Styrprotokoll för Nationella registret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) Reviderat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrprotokoll för Nationella registret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) Reviderat 2007-09-27"

Transkript

1 Styrprotokoll för Nationella registret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) Reviderat

2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Målsättning... 4 Kvalitetsutveckling... 4 Organisation... 5 Styrgrupp för registret... 5 Svensk förening för obstetrik & gynekologi (SFOG)... 5 Huvudman... 5 Uppgiftslämnare... 5 Beslutande organ... 5 Finansiärer... 5 Registerhållare... 5 Delregisteransvariga... 6 Registerassistent... 6 Metod... 6 Bakgrund till metodval... 6 Metodens syfte... 7 Metod för datainsamling... 7 Kriterier för inklusion och exklusion... 7 Datainsamling... 8 Variabler som registreras samt slutpunkt... 8 Export... 8 Instruktioner till rapporterande kliniker... 8 Kontrollfunktion - Validering... 8 Datasäkerhet och valideringsfunktioner... 9 Programvara för registrering... 9 Val av databasstruktur... 9 Samkörning Redovisning Information Information och support Användarmöten Rapporter Rapportgenerator Egna statistikuttag

3 Arbetsprocesser, bestämmelser och beslutsprocesser Allmänt Registerhållare Registerassistent Delregisteransvariga SFOGs representanter Verksamhetschefsrepresentant Ägare Finansiering Behörighet till nationella databasen Ansökan till Datainspektionen om tillstånd för personregister Personuppgiftslagen Etisk granskning Förändringsarbete i registret Vetenskapliga rapporter och publikationer ur material från centraldatabasen Revision av styrprotokollet

4 Allmänt Bakgrund Gällande sjukvårdslagstiftning förutsätter en kvalitetskontroll av utförd sjukvårdsproduktion. Vid införandet av nya operationsmetoder är det extra önskvärt med uppföljning av metoderna, både lokalt och nationellt, för kontroll av att resultaten håller förväntad kvalitet samt är jämförbara med internationellt redovisade resultat. Detta speciellt om metoderna innehåller ny teknologi. Från Svensk förenings för obstetrik och gynekologi (SFOG) styrelse, Socialstyrelsen, Konsensuskonferensen om Hysterektomi (SPRI-MFR) samt Skopi-Arg framfördes under önskemål om nationellt register avseende endoskopiska operationer. På så sätt skapas tillräckligt stora material för kvalitetsutveckling av operationsmetoderna. Det innebar starten för Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret). Från starten 1996, då som ett rent endoskopiskt register, har Gynop-registret utvecklats till att omfatta all större gynekologisk kirurgi. Allt är samlat i ett övergripande register med gemensam insamlingsmetodik och så långt möjligt gemensamma, identiska parametrar. Sedan december 2005 innehåller Gynop-registret sex självständiga delregister för Hysterektomi, Adnexkirurgi, Tumörkirurgi, Inkontinenskirurgi, Prolapskirurgi och Intrauterin kirurgi (EA). Vartdera registret har separata ad hoc styrprotokoll för sina specifika delar. Den metod som valts syftar till att skapa största möjliga integration i det kliniska arbetet så att användarnas dubbelarbete minimeras samt att huvuddelen av data registreras av patienterna själva via enkäter. Denna strategi har varit oförändrad sedan registrets projektering Inmatningsprogrammet genererar text som kan användas i patientens journal. Likaså sammanställs uppgifterna ur enkäterna till för klinikerna användbar information. Dessa funktioner skapar ett merarbete vid utvecklingen av registret, men är ett stort hjälpmedel för användarna. Några omfattande metodologiska förändringar har inte gjorts frånsett beslut vid registerläkarmöte att läkarformulären, d.v.s. av läkare införda parametrar skulle delas upp i för registret obligata samt tillägg av frivilliga för att generera journaltext. Läkarformulären och patientenkäterna har kontinuerligt reviderats utifrån förändringar i behoven och vunna erfarenheter. Bl.a. har de postoperativa enkäterna reducerats från fyra stycken (efter 6 veckor, 6 månader, 2 år och 5 år) till två (efter 8 veckor och 1 år). Likaså har de obligatoriska parametrarna mer än halverats. Nya delregister kan anslutas efter modifikation av specifika frågor för nytillkomna delregister med behållandet av organisation, struktur och basfrågor. För de nationella kvalitetsregistren finns även ett antal regler som skall/bör följas. Dessa beskrivs sammanfattningsvis i Handbok för att starta kvalitetsregister samt Ansökningsförfarande för kvalitetsregister som finns att läsa på 3

5 Syfte Det övergripande syftet med ett nationellt kvalitetsregister är att förse enskilda kliniker med ett underlag för sin kvalitetsutveckling. Detta uppnås genom att sammanställa nationell statistik över registrerade parametrar gentemot vilka de enskilda klinikerna kan jämföra sina resultat och analysera eventuella orsaker till avvikelser. Målsättning En kartläggning av gynekologiska kirurgins resultat inom specifika områden är av intresse för såväl de enskilda operatörerna som klinikerna och kommer att leda till förbättrade resultat och fungera kvalitetsbefrämjande. Genom ett kvalitetsregister kan både lindriga och allvarliga komplikationer upptäckas Registret skall således användas för att följa utvecklingen av nya och traditionella metoder inom gynekologin, med tonvikt på att snabbt kunna upptäcka allvarliga komplikationer. Denna typ av information efterlyses vanligtvis av de vetenskapliga råden i samband med anmälningsärenden. Den analytiska aspekten när det gäller operationsmetoderna ligger f n mest på att studera förändringar över tid och mellan olika sjukhus/regioner, avseende metodernas användning, utfall i kvalitetsindikatorer och ev. förändringar i indikationsställningar. Analys av de registrerade parametrarna ger förhoppningsvis ett underlag för fastställande av säkerställda kvalitetsindikatorer, vilket f.n. saknas. För specifika frågeställningar kan randomiserade studier genomföras inom organisationen. Sjukvårdens kvalitet innefattar även den kvalitet och de besvär patienterna upplever. Direkt kvalitetshöjande effekter kan erhållas med de patientenkäter och formulär registret tillhandahåller. Via de preoperativa enkäterna ges nödvändiga basuppgifter där formulären blir en checklista att väsentliga uppgifter inte missas. Uppföljningsenkäterna kan användas för att selektera återbesök. Enkäter och formulär är hjälpmedel vid den individuella konsultationen. Kvalitetsutveckling Skall vården för patienten förbättras förutsätts det att resultaten analyseras och bearbetas, samt att ev. förändringar till följd av resultaten implementeras. Likaså att förändringar följs över tid för att säkerställa avsedd effekt. Kvalitetsregistret är i detta avseende ett mätinstrument och kan påvisa förbättringspotentialer. De hjälpmedel registret erbjuder är återrapporter och en rapportgenerator för statistikbearbetning on-line, där klinikerna själva kan analysera sina resultat och göra uttag av egna data 4

6 Organisation Styrgrupp för registret Registerhållaren. Delregisteransvariga för resp. delregister (sex personer). Två representanter från specialistföreningens styrelse, för närvarande ordföranden och medlemsbladets redaktör. En representant från verksamhetschefskollegiet, utsedd för kvalitetsarbete. Registrets assistent. Svensk förening för obstetrik & gynekologi (SFOG) SFOG: styrelse äger mandatet att tillsätta respektive avsätta registerhållare och delregisteransvariga. Huvudman Västerbottens läns landsting. Juridiskt ansvarig för den sammanställda nationella databasen, har ägaransvaret. Till ägaransvaret är ej kopplat behörighet att läsa dekrypterade data. Uppgiftslämnare Anslutna vårdinrättningar inom kvinnosjukvården. Beslutande organ Registermöten för anslutna klinikers registeransvariga läkare samt styrgruppen. Finansiärer Sveriges kommuner och landsting (SKL). Kliniker dit återrapportering sker. Delregisteransvarigas kliniker. Umeå Universitet. Registerhållare Mats Löfgren, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. 5

7 Delregisteransvariga Jan-Henrik Stjerndahl, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, delregisteransvarig hysterektomi Fredrik Nordenskjöld, Kärnsjukhuset, Skövde, delregisteransvarig adnexkirurgi Emil Nüssler, Lycksele, delregisteransvarig prolapskirurgi Anders Kjaeldgaard, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, delregisteransvarig inkontinenskirurgi Thomas Högberg, Universitetssjukhuset, Linköping, delregisteransvarig tumörkirurgi Mats Löfgren, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, delregisteransvarig EA intrauterin kirurgi Registerassistent Birgitta Renström, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Metod Bakgrund till metodval För att uppnå samordningsvinster, skapades ett kvalitetsregister med självständiga delregister, speciellt som majoriteten av variablerna är gemensamma för de skilda delregistren. Tumörkirurgin och delar av adnexkirurgin (malignitetsmisstanke) handhas när det gäller den kirurgiska behandlingen inom gynekologin men handhas därefter vid malignitet inom onkologin. Uppföljningen via gynekologin omfattar därmed enbart det primära postoperativa förloppet. Patienterna består för de flesta delregistren av en population med övervägande allmänt friska, medelålders kvinnor men med gynekologisk sjukdom/besvär av generellt benign karaktär. Tillståndet progredierar vanligtvis långsamt och kräver ingen omedelbar behandling. Konservativ behandling har ofta givits som ej gett önskat resultat innan operation sker. Vid adnexkirurgi registreras även omedelbart behandlingskrävande tillstånd. Behandlingen syftar oftast till att vara kurativ med ett behandlingstillfälle. Ev. kvarvarande besvär är fr.a. av symtomatisk karaktär och värderas säkrast av patienten själv. Vid kvarvarande eller nya besvär söker patienterna själva vård, ibland vid annan vårdinrättning. Detta gör patientenkäter mycket lämpliga som pre- och postoperativa instrument och att identiska frågor kan ställas för resultatvärdering både pre- och postoperativt. Kvalitetsregistret är utformat som ett lokalt register för varje enskild deltagande klinik, som en integrerad del i sjukvården. Eftersom de lokala registren är uniformt utformade kan de sammanställas till ett utvärderings- och utvecklingsbart nationellt register. Deltagande kliniker registrerar basdata om sjukdomstillstånd samt per- och postoperativa parametrar. Den behandlande kliniken sänder ut, mottar och tar ställning till ev. åtgärd utifrån enkäterna. Efter 6

8 operation sker uppföljning och kontroll via enkäter, där kontrollintervallen finns förprogrammerade. Uppföljningsenkäterna är utformade så att det framgår om kvarvarande besvär finns och läkarbedömning kan ske av enkätsvaret. Patienterna besvarar enkäten till mer än 80 %, över 95 % besvarar den om påminnelse skickas ut. Den preoperativa enkäten är omfattande för att kunna ta in kompletta basuppgifter. I den ingår även fullständig anestesiologisk hälsodeklaration som option. Patienterna fyller i enkäten komplett i upp till 90 %. Enkäterna innebär att en omfattande del av registreringen sköts av patienterna, vilket reducerar arbetet med registret för vården. Att enkäterna för närvarande webbaseras innebär ytterligare en reduktion av arbetet med registreringen för vården. Hälsodeklarationen inför operation, läkarformulär inför operation, operation, utskrivning, PAD samt postoperativa enkäterna genererar textförslag till journalhandling. För att kunna åstadkomma någorlunda komplett journaltext har parametrar adderats, som tillval,. Textgenereringen samt den mer eller mindre automatiserade funktionen för överföring av text till journal utförs för att minimera dubbelarbete med registrering för användarna. Integrering i kliniska arbetet ger även en substantiell förbättring av validiteten och att data är kompletta. Denna metod innebär även att samarbete måste fungera gentemot de deltagande sjukhusens lokala IT-avdelningar. Likaså innebär metoden att registrering via Internet i dagsläget säkerhetsmässigt inte är acceptabel. Metodens syfte Syftet med metoden är att skapa ett i kliniken integrerat hjälpmedel för kostnadseffektiv datainsamling, förenklade rutinerna för redovisning, validitetskontroll, och möjligheter till nationell samkörning med ett minimum av merarbete för deltagande kliniker i registret. Metod för datainsamling Kriterier för inklusion och exklusion Inkluderas: Alla patienter där planerat operativt ingrepp omfattas av registret inkluderas vid kallelse till operation eller av inskrivande läkare. Inklusion kan även ske senare. (Fig.2). Exkluderas: Patienter som avböjer deltagande i registret. Patienter kan avböja central registrering och enbart inkluderas lokalt. Patienter som raderas i registret lokalt raderas automatiskt i nationella databasen vid nästa export. 7

9 Datainsamling Datainsamling inom vården sker inför operation vid operation vid utskrivning vid ev. PAD-svar samt vid bedömning av postoperativa enkätsvar. Uppgifter inhämtas från patienten via pre- och postoperativa enkäter. Registrering utförs i dagsläget av administrativt utbildad personal - läkarsekreterare - via programvaran. Patienterna planeras från hösten 2007 kunna besvara enkäterna via Internet, vilket spar en hel del arbete för sekreterarna. Variabler som registreras samt slutpunkt Fullständiga patientdata, indikation, hälsotillstånd, operativt ingrepp, operatör, per- och postoperativt förlopp, och uppföljning av resultatet av operationen och eventuella komplikationer på kort (8 veckor) och lång (1 år) sikt registreras. Uppföljningstiden kan variera mellan delregistren. Export Kopia av lokala databasen skickas till nationella registret varje tertial. System för påminnelse att utföra export vid rätt tidpunkt finns. Exporten sker krypterat. Exportfilen skickas med rekommenderat brev. Filen kan läggas på diskett, CD-skiva eller memorystick. Den skall ej skickas via e-post. Instruktioner till rapporterande kliniker Ansvarig läkare och sekreterare på deltagande kliniker skall finnas och personlig kontakt kommer att hållas med dem. Generella instruktioner finns avseende arbetet med kvalitetsregistret. Kontaktpersonerna sammankallas till nationella möten två gånger årligen. Kontrollfunktion - Validering Deltagande kliniker uppmanas att kontrollera sitt material gentemot sitt lokala patientadministrativa system och göra stickprov mot operationsliggare etc. för kontroll att alla patienter inkluderas. Registret erbjuder KURR = Kvalitetsutvecklings-, utbildnings- och revisionsrond där personer från registrets styrgrupp: 1. besöker deltagande kliniker för validering av källdata. 2. utför analys av avvikande värden. 3. analyserar avvikelser mot patientadministrativa system och ev. mot sluten-, öppenvårdsregistret. 4. återrapporterar klinikens data jämförda mot nationella medelvärden. Validitetskontrollerna protokollförs. 8

10 Datasäkerhet och valideringsfunktioner Lokalt, inrapporterande kliniker Specifikt utformad programvara i PC/Windows-miljö som ej förutsätter hög datorvana för registrering. I programvaran ingår validerings- och säkerhetsfunktioner som: Krypterad och lösenordsskyddad databas Inbyggda formatkontroller, t.ex. av födelsedata, datumföljd, orimliga värden. Inbyggda kontroller för avsaknad av enskilda variabler. Påminnelser om ej ifyllda läkarformulär, enkäter och om export. Accepterar ej flera formulär på samma patient vid samma vårdtillfälle, operationstillfälle (vare sig lokalt eller centralt). Logg finns avseende vilka användare som arbetat i programmet. Eftersom registret är ett på sjukhusen lokalt register används de lokala säkerhetsrutinerna. Lämnas datorn en längre tid låses och döljes programmet varefter inloggning erfordras. Dataöverföring vid export sker i krypterad form via disketter/cd/memorystick eller on-line via FTP - med identifiering av avsändare - mottagare. Centraldatabasen Databasen är krypterad och lösenordsskyddad. Signalerar om tidigare exporterade data förändrats. Utför ytterligare validitetskontroller vid dataimport. Det centrala datasystemet utformas med klientserver teknik. Servern står uppställd i UMDACs datahall i Umeå, och är underkastad de säkerhetssystem och backup-rutiner som där tillämpas. Programvara för registrering Programvaran gynop.exe är utvecklad och framtagen av Umeå universitets datacentral (UMDAC) efter kravspecifikation från Gynop-registret. Programvaran och dess källkod ägs av registret dvs. licensieras ej av något företag, detta för att byte av leverantör skall vara möjlig utan förlust av registreringsprogramvaran. För deltagande kliniker är programvaran en freeware levererad as is. Ingen licenskostnad tas för programvaran gynop.exe Val av databasstruktur När registret startade beslutades att använda Accessdatabas version -97 efter diskussion och samråd med bl.a. Informatikavdelningen vid Umeå Universitet. Detta har i dagsläget ännu ej ändrats då Accessdatabasen uppfyller kraven på stabilitet, enkelhet och kryptering. Från landets IT-avdelningar växer kravet på SQL-databas. En så kallad SQL-databas vore säkrare, men skulle kräva mer avancerade insatser av sjukhusens IT-avdelningar vid varje uppdatering. Resurser samt adekvat kompetens för detta finns ännu ej vid landets samtliga sjukhus. En Accessdatabas kan uppdateras automatiskt via en av registret distribuerad uppdateringsprogramvara. Detta är ej är möjligt vid användning av 9

11 en SQL-databas. Säkerheten vid användning av SQL-databas är högre, men eftersom databasen är installerade lokalt vid sjukhusen och man har tillgång till sjukhusens samtliga säkerhetssystem avseende brandväggar, behörighet etc. bedöms säkerheten till fyllest och inga incidenter har hittills noterats. I nuläget är SQL-databas enbart praktiskt möjligt vid transformering till Internetapplikation, varvid all integration, även mot pappersjournal vore näst intill omöjlig. Målet är en databas av högre säkerhetsstruktur och helst en nationell databas med bibehållen fungerande integration mot sjukhusens journalsystem. Generellt sett är säkerheten lägre för en Internetbaserad databas, eftersom man från vilken Internetuppkopplad dator som helst kan komma åt den (läsa och registrera) med enda skyddet av användarnamn och lösenord. Skall användare enkelt minnas och enligt tidsintervall ändra sitt lösenord kommer många lösenord att vara lätta att forcera alt. att registret levererar lösenord till användarna varvid dessa kommer att finna uppskrivna och i många fall enkla att hitta för obehörig. Gynop-registret innehåller personuppgifter som enligt PuL klassificeras som de mest känsliga. Samkörning För validering av data och datainsamling blir samkörning med följande register aktuellt: Folkbokföringsregistret, Dödsfallsregistret, Slutenvårdsregistret, Ev. blivande öppenvårdsregistret, lokala patientadministrativa system. För analys av långtidsresultatet kan samkörning med följande register bli aktuellt: Dödsorsaksregistret, Cancerregistret, Försäkringskassans register. För detta finns godkännande från etikprövningsnämnd. Redovisning Information Information och support Viktig information för registrets användare finns tillgänglig via hemsidan Likaså finns en hemsida som är avsedd för patienter och allmänhet. I de fall informationen via registrets hemsida ej är tillräcklig kontaktas i första hand registret assistent Birgitta Renström, tfn , e-post Är det specifika frågor avseende en specifik registretsträng kontaktas i första hand resp. delregisteransvarig. Vid behov av mer avancerad teknisk support för IT-tekniker kontaktas UMDAC via e-post (helst efter att först ha varit i kontakt med registrets assistent). Teknisk support debiteras i normalfallet Gynop-registret. Gäller det mer omfattande support härrörande till lokala, specifika förhållanden och supportinsatsen överstiger 30 min kan debitering till resp. klinik bli aktuellt. Debitering kommer dock att överenskommas innan så sker. Användarmöten Registret har tre användarmöten årligen. 10

12 1. För ansvariga läkare vid deltagande kliniker, vanligtvis i månadsskiftet januari/februari; Detta möte ägnas framför allt åt diskussion av specifika frågeställningar av medicinsk karaktär inom registret, minisymposier. Rena registerfrågor diskuteras i mer begränsad utsträckning. 2. Under våren, vanligtvis i maj månad, hålls ett användarmöte framför allt avsett för deltagande klinikers sekreterare. Innehåller framför allt administrativa rutiner, förändringar i registreringsprogrammet och utbildning. 3. Gemensamt användarmöte under hösten: På förmiddagen är mötet uppdelat med läkare och sekreterare separat. De resp. mötena har samma upplägg som de möten som hålls under början av året. Under eftermiddagens gemensamma möte avhandlas registerfrågor och diskussioner förs avseende övergripande förändringar. Inga större förändringar kan göras i funktion/struktur utan beslut i detta forum. Rapporter Redovisning, inklusive ekonomi, årligen till finansiärer. Delregistren ansvarar för analys och återrapportering. Återrapportering innehåller klinikernas data jämfört med statistik för totalmaterialet. Återrapporterna publiceras i SFOGs medlemsblad. I mars månad publiceras en rapport med tabellverk över föregående års data avseende deltagande klinikers årsresultat. Dessa tabeller överensstämmer med de tabeller man kan skapa i rapportgeneratorn periodiserat för den egna kliniken. Rapportgenerator Via registrets hemsida kan man komma åt Rapportgeneratorn. Deltagande sjukhus kan där logga in och göra sina egna uttag. I genererad rapport görs uppställningen periodiserat för att kliniken skall kunna följa sina resultat över tid och effekten av insatta förändringar. Jämförelsetal för klinik med högsta resp. lägsta värde samt genomsnittet för totalmaterialet lämnas. Egna statistikuttag Med programvaran Gynstat, som finns att hämta på kan man göra ett lokalt statistikuttag ur sin egen lokala databas avseende i praktiken alla i registret ingående variabler. Detta datauttag kan man sedan själv importera och bearbeta i valfritt statistikprogram. Arbetsprocesser, bestämmelser och beslutsprocesser Allmänt Nedan följer en beskrivning av hur ansvarsfördelningen och arbetsordningen ser ut inom registret. En del är styrt via gällande lagstiftning samt Socialstyrelsens/Sveriges kommuner och landstings rekommendationer, se Handbok för att starta kvalitetsregister samt 11

13 Ansökningsförfarande för kvalitetsregister som finns att läsa på Övrigt är baserat på beslut som har tagits vid användarmöten. Registerhållare Utses av SFOG och med detta följer även behörighet till nationella sammanställda databasen. Registerhållaren har det övergripande ansvaret och ansvarar för samordningen inom registret. Härtill kopplat huvudansvar för budget och attestering. Registerassistent Fungerar som förmedlande kontaktlänk mot i registret deltagande kliniker, framför allt ansvariga sekreterare vid deltagande kliniker. Ger support till programmets användare. Utför det mesta av skrivarbetet, kontakter och korrespondens. Ansvarar för den tekniska delen av hemsidorna. Är även djupt inblandad i utveckling och testning av registrets programvara. Delregisteransvariga Ingår i styrgruppen och har delat ansvar för registrets funktion som sådant och alla dess delar samt har huvudansvaret för de specifika delar som avser delregistret. Utses av SFOG. Ansvarar för återrapporter och sammanställningar avseende den specifika registersträngen SFOGs representanter Sedan år 2005 deltar två representanter för SFOG i alla styrgruppsmöten, cirka två heldagsmöten gånger årligen, samt telefonkonferenser. Har stödjande, men även tillsynsfunktion att registret utvecklas och drivs i professionens intresse. Representanterna under de gångna tre åren har varit SFOGs ordförande och medlemsbladets redaktör. Verksamhetschefsrepresentant Ansvarar för kontakter gentemot verksamhetschefskollegiet och att registret producerar det material och analyser som önskas och för verksamhetschefernas behov. Utses av verksamhetscheferna. 12

14 Ägare Ägandet kan uppdelas i två komponenter: 1. Nationellt sammanställda databasen ägs av Västerbottens läns landsting enligt gällande regelverk för nationella kvalitetsregister. Ägandet innebär att man är juridiskt ansvarig för att databasen hanteras på rätt sätt, att säkerhetsrutiner är till fyllest och att obehöriga ej har åtkomst till den. Däremot innebär inte ägandet av databasen att man kan ta del av databasens innehåll. 2. Ägandet av programvaran och de imaginära värdena är även Västerbottens läns landsting. Ingen annan ägare har utsetts. Gynop-registret skiljer sig här från merparten, ev. samtliga andra kvalitetsregister, genom att man äger sin egen applikation och följaktligen ej är leverantörsbunden. Det saknas klara regler om vilket landsting som skall vara ägare. Traditionellt och praxis inom de nationella kvalitetsregistren är att landstinget där registerhållaren arbetar är ägare alt. det landsting där det nationella kvalitetsregistret hanteras. Finansiering 1) Huvudfinansieringen sker via anslag från Sveriges kommuner och landsting (SKL). En expertgrupp utsedd inom Socialstyrelsen och SKL bedömer registrets kompetens, metodik, behovet av register etc. Årliga ansökningar görs och tilldelning beslutas enligt beslutsgruppen som är ett antal personer utsedda av Socialstyrelsen och SKL, företrädande de skilda specialiteterna inom den medicinska professionen. Huvudansvarig för ansökan är registerhållaren. Anslaget 2006 var Skr. 2) Solidarisk avgift från deltagande kliniker: En solidarisk avgift debiteras deltagande kliniker efter det att materialet analyserats och återrapporterats. Avgifter är maximerad till Skr per registersträng och år samt max ett basbelopp oavsett hur många registersträngar man deltar i. Avgiften per patient har varit oförändrad sedan år 1999, med utökandet av delregistren till sex stycken maximerades totalbeloppet till ett basbelopp Medlen skall användas framför allt för skapande av tjänstetid för de delregisteransvariga för databearbetning. Avgiften är frivillig, dvs. ingen påminnelse från inkasso görs. Beloppen har året 2006 uppgått till cirka Skr. 3) Delregisteransvarigas kliniker: De sex delregisteransvariga har av sin huvudarbetsgivare större eller mindre tid disponibel för arbete med registret. Värdet av detta har sista året uppskattats motsvara cirka Skr 4) Umeå Universitet: Via ansökan från registerhållaren har man senaste åren även kunnat ha en delfinansiering från Umeå Universitet på cirka Skr årligen. Har främst använts till utvecklingsarbete av integration och webbaserad enkäter. 5) Ideell arbetstid: De delregisteransvariga lägger även en hel del fritid jourkomptid på arbetet med registret. Insatt tid beräknas motsvara cirka Skr. Detta är en akilleshäl för registret att så mycket arbete skall utföras ideellt. 13

15 6) Användandet av webbenkäter kommer att avgiftsbeläggas motsvarande ca 25 % av de reala kostnaderna för hantering av motsvarande i pappersformat. Samtliga medel från SKL och solidariska avgifterna ligger under Västerbottens läns landsting som eget kostnadsställe och är följaktligen underställt landstingets revision och tillsyn. Som extra säkerhetsåtgärd att alla medel hanteras korrekt genomgår registret en årlig extern revision via Öhrlings Pricewaterhouse Coopers revisionsbyrå, eftersom alla Gynop-registrets resurser ej hanteras inom Västerbottens läns landsting. Behörighet till nationella databasen Den nationellt sammanställda databasen innehåller alla data inkl. fullständig personidentifikation på varje patient som är registrerad. Behörighet till den och därmed kopplat lösenord har enbart registerhållaren. På delegat från registerhållaren har även registrets assistent samt de datatekniker som programmerar och underhåller registret den behörigheten, vilket är nödvändigt för att de skall kunna utföra sitt arbete. Detta beslutades av registrets styrgrupp senast februari år Ansökan till Datainspektionen om tillstånd för personregister Bifallen (Dnr ). Personuppgiftslagen Från och med är nationella kvalitetsregister underställda Personuppgiftslagen (PuL) (SFS 1998:204). Enl PuL är det t.ex. förbjudet att behandla personuppgifter som rör hälsa och sexualliv. För detta finns dock undantag för hälso- och sjukvården. PuL har bedömt att den behandling av personuppgifter även de känsliga som sker inom ramen för de nationella kvalitetsregistren omfattas av undantaget och alltså är tillåtet även om det sker utan samtycke från den registrerade. De känsliga personuppgifterna i kvalitetsregistren kan därför med stöd av 18 i PuL behandlas utan samtycke från de registrerade (Handbok för kvalitetsregister, granskad och godkänd av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting). Likaså får avidentifierade uppgifter lämnas ut för att användas i ett forsknings- eller statistikprojekt som godkänts av etikprövningsnämnd eller motsvarande. Informationsplikten enl. PuL är långtskridande. Gynop-registret har varit granskat av Datainspektionen och den granskningen ledde bl.a. till nuvarande informationsbrev. avseende PuL som medföljer hälsodeklarationen. Informationsbreven uppfyller informationskravet enligt PuL. De deltagande klinikerna som levererar kopia av sin databas till Gynop-registret centralt är personuppgiftsansvariga gentemot patienterna och skall följaktligen stå för kontakten mot dessa. Om en patient raderas ur klinikens databas så blir den vid nästa export även automatiskt raderad ur den centrala databasen. 14

16 Centralregistret erhåller data från deltagande kliniker som personuppgiftsombud, d.v.s. att bearbeta uppgifterna på uppdrag av de deltagande klinikerna. Registrets skyldighet är att uppgifterna hanteras enl. PuL och anonymitetskrav ställs vid databearbetning. De nationella kvalitetsregistrens juridiska status är dock ej helt reglerat, eftersom PuL ej är helt applicerbar. I förarbetet till lagen om hälsodata- resp. vårdregister anges att kvalitetsregister i sin nuvarande form är en särskild kategori av personregister inom hälso- och sjukvården. Dessa registers används för ändamål som ligger hälsodataregister nära. En särskild statlig utredning har därför tillsats för att föreslå en särskild författning för nationella kvalitetsregister, patientdatautredningen. I förslaget för den kommande författningen ingår att det finns krav på information om registrering, inget krav på aktivt samtycke men möjlighet för aktivt utträde om den enskilde så kräver. Etisk granskning Registrets godkändes av Forskningsetiska kommittén , Medicinska fakulteten, Umeå Universitet under förutsättning att Datainspektionen lämnar sitt samtycke - dnr Ny etisk ansökan och totalgranskning av registret inlämnad våren 2005, innefattande alla nuvarande delregister. Bifallen , dnr De metoder, enkäter och parametrar som ingår i registret ingick i den etiska granskningen. Likaså de analyser och sammanställningar som registret gör och planerar att göra samt ev. samkörningen med andra register. Påpekades även i den etiska granskningen, att om det skall göras specifika datauttag med specifikt syfte för forskning och publikation, skall det av huvudmannen för det projektet finnas beslut från etikprövningsnämnd innan datauttag görs. Registret har varit anmält för brott mot etiska nämndbeslutet. Efter utredning friades registret och anmälan lämnades utan åtgärd. Förändringsarbete i registret Buggar och felfunktioner som upptäcks i Gynop-registrets programvara meddelas via e-post till Parametrar i formulären och frågor i enkäterna som är specifika för varje delregister hanteras av respektive delregisteransvarig. Frågor av generell natur förmedlas via e-post till Beredningsgång: Större förändringar och satsningar inom Gynop-registret görs ej utan att det diskuterats och sanktionerats vid Användarmötet på hösten. Förslag från kliniker om önskemål och förändringar bereds inom styrgruppen. Förslag som behöver diskuteras vid Användarmötet bör ha inkommit senast 15 augusti, så att styrgruppen har haft möjlighet att bearbeta frågan/frågorna innan Användarmötet. 15

17 Styrgruppen utför kontinuerligt och självständigt mindre förändringar och justeringar i Parametrar beroende på utfall i analyser samt identifierade funktionalitetsbrister. Åtgärdande av dessa mindre förändringar meddelas oftast inte när de bedöms som för små för att det skall vara meningsfullt. Inför varje versionsbyte i Gynop-registrets programvara uppdateras även Webb-hjäpen med särskilt avsnitt om nyheter. Där skall alltid alla större förändringar framgå. Mindre rättningar, av putskaraktär meddelas ej, eftersom den informationen blir alltför omfattande och ej heller är av allmänt intresse. Vetenskapliga rapporter och publikationer ur material från centraldatabasen Uppgifter och analyser utgående från registrets centrala databas skall ej offentliggöras utan samråd med registrets styrgrupp. Detta gäller även registrets styrgruppsmedlemmar. Datauttag ur centraldatabasen Delregisteransvariga har behörighet till uttag av avidentifierade data. Vetenskapliga studier som utgår från registrets data skall uppmuntras. Vid datauttag för forskning och publikation skall ansvarig forskare uppvisa godkännande från etikprövningsnämnd innan datauttag görs. Författare Principerna för författarskap enligt internationella kommittén för medicinska tidskrifter skall tillämpas. [BMJ 1991, 302:338-41]. Enskilda forskare eller forskargrupp som använt registrets data för vetenskaplig rapportering och som aktivt deltagit i forskningsarbetet äger rätt till författarskap. Generellt bör person ur registrets styrgrupp vara medförfattare. Revision av styrprotokollet Protokoll avseende endoskopisk gynekologisk kirurgi sanktionerat av SFOG Reviderat 1997 till att omfatta all gynekologisk kirurgi, primärt avseende uterus. Reviderat 2002: SFOG och Socialstyrelsen beslutar att Västerbottens läns landsting skall vara huvudman, samt att registermöten beslutar om kortversion för kliniker som enbart önskar registrera parametrar för registret och ej för kliniskt bruk liksom dynamiska parametrar. Revision 2005: Adderande av Inkontinens-, Prolaps- och Tumörsträngarna. Revision 2007: En större bearbetning av styrprotokollet i sin helhet. 16

18 Figur 1 Arbetsgrupp för delregistret Validerar, analyserar rapporterar Återrapportering, registrets sammanställningar och klinikens egna data Kvalitetsregistret Den löpande verksamheten Samlar in data från anslutna kliniker Rutinmässiga kontroller rapporteringsunderhåll Deltagande kliniker Samlar primärdata Skickar kopia på materialet Analyserar sitt eget material 17

19 Figur 2 Patient Enkäter: Hälsodeklaration preoperativt Uppföljning postop 8 veckor och 1 år Läkarformulär: Anamnes Operation Postop PAD Enkätbedömning PC Läkarsekreterare/ Läkare Journal (textförslag) Lokal databas Klinikens egen analys Kopia av klinikens data Sammanställning klinikens data/ Riksgenomsnittet Nationella databasen Samkörning Slutenvårds-, Cancerregistret etc 18

20 Figur 3 Flödesschema Gynop-registret Patientens namn, födelsedata, datum, sjukhus registreras Val av operationsmetod, t.ex. Intrauterin kirurgi - hysterektomi, adnexoperation Hälsodeklaration skrivs ut och skickas/lämnas till patienten. Svar på hälsodeklaration preoperativt matas in. Läkaranamnes fylls i. Vid akutfall påbörjas ofta registreringen här. Patienten opereras, läkarformulär för operation fylls i. Patienten skrivs ut från kliniken, läkarformulär för utskrivning fylls i. Första postoperativa enkäten skickas till patienten 8 veckor postoperativt, inkl. hälsodeklaration preoperativt enkät, i förkortad version, om svar ännu saknas för den. Uppföljningsenkät 1 år postoperativt 19

Läkarmöte förmiddag. Sida 1 (5)

Läkarmöte förmiddag. Sida 1 (5) Sida 1 (5) Läkarmöte förmiddag Patientupplevd hälsa - PROM - Något att införa mera av i registrets patientenkäter Moderator: Emil Nüssler Föredragshållare: Kerstin Strandberg Wilbrand. Projektledare PROM,

Läs mer

Integration av Gynop-registret i elektronisk patientjournal

Integration av Gynop-registret i elektronisk patientjournal Integration av Gynop-registret i elektronisk patientjournal eller Att koppla ihop en liten släpvagn med en stor bil I visionerna ligger himmelriket men i detaljerna lurpassar djävlarna Gynop-registret

Läs mer

Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i

Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i Nationsdata avseende gynekologisk kirurgi utförd på benign indikation omfattande GynOp och

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Nüssler Delregisteransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET 2012

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET 2012 ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET 2012 Sammanställning av adnexoperationer inrapporterade under år 2011 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Adnexskirurgi Författare: Mathias Pålsson Delregisteransvarig adnexsregistret

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

1 (12) Gyn-KvalitetsRegistret Styrdokument

1 (12) Gyn-KvalitetsRegistret Styrdokument 1 (12) Gyn-KvalitetsRegistret Styrdokument 2 (12) Innehåll ALLMÄNT OCH BAKGRUND... 3 GKR Registrets innehåll och uppbyggnad... 3 Benigna intraabdominella operationer... 3 Intrauterina operationer... 4

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte torsdag 2012-03-22

Protokoll från styrgruppsmöte torsdag 2012-03-22 Sida 1 (6) Protokoll från styrgruppsmöte torsdag Närvarande: Anders Kjaeldgaard, Emil Nüssler, Anna Ackefors, Mathias Pålsson, Maud Ankardal, Mats Bergström, Mats Löfgren, Thomas Högberg, Ulf Oscarsson.

Läs mer

Checklista inför registreringsstart

Checklista inför registreringsstart Checklista inför registreringsstart 2015 2 HAKIR Checklista inför registreringsstart I Checklista inför registreringsstart har vi sammanställt sådant som behöver vara förberett före det att en ny verksamhet

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

Styrelsen för utbildning 2014-09-24

Styrelsen för utbildning 2014-09-24 Förslag till beslut Dnr: 1-493/2013 Sid: 1 / 1 Universitetsförvaltningen Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer Philip Malmgren, handläggare Pierre Lafolie, Universitetslektor, överläkare

Läs mer

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Kvalitetsregister & legala förutsättningar Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Vad är ett kvalitetsregister i lagen? - Samling av uppgifter om individer (personuppgifter) för syftet

Läs mer

Nationellt centrum för kvalitetsregister

Nationellt centrum för kvalitetsregister Nationellt centrum för kvalitetsregister Registercentrum Syd Registercentrum Syd (RC Syd) är ett resurscentrum för dig som arbetar med nationellt eller regionalt kvalitetsregister, klinisk forskning eller

Läs mer

REGISTERFORSKNING OCH GRUNDLÄGGANDE JURIDIK FÖR KVALITETSREGISTER. Manólis Nymark, jurist, SKL

REGISTERFORSKNING OCH GRUNDLÄGGANDE JURIDIK FÖR KVALITETSREGISTER. Manólis Nymark, jurist, SKL REGISTERFORSKNING OCH GRUNDLÄGGANDE JURIDIK FÖR KVALITETSREGISTER Manólis Nymark, jurist, SKL AGENDA Registerforskning: 1. Hur forskningen får utföras (etikprövningslagen) 2. Hur uppgifter får lämnas ut

Läs mer

Integration av Gynop-registret i elektronisk patientjournal

Integration av Gynop-registret i elektronisk patientjournal Integration av Gynop-registret i elektronisk patientjournal eller Att koppla ihop en liten släpvagn med en stor bil All information om patienten skall finns att läsa i patientjournalen! Men behöver allt

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1288-2013 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING senioralert@lj.se AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Organisation: Organisationsnummer: Postadress: Telefon: E-post:

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 750-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål PM 2015-05-12 Dnr 5.3-2380/2015 1(20) ANDRA REVIDERADE VERSIONEN 2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål Bakgrund Staten

Läs mer

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan sänds till: Regionalt cancercentrum Norr, Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå. Upplysning lämnas via e-post: rccnorr@vll.se

Läs mer

Årsrapport Hysteroskopi 2015

Årsrapport Hysteroskopi 2015 Årsrapport Hysteroskopi 2015 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Hysteroskopi Författare: Stefan Zacharias Delregisteransvarig hysteroskopiregistret Statistisk bearbetning: Gabriel Granåsen Registret underställt

Läs mer

Årsrapport Adnexkirurgi på benign indikation utförd år 2013

Årsrapport Adnexkirurgi på benign indikation utförd år 2013 Årsrapport Adnexkirurgi på benign indikation utförd år 2013 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Adnexregistret Författare: Mathias Pålsson Delregisteransvarig adnexregistret REGISTRET UNDERSTÄLLT SFOG RAPPORTEN

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Rapport avseende operation av förlossningsbristning år 2014

Rapport avseende operation av förlossningsbristning år 2014 Rapport avseende operation av förlossningsbristning år 2014 Återrapport från Gynop-registret Författare: Eva Uustal, registeransvarig bristningsregistret, Universitetssjukhuset Linköping REGISTRET UNDERSTÄLLT

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 751-2011 Landstingsstyrelsen Jämtlands läns landsting Box 602 832 23 Frösön Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter i e-post Datainspektionens

Läs mer

GKR Gyn-KvalitetsRegistret

GKR Gyn-KvalitetsRegistret GKR Gyn-KvalitetsRegistret Ansökan om registeruppgifter från Gyn-KvalitetsRegistret för Forskningsändamål Ansökan sänds till: Karolinska Universitetssjukhuset, Att: Maria Mering, Kvinnokliniken K57, Karolinska

Läs mer

Etiska aspekter inom ST-projektet

Etiska aspekter inom ST-projektet Etiska aspekter inom ST-projektet Barbro Hedin Skogman Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Landstinget Dalarna 2016-10-05 Upplägg Allmänt om etik Etik inom forskning Etiska aspekter inom ST-projektet Allmänt

Läs mer

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF tackar för möjligheten att få besvara remiss avseende:

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Ansökan om registeruppgifter från Svenska Skulder och Armbågs Sällskapets Kvalitetsregister för forskningsändamål

Ansökan om registeruppgifter från Svenska Skulder och Armbågs Sällskapets Kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan om registeruppgifter från Svenska Skulder och Armbågs Sällskapets Kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan sänds till: Svenska Skulder och Armbågs Registret Ortopedmottagningen Danderyds

Läs mer

Formulär för ansökan om registeruppgifter, från kvalitetsregister vid UCR, för forskningsändamål.

Formulär för ansökan om registeruppgifter, från kvalitetsregister vid UCR, för forskningsändamål. Formulär för ansökan om registeruppgifter, från kvalitetsregister vid UCR, för forskningsändamål. Diarienummer UCR OBS! Dessa uppgifter fylls i av UCR-personal vid mottagande av ansökan. Inom 3 veckor

Läs mer

Reviderade förslag på mål för graviditetsregistret. Olof Stephansson

Reviderade förslag på mål för graviditetsregistret. Olof Stephansson Reviderade förslag på mål för graviditetsregistret Olof Stephansson Ny vision och mål för GR Visionen för graviditetsregistret är att förbättra hälsa för mödrar och barn. Övergripande mål graviditetsregistret

Läs mer

ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsjurist Per Blomberg Landstingsdirektör tf, Helena Söderquist ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Enligt revisionsplanen genomförs, på uppdrag

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ... modell plan policy program riktlinje för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister 1 1 Bakgrund Statens och landstingens femåriga satsning på Nationella Kvalitetsregister avslutas 2016. Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister behöver

Läs mer

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål Registrets eller registercentrets logotyp/namn samt CPUA-myndigheten logotyp/namn Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan sänds till: Infoga aktuell kontaktinformation

Läs mer

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET PUL i praktiken Vad är PuL? PuL betyder Personuppgiftslagen och trädde i kraft 1998. Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1293-2013 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-10-11 1725-2009 Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting Box 22550 104 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella

Läs mer

Etikprövningslagen. Reglering efter 2:a världskriget. Lagar som reglerar forskning i Sverige. Nürnbergskoden 1947

Etikprövningslagen. Reglering efter 2:a världskriget. Lagar som reglerar forskning i Sverige.  Nürnbergskoden 1947 Etikprövningslagen www.epn.se Charlotta Dabrosin Vetenskaplig sekreterare REPN Linköping Reglering efter 2:a världskriget Nürnbergskoden 1947 Helsingforsdeklarationen 1964 Revisions: 1975, 1983, 1996,

Läs mer

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0 Version 1.0 Information från AKI: Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA Versionshantering Version/Datum Författare Beskrivning av förändring Godkänt av AKI 1.0/2014-04-24 Mats Lambe - 2014-05-13

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09-09 685-2008 Produktionsnämnden för vård och bildning Uppsala kommun 753 75 UPPSALA Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09- 09 810-2008 Utbildningsnämnden i Skövde kommun 541 83 SKÖVDE Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

Användarmöte. Jönköping

Användarmöte. Jönköping Användarmöte Jönköping 2016-04-19 Jönköpings kommun 133 000 invånare, totalt i länet nästan 348 000 invånare Länssjukhuset Ryhov Traumagrupp på Ryhov Trauma i siffror 2014 Antal traumalarm totalt 374 Stort

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister Nationella Kvalitetsregister Presentation 2007-05-10 Bodil Klintberg Sektionen för verksamhetsutveckling Sveriges Kommuner och Landsting 1 Varför kvalitetsregister? All sjukvård skall omfattas av system

Läs mer

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Sid 1/6 1. Syfte I projektets uppdrag ingår att granska och utreda de legala aspekterna av projektet Mina intyg. Syftet med den preliminära rapporten är att initialt

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Vet du vad det står om dig? Om personuppgifter, patientjournalen, biobanker och nationella kvalitetsregister.

Vet du vad det står om dig? Om personuppgifter, patientjournalen, biobanker och nationella kvalitetsregister. Vet du vad det står om dig? Om personuppgifter, patientjournalen, biobanker och nationella kvalitetsregister. Personuppgifter Så sparas dina uppgifter Varje gång du besöker hälso- och sjukvården inom Landstinget

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Diarienummer ALN-2015-0123.37 OSN-2015-0239.37 SCN-2015-0187.37 Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Vägledning och information kring utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter

Vägledning och information kring utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter Vägledning och information kring utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter Den här vägledningen riktar sig till forskare som önskar använda sig av kvalitetsregisteruppgifter i sin forskning och till registerhållare

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Rutin för FoU-ansökningar ställda till SIR

Rutin för FoU-ansökningar ställda till SIR Ansvariga författare: Version: 3.0 Fastställd: 2016-05-26 Gäller från: 2015-05-26 Ritva Kiiski-Berggren, Göran Karlström, Carl-Johan Wickerts Rutin för FoU-ansökningar ställda till SIR FoU-ansökningar

Läs mer

Personuppgiftsansvar och kvalitetsregister

Personuppgiftsansvar och kvalitetsregister 2010-12-15 1 (8) Läs mer på www.kvalitetsregister.se Personuppgiftsansvar och kvalitetsregister Detta dokument beskriver central och lokal behandling av personuppgifter för Nationella Kvalitetsregister

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting Landstingsstyrelsens förvaltning FoUU-kansliet Bilaga 2006-03-30 Dnr LS 0602-0316 Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Bilaga 1 1. ALLMÄNT OM EFTERFRÅGADE TJÄNSTER 2. KRAV OCH KRITERIER FÖR TJÄNSTEN 1.1. BAKGRUND

KRAVSPECIFIKATION. Bilaga 1 1. ALLMÄNT OM EFTERFRÅGADE TJÄNSTER 2. KRAV OCH KRITERIER FÖR TJÄNSTEN 1.1. BAKGRUND Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION 1. ALLMÄNT OM EFTERFRÅGADE TJÄNSTER 1.1. BAKGRUND Landstinget Blekinge är geografiskt detsamma som länet och landskapet Blekinge. Landstingets huvudsakliga uppgift är att ansvara

Läs mer

Vägledning och information kring utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter. forskning. De nationella kvalitetsregistren ett unikt forskningsunderlag

Vägledning och information kring utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter. forskning. De nationella kvalitetsregistren ett unikt forskningsunderlag Vägledning och information kring utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning Den här vägledningen riktar sig till forskare som önskar använda sig av kvalitetsregisteruppgifter i sin forskning

Läs mer

Ansökan om registeruppgifter från Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit för forskningsändamål

Ansökan om registeruppgifter från Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit för forskningsändamål Ansökan om registeruppgifter från Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit för forskningsändamål OBS! Diarienummer fylls i av SkaPa vid mottagande av ansökan. Inom 3 veckor får ni bekräftelse

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Nationella kvalitetsregister DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2002:1

Nationella kvalitetsregister DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2002:1 Nationella kvalitetsregister DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2002:1 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Nationella kvalitetsregister...5 Tillämplig lagstiftning...7 Personuppgiftslagen...8

Läs mer

Etik och etikansökningar Praktiska synpunkter Vad skall man tänka på? staffan.bjorck@vgregion.se

Etik och etikansökningar Praktiska synpunkter Vad skall man tänka på? staffan.bjorck@vgregion.se Etik och etikansökningar Praktiska synpunkter Vad skall man tänka på? staffan.bjorck@vgregion.se Vad är viktigast? Information på www.epn.se Punkt 2:1 sammanfattande beskrivning av projektet Försökspersonsinformationen

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Malin Kallenfedlt Mats Löfgren Margareta Nilsson Enheten för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister

Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister Version april 2016 Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister För ytterligare information om definitioner se ansökan till etikprövningsnämnderna. Ansökan ska skickas till det RCC som

Läs mer

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling?

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Svenskt Bråckregister Pär Nordin Umeå -15 Förutsättning för kvalitetsutveckling Nyfiken på förbättring Ta reda på dina resultat Registrets

Läs mer

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-06-28 Beslutad av SN 84 2016-08-31 Sammanhållen journalföring Via nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ, Pascal eller Svevac Gäller för

Läs mer

ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR

ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING 1 Beslutad 2013-03-04 ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR Information till ansökan, se Vägledning till ansökan (www.epn.se) Beroende på vilken forskning som

Läs mer

Första året med Bristningsregistret BR

Första året med Bristningsregistret BR Första året med Bristningsregistret BR Efter tre års utveckling finns nu ett fungerande Bristningsregister. Ännu har i huvudsak sfinkterskador registrerats. Registret är designat för att man även ska kunna

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Användarhandbok för Svenskt Bråckregister på INCA

Användarhandbok för Svenskt Bråckregister på INCA 1/10 Användarhandbok för på INCA I samarbete med Kontaktperson: Telefon: 090-7859919 e-post: erika.a.holmberg@vll.se 1 2/10 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Vad är INCA?... 3 2. Innan du börjar... 3 2.1.

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål PERSONUPPGIFTSANSVAR IG MYNDIGHET Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan sänds till: QRC Stockholm Att: Else Friis Box 175 33 118 91 Stockholm Upplysningar lämnas

Läs mer

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR 2015-09-17 1 HISTORIK 1975 bildades det första kvalitetsregistret. 1995 började Socialstyrelsen och Landstingsförbundet ge ekonomiskt stöd till registren

Läs mer