Förebyggandekonferensen 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förebyggandekonferensen 2009"

Transkript

1 Förebyggandekonferensen 2009 Underlag för ett bättre förebyggande arbete SBSC Gunnar Brandsjö Områdesansvarig Brand AB 1

2 Besiktningar som underlag vid tillsyn Hur kan vi säkerställa att besiktningsanmärkningar åtgärdas? Kort om SBSC och certifieringsverksamhet Bakgrund (RUS, FSAB, SBF, SBSC och LSO) Hur ser kraven ut på besiktning, besiktningsman och besiktningsföretagen Vad säger lagar, föreskrifter regler samt villkor Vilka finns för uppföljning (tillsyn och intyg) Vad kan förbättras (exempel på hur det kan/skulle kunna fungera) Sammanfattning AB 2

3 SBSC Certifieringsverksamhet ISO SBF Brandlarm Besiktningsföretag Sprinkler Gassläcksystem Byggnadstekniskt brandskydd Termograförer Kvalitetssystem/Miljöledningssystem Bevakningsföretag Larmförmedling Företag och produkter SSF Inbrottslarm Mekaniskt inbrottsskydd Förvaringsskydd Fordonsskydd CCTV Vilka fastställda normer finns för tillsyn? AB 3

4 Bakgrund till dagens krav på besiktning RUS regler för försäkringsanläggningar Försäkringsbolagens Service AB, FSAB SBF tar över regelverksamheten och SBSCstartar (1998) branschråd brand. SBF:s regelgrupper för påverkan SBF regler anpassas till EN-standard? BBR har hänvisning till SBF- regelverk SBF 110:7???? Krav på besiktning finns i SBF 110 kap. 5 och många gånger i larmöverföringsavtal AB 4

5 Kan vi lita p Kan vi lita på våra 75 besiktningsm ra 75 besiktningsmän? n? OBS! SBSC Certifierar inte besiktningsmän. SBF 1003 Kompetens ribban? Insynings ribban? Kontroll ribban? Krav, (Kravställare) Någon som definierar kraven i en norm eller Standard (Normutfärdare) Någon som avgör om kraven uppfyllts (Certifieringsorgan) Certifiering= Intygande om Överensstämmelse AB 5

6 Vad säger lagar, föreskrifter LSO 2 kap. Enskildas skyldigheter 2 Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. AB 6

7 LSO 3 kap. Kommunens skyldigheter Förebyggande verksamhet 2 En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. 3 En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. Tillsynsbesök (LSO 5:1) Länsstyrelserna granskar kommunala handlingsprogram AB 7

8 Kundens önskemål i samarbetet med räddningstjänsten Vid tillsyn, vad är syftet? Delaktighet, intresse för/vid övningar? Vi vill ha ett nära samarbete som i slutändan gynnar oss båda! Vilken norm gäller vid tillsyn? Är tillsyn kommunicerad till kund? AB 8

9 Objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse Hotell och andra tillfälliga boenden Vård, omsorg och kriminalvård m.m. Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg Industrier Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk Vilka rutiner finns för hantering av olika slag av besiktningar? Vilka rutiner finns för att säkerställa att noteringar från besiktningar åtgärdas? Fungerar dessa rutiner i praktiken, stickprov AB 9

10 FoU rapport om onödiga larm Enligt riksstatistiken för Sverige år 2000 kom av totalt onödiga larm från Allmän byggnad" (dvs. i princip den offentliga sektorn). Finns det någon koppling? hur är detta möjligt? AB 10

11 Systematiskt Brandskyddsarbete Organiserat och strukturerat brandskyddsarbete där man planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet. Rutin för besiktningar och åtgärdande av besiktningsanmärkningar? AB 11

12 BBR :5 Drift- och skötselinstruktioner m.m. (skötsel och underhåll ska utföras, ska uppfyllas under brukstiden) Krav på brandskyddsdokumentation finns i avsnitt 5:12 (beskrivning av de brandskyddstekniska installationerna samt plan för kontroll och underhåll) 5:235 Automatisk vattensprinkleranläggning (en plan för periodiskt underhåll bör omfatta 30 år. lämpligt utförande SBF 120) 5:354 Larmsystem (Exempel på lämpligt utförande finns i Brandskyddsföreningens skrift Regler för automatisk brandlarmsanläggning SBF 110:6.) Det borde väl vara en självklarhet att åtgärda brister och fel? Hur ser planen ut, ingår inte åtgärdande av besiktningsanmärkningar? AB 12

13 VAD KAN FÖRBÄTTRAS! Nuvarande norm saknar krav på att besiktningsfirman ska informera ägare om vad han ska göra med besiktningsintyget. FTR= Försäkringsbolagens tekniska rekommendation RTR= Räddningstjänstens tekniska rekommendation? AB 13

14 Exempel på informations brev till kund Anmärkningar ska åtgärdas enligt Anvisningar på bifogat besiktningsintyg (pkt10-12). En kopia av intyget skall förvaras i speciellt skåp i eller vid centralutrustningen. För automatisk brandlarmanläggning där annan kravställare finns, åligger det anläggningsägaren att undersöka, vilka villkor som gäller beträffande exempelvis de anmärkningar som noterats. AB 14

15 Exempel från Finland/Åland Besiktningsmän bör (enligt lag) genast meddela lokala brandmyndigheten om allvarliga brister i en anläggning föreligger och utfärda reparationstid. Kopia på vartenda besiktningsintyg skickas till lokala brandmyndigheten. Vid "mindre brister" kan lokala brandmyndigheten bestämma om de kontrollerar saken på något sätt. AB 15

16 Sundsvalls kommun För en automatlarmanläggning måste finnas: En kvalitetsplan, där hittar du rutiner för intern och extern revision/tillsyn. Larmlagring och larmorganisation under normal verksamhetstid. Uppföljning av avtal och kvalitetsplan sker i samband med Räddningstjänstens regelbundna tillsyn. Tillsyn av automatiska brandlarm om: -anläggningen skyddar verksamheter med tillsynsintervall längre än 1 år eller -anläggningen skyddar verksamheter som inte omfattas av regelbunden tillsyn Redovisning sker delvis i en redovisningsrapport i den ingår att lämna Kopia av revisionsbesiktningsintyg. AB 16

17 Sammanfattning Besiktningar som underlag vid tillsyn Länkarna mellan lagar föreskrifter normer och tillsyn angående besiktning och besiktningsintyg måste bli tydligare och förstås av parterna. (ägare/nyttjare, räddningstjänst, försäkringsbolag, besiktningsmän) Besiktningsintyg med information till kund görs tydligare (RTR?) Fråga efter besiktningsintygen vid tillsyn (kopia vid centralen ett krav) Vid tillsyn gå igenom anmärkningarna, (gärna tillsammans med alla parter) se till att det finns en handlingsplan/rutin för åtgärder. Besiktningsintygen kan vid tillsyn vara en indikator på om SBA och brandskyddsdokumentation finns och fungerar. AB 17

18 Besök k vår v r gärna g vår v r hemsida AB 18

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Ingripanden, överklaganden

Ingripanden, överklaganden Kapitel 7 Ingripanden, överklaganden med mera I detta kapitel går vi igenom de olika verktyg tillsynsmyndigheten kan använda sig av för att få till stånd en rättelse av de brister som kan ha påträffats

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Samhällets kostnader för att förebygga bränder. Beräkningar

Samhällets kostnader för att förebygga bränder. Beräkningar Samhällets kostnader för att förebygga bränder Beräkningar 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Publikationsnummer MSB732 - juli 2014 ISBN 978-91-7383-471-1 3 Förord I denna rapport finns detaljerade

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen).

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen). Checklista för visningen Lägenhet/Bostadsrätt Detta är en checklista som ska vara till hjälp för dig som bostadsköpare. Här får du lite tips som kan hjälpa dig på din resa från visning till avtal. Sätt

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för Systematiskt Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för systematiskt Doknr: R 7.2 Saija Thacker Tobias Thrysén Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-09-12 2013-09-12 2(14)

Läs mer

Lagkrav på brandförebyggande arbete för räddningstjänst i Skandinavien

Lagkrav på brandförebyggande arbete för räddningstjänst i Skandinavien Lagkrav på brandförebyggande arbete för räddningstjänst i Skandinavien En sammanställning över lagkrav på brandförebyggande arbete, vad gäller tillsynsfrekvens, egenkontroller och systematiskt brandskyddsarbete,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer