cleodette och Cleodette 28 Du har fått p-pillret Cleodette eller Cleodette 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Få ut det mesta av din behandling

Få ut det mesta av din behandling Version 1/2015-06 tabletter Få ut det mesta av din behandling Information om Inlyta (axitinib) Du har fått denna informationsbroschyr eftersom läkaren har skrivit ut Inlyta till dig. Läs också Bipacksedel:

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta.

Delområden av en offentlig sammanfattning. Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Oxikodonhydroklorid är en stark värkmedicin som används för behandling av medelsvår eller svår smärta. Globalt uppskattar

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Till dig som ska övernatta på Hässleholms sjukhus

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Till dig som ska övernatta på Hässleholms sjukhus ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Till dig som ska övernatta på Hässleholms sjukhus Broschyren är utformad av medarbetare på Ortopediska kliniken Hässleholm-Kristanstad -Ystad. Faktagranskad

Läs mer

ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB

ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB INLEDNING En av tio svenskar har astma vilket gör den till en av våra stora folksjukdomar. 1 Astma betyder andnöd,

Läs mer

Patientinformation. Terbinafin ratiopharm kräm vid behandling av fotsvamp och svamp i ljumsken.

Patientinformation. Terbinafin ratiopharm kräm vid behandling av fotsvamp och svamp i ljumsken. Patientinformation Terbinafin ratiopharm kräm vid behandling av fotsvamp och svamp i ljumsken. OBSERVERA! Det är viktigt att du fullföljer hela den rekommenderade kuren, annars kan svampinfektionen komma

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

Värmebölja/höga temperaturer

Värmebölja/höga temperaturer SOCIALFÖRVALTNINGEN RUTIN Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-05-31 Beslutad i ledningsgruppen 160607 Värmebölja/höga temperaturer BAKGRUND Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot

Läs mer

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0 Clarityn 10 mg tabletter loratadin Datum 10.8.2015, Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Syftet med informationen i detta dokument är att göra läsarna medvetna om frågor angående

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Geting- och bistick Sid 2 Hjärnskakning hos barn Sid 4 Frakturer hos barn (benbrott hos barn) Sid 6 Näsblod Sid 7 Skavsår (blåsor) Sid 8 Stukning eller vrickning Sid 9 Sår/Skärsår

Läs mer

inte har tillgång till rent vatten, eller är utomlands där infektionsrisken är stor, kan du använda en sårtvätt eller Klorhexidinlösning.

inte har tillgång till rent vatten, eller är utomlands där infektionsrisken är stor, kan du använda en sårtvätt eller Klorhexidinlösning. Sårvård När du får ett sår börjar genast kroppen arbetet med att reparera skadan. Är det ett litet sår läker det ganska snabbt eftersom sårytorna ligger nära varandra. Ett större sår läker långsammare

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Enkla tips hur du undviker att falla

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Enkla tips hur du undviker att falla ÖREBRO LÄNS LANDSTING Enkla tips hur du undviker att falla Inledning Några ord från läkaren Vi svenskar blir allt äldre och de äldre blir allt friskare. Vi skulle kunna leva ännu bättre om vi kunde undvika

Läs mer

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros?

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros? Ont i knäna? Får du ont i knäna när du går i trappor eller när du reser dig upp? Eller har du svårt för att sitta på huk och måste lägga något mjukt under knäna när du till exempel rensar i rabatten? Då

Läs mer

Astma behandlas oftast med läkemedel för inhalation (inandning).

Astma behandlas oftast med läkemedel för inhalation (inandning). Behandling av astma Sammanfattning Astma behandlas oftast med läkemedel för inhalation (inandning). Det finns olika hjälpmedel för att andas in astmaläkemedel och det är viktigt att de används på rätt

Läs mer

Riktlinjer för vård i livets slut

Riktlinjer för vård i livets slut RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Riktlinjer för vård i livets slut Kvalitetskriterier för bra vård i livets slutskede Att den äldre har rätt till en god livskvalitet den sista tiden i livet Att

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION INNEHÅLL Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Äldre och läkemedel 18 november 2016

Äldre och läkemedel 18 november 2016 Äldre och läkemedel 18 november 2016 Tobias Carlsson, leg apotekare Närhälsan Sekreterare Terapigrupp Äldre och läkemedel Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel En del av Västra Götalandsregionens

Läs mer

Lilla. för årskurs 8 & 9

Lilla. för årskurs 8 & 9 Lilla för årskurs 8 & 9 Vardaglig fysisk aktivitet Vardaglig fysisk aktivitet innebär all rörelse du utför under en dag såsom att promenera till skolan eller att ta trapporna istället för hissen. Denna

Läs mer

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning)

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. VIKTIGT Den här guiden ersätter inte

Läs mer

Riktlinje vid värmebölja

Riktlinje vid värmebölja Riktlinje 1 (13) Riktlinje vid värmebölja Riktlinje 2 (13) Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1. Syfte med riktlinjen...4 2. Ordinär eller extraordinär händelse?...4 3. SMHI:s varningssystem...4 4. Värmeböljor

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Råd vid värmebölja. Gunilla Marcusson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2016-05-31

Råd vid värmebölja. Gunilla Marcusson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2016-05-31 Råd vid värmebölja Gunilla Marcusson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2016-05-31 Innehållsförteckning Rapportens namn 1 1 Bakgrund 2 Definition 3 Klassificering av värme enligt SMHI 4 Riskpersoner 5

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Bipacksedel: Information till användaren Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tablett Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tablett Carvedilol ratiopharm 25 mg tablett Karvedilol Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

Hälsodeklaration. Namn:... Personnummer:... Datum:...

Hälsodeklaration. Namn:... Personnummer:... Datum:... Hälsodeklaration Vid mottagningsbesöket kommer vi att upprätta en journal för att garantera dig bästa möjliga vård. För att underlätta journalskrivningen ber vi dig fylla i denna hälsodeklaration hemma.

Läs mer

Nästäppa vid förkylning

Nästäppa vid förkylning Pressmaterial bakgrundsfakta februari 2006 Nästäppa vid förkylning Skillnaden mellan avsvällande och slemlösande egenvårdsbehandling Innehåll: 1. Näsan klimatanläggning, reningsverk och försvarsbarriär...

Läs mer

Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall

Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall Handlingsplan vid akut sjukdom och olycksfall - åtgärder vid olycksfall och akut sjukdom - anvisningar för omhändertagande av elev som under skoltid insjuknar eller utsätts för olycksfall - allmänna åtgärder

Läs mer

Smarta råd om läkemedel för äldre

Smarta råd om läkemedel för äldre www.lvn.se Smarta råd om läkemedel för äldre Med stigande ålder blir man mer skör och känslig för läkemedel. Här finns tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller läkemedel samt information

Läs mer

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation BORTTAGANDE AV HUDFÖRÄNDRING

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation BORTTAGANDE AV HUDFÖRÄNDRING Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg Patientinformation BORTTAGANDE AV HUDFÖRÄNDRING Ring klockan 15.00-16.00 två vardagar före din operationsdag på telefonnummer 0410 555 03 för att

Läs mer

Till dig som arbetar i hälso- och sjukvården

Till dig som arbetar i hälso- och sjukvården Denna folder ingår i Stockholms läns landstings TUFF-satsning som ska stödja vårdpersonal och patienter att tänka förebyggande för att motverka skador och främja hälsa. art nr 0903001 TUFF står för trycksår-,

Läs mer

Koloskopiförberedelser med Movprep

Koloskopiförberedelser med Movprep Välkommen till Endoskopimottagningen Capio Specialisthuset, Odengatan 66 i Eslöv. Var vänlig anmäl Dig i receptionen minst 10 minuter innan Din undersökning. Detta för att vi ska kunna förbereda Dig för

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Värt att veta om stroke

Värt att veta om stroke Värt att veta om stroke Patient - närstående Innehåll Vad är stroke 2 Symtom 7 Utredning och behandling 10 Riskfaktorer 19 Läkemedel 23 Framtiden 26 Ordlista 30 På Danderyds sjukhus vårdas drygt 1000 patienter

Läs mer

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Dina levnadsvanor Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framför allt är dina levnadsvanor viktiga, det gäller bland annat mat,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var rädd om dig....2 Bakteriell vaginos...3 Eksem/Psoriasis...4 Herpes, vad är det?...5 Svamp i underlivet...6 Kondylom...7 Lichen sclerosus (vitfläckssjukan)...8 Slidkatarr/Sköra

Läs mer

Information till dig som ska opereras för ett hål i gula fläcken (makulahål)

Information till dig som ska opereras för ett hål i gula fläcken (makulahål) Ögonkliniken Umeå Information till dig som ska opereras för ett hål i gula fläcken (makulahål) Näthinnan och gula fläcken Näthinnan är det tunna lager av synceller som täcker ögonbotten. I dessa celler

Läs mer

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Clarityn 10 mg tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Clarityn måste trots

Läs mer

förstått samband inom farmakologi samt lagt en del preparat och effekter på minnet.

förstått samband inom farmakologi samt lagt en del preparat och effekter på minnet. Tentamen i Farmakologi förstått samband inom farmakologi samt lagt en del preparat och effekter på minnet. Tentan består av 20 frågor med 2 poäng per fråga. Maxpoäng är 40 VG 36 GK 27. Med vänlig hälsning

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 18. Råd och rutiner vid Värmebölja

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 18. Råd och rutiner vid Värmebölja 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 18 Råd och rutiner vid Värmebölja 2 Innehållsförteckning 18. Råd och rutiner vid värmebölja...3 18.1 Bakgrund...3 18.2 Definition...3 18.3 Sårbara personer...3

Läs mer

Fysiska besvär, sjukdomar och funktionsnedsättning

Fysiska besvär, sjukdomar och funktionsnedsättning Fysiska besvär, sjukdomar och funktionsnedsättning Besvär i rörelseorganen Rörelseorganen är ett samlingsnamn på skelett, muskler, senor och ledband och besvär och rapporteras oftast från nacke, skuldra,

Läs mer

Ergonomi i teori och praktik

Ergonomi i teori och praktik Ergonomi i teori och praktik Namn: Klass: ERGONOMI Din kropp är bra på att anpassa sig efter vad den behöver göra. Kroppsdelar som utsätts för påfrestningar bygger automatiskt upp sig för att klara detta,

Läs mer

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008 Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Rikspolisstyrelsen december 2008 www.polisen.se Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Information om blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Polisiärt arbete

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

KÄNN DIN PULS OCH FÖRHINDRA STROKE. Några enkla regler för hur du mäter din puls. Det här är en folder från Pfizer och Bristol-Myers Squibb

KÄNN DIN PULS OCH FÖRHINDRA STROKE. Några enkla regler för hur du mäter din puls. Det här är en folder från Pfizer och Bristol-Myers Squibb KÄNN DIN PULS OCH FÖRHINDRA STROKE Några enkla regler för hur du mäter din puls Det här är en folder från Pfizer och Bristol-Myers Squibb KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN STROKE Vet du om ditt hjärta slår så

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 500 mg vaginalkapsel, mjuk och 1% vaginalkräm. Aktiv substans: klotrimazol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 500 mg vaginalkapsel, mjuk och 1% vaginalkräm. Aktiv substans: klotrimazol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Canesten 500 mg vaginalkapsel, mjuk och 1% vaginalkräm Läkemedelsverket 2013-12-19 Aktiv substans: klotrimazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

kärlröntgenundersökning

kärlröntgenundersökning Till dig som skall genomgå en kärlröntgenundersökning Information till patient & närstående Denna information avser kärlröntgenundersökning vid Kärlkirurgisk vårdavdelning 18, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Din behandling med Nexavar (sorafenib)

Din behandling med Nexavar (sorafenib) Din behandling med Nexavar (sorafenib) (sorafenib) tabletter Introduktion Cancer är oftast en svårbehandlad sjukdom och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Därför är Nexavar ett viktigt

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Actraphane 30 injektionsflaska 100 IE/ml injektionsvätska, suspension, i injektionsflaska Humant insulin (rdna) Läs noga igenom hela denna bipacksedel innan du

Läs mer

Viktigaste för oss det är du förstås INFORMATION INFÖR OPERATIONER. Innehållsförteckning

Viktigaste för oss det är du förstås INFORMATION INFÖR OPERATIONER. Innehållsförteckning INFORMATION INFÖR OPERATIONER Innehållsförteckning Information till dig som ska opereras för sjukdom i binjuren.... 2 Information till dig som ska operera ljumskbråck... 3 Information till dig som ska

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temozolomide Hosipra 5 mg hårda kapslar Temozolomid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temozolomide Hosipra 5 mg hårda kapslar Temozolomid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Temozolomide Hosipra 5 mg hårda kapslar Temozolomid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

God natt och sov riktigt, riktigt gott.

God natt och sov riktigt, riktigt gott. God natt och sov riktigt, riktigt gott. Tips för dig som har problem med sömnen. 1 2 Vi har alla varit med om det någon gång. Det är alldeles omöjligt att somna. Man ligger och vrider och vänder på sig

Läs mer

TORRA ÖGON. Vad är torra ögon?

TORRA ÖGON. Vad är torra ögon? TORRA ÖGON Vad är torra ögon? Normalt har ögat en fuktig yta. Det är täckt av ett tunt skikt av geléaktig tårvätska. På ögats yta utsöndras ständigt mer av detta "smörjmedel", som är olika den vattenliknande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården. Stress. av DIANA THORSÉN

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården. Stress. av DIANA THORSÉN ÖREBRO LÄNS LANDSTING Stress av DIANA THORSÉN Vad är stress? Stress är en naturlig biologisk process som startar i kroppen när vi behöver extra krafter. Den är inte skadlig utan nödvändig för vår överlevnad

Läs mer