Styrprotokoll för Nationella registret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) Reviderat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrprotokoll för Nationella registret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) Reviderat 2007-09-27"

Transkript

1 Styrprotokoll för Nationella registret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) Reviderat

2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Målsättning... 4 Kvalitetsutveckling... 4 Organisation... 5 Styrgrupp för registret... 5 Svensk förening för obstetrik & gynekologi (SFOG)... 5 Huvudman... 5 Uppgiftslämnare... 5 Beslutande organ... 5 Finansiärer... 5 Registerhållare... 5 Delregisteransvariga... 6 Registerassistent... 6 Metod... 6 Bakgrund till metodval... 6 Metodens syfte... 7 Metod för datainsamling... 7 Kriterier för inklusion och exklusion... 7 Datainsamling... 8 Variabler som registreras samt slutpunkt... 8 Export... 8 Instruktioner till rapporterande kliniker... 8 Kontrollfunktion - Validering... 8 Datasäkerhet och valideringsfunktioner... 9 Programvara för registrering... 9 Val av databasstruktur... 9 Samkörning Redovisning Information Information och support Användarmöten Rapporter Rapportgenerator Egna statistikuttag

3 Arbetsprocesser, bestämmelser och beslutsprocesser Allmänt Registerhållare Registerassistent Delregisteransvariga SFOGs representanter Verksamhetschefsrepresentant Ägare Finansiering Behörighet till nationella databasen Ansökan till Datainspektionen om tillstånd för personregister Personuppgiftslagen Etisk granskning Förändringsarbete i registret Vetenskapliga rapporter och publikationer ur material från centraldatabasen Revision av styrprotokollet

4 Allmänt Bakgrund Gällande sjukvårdslagstiftning förutsätter en kvalitetskontroll av utförd sjukvårdsproduktion. Vid införandet av nya operationsmetoder är det extra önskvärt med uppföljning av metoderna, både lokalt och nationellt, för kontroll av att resultaten håller förväntad kvalitet samt är jämförbara med internationellt redovisade resultat. Detta speciellt om metoderna innehåller ny teknologi. Från Svensk förenings för obstetrik och gynekologi (SFOG) styrelse, Socialstyrelsen, Konsensuskonferensen om Hysterektomi (SPRI-MFR) samt Skopi-Arg framfördes under önskemål om nationellt register avseende endoskopiska operationer. På så sätt skapas tillräckligt stora material för kvalitetsutveckling av operationsmetoderna. Det innebar starten för Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret). Från starten 1996, då som ett rent endoskopiskt register, har Gynop-registret utvecklats till att omfatta all större gynekologisk kirurgi. Allt är samlat i ett övergripande register med gemensam insamlingsmetodik och så långt möjligt gemensamma, identiska parametrar. Sedan december 2005 innehåller Gynop-registret sex självständiga delregister för Hysterektomi, Adnexkirurgi, Tumörkirurgi, Inkontinenskirurgi, Prolapskirurgi och Intrauterin kirurgi (EA). Vartdera registret har separata ad hoc styrprotokoll för sina specifika delar. Den metod som valts syftar till att skapa största möjliga integration i det kliniska arbetet så att användarnas dubbelarbete minimeras samt att huvuddelen av data registreras av patienterna själva via enkäter. Denna strategi har varit oförändrad sedan registrets projektering Inmatningsprogrammet genererar text som kan användas i patientens journal. Likaså sammanställs uppgifterna ur enkäterna till för klinikerna användbar information. Dessa funktioner skapar ett merarbete vid utvecklingen av registret, men är ett stort hjälpmedel för användarna. Några omfattande metodologiska förändringar har inte gjorts frånsett beslut vid registerläkarmöte att läkarformulären, d.v.s. av läkare införda parametrar skulle delas upp i för registret obligata samt tillägg av frivilliga för att generera journaltext. Läkarformulären och patientenkäterna har kontinuerligt reviderats utifrån förändringar i behoven och vunna erfarenheter. Bl.a. har de postoperativa enkäterna reducerats från fyra stycken (efter 6 veckor, 6 månader, 2 år och 5 år) till två (efter 8 veckor och 1 år). Likaså har de obligatoriska parametrarna mer än halverats. Nya delregister kan anslutas efter modifikation av specifika frågor för nytillkomna delregister med behållandet av organisation, struktur och basfrågor. För de nationella kvalitetsregistren finns även ett antal regler som skall/bör följas. Dessa beskrivs sammanfattningsvis i Handbok för att starta kvalitetsregister samt Ansökningsförfarande för kvalitetsregister som finns att läsa på 3

5 Syfte Det övergripande syftet med ett nationellt kvalitetsregister är att förse enskilda kliniker med ett underlag för sin kvalitetsutveckling. Detta uppnås genom att sammanställa nationell statistik över registrerade parametrar gentemot vilka de enskilda klinikerna kan jämföra sina resultat och analysera eventuella orsaker till avvikelser. Målsättning En kartläggning av gynekologiska kirurgins resultat inom specifika områden är av intresse för såväl de enskilda operatörerna som klinikerna och kommer att leda till förbättrade resultat och fungera kvalitetsbefrämjande. Genom ett kvalitetsregister kan både lindriga och allvarliga komplikationer upptäckas Registret skall således användas för att följa utvecklingen av nya och traditionella metoder inom gynekologin, med tonvikt på att snabbt kunna upptäcka allvarliga komplikationer. Denna typ av information efterlyses vanligtvis av de vetenskapliga råden i samband med anmälningsärenden. Den analytiska aspekten när det gäller operationsmetoderna ligger f n mest på att studera förändringar över tid och mellan olika sjukhus/regioner, avseende metodernas användning, utfall i kvalitetsindikatorer och ev. förändringar i indikationsställningar. Analys av de registrerade parametrarna ger förhoppningsvis ett underlag för fastställande av säkerställda kvalitetsindikatorer, vilket f.n. saknas. För specifika frågeställningar kan randomiserade studier genomföras inom organisationen. Sjukvårdens kvalitet innefattar även den kvalitet och de besvär patienterna upplever. Direkt kvalitetshöjande effekter kan erhållas med de patientenkäter och formulär registret tillhandahåller. Via de preoperativa enkäterna ges nödvändiga basuppgifter där formulären blir en checklista att väsentliga uppgifter inte missas. Uppföljningsenkäterna kan användas för att selektera återbesök. Enkäter och formulär är hjälpmedel vid den individuella konsultationen. Kvalitetsutveckling Skall vården för patienten förbättras förutsätts det att resultaten analyseras och bearbetas, samt att ev. förändringar till följd av resultaten implementeras. Likaså att förändringar följs över tid för att säkerställa avsedd effekt. Kvalitetsregistret är i detta avseende ett mätinstrument och kan påvisa förbättringspotentialer. De hjälpmedel registret erbjuder är återrapporter och en rapportgenerator för statistikbearbetning on-line, där klinikerna själva kan analysera sina resultat och göra uttag av egna data 4

6 Organisation Styrgrupp för registret Registerhållaren. Delregisteransvariga för resp. delregister (sex personer). Två representanter från specialistföreningens styrelse, för närvarande ordföranden och medlemsbladets redaktör. En representant från verksamhetschefskollegiet, utsedd för kvalitetsarbete. Registrets assistent. Svensk förening för obstetrik & gynekologi (SFOG) SFOG: styrelse äger mandatet att tillsätta respektive avsätta registerhållare och delregisteransvariga. Huvudman Västerbottens läns landsting. Juridiskt ansvarig för den sammanställda nationella databasen, har ägaransvaret. Till ägaransvaret är ej kopplat behörighet att läsa dekrypterade data. Uppgiftslämnare Anslutna vårdinrättningar inom kvinnosjukvården. Beslutande organ Registermöten för anslutna klinikers registeransvariga läkare samt styrgruppen. Finansiärer Sveriges kommuner och landsting (SKL). Kliniker dit återrapportering sker. Delregisteransvarigas kliniker. Umeå Universitet. Registerhållare Mats Löfgren, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. 5

7 Delregisteransvariga Jan-Henrik Stjerndahl, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, delregisteransvarig hysterektomi Fredrik Nordenskjöld, Kärnsjukhuset, Skövde, delregisteransvarig adnexkirurgi Emil Nüssler, Lycksele, delregisteransvarig prolapskirurgi Anders Kjaeldgaard, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, delregisteransvarig inkontinenskirurgi Thomas Högberg, Universitetssjukhuset, Linköping, delregisteransvarig tumörkirurgi Mats Löfgren, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, delregisteransvarig EA intrauterin kirurgi Registerassistent Birgitta Renström, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Metod Bakgrund till metodval För att uppnå samordningsvinster, skapades ett kvalitetsregister med självständiga delregister, speciellt som majoriteten av variablerna är gemensamma för de skilda delregistren. Tumörkirurgin och delar av adnexkirurgin (malignitetsmisstanke) handhas när det gäller den kirurgiska behandlingen inom gynekologin men handhas därefter vid malignitet inom onkologin. Uppföljningen via gynekologin omfattar därmed enbart det primära postoperativa förloppet. Patienterna består för de flesta delregistren av en population med övervägande allmänt friska, medelålders kvinnor men med gynekologisk sjukdom/besvär av generellt benign karaktär. Tillståndet progredierar vanligtvis långsamt och kräver ingen omedelbar behandling. Konservativ behandling har ofta givits som ej gett önskat resultat innan operation sker. Vid adnexkirurgi registreras även omedelbart behandlingskrävande tillstånd. Behandlingen syftar oftast till att vara kurativ med ett behandlingstillfälle. Ev. kvarvarande besvär är fr.a. av symtomatisk karaktär och värderas säkrast av patienten själv. Vid kvarvarande eller nya besvär söker patienterna själva vård, ibland vid annan vårdinrättning. Detta gör patientenkäter mycket lämpliga som pre- och postoperativa instrument och att identiska frågor kan ställas för resultatvärdering både pre- och postoperativt. Kvalitetsregistret är utformat som ett lokalt register för varje enskild deltagande klinik, som en integrerad del i sjukvården. Eftersom de lokala registren är uniformt utformade kan de sammanställas till ett utvärderings- och utvecklingsbart nationellt register. Deltagande kliniker registrerar basdata om sjukdomstillstånd samt per- och postoperativa parametrar. Den behandlande kliniken sänder ut, mottar och tar ställning till ev. åtgärd utifrån enkäterna. Efter 6

8 operation sker uppföljning och kontroll via enkäter, där kontrollintervallen finns förprogrammerade. Uppföljningsenkäterna är utformade så att det framgår om kvarvarande besvär finns och läkarbedömning kan ske av enkätsvaret. Patienterna besvarar enkäten till mer än 80 %, över 95 % besvarar den om påminnelse skickas ut. Den preoperativa enkäten är omfattande för att kunna ta in kompletta basuppgifter. I den ingår även fullständig anestesiologisk hälsodeklaration som option. Patienterna fyller i enkäten komplett i upp till 90 %. Enkäterna innebär att en omfattande del av registreringen sköts av patienterna, vilket reducerar arbetet med registret för vården. Att enkäterna för närvarande webbaseras innebär ytterligare en reduktion av arbetet med registreringen för vården. Hälsodeklarationen inför operation, läkarformulär inför operation, operation, utskrivning, PAD samt postoperativa enkäterna genererar textförslag till journalhandling. För att kunna åstadkomma någorlunda komplett journaltext har parametrar adderats, som tillval,. Textgenereringen samt den mer eller mindre automatiserade funktionen för överföring av text till journal utförs för att minimera dubbelarbete med registrering för användarna. Integrering i kliniska arbetet ger även en substantiell förbättring av validiteten och att data är kompletta. Denna metod innebär även att samarbete måste fungera gentemot de deltagande sjukhusens lokala IT-avdelningar. Likaså innebär metoden att registrering via Internet i dagsläget säkerhetsmässigt inte är acceptabel. Metodens syfte Syftet med metoden är att skapa ett i kliniken integrerat hjälpmedel för kostnadseffektiv datainsamling, förenklade rutinerna för redovisning, validitetskontroll, och möjligheter till nationell samkörning med ett minimum av merarbete för deltagande kliniker i registret. Metod för datainsamling Kriterier för inklusion och exklusion Inkluderas: Alla patienter där planerat operativt ingrepp omfattas av registret inkluderas vid kallelse till operation eller av inskrivande läkare. Inklusion kan även ske senare. (Fig.2). Exkluderas: Patienter som avböjer deltagande i registret. Patienter kan avböja central registrering och enbart inkluderas lokalt. Patienter som raderas i registret lokalt raderas automatiskt i nationella databasen vid nästa export. 7

9 Datainsamling Datainsamling inom vården sker inför operation vid operation vid utskrivning vid ev. PAD-svar samt vid bedömning av postoperativa enkätsvar. Uppgifter inhämtas från patienten via pre- och postoperativa enkäter. Registrering utförs i dagsläget av administrativt utbildad personal - läkarsekreterare - via programvaran. Patienterna planeras från hösten 2007 kunna besvara enkäterna via Internet, vilket spar en hel del arbete för sekreterarna. Variabler som registreras samt slutpunkt Fullständiga patientdata, indikation, hälsotillstånd, operativt ingrepp, operatör, per- och postoperativt förlopp, och uppföljning av resultatet av operationen och eventuella komplikationer på kort (8 veckor) och lång (1 år) sikt registreras. Uppföljningstiden kan variera mellan delregistren. Export Kopia av lokala databasen skickas till nationella registret varje tertial. System för påminnelse att utföra export vid rätt tidpunkt finns. Exporten sker krypterat. Exportfilen skickas med rekommenderat brev. Filen kan läggas på diskett, CD-skiva eller memorystick. Den skall ej skickas via e-post. Instruktioner till rapporterande kliniker Ansvarig läkare och sekreterare på deltagande kliniker skall finnas och personlig kontakt kommer att hållas med dem. Generella instruktioner finns avseende arbetet med kvalitetsregistret. Kontaktpersonerna sammankallas till nationella möten två gånger årligen. Kontrollfunktion - Validering Deltagande kliniker uppmanas att kontrollera sitt material gentemot sitt lokala patientadministrativa system och göra stickprov mot operationsliggare etc. för kontroll att alla patienter inkluderas. Registret erbjuder KURR = Kvalitetsutvecklings-, utbildnings- och revisionsrond där personer från registrets styrgrupp: 1. besöker deltagande kliniker för validering av källdata. 2. utför analys av avvikande värden. 3. analyserar avvikelser mot patientadministrativa system och ev. mot sluten-, öppenvårdsregistret. 4. återrapporterar klinikens data jämförda mot nationella medelvärden. Validitetskontrollerna protokollförs. 8

10 Datasäkerhet och valideringsfunktioner Lokalt, inrapporterande kliniker Specifikt utformad programvara i PC/Windows-miljö som ej förutsätter hög datorvana för registrering. I programvaran ingår validerings- och säkerhetsfunktioner som: Krypterad och lösenordsskyddad databas Inbyggda formatkontroller, t.ex. av födelsedata, datumföljd, orimliga värden. Inbyggda kontroller för avsaknad av enskilda variabler. Påminnelser om ej ifyllda läkarformulär, enkäter och om export. Accepterar ej flera formulär på samma patient vid samma vårdtillfälle, operationstillfälle (vare sig lokalt eller centralt). Logg finns avseende vilka användare som arbetat i programmet. Eftersom registret är ett på sjukhusen lokalt register används de lokala säkerhetsrutinerna. Lämnas datorn en längre tid låses och döljes programmet varefter inloggning erfordras. Dataöverföring vid export sker i krypterad form via disketter/cd/memorystick eller on-line via FTP - med identifiering av avsändare - mottagare. Centraldatabasen Databasen är krypterad och lösenordsskyddad. Signalerar om tidigare exporterade data förändrats. Utför ytterligare validitetskontroller vid dataimport. Det centrala datasystemet utformas med klientserver teknik. Servern står uppställd i UMDACs datahall i Umeå, och är underkastad de säkerhetssystem och backup-rutiner som där tillämpas. Programvara för registrering Programvaran gynop.exe är utvecklad och framtagen av Umeå universitets datacentral (UMDAC) efter kravspecifikation från Gynop-registret. Programvaran och dess källkod ägs av registret dvs. licensieras ej av något företag, detta för att byte av leverantör skall vara möjlig utan förlust av registreringsprogramvaran. För deltagande kliniker är programvaran en freeware levererad as is. Ingen licenskostnad tas för programvaran gynop.exe Val av databasstruktur När registret startade beslutades att använda Accessdatabas version -97 efter diskussion och samråd med bl.a. Informatikavdelningen vid Umeå Universitet. Detta har i dagsläget ännu ej ändrats då Accessdatabasen uppfyller kraven på stabilitet, enkelhet och kryptering. Från landets IT-avdelningar växer kravet på SQL-databas. En så kallad SQL-databas vore säkrare, men skulle kräva mer avancerade insatser av sjukhusens IT-avdelningar vid varje uppdatering. Resurser samt adekvat kompetens för detta finns ännu ej vid landets samtliga sjukhus. En Accessdatabas kan uppdateras automatiskt via en av registret distribuerad uppdateringsprogramvara. Detta är ej är möjligt vid användning av 9

11 en SQL-databas. Säkerheten vid användning av SQL-databas är högre, men eftersom databasen är installerade lokalt vid sjukhusen och man har tillgång till sjukhusens samtliga säkerhetssystem avseende brandväggar, behörighet etc. bedöms säkerheten till fyllest och inga incidenter har hittills noterats. I nuläget är SQL-databas enbart praktiskt möjligt vid transformering till Internetapplikation, varvid all integration, även mot pappersjournal vore näst intill omöjlig. Målet är en databas av högre säkerhetsstruktur och helst en nationell databas med bibehållen fungerande integration mot sjukhusens journalsystem. Generellt sett är säkerheten lägre för en Internetbaserad databas, eftersom man från vilken Internetuppkopplad dator som helst kan komma åt den (läsa och registrera) med enda skyddet av användarnamn och lösenord. Skall användare enkelt minnas och enligt tidsintervall ändra sitt lösenord kommer många lösenord att vara lätta att forcera alt. att registret levererar lösenord till användarna varvid dessa kommer att finna uppskrivna och i många fall enkla att hitta för obehörig. Gynop-registret innehåller personuppgifter som enligt PuL klassificeras som de mest känsliga. Samkörning För validering av data och datainsamling blir samkörning med följande register aktuellt: Folkbokföringsregistret, Dödsfallsregistret, Slutenvårdsregistret, Ev. blivande öppenvårdsregistret, lokala patientadministrativa system. För analys av långtidsresultatet kan samkörning med följande register bli aktuellt: Dödsorsaksregistret, Cancerregistret, Försäkringskassans register. För detta finns godkännande från etikprövningsnämnd. Redovisning Information Information och support Viktig information för registrets användare finns tillgänglig via hemsidan Likaså finns en hemsida som är avsedd för patienter och allmänhet. I de fall informationen via registrets hemsida ej är tillräcklig kontaktas i första hand registret assistent Birgitta Renström, tfn , e-post Är det specifika frågor avseende en specifik registretsträng kontaktas i första hand resp. delregisteransvarig. Vid behov av mer avancerad teknisk support för IT-tekniker kontaktas UMDAC via e-post (helst efter att först ha varit i kontakt med registrets assistent). Teknisk support debiteras i normalfallet Gynop-registret. Gäller det mer omfattande support härrörande till lokala, specifika förhållanden och supportinsatsen överstiger 30 min kan debitering till resp. klinik bli aktuellt. Debitering kommer dock att överenskommas innan så sker. Användarmöten Registret har tre användarmöten årligen. 10

12 1. För ansvariga läkare vid deltagande kliniker, vanligtvis i månadsskiftet januari/februari; Detta möte ägnas framför allt åt diskussion av specifika frågeställningar av medicinsk karaktär inom registret, minisymposier. Rena registerfrågor diskuteras i mer begränsad utsträckning. 2. Under våren, vanligtvis i maj månad, hålls ett användarmöte framför allt avsett för deltagande klinikers sekreterare. Innehåller framför allt administrativa rutiner, förändringar i registreringsprogrammet och utbildning. 3. Gemensamt användarmöte under hösten: På förmiddagen är mötet uppdelat med läkare och sekreterare separat. De resp. mötena har samma upplägg som de möten som hålls under början av året. Under eftermiddagens gemensamma möte avhandlas registerfrågor och diskussioner förs avseende övergripande förändringar. Inga större förändringar kan göras i funktion/struktur utan beslut i detta forum. Rapporter Redovisning, inklusive ekonomi, årligen till finansiärer. Delregistren ansvarar för analys och återrapportering. Återrapportering innehåller klinikernas data jämfört med statistik för totalmaterialet. Återrapporterna publiceras i SFOGs medlemsblad. I mars månad publiceras en rapport med tabellverk över föregående års data avseende deltagande klinikers årsresultat. Dessa tabeller överensstämmer med de tabeller man kan skapa i rapportgeneratorn periodiserat för den egna kliniken. Rapportgenerator Via registrets hemsida kan man komma åt Rapportgeneratorn. Deltagande sjukhus kan där logga in och göra sina egna uttag. I genererad rapport görs uppställningen periodiserat för att kliniken skall kunna följa sina resultat över tid och effekten av insatta förändringar. Jämförelsetal för klinik med högsta resp. lägsta värde samt genomsnittet för totalmaterialet lämnas. Egna statistikuttag Med programvaran Gynstat, som finns att hämta på kan man göra ett lokalt statistikuttag ur sin egen lokala databas avseende i praktiken alla i registret ingående variabler. Detta datauttag kan man sedan själv importera och bearbeta i valfritt statistikprogram. Arbetsprocesser, bestämmelser och beslutsprocesser Allmänt Nedan följer en beskrivning av hur ansvarsfördelningen och arbetsordningen ser ut inom registret. En del är styrt via gällande lagstiftning samt Socialstyrelsens/Sveriges kommuner och landstings rekommendationer, se Handbok för att starta kvalitetsregister samt 11

13 Ansökningsförfarande för kvalitetsregister som finns att läsa på Övrigt är baserat på beslut som har tagits vid användarmöten. Registerhållare Utses av SFOG och med detta följer även behörighet till nationella sammanställda databasen. Registerhållaren har det övergripande ansvaret och ansvarar för samordningen inom registret. Härtill kopplat huvudansvar för budget och attestering. Registerassistent Fungerar som förmedlande kontaktlänk mot i registret deltagande kliniker, framför allt ansvariga sekreterare vid deltagande kliniker. Ger support till programmets användare. Utför det mesta av skrivarbetet, kontakter och korrespondens. Ansvarar för den tekniska delen av hemsidorna. Är även djupt inblandad i utveckling och testning av registrets programvara. Delregisteransvariga Ingår i styrgruppen och har delat ansvar för registrets funktion som sådant och alla dess delar samt har huvudansvaret för de specifika delar som avser delregistret. Utses av SFOG. Ansvarar för återrapporter och sammanställningar avseende den specifika registersträngen SFOGs representanter Sedan år 2005 deltar två representanter för SFOG i alla styrgruppsmöten, cirka två heldagsmöten gånger årligen, samt telefonkonferenser. Har stödjande, men även tillsynsfunktion att registret utvecklas och drivs i professionens intresse. Representanterna under de gångna tre åren har varit SFOGs ordförande och medlemsbladets redaktör. Verksamhetschefsrepresentant Ansvarar för kontakter gentemot verksamhetschefskollegiet och att registret producerar det material och analyser som önskas och för verksamhetschefernas behov. Utses av verksamhetscheferna. 12

14 Ägare Ägandet kan uppdelas i två komponenter: 1. Nationellt sammanställda databasen ägs av Västerbottens läns landsting enligt gällande regelverk för nationella kvalitetsregister. Ägandet innebär att man är juridiskt ansvarig för att databasen hanteras på rätt sätt, att säkerhetsrutiner är till fyllest och att obehöriga ej har åtkomst till den. Däremot innebär inte ägandet av databasen att man kan ta del av databasens innehåll. 2. Ägandet av programvaran och de imaginära värdena är även Västerbottens läns landsting. Ingen annan ägare har utsetts. Gynop-registret skiljer sig här från merparten, ev. samtliga andra kvalitetsregister, genom att man äger sin egen applikation och följaktligen ej är leverantörsbunden. Det saknas klara regler om vilket landsting som skall vara ägare. Traditionellt och praxis inom de nationella kvalitetsregistren är att landstinget där registerhållaren arbetar är ägare alt. det landsting där det nationella kvalitetsregistret hanteras. Finansiering 1) Huvudfinansieringen sker via anslag från Sveriges kommuner och landsting (SKL). En expertgrupp utsedd inom Socialstyrelsen och SKL bedömer registrets kompetens, metodik, behovet av register etc. Årliga ansökningar görs och tilldelning beslutas enligt beslutsgruppen som är ett antal personer utsedda av Socialstyrelsen och SKL, företrädande de skilda specialiteterna inom den medicinska professionen. Huvudansvarig för ansökan är registerhållaren. Anslaget 2006 var Skr. 2) Solidarisk avgift från deltagande kliniker: En solidarisk avgift debiteras deltagande kliniker efter det att materialet analyserats och återrapporterats. Avgifter är maximerad till Skr per registersträng och år samt max ett basbelopp oavsett hur många registersträngar man deltar i. Avgiften per patient har varit oförändrad sedan år 1999, med utökandet av delregistren till sex stycken maximerades totalbeloppet till ett basbelopp Medlen skall användas framför allt för skapande av tjänstetid för de delregisteransvariga för databearbetning. Avgiften är frivillig, dvs. ingen påminnelse från inkasso görs. Beloppen har året 2006 uppgått till cirka Skr. 3) Delregisteransvarigas kliniker: De sex delregisteransvariga har av sin huvudarbetsgivare större eller mindre tid disponibel för arbete med registret. Värdet av detta har sista året uppskattats motsvara cirka Skr 4) Umeå Universitet: Via ansökan från registerhållaren har man senaste åren även kunnat ha en delfinansiering från Umeå Universitet på cirka Skr årligen. Har främst använts till utvecklingsarbete av integration och webbaserad enkäter. 5) Ideell arbetstid: De delregisteransvariga lägger även en hel del fritid jourkomptid på arbetet med registret. Insatt tid beräknas motsvara cirka Skr. Detta är en akilleshäl för registret att så mycket arbete skall utföras ideellt. 13

15 6) Användandet av webbenkäter kommer att avgiftsbeläggas motsvarande ca 25 % av de reala kostnaderna för hantering av motsvarande i pappersformat. Samtliga medel från SKL och solidariska avgifterna ligger under Västerbottens läns landsting som eget kostnadsställe och är följaktligen underställt landstingets revision och tillsyn. Som extra säkerhetsåtgärd att alla medel hanteras korrekt genomgår registret en årlig extern revision via Öhrlings Pricewaterhouse Coopers revisionsbyrå, eftersom alla Gynop-registrets resurser ej hanteras inom Västerbottens läns landsting. Behörighet till nationella databasen Den nationellt sammanställda databasen innehåller alla data inkl. fullständig personidentifikation på varje patient som är registrerad. Behörighet till den och därmed kopplat lösenord har enbart registerhållaren. På delegat från registerhållaren har även registrets assistent samt de datatekniker som programmerar och underhåller registret den behörigheten, vilket är nödvändigt för att de skall kunna utföra sitt arbete. Detta beslutades av registrets styrgrupp senast februari år Ansökan till Datainspektionen om tillstånd för personregister Bifallen (Dnr ). Personuppgiftslagen Från och med är nationella kvalitetsregister underställda Personuppgiftslagen (PuL) (SFS 1998:204). Enl PuL är det t.ex. förbjudet att behandla personuppgifter som rör hälsa och sexualliv. För detta finns dock undantag för hälso- och sjukvården. PuL har bedömt att den behandling av personuppgifter även de känsliga som sker inom ramen för de nationella kvalitetsregistren omfattas av undantaget och alltså är tillåtet även om det sker utan samtycke från den registrerade. De känsliga personuppgifterna i kvalitetsregistren kan därför med stöd av 18 i PuL behandlas utan samtycke från de registrerade (Handbok för kvalitetsregister, granskad och godkänd av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting). Likaså får avidentifierade uppgifter lämnas ut för att användas i ett forsknings- eller statistikprojekt som godkänts av etikprövningsnämnd eller motsvarande. Informationsplikten enl. PuL är långtskridande. Gynop-registret har varit granskat av Datainspektionen och den granskningen ledde bl.a. till nuvarande informationsbrev. avseende PuL som medföljer hälsodeklarationen. Informationsbreven uppfyller informationskravet enligt PuL. De deltagande klinikerna som levererar kopia av sin databas till Gynop-registret centralt är personuppgiftsansvariga gentemot patienterna och skall följaktligen stå för kontakten mot dessa. Om en patient raderas ur klinikens databas så blir den vid nästa export även automatiskt raderad ur den centrala databasen. 14

16 Centralregistret erhåller data från deltagande kliniker som personuppgiftsombud, d.v.s. att bearbeta uppgifterna på uppdrag av de deltagande klinikerna. Registrets skyldighet är att uppgifterna hanteras enl. PuL och anonymitetskrav ställs vid databearbetning. De nationella kvalitetsregistrens juridiska status är dock ej helt reglerat, eftersom PuL ej är helt applicerbar. I förarbetet till lagen om hälsodata- resp. vårdregister anges att kvalitetsregister i sin nuvarande form är en särskild kategori av personregister inom hälso- och sjukvården. Dessa registers används för ändamål som ligger hälsodataregister nära. En särskild statlig utredning har därför tillsats för att föreslå en särskild författning för nationella kvalitetsregister, patientdatautredningen. I förslaget för den kommande författningen ingår att det finns krav på information om registrering, inget krav på aktivt samtycke men möjlighet för aktivt utträde om den enskilde så kräver. Etisk granskning Registrets godkändes av Forskningsetiska kommittén , Medicinska fakulteten, Umeå Universitet under förutsättning att Datainspektionen lämnar sitt samtycke - dnr Ny etisk ansökan och totalgranskning av registret inlämnad våren 2005, innefattande alla nuvarande delregister. Bifallen , dnr De metoder, enkäter och parametrar som ingår i registret ingick i den etiska granskningen. Likaså de analyser och sammanställningar som registret gör och planerar att göra samt ev. samkörningen med andra register. Påpekades även i den etiska granskningen, att om det skall göras specifika datauttag med specifikt syfte för forskning och publikation, skall det av huvudmannen för det projektet finnas beslut från etikprövningsnämnd innan datauttag görs. Registret har varit anmält för brott mot etiska nämndbeslutet. Efter utredning friades registret och anmälan lämnades utan åtgärd. Förändringsarbete i registret Buggar och felfunktioner som upptäcks i Gynop-registrets programvara meddelas via e-post till Parametrar i formulären och frågor i enkäterna som är specifika för varje delregister hanteras av respektive delregisteransvarig. Frågor av generell natur förmedlas via e-post till Beredningsgång: Större förändringar och satsningar inom Gynop-registret görs ej utan att det diskuterats och sanktionerats vid Användarmötet på hösten. Förslag från kliniker om önskemål och förändringar bereds inom styrgruppen. Förslag som behöver diskuteras vid Användarmötet bör ha inkommit senast 15 augusti, så att styrgruppen har haft möjlighet att bearbeta frågan/frågorna innan Användarmötet. 15

17 Styrgruppen utför kontinuerligt och självständigt mindre förändringar och justeringar i Parametrar beroende på utfall i analyser samt identifierade funktionalitetsbrister. Åtgärdande av dessa mindre förändringar meddelas oftast inte när de bedöms som för små för att det skall vara meningsfullt. Inför varje versionsbyte i Gynop-registrets programvara uppdateras även Webb-hjäpen med särskilt avsnitt om nyheter. Där skall alltid alla större förändringar framgå. Mindre rättningar, av putskaraktär meddelas ej, eftersom den informationen blir alltför omfattande och ej heller är av allmänt intresse. Vetenskapliga rapporter och publikationer ur material från centraldatabasen Uppgifter och analyser utgående från registrets centrala databas skall ej offentliggöras utan samråd med registrets styrgrupp. Detta gäller även registrets styrgruppsmedlemmar. Datauttag ur centraldatabasen Delregisteransvariga har behörighet till uttag av avidentifierade data. Vetenskapliga studier som utgår från registrets data skall uppmuntras. Vid datauttag för forskning och publikation skall ansvarig forskare uppvisa godkännande från etikprövningsnämnd innan datauttag görs. Författare Principerna för författarskap enligt internationella kommittén för medicinska tidskrifter skall tillämpas. [BMJ 1991, 302:338-41]. Enskilda forskare eller forskargrupp som använt registrets data för vetenskaplig rapportering och som aktivt deltagit i forskningsarbetet äger rätt till författarskap. Generellt bör person ur registrets styrgrupp vara medförfattare. Revision av styrprotokollet Protokoll avseende endoskopisk gynekologisk kirurgi sanktionerat av SFOG Reviderat 1997 till att omfatta all gynekologisk kirurgi, primärt avseende uterus. Reviderat 2002: SFOG och Socialstyrelsen beslutar att Västerbottens läns landsting skall vara huvudman, samt att registermöten beslutar om kortversion för kliniker som enbart önskar registrera parametrar för registret och ej för kliniskt bruk liksom dynamiska parametrar. Revision 2005: Adderande av Inkontinens-, Prolaps- och Tumörsträngarna. Revision 2007: En större bearbetning av styrprotokollet i sin helhet. 16

18 Figur 1 Arbetsgrupp för delregistret Validerar, analyserar rapporterar Återrapportering, registrets sammanställningar och klinikens egna data Kvalitetsregistret Den löpande verksamheten Samlar in data från anslutna kliniker Rutinmässiga kontroller rapporteringsunderhåll Deltagande kliniker Samlar primärdata Skickar kopia på materialet Analyserar sitt eget material 17

19 Figur 2 Patient Enkäter: Hälsodeklaration preoperativt Uppföljning postop 8 veckor och 1 år Läkarformulär: Anamnes Operation Postop PAD Enkätbedömning PC Läkarsekreterare/ Läkare Journal (textförslag) Lokal databas Klinikens egen analys Kopia av klinikens data Sammanställning klinikens data/ Riksgenomsnittet Nationella databasen Samkörning Slutenvårds-, Cancerregistret etc 18

20 Figur 3 Flödesschema Gynop-registret Patientens namn, födelsedata, datum, sjukhus registreras Val av operationsmetod, t.ex. Intrauterin kirurgi - hysterektomi, adnexoperation Hälsodeklaration skrivs ut och skickas/lämnas till patienten. Svar på hälsodeklaration preoperativt matas in. Läkaranamnes fylls i. Vid akutfall påbörjas ofta registreringen här. Patienten opereras, läkarformulär för operation fylls i. Patienten skrivs ut från kliniken, läkarformulär för utskrivning fylls i. Första postoperativa enkäten skickas till patienten 8 veckor postoperativt, inkl. hälsodeklaration preoperativt enkät, i förkortad version, om svar ännu saknas för den. Uppföljningsenkät 1 år postoperativt 19

Läkarmöte förmiddag. Sida 1 (5)

Läkarmöte förmiddag. Sida 1 (5) Sida 1 (5) Läkarmöte förmiddag Patientupplevd hälsa - PROM - Något att införa mera av i registrets patientenkäter Moderator: Emil Nüssler Föredragshållare: Kerstin Strandberg Wilbrand. Projektledare PROM,

Läs mer

1 (12) Gyn-KvalitetsRegistret Styrdokument

1 (12) Gyn-KvalitetsRegistret Styrdokument 1 (12) Gyn-KvalitetsRegistret Styrdokument 2 (12) Innehåll ALLMÄNT OCH BAKGRUND... 3 GKR Registrets innehåll och uppbyggnad... 3 Benigna intraabdominella operationer... 3 Intrauterina operationer... 4

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte torsdag 2012-03-22

Protokoll från styrgruppsmöte torsdag 2012-03-22 Sida 1 (6) Protokoll från styrgruppsmöte torsdag Närvarande: Anders Kjaeldgaard, Emil Nüssler, Anna Ackefors, Mathias Pålsson, Maud Ankardal, Mats Bergström, Mats Löfgren, Thomas Högberg, Ulf Oscarsson.

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Nüssler Delregisteransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

Nationellt centrum för kvalitetsregister

Nationellt centrum för kvalitetsregister Nationellt centrum för kvalitetsregister Registercentrum Syd Registercentrum Syd (RC Syd) är ett resurscentrum för dig som arbetar med nationellt eller regionalt kvalitetsregister, klinisk forskning eller

Läs mer

Rapport avseende operation av förlossningsbristning år 2014

Rapport avseende operation av förlossningsbristning år 2014 Rapport avseende operation av förlossningsbristning år 2014 Återrapport från Gynop-registret Författare: Eva Uustal, registeransvarig bristningsregistret, Universitetssjukhuset Linköping REGISTRET UNDERSTÄLLT

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Integration av Gynop-registret i elektronisk patientjournal

Integration av Gynop-registret i elektronisk patientjournal Integration av Gynop-registret i elektronisk patientjournal eller Att koppla ihop en liten släpvagn med en stor bil All information om patienten skall finns att läsa i patientjournalen! Men behöver allt

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-10-11 1725-2009 Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting Box 22550 104 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

GKR Gyn-KvalitetsRegistret

GKR Gyn-KvalitetsRegistret GKR Gyn-KvalitetsRegistret Ansökan om registeruppgifter från Gyn-KvalitetsRegistret för Forskningsändamål Ansökan sänds till: Karolinska Universitetssjukhuset, Att: Maria Mering, Kvinnokliniken K57, Karolinska

Läs mer

Ansökan om registeruppgifter från Svenska Skulder och Armbågs Sällskapets Kvalitetsregister för forskningsändamål

Ansökan om registeruppgifter från Svenska Skulder och Armbågs Sällskapets Kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan om registeruppgifter från Svenska Skulder och Armbågs Sällskapets Kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan sänds till: Svenska Skulder och Armbågs Registret Ortopedmottagningen Danderyds

Läs mer

Första året med Bristningsregistret BR

Första året med Bristningsregistret BR Första året med Bristningsregistret BR Efter tre års utveckling finns nu ett fungerande Bristningsregister. Ännu har i huvudsak sfinkterskador registrerats. Registret är designat för att man även ska kunna

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1293-2013 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål Registrets eller registercentrets logotyp/namn samt CPUA-myndigheten logotyp/namn Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan sänds till: Infoga aktuell kontaktinformation

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1288-2013 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi, FAR14-035 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Etik och etikansökningar Praktiska synpunkter Vad skall man tänka på? staffan.bjorck@vgregion.se

Etik och etikansökningar Praktiska synpunkter Vad skall man tänka på? staffan.bjorck@vgregion.se Etik och etikansökningar Praktiska synpunkter Vad skall man tänka på? staffan.bjorck@vgregion.se Vad är viktigast? Information på www.epn.se Punkt 2:1 sammanfattande beskrivning av projektet Försökspersonsinformationen

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Karl Nüssler Registeransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål PERSONUPPGIFTSANSVAR IG MYNDIGHET Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan sänds till: QRC Stockholm Att: Else Friis Box 175 33 118 91 Stockholm Upplysningar lämnas

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (RS/80/2015)

Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (RS/80/2015) Förslag till beslut Regionstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2015-01-16 Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09- 09 810-2008 Utbildningsnämnden i Skövde kommun 541 83 SKÖVDE Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010 PROLAPSRAPPORT 2011 Rapport över produktionen år Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade till Gynop-registret och GKR under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare:

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Etiska överväganden i ST-projekt

Etiska överväganden i ST-projekt Etiska överväganden i ST-projekt Ulf Görman Etik Lunds universitet & Högskolan i Jönköping Vetenskaplig sekreterare Regionala etikprövningsnämnden i Lund Syftet med denna föreläsning Kursdeltagaren skall

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP)

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr-01-002 Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE Forum Norr-01-002 Gäller f o m 2015-0X-XX SKRIVEN AV:

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2008-02-25 1161-2007 Apoteket AB 118 81Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionen konstaterar följande. Apoteket AB (Apoteket) saknar rutiner för systematiska

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Juridik och informationssäkerhet

Juridik och informationssäkerhet 2 KAPITEL Juridik och informationssäkerhet Sammanfattning Information som hanteras i socialtjänstens hemtjänstverksamhet (hemtjänst) och i kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) innehåller känsliga

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare

Svenska Barnreumaregistret. Verksamhetsberättelse Bokslut. Bo Magnusson Registerhållare Svenska Barnreumaregistret Verksamhetsberättelse Bokslut 2013 Bo Magnusson Registerhållare Årsberättelse Svenska barnreumaregistret började registrera patienter 2009. I den separata årsrapporten redovisas

Läs mer

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter

Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter Skolorna visar brister i att hantera personuppgifter www.datainspektionen.se Checklista för skolor Personuppgiftslagen (PuL) innehåller en rad bestämmelser som är viktiga att känna till för skolor som

Läs mer

Nyttoaspekter på de nationella resurserna och projekten

Nyttoaspekter på de nationella resurserna och projekten Nyttoaspekter på de nationella resurserna och projekten Carina Zetterberg Överläkare Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Örebro CeHis, AL, NT, NF, TIS, V-TIM, VIFO, NF, VI-SAM, HÄP.. .. Och Snomed vad

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Allmänt Vad är vaccinationsregistret? Vaccinationsregistret är ett hälsodataregister för nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten är ansvarig

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård 2014 En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schiziofreniliknande tillstånd Innehåll FÖRORD 2 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2006-12-12 1896-2005 Landstingsstyrelsen Landstinget i Värmland 651 82 Karlstad (er beteckning LK/052693) Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Åsa Magnusson Tel 0340-48 10 00 Layout: Moniqa Frisell All korrespondens till föreningen skall ställas till: SFOG-Kansliet, Drottninggatan 55, 2 tr 111 21 Stockholm Tel

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt

Läs mer

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det?

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? ewa.jerilgard@cehis.se Dagens nyheter vintern 2012 Drygt 200 vårdenheter allt från sjukhus till vårdcentraler

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Forskningsetiska anvisningar för examens-

Forskningsetiska anvisningar för examens- Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna Beslut: UFN och UFL 2008-12-17 Revidering: Rektor 2013-12-20 Dnr: DUC 2010/687/90 Gäller fr o m: 2013-12-20 Ersätter:

Läs mer

Idrotten och PersonuppgiftsLagen (PuL)

Idrotten och PersonuppgiftsLagen (PuL) Idrotten och PersonuppgiftsLagen (PuL) BAKGRUND PersonuppgiftsLagen (PuL) har tillkommit för att skydda den enskilde individen mot oönskad exponering av personrelaterade uppgifter på bland annat internet.

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Sammanfattning 4

1. Inledning 2. 2. Sammanfattning 4 Biobanker och personuppgiftslagen Datainspektionens rapport 2004:2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Sammanfattning 4 3. Regler 6 3.1. Personuppgiftslagen 6 3.1.1. Allmänt 6 3.1.2. Definitioner 7

Läs mer

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet ii Socia Istyrelsen DRegion SydvästiSek4 Mikael Ramböl mikaetrarnbol@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-06-15 Dnr 9.1-7139/2011 1(5) SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhusdirektör Jan Eriksson Bruna

Läs mer

Styrdokument för Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx)

Styrdokument för Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) Styrdokument för Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) Bakgrund Prevention av cervixcancer med gynekologisk cellprovskontroll är en av de mest framgångsrika screeningverksamheterna

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation

Informationssäkerhet. Varför jobbar vi med informationssäkerhet? Vad är informationssäkerhet? Presentation Presentation Informationssäkerhet Kim Strandberg Informationssäkerhetsstrateg/jurist kim.strandberg@regionostergotland.se 010-103 03 385 Region Informationssäkerhet, Östergötland 2015-03-11, Kim Strandberg

Läs mer

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23 UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:44 Diarienr: 09/3013 Handläggare: Ulrika Gustafsson Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2009-07-01 Mottagare: Samtliga kommuner

Läs mer

Personuppgiftslagen 20 april 2010

Personuppgiftslagen 20 april 2010 Personuppgiftslagen 20 april 2010 Kristina Blomberg info@pulpedagogen.se 08-36 22 30, 070-751 90 41 www.pulpedagogen.se Historia FoB-arna startade diskussionen på 1960-talet Datalagen (och Datainspektionen)

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING För Sydöstra Sjukvårdsregionen Omfattar registerversion/-er Datum för driftsättning Variabelbeskrivnings version Revidering av dokument

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Vaccinationsregistret Start 1/1 2013

Vaccinationsregistret Start 1/1 2013 Vaccinationsregistret Start 1/1 2013 Eva Netterlid Susanne Andrén SMI-dag Stockholm 23/4 2013 Sjukdomar Mikrobiell typning Vaccinations - register Vaccinations täckning Attityder /Omvärldsbevakning/ Hemsida

Läs mer

Yttrande avseende Datainspektionens begäran om upplysningar, diarienummer 1080-2013

Yttrande avseende Datainspektionens begäran om upplysningar, diarienummer 1080-2013 Datainspektionen Att: Camilla Sparr Box 8114 104 20 Stockholm Yttrande avseende Datainspektionens begäran om upplysningar, diarienummer 1080-2013 Med anledning av Datainspektionens skrivelse, daterad den

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. LifeGene

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. LifeGene 20 Datum Diarienr 2011-12-16 766-2011 Karolinska Institutet Box 281 171 77 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. LifeGene Datainspektionens beslut Datainspektionen förelägger Karolinska

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation

Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Sid 1(5) Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation Inledning Hantering av patientinformation inom Region Skåne ska ske utifrån patientdatalagen (SFS 2008:355), Socialstyrelsens

Läs mer

Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg

Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg FoU Kronoberg Rev 2014-09-15 Katarina Hedin Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg Forsknings- och utvecklingsarbetet inom Landstinget Kronoberg är omfattande och bedrivs både på FoU Kronoberg och

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Peter Kammerlind Civ ing, Tech Lic, Utvecklingsledare, Landstinget i Jönköpings län Registercentrum Sydost QULTURUM här jobbar jag Mäta

Läs mer

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården

PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården PLAN för att komma igång med Senior alert inom hemvården Verksamhet Datum Sida 2 (18) Innehåll Plan att komma igång med Senior alert sid 3 Ett preventivt arbetssätt sid 4 Bakomliggande orsaker sid 7 Förebyggande

Läs mer

Av kardiologer... För kardiologer... Systemutveckling & systemintegration. xcense www.excense.com

Av kardiologer... För kardiologer... Systemutveckling & systemintegration. xcense www.excense.com Av kardiologer... För kardiologer... Systemutveckling & systemintegration www.e.com Hjärtjournalen - Översikt Hjärtjournalen är en specialiserad applikation för journalföring inom kardiologi. Applikationen

Läs mer

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet 2009-05-14 Staffan Bryngelsson 1 Vågar vi dra några slutsatser om den vård som bedrivs med utgångspunkt i data från de medicinska registren?

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom

IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom Norra Stockholms psykiatri, Affektivt centrum Projektansvarig Mikael Landén IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom Rapport från satsning på psykiatri och socialtjänst för personer med

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1333-2009 City Dental i Stockholm AB Box 16156 111 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Diarienr: 11/2014. Fastställd av Pedagogiska kommittén 2014-01-08.

Diarienr: 11/2014. Fastställd av Pedagogiska kommittén 2014-01-08. Riktlinjer för vägledning och överväganden gällande undervisning i etik vid empiriska examensarbeten vid Röda Korsets Högskola på grund och avancerad nivå Diarienr: 11/2014 Fastställd av Pedagogiska kommittén

Läs mer

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER OCH RUTIN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 3 Inledning... 3 Personuppgiftslagens

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 NKO Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 - Lars Lidgren (ordf.), Lund - Olle Hägg, Göteborg - Johan Kärrholm, Göteborg - K-G Thorngren, Lund - Olle Nilsson, Uppsala - Olle

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (11) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 0550-851 21 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2014-08-22 Dnr 14EV2742 Förteckning enligt 39 personuppgiftslagen

Läs mer

Styrdokument APSE & APSE-kommittén

Styrdokument APSE & APSE-kommittén & APSE-kommittén Malin Sääf 2014-12-01 (rev. efter årsmöte 2014) och APSE-kommitté - syfte, funktion och administration 1. Bakgrund... 2 2. Namn... 2 3. Övergripande syfte... 2 4. Adress... 2 5. Hemsida...

Läs mer