Kommundirektör Peter Nyberg Kommunsekreterare Rebecka Modin 140: VD Hargs Hamn AB Peeter Nömm 141: VD Östhammar Vatten AB Lena Blad och Malin Delin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommundirektör Peter Nyberg Kommunsekreterare Rebecka Modin 140: VD Hargs Hamn AB Peeter Nömm 141: VD Östhammar Vatten AB Lena Blad och Malin Delin"

Transkript

1 (36) Plats och tid SR Gräsö, kommunkontoret i Östhammar, , kl ande Enligt närvarolista Övriga deltagande Kommundirektör Peter Nyberg Kommunsekreterare Rebecka Modin 140: VD Hargs Hamn AB Peeter Nömm 141: VD Östhammar Vatten AB Lena Blad och Malin Delin Insynsplats: Freddie Eriksson (MP) och Ingeborg Sevastik (V) Utses att justera Pär-Olof Olsson (M) och Margareta Widén Berggren (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset Underskrifter Sekreterare Paragrafer Rebecka Modin Ordförande Justerande Jacob Spangenberg (C) Pär-Olof Olsson (M) Margareta Widén Berggren (S) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Östhammar, Lednings- och verksamhetsstöd Underskrift Rebecka Modin

2 (36) 139. Information gemensamma nämnder och bolag Rapport från Hargs Hamn AB Rapport från Östhammar Vatten AB Ändring i riktlinje för flaggning, tillägg av Sverigefinnarnas dag Taor för tillsyn och tillstånd inom den gemensamma räddningsnämndens område Taa för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden Val av representant till Brottsofferjouren i Uppsala län Årsredovisning, revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Rapport från slutförvarsenheten Anmälningsärende, Årsredovisning jämte bolagsstyrningsrapport 2018 Östhammar Vatten Anmälningsärende, Årsredovisning jämte bolagsstyrningsrapport 2018 för Gästrike Vatten AB Anmälningsärende, Ekonomisk prognos per sista mars Anmälningsärende, Överflyttning av investeringsmedel över årsbokslut Anmälningsärende, Information om SCB:s Medborgarundersökning Anmälningsärende, Cirkulär från SKL om vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år

3 (36) 155. Anmälningsärende, Räddningsnämndens yttrande över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) Anmälningsärende, Avsiktsförklaring Regional samverkan för dricksvattenförsörjning mellan Östhammars och Tierps kommuner Anmälningsärende, bisysslor Anmälningsärende, inkomna handlingar och rapporter Delegationsbeslut, ansökan om lotteritillstånd Delegationsbeslut, parkeringstillstånd Delegationsbeslut, bostadsanpassningsbidrag Delegationsbeslut, personalärenden Delegationsbeslut, tillfällig markupplåtelse Delegationsbeslut, uthyrning av lokaler Delegationsbeslut, inhyrning av lokaler Delegationsbeslut, yttranden i markfrågor Delegationsbeslut, 2019 LTF( lokala trafikföreskrifter), bred transport, dispenser med mera Delegationsbeslut, ansökan om lönebidrag till föreningar... 36

4 (36) Dnr KS Information gemensamma nämnder och bolag tar del av informationen. s förtroendevalda informerar från sammanträden med mera. Dagens sammanträde Muntlig föredragning Margareta Widén Berggren (S) informerar från ägarsamråd med gemensamma överförmyndarnämnden. Kostnaderna för nämnden går nu ner. Margareta Widén Berggren (S) och Lennart Owenius (M) informerar från ägarsamråd med gemensam räddningsnämnd. Det blir en ökad kostnad för nämnden för Uppsala och minskade kostnader för Tierp och Östhammar. Förändringen beror på befolkningsökning i främst Uppsala. Brandförsvaret kommer få en ökad grundbemanning. Ny brandstation i Gimo invigs Pär-Olof Olsson (M) informerar från ägarsamråd med samordningsförbudet. Förbundet arbetar nu med längre projekt än tidigare och har förbättrat rapporteringen av projekt till styrelsen. Förbundets medel kommer till hälften från Försäkringskassan, en fjärdedel från Regionen och en fjärdedel från kommunerna fördelat på invånarantal. Förbundets uppdrag är att arbeta med de som står längst från arbetsmarknaden. Bertil Alm (C) informerar från stämmor för Östra Sveriges Luftvårdsförbund och Svealands kustvattenvårdsförbund. Information om val till styrelserna. Jacob Spangenberg (C) och Ingeborg Sevastik (V) informerar från resa till Poti i Georgien med anledning av utvecklinssamarbetsprojekt som Östhammars kommun har med staden. En skriftlig rapport lämnas på nästa sammanträde. Östhammars kommun har fått en park uppkallad efter sig. Kommunsekreterare Rebecka Modin informerar om framtagandet av rutin för initiativärenden enligt 4 kap. 20 kommunallagen. Rutinen kommer att skickas till gruppledarna för påsyn.

5 (36) 140. Rapport från Hargs Hamn AB tar del av informationen. Dnr KS Hargs Hamn AB:s VD ger en generell uppdatering om företagets utveckling och aktiviteter. Dagens sammanträde Muntlig föredragning VD Peeter Nömm informerar om: förändringar på området, bl.a. ny lagerhall för Lantmännen och ny kontorsbyggnad vad hamnen huvudsakligen tar emot farledsfördjupning och finansieringsalternativ resultat och budget aktivitetsnivå och orsaker pågående utveckling

6 (36) 141. Rapport från Östhammar Vatten AB tar del av informationen. Dnr KS Östhammar Vatten AB:s VD informerar om bolagets verksamhet. Dagens sammanträde Muntlig föredragning VD Lena Blad och Malin Delin informerar om: övergripande läge för VA i kommunen vattenförsörjning för västra delen av kommunen (Österbybruk och Alunda) och förutsättningar för planerat vidare arbete, bland annat pågående arbete med avtal om leverans av dricksvatten med Tierp utifrån beslut på senaste fullmäktige restriktioner för vattenanvändningen i Östhammars kommun infördes

7 (36) Dnr KS Ändring i riktlinje för flaggning, tillägg av Sverigefinnarnas dag beslutar att följande punkt läggs till under avsnitten 4.2.1, och i riktlinjen för flaggning: På Sverigefinnarnas dag den 24 februari Bakgrund Vid KS antogs kommunens riktlinje för flaggning. Efter beslutet framkom önskemål om att vi årligen även ska flagga på Sverigefinnarnas dag. Ärendet och syfte Eftersom Östhammars kommun är ett finskt förvaltningsområde bör vi representera våra invånare på bästa sätt genom att årligen även flagga på Sverigefinnarnas dag. Eventuella kostnader et innebär inte några kostnader mer än den arbetstid som krävs för att hissa flaggorna på Sverigefinnarnas dag. sunderlag Nu gällande riktlinjer för flaggning, via kommunens webbplats. et skickas till Marknad och kommunikation (för komplettering av befintlig handling, Lucia Bender) Tekniska kontoret (Helen Åsbrink, Lasse Karlsson, Thomas Tidstrand, Fredrik Nyman) Kommundirektör Peter Nyberg Chef Östhammar Direkt Helena Ståhl Socialchef Håkan Dahlqvist Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén Kultur- och fritidschef Elin Dahm Samhällsbyggnadschef Ulf Andersson

8 (36) Dnr KS Taor för tillsyn och tillstånd inom den gemensamma räddningsnämndens område Förslag till beslut föreslår: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tillsynstaor och tillståndstaor i Östhammars kommun att gälla från och med enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 lagen (2010:1011) om brandfarliga och eplosiva varor (LBE). (Bilaga 3: taor i Östhammars kommun.) Samtidigt upphör tidigare fastställda taor i Östhammars kommun enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 lagen (2010:1011) om brandfarliga och eplosiva varor (LBE) att gälla. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och med justera taorna gällande Östhammars kommun med hänsyn till prisutvecklingen. Taorna ska justeras med 90 procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsinde) för tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S ekl O. Skulle indeet i juni ha förändats något kommande år jämfört med indeet i juni 2019 ska taorna justeras med 90 procent av indeförändringen nästkommande kalenderår. Taor för tillsyn och tillstånd inom den gemensamma räddningsnämndens område. Endast kommunfullmäktige kan besluta om taor enligt LS 0 och LBE som ska gälla i den egna kommunen. Uppräkning av taorna på grund av prisförändringar kan delegeras till annan nämnd, gemensam nämnd eller kommunalförbund. sunderlag Protokollsutdrag från räddningsnämndens sammanträde , 26 Räddningsnämndens skrivelse inklusive förslag till beslut och förslag till taor 2020 Ärendets behandling Räddningsnämnden har behandlat ärendet , 26.

9 (36) et skickas till Räddningsnämnden Webbredaktionen

10 (36) Dnr KS , BMN Taa för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige antar ny taa för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Den 1juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). I likhet med alkohollagen är den nya tobakslagen (LTLP) en skyddslagstiftning. Enligt 1 syftar lagen till att begränsa hälsorisker och olägenheter som är förbundna med tobaksbruk och liknande produkter. Från och med den 1juli ersätts anmälningsplikten med tillståndsplikt i samband med all tobaksförsäljning. Den som vill sälja tobak efter detta datum måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Detaljhandel som tidigare har anmält tobaksförsäljning får dock fortsätta sin försäljning men måste senast den 31 oktober ansöka om tillstånd. Tillståndsprövning innebär - i likhet med alkohollagen - att den sökande måste genomgå en vandelsprövning som ger möjlighet att sålla bort personer som tidigare gjort sig skyldiga till eempelvis illegal handel med tobak eller annan brottslig verksamhet. Med detta nya ansökningsförfarande kommer den administrativa bördan och kommunens kostnader att öka avsevärt. Enligt LTLP 8 kap 1 och 2 har kommunen därför rätt att ta ut avgifter både för ansökan och för den årliga tillsynen av de som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobak. Avgifterna ska spegla de faktiska kostnaderna och grunderna för avgiftsuttaget får bestämmas av kommunfullmäktige i linje med självkostnadsprincipen när det gäller kommunala taor. En vägledning när det gäller storleken på avgiften anges i propositionen (2017/18:156) där bedömningen görs "att kommunernas kostnad för att hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sätt kan komma att vara något lägre än motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd." (Prop, 2017/18:156, s.130)

11 (36) sunderlag Förslag till taa för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i Östhammars kommun. Ärendets behandling Bygg- och miljönämnden har behandlat ärendet , 43. et skickas till Bygg- och miljönämnden Webbredaktionen

12 (36) Dnr KS BMN Revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden Förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige antar reglemente för bygg- och miljönämnden. På grund av att ny lagstiftning, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, träder i kraft behöver reglementet för bygg- och miljönämnden revideras. Nämndens förslag är att ta bort formuleringarna tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och ändra till lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter under 1 och 2 i reglementet. sunderlag Förslag till nytt reglemente för bygg- och miljönämnden Ärendets behandling Bygg- och miljönämnden har behandlat ärendet , 42. et skickas till Bygg- och miljönämnden Webbredaktionen

13 (36) Dnr KS Val av representant till Brottsofferjouren i Uppsala län utser Olle Rehn (C) till kommunens förtroendevalda representant i Brottsofferjouren Uppsala läns referensgrupp. överlämnar till socialförvaltningen att utse tjänstemannarepresentant. Östhammars kommun och Brottsofferjouren Uppsala län har en Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap (IOP). I enlighet med denna ska Östhammars kommun utse deltagare i referensgrupp för Brottsofferjouren i Uppsala län. Det ska finnas en förtroendevald och en tjänsteman. Kommunerna som ingår i Brottsofferjouren har utsett förtroendevalda och tjänstemän från kommunstyrelse eller socialnämnd (eller motsvarande). Margareta Widén Berggren (S) har varit förtroendevald representant sedan och individ- och familjeomsorgschef har varit tjänstemannarepresentant. Nästa möte med referensgruppen är kl i Uppsala. et skickas till Brottsofferjouren, Valda personer

14 (36) Dnr KS Årsredovisning, revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 2018 Förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige tar del av årsredovisningen för Samordningsförbundet 2018, revisionsberättelse för år 2018 samt granskningsrapport. Förtroendevalda från Östhammars kommun beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Pär-Olof Olsson (M) deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet. Östhammars kommun ska besluta om ansvarsfrihet för kommunens förtroendevalda i samordningsförbundets styrelse. I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. sunderlag Underlag från Samordningsförbundet Uppsala län med: o Missiv från förbundschef o Årsredovisning 2018 o Granskningsrapport 2018 o Revisionsberättelse 2018 et skickas till Samordningsförbundet Uppsala län, Revisionen

15 (36) 148. Rapport från slutförvarsenheten tar del av rapporten. Dnr KS sunderlag Aktuellt i slutförvarsfrågan , Rapport från Slutförvarsenheten till KS för perioden

16 (36) Dnr KS Anmälningsärende, Årsredovisning jämte bolagsstyrningsrapport 2018 Östhammar Vatten Förslag till beslut föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Östhammar Vatten AB samt bolagsstyrningsrapport för Östhammar Vatten AB. Östhammar Vatten AB äger och förvaltar den allmänna VA-anläggningen i Östhammar kommun och därmed förenlig verksamhet samt har huvudmannaskapet för den allmänna VAanläggningen i Östhammar kommun. Östhammar Vatten AB ingår i Gästrike Vatten koncernen. Gästrike Vatten AB äger och förvaltar aktier i dotterbolagen inom koncernen, svarar för administration och ekonomi samt drift och underhåll av VA-anläggningar i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner samt driver därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillsammans med dotterbolagen svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. sunderlag Missiv Verksamhetsrapport 2018 Gästrike Vatten AB med dotterbolag Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 Östhammar Vatten AB Bolagsstyrningsrapport 2018 Östhammar Vatten AB Ärendets behandling Ärendet har behandlats på styrelsemöte för Östhammar Vatten AB , 8: Styrelsen beslutade att godkänna framlagd årsredovisning för Östhammar Vatten AB att överlämna framlagd årsredovisning till Östhammar kommun att uppdra till VD att godkänna smärre justeringar i bifogad årsredovisning att framlägga årsredovisningen till bolagsstämman för beslut att godkänna framlagd bolagsstyrningsrapport för Östhammar Vatten AB

17 (36) att överlämna beslutad bolagsstyrningsrapport till Östhammar kommun s arbetsutskott beredde ärendet , 94, och beslutade då att ärendet behandlas i kommunstyrelsen efter Östhammar Vattens bolagsstämma. et skickas till Östhammar Vatten AB Kommundirektör Peter Nyberg Teknisk chef Helen Åsbrink Samhällsbyggnadschef Ulf Andersson Chefsstrateg Marie Berggren

18 (36) Dnr KS Anmälningsärende, Årsredovisning jämte bolagsstyrningsrapport 2018 för Gästrike Vatten AB Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige att ta del av årsredovisning jämte bolagsstyrningsrapport 2018 för Gästrike Vatten AB. Gästrike Vatten AB äger och förvaltar aktier i dotterbolagen inom koncernen, svarar för administration och ekonomi samt drift och underhåll av VA-anläggningar i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner samt driver därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillsammans med dotterbolagen svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. sunderlag Protokoll från styrelsemöte för Gästrike Vatten AB Missiv Verksamhetsrapport 2018 Gästrike Vatten AB med dotterbolag Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 Gästrike Vatten AB Bolagsstyrningsrapport 2018 för Gästrike Vatten AB Ärendets behandling Ärendet har behandlats på styrelsemöte för Gästrike Vatten AB , 8, där styrelsen bland annat beslutade att godkänna årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten och överlämna dessa till ägarkommunerna. s arbetsutskott beredde ärendet , 105, och beslutade då att ärendet behandlas i kommunstyrelsen efter Gästrike Vattens bolagsstämma. et skickas till Gästrike Vatten AB

19 (36) Dnr KS Anmälningsärende, Ekonomisk prognos per sista mars tar del av informationen. Senaste prognos för kommunen. Tertialuppföljning behandlas på kommunstyrelsen inför fullmäktige sunderlag Prognos Dagens sammanträde Muntlig föredragning Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.

20 (36) Dnr KS Anmälningsärende, Överflyttning av investeringsmedel över årsbokslut tar del av informationen. Redovisning av de investeringsmedel medel som ej har använts under 2018 och som föreslås överflyttas till sunderlag Budgetöverflyttning investeringsbudgeten Ärendets behandling s arbetsutskott fick information i ärendet , 112.

21 (36) Dnr KS Anmälningsärende, Information om SCB:s Medborgarundersökning 2018 tar del av informationen. Östhammars kommun genomför kontinuerligt SCB:s medborgarundersökning. Vid sammanträdet redogör förvaltningen för undersökningen som gjordes Undersökningen används bl.a. i de styrtal kommunen redovisar i sitt bokslut. sunderlag Presentation, Medborgarundersökning 2018 Ärendets behandling s arbetsutskott fick information i ärendet , 110.

22 (36) Dnr KS Anmälningsärende, Cirkulär från SKL om vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 2019 tar del av informationen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har lämnat ett cirkulär om vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. sunderlag Cirkuläret finns via SKL:s webbplats.

23 (36) Dnr KS Anmälningsärende, Räddningsnämndens yttrande över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) har tagit del av räddningsnämndens yttrande över betänkandet skogsbränderna sommaren Efter den omfattande skogsbranden i Västmanland 2014 tillsattes olika utredningar. En av dessa var En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) som presenterades i juni Samma sommar inträffade flera mycket stora skogsbränder i Sverige och utredaren av räddningstjänstutredningen fick i uppdrag att utvärdera de operativa räddningsinsatserna. Utredningen antog namnet 2018 års skogsbrandsutredning och betänkandet fick rubriken Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7). sunderlag Protokollsutdrag från räddningsnämndens sammanträde , 29 Bilaga till protokollet: förslag till yttrande Ärendets behandling Räddningsnämnden har behandlat ärendet , 29, och föreslog då kommunstyrelsen i Uppsala kommun att anta yttrandet. (Kommunstyrelserna i Tierp och Östhammar får ärendet för kännedom.)

24 (36) Dnr KS Anmälningsärende, Avsiktsförklaring Regional samverkan för dricksvattenförsörjning mellan Östhammars och Tierps kommuner föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen. Avsiktsförklaring om regional samverkan för dricksvattenförsörjning mellan Östhammars och Tierps kommuner har behandlats parallellt i kommunernas respektive fullmäktige. Bakgrunden är att Östhammars kommun har ansträngd VA-försörjning och behöver utöka kapaciteten på flera orter. Diskussion mellan kommunerna om att samverka angående gemensam vattenförsörjning från Odens källa har pågått sedan några år. sunderlag i Tierps kommuns kommunfullmäktige , 45. Ärendets behandling Kommunfullmäktige beslutade , 44, att anta en avsiktsförklaring om långsiktig samverkan för vattenförsörjning mellan Östhammars kommun och Tierps kommun under förutsättning att kommunfullmäktige i Tierps kommun fattar motsvarande beslut.

25 (36) Dnr KS Anmälningsärende, bisysslor tar del av informationen. Enligt Östhammars kommuns riktlinjer för bisyssla ska förekomsten av bisysslor anmälas till. Lednings- och verksamhetsstöd ska kontrollera och sammanställa förekomsten av bisysslor årligen, samt redovisa detta till. sunderlag Sammanställning av anmälda bisysslor under 2018.

26 (36) Dnr KS Anmälningsärende, inkomna handlingar och rapporter tar del av informationen. Inkomna handlingar och rapporter till och med : Mötesanteckningar från möte med Utvecklingsgrupperna sunderlag Handlingarna ligger i arbetsrummet i en egen mapp under dagens sammanträdesdatum

27 (36) Dnr KS Delegationsbeslut, ansökan om lotteritillstånd har tagit del av delegationsbeslutet avseende lotteritillstånd sdatum Delegat Ärende Peter Nyberg Films Sportklubb lotteritillstånd för perioden

28 (36) Dnr KS Delegationsbeslut, parkeringstillstånd 2019 tar del av delegationsbesluten. sdatum Delegat Ärende Lena Rudolfsson Bifall Lena Rudolfsson Bifall Lena Rudolfsson Bifall Lena Rudolfsson Bifall Lena Rudolfsson KS Avslag Lena Rudolfsson Bifall sunderlag Delegationsbeslut parkeringstillstånd 2019

29 (36) Dnr KS Delegationsbeslut, bostadsanpassningsbidrag tar del av delegationsbesluten. Nr under perioden , har vi utbetalat kronor. Nr under perioden , har vi utbetalat kr. sunderlag Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag 2019

30 (36) Dnr KS Delegationsbeslut, personalärenden tar del av delegationsbesluten. sdatum Förvaltning Enhet Barn- och utbildning Frösåkersskolan Socialförvaltningen sunderlag Publiceras separat i arbetsrummet, förteckning över delegationsbeslut i personalfrågor

31 (36) Dnr KS Delegationsbeslut, tillfällig markupplåtelse 2019 tar del av delegationsbesluten. sdatum Delegat Ärende Carina Hemlin Karlsson Nybyggnation av skola Östhammar / E-trafik AB Fisketävling Roslags Piké Sjötorget 31 maj-1 juni Vårmarknad med våreld 30/4 Alunda/Föreningsalliansen Olandsbygden Offentliga tillställningar Hargshamns Folkets hus Fotoutställning Gimo Torg Arbetsbod och container Smedjegatan Öregrund, Öregrundsgrepen Bygg & VVS Påsk- och julmarknad Gräsö Gård Strömmingsfestival Hargshamn 1 juni / Peter Rödin Vår- höstmarknad Östhammar 15/6 och 21/9 / OK Rodhen Veteranbilsträffar Sjötorget torsdag v 21-39/Fokus Östhammar SKB, info från husbil runt om i kommunen under april/maj Inhägna områden Långgatan/Hamngatan Öregrund/ Upplands Berg & Schakt Valborgsmässofirande Hargshamn/Hargshamns Folkets husförening Valborgsmässofirande Källör Östhammar/Bygdegårdsför. Källör

32 (36) Dnr KS Delegationsbeslut, uthyrning av lokaler tar del av delegationsbesluten. sdatum Delegat Ärende Andreas Järvenpää Köpmangatan 8 A, Gimo Ulriksgatan 29, Östhammar Köpmanagatan 8 A, Gimo Ulriksgatan 19, Östhammar Torpvägen 9, Alunda Sågargatan 7 A, Gimo Köpmangatan 8 A, Gimo

33 (36) Dnr KS Delegationsbeslut, inhyrning av lokaler tar del av delegationsbesluten. sdatum Delegat Ärende Andreas Järvenpää Sågargatan 7 A, Gimo

34 (36) Dnr KS Delegationsbeslut, yttranden i markfrågor tar del av delegationsbesluten. Yttranden i markfrågor 2019 har lämnats till Samhällsbyggnadsförvaltningen för följande fastigheter: sdatum Delegat Ärende Andreas Järvenpää Betr fastigheten Österbybruk 1:167, TK inga synpunkter Betr fastigheten Östhammar 40:4, TK inga synpunkter

35 (36) Dnr KS Delegationsbeslut, 2019 LTF( lokala trafikföreskrifter), bred transport, dispenser med mera tar del av delegationsbesluten. sdatum Delegat Fastighetsbeteckning / Ärende Carina Hemlin Karlsson Vårmarknad Alunda 30 april Arbetsbod, Smedjegatan Öregrund 18/3-30/6 /Öregrundsgrepen AB Veteranbilsträffar Sjötorget Östhammar, v / Fokus Östhammar Vår- och höstmarknad Östhammar /OK Rodhen Strömmingsfestival Hargshamn 1/6 / Peter Rödin Anders Hedberg Yttrande om lång oh bred transport Östhammar- Västerås/ Fleilast Carina Hemlin Karlsson Inhägnat område Långgatan/Hamngatan Öregrund / Upplands Berg & Schakt

36 (36) Dnr KS Delegationsbeslut, ansökan om lönebidrag till föreningar tar del av delegationsbesluten. sdatum Delegat Ärende Andreas Söderqvist Gräsö IF ansöker om kommunalt bidrag för resterande 20 % av lönekostnaden avseende en lönebidragsanställning, under perioden

37 Upprops- och voteringslista kommunstyrelsen a 1 Datum: Widén-Berggren Margareta, 1:e vice ordförande (S) Bendiksen Tomas, Ledamot (S) Lamell Roger, Ledamot (S) Norén Lisa, Ledamot (S) Spangenberg Jacob, Ordförande (C) Alm Bertil, Ledamot (C) Olsson Pär-Olof, 2:e vice ordförande (M) Owenius Lennart, Ledamot (M) Holmgren Lars O, Ledamot (BOA) Wahlsten Martin, Ledamot (SD) Lundin Ylva, Ledamot (SD) Lennström Jonas, Ersättare (S) Frisk Anna, Ersättare (S) Ann-Charlotte Grehn, Ersättare (S) Muhonen Mika, Ersättare (S) Abrahamsson Inger, Ersättare (C) Bernsten Cecilia, Ersättare (C) Ekström Niklas, Ersättare (M) Bellander Irmeli, Ersättare (L) Hagman Lena, Ersättare (KD) Leufstadius Melinda, Ersättare (SD) Persson Bo, Ersättare (SD) Närvarande Ärende nr Ärende nr Tjänstgörande ers. JA NEJ JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR

(36) SR Gräsö, kommunkontoret i Östhammar. 1. Information gemensamma nämnder och bolag Rapport från Hargs Hamn AB 4

(36) SR Gräsö, kommunkontoret i Östhammar. 1. Information gemensamma nämnder och bolag Rapport från Hargs Hamn AB 4 KALLELSE OCH ÄRENDELISTA Kommunstyrelsen Datum Sid 2019-05-02 1 (36) Kallelse Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2019-05-07, kl. 08.15 Plats Sekreterare Ordförande SR Gräsö, kommunkontoret i Östhammar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-04-25 1 (10) Plats och tid Bruksgymnasiet, Gimo, kl. 15.30-16.45 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommundirektör Curt Nilsson, 74 Fredrik Borgelin, 76 Annila

Läs mer

Plats och tid: Rotemästaren, Viktoria, Almungevägen 33, Uppsala, klockan 17: Utses att justera: Lars-Olof Färnström (S) Paragrafer: 22-32

Plats och tid: Rotemästaren, Viktoria, Almungevägen 33, Uppsala, klockan 17: Utses att justera: Lars-Olof Färnström (S) Paragrafer: 22-32 Sid 1 (7) Räddningsnänruiden 20 1 9-0 3-20 Plats och tid: Rotemästaren, Viktoria, Almungevägen 33, Uppsala, klockan 17:45-19.15 ande: Jan Ulmander (C), vice ordförande Ersättare Håkan Tribell (M) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-09 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 17:30-17:50 Beslutande Jacob Spangenberg (C) Margareta Widén Berggren (S) Lennart Owenius (M) Tomas Bendiksen (S) Mika Muhonen (S), 144 Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-14 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.00 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-15.25 ande Håkan Josefsson (C), ordförande. Jäv 7 Johan Larsson (C), jäv 7 Per Lorentsson (M), ordförande 7 Sandy Lind (WeP) Jörgen Karlsson (S) Charlotta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. SR Sunnanö, kommunkontoret i Östhammar. 2. Ändring i riktlinje för flaggning, tillägg av Sverigefinnarnas dag 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott. SR Sunnanö, kommunkontoret i Östhammar. 2. Ändring i riktlinje för flaggning, tillägg av Sverigefinnarnas dag 4 KALLELSE OCH ÄRENDELISTA Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum Sid 2019-04-25 1 (16) Kallelse Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum och tid 2019-04-30, kl. 08.00 Plats Sekreterare Ordförande SR Sunnanö,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-10-26 1 (13) Plats och tid Sr Örskär, Kommunhuset, Östhammar, kl. 13:00-15:30 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Lisa Landberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-17 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30-16.10 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-12-07 1 (17) Plats och tid Sr Örskär, Kommunhuset, Östhammar, kl. 13:00-16:40 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-12 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 15.50 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Christina

Läs mer

41 Kompletterad och reviderad delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden

41 Kompletterad och reviderad delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-29 Ärendelista 41 Kompletterad och reviderad delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden 42 Komplettering av beslutsattestanter med ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Olof Nilsson (S) Anders Backman (C)

Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Olof Nilsson (S) Anders Backman (C) Tid och plats 9 april 2019, kl. 14:00-14:30, IT-centrum Cassiopeia, Tierp Paragrafer 9-12 Utses att justera Olof Nilsson Beslutande Ledamöter Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Olof Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, Ödeshög

Kommunkontoret, Ödeshög 1(14) Plats och tid Riddarsal i Ödeshög, kl 19:00 20:25 Beslutande Ledamöter Se särskild närvarolista. Ersättare Se särskild närvarolista. Övriga närvarande Se särskild närvarolista. Justerare Justeringens

Läs mer

(30) 4 Årsredovisning Östhammars kommun 2017, godkännande

(30) 4 Årsredovisning Östhammars kommun 2017, godkännande 2018-04-26 1 (30) KALLELSE Nämnd och tid 2018-05-08 Utbildning, kl. 16.30-17.30 Sammanträde, kl. 18:00 Plats Olandsskolans matsal, Alunda Besök Nr ÄRENDELISTA 1 Information 2 Information från strategienheten

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Olov Gibeck (C)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Olov Gibeck (C) Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-08-28 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30 14.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Dan Larson (M), ordförande Anette Avelin

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr /2014

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr /2014 2014-05-16 4/2014 för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr 27 Sammanträdets öppnande och justering... 2 28 Val av ordförande för stämman... 2 29 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Tid, paragraf och ärende

Tid, paragraf och ärende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Kl. 18:00 tisdagen den 27 november 2018, Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta Fred Rydberg (KD), Ordförande Sven-Olov

Läs mer

Rådhuset, stora salen, kl

Rådhuset, stora salen, kl 1 1 Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 16.00-19.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

A g(s9'----- Tord Andersson, justerare )Led SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid: Tierps kommunhus, 17:00 20:00. Ledamöter: Övriga deltagare:

A g(s9'----- Tord Andersson, justerare )Led SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid: Tierps kommunhus, 17:00 20:00. Ledamöter: Övriga deltagare: Plats och tid: Tierps kommunhus, 17:00 20:00 Ledamöter: Jan Ulmander (C), Vice ordförande Catrin Johansson (S) Anders Gustafsson (S) Terence Hongslo (MP) Daniel Enholm (M) Maria Jansson (M) Margareta Widén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-03-27 1 (37) Plats och tid, Olandsskolan i Alunda, kl. 18.00-19.45 Sammanträdet ajourneras klockan 19.10-19.20 för valberedning. Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

22 mars 2019, kl. 15:00 i IT-centrum, Tierp. Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Marie Larsson

22 mars 2019, kl. 15:00 i IT-centrum, Tierp. Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Marie Larsson Tid och plats 22 mars 2019, kl. 15:00 i IT-centrum, Tierp Paragrafer 1-5 Utses att justera Marie Larsson ande Ledamöter Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Marie Larsson ande ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sammanträdesdatum PROTOKOLL Plats och tid: Ugglehallen kl. 18:00-19:25, 19:55-20:45 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommundirektör Cecilia Håkansson, kommunsekreterare Anders Ottosson, ekonomichef

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Ajournering

Ajournering 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet Roten, Kommunhuset, Svalöv, kl 16.30-17.15 Ajournering 16.50-16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S), ordförande Fredrik Jönsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden

Sammanträdesdatum Socialnämnden fe? ÄJ 2019-05-09 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.15-16.30 Beslutande Övriga deltagande Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Birgitta Örjas (S) Lena Aune (S) Birgit Wikström-Gotthardsdotter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-02 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 8:30-13:00 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg Jansson (C) Mats Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhusets sessionssal klockan 09:00-10:48 ande Ordförande Kent Persson (V) Johanna Odö (S) Christer Wallin (S) Lisa Bäckman (V) Olle Rahm (S) Johanna Odö (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

(13) Östhammar, kommunhuset, sammanträdesrum Ormön. 2. Ändring av regler för investeringsbidrag för föreningsanläggningar 3

(13) Östhammar, kommunhuset, sammanträdesrum Ormön. 2. Ändring av regler för investeringsbidrag för föreningsanläggningar 3 2019-01-31 1 (13) Kallelse Nämnd och tid 2019-02-07 kl. 13.00 Plats Sekreterare Ordförande Östhammar, kommunhuset, sammanträdesrum Ormön Rebecka Modin Jonas Lennström (S) Ärendelista 1. Information från

Läs mer

Thomas Carlsson (S) Lena Åberg, (L) Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Rolf Eriksson (S) Lena Åberg (L) ANSLAG/BEVIS

Thomas Carlsson (S) Lena Åberg, (L) Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Rolf Eriksson (S) Lena Åberg (L) ANSLAG/BEVIS Sida 1 (17) Plats och tid Svarvaren, tisdagen den 9 april 2019 kl 14:00-17:10, ajournering kl. 16:48-16:57 ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Rasmus Hägg (S) Lina Dahm (S) Andreas Dahlborg (L), ersätter

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.30 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-23 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Östhammar, sammanträdesrum Gräsö, 17.00-20.15 ande Margareta Widén Berggren, (S), ordförande Lennart Owenius (M), ordförande Jonas Lennström (S), ledamot Örjan

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl , ajournerat

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl , ajournerat 1 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 15.15, ajournerat 14.50 15.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Mötesplatsen, Arlöv kl. 17:00-18:10

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Mötesplatsen, Arlöv kl. 17:00-18:10 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2017-12-06 Sida 1 (12) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Mötesplatsen, Arlöv kl. 17:00-18:10 Inger Borgenberg (S), ordförande Bo Lindquist

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl A 2019-02-07 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung, kl. 12.00-13.30 Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Birgitta Örjas (S) Lena Aune (S) Jessica Hellström (L) Brita Sohlin (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Kalix Folkets Hus, Likskär, torsdagen den 10 januari 2019 kl 13:00 16.00 Beslutande Ledamöter Britt-Inger Nordström, ordförande (S) Hanna Johnselius, vice ordförande (S) Håkan Nyman

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

I stället för Kenneth Persson (S) Övriga deltagare

I stället för Kenneth Persson (S) Övriga deltagare 1 Plats och tid Sundborn, kl. 10:00 10:50 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs kommun S Marina Forslund Säters kommun Tjänstgörande

Läs mer

Förslag till tillsynsavgifter för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Förslag till tillsynsavgifter för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2017-06-20 147 Förslag till tillsynsavgifter för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Dnr SN 2017/0382.01.07 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-08. Föreslagna

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG. 153 Dnr KS/2018:273. Avgifter för tobaksförsäljning- till KF. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut

PROTOKOLLSUTDRAG. 153 Dnr KS/2018:273. Avgifter för tobaksförsäljning- till KF. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-06-19 1 (1) Sida 153 Dnr KS/2018:273 Avgifter för tobaksförsäljning- till KF Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-27/ 157 om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-04 1 (9) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 08:30-12:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson (C) Maria

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:35 44-52 Vid uppropet antecknas närvaro för 41 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 13 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Äldreomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Äldreomsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Tid Klockan 13.15 14.00 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande C Ulla-Maj Persson M Jörgen Hagman Lindén MBP Ylva Höglund C Erika Arnell tjänstgör för Rolf Hallberg (FP)

Läs mer

Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, torsdagen den 15 december 2011

Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, torsdagen den 15 december 2011 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-12-15 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 11.00-11.45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (19) vingaker.se

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (19) vingaker.se 1 (19) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2019 kl. 14.00-17.10 i sammanträdesrum Hjälmaren på kommunhuset i Vingåker Beslutande ledamöter Anneli Bengtsson (S), ordf. Robert Skoglund (S), 1:e vice ordf.

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 6 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 6 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2018-06-12 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 16:00 21:45 Ajournering kl, 17:30-18:00 samt kl. 21:15-21:25 64-69 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-09-14 1 (13) Plats och tid Sr Ormön, Kommunhuset, Östhammar, kl. 13:00-16:45 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Lisa Landberg

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sekreterare Ann Ayoub. Ordförande Anders Lindh. Justerande. Margreth Göransdotter

Sekreterare Ann Ayoub. Ordförande Anders Lindh. Justerande. Margreth Göransdotter Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen Falun, Lokal Sundborn kl. 10:00-10:30 Plats och tid för justering Protokollet omfattar 12-19 Utses att justera Margreth Göransdotter Underskrifter

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Ann Ohlsson (L) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Ann Ohlsson (L) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 (14) Plats och tid Inredia, måndagen den 20 maj 2019 kl 18:00-19:10 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Josefin Karlsson, kommunsekreterare Jan Malmgren, förbundsdirektör Skaraborgs

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Håkan Lindqvist Flens stadshus, torsdag 25 april Pirjo Olsson. ... Greta Suvén. ... Håkan Lindqvist

Håkan Lindqvist Flens stadshus, torsdag 25 april Pirjo Olsson. ... Greta Suvén. ... Håkan Lindqvist Plats och tid Flens stadshus Kl 09.30-15.30 100 Beslutande Greta Suvén (MP), ordförande Sven-Gunnar Johansson (M), 1:e vice ordförande Jonas Thyrén (S), 2:e vice ordförande Ann-Katrin Elofsson (S) Håkan

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Sessionssalen kommunhuset Karlsborg, onsdagen den 4 oktober 2017 kl17:00

Sessionssalen kommunhuset Karlsborg, onsdagen den 4 oktober 2017 kl17:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) l'hus och tid Sessionssalen kommunhuset Karlsborg, onsdagen den 4 oktober 2017 kl17:00 Ledamöter Leif Andersson (S), Ordförande Britt Blom (M), 1 :e vice ordförande Per-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Höörsalen Tisdagen den 12 april 2016 kl 08:30 11:00

Höörsalen Tisdagen den 12 april 2016 kl 08:30 11:00 2016-04-12 1 (9) Plats och tid Beslutande Höörsalen Tisdagen den 12 april 2016 kl 08:30 11:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Maria Truedsson (MP) Christer Olsson

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÄRDSNÄMNDEN sammanträdesdatum 2012-04-23 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutat Tranan 1, 13:15-14:15 Jennie Johansson, (M) Björn Thiele, (S) Leif Osbeck, (KD) Jonna Wilhelmsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2019-04-24 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrummet Pråmen, Kommunhuset, kl 13.30 14.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Sigge Synnergård (L)

Läs mer

Johan Ohlin (SD), Ordförande Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande Anders Malmgren (M) Maria Truedsson

Johan Ohlin (SD), Ordförande Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande Anders Malmgren (M) Maria Truedsson 2019-10-09 1 (14) Plats och tid Beslutande Höörs kommun, Kommunhuset, Konferensrum Backasalen Onsdagen den 9 oktober 2019 kl. 14:00 16:00 Johan Ohlin (SD), Ordförande Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

RÄDDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum:

RÄDDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sid 1(10) RÄDDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum: 2017-11-08 Plats och tid: Rotemästaren, Viktoria, Almungevägen 33, Uppsala 8 november 2017 id. 18:00 19:55 ande: Patrik Kjellin (S), ordförande Jan Ulmander

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Gunnar Bengtsson (S), 1:e vice ordförande Fredrik Jönsson (C),

Läs mer

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD)

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD) 1(16) Plats och tid Riddarsalen i Ödeshög, kl 19:00 20:50 Beslutande Ledamöter Se särskild närvarolista. Ersättare Se särskild närvarolista. Övriga närvarande Se särskild närvarolista. Justerare Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer