Fastighetsvärd kurser/delkurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsvärd kurser/delkurser"

Transkript

1 Fastighetsvärd kurser/delkurser Praktisk ellära, 100 poäng (50 p delkurs) Kurskod: ELLPRA0 Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning. Elektriskt material, till exempel ledare, halvledare och isolatorer. Elektriska storheter och samband. Likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion. Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning. Systemuppbyggnad, 100 poäng (50 p delkurs) Kurskod: SYSSYT0 Helhetssyn på värme-, sanitets-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystems funktioner och samverkan i fastigheter, byggnadsverk och anläggningar. Uppbyggnad och funktion av värme-, sanitets-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem samt hur de installeras och sköts. Hur apparater och komponenter i system fungerar var för sig och i samverkan. Installationsregler, bygglagstiftning och arbetsmiljöregler för att uppfylla samhällets krav på energihushållning, hälsa och säkerhet. (även SYSVÄM0) Värmelära, 100 poäng (50 p delkurs) Kurskod: SYSVÄM0 Sambanden mellan värme och andra former av energi. Begrepp inom termodynamiken, till exempel värmeöverföring, temperatur, energiomvandling och tryck. Effektiv energianvändning för byggnader. Bygglagstiftning för att uppfylla samhällets krav på energihushållning, hälsa och säkerhet. (även SYSSYT0) Verktygs- och materialhantering, 100 poäng (100 p) Kurskod: VEKVEK0 Faktorer som påverkar val av verktyg, maskiner, material och fästdon. Användning och vård av verktyg och maskiner för den aktuella arbetsuppgiften, ur hållbarhets-, säkerhets- och miljöaspekter. 1

2 Säkerhetsaspekter på och begränsningar av vad som får göras utifrån olika behörighetskrav. Montering i enlighet med lagar och andra bestämmelser, anvisningar och standarder för olika material och fästdon. Tolkning och tillämpning av montageritningar och materialbeteckningar för den aktuella arbetsuppgiften. Manualer och anvisningar från verktygstillverkare. Ergonomi och arbetsmiljö för den aktuella arbetsuppgiften och hur verktygen kan underlätta arbetet. Kvalitetskontroll i form av belastningsprövning, egenkontroll och dokumentation av arbetet. Elkraftteknik, 100 poäng (25 p delkurs) Kurskod: ELRELF0 Anslutning, losskoppling och funktionsprovning av apparater och utrustning. Föreskrifter, standarder och bestämmelser enligt gällande behörighet. Personligt skydd vid arbete med spänningssatta föremål och arbete nära spänning samt elfara för personer och egendom. Fastighetsförvaltning, 100 poäng (100 p) Kurskod: FAFFAS0 Fastighetsjuridik avseende avtalsrätt, till exempel hyresrätt, besittningsrätt och hyreslagstiftning samt besiktningar och besiktningsåtgärder. Systematiskt säkerhetsarbete, riskhantering, brandrisk och brandskydd, inbrottsskydd, övervakning, skyddsrum och utrymningsvägar. Ekonomiska frågor, till exempel hyresbevakning, inkasso och avskrivningar. Tekniska frågor, till exempel planerat underhåll och renoveringsarbete. Generella energibesparingsåtgärder. Avfallshantering, hälsofrågor och regler i samband med sophantering, källsortering och kompostering av sopor samt kommunala renhållningsregler. Modern digital utrustning för att övervaka fastighetsdrift, gemensamma utrymmen och ytor samt för att kommunicera och ta emot, hämta och söka information. Programvara för vanligt förekommande arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning. Etiska och datarättsliga frågor: upphovsrätt, yttrande- och informationsfrihet, personuppgiftslagen och människors rätt till integritetsskydd. Olika informationstekniker beroende på målgrupp och kommunikationsmedel. Olika samverkansformer beroende på individ och grupp. 2

3 Fastighetsservice byggnader, 100 poäng (75 p delkurs) Kurskod: FASFAS0 Byggnaders tekniska konstruktion och byggmaterials egenskaper. Övergripande bygglagstiftning för byggnaders konstruktion och material. Metoder och tekniker för materialuppbyggnad, ytbehandling och för- och efterbehandling vid reparations- och underhållsarbete. Underhållsrutiner, regler, bestämmelser och besiktningsplaner för maskiner, utrustning, hisstyper, nödöppningar, material och konstruktioner. Säkerhetskontroller samt hur arbetet kan utföras på ett säkert sätt och med miljöhänsyn. Systematiskt säkerhetsarbete, riskhantering, brandrisk och brandskydd. (även FAFFAS0) Metoder och tekniker för periodiskt förebyggande och avhjälpande underhåll samt för reparationer av fastigheter, utrustning och aktuella maskiner. Metoder för dokumentation av utförda åtgärder. Fastighetsservice VVS, 100 poäng (75 p delkurs) Kurskod: FASFAE0 Övergripande bygglagstiftning för byggnaders konstruktion och material. (även FASFAS0) Byggnaders tekniska konstruktion och byggmaterials egenskaper. Hur fuktskador kan förebyggas, lokaliseras och åtgärdas. Underhållsrutiner, regler, bestämmelser och besiktningsplaner för utrustning och inredning i kök, tvättstugor och badrum samt för till exempel sprinkler-, dricksvatten-, dagvatten- och avloppssystem i fastigheter. Uppbyggnad, konstruktion och funktion av komponenter och utrustning för fastigheters vatten- och avloppssystem, samt reservdelshållning. Felsökning och felavhjälpning av konstruktionsfel, slitage, mekaniska fel och elfel. Metoder för dokumentation av utförda åtgärder. Företagsekonomi 1, 100 poäng (50 p delkurs) Kurskod: FÖRFÖR01 Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut. Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. 3

4 Service och bemötande 1, 100 poäng (100 p) Kurskod: SEVSEV01 Kulturella skillnader i kommunikationsmönster. Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet. Kunders eller gästers olika behov samt hur man kan anpassa produkter och tjänster till individuella önskemål. Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer. Betydelsen av god kännedom om de produkter och tjänster som branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring. Grundläggande skyltning och presentationsteknik. Presentation av varor och tjänster tillsammans och var för sig. Fastighetskommunikation, 100 poäng (100 p) Kurskod: FAFFAT0 Digital utrustning och programvara för att kommunicera med och informera olika målgrupper. Etiska och datarättsliga frågor: upphovsrätt, yttrande- och informationsfrihet och människors rätt till integritetsskydd. Hur man reflekterar över sitt eget och andra människors sätt att kommunicera individuellt och i grupp. Det sociala sammanhangets betydelse för kommunikation och interaktion. Kommunikationens komplexitet utifrån sociala faktorer, till exempel individualitet, kroppsspråk, krissituationer och känslor samt utifrån kulturella faktorer, till exempel kulturmöten och kulturkrockar. Muntlig och skriftlig information till olika individer och målgrupper, till exempel ägare, brukare, entreprenörer och hyresgäster med olika kulturella och etniska bakgrunder. Olika informationstekniker och pedagogiska principer för att i tal och skrift informera olika målgrupper och samverka med andra människor. Metoder för att dokumentera kommunikationsprocesser. Affärsjuridik, 100 poäng (25 p delkurs) Kurskod: JURAFF0 Avtalsrätt: företagsavtal och deras rättsverkan. Hyresrätt: företagens rättigheter och skyldigheter som hyresgäster. Arbetsrätt: arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter mot arbetstagaren. Privatjuridik, 100 poäng (25 p delkurs) Kurskod: JURPRI0 Arbetsrätt: arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Skadeståndsrätt: regler som rör ersättningsskyldighet för den som orsakat en skada. Försäkringsrätt: regler som rör försäkringar och hur de kan täcka uppkomna skador. 4

5 Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs, 75 poäng (ORK) Utbildningsmål Här lär du dig hur man bör agera för att nå bästa resultat med korrekta avslut och slippa onödiga och tidsödande diskussioner med hyresgästerna. Denna utbildning ger deltagarna grundläggande kunskaper i ämnet, för att sedan självständigt kunna utföra avflyttningsbesiktningar. Kursinnehåll Under kursen besiktar vi en lägenhet i grupp, jämför resultaten och diskuterar oss fram till en enighet i bedömningen. Rutiner syftet med besiktning Det juridiska ramverket för besiktningar Besiktnings- och debiteringsproblematik Material, inredning Underhållssystem Hur mycket av besiktningsunderlaget kan man använda för att planera underhåll samt för att förebygga skador? Fastighetens inre underhåll Övningsbesiktning av en lägenhet Dokumentation Ekonomi - avskrivningar - nyckeltal Inflyttningsbesiktning Kan vi förbättra och utveckla företagets rutiner för att få en enighet i bedömningen? Besiktningsmannens kundbemötande en framgångsfaktor Heta arbeten, 75 poäng (ORK) Presentation Arbeten med verktyg och maskiner som i någon form alstrar värme eller gnista kallas Heta Arbeten. Utbildningen är i enlighet med den kursplan som har upprättats av Svenska Brandskyddsföreningen där du efter genomförd utbildning erhåller ett certifikat som gäller i de nordiska länderna för brandfarliga Heta Arbeten i 5 år. Utbildningsmål Är att kunna vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand. Kursinnehåll Vad menas med Heta Arbeten? Lagstiftning - försäkringsvillkor Genomgång av säkerhetsreglerna Vad som händer om du bryter mot säkerhetsreglerna? Tätskiktsarbete för tak och balkong Praktiska övningar med brandsläckare 5

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Kurser för eltekniker

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Kurser för eltekniker Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Kurser för eltekniker Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda! KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor. VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Konsulttjänster Systematisk brandskyddsarbete- SBA Projektering av brand och utrymningssäkerhet Cupola SBA-WEB Övriga konsulttjänster

Läs mer

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab.

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab. Kurskatalog Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se www.idcab.se Kurskatalogen är en sammanställning av de utbildningar som genomförs,

Läs mer

Grunder för fristående examen

Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Utbildningsstyrelsen 2008 Edita Prima Oy Helsingfors 2008 ISBN 978-952-13 (häft.) ISBN 978-952-13-(pdf) OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND

UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND INNEHÅLL ADMINISTRATION Begravningsadministration...4 Begravningslagstiftningen...5 Kundservice...6 Medling...7 FASTIGHETER Kyrkogårdens byggnader...8

Läs mer

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Profil: Utgång: Design- och produktutveckling Design- och produktutveckling Examensmål för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år (SKOLFS 2015:10)

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer