SS2_6. O '-! 2_. Di~flL-~ norra västmanlands. utbi Id n ingsförbu nd. Fagersta - Norberg - Skinnskatteberg. Yrkeshögskolan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SS2_6. O '-! 2_. Di~flL-~ norra västmanlands. utbi Id n ingsförbu nd. Fagersta - Norberg - Skinnskatteberg. Yrkeshögskolan."

Transkript

1 o nyzyxwvutsrqponmlkjihgfedc L.DILt,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX SS2_6. O '-! 2_ Di~flL-~ norra västmanlands utbi Id n ingsförbu nd Fagersta - Norberg - Skinnskatteberg Yh Yrkeshögskolan Budget I~rl.lczyxw,..---, zyxwvutsrqp

2 Innehåll zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba INLEDNING 3zyxwvutsrqponm MÖJLIGHETERNAS ÄR FÖR NVU! 5 GYMNASIESKOLANzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 VUXENUTBILDNING Centrum För Flerspråkighet 14 (CFF) 15 SfI Grundläggande 16 vuxenutbildning 16 Gymnasial vuxenutbildning 16 Språkintroduktionen 16 Kommande lagförslag som kommer att ha betydelse för vår verksamhet 17 RESULTATBUDGET 18 DRIFTBUDGET 2015 med plan INVESTERINGSBUDGET 20 EKONOMI 21 UNDERLAG TILL FÖRDELNING MEDLEMSBIDRAG 23 FÖRBUNDETS LEDNING 25 2

3 INLEDNINGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Norra Västmanlands Utbildningsförbund startade som kommunalförbund 1997 av Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner. Vårt uppdrag är att erbjuda mantalsskrivna i Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner gymnasieutbildning, gymnasiesärskoleutbildningoch kommunal vuxenutbildning (Komvux) det vill säga gymnasial vuxenutbildning och grundläggande vuxenutbildning. Dessutom vuxenutbildning för personer med funktionshinder (Särvux), och svenskundervisningför invandrare (Sfi). I vårt uppdrag lnqår även att vara huvudman för kommunernas frivilliga vuxenutbildning som erbjuds på vårt Lärcentra. Där erbjuds uppdragsutbildning samt distansstudier mot universitet och högskolor. Förbundet har aktivitetsansvar för ungdomar vilket innebär att vi fortlöpande ska hålla medlemskommunerna informerade om hur ungdomar i alla tre kommunerna, som inte fullgjort sin skolplikt och som inte fyllt 20 år, är sysselsatta. Gymnasieutbildningen hos oss omfattar nio nationella program samt introduktionsprogrammet som har fem olika inriktningar. Introduktionsprogrammen är i första hand till för elever som inte är behöriga att tas in på ett nationellt program i gymnasieskolan.i introduktionsprogrammen finns numera även en inriktning för nyanlända ungdomar i gymnasie lder. Antalet elever som qår sin gymnasieutbildning genom oss ligger på ca 950 studerande, varav nåqot mindre än en tredjedel valt att qenornqå sin utbildning på andra orter. Inom vuxenutbildningen har vi fördubblat antal helårsstuderande. och det betyder fler individer som studerar då månqa väljer att läsa enstaka kurser. Av dessa är de flesta studerande inom Sfi.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3

4 r zyxwvutsrqponmlkji lo l_lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfed Hur budget är beräknad Medlemskommunerna har avsatt medlemsbidrag till våra verksamheter med kkr. En konsekvens av storleken på medlemsbidraget, i förhållande till vårt statliga och politiska uppdrag, blir att anpassa utbudet mot våra resurser. I budget beskrivs inledningsvis övergripande väsentliga delar inom förbundet. I den efterföljande berättelsen ges en beskrivning av varje skolform för sig. I den ekonomiska delen behandlas resultat-, drift- och investeringsbudget. Sist beskrivs vilka som har uppdrag som direktionsmedlemmar och revisorer under perioden, och slutligen förbundets organisationsuppbyggnad. Medlemskommunernas ekonomiska ansvar Kostnaderna för förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas av medlemskommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg och fördelningen av det ekonomiska ansvaret finns reglerat i kommunallagen och förbundsordning för förbundet. 4

5 MÖJLIGHETERNAS AR FÖR NVU!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ NVUväxer - växer mycket under Befolkningsökningen i norra länsdelen bedöms fortsätta och därmed kommer fler studerande till NVU. För de olika skolformerna gör vi följande bedömning:.:. Gymnasieskolankommer öka med ca 100 studerande, från drygt 600 under läsåret 2014/15 till drygt 700 läsåret 2015/16. Introduktionsprogrammet kommer fortsatt var stort, där språkintroduktionen kommer att växa. Vi räknar med att fler grundskoleelever väljer oss framför andra skolor för sina gymnasiestudier. Studerande som inte har nåqon eller mycket lite grundskolebakgrund, får en längre tid i gymnasiet innan de har en gymnasieexamen. :. Gymnasiesärskolansvolym kommer, vad vi kan se, vara konstant de närmaste åren med ca 20 studerande i de fyra årskurserna, De nya styrdokumenten innebär att lärarkåren måste utökas. Detta sker både med anställning av speciallärare med rätt kompetens och genom att fler erfarna lärare i vår organisation kommer f undervisazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponml pä särskolan i framtiden. :. Svenskaför invandrare (Sfi) är den verksamhet som just nu växer kraftigast. I vår budget har vi antagit en tillströmning under året på 540 studerande, vilket sannolikt innebär att SFI har ca 800 studerande vid slutet av vår mottagning, Centrum för flerspråklqhet (CFF), tar emot alla nyastuderande under maximalt 10 veckor, innan placering i ordinarie undervisningsgrupp sker. :. Grundläggandevuxenutbildning kommer under 2015 kraftigt öka, i takt med att studerande blir färdiga med Sfi. I våra analyser räknar vi med 250 studerande'vid årets slut, en ökning med ca 200 studerande under året,.:. Gymnasialvuxenutbildning kommer också växa. I vår kartläggning på CFF ser vi att flera studerande direkt kan vandra in på gymnasiala kurser samtidigt som man följer SFI. Storleken kommer anpassasunder året, beroende p tillströmningen av studerande. Sannolikt kommer vi inte kunna erbjuda denna skolform till alla, utan får arbeta med kvotgrupper 5

6 enligt skollagen. :. Särskild undervisning för vuxna fortsätter i samma omfattning som idag, men med nya styrdokument..:. De statliga satsningarna på yrkesvux och vuxlärling bedömer vi kommer att fortsätta. Vi känner inte omfattningen, d~ det sker dimensionering ett år i taget. Vi har ansökt inför 2015, men hittills intezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpo fått nåqot definitivt beslut..:. Yrkeshögskoleutbildningar kommer att sökas under NVU:s deltagande i länets kompetensplattform och samverkan inom YH Mälardalen, ger oss ett underlag att använda vid ansökningsskrivningar till nya utbildningar. Arbetsmarknadsstyrelsensgenomlysningar av arbetsmarknadens behov, som publiceras två qånqer per år, ligger som en grund för ansökningar. :. Uppdragsutbildning erbjuds fortsättningsvis i den omfattning som den efterfråqas, Inför valet var skolan i fokus och den har en tyngd i budgetförslagen som är presenterade. En minister med gymnasieskolanoch kunskapslyft utsåqs, och det skall bli spännande att se vad detta kommer att innebära framöver. I den politiska debatten förekommer nu mer gymnasieutbildning för fler, möjlighet att läsa upp betyg för personer utan gymnasieexamenjslutbetyg från gymnasiet samt mer kompetensutveckling inom ramen för vuxenutbildningen. Dessavolymer är idag inte kända och inte inräknade i budgeten för NVU fortsätter att satsa på pedagogiskait-verktyg och utveckling av ledarskapet i klassrummet. Vi utvecklar kontinuerligt stödet till elever med särskilda behov i samarbete med Specialpedagogiskaskolmyndigheten. NVU arbetar hela tiden med att söka projektmedel med målet att stärka upp våra kärnuppdrag. Detta ger oss möjlighet att förstärka och utveckla verksamheten. NVU är en del av samhällsutvecklingen både lokalt och regionalt. Vi kommer se till att vi är representerade i olika sammanhang, där samhällsutveckling, arbetsmarknad och utbildning diskuteras. Jag ser fram emot mot ett spännande 2015 med rnånqa möjligheter! Göran Wänglöf Förbundschef 6

7 GYMNASIESKOLAN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra den pedagogiska verksamheten. Vi vill kunna möta elever med olika behov och kunskaper.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihg våra elever ska f~ utveckla sin kreativitet och kunna reflektera och analysera sig själva och sin omvärld. Vi vill också främja entreprenörielit tänkande. Strategin för att nå detta är att ständigt arbeta med utveckling i våra personalgrupper. Våra lärare måste ha förutsättningar för att samtala och diskutera pedagogik samt hur de kan stötta och stärka eleverna. Detta händer under 2015 Vi vill starta upp Vård- och omsorgsprogrammet igen till hösten Programmet lades vilande för nåqra år sedan då det var få sökande. Nu kommer fokus att läggas mot sjukvård och bli ett "högskoleförberedande yrkesprogram". Det innebär att behörighetskurser kommer att läsas inom programmet så alla elever kan läsa vidare direkt efter gymnasiet till exempelvis sjuksköterska. Nya arenor för annan typ av praktikplatser, än tidigare, måste skapas. Efter avslutad gymnasieexamen kommer dessa elever att vara utbildade undersköterskor och kan d~ välja att jobba eller g~ vidare till högre utbildning. För att kunna starta behövs en grupp pä minst 10 elever. Dessa kan sam läsa med Barn- och Fritidsprogrammet i de gemensamma kurserna. Vårdlärare hoppas vi kunna lösa inom befintligt organisation i vuxenutbildningen. Förstelärare Skolan har nu 6 stycken förstelärare som har arbetat med sina uppdrag under året, Det handlar om rnånqa olika pedagogiska områden. Systematiskt kvalitetsarbete, utveckling av mattematiska metoder och det arbetsförlagda lärandet är nåqra exempel. Under våren 2015 kommer dessa lärare att arbeta tillsammans med övriga kollegor. Internationell klass För att våra elever med utländsk bakgrund snabbare ska kunna nå sin gymnasieexamen så planerar vi att genomföra en del av kurserna, på de nationella programmen, i engelska språket, M~nga av dessa elever har goda kunskaper i detta språk d~ de anländer till Sverige och vi skulle p~ detta sätt även förbereda övriga elever för högre studier. Elever i behov av stöd M~nga elever har kunskapsluckor när de börjar gymnasiet, främst i matematik. Det gör att de behöver mycket stöd för att klara första kursen på gymnasiet. (Naturligtvis får de även problem i högre kurser) Vi ser att detta även gäller svenskan och engelskan. Därför har vi under hösten anlitat timlärare som extra resurs. Detta kommer inte att räcka och vi annonserar nu efter flera matematiklärare. Planer finns också på att bedriva kvällsundervisning om våra resurser räcker till. Våra två special pedagoger har under hösten g~tt en utbildning i kartläggning som under 2015 kommer att tillämpas på elever med olika problematik. 7

8 Vi gör kontinuerligt många psykologutredningar för att dessa elever ska kunna komma vidare till BUP eller få annat stöd. Detta är en mycket stor kostnad för skolan och behovet av dessa utredningar ökar hela tiden. Mycket resurser läggs också på digitala hjälpmedel och vidareutbildningar för specialpedagogerna.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwv Industritekniska programmet Utveckling pågår hela tiden och detta läsår fokuserar vi på att avgångseleverna ska kunna klara grönt certifikat för CNC-operatörer.All undervisning i yrkeskurserna riktas mot det praktiska och teoretiska provet som kommer att genomföras i slutet av vårterminen. Anställningsbarheten kommer att höjas avsevärt och förtagen efterfrågar denna höjda kompetens. En av våra industrilärare har utbildats för att kunna vara testledare. Sedan tidigare är våra lokaler certifierade för denna verksamhet. Teknikprogrammet Detta program har utvecklats mycket under det senaste året. Vi har nu en konstruktör från ett företag inom våra samarbetspartners som undervisar i CAD mm under en period. Detta för att fördjupa kunskaperna hos eleverna samt att de ska få en inblick i vad som krävs för framtida yrkesliv. Vi är mycket tacksamma för denna lösning då det är enormt svårt att hitta behöriga tekniklärare för gymnasiet. Endast 3 stycken utexamineradesi riket under 2014 och då endast med grundskolebehörighet! Teknikeleverna kommer också under våren att inleda ett samarbete med Systemair AB (samarbetspart inom Teknikcollege) där de kontinuerligt får komma ut på företaget och moment inom kurserna kommer att läggas där. Vi planerar även att pröva viss koncentrationsläsning på detta program för att minska stress och splittring hos eleverna. Kompetensutveckling Vi har fortsatt att fokusera på "Ledarskapet i klassrummet" för vår pedagogiska personal. Vi kommer bland annat att ha en föreläsning med BosseAngelöw under våren. Likaså kommer våra förstelärare att erbjuda workshops och seminarier. Den digitala utvecklingen fortsätter och varje programlag har under hösten fått låna en IPad för att använda i det pedagogiskaarbetet. Samverkan med grundskolan Vårt uppdrag med att intensifiera samarbetet med grundskolorna fortsätter och vi har flera möten mellan lärarna. Vi erbjuder grundskolorna att nyttja våra lokaler och våra lärares kompetens som samarbetspartners. Vi har under flera år erbjudit grundskolan att läsa extra matematik hos oss i våra lokaler och få pröva på gymnasieskolansmatematik. Detta har varit mycket lyckosamt då de flesta av eleverna sedan har sökt till oss. Framtidsspaning Vi hoppas och tror att elevantalet kommer att öka på våra nationella program. Vi har sett en tendens till detta föregående år.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba 8

9 Att hålla hög kvalitet och ha goda relationer med våra elever och vårdnadshavare är viktigt för oss. tlkaså att vi kan erbjuda det eleverna efterfråqar och rusta dem för framtiden, både till arbete och högre studier.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfe TeknikCollege Utvecklingsledaren har intensifierat arbetet med att informera om detta koncept samt vilka utbildningar som inqår (industri-, el-, naturvetenskapliga och teknikprogrammet) både inom och utanför skolan. Industritekniska programmet kommer under 2015 att fortsätta utveckla verksamheten inom HTEC-konceptet. (Haas Tecnical Education Center) Industriprogrammet kommer att inrikta CNC utbildningen mot grönt certifikat. Den nya certifieringen kommer att utökas med automation under 2015, vilket vi kommer att integrera i utbildningen. påbörja Teknikcollege tillsammans med anslutna företag kommer under 2015 attzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyx utvecklingsarbete inom el- och energiprogrammet med inriktning automation. Vi ser att den nya certifieringen kommer att ge mer samarbete mellan inriktningen automation och enc på gymnasiet och yrkesinriktad vuxenutbildning. Teknikprogrammet kommer att knytas närmare till företagen i t.ex. konstruktion och gymnasiearbetet. Vi kommer även att utöka samarbetet mellan företagens ingenjörer och våra studerande då behovet är stort av att rekrytera fler ingenjörer till industrin. NVU har med företagen i regionen tecknat nya avtal om utvecklingsmedel till Teknikcollege

10 Yrkeshögskoleutbildning till CNC-tekniker med certifiering zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwv YrkeshögskolanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NVU har idag 27 studerande på våra program inom Yrkeshögskolan (YH). Vi kommer under 2015 att bedriva 2 utbildningar inom yrkeshögskolan, CNC-tekniker mot blått certifikat samt kvalificerad processoperatör. Vi kommer under 2015 ansöka om fortsättning på yrkeshögskoleutbildningar inför 2016 och Grunden för nya ansökningar ligger i det stora intresset hos företagen för att f utbildad personal på högre nivå, Yrkesinriktad vuxenutbildning NVU kommer under 2015 och 2016 fortsätta att utbilda fler grupper mot grönt certifikat. Vi ser att söktrycket för utbildningen är god samt att anställningsbarheten ökar. Man kan även se att NVU skapar en rekryteringsgrund för den högre utbildningen, blått certifikat. I nternationa lisering I ett månekulturellt samhälle ser vi det som en viktig uppgift att öka förståelsen för det som förenar och som skiljer osszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ät beträffande kultur, sedvänjor och umgängesformer i olika länder. I vår utbildningsplan anges att internationalisering ska utvecklas och i linje med detta finns planer på att åter öka kontakterna såväl med skolor inom som utom EU-omr det. Studiebesök i Europa!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML 10

11 IntroduktionsprogramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som elever utan behörighet till nationella program har. Individuell studieplan blir viktig och en förutsättning för dessa elever eftersom programmen inte har nåqon nationellt fastställd programstruktur eller examensmål. I stället har eleven en individuell studieplan som ligger till grund för utbildningen. Vi har alla fem alternativen: Preparand utbildning Programinriktat individuellt val, Individuellt alternativ _ Språkintroduktion Yrkesintroduktion Yrkesintroduktionen är nåqot som växer hos oss och på fordonsprogrammet har vi nu ca 20 elever till planerade 16 platser. Yrkesintroduktion är för de elever som inte har godkända betyg för att komma in p~ ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen utformas individuellt efter varje elev utifrån förutsättningar och behov för att nå målet, För dessa elever blir skolqånqen oftast 4 år eller längre. Det är rnånqa elever som inte har en svensk skolbakgrund som qår på dessa program samt elever som inte har tillräckliga betyg från grundskolan. Tillsammans gör vi en individuell studieplan och eleven läser hela eller delar av karaktärsämnen som ing~r i yrkesprogrammet, varvat med praktik eller arbetsplatsförlagt lärande. Eleven läser också in de grundskoleämnen som han eller hon saknar behörighet i och lär sig andra ämnen för att försöka höja motivationen. Eleven kan också läsa vissa gymnasiegemensammaämnen. Följande inriktningar finns att välja på: Fordon Hantverk och vaktmästeri Restaurang och handelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba 4. Individuellt alternativ Språkintroduktion Med anledning av de ökade behörighetskraven till nationella program är verksamheten idag stor och mer komplex än nåqonsln tidigare. Vi har startart en ny inriktning på introduktionsprogrammet under hösten Den nya enheten heter IM-Intro och är ett förberedande program. Inriktningen är för att möta och ge alla elever den rätt de har att få den skolqånq de har rätt till. Vi på NVUjobbar med en hälsofrämjande skola där vi tar hänsyn till elevens behov. Här kan vi hjälpa ungdomar som är allt från hemma sittare till de ungdomar som har speciella sociala svårlqheter. Vi har idag en specialpedagog med en specialkompetensför dessa ungdomar/elever och vi ser att behovet är stort och under våren måste vi utöka verksamheten ytterligare. 11

12 Gymnasiesärskola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Gymnasiesärskolanär en fyraårig skolform och elever kan välja mellan hotell- och restaurang, fordons- eller industriprogrammet eller studera enligt en individuell anpassadstudieplan. Vi har en mycket eftertraktad gymnasiesärskolaoch elever söker hit från andra orter. Några av särskolans styrkor är flexibel undervisning utifrån individuella förutsättningar, behov och intressen. Genom "goda förebilder" och lustfylld pedagogik, ökad användning av IPad och datorer. Våra elever får individuella utbildningsplaner med formativa skriftliga omdömen, daglig dokumentation/reflektion samt individuella scheman. Något som vi är stolta över är att alla elever uppnår målen i samtliga ämnen eller ämnesområden. Eleverna tränas i att dokumentera och reflektera över sitt lärande. Vii jobbar med att alla ska känner sig trygga och bemötas respektfullt i skolan samt att man upplever arbetsro och trivsel i en stimulerande och hälsofrämjande miljö. Vi har satsat på att lyfta kompetensen bland lärarna samtidigt har vi anställt en specialpedagog inom programmet. Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet, som vi startade hösten 2011, är ett program som förbereder eleverna för fortsatta studier främst i ekonomi och juridik men också inom andra samhällsvetenskapligaområden. Programmet innehåller även en hel del praktiska moment inom företagsekonomi som är av betydelse i en framtida arbetsmarknad för gymnasieekonomer.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Ekonomi. Inom ekonomiinriktningen ligger fokus på att starta och driva företag samt att lära sig grunderna i marknadsföring. Utbildningen syftar till att stimulera intresset för entreprenörskap och att utveckla förmågan att analysera och kritiskt bedöma företagsekonomiska problem. Juridik. Innebär studier om samhällets rättsregler och deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Regelverket är i ständig utveckling och påverkar oss alla, privat och i våra jobb. Inriktningen ger goda förutsättningar att kritiskt och självständigt arbeta med rättsliga och andra frågeställningar i samhället. Juridiken är därför ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens blir alltmer efterfrågad. Många elever väljer detta program och den första studentklassen gick ut våren 2014.zyxwvutsrqponmlkjihgfedc 12

13 Fordons- och transportprogrammetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Fordons- och transportprogrammet ger möjlighet att lära grunderna till ett yrke där servicemannaskapoch eget ansvar är viktigt. Yrkesutbildningen genomförs i moderna verkstadslokaler, av lärare med månqårlq erfarenhet inom de fordonstekniska yrkena. Efter utbildningen har eleven de kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel mekaniker för personbil, lastbil och mobila maskiner eller som yrkesförare. Den grundutbildning eleven får på vårt fordons- och transportprogram, är i huvudsak förlagd till våra moderna utbildningslokaler på NVU.Till hjälp finns ett lärarteam, med mycket goda yrkeskunskaper såväl som pedagogiska kunskaper. Genom praktik, ofta på företag i regionen, blir eleven också en del aven yrkesgemenskap, får inblick i företagande och knyter viktiga kontakter för framtiden. Vi erbjuder alla elever möjlighet till att kunna läsa extra kurser i till exempel svenska och engelska för att sedan kunna studera vidare på högskola. Satsningen att utöka till transport med tungt fordon blev lyckad och vi fickzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazy rnänqa sökande i höstas. Vi har nu 20 elever p programmet och det kommer fler hela tiden, så kallade hemvändare. Samhällsprogrammet Samhällsprogrammet p NVU har två inriktningar, beteendevetenskapligaoch samhällsvetenskapligainriktningarna. Under året har lärarna satsat på att utvecklat programmet vilket har resulterat att vi har fått rnånqa fler sökande. Programmet jobbar mycket med att nå ut i medlemskommunerna med bland annat det populära "Fair Trade fika" (Fair Trade Challenge). Andra projekt är Mänskliga rättigheter, Förintelsens minnesdag, Stockholmsresamed besök på Levande Historias utställning kring Förintelsen, Naturhistoriska och teaterbesök, Naturgeografisk exkursion (Siljan) och Introduktion till temavecka: Studieteknik. Programmet har även rnånqa nya yngre lärare med spännande ideer som har lyft programmet. 13

14 Fair Trade Challenge.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG Bygg- och anläggningsprogrammetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Gillar man att använda sina händer för att skapazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba nåqot så ska man söka byggprogrammet, en hantverksinriktad utbildning där eleven får lära sig bygga nya hus, renovera gamla hus och bygga vägar, broar och mycket annat. Under det första året får eleven prova på olika områden - arbete med trä, murning och betong samt rnålnlnq. Eleven lär sig också mätteknik och att läsa ritningar. Sedan väljer man profil inom husbyggnad och i tvåan väljer man inriktning, antingen husbyggnad eller måleri Branschnära Under andra och tredje året varvar eleven teori och praktik. Varannan vecka är eleven på ett byggföretag. Det eleven lär sig bedöms och betygssätts av läraren i samråd med handledaren på arbetsplatsen. Vi samarbetar med byggföretag, fackoch branschorganisationer för att kunna ge eleverna en tidsenlig utbildning. Efter byggprogrammet kan eleven söka till kvalificerad yrkesutbildning (KYutbildning) byggtekniker eller till Chalmers tekniska basår. De flesta av våra elever som har fått sin examen hos oss får efter avslutad utbildning arbete.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvut VUXENUTBILDNING Vuxenutbildningen har under den senare delen av 2013 samt under hela 2014 expanderat från ett elevantal på ca 300 studerande till dagens ca 650 deltagare. I nuläget finns de flesta av de studerande på SFI/CFF. Ett stort antal studerande är också på väg in i systemet inför årsskiftet En uppskattning baserad p~ antalet studerande i systemet, kö samt genomströmning gör gällande att vi kan räkna med ett elevantal p~ ca studerande i nåqon av våra verksamheter vid årssklttet 2015/2016. Eftersom inströmningen fortsätter på CFF och SFI så blir inte resurser frilagda där utan fylls på och behovet av personal, lokaler och material kvarstår och utökas bl.a. inom grundläggande vuxenutbildningen. Rättighet till undervisningen på SFI/CFF och grundläggande undervisning är reglerat av skollagen samt vuxenutbildningens förordning. Nya lagar och förordningar kommer att påverka vår verksamhet framåt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba _.; -

15 Den som har rätt att delta i utbildning enligt första stycket har rätt att delta i sådan utbildning även i en annan kommun än hemkommunen, om utbildningen tillhandehålls där. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att rätt enligt första stycket ska inträda tidigare än vad som anges där.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Lektion i svenska som andra sprak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponm Centrum För Flerspråkighet (CFF) Hösten 2013 öppnades centrum för flerspråklqhet (CFF) på NVU, det har varit en frarnqånqsfaktor med bakgrund av det inflöde som skett under senare delen av 2013 samt under hela CFFbehöver nu byggas ut ytterligare för att hålla de krav som gäller mottagandet av nyanlända. Detta gäller både vuxna och ungdomar. Redan i januari 2015 behöver verksamheten byggas ut med ca 40 platser för att i april inrymma ytterligare 40 platser, det totala antalet platser på CFFblir då 160 platser. Detta inflöde av nya studerande kräver en personalförstärkning bestående av fyra lärare i svenska som andraspråk. en studie och yrkesvägledare, en beteendevetare samtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba två rnodersrnålslärare/kartläqqare. Det behövs också lokaler för att rymma verksamheten. Vi har för detta hyrt in två plan p Von Rosensväg som skulle fungera tillsammans med nuvarande lokaler på Brinellskolan. Lokalerna behöver också utrustas med möbler och annan adekvat utrustning. Sammantaget utmynnar detta i en kostnadsökning när det gäller personal, material och lokalkostnader.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba 15

16 SfIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sfi p NVU harzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba på ett år mer än dubblerats, inflödet på Sfi kommer under näst kommande år att fortsätta i den takt som de blir klara på CFF, det vill säga vid fyra antagningar per år, Under 2015 skulle det innebära ca 500 nya studeranden till SFI. Inflödet qår fortare än utflödet och det är därför i dagsläget svårt att avgöra resursbehovet på SFI då det i sin tur är beroende av vilken utbildningsbakgrund de studerande har samt hur lagen om anläggningsboende (ABOS) följs upp. Nåqot som bör noteras är att vi i nuläget har en kortare genomströmningstid än medelvärdet i landet. Hos oss ligger genomströmningen på 60 veckor vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 68 veckor. Vi kommer att klara det första halvåret med nåqra få förstärkningar men fortsätter flödet i systemet under året kommer det att behövas fler.pedagoger och ytterligare lokaler inför hösten Det kommer att medföra ytterligare kostnadsökningar när det gäller personal, material och lokalkostnader.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Grundlägga nde vuxenutbildning Ett stort inflöde kommer att ske på grundläggande vuxenutbildning med start vårterminen Detta är en naturlig följd av inflödet av studerande under hösten 2013 på SFI. Om vi ser till den genomsnittliga genomströmningen pä SFI på 60 veckor kommer ett stort antal studerande att vilja studera på grundläggande vuxenutbildning under 2015 och Vi har också ett för riksgenomsnittet stort antal ungdomar som inte har fullgjort sina tidigare studier inom grundskolan som också kommer till vuxenutbildningen för att komplettera och få ut en grundskolebehörighet. ovanstående är reglerat i lag som beskrivits tidigare. Redan vid årssktttet 2015 kommer det att behövas en förstärkning av lärarresursen på grundläggande vuxenutbildning inom ännena svenska/svenska som andraspråk. matematik och engelska. När det gäller lokaler kommer dessa inte att räcka till om inflödet är av samma storlek som nu. Sammantaget utmynnar detta i en kostnadsökning när det gäller personal, material och lokal kostnader. Gymnasial vuxenutbildning Den gymnasiala vuxenutbildningen kommer under 2015 att öka men troligtvis inte i samma takt som övriga skolformer. Däremot kommer en utökning ske under 2016 då fler har kommitvidare i utbildningssystemet. Vilket innebär att personaiförstärkningar kommer att behövas även där. Det finns också en stor efterfråqan på gymnasial yrkesutbildning och lärlingsutbildning. I dagsläget vet vi inte vilka medel statsmakterna kommer att skjuta till när det gäller statsbidrag, detta är också nåqot som kommer att påverka valet av utbildning som de studerande gör. Om det blir färre statsbidrag kommer fler att söka för högskolebehörighet vilket innebär en utökning av studerande på komvux. Sammantaget utmynnar detta i en kostnadsökning när det gäller personal, material och lokalkostnader. Språkintroduktionen Språklntroduktionen är ett av gymnasieskolans snabbast växande program. I dagsläget studerar 70 ungdomar på programmet. på programmet finns fem klasser som är kopplade till de studerandes språkliqa förmåga samt erfarenhet av tidigare studier. Redan vid årsskiftet 2015 kommer ytterligare två klasser att behövas då vi i nuläget har 35 studerande på CFF som ska vidare i systemet med placering påzyxwvutsrqponmlkjih 16

17 språklntroduktion. Det behövs dåzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba två lärare till programmet med behörighet i svenska som andra språk,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba En framtidspaning när det gäller inflödet av ungdomar är att Migrationsverket i sina prognoser har höjt sinazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba siffror gällande ensamkommande flyktingbarn inför 2015, detta kommer naturligtvis att påverka organisationen på språklntroduktionen. Det är svårt att i dagsläget se konsekvenserna av detta då regeringen inte har tagit beslut om detta. Men sammantaget utmynnar detta i kostnadsökningar när det gäller personal, material och lokalkostnader. Kommande lagförslag som kommer att ha betydelse för vår verksamhet Den 11 september 2014 lämnade regeringen en remiss till laqrådet med flera rörändrlnqar'. Dåvarande utbildningsminister Jan Björklund skriver också i ett pressmedcelande" att skolan måste ta hänsyn till elevernas tidigare kunskaper. Samtidigt ska det ställas krav samt förväntningar på eleverna. I laqrådsrernlssen föreslår regeringen i 6 kap (s, 26) att; "Rektorn ska ansvara för att en elevs kunskaper bedöms i de fall det krävs enligt regleringen eller bedöms behövas" Vidare står det i regeringens remiss tlll laqrådet i kap 9 (s, 42); "Rektorn ska f besluta att en nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna följa och tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen delvis ska undervisas i förberedelseklass. Även en annan elev, som har varit bosatt utomlands och vars kunskaper har bedömts, ska under motsvarande förutsättningar f undervisas delvis iförberedelseklass. En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för att kunna delta i den ordinarie undervisningen i det aktuella ämnet. En elev ska inte få ges undervisning i förberedelseklass längre tid än två år", I remissen föreslås att bedömningen av elevens tidigare kunskaper ska ske inom två månader efter det att eleven påbörjat sin skolqånq. Detta gäller även placering av i eleven gällande undervisningsgrupp. Elevens språkkunskaper ska med andra ord kontinuerligt utvärderas så att placering i ordinarie undervisningsgrupp kan ske så snart eleven har tillräckliga kunskaper i det svenska språket, Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Lagändringen kommer att få konsekvenser för verksamheten d det kommer att behövas ytterligare personal när det gäller validering både på första och andraspråket. Sammantaget utmynnar detta i en kostnadsökning när det gäller personal, material och lokalkostnader. 1 Lagrådsremiss 2.regeringen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sel contentill c6/24/65/801 dc373e82.pdt Pressmeddelande 17

18 RESULTATBUDGET zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Belopp i kkr. Budget Plan Plan Verksamhetens externa intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens 2000 nettokostnader Medlemsbidrag Finansiellaintäkter zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG O O Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster O O O Resultat O O O Enligt uppgifter från NVEhar följande uppräkningsmodell använts för år Uppräkningstal i indexmodellen är zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlk 18

19 DRIFTBUDGET 2015 med plan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Budget 2015 Plan PlanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP 2017 Externa intäkter Belopp i kkr Interkommunala intäkter Statsbidrag Yrkesvux Statsbidrag vuxlärling Statsbidrag YH, blått cert Statsbidrag YH, process Fakturering SFI Lönebidrag/personaltjänster Uppdragsutbildning Företagsstöd TeB Övriga intäkter Summa intäkterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Personalkostnader Interkommunala kostnader Interkommunala kostnader, gysär Inackorderingsbidrag Lokalkostnader Skolrnåltider Skolskjutsar Undervisningskostnader Köp av tjänster Köp av tjänst YH Övriga kostnader Summa kostnader Avskrivningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Medlemsbidrag O O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb

20 INVESTERINGSBUDGET zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Med en anläggningstillgäng eller investering menas en tillgäng som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten längre än tre är och har ett samlat värde överstigande kronor. Investeringsvolymen bestäms av volymen avskrivningar dä investeringarna inte fär överstiga avskrivningarna för varje är. Investerar man för mer än vad man skriver av varje är så blir effekten kostnadsdrivande. Investerlnqsönskemål frän olika verksamhetsomräden samlas in varje är och en prioritering sker i samräd i ledningen. En fortsatt satsning hos oss under kommande är är införandet av lärplattform för möjlighet till distansundervisning. I takt med att Teknikcollege utvecklas kommer fortsatt behov av investeringar på maskinsidan att behövas. Samtliga övriga reinvesteringar och tnvesterlnqsönskernål under året frän gymnasieoch vuxenverksamheterna behandlas och prioriteras i ledningsgruppen, allt eftersom de inkommer. Bruttoinvesteringar utfall 2013, budget 2014 och 2015, plan Belopp i kkr. UtfallzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Budget Budget Plan Plan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ 20

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Förbundsdirektionen kl 10.00 12.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Norberg. Skinnskatteberg. Fagersta. Budget 2012

Norberg. Skinnskatteberg. Fagersta. Budget 2012 Norberg Skinnskatteberg Fagersta Budget 2012 med plan för 2013 och 2014 Innehåll INLEDNING... 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Gymnasieskolan... 3 Vuxenutbildningen... 9 FRAMTIDSSPANING... 12 Och sen då?...

Läs mer

Utbildning som leder Dig in i framtiden! Budget 2011

Utbildning som leder Dig in i framtiden! Budget 2011 Utbildning som leder Dig in i framtiden! Budget 2011 med INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Gymnasieskolan... 3 Vuxenutbildning... 9 VAD HÄNDER SEDAN!...12 Gymnasieutbildning

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se Enligt skollagspropositionen 2009/10:165 mats.soderberg@skl.se Introduktionsprogram i gymnasieskolan Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

2014-03-12. Brinellskolans Konferensrum A07, klockan 9.00-11.30. NVU,Brinellskolans kansli den 20 mars 2014. ...

2014-03-12. Brinellskolans Konferensrum A07, klockan 9.00-11.30. NVU,Brinellskolans kansli den 20 mars 2014. ... Sammanträdes protokoll Sidal (20) Plats och tid Brinellskolans Konferensrum A07, klockan 9.00-11.30 Beslutande Henning Bask Gustav El Rachidi Helena Werner Tomas Ulfborg Shiro Biranvand Mattias Björlestrand

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionens arbetsutskott Brinellskolan, Sal A07 Kl. 09:00 11:00 Beslutande Ersättare Shiro Biranvand Ola Wahlsten Staffan Strid Henning Bask Linnea

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Monika Fröberg, Rektor Annika Ramsell, Kompetensdirektör Karin Mannström, Förvaltningsekonom Rapportnr: Kon Dnr 2015/12 2015-04-08 1 (6) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaket 2012-06-14 Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaketets delar Inledande text (del 1) samt en sammanställning (del 2) över var man hittar

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande.

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande. Promemoria Hellstadius Utbildning & Rådgivning AB 2013-11-25 Kommunförbundet Stockholms Län Projektet Gemensam Gymnasieregion Camilla Wallström PM inför länsövergripande konferens 27/11 Denna promemoria

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval 2013

Planera Ditt Gymnasieval 2013 Planera Ditt Gymnasieval 2013 BEHÖRIGHET (krav på förkunskaper): Högskoleförberedande program Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet

Läs mer

Skollagen om entreprenad och samverkan. Koppling till Lagen om offentlig upphandling

Skollagen om entreprenad och samverkan. Koppling till Lagen om offentlig upphandling Juridiska och praktiska möjligheter till samarbete Skollagens allmänna bestämmelser Skollagen om entreprenad och samverkan Koppling till Lagen om offentlig upphandling Möjligheter till samarbete eva.sundmalm@orebro.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader

Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader 1 (8) Budgetprognos 2015 för Kalmarsunds gymnasieförbund prognos efter tre månader Budgeten år 2015 innebär att gymnasieförbundet har en kostymanpassning, pga. minskning av 16 19 åringar, som belastar

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Yrkesutbildning för bättre matchning. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Yrkesutbildning för bättre matchning Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Valfrågan i fokus Arbeta en Arbete en Arbeta en en Arbete en Arbeta en Arbete en Arbete Arbeta Arbete Arbete en Arbete

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer