Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen"

Transkript

1 Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

2 Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna verka för ett bra brandskydd i byggprocessen vill räddningstjänsten gärna ha en nära dialog med byggnadsnämnden i byggprocessfrågor rörande säkerhet i händelse av brand. Räddningstjänstens handläggare är kunniga i byggnadstekniskt brandskydd samt inom räddningstjänstområdet och kan bistå med rådgivning samt agera byggnadsnämnden sakkunnig och medverka i byggprocessens olika skeden. Figur 1 Förutsättningar för räddningstjänstens delaktighet i byggprocessen Bygglov I samband med bygglov kan samråd ske med räddningstjänsten avseende byggnadens placering, tillgänglighet för räddningsfordon och tillgång till brandvatten. Avseende byggnadens placering lämnar Räddningstjänsten synpunkter på: Markens lämplighet för bebyggelse i riskhänseende PBL 2 kap. 5, PBL 8 kap. 9 Risk för brandspridning till andra byggnader PBL 2 kap. 6, BBR 5:6 Att kravet på framkomlighet för utryckningsfordon till och från bebyggelsen på tomten tillgodoses PBL 8 kap. 9, BBR 5:7 Räddningstjänsten kan också lämna synpunkter på frågor som normalt hanteras i planskedet t.ex. brandvattenförsörjning och riskhänsyn, om det finns behov av att ytterligare lyfta frågan i samband med bygglov. 2 Stöd för planhandläggare

3 För att öka möjligheten att tidigt kunna hantera särskilda frågor inför startbesked, kan räddningstjänsten i många fall påtala specifika förutsättningar i fråga om utrymning och de övriga tekniska egenskapskraven redan i bygglovskedet. Riskhänsyn Är byggnaden lokaliserad på ett, ur riskhänsyn, acceptabelt sätt? Om inte riskfrågorna har beaktats i detaljplanen kan det bli aktuellt i bygglovskedet. Länsstyrelsens Riskhantering i detaljplaneprocessen (2006) tar exempelvis upp ett riskhanteringsavstånd på 150 meter från farligt gods led. Innanför detta avstånd bör riskerna beaktas och hanteras i samband med exploatering. Kontakt med räddningstjänsten är lämpligt i dessa ärenden. Närhet till kemisk industri, transportleder för farligt gods och infrastruktur kan leda till att riskfrågor behöver hanteras, exempelvis: Kemisk industri eller annan farlig verksamhet Vägar- primära eller sekundära för transport av farligt gods Järnväg Tunnlar Göta Älv/ Hamnar Åtkomlighet för räddningsinsatser Har räddningstjänsten åtkomst till byggnaden i den omfattning som krävs? Avståndet mellan räddningsfordonets uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt får normalt inte överstiga 50 meter i enlighet med BBR 5:721 Om räddningstjänstens stegutrustning behöver användas vid utrymning från fönster ska detta beaktas i bygglovet. I många fall kan det vara aktuellt att använda räddningstjänstens maskinstege (<23 meter). En förutsättning är att räddningstjänsten har tillräckligt snabb insatstid (vanligen 10 minuter) och förmåga. Uppställningsplatser behöver då anordnas i tillräcklig omfattning och körvägarna ska uppfylla kravet på räddningsväg. Räddningstjänstens insatstid och förmåga finns utförligare beskrivet i PM 110, se Brandvatten Är brandpostnätet och dess kapacitet tillräckligt för planerad verksamhet och byggnation? Ofta behandlas detta i planskedet men det är lämpligt att aktualisera frågan i bygglovet för att kunna komplettera brandpostnätet. För att kunna bedöma om det finns tillgång till tillräckligt med brandvatten, vill räddningstjänsten att det i byggskedet presenteras ett ritningsunderlag som visar brandpostnät och kapacitet i det aktuella området. Räddningstjänstens bedömning utgår ifrån anvisningar i VAV P83 från Svenskt vatten. Stöd för planhandläggare 3

4 Skydd mot spridning av brand Om byggnader placeras nära varandra finns risk för spridning av brand. Samhället har skyddskrav när det finns risk för spridning mellan byggnader. Understiger avståndet åtta meter mellan byggnader kan komplettering med exempelvis brandteknisk avskiljande konstruktion behöva genomföras. Grundläggande förutsättningar i vissa fall Exempel på när räddningstjänsten redan i samband med bygglov kan lämna tidiga synpunkter på grundläggande förutsättningar inför startbesked är: Då planlösning på ritningsunderlag kraftigt avviker från förutsättningarna för förenklad dimensionering av brandskyddet. I de fall då räddningstjänsten inte kan förväntas ingripa inom tillräckligt snabb insatstid och ritningsunderlag tyder på att utrymning via räddningstjänstens stege är aktuellt. Byggnadsverkets komplexitet kan ställa särskilda krav på projektorganisationens kompetens, med exempelvis certifierad sakkunnig inom brand (PBF 7 kap 2 ) Tekniskt samråd samt inför startbesked Genom deltagande vid det tekniska samrådet samt yttrande inför startbesked kan samråd ske med räddningstjänsten gällande byggnadens tekniska egenskaper och säkerhet i händelse av brand. Räddningstjänsten grundar sina bedömningar utifrån PBL 8 kap 4, PBF 3 kap 8 samt BBR kap 5. Brandskyddet kan projekteras med förenklad dimensionering, vilket innebär att föreskriftstexten i BBR kap 5 uppfylls genom de allmänna råden. I annat fall, då föreskrifterna uppfylls med annan lösning än enligt allmänt råd, så kallas det analytisk dimensionering. Analytisk dimensionering I samband med att BBR 19 trädde i kraft, gav Boverket även ut allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD). BBRAD innehåller allmänna råd med metoder och kriterier för analytisk dimensionering. BBRAD skapar grundläggande förutsättningar för likriktning i samband med projektering av brandskydd. Samtidigt omfattar de allmänna råden endast vissa delar och i begränsad omfattning de val, bedömningar och analysförväntningar som ställs. Viktigt för att erhålla en analytisk dimensionering som avspeglar samhällets krav, är att tolkningen av byggreglerna sker på ett acceptabelt sätt och att brandprojektören har den kompetens och erfarenhet som projektet kräver. I komplicerade ärenden kan det vara lämpligt att diskutera utformningen av egenkontrollen av projektören. I de fall brandprojekteringen sker med analytisk dimensionering, så bör samråd ske med räddningstjänsten. 4 Stöd för planhandläggare

5 Arbetsplatsbesök I enlighet med PBL så genomförs normalt arbetsplatsbesök under byggnationens gång. I vissa fall kan det vara aktuellt att räddningstjänsten deltar vid ett sådant besök. Då byggnader utförs med ett antal installationer som vid räddningsinsats kommer att användas av räddningstjänsten, så är det lämpligt att räddningstjänsten medverkar under byggprocessen för att placering och utformning ska bli bra. Exempel kan vara placering av tablåer för brandlarm och brandgasventilering, utformning av räddningshissar, stigarledningar med mera. Medverkan vid arbetsplatsbesök kan vara ett sådant tillfälle där det faktiska utförandet kan underlätta diskussionerna, så att lösningarna har förutsättningar att fungera bra vid räddningsinsats. Det kan även vara på grund av något som uppmärksammats under byggnationens gång eller till följd av tidigare samråd och överenskommelse under byggprocessen. Slutsamråd I de fall byggnadsnämnden anser det lämpligt till följd av byggärendets omfattning, eller olösta punkter i tidigare yttranden, så kan räddningstjänsten medverka vid slutsamrådet. Det kan även vara lämpligt då det finns tekniska installationer som är viktiga vid räddningsinsats (se under arbetsplatsbesök) Slutbesked I samband med att byggnationen färdigställs och går över till förvaltningsskede, så är det av intresse för räddningstjänsten att känna till verksamheten i egenskap av tillsynsmyndighet enligt Lag om skydd mot olyckor. Genom att räddningstjänsten får ta del av slutbevisen, så kan relevanta verksamheter föras in i verksamhetsregistret och bli aktuella att genomföra tillsyn på enligt Lag om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten vill därför gärna ta del av utfärdade slutbesked. Mindre byggnationer med begränsad verksamhet, exempelvis villor, mindre flerbostadshus mm omfattas inte. Skriftlig redogörelse Det är även lämpligt att byggnadsnämnden under byggprocessen, i enlighet med PBL 9 kap 23, upplyser verksamheter som kan omfattas av kravet att lämna in skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt LSO 2 kap 3 om detta. Den skriftliga redogörelsen kan lämnas in digitalt på RSG:s hemsida. Brandskydd under byggtiden Likväl som brandskyddet på den färdigställda byggnaden, så är brandskydd under byggtiden viktigt. Särskilt viktigt att beakta kan det vara när det pågår verksamhet parallellt med pågående byggnation. Aktuella frågor att kan exempelvis vara byggnadstekniska avskiljningar och avstängning/begränsning av tekniska system som sprinkler och brandlarm. Det gäller även att det finns en fungerande brandskyddsorganisation hos byggföretaget. Stöd för planhandläggare 5

6 Koppling till erfarenheter i förvaltningsskedet Räddningstjänsten har myndighetsuppdraget att utöva tillsyn utifrån lag om skydd mot olyckor, som fokuserar kring befintliga verksamheters systematiska brandskyddsarbete. Utifrån detta finns en erfarenhetsbank som räddningstjänsten kan återföra in i byggprocessen. Kontakt Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Storgöteborg är organiserat med utvecklingsavdelning samt tre avdelningar (team) med geografisk koppling. På respektive enhet finns brandingenjörer och civilingenjörer riskhantering som handlägger ärenden. Kontaktinformation finns på Det går även bra via vxl, Stöd för planhandläggare

7 Egna anteckningar Stöd för planhandläggare 7

8 Räddningstjänsten Storgöteborg

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS 2012-05-23 Uppdrag: 242534 Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: 2012-05-23 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer

Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer Riktlinjer för brandskyddskompetens i vårdboende, äldreboende och boende för funktionshindrade i Örebro kommun 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att ange den

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys av förslag om delat byggansvar i PBL

Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys av förslag om delat byggansvar i PBL Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 167 Samhällsbyggnadsprogrammet Magisternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer