Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson (S)"

Transkript

1 58-67 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Lasse Andersson (M) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S), vice ordförande Birgitta Albertsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef Bertil Andersson, ekonomichef 67a-b Fredrik Torstensson, tf gatuchef, 67c-d. Jan Johansson, tf teknisk chef 67 Folke Göransson, byggnadsingenjör, 67a-b Tomas Karlsson, Ramböll AB, 67a-b Rune Johansson (C) 67a-b Kjell Andersson (S), 67a-b Maria Hemlin, pers chef, Hans Gunnarsson, IT-chef, 63. Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Britt Wall (S) Kommunhuset, , kl. 11,00 Jan Simonsson Mats Abrahamsson Britt Wall BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet. Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Ann-Marie Hermansson/Siv Bennis H:\Prot\KSLU\LUp doc Sida: 1(13)

2 58 Dnr KA2010/0148 Säkerhetsöverlåtelse av arrendeavtal. Ett flertal företag har inkommit med ansökan om att få göra en säkerhetsöverlåtelse (pantsättning) för sina arrenden. Kommunen har idag ca 2000 arrenden för främst sjöbodar och markområden. Många önskar utveckla, investera eller bygga om de byggnader de har på det arrenderade markområdet. Problemet många ställs inför är att banken inte medger lika hög belåning på lös egendom, i detta fall byggnaden, som för fast egendom. Detta innebär att många får avslag på sina låneansökningar eller får betala en högre ränta än vad banken hade krävt för ett lån för fast egendom. Arrendatorerna återkommer då till kommunen och ber om att få göra en säkerhetsöverlåtelse av arrendeavtalet för att beviljas lån eller få lägre ränta. Vanligt är att banken vill att säkerhetsöverlåtelsen skall vara giltigt för en längre tidsperiod, ofta upp mot 20 år. Mark o exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande, / Kommunstyrelsen 35/ Ledningsutskottets beslut Ledningsutskottet beslutar att kommunchefen organiserar möte med kommunens affärsbanker för att belysa frågeställningar kring säkerhetsöverlåtelse av arrendeavtal. Vid möte med resp. bank deltar även Mikael Sternemar (FP) och Britt Wall (S). KC Mikael Sternemar Britt Wall H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(13)

3 59 Dnr KA2010/0144 Ansökan om ändrad detaljplan för Kalvbogen 1:126 m.fl., Hasselösund En ansökan inkom december 2009 för att ändra detaljplanen för Kalvbogen 1:126 m.fl. i enlighet med ansökan daterad Huvudsyftet är att ändra användningen för byggnaderna från nuvarande industriändamål till icke störande verksamhet, kontor, handel och bostäder. Fastigheterna ligger belägna söder om f.d. Hållö Fisk, strax öster om bostadsbebyggelsen vid Kalvbogen. Miljö- och byggkontoret har bedömt kontorets fortsatta hantering av ärendet utifrån en av Kommunstyrelsen godkänd värderingsmodell. Ärendet föreslås ge 26 poäng. Här är då inräknat förslagsvis 10 poäng för Behov av nya byggnader/bostäder. Vid ledningsutskottets behandling av ärendet bedöms inte detta till mer än sex poäng. För att nå högsta poäng (10) på en tredelad skala skall efterfrågan och infrastruktur vara stort och väl tillgodosedd vilket inte bedöms vara fallet här. Ledningsutskottet är inte berett att föreslå mer än 6 poäng (=medelbehovet). Den totala poängen blir härigenom 22. Gränsen för att medge prövning är 25 poäng. Arkitektens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att inte medge prövning i en detaljplaneprocess eftersom gränsen för prövning är satt till 25 poäng. Den aktuella totala poängen blir 22. KS H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(13)

4 60 Dnr KA10/0143 Arbetsmiljöpolicy för Sotenäs kommun I Arbetarskyddsstyrelsens kungörelser (AFS) med föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete framgår vilka krav som ställs på alla arbetsgivare i arbetsmiljöhänseende. Kommunledningsförvaltningens personalavdelning har utifrån dessa föreskrifter utarbetat ett förslag till ny arbetsmiljöpolicy för kommunen. Policyn har behandlats och förankrats i kommunens centrala samverkansgrupp samt i den kommunala ledningsgruppen. Denna policy ersätter tidigare av fullmäktige , 83, antaget arbetsmiljöprogram för Sotenäs kommun. Respektive chef sammanställer årligen i januari månad vilka arbetsmiljöåtgärder som genomförts och bifogar handlingsplan för långsiktiga åtgärder. Skyddsombud deltar vid detta arbete. Dokumenten vidarebefordras till förvaltningschef. Materialet från underställda chefer sammanställs av förvaltningschef för uppföljning och utvärdering i förvaltningens samverkansgrupp. Resultatet av samverkansgruppens uppföljning och utvärdering rapporteras till respektive nämnd. Roller i arbetsmiljöarbetet Fullmäktiges roll Fullmäktige har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Detta innebär att fullmäktige ska följa upp att nämndernas arbetsmiljöarbete bedrivs i enlighet med denna policy samt avsätta medel i fullmäktiges budget till nämndernas arbetsmiljöarbete. Nämndens roll Nämnden ska verkställa fullmäktiges beslut och ta fram konkreta arbetsmiljömål, se till att förebyggande arbetsmiljöåtgärder kan vidtas genom att ta upp arbetsmiljöinvesteringar i budget samt se till att arbetsmiljöarbetet följs upp och fungerar inom förvaltningen Chefens roll Ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska aktivt vidta alla åtgärder som behövs för att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. Respektive chefs roll i arbetsmiljöarbetet framgår av delegationsordningen. Chefen ska underrätta skyddsombudet om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållanden inom ombudets område. H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(13)

5 Medarbetarens roll Samtliga medarbetare ska aktivt delta i arbetsmiljöarbetet genom att bidra till ett gott arbetsklimat, följa instruktioner och föreskrifter, föreslå åtgärder och lämna synpunkter samt delta i de åtgärder som behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Skyddsombudets roll Skyddsombudet företräder medarbetarna i arbetsmiljöfrågor. De ska bl.a. delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser och arbetsmetoder och av ny organisation. De ska även delta i vid upprättande av handlingsplaner. Samverkansgruppens roll Samverkansgrupp är tillika skyddskommitté. Samverkansgrupperna är knutna till beslutsnivåerna i verksamheten och anslutna till linjeorganisationen. Samverkansgrupperna ska vara policyskapande i arbetsmiljöfrågor samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden genom att planera, kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet. Personalavdelningens roll Personalenheten samordnar det strategiska arbetsmiljöarbetet och fungerar som konsultativt stöd till kommunens chefer Företagshälsovårdens roll Företagshälsovården är en expertresurs i arbetsmiljöarbetet och förebyggande hälsoarbete som vid behov anlitas av chef för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. Personalchefens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till arbetsmiljöpolicy för Sotenäs kommun. I samband med detta upphävs nu gällande arbetsmiljöpolicy. KS H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(13)

6 61 Dnr KA2010/0247 Kommunens lönestruktur 2010 för Vårdförbundet Under ett antal år har de centrala huvudöverenskommelserna innehållit principer där lönen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Lönen uppdelas i struktur, marknad och individuell lön. Berörda i kommunen har genomgått utbildning i verksamhetsutvecklande lönesättning Under 2008 har även lönekartläggning genomförts enligt jämställdhetslagens krav där syftet var att utröna löneskillnader beroende på genus. Samma kartläggning kommer att ske vid nästa års lönerevision Årets centrala avtalsrörelse är inte slutförhandlat förutom för vårdförbundet. Vårdförbundets avtal löper fram till Avtalet har inte sagts upp varför avtalet löper fram till Det finns ingen önskan att avvakta övriga fackförbund. Enligt Huvudöverenskommelsen med Vårdförbundet ska det garanterade utfallet för 2010 utgöra 2 %. Personalchefens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets beslut Ledningsutskottet beslutar att anta det garanterade utfallet på 2 % för Vårdförbundet. PC Vårdförbundet H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(13)

7 62 Dnr KA2010/0248 Riktlinjer för tjänstledigheter vid enskilda angelägenheter utan lön Kommunstyrelsen antog riktlinjer för tjänstledigheter utan lön beslutade om möjligheten till tjänstledighet för att starta eget skulle utredas. En komplettering och revidering av tidigare fastställda riktlinjer föreslås enligt nedan: Tjänstledighet utan lön beviljas av den chef som har rätt att besluta enligt Sotenäs kommuns delegationsordning. Tjänstledighet utan lön kan förekomma på fyra olika sätt; 1. Rätt till ledighet enligt lagar och centrala avtal Den anställde har rätt till tjänstledighet utan lön för studier, föräldraledighet, vård av barn, civil- och värnplikt, fackliga och politiska uppdrag, semester, sjukdom och rehabilitering, närståendevård, näringsverksamhet m.m. (Vissa av dessa ledighetsgrunder kan även ge rätt till lön helt eller delvis) Dessa ledigheter kan kräva viss prövning från arbetsgivaren. Normalt kan inte ledighet nekas. I vissa fall kan ledigheten förskjutas i tid med hänsyn till konsekvenser för verksamheten. 2. Rätt till tjänstledighet utan lön som följd av Lagen om valfrihetssystem LOV Kommunfullmäktige beslöt att ge möjlighet till tjänstledighet utan lön i upp till ett år för kommunanställda som vill starta eget företag inom verksamhet som prövats enligt LOV, eller följa med som anställd till ett sådant företag. 3. Rätt till tjänstledighet utan lön för att starta eget företag i övriga fall För att stimulera företagsverksamheten generellt men i första hand i kommunen ger kommunen möjlighet till tjänstledighet utan lön upp till ett år för kommunanställda som startar eget företag. 4. Tjänstledighet utan lön i övriga fall (AB 05 25) Tjänstledighet enligt AB kräver prövning från arbetsgivaren. Ledighet kan beviljas under förutsättning att arbetsgivaren bedömer att det är förenligt med verksamhetens krav. Dessa krav är följande: Individuell prövning sker i varje särskilt fall utifrån vilka konsekvenser det får i arbetet. Grundläggande utgångspunkt är att, om möjligt, bevilja tjänstledighet. Det får betraktas som god personalpolitik och befrämjar arbetsglädje och effektivitet. Om tjänstledighet ej kan beviljas ska arbetsgivaren delge arbetstagaren motiven till avslaget. Detta avslag ska grundas på objektiva grunder. H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(13)

8 Checklista vid prövning enligt punkt 4 - Vilka konsekvenser för arbetet får det om ledighet beviljas? - Behövs vikarie? - Möjlighet att rekrytera kompetent vikarie? Upplärningstid? - Ökade kostnader i form av lokaler, utrustning (vid partiell ledighet) - Är arbetstagen beredd att arbeta fyllnadstid vid behov? - Kunden/servicemottagaren får fler personer att vänja sig vid splittrat? - Skälet till tjänstledighet skall specificeras och var objektivt godtagbart. - Allmän restriktivitet gäller vid prövning av tjänstledighet under terminstid för arbetstagare som följer skolans läsår. Personalchefens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att antar föreslagna riktlinjer för tjänstledigheter utan lön. Samtidigt upphör tidigare fattat beslut om riktlinjer för tjänstledighet vid enskilda angelägenheter utan lön att gälla. KS H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(13)

9 63 Dnr KA2010/ timmarsmyndighetens krav på säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet Vid samverkansmötet den augusti 2008 i Lysekil, fick IT-cheferna uppdraget att titta över att slå samman IT-avdelningarna och drifta de samverkande kommunernas IT-miljöer utifrån en eller flera datacentraler med bl.a. hänsyn till säkerhet, tillgänglighet, tillförlitlighet och ekonomi. IT-chefens tjänsteutlåtande Ledningsutskottets beslut Ledningsutskottet beslutar att ge IT-avdelningen i uppdrag att, i samverkan med de kommuner i närområdet som önskar delta, upprätta förslag till samverkansavtal gällande gemensam IT-drift. Samverkansavtalet bör omfatta bl.a. följande: o Skapande av virtuell datacentral, o Överflyttning av verksamhetssystem som är lika i de samverkande kommunerna till en kommun. I samverkansavtalet ska framgå att Service Level Agreement (SLA) med uppgift om eventuella gränssnitt och ansvarsfördelning ska upprättas per gemensamt system, o Samtliga nya system och befintliga system som ej är likriktade i de samverkande kommunerna ska värderas utifrån nyttan av drift inom den virtuella datacentralen respektive lokal drift och att gemensam drift ska ske i de lägen detta bedöms vara det mest fördelaktiga. o Vid upphandling av system i någon av de samverkande kommunerna ska alltid prövas om gemensam upphandling är möjlig. IT H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(13)

10 64 Dnr KA2009/0593 Synpunkter på preliminär Trafikförsörjningsplan 2011 Kommunstyrelsen har , 170, behandlat trafiksförsörjningsplan Västtrafik har därefter redovisad de förslag som kommit in och kommenterat dessa utifrån budget Definitivtbeslut olm trafikförsörjningsplanen fattas av Västtrafik i mitten av juni Kontaktpersonens sammanställning Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunen hävdar fortfarande att de tidigare framförda åsikterna ligger väl i linje med behovet och står därför fast vid dessa. KS H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(13)

11 65 Dnr KA04/0491 Politisk organisation fr.o.m. kommande mandatperiod Ledningsutskottet diskuterar tankegångar kring hur den politiska organisationen skall se ut kommande mandatperiod. Ledningsutskottets beslut Ledningsutskottet beslutar att ta upp frågan på nästa sammanträde för att lägga ett förslag till kommunstyrelsen. KC Utredningsledaren H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(13)

12 66 Dnr KA01/0232 Överenskommelse avseende köpeavtal Tången 47:1 m.fl. Efter en tids diskussion med kommunen godkändes i juli 2001 ett köpeavtal mellan Sotenäs kommun och Göran Zaar, Pixbo, avseende fastigheten Tången 47:1. Avsikten med köpet var att använda fastigheten till konferensverksamhet med lägenhetsboende. Kommunfullmäktige beslöt , 116, att godkänna försäljning av fastigheten för 1,3 Mkr och i övrigt enligt upprättat köpeavtal. Enligt avtalet ägde köparen även rätt att arrendera en sjöbodtomt inom fastigheten Tången 58:1 enligt kommunens då gällande arrenderegler. Ändamålet med arrendet skulle vara att nyttja sjöboden för friluftsaktiviteter (kanotpaddling, fiske o.dyl.) och som skulle hänga ihop med hotell- och konferensverksamhet i fastigheten Tången 47:1. I december 2006 upprättade dåvarande kommunledning ett köpebrev för fastigheten Tången 47:1 och som bl.a. även poängterade att parterna snarast skulle upprätta ett anläggningsarrendeavtal i enlighet med tidigare upprättat köpekontrakt som medgav Zaar att uppföra en sjöbod med byggyta 35 m 2 exklusive bryggor. Denna del har sedan processats vidare utan resultat. Köpet transporterades därefter på oförändrade villkor till Sydvästen i Sotenäs AB, , sedermera till KB Sydvästen i Sotenäs, Inför ansökan om stämning vid Uddevalla tingsrätt och fullgörelsetalan har en överenskommelse träffats som innebär att parterna reglerat samtliga sina mellanhavanden. Arrendatorn återkallar därför sin talan vid Uddevalla Tingsrätt och vardera parten står för sin rättegångskostnad. Ledningsutskottets beslut Sotenäs kommun godkänner upprättat förslag till överenskommelse med KB Sydvästen i Sotenäs KB Sydvästen KC H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(13)

13 67 Information/förankring/rapporter A. Redovisning av läget beträffande om- och tillbyggnad av idrottshallen i Kungshamn B. Redovisning av läget för byggande av nytt kommunförråd i Kungshamn C. Nyttjande av allmän platsmark D. Rapport dagsläget betr. Enkelt avhjälpta hinder. E. Tf tekniske chefen avser att vid nästa möte redovisa en uppdaterad lista över fastigheter som är lämpliga att bjuda ut till försäljning. F. Övriga mark- och exploateringsärenden G. Näringslivsfrågor H. Revisionsrapport PM årsredovisning Ledningsutskottets beslut Informationen noteras till protokollet H:\Prot\KSLU\LUp doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(13)

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer