1 (12) Gyn-KvalitetsRegistret Styrdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (12) Gyn-KvalitetsRegistret Styrdokument"

Transkript

1 1 (12) Gyn-KvalitetsRegistret Styrdokument

2 2 (12) Innehåll ALLMÄNT OCH BAKGRUND... 3 GKR Registrets innehåll och uppbyggnad... 3 Benigna intraabdominella operationer... 3 Intrauterina operationer... 4 Urogynekologiska operationer... 4 Tumöroperationer... 4 Patientmedverkan PROM (Patient Related Outcome Measures)... 5 SYFTE... 5 Val av variabler och täckningsgrad... 5 RAPPORTER OCH STATISTIK... 6 ORGANISATION... 6 Huvudman... 6 Systemägare... 6 Stadgar... 6 Styrgrupp... 7 Användargrupp... 7 Databasbehörighet... 7 Delregisteransvariga... 8 Deltagande enheter... 8 Specialitetsförening... 8 DATAINSAMLING... 8 UPPFÖLJNING... 9 FINANSIERING... 9 DATASÄKERHET OCH DATABAS... 9 PROGRAMVARA SAMKÖRNING INFORMATION OCH SUPPORT Användarmöten Uppdateringar/förändringar RAPPORTER OCH VALFRIA LISTOR REDOVISNING AVTAL OCH KONTRAKT VERKSAMHETSBERÄTTELSE LAGAR OCH REGLER Patientinformation Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsombud LÄNKAR... 12

3 3 (12) ALLMÄNT OCH BAKGRUND Ett kvalitetsregister är ett verktyg för förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning inom svensk hälso- och sjukvård och används som redskap för uppföljning och resultatutvärdering. Gyn-KvalitetsRegistret, GKR, är ett kvalitetsregister för gynekologisk kirurgi som omfattar laparotomier, laparoskopiska och hysteroskopiska operationer samt inkontinens- och prolapskirurgi. Registret omfattar både benign och malign kirurgi. Registret har tillkommit sedan sjukhusen i Stockholmsregionen känt ett behov av ett mer användarvänligt och mindre omfattande register än det tidigare enda befintliga registret, det nationella registret för gynekologisk kirurgi, GynOp-registret. Initiativtagare till arbetet var dåvarande Spesak (Specialistsakkunnig) Lennart Nordström. Representanter för flera av Stockholmssjukhusen började 2003 arbeta under ledning av Stockholms Medicinska Råd, Anders Å:son Berg. Arbetet gick ut på att definiera mer renodlade kvalitetsparametrar samt att ur det nationella registrets parametrar välja ut en delmängd som enligt gruppens bedömning mer speglade kvalitetsvariabler. Den delmängd som valdes ut är till största delen helt identisk med variablerna i det nationella registret. Registret startade redan 2006 med Juliusdatabasen som plattform. Detta var den plattform som Karolinska och Landstinget i Stockholm bestämt skulle användas. Det visade sig att funktionaliteten i plattformen inte var tillräckligt hög för att säkerställa kraven på att insamla valida data. Efter ansökan om utträde och beslut från IT-forum samt efter samråd från Spesak-gruppen byttes det till en mer komplett och flexibel databas via företaget MedSciNet. Inmatningen via den nya databasen startade i juni GKR Registrets innehåll och uppbyggnad Registret består av fyra delregister: benigna intraabdominella operationer, intrauterina operationer, urogynoperationer och tumöroperationer. Benigna intraabdominella operationer Laparotomier Laparoskopier Vaginala hysterektomier p.g.a. uteruspatologi (till skillnad från hysterektomi som en teknisk detalj vid prolapskirurgi). De variabler som är identiska med de som finns i det nationella GynOp-registret exporteras dit. Operationsformulär Utskrivningsformulär Komplikationsformulär öppnas endast vid komplikationer

4 4 (12) Postoperativ enkät 8 veckor Postoperativt komplikationsformulär används endast vid komplikationer efter utskrivning Intrauterina operationer Hysteroskopier inkl t ex Thermachoice Operationsformulär Utskrivningsformulär Postoperativ enkät 1 år Postoperativt komplikationsformulär används endast vid komplikationer efter utskrivning Urogynekologiska operationer Prolaps Inkontinens Kombinerad prolaps- och inkontinens Vaginal hysterektomi p.g.a. urogynindikation Preoperativ enkät inklusive EQ-5D-livskvalitetsfrågor Preoperativ bedömning och operationsformulär Utskrivningsformulär Postoperativ enkät 8 veckor Postoperativ enkät 1 år inklusive EQ-5D-livskvalitetsfrågor Postoperativt komplikationsformulär används endast vid komplikationer efter utskrivning Tumöroperationer Delregister: Ovarialcancer Corpuscancer Cervixcancer Vulvacancer Tumörregistret innehåller samma variabler som de benigna delregistren för att kunna värdera t ex pre- och postoperativa parametrar och komplikationer, samt dessutom alla de variabler som finns inlagda i Nationella kvalitetsregistret för gynekologisk onkologi. Utöver detta sker all canceranmälan och canceruppföljning via GKR. Alla data som är obligatoriska i Nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, inklusive canceranmälan och canceruppföljning exporteras till det registret. Detta underlättar för användarna eftersom man därmed kan undvika dubbelregistrering samt att endast ett system för all inmatning används. Tumörkirurgi - Allmänna operationsdata Cancerspecifikt operationsformulär

5 5 (12) Utskrivningsformulär Bekräftelse av diagnos Canceranmälan Uppföljningsformulär (kontrollåterbesök) Postoperativt komplikationsformulär används endast vid komplikationer efter utskrivning Patientmedverkan PROM (Patient Related Outcome Measures) SKL s Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister: Patientmedverkan är ett aktuellt område och de senaste rönen inom hälso- och sjukvård inriktas alltmer mot att öka patientens deltagande i vård och behandling. Nationella Kvalitetsregister mäter sjukvårdens resultat och är en viktig barometer för att fånga patientens åsikt angående subjektiva symtom, sjukdomens påverkan på det dagliga livet och hälsorelaterad livskvalitet. Man kan även mäta kvaliteten på den vård och behandling som erhållits. Patientens åsikt är värdefull för konstruktiv utveckling av vård/omvårdnad som syftar till att individanpassat stödja patienten genom vård och behandlingar. Det bakomliggande syftet med att efterfråga patientmedverkan är att kvalitetsförbättra vården, omhändertagandet, utöka patientens delaktighet, göra hälsoekonomiska analyser och att utveckla information samt marknadsföring. SYFTE Genom att samla in data från händelser i vardagssjukvården syftar registret till att få underlag för att genomföra kvalitetsförbättringar. Målet är att förbättra den gynkirurgiska vården genom att öka möjligheterna att identifiera orsaker till komplikationer samt följa upp nöjdheten hos patienterna efter kirurgi genom patientenkäter. Genom registret kan de deltagande enheterna jämföra sina kvalitetsvariabler med medelvärden från övriga kliniker. Genom att jämföra de variabler som är helt identiska med GynOp-registrets variabler uppnås också en god täckning av den gynekologiska kirurgi som utförs i Sverige. Syftet är också att hålla samman registreringen av allmän- och tumörkirurgiska data, inklusive canceranmälan och canceruppföljning. Val av variabler och täckningsgrad De variabler som mäts skall inte vara för många eftersom insamling av data i löpande rutinsjukvård, enligt SKLs Handbok ofta upplevs som en extra pålagd arbetsuppgift. Även om kvalitetsuppföljningen är planerad i budgeten finns ofta ett psykologiskt motstånd mot datainsamling och det är därför viktigt att begränsa antalet variabler som samlas in. En verksamhet med mycket stor volym kräver att antalet variabler som samlas in är förhållandevis litet medan registrering av ovanliga åtgärder kan tillåta fler variabler. Det finns flera exempel på register som gått i graven på grund av alltför stora ambitioner med för många variabler som skulle registreras. För att minska risken för att registerentusiaster väljer ut ett allt för stort antal variabler har den arbetsgrupp med specialister som representerade olika Stockholmssjukhus under ledning av Anders Å:son Berg varit mycket noggranna med att minimera antalet

6 6 (12) studerade variabler så mycket som möjligt för att i högre grad kunna motivera registreringen vid implementeringen inom rutinsjukvården. Efter revidering av registret under 2012 har vissa variabler lagts till, men fler har tagits bort, sedan en arbetsgrupp inom varje delregister har skickat förslagen på remiss till alla deltagande kliniker för synpunkter. Det eftersträvas konsensus om registrets syfte och variabelinnehåll för att nå så hög täckningsgrad som möjligt. Med webbaserad inmatning ökar täckningsgraden. Målsättningen är att registrera ett så lågt antal variabler som möjligt med en väl genomtänkt, självinstruerande och användarvänlig design i enlighet med rekommendationer från SKL s Handbok. Täckningsgradsanalys kommer att utföras minst en gång om året genom lokal samkörning med egna operationsplaneringssystem. Målet är att öppet kunna publicera olika enheters täckningsgrad. RAPPORTER OCH STATISTIK GKR kommer att tillhandahålla färdiga rapporter för statistikuttag för att underlätta för verksamhetscheferna inför årsrapporterna men också för att användarna skall få lättillgänglig information. Varje användare kan också ur de s.k. Valfria listorna lätt ta fram den egna klinikens statistik för alla insamlade parametrar. Data har också bearbetats för att kunna presenteras i SFOGs Medlemsbladet. Efter ekonomiskt bidrag från SKL har ett arbete genomförts för att samredovisa variabler i en gemensam databas med GynOpregistret. Den första dataexporten inleddes i slutet av Från 2012 är alla benigna variabler i GKR konverterade och exporteras regelbundet till GynOp-registret. En ny statistikmodul, OLAP, lanseras i GKR under årsskiftet för att ännu enklare möjliggöra för användarna och cheferna att få uppdaterad statistik. ORGANISATION Huvudman Stockholms läns landsting. Systemägare Karolinska Universitetssjukhuset. Stadgar GKR leds av en styrgrupp vars sammansättning anges nedan Karolinska Universitetssjukhuset är uppdragsgivare för styrgruppen GKR:s styrgrupp ansvarar för insamling, bearbetning och presentation av resultat samt för bevarande av insamlade data GKR:s styrgrupp svarar för att tillämpliga anmälningar görs och att erforderliga tillstånd erhålles för bevarande av databasen

7 7 (12) GKR:s styrgrupp gör via registerhållare vid behov formell ansökan till SKL (eller vederbörande myndighet) om medel för registrets drift och andra kostnader. Finansiering på annat sätt via deltagaravgifter, understöd från organisationer eller andra verksamheter kan förekomma, men skall ske i samråd med Karolinska Universitetssjukhuset GKR är webbaserat och åtkomsten till registret sker via hemsidan Efter inloggning med användar-id och lösenord, unika för varje användare, sker åtkomst av den egna klinikens data och inmatningar görs. Efter inloggning sker all dataöverföring i krypterad form GKR:s styrgrupp beslutar om i vilken omfattning resultat från enskilda eller sammanställda enheter ska spridas utanför styrgruppen och på vilken aggregationsnivå som data presenteras Karolinska Universitetssjukhuset beslutar om avveckling av GKR och om hantering av databasen i sådant fall Styrgrupp GKR leds av en styrgrupp med följande funktioner: En registerhållare representerande Karolinska Universitetssjukhuset En ordförande som utses av registerhållaren (tillfälligt vakant) En systemutvecklare En sekreterare och system- och registeradministratör En system- och registeradministratör En eller flera representanter för de gynekologiska operationsverksamheterna Registerhållaren äger rätt att när som helst ändra styrgruppens olika funktioner och utser ensam de personer som ingår. Styrguppen har rätt att adjungera vem de önskar till styrgruppens sammanträde eller arbete om styrgruppen anser att detta kan underlätta eller förbättra registrets arbete, t ex en ekonom. Styrgruppen utser delregisteransvariga. En representant för GynOp-registret finns med som adjungerad deltagare på mötena för att lättare kunna kommunicera med GynOp samt att lättare få/ge information om förändringar i GynOp-registret. En representant för GKR finns också representerad som adjungerad i GynOp-registrets styrgrupp av samma skäl. Användargrupp Användargruppen består av representanter för varje deltagande sjukhus, i allmänhet en läkare och en sekreterare från varje enhet. Användargruppen är rådgivande organ. Databasbehörighet Behörighet till databasen innehas för närvarande av Kerstin Palm, Mats Bergström, Yvonne Lundström och Maria Mering, vilka har möjlighet att radera patienter och formulär från systemet. På företaget MedSciNet finns två personer som har supportbehörighet till databasen.

8 8 (12) Delregisteransvariga Benigna intraabdominella operationer Mats Bergström Intrauterina operationer Liv Ahlborg Prolapsoperationer Gunilla Tegerstedt Tumöroperationer Henrik Falconer Deltagande enheter Centralsjukhuset i Karlstad Danderyds Sjukhus AB Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Aleris specialistvård Nacka Norrtälje sjukhus Sabbatsberg Närsjukhuset GynStockholm Södersjukhuset Södertälje Sjukhus Ultragyn Sophiahemmet Visby lasarett Octaviakliniken fr.o.m Varje klinik har en registeransvarig läkare och sekreterare vilka kallas till användargruppsmöten. Specialitetsförening Registret stöds av Svensk Förening för Gynekologi och Obstetrik, SFOG. DATAINSAMLING På mottagningar och i väntrum finns ett anslag med patientinformation om GKR. Samma information finns också i patientinformationspärmar inne på patientsalarna och i kallelse till elektiv operation. Patienten har rätt att tacka nej till deltagande i registret. Om patienten ångrar deltagande raderas alla uppgifter ur registret. Datainsamlingen är webbaserad. Vårdpersonal, läkare, sekreterare och sjuksköterskor fyller i data huvudsakligen direkt via webben. Patienterna kan antingen välja att fylla i frågeformulären på papper och posta med bifogade frankerade svarskuvert eller fylla i data via hemsidan. Varje patient erhåller förutom unikt användarnamn och lösenord ett unikt ID-nr vilket ökar datasäkerheten vid kommunikation kring enskilda patienter. Hösten 2009 började en mer systematisk insamling av e-postadresser i syfte att i högre grad minska pappershanteringen i samband med enkätutskick. De patienter som genomgår benigna intraabdominella och intrauterina operationer erhåller en enkät 8 v respektive 1 år efter operationen. De patienter som genomgår urogynekologiska operationer erhåller en preoperativ enkät samt en enkät 8 v efter och 1 år efter operation. För alla patienter insamlas data i samband med operation och

9 9 (12) utskrivning. I tumörregistret insamlas data i samband med operation, utskrivning och efter det att diagnosen fastställts efter PAD-svar. UPPFÖLJNING I samband med användargruppsmöten, men även fortlöpande, sker en återrapportering när tecken uppstår på problem med datainsamlingen. De deltagande klinikerna uppmanas att själva kontrollera att de patienter som har godkänt deltagande i registret också registreras. FINANSIERING Deltagaravgift utgår och debiteras de deltagande klinikerna. Avgiftens nivå är lagd så att man delar och bär de kostnader som föreligger. Avgiften är baserad på en startavgift samt en rörlig del som täcker den löpande driftkostnaden både mot MedSciNet och Bisnode (Statens Person- och Adressregister, SPAR), administrativ resurs och utvecklingskostnader. DATASÄKERHET OCH DATABAS Databassystemet bygger på en modern server och är en SQL-Server-databas. Det är enkelt att generera nya in- och utrapporteringsformulär. Internetkommunikationen sker med hög säkerhet och 128-bitars kryptering. Systemet har full spårbarhet i datatransaktioner. Alla inloggningar i systemet registreras och systemet valideras. Det finns administrativa funktioner för hantering av behörigheter, t.ex. för underhåll och uppdatering av användarregister med användaridentiteter och lösenord. Databaslösningen är lösenordsskyddad och kommunikationen är krypterad och går via Internet från MedSciNets server. Lösningen omfattar: 1. Kontinuerlig anslutning till Internet 2. Kapacitet, funktion samt underhåll av serverfunktion 3. Databasunderhåll 4. Daglig backup samt placering av band i brandsäkert skåp veckovis 5. Kundsupport inklusive mindre modifieringar inom befintlig databas Gränssnittet gör att den webbaserade programvaran är lättanvänd och upplagd för att man intuitivt skall kunna ifylla formulären. Formatet kontrolleras automatiskt. Datumkontroller sker, varningar vid orimliga värden, avsaknad av variabler, avsaknad av enskilda formulär samt om ologiska inmatningar skett. Endast ett operationsformulär av viss typ kan registreras på ett specifikt datum. Via bevakningslistor med påminnelsefunktion om ofullständigt ifyllda uppgifter sker påminnelser till användarna. Den inbyggda e-postfunktionen underlättar utskick av relevanta e-brev med instruktioner för komplettering av data till de användare som är berörda.

10 10 (12) Om datorn står oanvänd en tid låses programmet och ny inloggning erfordras. Endast unika användare läggs in i systemet. Användarnamn kan bytas, men inte återanvändas. Arbete pågår för att införa säker inloggning med SITHS-kort. Alla patienter får ett unikt ID-nummer vilket möjliggör säker kommunikation mellan användare och administratör, t ex i de fall felinmatningar gjorts, där patienter skall raderas ur systemet. Lösenord byts med fastställda intervall. En lösenordsgenerator skapar slumpmässiga, unika lösenord till patienter. Användare kan själva administrera ändringar av lösenord men det ställs krav på att man följer ett fastställt format. PROGRAMVARA Programmet är utvecklat av MedSciNet efter kravspecifikation från GKR. Programmet har genererats av MedSciNet s Applikationsgenerator CTF och görs tillgängligt från MedSciNets servrar i Stockholm. Programmet innehåller alla nödvändiga funktioner för registrering, sökning, rättelser etc. i samband med inregistreringen samt omfattande administrativa funktioner för hantering av användare, meddelanden, statistik, uppföljning mm. Hela eller delar av databasen kan läsas ner till en lokal dator för vidare bearbetning. SAMKÖRNING Personuppgifter hämtas från Statens Person- och Adressregister via Bisnode vilka i sin tur samkör uppgifterna gentemot Folkbokföringsregistret och Dödsfallsregistret. Från årsskiftet övergår adressregistret i Skatteverkets regi. Ansökan om att samköra registret mot ett av datajournalsystemen, TakeCare, har inlämnats och bearbetas för närvarande. När/om detta blir godkänt kommer eventuellt ansökan om motsvarande samkörning med övriga datajournalsystem att ske. INFORMATION OCH SUPPORT Patientinformation om registret finns på hemsidan Länkar till Datainspektionen, Socialstyrelsen m.fl. samt till flertalet lagar finns likaså på hemsidan. Via inloggning kan i dagsläget mer detaljerad info om nyheter, ändringar etc. nå användarna. Formulär, manualer m.m. finns tillgängliga på hemsidan. En kontaktperson kan nås via e-brev via en länk på inloggningssidan. Support erhålls från registeradministratören, yvonne. Kontakt med registeransvariga kan också ske via

11 11 (12) All mer tekniskt avancerad support går via kontaktperson till en Project Manager på MedSciNet. Användarmöten Användarmöten hålls med icke fastställda intervall där frekvensen motsvarar de uppkomna behoven, dock minst en gång per år. Uppdateringar/förändringar Mindre ändringar, t ex tillägg av enstaka variabler, ändringar av valideringar etc. sker efter kontakt med kontaktperson. Större förändringar i formulär sker först efter konsensusbeslut mellan områdesansvariga från respektive enhet. De flesta förändringar i systemet sker inom någon dag oavsett om det är kontaktpersonen eller MedSciNet som utför förändringen. RAPPORTER OCH VALFRIA LISTOR Via hemsidan kan man via fastställda, uppdaterade rapporter hämta information. En rapportmodul har byggts upp och kommer att sättas i skarp drift vid årsskiftet Via Valfria listor kan varje användare själv hämta uppdaterade listor med valfria parametrar vilka kan sparas till Excelfiler för enkel statistikbearbetning i valfritt statistikprogram. REDOVISNING Redovisningen sker i inledningsskedet främst inom deltagargruppen tills goda och tillförlitliga rutiner utvecklats. En rapport har publicerats i SFOGs Medlemsbladet efter samredovisning med GynOp-registret. En redovisning har gjorts på Vintermötet Målsättningen är att på sikt ha öppna redovisningar av resultaten. I SFOGs Medlemsbladet nr presenterade doc Jörgen Nathorst-Böös en sammanställning om komplikationer i samband med hysteroskopi där data mellan ingår i presentationen. Med stöd från SKL gjordes under hösten 2010 den första dataexporten till en gemensam databas med GynOp-registret med syfte att samredovisa utvalda data tillsammans med GynOp-registret och därmed uppnå hög nationell täckning konverterades alla variabler från GKRs benigna register under ledning av Mats Löfgren på GynOp-registret. Data från GKR exporteras nu regelbundet till GynOp-registret och kommer att presenteras i Socialstyrelsens och SKL s Öppna jämförelser. Data exporteras även till Nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cancer. Styrgruppen kommer fortlöpande att lämna förslag på rapporter och jämförelser ur registret, minst en gång per år.

12 12 (12) AVTAL OCH KONTRAKT Ett avtal finns mellan GKR och MedSciNet angående drift, underhåll och support. Det finns avtal mellan registret och deltagande enheter där skyldigheter och rättigheter mellan parterna regleras. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av de aktiviteter registret deltagit i under föregående år. Den ska också beskriva genomförda förändringar i driften och verksamheten, återrapportering till användarna, projekt och hur registrets verksamhet har bidragit till lokal verksamhetsförbättring. Dessutom ska en ekonomisk redovisning ingå. LAGAR OCH REGLER Inom kvalitetsregisterverksamhet finns lagar och förhållningsregler att följa. Patientdatalagens kapitel 7 är den lag som i första hand reglerar kvalitetsregister. Personuppgiftslagen täcker de områden som inte Patientdatalagen reglerar. De ansvariga som handlägger uppgifterna har tystnadsplikt inom ramen för Offentlighetsoch sekretesslagen. Patientinformation I patientinformationen, vilken finns tillgänglig på klinikens informationstavla, patientpärmar etc., framgår att de ansvariga som handlägger uppgifterna har tystnadsplikt inom ramen för sekretesslagen och att Patientdatalagen och Personuppgiftslagen gäller. Informationen gäller också rättigheten att få sina uppgifter ändrade vid eventuella felaktigheter och att man har rätt att inte bli registrerad samt att respektive sjukhus är personuppgiftsansvarigt och att det finns personuppgiftsombud som kan besvara eventuella frågor. Personuppgiftsansvarig Karolinska Universitetssjukhuset Personuppgiftsombud Karolinska Universitetssjukhuset har ett personuppgiftsombud. LÄNKAR GKR Gyn-KvalitetsRegistret Patientdatalagen Personuppgiftslagen, fulltext Datainspektionen

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer Guldgruva eller fallucka? Introduktion Thomas Högberg

Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer Guldgruva eller fallucka? Introduktion Thomas Högberg Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer Guldgruva eller fallucka? Introduktion Thomas Högberg Kronologi Strumpsticksregistret Gyn onk Linköping 70-tal Kronologi Patientregistret Gyn onk Linköping

Läs mer

Checklista inför registreringsstart

Checklista inför registreringsstart Checklista inför registreringsstart 2015 2 HAKIR Checklista inför registreringsstart I Checklista inför registreringsstart har vi sammanställt sådant som behöver vara förberett före det att en ny verksamhet

Läs mer

8 Regler och styrning av behörigheter till databasen

8 Regler och styrning av behörigheter till databasen Denna checklista sammanfattar vad som bör ingå i en dokumentation av behörighetsstyrning av ett kvalitets. 1 Regler för styrning av behörigheter Vårdgivaren ska ha rutiner som säkerställer att användares

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

Användarhandbok för Svenskt Bråckregister på INCA

Användarhandbok för Svenskt Bråckregister på INCA 1/10 Användarhandbok för på INCA I samarbete med Kontaktperson: Telefon: 090-7859919 e-post: erika.a.holmberg@vll.se 1 2/10 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Vad är INCA?... 3 2. Innan du börjar... 3 2.1.

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi, FAR14-111 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Kvalitetsregistret för Gynekologisk

Läs mer

Årsrapport Hysteroskopi 2015

Årsrapport Hysteroskopi 2015 Årsrapport Hysteroskopi 2015 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Hysteroskopi Författare: Stefan Zacharias Delregisteransvarig hysteroskopiregistret Statistisk bearbetning: Gabriel Granåsen Registret underställt

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:... 3 Övergripande målvärden Gynekologi...

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska Katarina Brywe UTVECKLING AV ANTALET OPERATIONER KVINNOKLINIKEN CARLANDERSKA 160 140 120 100 80 60 40 20 0 HT 10 VT 11 HT 11

Läs mer

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Kvalitetsregister & legala förutsättningar Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Vad är ett kvalitetsregister i lagen? - Samling av uppgifter om individer (personuppgifter) för syftet

Läs mer

Styrprotokoll för Nationella registret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) Reviderat 2007-09-27

Styrprotokoll för Nationella registret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) Reviderat 2007-09-27 Styrprotokoll för Nationella registret inom gynekologisk kirurgi (Gynop-registret) Reviderat 2007-09-27 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Målsättning... 4 Kvalitetsutveckling...

Läs mer

Nationellt centrum för kvalitetsregister

Nationellt centrum för kvalitetsregister Nationellt centrum för kvalitetsregister Registercentrum Syd Registercentrum Syd (RC Syd) är ett resurscentrum för dig som arbetar med nationellt eller regionalt kvalitetsregister, klinisk forskning eller

Läs mer

Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården?

Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården? Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården? Pär Myrelid Registerhållare SWIBREG 2014-08-29 Nationellt kvalitetsregister med syftet att öka kunskapen om och förbättra vården av inflammatorisk

Läs mer

Inspektion enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Inspektion enligt personuppgiftslagen (1998:204) Protokoll Dnr 2004-10-28 1368-2004 Inspektion enligt personuppgiftslagen (1998:204) Tillsynsobjekt: Gotlands kommun, hälso- och sjukvårdsnämnden (nämnden) Tid: torsdagen den 28 oktober 2004, kl. 09.00

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Nüssler Delregisteransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

Läkarmöte förmiddag. Sida 1 (5)

Läkarmöte förmiddag. Sida 1 (5) Sida 1 (5) Läkarmöte förmiddag Patientupplevd hälsa - PROM - Något att införa mera av i registrets patientenkäter Moderator: Emil Nüssler Föredragshållare: Kerstin Strandberg Wilbrand. Projektledare PROM,

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Tid: 26 Mars 2009. 10:00-15:00 Var: Hotel Arlandia, Arlanda Stockholm 1. Antalet deltagande sjukhus i växer. Vi är

Läs mer

Personuppgiftsansvar och kvalitetsregister

Personuppgiftsansvar och kvalitetsregister 2010-12-15 1 (8) Läs mer på www.kvalitetsregister.se Personuppgiftsansvar och kvalitetsregister Detta dokument beskriver central och lokal behandling av personuppgifter för Nationella Kvalitetsregister

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR Agenda Presentationsrunda- erfarenheter av NDR Organisation och finansiering Varför registrera?

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Reviderade förslag på mål för graviditetsregistret. Olof Stephansson

Reviderade förslag på mål för graviditetsregistret. Olof Stephansson Reviderade förslag på mål för graviditetsregistret Olof Stephansson Ny vision och mål för GR Visionen för graviditetsregistret är att förbättra hälsa för mödrar och barn. Övergripande mål graviditetsregistret

Läs mer

Program: Lunch

Program: Lunch Nationellt kvalitetsregister för öron,- näs- och halssjukvård bjuder in till Registrerardag 2017 2017-02-03 Göteborg, Registercentrum Västra Götaland Kvalitetsregistret drivs på uppdrag av SFOHH Program:

Läs mer

GKR Gyn-KvalitetsRegistret

GKR Gyn-KvalitetsRegistret GKR Gyn-KvalitetsRegistret Ansökan om registeruppgifter från Gyn-KvalitetsRegistret för Forskningsändamål Ansökan sänds till: Karolinska Universitetssjukhuset, Att: Maria Mering, Kvinnokliniken K57, Karolinska

Läs mer

Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i

Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i Nationsdata avseende gynekologisk kirurgi utförd på benign indikation omfattande GynOp och

Läs mer

Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016

Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016 Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016 FÖRORD Under våren 2016 genomförde Riksstroke en användarundersökning i syfte att ta reda på hur registret används i verksamheten.

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi 1 (7) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Karl Nüssler Registeransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

Swedish Registry for Advanced Pediatric Surgery Svenska Registret för Avancerad Barn- och Ungdomskirurgi

Swedish Registry for Advanced Pediatric Surgery Svenska Registret för Avancerad Barn- och Ungdomskirurgi Swedish Registry for Advanced Pediatric Surgery Svenska Registret för Avancerad Barn- och Ungdomskirurgi Program 1. Organisationsstruktur 2. Information SWEAPS Uppdrag och syfte med SWEAPS Hur långt vi

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige

Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Registret startade 2010 och en större förändring av de olika formulären och dess inmatning har gjorts under 2013. Finns frågor om registreringen hör av

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 750-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010 PROLAPSRAPPORT 2011 Rapport över produktionen år Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade till Gynop-registret och GKR under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare:

Läs mer

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET Sammanställning av adnexoperationer inrapporterade under år 2012 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Adnexkirurgi Författare: Mathias Pålsson Delregisteransvarig adnexregistret

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte torsdag 2012-03-22

Protokoll från styrgruppsmöte torsdag 2012-03-22 Sida 1 (6) Protokoll från styrgruppsmöte torsdag Närvarande: Anders Kjaeldgaard, Emil Nüssler, Anna Ackefors, Mathias Pålsson, Maud Ankardal, Mats Bergström, Mats Löfgren, Thomas Högberg, Ulf Oscarsson.

Läs mer

Patientregistret. Anders Jacobsson. Statistiker. Socialstyrelsen

Patientregistret. Anders Jacobsson. Statistiker. Socialstyrelsen Patientregistret Socialstyrelsen Anders Jacobsson Statistiker Bakgrund Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Slutenvårdsregistret (försök) 1964-1969 Slutenvårdsregistret

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2013

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2013 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2013 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

God vård. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa

God vård. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa God vård Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa 1 God vård Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälsooch sjukvård Säker hälso- och

Läs mer

Vaccinationsregistret Start 1/1 2013

Vaccinationsregistret Start 1/1 2013 Vaccinationsregistret Start 1/1 2013 Eva Netterlid Susanne Andrén SMI-dag Stockholm 23/4 2013 Sjukdomar Mikrobiell typning Vaccinations - register Vaccinations täckning Attityder /Omvärldsbevakning/ Hemsida

Läs mer

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling?

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Svenskt Bråckregister Pär Nordin Umeå -15 Förutsättning för kvalitetsutveckling Nyfiken på förbättring Ta reda på dina resultat Registrets

Läs mer

Årsrapport Hysteroskopi 2014

Årsrapport Hysteroskopi 2014 Årsrapport Hysteroskopi 2014 FRÅN GYNOP REGISTRET Delregister: Hysteroskopi Författare: Stefan Zacharias Delregisteransvarig hysteroskopiregistret Registret underställt SFOG Rapport distribuerad september

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2010

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2010 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:... 3 Arbetssätt... 3 Resultat... 3 Målvärden Gynekologi...

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ... modell plan policy program riktlinje för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i lagen om lägenhetsregister Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i lagen om lägenhetsregister Oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING senioralert@lj.se AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Organisation: Organisationsnummer: Postadress: Telefon: E-post:

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella kvalitetsregister, 7 kap. patientdatalagen Datum Diarienr 2010-10-11 1725-2009 Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting Box 22550 104 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Nationella

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Användarmöte. Jönköping

Användarmöte. Jönköping Användarmöte Jönköping 2016-04-19 Jönköpings kommun 133 000 invånare, totalt i länet nästan 348 000 invånare Länssjukhuset Ryhov Traumagrupp på Ryhov Trauma i siffror 2014 Antal traumalarm totalt 374 Stort

Läs mer

Integration av Gynop-registret i elektronisk patientjournal

Integration av Gynop-registret i elektronisk patientjournal Integration av Gynop-registret i elektronisk patientjournal eller Att koppla ihop en liten släpvagn med en stor bil I visionerna ligger himmelriket men i detaljerna lurpassar djävlarna Gynop-registret

Läs mer

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Dnr 1-213/2015 Version 2.0 Gäller från och med 2015-05-18 Sida 2 av 7 Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet - Sammanfattning Syfte Det övergripande syftet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) Datum Diarienr 2013-04-17 1822-2012 Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO Box 1110 111 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) Datainspektionens

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2011

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2011 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 211 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:... 3 Arbetssätt... 3 Resultat... 3 Målvärden

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 TEKNIK- OCH FRITIDS / IDROTT & FRITID Innehåll Kontaktperson idrott & fritid, teknik- och fritidsförvaltningen...

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Tar vi hand om våra patienter efter operation?

Tar vi hand om våra patienter efter operation? Tar vi hand om våra patienter efter operation? SFOG Varberg 2014-08-25 Mats Löfgren registerhållare, Umeå Jan-Henrik Stjerndahl, SUS Mathias Påhlsson SUS Maud Ankardal Halland Eva Uustal, Linköping Emil

Läs mer

REGISTERFORSKNING OCH GRUNDLÄGGANDE JURIDIK FÖR KVALITETSREGISTER. Manólis Nymark, jurist, SKL

REGISTERFORSKNING OCH GRUNDLÄGGANDE JURIDIK FÖR KVALITETSREGISTER. Manólis Nymark, jurist, SKL REGISTERFORSKNING OCH GRUNDLÄGGANDE JURIDIK FÖR KVALITETSREGISTER Manólis Nymark, jurist, SKL AGENDA Registerforskning: 1. Hur forskningen får utföras (etikprövningslagen) 2. Hur uppgifter får lämnas ut

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING Senaste uppdatering 2015-06-01 (Skapad den 2007-11-28) Ansvarigt Regionalt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning.

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Syftet 2 Personuppgiftslagen (1998:204) 3 Behandling av personuppgifter för administrativa ändamål 6 Känsliga uppgifter 6 Personnummer på klasslistor 8 Uppgifter om familjemedlemmar

Läs mer

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET PUL i praktiken Vad är PuL? PuL betyder Personuppgiftslagen och trädde i kraft 1998. Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

Årsrapport Adnexkirurgi på benign indikation utförd år 2013

Årsrapport Adnexkirurgi på benign indikation utförd år 2013 Årsrapport Adnexkirurgi på benign indikation utförd år 2013 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Adnexregistret Författare: Mathias Pålsson Delregisteransvarig adnexregistret REGISTRET UNDERSTÄLLT SFOG RAPPORTEN

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1288-2013 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL

Elsäkerhetsverkets register och behandlingar av personuppgifter enligt 39 PUL ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (11) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 0550-851 21 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2014-08-22 Dnr 14EV2742 Förteckning enligt 39 personuppgiftslagen

Läs mer

Rapport avseende operation av förlossningsbristning år 2014

Rapport avseende operation av förlossningsbristning år 2014 Rapport avseende operation av förlossningsbristning år 2014 Återrapport från Gynop-registret Författare: Eva Uustal, registeransvarig bristningsregistret, Universitetssjukhuset Linköping REGISTRET UNDERSTÄLLT

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Protokoll styrgruppsmöte, 2013:1

Protokoll styrgruppsmöte, 2013:1 Protokoll styrgruppsmöte, 2013:1 2013-02-08 kl 09:00-14.00, Arlanda Namn Funktion Närv Ej närv Hans Rahme Ordförande, Armbåge X Björn Salomonsson Registerhållare, Axel X Henrik Ahlborg Instabilitet X Anders

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2006-12-12 1896-2005 Landstingsstyrelsen Landstinget i Värmland 651 82 Karlstad (er beteckning LK/052693) Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1293-2013 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Vi har också deltagit med analyser från 2008 som vanligt på symposium om de svenska ortopediska kvalitetsregistren på SOF-mötet i Jönköping 2009.

Vi har också deltagit med analyser från 2008 som vanligt på symposium om de svenska ortopediska kvalitetsregistren på SOF-mötet i Jönköping 2009. ÅRSRAPPORT 2008 Svenska Axel Arthroplastik registret. TACK FÖR ER MEDVERKAN! Registret har åter igen fått in fler rapporter än någonsin, 925 rapporter under året 2008. Totalt har vi nu fått mer än 6000

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Svar från Datainspektionen på er begäran om samråd angående hälsoverktyg inom elevhälsovården

Svar från Datainspektionen på er begäran om samråd angående hälsoverktyg inom elevhälsovården Datum Diarienr 2015-01-19 2132-2014 Gnosjö kommun Per Kjöllerström per.kjollerstrom@edu.gnosjo.se Eksjö kommun Roger Hvitman roger.hvitman@eksjo.se Svar från Datainspektionen på er begäran om samråd angående

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING För Sydöstra Sjukvårdsregionen Omfattar registerversion/-er Datum för driftsättning Variabelbeskrivnings version Revidering av dokument

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

Årsrapport för 2009. Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit. Hans Östholm Jörgen Paulander Inger v. Bültzingslöwen

Årsrapport för 2009. Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit. Hans Östholm Jörgen Paulander Inger v. Bültzingslöwen Årsrapport för 2009 Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit Hans Östholm Jörgen Paulander Inger v. Bültzingslöwen SKaPa Älvgatan 47 652 30 Karlstad www.skapareg.se skapa@liv.se 054-615000 2010-09-16

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION

STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION Senaste uppdatering 2013-11-29 Ansvarigt Cancercentrum Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer