EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2006) 124 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Resultat av vår politik 2005 SV SV

2 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Resultat av vår politik ETT ÅR FYLLT AV UTMANINGAR I den här sammanfattningen av hur långt kommissionen har kommit när det gäller de strategiska målen, som läggs fram för första gången 2006, redogör den för vad som har gjorts för att uppnå de femåriga strategiska målen: att främja välstånd, solidaritet och säkerhet och skapa ett starkare EU i världen 1. Under Barrosokommissionens första fullständiga år gjordes insatser på flera fronter i samarbete med EUinstitutionerna, medlemsstaterna och andra berörda parter. Det här dokumentet utgör, tillsammans med den sammanfattande rapporten om förvaltnings- och kontrollfrågor, den sista etappen i kommissionens strategiska planerings- och programplaneringscykel. De båda dokumenten utgör en helhet i vilken kommissionen rapporterar om vilka insatser den gjort för att uppfylla sina politiska åtaganden och redogör för hur den utövar sitt förvaltningsansvar. Under 2005 inträffade naturkatastrofer och terroristattacker, och en ihållande långsam ekonomisk tillväxt och hög arbetslöshet präglade situationen i flera medlemsstater. Det var också ett år av stora utmaningar för den europeiska integrationen: två av de ursprungliga medlemsstaterna som var med om att grunda unionen röstade nej i folkomröstningen om det konstitutionella fördraget, och det rådde osäkerhet kring EU:s budgetplan Avslutningen på året blev mer positiv. Vid det informella mötet i Hampton Court enades stats- och regeringscheferna om att godta kommissionens analys av hur de europeiska värderingarna ska kunna bevaras i en globaliserad värld. Man kom överens om att det är nödvändigt att vidta åtgärder på EU-nivå för ta itu med ett antal frågor av avgörande betydelse för unionens framtid: forskning och innovation, högre utbildning, energi, gränsförvaltning och immigration samt Europas demografiska framtid. I december nådde Europeiska rådet en överenskommelse om budgetplanen. Kommissionen spelade en nyckelroll i dessa förhandlingar, och fortsätter att spela en roll som neutral medlare i förhandlingarna mellan parlamentet och rådet om den slutliga utformningen av budgetplanen för de kommande sju åren. En omfattande översyn av EU:s inkomster och utgifter planeras också När det gäller nya förslag omfattades de flesta initiativ som tas upp i den här sammanfattande rapporten redan av kommissionens arbetsprogram för De insatser som har gjorts i form av strategisk planering och programplanering för att fokusera på de viktiga politiska prioriteringarna och låta dessa återspeglas i den praktiska politiken, fortsätter att ge utdelning. Nästan 90 % av de prioriterade ärendena antogs, vilket är en avsevärd förbättring jämfört med föregående år, och 1 Strategiska mål EU 2010: Ett partnerskap för Europas förnyelse Välstånd, solidaritet och säkerhet, KOM(2005) 12. SV 2 SV

3 fördelningen var välbalanserad (22, 25, 24 respektive 18 förslag antogs för varje mål) 2. Vad viktigare är, sammantagna utgör förslagen ett konkret steg på vägen mot att uppnå unionens huvudsakliga mål. Ett förslag från kommissionen utgör dock endast en början. För att förslagen skall leda till konkreta förbättringar i politiken gentemot medborgarna krävs det att ärendena drivs vidare både genom lagstiftning i rådet och Europaparlamentet och genom en brett samförstånd om vad EU kan göra och vad EU bör inrikta sina ansträngningar på. Detta samarbete är centralt för att kommissionens mål skall kunna uppnås. 2. VÄLSTÅND att göra EU:s ekonomi till en av världen mest attraktiva ekonomier för investerare, tillverkare och arbetskraft (Strategiska mål ) Lissabonstrategin Europeiska rådet tog vid sitt vårmöte ett avgörande steg framåt och gav ny stimulans åt Lissabonstrategin. Den fick en ny inriktning och koncentrerades till två huvudsakliga mål: att åstadkomma en kraftigare och mer varaktig tillväxt och skapa fler och bättre arbetstillfällen. Av central betydelse för den nya Lissabonstrategin är att insatserna görs på alla nivåer, såväl på EU-nivå som på nationell, regional och lokal nivå. Medlemsstaternas åtaganden när det gäller den nya Lissabonstrategin understöds av en överenskommelse om fleråriga integrerade riktlinjer för tillväxt och sysselsättning ( ). Genom dessa riktlinjer garanteras större enhetlighet, med en tydligare inriktning på tillväxt och sysselsättning och en tydlig färdplan för nationella reformer. På EU-nivå föreslog kommissionen dessutom gemenskapens Lissabonprogram, som innehåller specifika åtgärder på EU-nivå för att komplettera bilden med en EU-dimension och för att stödja och komplettera de nationella åtgärderna. Två tredjedelar av de förslag till åtgärder som ursprungligen planerades har redan antagits av kommissionen. Många av finansieringsåtgärderna fordrar emellertid att budgetplanen antas och genomförs. Stabilitets- och tillväxtpakten För att skapa arbetstillfällen och varaktig tillväxt krävs det sunda makroekonomiska fundamenta. På förslag av kommissionen beslutade rådet att göra ändringar i stabilitets- och tillväxtpakten. I praktiken kommer länder med låg statsskuld och hög tillväxtpotential att tillåtas ett litet budgetunderskott på halvlång sikt, medan övriga länder måste uppnå budgetbalans eller budgetöverskott. Det kommer även att bli lättare för medlemsstaterna att genomföra strukturreformer som har direkta långsiktiga kostnadsbesparande effekter och att förbättra den långsiktiga finanspolitiska hållbarheten. Reformen garanterar sålunda större samstämmighet mellan målen att uppnå finanspolitisk disciplin och att genomföra Lissabonstrategin. 2 En fullständig förteckning över de punkter i arbetsprogrammet 2005 som antogs finns i bilagan. SV 3 SV

4 Konkurrenskraft För att skapa välmående företag i Europa har kommissionen utformat en integrerad industripolitik med sektorsvisa och sektorsövergripande initiativ för de kommande åren. I denna understryks behovet av insatser inom angränsande områden, t.ex. marknadstillträde, immateriell äganderätt, utbildning och regionala fonder för strukturanpassning. De små och medelstora företagen är en viktig källa för sysselsättning och innovation, men de spelar en undanskymd roll på den inre marknaden jämfört med de stora företagen. För att hjälpa de små och medelstora företagen att bli mer konkurrenskraftiga, förbättra deras marknadstillträde och minska byråkratin antog kommissionen en övergripande politik för små och medelstora företag. Den föreslog även ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation för att förenkla möjligheterna till lämpligt stöd för de små och medelstora företag som söker tillväxtkapital, och för att öka utnyttjandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT), miljöteknik och förnybara energikällor. Kommissionen inrättade en högnivågrupp (CARS 21) som lade fram rekommendationer för hur sysselsättningen och den globala konkurrenskraften hos den europeiska bilindustrin kan ökas samtidigt som insatserna fortsätter för att förbättra säkerheten och miljöprestandan till ett överkomligt pris för konsumenterna. För att förbättra skatte- och tullklimatet för företagen lade kommissionen fram ett meddelande om skattepolitikens och tullpolitikens bidrag till Lissabonstrategin. Syftet med detta är att befria företagen inom EU från de onödiga extrakostnader som uppstår till följd av de 25 nationella systemen samt att hjälpa dem att dra full fördel av den inre marknaden. I detta sammanhang föreslog kommissionen ett pilotprojekt för hemlandsbeskattning, där de bolagsskattehinder som drabbar små och medelstora företag analyseras och ett skattesystem som skulle kunna tillämpas på deras gränsöverskridande verksamhet utarbetas. För att öka företagens konkurrenskraft genom att minska deras kostnader för att följa lagstiftningen föreslog kommissionen en moderniserad tullkodex i kombination med elektronisk kommunikation för att skapa en elektronisk och papperslös miljö för tullen i EU. Kommissionen lade även fram ett meddelande om hur tullen bör bemöta den senaste utvecklingen inom varumärkesförfalskning och pirattillverkning, där det kartläggs på vilka områden prioriterade åtgärder bör vidtas. Varumärkesförfalskningen är ett hot mot innovationen, konkurrenskraften, handeln, sysselsättningen och skatteintäkterna i EU och mot EU-medborgarnas säkerhet och hälsa. Kommissionen lanserade en handlingsplan för statligt stöd, som är ett genomgripande reformpaket i syfte att göra EU:s regelsystem för statligt stöd mer effektivt, öppet, jämlikt och ändamålsenligt. Medlemsstaterna uppmuntras att ge mer stöd till forskning och utveckling, innovation och riskkapital till små företag, och att förbättra de offentliga tjänsterna. Den inre marknaden Under 2005 antogs så gott som alla åtgärder som hade föreslagits i handlingsplanen för finansiella tjänster, och det offentliggjordes en vitbok om politiken för finansiella tjänster, där strategin för de kommande fem åren lades fram. Kommissionen vidtog åtgärder för att främja ett mer effektivt tillhandahållande av SV 4 SV

5 tjänster i hela EU, vilket kommer konsumenterna och företagen till godo. Den lade fram ett förslag om att upprätta ett gemensamt betalningsområde i syfte att göra de gränsöverskridande betalningarna lika lätta, billiga och säkra som betalningarna inom de enskilda medlemsstaterna. Detta skulle, när det väl genomförts, kunna innebära en besparing på miljarder euro om året för EU:s ekonomi. Kommissionen föreslog även ett direktiv om gränsöverskridande fusioner, som antogs av Europaparlamentet och rådet och som kommer att göra det mycket lättare för företag etablerade i olika EU-länder att samarbeta och göra omstruktureringar inom den inre marknaden. För att underlätta investeringar i andra medlemsstater föreslog kommissionen även att utöka de gränsöverskridande aktieägarnas rättigheter, varigenom investerare i hela EU kommer att kunna få relevant och lämplig information och kunna rösta utan att stöta på onödiga hinder. Ett förslag från kommissionen om fordonsbeskattning syftar till att få den inre marknaden att fungera bättre genom att de skattehinder som nu finns mot överföring av personbilar från en medlemsstat till en annan undanröjs. Därigenom främjas även en hållbar utveckling genom att skatteunderlaget för både registreringsskatt och årlig vägtrafikskatt ändras så att det införs komponenter med direkt anknytning till koldioxidutsläpp från personbilar. Det gjordes fortsatta framsteg vid behandlingen av förslaget om registrering, bedömning och godkännande av kemikalier (REACH) i Europaparlamentet och rådet. Den nya förordningen kommer att ersätta 40 befintliga rättsakter och upprätta ett enda system för alla kemiska ämnen. Den kommer dessutom att uppmuntra till ersättning av farliga kemikalier, och på så vis främja innovation eftersom nya och säkrare ämnen kommer att utvecklas. Innovation Att utveckla unionens förmåga att producera kunskap, sprida kunskapen genom utbildning och befästa den tack vare innovation är avgörande för att EU ska kunna stimulera den ekonomiska tillväxten och skapa nya arbetstillfällen. För att främja detta lade kommissionen fram meddelandet Att skapa ett europeiskt område för forskningsverksamhet med kunskap som ger tillväxt, där de politiska målen för EU:s forskningspolitik anges. En detaljerad strategi för det sjunde ramprogrammet (FP7) för forskning och teknisk utveckling ( ) lades även fram. Genom det här programmet kommer forskningen på EU-nivå att moderniseras, och innovativa nya mekanismer, såsom det europeiska forskningsrådet, kommer att införas. För att bidra till att mobilisera de investeringar som krävs för att nå målet att investera 3 % av BNP i forskning senast 2010, och för att underlätta för den privata sektorn att investera i forskning och innovation, lade kommissionen fram en integrerad handlingsplan för forskning och innovation. Den behandlar frågor såsom skatteincitament för forskning, utnyttjande av offentlig upphandling av innovativa produkter och tjänster, skapandet av en EU-arbetsmarknad för forskare samt samarbete och tekniköverföring mellan universiteten och företagen. Samtidigt fortsatte kommissionen arbetet med att genomföra och förvalta det sjätte ramprogrammet för forskning med en total budget på 19 miljarder euro för perioden Den utarbetade även en strategi för utvecklingen av nanovetenskap och nanoteknik, som kommer att förändra Europas industri i grunden, genom att sysselsättningen bevaras och på så sätt även den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Under 2005 avslutades även de utdragna förhandlingarna om SV 5 SV

6 ITER (ett internationellt storskaligt försöksprojekt för utveckling av fusionsenergi), och det beslutades att det skulle förläggas till Europa (Cadarach i Frankrike). För att främja innovation och sysselsättning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT) lade kommissionen fram en EU-strategi för informationssamhället i2010. Syftet med denna är att skapa en inre marknad för informationssamhället och medietjänster, att överbrygga det geografiska och sociala digitala gapet och garantera delaktighet, samt att öka investeringarna i IKT-forskning med 80 %. Via toppdomänen.eu kommer företagen och medborgarna få nytt utrymme på Internet, samtidigt som EU:s identitet stärks på Internetområdet. Nästan anmälningar togs emot inom tre timmar efter den officiella lanseringen. Kommissionen föreslog dessutom ett direktiv om audiovisuellt innehåll ( Television utan gränser ) vars syfte är att skapa lika villkor för alla företag som tillhandahåller TV-liknande tjänster, till exempel via traditionell TV, Internet eller mobiltelefon. Genom direktivet skulle även reklamreglerna harmoniseras, vilket skulle ge ökad flexibilitet vid finansieringen av audiovisuellt innehåll. Livslångt lärande En utbildad arbetskraft och arbetsmarknader som främjar nya arbetstillfällen är nödvändiga förutsättningar för att klara av förändringar. Enligt den gemensamma rapporten från rådet och kommissionen om de framsteg som gjorts i genomförandet av programmet Utbildning 2010 går reformerna av de nationella systemen i rätt riktning, men medlemsstaterna behöver påskynda dessa reformer. Europaparlamentet och rådet fastställde huvudinriktningarna för de tre viktigaste EU-programmen för utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdom för perioden Under 2005 beviljades studenter Erasmusstipendium för att studera utomlands, och personer fullgjorde en praktik inom Leonardo da Vinci-programmet. Under året mottog totalt personer stöd för att delta i utbyten genom programmen för utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdom. För att stödja arbetskraftsrörligheten lade kommissionen fram flera förslag till lagstiftning om samordning av systemen för social trygghet, till exempel ett direktiv avsett att förbättra överförbarheten av tilläggspensioner. Kommissionens förslag om att förenkla den komplicerade lagstiftningen om erkännande av kvalifikationer antogs. Detta kommer att garantera ett snabbt och enkelt system för erkännande av medborgares kvalifikationer från en medlemsstat i övriga medlemsstater. I en handlingsplan om laglig migration föreslogs åtgärder för att ta itu med den mycket viktiga frågan hur mottagningen av ekonomiska invandrare ska utformas i praktiken. Energi och transport Kommissionen inledde en undersökning av hur gas- och elmarknaderna fungerar. I dag är elpriserna i EU lägre än för tio år sedan tack vare avregleringar. Det krävs emellertid ytterligare åtgärder för att skapa konkurrenskraftiga och integrerade energimarknader, något som är mycket viktigt för att främja konkurrenskraften hos den europeiska industrin. Transportsektorns bidrag till teknisk innovation och ekonomisk tillväxt har ökat tack vare nya stora europeiska industriprojekt. Ett exempel är ERTMS (European rail traffic management system, det europeiska ledningssystemet för järnvägstrafik), som kommer att göra järnvägstransporter mer konkurrenskraftiga samtidigt som en faktisk driftskompatibilitet mellan de nationella SV 6 SV

7 systemen bibehålls. Ett annat exempel är forskningsprogrammet om flygledningstjänster, som är den tekniska delen av programmet gemensamt europeiskt luftrum (SESAR), genom vilket ett modernt system för flygledning kommer att upprättas. SESAR kommer att sänka kostnaderna för flygtransportföretagen och kan skapa upp till arbetstillfällen i Europa. Galileo, EU:s globala satellitnavigeringssystem, blev verklighet i och med den framgångsrika uppskjutningen av den första experimentsatelliten i december. Programmet kan skapa över mycket kvalificerade arbetstillfällen i Europa. Europaparlamentet och rådet antog nya europeiska sociala regler på vägtransportområdet, som kommer att öka trafiksäkerheten och ge arbetstagarna inom den sektorn lika sociala rättigheter. 3. SOLIDARITET uppfylla dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att uppfylla sina behov (Strategiska mål ) Social solidaritet Kommissionen såg över den sociala agendan för att modernisera EU:s sociala modell i enlighet med Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning. Den har två prioriteringar: sysselsättning och kampen mot fattigdom samtidigt som lika möjligheter främjas. Den omfattar till exempel behovet av att uppdatera arbetslagstiftningen så att den omfattar nya former av anställning (t.ex. korttidskontrakt) och tar hänsyn till inverkan av den åldrande befolkningen. Som en konkret uppföljning antogs bland annat en grönbok om demografiska förändringar, ett meddelande om omstrukturering av företag och sysselsättning med förslag på sätt att föregripa och handskas med förändringar för att skapa fler arbetstillfällen, en ramstrategi för jämställdhet och upprättandet av ett europeiskt jämställdhetsinstitut. Europeiska rådets beslut att koppla Europeiska ungdomspakten till tillväxt- och sysselsättningsstrategin innebar i detta sammanhang att det skapades nytt utrymme för politiska strategier för att främja ungdomssysselsättning och ungdomars sociala integrering. Kommissionen omsatte detta i praktiken genom att i sitt meddelande om Europeiska unionens ungdomspolitik lägga fram konkreta förslag till hur pakten skulle kunna genomföras. Kommissionen lade fram förslag till regelverk för sin sammanhållningspolitik efter 2006 och en tillhörande genomförandeförordning. Med hjälp av denna kommer sammanhållningspolitiken att inriktas direkt på målet att öka tillväxten och sysselsättningen. Den är tillräckligt flexibel för att varje medlemsstat eller region skall kunna fastställa en passande policy-mix utifrån sina specifika ekonomiska, sociala, miljömässiga, institutionella och kulturella förhållanden. Kommissionen utformade även i nära samarbete med medlemsstaterna de nationella strategiska referensramarna och de nationella och regionala programmen, samtidigt som sammanhållningsmålen enligt de nuvarande programmen fortsatte att främjas genom regionalpolitiskt stöd på närmare 20 miljarder euro. Kommissionen lade fram ett förslag till förordning enligt vilket Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet får ett utvidgat uppdrag genom att det omvandlas till Europeiska unionens byrå för SV 7 SV

8 grundläggande rättigheter. Byrån kommer att vara ett oberoende kunskapscentrum som fungerar i nära samarbete med Europarådet. Det kommer att ge EUinstitutionerna och medlemsstaterna råd om hur de bäst förbereder och genomför den EU-lagstiftning som rör de grundläggande rättigheterna. Ett exempel på insatser av kommissionen för att bekämpa diskriminering är ett lagstiftningsinitiativ som syftar till att garantera icke-diskriminering av flygpassagerare med nedsatt rörelseförmåga. För att främja språkinlärning och mångspråkighet, slutligen, antog kommissionen ett meddelande om mångspråkighet i EU. Språkkunskaper framställs som en önskvärd färdighet i livet för alla medborgare, och det betonades hur viktiga språkkunskaper är för arbetskraftens rörlighet och för EU:s konkurrenskraft. Kommissionen strävar efter att investera mer i språkrelaterad forskning och göra sin egen information tillgänglig på fler språk. Den uppmanar dessutom medlemsstaterna att främja språkundervisning, språkinlärning och språkanvändning. Hållbar förvaltning och användning av resurser samt miljöskydd Kommissionen gjorde en översyn av EU:s strategi för hållbar utveckling som antogs I denna bekräftar kommissionen på nytt sitt åtagande om hållbar utveckling. Strategin innehåller en kartläggning av ett antal nyckelområden där verksamheten behöver intensifieras, såsom klimatförändring, effektivare energiutnyttjande och resursutnyttjande. Den innehåller också förslag på särskilda initiativ för att snabbt få fart på utvecklingen. Lovande framsteg gjordes på området för klimatförändring under 2005, både i fråga om genomförande och effektivitet. Utsläppen av växthusgaser i EU-25 ligger 5,5 % under 1990 års nivåer. Alla nationella fördelningsplaner för CO 2 -utsläppsrätter godkändes, vilket ledde till att EU:s system för handel med utsläppsrätter blev helt driftsklart. Det föreslogs även initiativ för att minska utsläppen från personbilar ( Euro 5 ) och inom flygsektorn. Kommissionen spelade en nyckelroll när det gällde att säkra överenskommelsen vid FN:s klimatförändringskonferens i Montreal i december om att inleda samtal under 2006 om ett framtida internationellt samarbete om klimatförändring när de nuvarande målen enligt Kyotoprotokollet löper ut Kommissionen föreslog dessutom fyra temainriktade strategier för miljön för luftförorening, havsmiljön, naturresurser samt förebyggande och återvinning av avfall. Dessa kommer var och en att bidra till en mer hållbar användning och förvaltning av resurserna i syfte att bibehålla den framtida kapaciteten hos våra ekonomier samtidigt som det skapas positiva effekter för ekosystemen och människors hälsa. På energiområdet inriktades insatserna på att motverka klimatförändring och trygga försörjningen av hållbar energi. I en grönbok om energieffektivitet föreslog kommissionen kostnadseffektiva åtgärder för att minska energikonsumtionen med 20 % senast 2020 genom ett förändrat konsumentbeteende och användning av energieffektiv teknik. Därigenom skulle EU kunna spara uppskattningsvis 60 miljarder euro om året. Kommissionen antog även en gemensam handlingsplan för biomassa, vars huvudsakliga mål är fördubbla användningen av biomassa i EU senast 2010 och bereda vägen för ännu större ökningar fram till SV 8 SV

9 På jordbruksområdet antogs kommissionsförslaget om en genomgripande reform av sockersektorn. Genom reformen kommer garantipriset för vitsocker att minskas med 36 % över en fyraårsperiod. Detta förväntas främja sektorns konkurrenskraft, återställa marknadsbalansen och bidra till att EU uppfyller sina internationella åtaganden gentemot andra sockerproducerande länder. Dessutom genomfördes för första gången 2005 det frikopplade samlade gårdsstödet, som innebär att den direkta kopplingen mellan produktion och stöd i den gemensamma jordbrukspolitiken avskaffas. Från och med 2006 kommer ungefär 90 % av stödet till jordbrukarna att frikopplas från produktionen. Samtidigt kommer nya miljökrav att införas. En annan politisk framgång var antagandet av förordningen om landsbygdsutveckling efter att en överenskommelse nåtts med Europaparlamentet och rådet. Genom den nya förordningen ges medlemsstaterna större utrymme att utnyttja landsbygdsutvecklingsfonderna för att stimulera tillväxt och nya arbetstillfällen och genomföra ekologiska skyddsprogram på landsbygden. Rådet antog dessutom ett förslag till ett samlat regelverk för finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Detta kommer att förenkla finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken avsevärt, stärka och modernisera förvaltningen och kontrollen samt öka budgetdisciplinen. På området för bevarande av resurser och förvaltning av fiske lade kommissionen fram förslag på långsiktiga återhämtningsplaner för olika arter. Vid sidan av detta kommer åtgärder i Östersjön att bereda vägen för en flerårig åtgärdsplan för att återuppbygga torskbeståndet i området. Rådet kom även överens om inrätta Gemenskapens kontrollorgan för fiske, som kommer att främja ett gemensamt förfarande för övervakning och inspektion av fisket inom unionen. Kommissionen inrättade dessutom en arbetsgrupp för havspolitik med uppdrag att skapa en allmän ram för en hållbar utveckling hos den marina verksamheten på EU-nivå. 4. SÄKERHET OCH FRIHET EU-medborgarnas personliga säkerhet när de konfronteras med kriminalitet och terrorism och medborgarnas möjlighet att leva säkert i sin vardag (Strategiska mål ) Rättsliga och inrikes frågor Rådets och kommissionens antagande av en gemensam handlingsplan för genomförande av Haagprogrammet var en händelse som kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av politiken på områdena frihet, säkerhet och rättvisa i EU Terroristattackerna i London den 7 juli bekräftade behovet av snabba och omfattande åtgärder på EU-nivå. Syftet med förslaget till ett rambeslut om utbyte av uppgifter i överensstämmelse med principen om tillgänglighet är att göra det betydligt lättare för brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till information. Detta förslag hör ihop med det förslag till ett rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete, som kommer att bidra till respekten för de mänskliga rättigheterna. Målet med narkotikahandlingsplanen är att minska förekomsten av olaglig narkotikaanvändning och de hälsoskador och sociala problem som orsakas av illegal narkotika. Den innehåller förslag på särskilda åtgärder och bör tjäna som vägledning SV 9 SV

10 för de berörda parterna när de fastställer prioriteringarna på det här området. I strategin för bekämpande av organiserad brottslighet föreslås att de nationella organen och EU-organen utvecklar gemensamma metoder och att det upprättas ett system för brottsstatistik inom EU, vilket skall ligga till grund för en vidare strategiutveckling på det här området. Kommissionen såg även över programmet om ömsesidigt erkännande av domar i brottmål. Kommissionen föreslår lagstiftningsåtgärder för att harmonisera straffprocesslagstiftningen, med inriktning på skyddet av individens rättigheter, och konkreta åtgärder för att stödja juridisk utbildning och stödja skapande av nätverk mellan rättstillämpare. De tragiska händelserna till följd av det kraftigt ökade migrationstrycket vid EU:s gränser, såsom vid Ceuta och Melilla, understryker vikten av snabba åtgärder på det här området. EU:s behov av tydliga principer för återsändande av olagliga invandrare tillgodosågs genom ett förslag till direktiv om upprättande av gemensamma normer för förfaranden för återsändande och ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning eller utvisning. Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna invigdes också. På det civilrättsliga området inriktades insatserna på att undanröja hindren för ömsesidigt erkännande av domar och tillgång till domstolsprövning, och på att underlätta tillvaron för medborgarna i ett utvidgat och integrerat EU. Under 2005 lades särskild vikt vid familjerätt. Det faktum att allt fler par separerar, kombinerat med den ökande rörligheten i EU, leder till ett ökat antal gränsöverskridande underhållstvister. Kommissionen föreslog en förordning om underhållsskyldighet, som omfattar tillhandahållande av stöd, hjälp med konfliktlösning och tillsyn av att separerade par som bor i olika medlemsstater uppfyller sina underhållsskyldigheter. Hälsa och säkerhet Kommissionen lade fram ett meddelande med syfte att stärka gemenskapens räddningstjänstmekanism. Kommissionen säkerställer att mekanismen finns tillgänglig dygnet runt genom dess övervaknings- och informationscentrum, som stödjer och underlättar mobiliseringen av livsnödvändiga räddningstjänstsresurser i medlemsstaterna i händelse av en krissituation. Under 2005 mobiliserades resurser vid 14 krissituationer, bland annat översvämningar i Centraleuropa, skogsbränder i Portugal och orkaner i USA. Kommissionen antog en strategi och ett nytt program för hälsa och konsumentskydd. Det kommer att bidra till att skydda medborgarna från risker och hot som ligger utanför deras kontroll och som inte effektivt kan åtgärdas av de enskilda medlemsstaterna. Programmet kommer att bidra till att förbättra Europas övervakning och system för tidig varning mot infektionssjukdomar, öka samarbetet mellan medlemsstaterna för att förhindra att farliga produkter förs in på den inre marknaden samt informera EU-medborgarna om deras rättigheter enligt konsumentlagstiftningen och deras rättigheter på hälsovårdsområdet i hela EU. Konsumentskyddet främjades dessutom genom antagandet av flera lagförslag om livsmedelssäkerhet, bland annat en förordning om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i livsmedel och en förordning om mikrobiologiska kriterier för livsmedel. SV 10 SV

11 Hotet om en influensapandemi fick stor politisk uppmärksamhet. Kommissionen spelade tillsammans med medlemsstaterna en ledande roll i förberedelserna för att rädda liv och garantera så små störningar i ekonomin som möjligt i händelse av en pandemi. Den lade fram ett lagförslag som innehåller krav på att medlemsstaterna skall stärka övervaknings- och bekämpningsåtgärderna mot aviär influensa samt tillhandahålla tydliga regler för vaccinering av fåglar. Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar blev helt driftsklart. Centrumets verksamhet rör främst epidemiologisk övervakning och tidig varning och reaktion. Sedan förordningen om flygpassagerarnas rättigheter trätt i kraft får medborgarna ökad kompensation och förbättrat stöd om de nekas ombordstigning eller om deras flyg är försenade eller ställs in. Kommissionen lade också fram initiativ om offentliggörande av svarta listor över flygbolag och information till passagerare om flygplans identitet, vilka senare befästes och antogs efter sommarens flygplansolyckor. Ett paket om sjösäkerhet lades fram, bland annat med förslag till bestämmelser för att förhindra olyckor och öka rederiernas ansvar. 5. EU SOM PARTNER I VÄRLDEN unionen måste nå större politisk samstämmighet i sina relationer med omvärlden (Strategiska mål ) Utvidgningen och den europeiska grannskapspolitiken I och med undertecknandet av anslutningsfördragen med Bulgarien och Rumänien fullbordades den femte rundan av förhandlingar om EU-utvidgning. De båda länderna beräknas bli medlemmar i EU den 1 januari 2007, under förutsättning att de uppfyller sina åtaganden om kompletterande åtgärder. EU beredde vägen för framtida utvidgningar genom att inleda anslutningsförhandlingar med Kroatien och Turkiet. Det gjordes även framsteg i stabiliserings- och associeringsprocessen på västra Balkan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien beviljades status som kandidatland. EU stärkte också sina förbindelser med resten av västra Balkan. Under 2005 påbörjade kommissionen genomförandet av sju handlingsplaner rörande Europeiska grannskapspolitiken och inledde samråd med fem andra länder i syfte att slutligt utforma planerna. Med hjälp av Europeiska grannskapspolitiken strävar EU efter att främja goda styrelseformer och ekonomisk och social utveckling i de länder som gränsar till unionen, och samtidigt förbättra de miljömässiga förhållandena. Den europeiska grannskapspolitiken bidrar till att skapa ett område med ökande välstånd, stabilitet och säkerhet vid EU:s gränser, samtidigt som den erbjuder partnerländerna tätare politiska band och partiell ekonomisk integration med EU. I Mellanöstern engagerade sig EU aktivt i återuppbyggnaden av den palestinska ekonomin, och det strategiska partnerskapet med den palestinska myndigheten inriktades på en långsiktig lösning med två stater. SV 11 SV

12 Den vidare världen Förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen (WTO) om utvecklingsrundan från Doha utgjorde högsta prioritet för EU:s handelspolitik under Förhandlingarna blev relativt långdragna, och EU bekräftade därför sitt engagemang för de multilaterala förhandlingarna genom att lägga fram ambitiösa erbjudanden inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong i december Tyvärr har EU:s insatser att få till stånd en konstruktiv runda hittills inte motsvarats av insatser från de andra framträdande parterna. Konferensen blev relativt framgångsrik tack vare att EU förband sig att slopa exportstödet till jordbruket senast 2013 och verkade för att skapa en överenskommelse om ett importpaket inom ramen för rundans utvecklingsdel. På området för bilaterala förbindelser gjordes framsteg med att främja den politiska dialogen och fördjupa förbindelserna med flera nyckelpartner runt om i världen. Exempelvis skedde avsevärda förbättringar i förbindelserna mellan EU och USA. Kommissionen spelade en central roll vid förhandlingarna om det ekonomiska initiativet, som antogs vid toppmötet mellan EU och USA. Under 2005 var kommissionen en av de fem största givarna av offentligt utvecklingsbistånd i världen. Kommissionen påskyndade sina utbetalningar av stöd, som uppgick till totalt 6,2 miljarder euro under året (en ökning med 10 % jämfört med det föregående året). En ny förklaring om utvecklingspolitiken Europeiskt samförstånd om utveckling antogs av rådet och Europaparlamentet på förslag av kommissionen. För första gången på femtio år fastställdes på EU-nivå de gemensamma värderingarna, principerna, målen och medlen för att utrota fattigdom och uppnå millenieutvecklingsmålen. Förklaringen förpliktar dels medlemsstaterna, inte endast som medlemmar i rådet, utan även som bilaterala givare, dels Europeiska gemenskapen. Under förberedelserna inför FN-toppmötet om uppföljning av millenniedeklarationen i september gjorde EU, på förslag av kommissionen, nya åtaganden att påskynda arbetet med att uppnå millenieutvecklingsmålen. EU har satt upp nya ambitiösa delmål för det offentliga utvecklingsbiståndet fram till 2010, i syfte att uppnå FN-målet på 0,7 % senast Detta skulle senast 2010 generera ytterligare 20 miljarder euro om året i det offentliga utvecklingsbiståndet från EU, utöver det nuvarande årliga bidraget på 43 miljarder euro. Ökningen av stödet förenas med åtaganden att öka effektiviteten, utforska innovativa stödkällor och göra ytterligare skuldavskrivningar, tillsammans med ett löfte om att 50 % av ökningarna av det officiella biståndet skall gå till Afrika. På förslag av kommissionen antog rådet EU:s strategi för Afrika. Dess huvudsakliga mål är att stödja Afrikas insatser att uppnå millenieutvecklingsmålen och att stödja hållbar utveckling, säkerhet och goda styrelseformer genom ökad dialog, kombinerat med ökat och effektivare EU-stöd. Översynen av Cotonouavtalet stärker ytterligare den politiska dimensionen av förbindelserna mellan EU och länderna i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet, däribland dialogen om mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstaten. Kommissionen finansierade olika program för humanitärt bistånd, bland annat för offren för tsunamin i Sydostasien (123 miljoner euro) och jordbävningen i Indien och Pakistan (knappt 50 miljoner euro), ur en budget på totalt 650 miljoner euro för humanitärt bistånd och krisinsatser. Det humanitära biståndet kompletterades med åtgärder för att stödja en återanpassning och för att börja återupprätta hållbara utkomstmöjligheter (170 miljoner euro för länder som drabbats av tsunamin och SV 12 SV

13 50 miljoner euro för jordbävningen i södra Asien). Kommissionens insatser byggde på meddelandet om förstärkning av EU:s katastrof- och krishantering i tredjeländer, som antogs Kommissionen fortsatte även att ge stöd till de glömda och komplicerade krissituationerna. Stödet inriktades främst på Afrika särskilt Darfur i Sudan (45 miljoner euro plus 14 miljoner euro till sudanesiska flyktingar i Tchad), Demokratiska republiken Kongo (38 miljoner euro) och Västafrika (29 miljoner euro). Exempel på andra omfattande humanitära program är programmen i Mellanöstern (36,6 miljoner euro) och Nordkaukasien kopplat till krisen i Tjetjenien (26 miljoner euro), där kommissionen är den största enskilda givaren av humanitärt bistånd var även ett mycket aktivt år när det gällde EU:s valövervakning och valstöd med 12 uppdrag omfattande över observatörer. Det gavs även stöd till politiska processer i Asien och Mellanöstern för att bidra till säkerheten i hela världen. I Irak gjordes insatser för att förbättra de irakiska medborgarnas dagliga liv och stärka styresformerna och de politiska processerna. Insatserna inriktades på grundläggande behov, såsom utbildning, sjukvård, vattenförsörjning och inkomstskapande verksamhet, samt på hjälp med anordnande av val och folkomröstningen om Iraks nya konstitution. I Afghanistan fortsatte kommissionen att ge stöd till återuppbyggnaden och den institutionella uppbyggnaden, däribland stöd i syfte att upprätthålla lag och ordning och främja hälsa, landsbygdsutveckling och reform av den offentliga förvaltningen. Stöd gavs även i samband med parlamentsvalen som genomfördes framgångsrikt i september. I Aceh (Indonesien) gav kommissionen stöd till återuppbyggnaden efter tsunamin, gav aktivt bistånd till medlingsverksamheten som ledde fram till undertecknandet av fredsavtalet samt tillhandahöll stöd för att skapa långsiktig fred. 6. EN MODERN OCH EFFEKTIV FÖRVALTNING FÖR BÄTTRE LAGSTIFTNING I DET UTVIDGADE EU De ovan beskrivna initiativen belyser kommissionens roll som initiativtagare till gemenskapslagstiftning och dess befogenhet att inleda och leda strategiska debatter på EU-nivå som en förberedelse inför kommande EU-insatser. De utgör emellertid ingen uttömmande förteckning över kommissionens verksamhet under Kommissionen fortsatte att fullgöra sina uppgifter genom åtgärder på ett stort antal områden. I sin egenskap av fördragens väktare verkade den för ett snabbt införlivande, en korrekt tillämpning och en strikt efterlevnad av EU-lagstiftningen i medlemsstaterna. Kommissionen har även det verkställande ansvaret för förvaltningen av den gemensamma politiken. Under 2005 ägnade den en stor del av sina resurser åt att övervaka att medlemsstaterna löpande genomförde de politiska besluten. Den vidtog omfattande kompletterande åtgärder inom ramen för denna huvudverksamhet, särskilt gällande efterlevnaden av EU-lagstiftningen och en effektiv förvaltning av gemenskapsprogrammen, bland annat strukturfonderna, den gemensamma jordbrukspolitiken och forskningsprogrammen kännetecknades av att 3 I enlighet med fördragen lade kommissionen den 14 februari 2006 fram den allmänna rapporten om Europeiska unionens verksamhet (2005), SEK(2005) 1200, SV 13 SV

14 reformprojektet fullbordades, vars syfte var att skapa en ännu effektivare och mer ansvarig förvaltning. I samband med detta genomförde kommissionen en omfattande reform av redovisningssystemet genom att övergå till periodiserad redovisning, vilket ger ökad överblick över gemenskapens tillgångar och skulder under året. Den lanserade initiativet för större öppenhet för att allmänheten skall få insyn i hur pengarna används och hur besluten fattas. Kommissionen antog ett meddelande om en färdplan för en integrerad ram för intern kontroll. Avsikten med denna var att bereda vägen för uttalanden utan reservation från Europeiska revisionsrätten om den ekonomiska förvaltningen av EU:s budget, genom konkreta åtgärder på kommissions- och medlemsstatsnivå. Kommissionen förenklade reglerna för offentlig upphandling och bidrag genom att ändra budgetförordningens tillämpningsbestämmelser. Den antog även en reviderad strategisk ram för e- kommissionen, och förnyade därigenom sitt åtagande att på ett optimalt sätt använda sig av informations- och kommunikationsteknik för att blir mer effektiv och öka insynen. Kommissionen fortsatte, slutligen, arbetet med anpassningen till följd av 2004 års utvidgning av EU, genom att anställa personal från de nya medlemsstaterna, ombesörja översättning och tolkning från och till ytterligare nio språk och samla in viktiga statistiska uppgifter från de nya medlemsstaterna. Bättre lagstiftning måste utgöra grundstenen för beslutsfattandet på alla nivåer inom EU. Kommissionen gjorde betydande framsteg på vägen mot att uppnå målen om bättre lagstiftning. Den upprättade en uppdaterad och enhetlig ram för att studera befintlig lagstiftning, förslag till lagstiftning och ny lagstiftning. Ramen består huvudsakligen av de reviderade riktlinjerna för konsekvensanalyser; en granskning av aktuella lagförslag som visade att 68 förslag borde dras tillbaka; ett meddelande om en gemensam EU-metod för att bedöma administrativa kostnader till följd av lagstiftning samt en strategi för förenkling av lagstiftningen, bland annat ett treårigt rullande arbetsprogram. 7. SLUTSATSER 2005 var ett mycket viktigt år som kommer att ha avgörande inverkan på återstoden av Barrosokommissionens mandatperiod. Trots betydande utmaningar gav kommissionen prov på ledarskap och engagemang i genomförandet av sina strategiska mål. EU har tagit ett konkret steg framåt och har lagt grunden för ett partnerskap för förnyelse för att få Europa på rätt spår igen. Antagandet av den nya Lissabonstrategin och framstegen i arbetet med den nya budgetplanen utgjorde två viktiga hörnstenar i kommissionens arbete för en framgångsrik EU-politik under det kommande decenniet. Kommissionen är fast besluten att även i fortsättningen föra ett nära samarbete med EU-institutionerna, medlemsstaterna, de berörda parterna på alla nivåer av samhället och med sina internationella partner. En effektiv kommunikation om EU-frågor och en genuin dialog med medborgarna är avgörande för att återvinna medborgarnas förtroende och stöd för EU-projektet. Under 2005 inledde kommissionen en genomgripande reform av sin kommunikationsverksamhet. Den antog en intern handlingsplan för att förbättra kommunikationen om EU, som sammanfaller med kommissionens plan D för demokrati, dialog och debatt. Men framför allt kommer kommissionen, och EU i stort, att bedömas utifrån sin förmåga att inrikta sig på de väsentliga frågorna och åstadkomma reella resultat. De strategiska målen utgör SV 14 SV

15 ramen för kommissionens verksamhet även under de kommande åren, och verksamheten under 2006 har redan fastställts i 2006 års arbetsprogram Att tillvarata hela EU:s potential 4. Det grundläggande arbetet gjordes under Under 2006 kommer ytterligare tonvikt att läggas vid att insatserna leder till något konkret ett Europa som ger resultat. 4 KOM(2005) 531. SV 15 SV

16 Annex Items adopted in 2005 from the Commission Legislative and Work Programme 2005 by strategic objective Prosperity Title on Better Regulation and Competitiveness Reference no Competitiveness and Innovation Framework Programme COM(2005) 121; SEC(2005) 433; 2005/0050(COD) Adoption date Type of proposal or act COM(2005) 97; SEC(2005) Non-legislative action / Commission Legislative Proposal / Decision on the new generation of tax and customs programmes Seventh Framework Programmes for Research ( ) COM(2005) 111; SEC(2005) Non-legislative action / Commission COM(2005) ; SEC(2005) ; 2005/0043(COD); 2005/0044(CNS) Legislative Proposal / Decision Proposal for a modification of the Regulation on the Stability and Growth Pact COM(2005) ; 2005/0064(SYN); 2005/0061(CNS) Legislative Proposal Green Paper on Financial Services Integration: Horizon COM(2005) Non-legislative action / Green Paper i2010 COM(2005) 229; SEC(2005) Non-legislative action / Commission State aid action plan COM(2005) 107; SEC(2005) Non-legislative action / Other Proposal for a Council Directive on taxation of passenger cars in the EU COM(2005) 621; SEC(2005) 809; 2005/0130(CNS) Legislative Proposal / Directive Green Paper on obstacles to integration of mortgage credit market More Research and Innovation: Investing for Growth and Employment Cross-border management of copyright in the online music sector on progress in creating internal market for electricity and gas COM(2005) Non-legislative action / Green Paper COM(2005) 488; SEC(2005) Non-legislative action / Commission C(2005) 3764; SEC(2005) Non-legislative action / Recommendation COM(2005) 568; SEC(2005) Non-legislative action / Commission SV 16 SV

17 Proposal for a Regulation on advanced therapies COM(2005) 567; SEC(2005) 1444; 2005/0227(COD) Legislative Proposal / Regulation Proposal on the management structure of the industrial SESAME project (common enterprise) for the technical realisation of Single Sky COM(2005) 602; SEC(2005) 1532; 2005/0235(CNS) Legislative Proposal / Directive Modification Customs Code: simplification of procedures - Ecustoms Legal Framework for Payments COM(2005) 603; SEC(2005) 1535; 2005/0245(COD) COM(2005) 608; SEC(2005) Legislative Proposal / Regulation Legislative Proposal / Directive on the results of the consultation launched on Defence Procurement COM(2005) 626; SEC(2005) Non-legislative action / Commission Maritime proposal COM(2005) 651; SEC(2005) Legislative Proposal / Regulation Green paper on claims for damages under EC Competition law Modification of Medical Devices Directives COM(2005) 681; SEC(2005) 1742; 2005/0263(COD) COM(2005) 672; SEC(2005) Non-legislative action / Green Paper Legislative Proposal / Directive Home State Taxation pilot scheme for SMEs COM(2005) 702; SEC(2005) Non-legislative action / Commission SV 17 SV

18 Solidarity Title Reference no Adoption date Type of proposal or act on post 2012 Climate Change Strategies COM(2005) 35; SEC(2005) Non-legislative action / Commission Social Agenda COM(2005) 33; SEC(2005) Non-legislative action / Commission Green Paper on management of the demographic trends in the European Union COM(2005) Non-legislative action / Green Paper on restructuring and employment COM(2005) Non-legislative action / Commission Proposal for a COD Regulation establishing the EU Solidarity Fund COM(2005) 108; SEC(2005) 447; 2005/0033(COD) Legislative Proposal / Regulation Proposal for a Council Regulation establishing Community financial measures for the implementation of the Common Fisheries Policy and in the area of the Law of the Sea COM(2005) 117; SEC(2005) 426; 2005/0045(CNS) Disaster Preparedness and Response Instrument COM(2005) 113; SEC(2005) 439; 2005/0052(CNS) Legislative Proposal / Regulation Legislative Proposal / Regulation Programme for active citizenship COM(2005) 116; SEC(2005) 442; 2005/0041(COD) Legislative Proposal / Decision European Year of Mobility for Workers (2006) Non-legislative action / Other on youth policy COM(2005) 206; SEC(2005) Non-legislative action / Commission on non discrimination and equal chances for all - a framework strategy and a proposal for a decision on the European year for equal chances for all (2007) Sugar Reform Common Market Organisation (CMO) Regulation + Single Payment Regulation COM(2005) ; SEC(2005) ; 2005/0107(COD) COM(2005) 263; SEC(2005) ; 2005/ (CNS) Legislative Proposal / Decision Legislative Proposal / Regulation Green Paper on a European Energy Efficiency Initiative COM(2005) Non-legislative action / Green Paper SV 18 SV

19 EU Rural Development Strategy COM(2005) 304; SEC(2005) 914; 2005/0129(CNS) Legislative Proposal / Decision on eaccessibility COM(2005) 425; SEC(2005) Non-legislative action / Commission Thematic Strategy on Air Pollution COM(2005) ; SEC(2005) ; 2005/0183(COD) Legislative Proposal / Directive on reducing the climate change impact of aviation Intercultural dialogue 2008 COM(2005) 467; SEC(2005) 1202; 2005/0203(COD) COM(2005) 459; SEC(2005) Non-legislative action / Commission Legislative Proposal / Decision Thematic strategy for the protection of the Marine Environment COM(2005) ; SEC(2005) 1290; 2005/0211(COD) Legislative Proposal / Directive on sustainable energy COM(2005) 627; SEC(2005) Non-legislative action / Commission on an Action plan for Biomass COM(2005) 328; SEC(2005) Non-legislative action / Commission New Directive on Audio-visual Content COM(2005) 646; SEC(2005) ; 2005/0260(COD) Legislative Proposal / Directive Proposal for a Regulation on motor vehicles emissions (EURO 5) COM(2005) 683; SEC(2005) 1745; 2005/0282(COD) Legislative Proposal / Regulation Thematic Strategy on Resources COM(2005) 670; SEC(2005) Non-legislative action / Commission Thematic Strategy on the Prevention and Recycling of Waste COM(2005) ; SEC(2005) ; 2005/0281(COD) Legislative Proposal / Directive SV 19 SV

20 Security and freedom Title Reference no Adoption date Type of proposal or act EU Drugs Action Plan COM(2005) 45; SEC(2005) Non-legislative action / Commission Green Paper on successions and wills COM(2005) 65; SEC(2005) Non-legislative action / Green Paper Green Paper on applicable law to divorces COM(2005) 82; SEC(2005) Non-legislative action / Green Paper Health and Consumer Policy Programme COM(2005) 115; SEC(2005) 425; 2005/0042(COD) Legislative Proposal / Decision Framework programme on fundamental rights and Justice COM(2005) 122; SEC(2005) 434; 2005/0037(COD); 2005/0038(CNS); 2005/0039(CNS); 2005/0040(COD) Legislative Proposal / Framework decision (JHA) Framework programme on security and safeguard of freedom COM(2005) 124; SEC(2005) 436; 2005/0034(CNS); 2005/0035(CNS) Legislative Proposal Framework programme on solidarity and management of migration COM(2005) 123; SEC(2005) 435; 2005/0046(COD); 2005/0047(COD); 2005/0048(CNS); 2005/0049(COD) Legislative Proposal Directive on control of avian influenza COM(2005) 171; SEC(2005) 549; 2005/0062(CNS); 2005/0063(CNS) Legislative Proposal / Directive Action Plan on the Hague Programme COM(2005) Non-legislative action / Other Protection of chicken kept for the production of meat COM(2005) 221; SEC(2005) 801; 2005/0099(CNS) Legislative Proposal / Directive SV 20 SV

10667/16 SON/gw 1 DGG 2B

10667/16 SON/gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 27 juni 2016 (OR. en) 10667/16 LÄGESRAPPORT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434 AGRISTR 36 PECHE 243 CADREFIN 38 Föreg.

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

11050/11 lym/al/chs 1 DG H

11050/11 lym/al/chs 1 DG H EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 juni 20 (8.6) (OR. en) 050/ JAI 396 COSI 46 ENFOPOL 84 CRIMORG 8 ENFOCUSTOM 52 PESC 78 RELEX 603 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr: 0088/2/

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

BILAGOR. EUROPEISKA RÅDET i GÖTEBORG ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER. den 15 och 16 juni 2001 BILAGOR. Bulletin SV - PE 305.

BILAGOR. EUROPEISKA RÅDET i GÖTEBORG ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER. den 15 och 16 juni 2001 BILAGOR. Bulletin SV - PE 305. 29 EUROPEISKA RÅDET i GÖTEBORG ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER den 15 och 16 juni 2001 31 Bilaga I Uttalande om förebyggande av spridning av ballistiska missiler... s. 33 Bilaga II Uttalande om f.d. jugoslaviska

Läs mer

10997/19 em/mhe 1 RELEX.1.B

10997/19 em/mhe 1 RELEX.1.B Bryssel den 8 juli 2019 (OR. en) 10997/19 LÄGESRAPPORT från: av den: 8 juli 2019 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 9233/19 Ärende: DEVGEN 142 SUSTDEV 103 ACP 88 RELEX 683 Främjandet

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

BILAGA. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 24.10.2017 COM(2017) 650 final ANNEX 4 BILAGA till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

BILAGA. till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) /

BILAGA. till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.10.2016 C(2016) 6265 final ANNEX 2 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / om den gemensamma övervaknings- och utvärderingsram som föreskrivs i Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 15.5.2012 B7- /2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B7- /2012 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen om sysselsättningsaspekter

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 21 november 2018 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 21 november 2018 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 21 november 2018 (OR. en) 14221/18 COMPET 765 IND 339 MI 826 NOT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 13837/18 COMPET 731

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A8-0048/21. Ändringsförslag. Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A8-0048/21. Ändringsförslag. Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen 8.3.2018 A8-0048/21 21 Skäl Da (nytt) Da. I enlighet med artikel 8 i EUFfördraget ska EU främja jämställdhet mellan kvinnor och män och säkerställa jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet som en

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling B8-1365/2016 9.12.2016 FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET i enlighet med artikel 134.1 i arbetsordningen om EU:s prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

Europeiska sysselsättningsstrategin Arbeta för att stärka sysselsättningen i Europa

Europeiska sysselsättningsstrategin Arbeta för att stärka sysselsättningen i Europa Europeiska sysselsättningsstrategin Arbeta för att stärka sysselsättningen i Europa Ett socialt Europa Europeiska kommissionen Vad är den europeiska sysselsättningsstrategin? Alla behöver ett jobb. Vi

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

7495/17 ehe/np 1 DGG 1A

7495/17 ehe/np 1 DGG 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 21 mars 2017 (OR. en) 7495/17 LÄGESRAPPORT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna ECOFIN 223 ENV 276 CLIMA 67 FIN 205 Europeiska revisionsrättens

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 27.10.2009 KOM(2009)600 slutlig C7-0256/09 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om revidering av den fleråriga budgetramen (2007

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT från: Coreper till: Rådet Föreg. dok. nr: 16642/09 TELECOM 254 AUDIO 55 MI 449 COMPET

Läs mer

6014/16 ck/gw 1 DGG 2B

6014/16 ck/gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 12 februari 2016 (OR. en) 6014/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 12 februari 2016 till: Ärende: Delegations FIN 86 FSTR 7 FC 4 REGIO 7 MAP 8 Europeiska

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 13.3.2018 SWD(2018) 69 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

15375/16 ck/ab 1 DRI

15375/16 ck/ab 1 DRI Europeiska unionens råd Bryssel den 9 december 2016 (OR. en) 15375/16 NOT från: till: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Ständiga representanternas kommitté (Coreper II) Rådet Föreg. dok. nr: 15145/16

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 14 december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (14 december 2017)

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.10.2017 C(2017) 7136 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 27.10.2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 vad gäller tillägg av Etiopien

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen 26.3.2012 B7-0188/6 6 Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar Serbiens framsteg i reformprocessen och uppmanar rådet att bevilja Serbien status som kandidatland vid nästa toppmöte i mars 2012 eftersom de

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A8-0055/30. Ändringsförslag. Louis Aliot för ENF-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A8-0055/30. Ändringsförslag. Louis Aliot för ENF-gruppen 7.6.2017 A8-0055/30 30 Skäl B B. Reformer och anslutningsförberedelser hämmas av politisk polarisering, djup ömsesidig misstro och brist på genuin dialog mellan parterna. Inom vissa viktiga områden kan

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 2011/0437(COD) 4.7.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

8461/17 ck/ss 1 DGG 2B

8461/17 ck/ss 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 25 april 2017 (OR. en) 8461/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 25 april 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 7875/17 + ADD 1 Komm. dok. nr:

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COM(2018) 398 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.3.2018 COM(2018) 167 final 2018/0079 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för kommissionen att på unionens vägnar godkänna den globala pakten för säker,

Läs mer

PUBLIC 15693/17 1 DG C LIMITE SV. Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15693/17 LIMITE PV/CONS 76 RELEX 1114

PUBLIC 15693/17 1 DG C LIMITE SV. Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15693/17 LIMITE PV/CONS 76 RELEX 1114 Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15693/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 76 RELEX 1114 UTKAST TILL PROTOKOLL Ärende: 3587:e mötet i Europeiska unionens råd (utrikes frågor)

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

BILAGA. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 1 BILAGA till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

12950/17 hg/sk 1 DG B 2B

12950/17 hg/sk 1 DG B 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 9 oktober 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 9 oktober 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 12473/17 Ärende:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.3.2016 COM(2016) 171 final 2016/0089 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska

Läs mer

12255/17 lym/cjs/np 1 DGB 1B

12255/17 lym/cjs/np 1 DGB 1B Europeiska unionens råd Bryssel den 25 september 2017 (OR. en) 12255/17 AGRI 481 DEVGEN 199 ENV 752 ONU 115 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Särskilda jordbrukskommittén/rådet Genomförandet

Läs mer

BILAGA. till. om konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal: unionens samordnade strategi

BILAGA. till. om konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal: unionens samordnade strategi EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.4.2019 COM(2019) 195 final ANNEX 5 BILAGA till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA

Läs mer

Grönbok: Den europeiska arbetskraften inom vården

Grönbok: Den europeiska arbetskraften inom vården Socialutskottets utlåtande 2008/09:SoU18 Grönbok: Den europeiska arbetskraften inom vården Sammanfattning I utlåtandet behandlas Europeiska kommissionens grönbok Den europeiska arbetskraften inom vården,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.10.2007 KOM(2007) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism SV SV MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A8-0389/2. Ändringsförslag. Dominique Bilde för ENF-gruppen. Milan Zver Genomförandet av Erasmus+ 2015/2327(INI)

SV Förenade i mångfalden SV A8-0389/2. Ändringsförslag. Dominique Bilde för ENF-gruppen. Milan Zver Genomförandet av Erasmus+ 2015/2327(INI) 25.1.2017 A8-0389/2 2 Beaktandeled 18 med beaktande av förklaringen om att främja medborgarskap och de gemensamma värdena frihet, tolerans och icke-diskriminering genom utbildning (Parisförklaringen),

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2017 C(2017) 1951 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 24.3.2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

BILAGA. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 25.10.2016 COM(2016) 710 final ANNEX 4 BILAGA till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

8361/17 sa/ss 1 DG B 2B

8361/17 sa/ss 1 DG B 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 25 april 2017 (OR. en) 8361/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 25 april 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 7783/17 + ADD 1 Ärende: FIN 266

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén.

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2014 (OR. en) 13845/14 ECOFIN 874 STATIS 111 UEM 348 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Coreper II och rådet Utkast till rådets slutsatser

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 10.6.2013 2012/0334(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE

EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE Europeiskt territoriellt samarbete är det instrument inom sammanhållningspolitiken som används för att på ett gränsöverskridande sätt lösa problem och gemensamt utveckla

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar

Lagstiftningsöverläggningar Kommenterad dagordning Rådet 2016-11-04 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 15 november 2016 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (Ev.)

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 15.7.2014 B8-0051/2014 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om ungdomssysselsättning

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 maj 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 maj 2017 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 10 maj 2017 (OR. en) 8964/17 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om samarbets- och kontrollmekanismen som antogs av rådet (allmänna frågor) den 7 mars 2017.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om samarbets- och kontrollmekanismen som antogs av rådet (allmänna frågor) den 7 mars 2017. Europeiska unionens råd Bryssel den 7 mars 2017 (OR. en) 7048/17 COVEME 4 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 7 mars 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 6548/17 COVEME 3 Komm. dok.

Läs mer

14182/16 SA/ab,gw 1 DGG 1A

14182/16 SA/ab,gw 1 DGG 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14182/16 LÄGESRAPPORT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna ECOFIN 1017 BUDGET 37 SAN 379 SOC 678 Den gemensamma rapporten

Läs mer

11346/16 ehe/np 1 DG E 1A

11346/16 ehe/np 1 DG E 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 18 juli 2016 (OR. en) 11346/16 LÄGESRAPPORT från: av den: 18 juli 2016 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna ENV 506 FIN 484 MAR 201 AGRI 422 FSTR 47 FC 38

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS BESLUT

Rekommendation till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2018 COM(2018) 240 final Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar för att ingå

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 15.6.2011 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0051/2011) Ärende: Motiverat yttrande från nationalförsamlingen i Republiken Bulgarien över förslaget till

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTEN SAMT REGIONKOMMITTEN

BILAGA. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTEN SAMT REGIONKOMMITTEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 BILAGA till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTEN SAMT REGIONKOMMITTEN

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTEN SAMT REGIONKOMMITTEN

BILAGA. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTEN SAMT REGIONKOMMITTEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 1 BILAGA till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTEN SAMT REGIONKOMMITTEN

Läs mer

15571/17 anb/ss 1 DG C 1

15571/17 anb/ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 11 december 2017 (OR. en) 15571/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14446/17 Ärende: DEVGEN

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen EUROPAPARLAMENTET 2009 Sammanträdeshandling 2014 C7-0452/2011 2010/0802(COD)DHGJ 01/12/2011 Rådets ståndpunkt vid första behandlingen Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 3.10.2016 om den gemensamma övervaknings- och utvärderingsram som föreskrivs i Europaparlamentets

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 Kulturdepartementet 2016-08-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 442 Förslag till rådets beslut om inrättande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 27.3.2015 2014/0256(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottet för

Läs mer

För delegationerna bifogas den reviderade versionen av slutsatserna från Europeiska rådet den oktober 2010.

För delegationerna bifogas den reviderade versionen av slutsatserna från Europeiska rådet den oktober 2010. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 30 november 2010 (2.12) (OR. en) EUCO 25/1/10 REV 1 CO EUR 18 CONCL 4 FÖLJENOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET DEN 28-29

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.3.2019 COM(2019) 98 final 2019/0048 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Indiska oceanens tonfiskkommission

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

BILAGA. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 24.10.2017 COM(2017) 650 final ANNEX 1 BILAGA till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

ANNEX. to the PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION

ANNEX. to the PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION EUROPEAN COMMISSION Brussels, 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 2 ANNEX to the PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the Stabilisation

Läs mer

Ett nytt partnerskap för sammanhållning

Ett nytt partnerskap för sammanhållning Ett nytt partnerskap för sammanhållning konvergens konkurrenskraft samarbete Tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning Europeiska kommissionen Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar

Lagstiftningsöverläggningar Kommenterad dagordning Rådet 2016-03-07 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 15 mars 2016 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (Ev.)

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG

ÄNDRINGSFÖRSLAG EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 9.12.2014 2014/0000(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 162-181 Förslag till betänkande Ildikó Gáll-Pelcz (PE541.454v01-00) Styrning av

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2015

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2015 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.9.2011 KOM(2011) 537 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Utvärdering

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOT från: Rådets generalsekretariat till: Rådet Ärende: Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 -

Läs mer