Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Årsanalys, arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Årsanalys, arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2015"

Transkript

1 Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Siham Nasrou Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Årsanalys, arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2015 GYVF Sammanfattning Rapporten belyser arbetsmarknad, arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2015 samt påverkande faktorer som varsel och pendling. I de fall då statistik inte finns tillgänglig för 2015 redovisas senast tillgängliga uppgifter. Utifrån aktuell statistik och prognoser från SCB och Arbetsförmedlingen presenteras resonemang kring arbetsmarknaden i förhållande till stadens utmaningar. Syftet är att bistå läsaren med en nulägesbild av stadens förutsättningar och utveckling. Förslag till beslut Arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse AGVN Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2015, Årsanalys Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2015 Beslutsplanering Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ärendet Näringslivet i Malmö är varierat och omfattar många olika branscher. Malmös arbetsmarknad är i tillväxt och antalet förvärvsarbetande i Malmö ökar stadigt sedan flera år tillbaka. Även om sysselsättningen i Malmö ökar, ligger arbetslösheten på en hög nivå och uppgår till 15 % av arbetskraften, dubbelt så hög som i riket i stort. Även om ungdomsarbetslösheten har minskat de två senaste åren, förblir den hög med över 21 % av arbetskraften i åldern år. Skillnaderna mellan olika grupper, t.ex. mellan kvinnor och män, utrikes- och inrikes födda, och mellan ungdomar och övriga, är stora och ihållande över tid. Olika faktorer bidrar till att Malmö har en arbetsmarknad i tillväxt samtidigt som arbetslösheten är hög. Malmö har en relativt hög andel arbetssökande med en svag ställning på arbetsmarknaden. Tre av tio av Malmös arbetslösa har högst förgymnasial utbildning. En matchningsproblematik med obalanser mellan tillgång och efterfrågan av arbetskraft har funnits under flera år. SIGNERAD

2 Den stora flyktinginströmningen under 2015 kommer sannolikt att påverka arbetsmarknaden i Malmö under de kommande åren. Utrikes födda utgör en särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden och i synnerhet lågutbildade utrikes födda kvinnor och män. 2 (2) Den samlade bilden av arbetsmarknadsläget i Malmö är tudelad. Å ena sidan är konjunkturen god, nya jobb skapas, sysselsättningen ökar och antalet arbetslösa med efterfrågad kompetens och utbildning minskar. Å andra sidan är arbetslösheten fortsatt hög med fler arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden och fler yrken med arbetskraftsbrist. Ansvariga Eva Ahlgren Skoldirektör

3 Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2015 en översikt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Siham Nasrou Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Staben för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

4 Innehållsförteckning Inledning... 3 Framgångsfaktorer och utmaningar... 3 Utvecklingen inom den närmaste framtiden... 4 Malmös arbetsmarknad... 5 Varsel... 7 Nyanmälda lediga platser... 7 Sysselsättningsgrad... 8 Mätning av sysselsättningsgraden... 8 Sysselsättningsgrad enligt RAMS... 8 Sysselsättningsgrad enligt AKU... 9 Arbetslöshet Mätmetoder Utveckling av arbetslösheten Arbetslöshet 2015 enligt Arbetsförmedlingen Antalet arbetslösa malmöbor Arbetslöshet som andel av arbetskraften Utrikes föddas andel av arbetslösheten respektive av befolkningen Arbetslöshet enligt utbildningsnivå Arbetslösa ungdomar Arbetslöshet hos personer med funktionsvariation Tid i arbetslöshet Arbetslöshet enligt AKU Brist- och överskottsyrken Arbetspendling Arbetspendling över kommungräns inom Sverige Arbetspendling mellan Malmö och Danmark Bilaga 1: Så mäts arbetslöshet Bilaga 2: Bristyrken och överskottsyrken under 2016 i Skåne Bristyrken, yrken med förväntad brist under Överskottsyrken, yrken med förväntat överskott under

5 Inledning Denna årsanalys belyser arbetsmarknad, arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2015 samt påverkande faktorer som varsel och pendling. I de fall då statistik inte finns tillgänglig för 2015 redovisas senast tillgängliga uppgifter. Utifrån aktuell statistik och prognoser från SCB och Arbetsförmedlingen presenteras resonemang kring arbetsmarknaden i förhållande till stadens utmaningar. Syftet är att bistå läsaren med en nulägesbild av stadens förutsättningar och utveckling. Materialet kan användas av en bred skara aktörer till allt från beslutsunderlag till omvärldsbevakning. Framgångsfaktorer och utmaningar Malmö är en attraktiv stad med växande befolkning. Malmö hade invånare vid slutet av 2015 och ett positivt flytt- och födelsenetto. Den senaste befolkningsprognosen förutser att tillväxten kommer att fortsätta och att Malmös befolkning kommer att öka med cirka invånare under perioden Malmö är en ung och utbildad stad med stor mångfald. År 2015 var nästan halva befolkningen under 35 år och 31 % av invånarna över 25 år hade minst 3 årig eftergymnasial utbildning. Av stadens invånare är 32 % födda utomlands de största grupperna är födda i Irak, Danmark och Jugoslavien. Drygt fyra av tio Malmöbor (43 %) har utländsk bakgrund 3. Näringslivet i Malmö är varierat och omfattar många olika branscher, vilket ger staden en bra bredd av arbetstillfällen. Med drygt kvinnor och män som arbetspendlar till Malmö från andra kommuner, fungerar Malmö som en viktig hubb i den regionala ekonomin. Malmös arbetsmarknad är i tillväxt och antalet förvärvsarbetande 4 i Malmö ökar stadigt sedan flera år tillbaka bortsett från en nedgång under lågkonjunkturen Under 2015 har antalet nyanmälda lediga platser Malmö ökat vilket indikerar en positiv stämningsbild hos arbetsgivarna. Trots att sysselsättningen i Malmö har ökat under de senaste fyra åren, i linje med den ökning som har skett i riket och i de andra storstäderna, är dock arbetslösheten fortsatt jämförelsevis hög. Arbetslösheten uppgår till 15 % av arbetskraften, dubbelt så hög som i riket i stort. Även om ungdomsarbetslösheten har minskat de två senaste åren, förblir den hög med över 21 % av arbetskraften i åldern år. Skillnaderna mellan olika grupper, t.ex. mellan kvinnor och män, utrikes- och inrikes födda, och mellan ungdomar och övriga, är stora och ihållande över tid. Arbetsförmedlingen påpekar att arbetsmarknaden är tudelad i Skåne och ser att de mest utsatta har mycket svårt att komma i arbete. 1 Per den 31 december 2015 enligt Malmö stads befolkningsstatistik. 2 Enligt Malmö stads kompletterande befolkningsprognos 2016 baserad på Migrationsverkets prognoser. 3 Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar, SCB, Antalet förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i kommunen.

6 Olika faktorer bidrar till att Malmö har en arbetsmarknad i tillväxt samtidigt som arbetslösheten är hög: Malmö är en ung stad och ungdomsarbetslösheten är i allmänhet högre bland unga kvinnor och män än i den övriga befolkningen. Cirka kvinnor och män arbetspendlar från Malmö till Danmark. De räknas inte in i Arbetsförmedlingens och SCBs statistik, vilket gör arbetslösheten någon procent högre i jämförelse med andra städer. Inpendlingen från andra kommuner är stor. En följd av detta är att Malmöbor inte alltid anställs till de nya jobb som skapas i Malmö. Antal förvärvarsarbetande i Malmö är totalt men endast av dessa är bosatta i Malmö. Malmö har en relativt hög andel arbetssökande med en svag ställning på arbetsmarknaden. Tre av tio av Malmös arbetslösa har högst förgymnasial utbildning enligt Arbetsförmedlingen medan de flesta arbetstillfällen finns inom olika bristyrken som kräver skicklighet och erfarenhet eller utbilning. Matchningsproblematiken med obalanser mellan tillgång och efterfrågan av arbetskraft har funnits under flera år. Utvecklingen inom den närmaste framtiden Det är god fart i svensk ekonomi drivet av den inhemska efterfrågan och den positiva konjunkturen bedöms fortsätta under Viktiga tillväxtfaktorer de närmaste åren är växande byggnadsinvesteringar samt god utveckling av den privata och den offentliga inhemska konsumtionen. Även i Danmark är konjunkturindikatorerna positiva även om tillväxtutsikterna är något svagare än de svenska. Sysselsättningen i länet bedöms öka inom de flesta branscher. Branschgrupperna privata tjänster och byggverksamhet står för den största tillväxten på arbetsmarknaden. Också inom industri och offentliga tjänster syns förbättringar vad gäller antalet arbetstillfällen även om dessa är svagare än den allmänna trenden. 5 Den stora flyktinginströmningen under 2015 kommer sannolikt att påverka arbetsmarknaden i Malmö under de kommande åren. Utrikes födda utgör en särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden och i synnerhet lågutbildade utrikes födda kvinnor och män. Enligt SCBs statistik saknar en stor andel utrikes födda från flera av de största ursprungsländerna gymnasieutbildning. Till exempel saknar 4 av 10 utrikes födda från Syrien, Afghanistan och Eritrea gymnasieutbildning. Att i nuläget göra en detaljerad bedömning av flyktingströmmens inverkan på arbetsmarknaden är dock svårt då den bland annat beror på migrationsverkets handlingstider och effekten av statliga och kommunala arbetsmarknads- och vuxenutbildningsinsatser. En annan faktor som bör beaktas är utvecklingen av arbetspendling samt möjliga effekter av de gränskontroller som införts över Öresund 6. Öresundsinstitutet lyfter fram två möjliga effekter, dels att färre företag är benägna att flytta sina huvudkontor till Malmö, dels att nuvarande och förväntade framtida gränspendlare väljer att arbeta i Sverige istället för Danmark. Öresundinstitutet uppger vidare att Malmö har lockat till sig fler än 50 5 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Skåne Län, prognos för arbetsmarknaden 2016, Arbetsförmedlingen, Under november 2015 infördes gränskontroller mellan Köpenhamn och Malmö. Syftet med gränskontrollerna är att minska trycket på flyktingmottagandet.

7 svenska, nordiska eller globala huvudkontor och möteplatser sedan invigningen av Öresundsbron, vilket har skapat 3000 nya jobb. Även bedömningen av gränskontrollernas inverkan på arbetsmarknaden är svår eftersom den beror på hur lång tid kontrollerna kommer att finnas, hur de påverkar restiden, arbetspendlarnas syn på pendlingen och effekten på Malmös bild som attraktiv stad nära en stor flygplats. Den samlade bilden av arbetsmarknadsläget i Malmö är tudelad. Å ena sidan är konjunkturen god, nya jobb skapas, sysselsättningen ökar och antalet arbetslösa med efterfrågad kompetens och utbildning minskar. Å andra sidan är arbetslösheten fortsatt hög med fler arbetslösa med svag ställning på arbetsmarknaden och fler yrken med arbetskraftsbrist. Malmös arbetsmarknad En arbetsmarknad i tillväxt med fler förvärvsarbetande Antalet förvärvsarbetande 7 i Malmö ökar stadigt sedan flera år tillbaka bortsett från en nedgång under lågkonjunkturen Antalet förvärvsarbetande från 2007 till 2014 har ökat med drygt Förvärvsarbetandet under samma period har ökat mer för kvinnor än för män, både procentuellt och i antal även om det är fortfarande fler män än kvinnor som förvärvsarbetar. Diagram 1. Antal förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i Malmö män kvinnor Källa: SCB Struktur Uppgifterna från SCB i tabell 1 visar att drygt 38 % av de som arbetade i Malmö år 2014 var inpendlare, resten var bosatta i Malmö. Likt föregående år var det fler kvinnor än män i gruppen som var bosatta och arbetade i Malmö. Tabell 1. Antal förvärvsarbetande, bosatta i Malmö och inpendlare, 2014 Kvinnor Män Samtliga Förvärvsarbetande Förvärvsarbetande, bosatta i Malmö Inpendlare till Malmö Källa: SCB 7 Antalet förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i kommunen

8 Näringslivet står för 70 % av Malmös arbetstillfällen och offentlig verksamhet för 26 % (i riket som helhet är motsvarande siffror 68 % och 27 %). Fördelningen mellan de olika sektorerna i Malmö liknar fördelningen i riket som helhet (se tabell 2). Sedan 2011 har det endast skett mycket små förändringar i denna fördelning. Tabell 2. Andel förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor Malmö och riket. Malmö Sektor Kvinnor Män Kvinnor Män Kommun 25% 7% 28% 7% Landsting 8% 2% 9% 2% Statlig förvaltning, affärsverk, företag 7% 5% 6% 5% Näringslivet 56% 82% 52% 83% Övriga organisationer och offentliga institutioner 4% 3% 5% 3% Summa 100 % 100 % 100 % 100 % Tabell 2 visar också att det finns stora skillnader avseende var kvinnor och män i Sverige och i Malmö arbetar. Malmö har en något mindre könsegregerad arbetsmarknad än riket som helhet men inte desto mindre arbetar 82 % av alla förvärvsarbetande män inom näringslivet jämfört med 56 % av de förvärvsarbetande kvinnorna. Inom den kommunala sektorn är könsfördelningen omvänd med 25 % av kvinnorna och 7 % av männen. I tabell 3 som visar antalet förvärvsarbetande inom olika näringsgrenar framgår samma mönster. De största näringsgrenarna i Malmö är handel, företagstjänster samt vård och omsorg och sociala tjänster (se tabell 3). Detta är något annorlunda i riket som helhet, där tillverkning och utvinning är en viktigare näringsgren än i Malmö. Riket Tabell 3. Antal förvärvsarbetande efter näringsgren Malmö och riket. Näringsgren Malmö, antal kvinnor Malmö, antal män Malmö, Antal totalt Malmö, Andel Riket, Andel A jordbruk, skogsbruk och fiske % 2% B+C tillverkning och utvinning % 12% D+E energiförsörjning; miljöverksamhet % 1% F byggverksamhet % 7% G handel % 12% H transport och magasinering % 5% I hotell- och restaurangverksamhet % 3% J information och kommunikation % 4% K finans- och försäkringsverksamhet % 2% L fastighetsverksamhet % 2% M+N företagstjänster % 11% O offentlig förvaltning och försvar % 6% P utbildning % 11% Q vård och omsorg; sociala tjänster % 16% R+S+T+U kulturella och personliga % 4% tjänster m.m. 00 okänd verksamhet % 1% Summa % 100% Källa: SCB Arbetsförmedlingen skriver i sin prognos för Skåne 2016 att tillväxten på arbetsmarknaden är störst i branschgruppen privata tjänster och inom branschens byggverksamhet. Förbättringar, om än svagare än den generella trenden, syns också inom branschgrupperna industri och offentliga tjänster. Inom jord- och skogsbruk bedöms sysselsättningen vara mer eller mindre oförändrad.

9 Varsel Konjunkturförändringarna avspeglas i antalet lagda varsel. En topp inträffade 2009 då totalt varsel lades i Skåne. Sedan 2012 har antalet varsel minskat varje år och under 2015 lades 5618 varsel (se diagram 2). Upp till hälften av lagda varsel verkställs inte. Varsel är därför inte ett mått på faktiskt minskat antal arbetstillfällen men kan ses som en konjunkturindikator. Diagram 2. Antal varsel i Skåne Källa: Arbetsförmedlingen Nyanmälda lediga platser Diagram 3. Antal nyanmälda lediga platser i Skåne och Malmö årsvis Malmö Skåne Källa: Arbetsförmedlingen Begreppet nyanmälda platser definieras som antalet nya lediga jobb som arbetsgivare har anmält till Arbetsförmedlingen. Alla nya lediga jobb anmäls dock inte till arbetsförmedlingen och vissa jobb kan ibland räknas dubbelt. Antalet nyanmälda lediga platser kan ses som en indikation på arbetsgivarnas aktuella bedömning av konjunkturen. Under 2015 ökade antalet nyanmälda platser i Malmö.

10 Sysselsättningsgrad Mätning av sysselsättningsgraden Sysselsättningsgraden, eller förvärvsfrekvensen, är ett mått på hur stor andel de förvärvsarbetande utgör av befolkningen. Statistiska centralbyrån tillhandahåller två olika redovisningar av sysselsättningsgraden - AKU respektive RAMS (registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). De skiljer sig åt avseende aktualitet, mätmetod, urval och innehåll. Detaljer kring dessa redovisningar finns i bilaga 2. Sysselsättningsgrad enligt RAMS Senast tillgängliga statistik är från I RAMS saknas uppgifter om inkomster i annat land och pendlare med inkomster i Danmark finns därför inte med i statistiken. De omfattade närmare 5,5 % av den registerbaserade arbetskraften och 2,5 % av den totala befolkningen i Malmö år I Stockholm och Göteborg finns också gränspendlare utanför RAMS-statistiken men i mindre omfattning. Sysselsättningen i Malmö har ökat under de senaste fem åren, i linje med den ökning som har skett i riket och i de andra storstäderna. Även om man räknar med de 5,5 % som pendlar till Danmark är sysselsättningen i Malmö lägre än i riket som helhet. Diagram 4. Förvärvsintensitet enligt RAMS. Procent av befolkningen år Stockholm Göteborg Malmö Riket Källa: SCB Diagram 5 visar sysselsättningen för kvinnor och män i riket och stora kommuner år I Malmö är det mindre skillnad mellan sysselsättningsgraden för kvinnor och för män (0,7 %). Motsvarande skillnad i riket är 2,5 %. Under 2014 uppgick förvärvsintensiteten i Malmö till 64, 7 % av befolkningen (20-64 år)

11 Diagram 5. Sysselsättning Procent av befolkningen år Stockholm Göteborg Malmö Riket Kvinnor 77,6 72,2 64,4 76,0 Män 78,7 74,1 65,1 78,5 Källa: SCB Sysselsättningsgrad enligt AKU I diagram 6 och 7 redovisas sysselsättning enligt AKU, dels för åldersgruppen år och dels för åldersgruppen år. På grund av osäkerhetstal för stora kommuner finns dessa siffror inte uppdelade på kön. Den väsentligt lägre förvärvsfrekvensen för år beror främst på att de arbetande också relateras till befolkningsgrupper som endast i begränsad utsträckning förvärvsarbetar, som skolungdomar och pensionärer. Diagram 6. Sysselsättning enligt AKU, procent av befolkningen år. Riket och stora kommuner. Årsmedeltal Källa: SCB 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 54, Stockholm 71,5 71,7 72,0 73,6 73,7 73,4 Göteborg 64,6 65,5 65,7 65,8 66,3 67,6 Malmö 63,1 62,3 61,7 63,1 63,9 64,8 Riket 64,4 65,4 65,5 65,7 66,2 66,7 Stockholm Göteborg Malmö Riket

12 Diagram 7. Sysselsättning enligt AKU, procent av befolkningen år Riket och stora kommuner. Årsmedeltal Källa: SCB 86,0 84,0 82,0 80,0 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66, Stockholm 81,0 82,1 82,3 83,6 82,9 82,7 Göteborg 75,0 76,4 76,5 76,2 76,4 78,1 Malmö 74,7 72,9 72,0 73,4 73,6 74,4 Riket 78,1 79,4 79,4 79,7 80,0 80,5 Stockholm Göteborg Malmö Riket Arbetslöshet Mätmetoder Arbetslösheten mäts oftast enligt tre olika mått antal arbetslösa, arbetslösa som andel av arbetskraften och arbetslösa som andel av befolkningen. Kännedom om antalet arbetslösa är grundläggande för att kunna bedöma behov och dimensionering av insatser. För jämförelser med andra kommuner och mellan länder är i stället andelen arbetslösa ett bättre mått. Den officiella arbetslöshetsstatistiken på riksnivå tas fram av Statistiska centralbyrån, SCB, genom Arbetskraftsundersökningar, AKU. Arbetsförmedlingen redovisar varje månad statistik som utgår från arbetslösa registrerade hos Arbetsförmedlingen. Läs mer om hur arbetslöshet mäts i bilaga 1. Utveckling av arbetslösheten Malmö har historiskt präglats av hög arbetslöshet. År 1996 var arbetslösheten som andel av befolkningen 15,3 % för åldersgruppen och 20,2 % för åldersgruppen 18-24, Antalet inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen minskade kontinuerligt under en långvarig högkonjunktur som varade fram till finanskrisen I samband med finanskrisen började arbetslösheten stiga igen med kortvariga undantag till samma nivå som i början av 2000-talet i Skånes samtliga regiondelar och kommuner. År 2014 bröts den negativa trenden och arbetslösheten minskade något inom båda åldersgrupper i Skåne och i riket i stort. Under 2015 minskade ungdomsarbetslösheten ytterligare medan arbetslösheten i gruppen år har varit närmast oförändrad. Dessa trender återfinns såväl i Malmö som i Skåne och i riket som helhet. Dock skiljer sig Malmö från Skåne och riket inom gruppen år genom en marginell ökning snarare än en marginell minskning. 10

13 Diagram 8. Arbetslösa, år, Andel av befolkningen % Malmö Skåne Riket 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Källa: Arbetsförmedlingen Diagram 9. Arbetslösa, år, Andel av befolkningen % 15,0 Malmö Skåne Riket 10,0 5,0 0,0 Källa: Arbetsförmedlingen Arbetslöshet 2015 enligt Arbetsförmedlingen (Källmaterial till alla tabeller och diagram i avsnittet: Arbetsförmedlingen) I följande avsnitt definieras arbetslösa som Arbetsförmedlingens begrepp totalt inskrivna arbetslösa bestående av kategorierna öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. I den registerbaserade arbetskraften ingår inte grupper som studerande ungdomar, gränspendlare eller personer försörjda på annat sätt än genom arbete men som inte ser sig som arbetslösa, och är därför mindre än befolkningen. Det får som följd att samma antal arbetslösa utgör en större andel av den registrerade arbetskraften än om de jämförs med hela den aktuella befolkningsgruppen. I tabell 4 syns effekten av de två olika beräkningsmodellerna. Tabell 4. Inskrivna arbetslösa 2015 som andel av befolkningen respektive arbetskraften. Medelvärde Malmö Skåne Riket år Andel av befolkningen 10,6 7,6 6,1 Andel av arbetskraften 15,0 10,0 7, år Andel av befolkningen 11,9 9,7 8,1 Andel av arbetskraften 21,6 17,4 13,3 11

14 Antalet arbetslösa malmöbor Diagram 10 och 11 ger en överblick över antalet arbetslösa män och kvinnor i Malmö under de senaste åren. Antalet arbetslösa har ökat varje år under perioden Medelantalet arbetslösa per månad i Malmö under 2015 har ökat från under 2014 till personer i åldersgruppen I Skåne var antalet arbetslösa år mer eller mindre oförändrat medan antalet arbetslösa har minskat något i riket. I åldersgruppen år minskar antalet från personer 2014 år till personer under Även i Skåne och i riket syns motsvarande minskning. Diagram 10. Antal arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen, år. Malmö, medelvärde/mån Kvinnor Män Samtliga Diagram 11. Antal arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen, år. Malmö, medelvärde/mån Kvinnor Män Samtliga Arbetslöshet som andel av arbetskraften Malmö har högre arbetslöshet än övriga kommuner i Skåne men även jämfört med riket i stort. Diagram 12 visar arbetslösheten i ett antal stora kommuner i Sverige för åldersgruppen år. Mönstret är huvudsakligen detsamma för åldergruppen år. 12

15 Uppsala Lund Jönköping Stockholm Linköping Riket Örebro Göteborg Västerås Skåne län Helsingborg Kristianstad Norrköping Malmö Diagram 12. Arbetslöshet som andel av arbetskraften, år, december 2014 och 2015, utvalda kommuner Öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd, år 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 dec-14 dec uppgick andelen arbetslösa av den registrerade arbetskraften i Malmö till 15 % i åldersgruppen (årsmedeltal för 2015). Arbetslösheten är högre för män (16,5 %) än för kvinnor (13,3 %) men ligger kvar på ungefär samma nivå som 2014 vilket går att utläsa i diagram 13. Diagram 13. Arbetslöshet som andel av den registerbaserade arbetskraften (%). Kvinnor och män år 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 Kvinnor 2015 Kvinnor 2014 Män 2015 Män 2014 Arbetslösheten är avsevärt högre för ungdomar, år men under 2015 sjönk den betydligt till 21,6 % (årsmedeltal 2015) jämfört med förra året då den uppgick till 23,3 % (årsmedeltal för 2014). Arbetslösheten är högre för män (26,1 %) än för kvinnor (17,2 %) även bland ungdomar. Diagram 14 visar utvecklingen under åren 2014 och 2015 i närmare detalj. 13

16 Diagram 14. Arbetslöshet som andel av den registerbaserade arbetskraften (%). Kvinnor och män år Kvinnor 2015 Kvinnor 2014 Män 2015 Män 2014 Diagram 15 visar att skillnaderna i arbetslöshet mellan olika grupper är avsevärda och en analys av dessa skillnader över tid visar att förhållandet grupperna emellan håller i sig. Skillnader mellan män och kvinnor återfinns i alla grupper och högst arbetslöshet finns bland utrikes födda unga män. Diagram 15: Arbetslöshet som andel av den registerbaserade arbetskraften. Medelår ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 41,2 36,4 30,1 26,1 27,2 16,5 17,2 13,3 kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män år år Utrikesfödda år Utrikesfödda år Andel av arbetskraften 2014 (%) Andel av arbetskraften 2015 (%) Utrikes föddas andel av arbetslösheten respektive av befolkningen Utrikes födda i Malmö har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med dem som är födda i Sverige, även om det finns skillnader mellan olika åldersgrupper. Under 2015 utgjorde utrikes födda arbetslösa 63 % av samtliga arbetslösa i åldern och 37% i åldersgruppen 18-24, vilket är en ökning av ett par procenteneheter för båda åldersgrupper jämfört med förra året. 31 % av Malmös befolkning är födda utomlands. Vid jämförelse mellan utrikes föddas andel av befolkningen och hur stor andel utlandsfödda utgör av de arbetslösa framgår att utlandsfödda är kraftigt överrepresenterade bland arbetslösa i hela åldersgruppen år. (Tabell 5) Tabell 5. Utrikes föddas andel av antalet arbetslösa år år Andel av arbetslösa 63 % 37 % 14

17 Arbetslöshet enligt utbildningsnivå Allra svårast att komma in på arbetsmarknaden har de som saknar gymnasieutbildning. Enligt Arbetsförmedlingen är det ca tre gånger större risk att drabbas av arbetslöshet för den som saknar gymnasieutbildning i Malmö. Oavsett utbildningsnivå drabbas utrikes födda i större utsträckning av arbetslöshet och det är utrikes födda ungdomar utan gymnasial utbildning som oftast drabbas av arbetslöshet. Tabell 6. Andel arbetslösa enligt utbildningsnivå i procent i Malmö, december 2015 samtliga år utrikes födda år samtliga år utrikes födda kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Arbetslösa ungdomar Under 2015 var i medeltal ungdomar år i Malmö inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det motsvarade 11,9 % av befolkningen och 21,6 % av den registerbaserade arbetskraften. Tabell 7 visar att arbetslösheten var högre för unga män än för unga kvinnor och att arbetslösheten var avsevärt mycket högre bland utrikes födda ungdomar. Den grupp som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden är unga utrikes födda män där arbetslösheten är 41,2 %, nästan dubbelt så hög som för unga i stort. Dock har arbetslösheten i gruppen minskat något sedan Däremot har arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor år ökat något vilket är tvärtemot trenden för samtliga kvinnor år. Tabell 7. Arbetslöshet hos ungdomar, år, medeltal/mån 2015 Kvinnor Män Samtliga Samtliga 17,2 26,1 21,6 Utrikes födda 36,4 41,2 39,1 Arbetslöshet hos personer med funktionsvariation I december 2015 var personer med någon form av funktionsvariation inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Malmö. Av dessa var 126 ungdomar, år. 994 var utrikes födda, varav 23 var i åldersgruppen år. Tabell 8. Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning, pågående december Kvinnor män Kvinnor Män Lönebidrag Offentligt skyddat arbete (OSA) Utvecklingsanställning Trygghetsanställning Kulturarvslyftet Utvecklingsanställning samhall

18 Tid i arbetslöshet Det är svårare för personer som varit arbetslösa länge att komma tillbaka in på arbetsmarknaden, därför är det viktigt att följa hur länge personer är arbetslösa. Sedan 2014 har andelen arbetslösa som är kvar i arbetslöshet efter 12 respektive 24 månader ökat något. För unga år är motsvarande fördelning oförändrad. Ungdomar på väg att etablera sig på arbetsmarknaden har generellt en större rörlighet mellan perioder av arbete och perioder av arbetslöshet än äldre. Det illustreras i diagram 11 som visar att 45 % av de inskrivna ungdomarna har en arbetslöshetstid som är längre än 6 månader jämfört med 65 % i åldersgruppen år. I åldersgruppen år har också var fjärde (exakt siffra 23,71 %) person varit arbetslös mer än två år i följd jämfört med endast var 20:e i gruppen ungdomar. Utrikes födda utgör dock ca 65 % av samtliga som varit arbetslösa 6 månader eller mer, och 68 % av samtliga som varit arbetslösa 12 månader eller mer. Detta går att jämföras med att utrikes födda utgör 63 % av den totala arbetslösheten. Risken för långtidsarbetslöshet är därmed högre både för utrikes födda och äldre. Inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen från dessa grupper definieras därför som tillhörande utsatta grupper vilket är grupper med i genomsnitt lägre jobbchans och därmed större risk för varaktig arbetslöshet. Diagram 16. Andel kvar i arbetslöshet efter arbetslöshetstidens längd, december % > 6 mån > 12 mån > 24 mån 60% 40% 20% 0% kvinnor år män år kvinnor år män år > 6 mån 64% 65% 44% 46% > 12 mån 43% 45% 20% 23% > 24 mån 23% 24% 6% 6% Arbetslöshet enligt AKU Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en urvalsundersökning och är inte tillräckligt omfattande för att ge samma säkerhet i resultaten vid regional nedbrytning som vid redovisning på riksnivå. För att tillgodose ett stort intresse redovisar SCB ändå AKU årsvis och kvartalsvis nedbrutet på de tre största kommunerna samt för övriga kommuner sammanslagna. Den internationellt jämförda åldersgruppen är år men SCB gör även en fördelning för åldersgruppen år. På grund av osäkerhetstalen för stora kommuner finns dessa siffror inte uppdelade på kön. Tabellerna 9 och 10 visar på samma mönster som Arbetsförmedlingens statistik. Arbetslösheten i Malmö är hög jämfört med andra stora städer och riket som helhet 16

19 Tabell 9. Arbetslöshet enligt AKU, procent av arbetskraften år. Stora kommuner. Årsmedeltal Stockholm Göteborg Malmö Övriga Riket ,7 10,2 9,6 8,7 8, ,8 9,5 11,0 7,7 7, ,0 9,5 12,3 7,8 8, ,6 9,8 12,6 7,9 8, ,1 9,9 13,3 7,7 8, ,0 8,2 12,8 7,2 7,4 Tabell 10. Arbetslöshet enligt AKU, procent av arbetskraften år. Stora kommuner. Årsmedeltal Stockholm Göteborg Malmö Övriga Riket ,2 9,2 8,8 7,6 7, ,8 8,5 10,6 6,7 6, ,1 8,6 11,5 6,9 7, ,7 9,1 11,9 7,0 7, ,3 9,0 12,3 6,8 7, ,3 7,6 12,0 6,4 6,7 Brist- och överskottsyrken Antalet bristyrken bedöms komma att öka under 2016 enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos. Av totalt 174 barometeryrken kommer det att vara brist på kvalificerad arbetskraft i 107 yrken under fjärde kvartalet Bristyrkena återfinns inom flera olika områden bland annat bygg, hälso-och sjukvård, pedagogiskt arbete, tekniskt arbete, tillverkningsarbete samt installation, drift och underhåll. Samtidigt kommer det att råda överskott på arbetskraft inom 32 av barometeryrkena. Flertalet av yrkena kräver en längre eftergymnasial utbildning eller ställer höga krav på yrkesfärdigheter och hantverksskicklighet medan överskottsyrkena främst utgörs av yrken med kortare utbildning. En förteckning över brist- och överskottsyrken finns i Bilaga 2. I många fall har brist- och överskottssituationen varit stabil över tid vilket ofta tyder på strukturella problem på Skånes arbetsmarknad. Ett mindre antal yrken (bygg- och industriyrken) påverkas mer eller mindre direkt av konjunkturen. Arbetsförmedlingen noterar att antalet bristyrken har ökat vilket tyder på att den strukturella bristen växer. Arbetspendling Arbetspendling över kommungräns inom Sverige År 2014 pendlade personer inom Sverige till arbete i Malmö och pendlade ut från Malmö. Det innebär att över fler personer pendlade in till Malmö än ut från Malmö. Under perioden ökade pendlingen till Malmö mer än pendlingen från Malmö och nettot har ökat med nästan personer (diagram 17). In- och utpendlingen ökade även under 2013 och 2014 men nettot ökar inte och bryter därmed trenden. 17

20 Diagram 17. Pendling till och från Malmö, exklusive Danmark Inpendlare Utpendlare Källa: SCB Fler män än kvinnor pendlar till och från Malmö och en större andel av de förvärvsarbetande männen pendlar. Bland de förvärvsarbetande som helhet är 52 % män och 48 % kvinnor medan fördelningen bland pendlare är 57 % män och 43 % kvinnor. Mönstret stämmer med det pendlingsmönster som påvisats i olika studier att män arbetspendlar i större utsträckning än kvinnor. Detta avspeglar sig också i att det finns fler kvinnor än män som bor och arbetar i Malmö. Lund är den kommun som Malmö har störst pendlingsutbyte med. Antalet som pendlar till Lund är , något fler än de personer som pendlar från Lund. Tabellerna 11 och 12 visar i mer detalj till och från vilka kommuner pendlingen sker. Tabell 11. De fem största utpendlingskommunerna för Malmö Exkl. pendling över riksgräns Utpendlingskommun Män Kvinnor Totalt Lund Burlöv Stockholm Helsingborg Vellinge Övriga Summa Källa: SCB Tabell 12. De fem största inpendlingskommunerna för Malmö Exkl. pendling över riksgräns Inpendlingskommun Män Kvinnor Totalt Lund Vellinge Trelleborg Svedala Lomma Övriga Summa Källa: SCB 18

21 Arbetspendling mellan Malmö och Danmark Uppgifterna rörande arbetspendling mellan Malmö och Danmark kommer från Örestat och bygger på den registerbaserade statistik som tas fram av Danmarks Statistik och svenska SCB. Örestat publicerar en tidsserie fram till 2011 och siffror per kvartal för De senaste uppgifterna gäller första kvartalet Arbetspendlingen mellan Malmö och Danmark uppnådde en topp 2008 och utgörs nu av omkring 8000 personer. Pendlarna utgör dock fortfarande en stor andel av den registerbaserade arbetskraften i Malmö, närmare 5,5 % år Pendlingen från Danmark till Malmö har legat på ca 500 personer de senaste åren och har ökat något men är betydligt mindre. Diagram 18. Arbetspendling från Malmö till Danmark, per kvartal Kvartal1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal Källa: Örestat, registerbaserad statistik från Danmarks Statistik och SCB Arbetspendlingen mellan Sverige i helhet och Danmark är enligt Öresundsinstitutets beräkningar dubbelt så stor och uppgår till personer från Sverige till Danmark under Arbetspendlingen mellan Sverige och Danmark ökade för första gången under 2014 sedan finanskrisen 2009 enligt Öresundsinstitutets beräkningar och merparten av arbetspendlingen (94 %) sker mellan Skåne och Själland. 19

22 Bilaga 1: Så mäts arbetslöshet Arbetslösheten anges vanligen som antal arbetslösa eller som andel av arbetskraften eller befolkningen. Det finns två huvudsakliga producenter av statistik över den svenska arbetslösheten: Statistiska Centralbyrån, SCB, med enkätundersökningen Arbetskraftsundersökningar, AKU, samt Arbetsförmedlingen och dess registrering av arbetslösa. Båda använder begreppen arbetslös och arbetskraft men med delvis olika innebörd. Det finns olika ändamål med arbetslöshetsstatistik. Kännedom om antalet arbetslösa är viktigt för att kunna bedöma behov och dimensionering av insatser. För jämförelser med andra kommuner och mellan länder är i stället andelen arbetslösa ett bättre mått. Arbetskraften Arbetskraften kan beskrivas som den del av befolkningen som står till arbetsmarknadens förfogande, d v s som kan arbeta och vill arbeta. I arbetskraften ingår i princip inte studerande eller andra personer som försörjer sig på annat sätt än genom arbete och heller inte söker arbete. Definitionen av arbetskraften och därmed också dess storlek skiljer sig åt i Arbetsförmedlingens och SCB:s statistik. Bland annat är bestämningen av arbetskraften inte lika aktuell i Arbetsförmedlingens statistik som i AKU. Gränspendlare som har sin anställning i Danmark räknas inte in i Arbetsförmedlingens arbetskraftsbegrepp men väl i AKU:s. Följden blir att olika antal arbetslösa jämförs med olika storheter i de båda mätningarna. Arbetslösa Även definitionen av arbetslösa skiljer sig åt och Arbetsförmedlingens statistik och AKU omfattar delvis olika populationer. Arbetsförmedlingen utgår från de som är inskrivna och redovisar åldersgrupperna år respektive år. AKU riktar sin enkät till ett urval av personer i åldersintervallet år som själva får beskriva sin relation till arbetsmarknaden. Man behöver inte vara inskriven hos Arbetsförmedlingen för att räknas som arbetslös i AKU. Beräkning av arbetslösheten Som framgått utgår Arbetsförmedlingens statistik och AKU från olika grunder men sedan Arbetsförmedlingen började redovisa arbetslösheten som andel av den registrerade arbetskraften har skillnaden mot AKU:s siffror minskat. För en kommun som Malmö med stor gränspendling överskattas emellertid arbetslösheten i Arbetsförmedlingens statistik, vilket bör beaktas vid jämförelser med andra kommuner. RAMS RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) är en registerbaserad undersökning, sammanställd årsvis av SCB. Den väsentligaste källan är skatteadministrationens register. Statistiken innehåller ingen osäkerhet eftersom den bygger på faktiska data. Uppgifterna är tillgängliga i december året efter registreringsåret. I RAMS ingår inte pendlare till utlandet. Senast tillgängliga statistikår är

23 Bilaga 2: Bristyrken och överskottsyrken under 2016 i Skåne Bristyrken, yrken med förväntad brist under 2016 Administration, ekonomi och juridik Handläggare/ utredare (offentlig förvaltning) Lön- och personalassistenter Medicinska sekreterare Speditörer Studie- och yrkesvägsledare Bygg Anläggningsarbetare Anläggningsmaskinförare Betongarbetare Glasmästare Golvläggare Kranförrare Murare Målare plattsättare Takmontörer Träarbetare/ snickare VVS-montörer Data/IT IT arkitekter Mjukvaru-och systemutvecklare Systemförvaltare Testare Försäljning, inköp och marknadsföring Företagssäljare Inköpare Telefonsäljare Hotell, restaurang och storhushåll Kockar Bagare/konditorer Hälso-och sjukvård Apotekare/Receptarier Arbetsterapeuter Barnmorskor Barnsjuksköterskor Behandlingsassistenter Biståndsbedömare Biomedicinska analytiker Dietister Fysioterapeuter 21

24 Kuratorer Läkare/Tandläkare Optiker Psykologer Röntgensjuksköterskor Sjuksköterskor Socialsekreterare Specialistsjuksköterskor Tandsköterskor Undersköterskor Veterinärer Installation, drift och underhåll Bilmekaniker/Lastbilsmekaniker Distributionselektriker Drifttekniker vid värme- och vattenverk Elmontörer Fastighetstekniker Installationselektriker Lamtekniker Låssmeder Maskinreparatörer Styr- och reglertekniker Verkstadsmekaniker Naturbruk Djuruppfödare/ djurskötare Jägmästare Maskinförare, lantbruk Skogsmästare Naturvetenskapligt arbete Biomedicinska analytiker Pedagogiskt arbete Fritidspedagoger Förskollärare Grundskollärare Gymnasielärare (div.) Lärare i estetiska och praktiska ämnen Specialpedagoger Trafiklärare Service och säkerhetsarbete Brandmän Tekniskt arbete Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Civilingenjörer (div.) Elingenjörer och eltekniker Helpdesktekniker Ingenjörer och tekniker, elektronik och teleteknik 22

25 Lantmätare Maskiningenjörer och maskintekniker VVS-ingenjörer Tillverkningsarbete Byggnadsplåtslagare CNC operatörer Grovplåtslagare Lackerare Maskinoperatörer, sten, cement och betongvaror Processoperatörer vid stål och metallverk Processoperatörer, kemisk industri Slaktare Styckare Svetsare Tunnplåtslagare Verktygsmakare Transportarbete Bussförare Lastbilsförare Lokförare Transportledare Tågvärdar Överskottsyrken, yrken med förväntat överskott under 2016 Administration, ekonomi och juridik Administratörer och sekreterare Bibliotekarier Ekonomiassistenter Informatörer Personaltjänstemän Bygg Grovarbetare inom bygg och anläggning Försäljning, inköp och marknadsföring Banktjänstemän Försäljare, dagligvaror, fackhandel m.fl. Resesäljare Hotell, restaurang och storhushåll Baristor/cafébiträden Köks- och restaurangbiträden Receptionister Hälso-och sjukvård Barnskötare Elevassistenter Fritidsledare m.fl. Vårdbiträden 23

26 Installation, drift och underhåll Vaktmästare Naturbruk Parkarbetare Service och säkerhetsarbete Frisörer Hudterapeuter Massörer Städare Tekniskt arbete Arkitekter Tillverkningsarbete Maskinoperatörer (div.) Montörer (div.) Transportarbete Brevbärare Godshanterare och expressbud Taxiförare Truckförare 24

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kronobergs län Ronnie Kihlman, utredare äxjö, en kommun med tonvikt på vård och omsorg, handel, data/it samt företagstjänster i ett

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Torbjörn Johansson, Af-chef Norra Värmland Åsa Rosendal, Af-chef Västra Värmland Ann Mannerstedt,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen!

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen! Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Välkommen! Daniel Nilsson Arbetsförmedlingschef Luleå-Boden, 010 486 75 55 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2016 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2016 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2016 en översikt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2017-03-31 1.0 Siham Nasrou Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 1 Lättare att få jobb i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2013 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2013 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2013 en översikt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-01-30 1.0 Lotta Heckley Stadskontoret Arbetsmarknadsenheten 1 Innehållsförteckning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika yrken i Kalmar län under 2016. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 1 Jobben blir fler i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016. Möjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta utvecklas

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 498 privata arbetsställen i Kalmar län, svarsfrekvens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016. Lättast

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016. Lena Hertzberg Ann Mannerstedt

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016. Lena Hertzberg Ann Mannerstedt Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016 Lena Hertzberg Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingens prognos Två prognoser per år, vår och höst Privata näringslivet - 460 arbetsställen Offentlig sektor

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 1 Fler jobb 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåneatt anställa personal och därmed finns det fler jobb att söka än tidigare. Yrkes- eller högskoleutbildning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 1 Fler jobb i Värmland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda ökar och

Läs mer

PROGNOS våren 2015. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län

PROGNOS våren 2015. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län PROGNOS våren 2015 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län Det senaste halvåret, hur blev det? Efterfrågeutveckling Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Hur stämmer det med förväntningarna från

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är fortsatt dämpade

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 4: 2012 Perspektiv Helsingborg ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN HELSINGBORG ÅR 2010 Arbetspendlingen till och från Helsingborg över kommungränsen, är ovanligt stor

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos, Våren 2009

Arbetsmarknadsprognos, Våren 2009 Arbetsmarknadsprognos, Våren 009 Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. Arbetsställen som intervjuas utgör ett slumpmässigt urval från SCB: s företagsregister. Urvalet är stratifierat utifrån bransch,

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö halvårsanalys 2015

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö halvårsanalys 2015 Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö halvårsanalys 2015 Januari augusti 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Kontakt: Irma.cupina@malmo.se, 040-344072 Bakgrund

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 1 Större jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Arbetskraftflöden 2013

Arbetskraftflöden 2013 FS 2015:4 2015-07-22 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2013 Under 2013 skedde 9 860 avgångar från arbetskraften i Norrköping. Samtidigt nyrekryterades 10 580 personer vilket innebar att arbetskraften

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Ungdomarnas arbetsmarknad - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Procent av arbetskraften 30 Arbetslösa 16-24 år januari 1987 - april 2013 25 20 15 10 5 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2016 1 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2016 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler jobb kommer att skapas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2016 1 Större jobbchanser Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker information om var du har störst möjligheter att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och även i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna planerar för fler anställda under 2016,

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt de framåtblickande konjunkturindikatorerna

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, februari 211 Arbetsmarknadsläget De av SCB nyligen redovisade sysselsättningssiffrorna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2015 2014-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i oktober 2014 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften

Läs mer

TABELLFÖRETECKNING. LYCKSELE I PENGAR Medelinkomst förvärvsarbete, tkr Disponibel medelinkomst för familjer, tkr

TABELLFÖRETECKNING. LYCKSELE I PENGAR Medelinkomst förvärvsarbete, tkr Disponibel medelinkomst för familjer, tkr Lycksele i siffror Lycksele i siffror TABELLFÖRETECKNING LYCKSELE I PENGAR Medelinkomst förvärvsarbete, tkr Disponibel medelinkomst för familjer, tkr VI SOM BOR I LYCKSELE Befolkningsförändring Utrikes

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Omslagsbild: Johnér bildbyrå Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 1: 2015 Perspektiv Helsingborg SYSSELSATTA I HELSINGBORG ÅR 2013 Antalet sysselsa a (arbets llfällen) uppgår ll 67 000 Flest sysselsa a finns inom Handeln (17

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-06-07 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län,

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet Nationella arbetsmarknadsutsikter Regionala arbetsmarknadsutsikter Långa

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 Fått arbete I november2014 fick 182 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år.

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. 8 Ti l l v ä x t Ti l l v ä x t antal nystartade företag 1990 2005 Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. Källa: ITPS nystartade företag efter näringsgren 2005 Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2016 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under 2016. Konjunkturen i Norrbotten har förbättrats

Läs mer

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB)

Fakta 2010. Några korta fakta (Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2010,samt SCB) Fakta 2010 FAKTA OM ESKILSTUNA KOMMUN 2010 Eskilstuna- den stolta Fristaden Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Uppsala län Innehållsförteckning Sid ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER... 3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, november månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län november 2013 8 315 (11,2 %) 3 776 kvinnor (10,8 %) 4 539 män

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2016 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2016 och en långsiktig utblick Var finns jobben? Text Catarina Annetorp Hörnsten Julia Asplund Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2016 02

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:3 Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete [Skriv text] Konsult och Service, Utredning och Statistik

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 2016 1 Blekinge.indd 1 2015-08-27 08:25:28 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Mot slutet av 2015 förbättras arbetsmarknaden

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-06-13 Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

MÅNADSSTATISTIK 2013

MÅNADSSTATISTIK 2013 MÅNADSSTATISTIK 213 AUGUSTI ARBETSLÖSHET, SYSSELSÄTTNING, PENDLING, ARBETSMARKNADSINSATSER, EKONOMISK HJÄLP 213-9-17 Version 1. Stadskontoret Avdelningen för integration och arbetsmarknad Lotta Heckley

Läs mer

Musikerna på scen kommer från Estetiska programmet Söderslättsgymnasiet Trelleborg

Musikerna på scen kommer från Estetiska programmet Söderslättsgymnasiet Trelleborg Musikerna på scen kommer från Estetiska programmet Söderslättsgymnasiet Trelleborg KICK-OFF SAMVERKAN SKOLA/ARBETSLIV Nödutgångar #ssatrelleborg 17:50 VÄLKOMNA Jytte Lindborg, förvaltningschef, m.fl. 18:15

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

Landareal: 4 085 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015

Landareal: 4 085 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 2016 Landareal: 4 085 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län Erik Huldt & Julia Asplund Analysavdelningen

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län Erik Huldt & Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2015 Erik uldt & Julia Asplund Analysavdelningen 2014-12-09 Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2014 I Stockholms

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Landareal: 53 kvkm Invånare per kvkm: 1 335. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015

Landareal: 53 kvkm Invånare per kvkm: 1 335. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 2016 Landareal: 53 kvkm Invånare per kvkm: 1 335 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Västerbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Västerbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Västerbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Text: Agneta Tjernström, 010-487 03 87 Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015 12 09 3

Läs mer

Arbetsmarknadsdag. Kristianstad 2016-05-10. Pia Gustavsson Marknadschef Skåne

Arbetsmarknadsdag. Kristianstad 2016-05-10. Pia Gustavsson Marknadschef Skåne Arbetsmarknadsdag Kristianstad 2016-05-10 Pia Gustavsson Marknadschef Skåne Arbetsmarknadsläget prognos december 2015 Uppgång inom industrin Många jobb tillkommer inom den privata tjänstesektorn, handel,

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 Victor Tanaka Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under maj påbörjade 840 1 av alla som var inskrivna

Läs mer

Hur ser det ut i Trelleborg? En befolkningsstatistisk presentation

Hur ser det ut i Trelleborg? En befolkningsstatistisk presentation Hur ser det ut i Trelleborg? En befolkningsstatistisk presentation 2017 06 26 Befolkning Under de senaste drygt 30 åren har allt fler upptäckt fördelen av att bosätta sig i Trelleborgs kommun. Med början

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 SKÅNE LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 SKÅNE LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 SKÅNE LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017 Ansvariga utredare Thomas Behrens, 010 486 11 20 Anna Hansen, 010-488 55 90 Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 Arbetslösa som fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

VÄLKOMNA TILL PRESSLUNCH

VÄLKOMNA TILL PRESSLUNCH VÄLKOMNA TILL PRESSLUNCH Matchning och kompetensförsörjning Prognos för 2015-2016 Arbetsgivarnas positiva bedömningar om efterfrågeutvecklingen fortsätter in i 2016, om än något dämpade. Jobben växer främst

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ura 2013:? Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Innehåll Sid 1.

Läs mer

Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010

Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 2011 Landareal: 271 kvkm Invånare per kvkm: 46 Folkmängd 31 december 2010 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning 46 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2002-2003 16-w år Näringsgren 2002 2003 (förvärvsarbetande 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk, skogsbruk

Läs mer

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 269 kvkm Invånare per kvkm: 48 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Hur ser det ut i Trelleborg?

Hur ser det ut i Trelleborg? Hur ser det ut i Trelleborg? En befolkningsstatistisk presentation 2018-06-20 Befolkning Under 2017 ökade befolkningen med 682 invånare till 44 595 invånare vilket var den näst högsta ökningen ett enskilt

Läs mer

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011 Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2015-2016 Västra Götalands län

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2015-2016 Västra Götalands län Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2015-2016 Västra Götalands län 2015-06-10 Jens Sandahl Sara Andersson Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 Fått arbete Under januari påbörjade 1 323 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer