Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013"

Transkript

1 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 CAN Rapport 142 Håkan Leifman & Björn Trolldal

2 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1 200) Denna rapport är en revidering av den version som publicerades på CAN:s webbplats den 12 juni Layout inlaga: Britta Grönlund, CAN Layout omslag: Jimmie Hjärtström, CAN Foto: Johner Bildbyrå AB Tryck: EO Graf ska, 2014 ISSN: ISBN: (tryck) URN:NBN:se:can (pdf)

3 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 142 Stockholm 2014

4

5 Förord Huvudsyftet med Monitorundersökningen är att få en samlad bild av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Genom att beräkna de oregistrerade delarna av denna konsumtion med hjälp av frågeundersökningar, och summera resultaten från dessa med uppgifter om den registrerade försäljningen i landet erhålls en bild av den totala konsumtionen på nationell nivå. Monitorundersökningen har pågått sedan juni Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) övertog denna undersökning år 2013 och i samband med detta genomfördes vissa förändringar i den metodik som används. För att göra de beräkningar som gäller 2013 och framåt jämförbara med tidigare år har CAN genomfört en revidering av tidigare publicerade uppgifter, som publicerades i CAN-rapport 140 (Leifman & Trolldal, 2014). I den här rapporten redovisas uppgifter om den totala alkoholkonsumtionen i landet, uppdelat på dess olika delmängder, för hela perioden med betoning på utvecklingen under senare år. Stockholm i juni 2014 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Håkan Leifman Direktör

6

7 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning Inledning Material och metod... 9 Monitormätningarnas utgångspunkter för beräkning av anskaffad alkohol... 9 Mätprocedur och urvalsmetod Registrerad försäljning av alkoholdrycker Oregistrerade delmängder alkohol Konsumtion bland svenskar på resor utomlands samt icke-svenskars köp i Sverige Uppräkning av de självrapporterade oregistrerade delmängderna alkohol Resultat Diskussion Referenser Bilaga

8 Sammanfattning Huvudsyftet med Monitorundersökningen är att på nationell nivå summera den registrerade delen av alkoholkonsumtionen med den oregistrerade delen för att få en bild av den totala alkoholkonsumtionen i landet. Den registrerade delen utgörs av alkohol som säljs inom landet, på Systembolaget, restauranger och i livsmedelsbutiker. Den oregistrerade delen består av alkohol som förs in i landet i samband med resor, hemtillverkning, köp av smugglad alkohol och köp via internet. Den oregistrerade delen kartläggs med hjälp av en löpande frågeundersökning som omfattar ca personer per år. Monitormätningarna, som avser perioden , sker på anskaffningsplanet (köp, införsel och hemtillverkning) och inte på konsumtionsplanet. Över en längre tidsperiod är dock konsumtionen i stort sett densamma som anskaffningen på nationell nivå. I rapporten anges konsumtionen (eller anskaffningen) normalt i ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Nedan summeras centrala resultat från analyserna. Utvecklingen Under periodens första år steg alkoholkonsumtionen kraftigt från 8,82 liter 2001 till 10,56 liter ren alkohol 2004 (+20 %). Därefter sjönk konsumtionen med ca 10 % från 2005 till 2009 för att under de därpå efterföljande två åren ligga kvar på ungefär samma nivå (ca 9,5 liter). Under 2012 skattades konsumtionen till 9,1 liter vilket avviker både jämfört med tidigare år och med Det är för tidigt att avgöra om ökningen av totalkonsumtionen 2013 är början på en ny trend eller om det endast är en tillfällig uppgång. Under 2013 uppgick konsumtionen till 9,9 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Det är ca 4 % mer än under perioden och 8 % mer än under Ökad alkoholkonsumtion under 2013 Efter nästan tio år med sjunkande alkoholkonsumtion i Sverige ökade således konsumtionen under 2013 till ungefär samma nivå som Konsumtionen ökade för alla större dryckeskategorier: spritdrycker, starköl och vin. Konsumtionen var dock lägre under 2013 jämfört med toppåret Mellan åren 2004 och 2013 har konsumtionen minskat med 6 %. Både den oregistrerade och registrerade alkoholkonsumtionen ökade 2013 Den registrerade andelen av den totala alkoholkonsumtionen uppgick under 2013 till 75 % och den oregistrerade andelen till 25 % av konsumtionen. Den största uppgången skedde i den oregistrerade delen av konsumtionen. Under 2013 ökade den med 34 % jämfört med 2012 och med 16 % jämfört med Resandeinförseln ökade med 27 % jämfört med 2012 och med 14 % jämfört med 2011, men från en lägre nivå än resandeinförseln. Smugglingen ökade med 30 % jämfört med 2012 och med 22 % jämfört med Internethandeln ökade också mellan åren 2012 och 2013, från 0,5 % till 1,7 % av den totala konsumtionen. 6

9 Den registrerade delen av konsumtionen ökade med 2 % jämfört med 2012 men var oförändrad jämfört med Systembolaget är den största källan till den alkohol som konsumeras Systembolaget var den största källan till den alkohol som konsumerades Dess andel uppgick avrundat till 59 % följt av resandeinförseln med 16 %, försäljning på restauranger med 10 % och smugglad alkohol med 6 %. Även livsmedelsbutiker (folköl) stod för 6 % av den totala konsumtionen följt av hemtillverkning och internethandel med knappt 2 % (1,7 % vardera). Vin är den vanligaste alkoholdrycken Beräknat i ren alkohol stod vin för ca 40 % av svenskarnas alkoholkonsumtion under 2013, följt av starköl med ca 29 %, sprit med ca 23 %, folköl med 6 % och cider (inklusive blanddrycker och alkoläsk) med ca 2 %. 7

10 1. Inledning Huvudsyftet med Monitorundersökningen är att på nationell nivå summera den registrerade delen av alkoholkonsumtionen med den oregistrerade delen för att få en bild av den totala alkoholkonsumtionen i landet. Den registrerade delen utgörs av alkohol som säljs inom landet, på Systembolaget, restauranger och i livsmedelsbutiker (folköl). Denna del kallas för registrerad eftersom försäljningen via dessa kanaler finns statistikförd hos framförallt Systembolaget och Folkhälsomyndigheten. Den oregistrerade delen består av alkohol som förs in i landet i samband med resor, hemtillverkning, köp av smugglad alkohol och köp via internet. I Monitorundersökningen kartläggs anskaffningen av oregistrerad alkohol med hjälp av en löpande frågeundersökning som omfattar cirka personer per år. Dessa uppgifter kombineras med uppgifter om den registrerade försäljningen i landet. I den här rapporten redovisas uppgifter för hela den period som Monitorundersökningen har pågått, det vill säga , men med betoning på utvecklingen under senare år. Vid halvårsskiftet 2013 genomfördes ett antal förändringar i den metodik som använts för att beräkna den oregistrerade delen av alkoholanskaffningen. För första halvåret 2013 används alltså den gamla metodiken och för andra halvåret används den nya. För att kunna jämföra uppgifter som har tagits fram med den nya metodiken med uppgifter för perioden har de statistiska beräkningarna för den perioden reviderats i enlighet med de förändringar som genomförts från och med halvårsskiftet Dessa reviderade uppgifter publicerades i CAN-rapport 140 (Leifman & Trolldal, 2014). I nästkommande kapitel ges en beskrivning av Monitormätningarna såväl avseende genomförandet av undersökningen som den metodik och de beräkningar som används för att skatta de olika delmängderna oregistrerad alkohol med en betoning på den metodik som använts från halvårsskiftet För en fördjupad beskrivning hänvisas till den tidigare nämnda CAN-rapporten (Leifman & Trolldal, 2014). I kapitel 3 redovisas resultaten för hela den studerade perioden Rapporten avslutas med en diskussion mot bakgrund av de presenterade resultaten. 8

11 2. Material och metod Monitormätningarnas utgångspunkter för beräkning av anskaffad alkohol I Monitorundersökningen kompletteras således uppgifterna om den registrerade alkoholförsäljningen med uppgifter om den oregistrerade anskaffningen. I undersökningen beräknas den oregistrerade delen av alkoholanskaffningen med hjälp av frågeundersökningar som pågår kontinuerligt. För att minska effekterna av olika faktorer som kan snedvrida svaren i frågeundersökningarna, utgår undersökningen från fyra huvudprinciper. Dessa principer är: 1. Undvikande av mått på konsumtionsplanet. En av anledningarna till att frågor om konsumtion av alkoholdrycker undviks är att respondenterna kan ha svårigheter med att avgöra ursprunget till de drycker de konsumerar. Mätningarna avser således anskaffning och inte konsumtion av alkohol men siffrorna över anskaffning används som indikator på konsumtionen av alkohol eftersom det som anskaffas förr eller senare konsumeras. Över en längre tidsperiod är således konsumtionen i stort sett densamma som anskaffningen på nationell nivå. Det bör dock nämnas att även direkta frågor om konsumtion av olika alkoholdrycker ställs (oberoende av anskaffningskälla). På så sätt kan man studera både utvecklingen av anskaffning av alkohol liksom av rapporterad konsumtion av alkohol. (Denna rapport har dock fokus på anskaffning av alkohol). 2. Kort observationstid. För att i möjligaste mån undvika glömskeeffekter och teleskopering är det viktigt med så kort observationstid som möjligt. I Monitormätningarna avser därför frågorna de senaste 30 dagarna. 3. Mätning på aggregerad nivå. Eftersom frågorna i mätningarna i den här delen avser anskaffning av alkoholdrycker så följer att resultaten avser utvecklingen av konsumtionen på aggregerad, nationell nivå, och således inte på individnivå. 4. Uppräkning av självrapporterade uppgifter. De oregistrerade mängderna alkohol som fångas in av mätningarna är av olika skäl lägre än de faktiska nivåerna. I syfte att korrigera för detta görs vissa uppräkningar av de beräknade delmängderna. Dessa uppräkningar baseras på frågor om hur mycket alkohol respondenterna har köpt på Systembolaget. Dessa uppgifter jämförs med den faktiska försäljningen på Systembolaget och skillnaden mellan respondenternas uppgivna köp och Systembolagets faktiska försäljning används för att beräkna en kvot per alkoholdryck, en uppräkningsfaktor per alkoholdryck. Denna faktor ligger till grund för uppräkning av de angivna mängderna resandeinförd alkohol, köp av smugglad alkohol, köp via internet samt hemtillverkning av vin och öl. I uppräkningen tas också hänsyn till att de olika oregistrerade delmängderna i varierande utsträckning är koncentrerade till dem som dricker allra mest alkohol (problemdrickare), tillika en grupp som är överrepresenterad i bortfallet (se avsnittet Uppräkning av de självrapporterade oregistrerade delmängderna alkohol senare i detta kapitel). 9

12 Mätprocedur och urvalsmetod I samband med att CAN övertog Monitorundersökningen 2013 genomfördes vissa ändringar i urvalsförfarandet, i enkätfrågorna och i intervjuarstaben. Det är fortfarande Ipsos (tidigare Synovate och TEMO) som genomför frågeundersökningarna, men en ny intervjuarstab används sedan halvårsskiftet Numera används telefonintervjuföretaget Norstat i Karlstad. Intervjuerna sker med hjälp av CATI (Computer Aided Telephone Interviews). Urvalet är nu individbaserat istället för hushållsbaserat och både fasta telefonnummer och mobilnummer används. De fasta telefonnumren används i första hand. Urvalet sker ur PAR-konsument, som är en databas med samtliga, för undersökningar, tillgängliga telefonabonnenter med fasta eller mobila abonnemang. Först genomförs ett större slumpmässigt urval ur själva PAR-registret. Därefter genomförs veckovisa urval ur detta huvudurval. Varje veckourval bearbetas under en fyraveckorsperiod, vilket också innebär att sökperioden för att nå en individ har utökats från två till fyra veckor. Antalet uppringningsförsök uppgår till maximalt 30 under en fyraveckorsperiod, men i praktiken görs ungefär 20 försök hos dem som inte nås under perioden. Antalet uppringningsförsök är störst under den första veckan för att successivt minska under de kommande veckorna. Ett nytt veckourval tillkommer varje vecka. Intervjuprocessen pågår alltså kontinuerligt och intervjuer genomförs under alla veckodagar. Totalt genomförs ungefär 350 intervjuer per vecka, vilket motsvarar per år. Den genomsnittliga intervjutiden uppgår till ungefär 7 minuter, vilket är en kraftig minskning jämfört med tidigare. Åldersintervallet för intervjupersonerna i urvalet har ändrats från år till år. Antalet frågor som ställs under intervjuerna har minskats relativt kraftigt. Syftet med detta har varit att förkorta och förenkla själva intervjuförfarandet för att på det sättet minska bortfallet. Huvudsyftet med Monitorundersökningen har betonats, det vill säga att få en bild av den totala anskaffningen och konsumtionen av alkohol. Andra typer av frågor har därför tagits bort. Bland de frågor som har tagits bort hör även alla frågor om införsel under den näst senaste resan. Numera ställs således bara frågor om eventuell resandeinförsel under den senaste resan. (Denna förändring har dock inte inneburit några större förändringar vad gäller den beräknade resandeinförseln.) Numera används samma frågebatteri för beräkning av volymer oavsett vilken oregistrerad delmängd som frågorna rör. Dessa frågor används även när det gäller köp av alkohol på Systembolaget för att öka jämförbarheten. De frågor som rör konsumtionen av hembränd sprit har förenklats. Numera används samma skala för denna typ av dryck som för konsumtionen av sprit i allmänhet och av vin, och så vidare. (Den skala som används kallas för Kvantitet och frekvensskala, se slutet av detta kapitel.) Tidigare användes frågor om konsumtion av sprit i allmänhet och av hembränd sprit dag för dag under de senaste fyra dagarna. Undersökningens bortfall och viktning Alla uppgifter som avser anskaffning av alkohol, som inte sålts genom de i Sverige registrerade försäljningskanalerna, är beräknade med hjälp av resultaten från den ovan beskrivna frågeundersökningen. Bortfallet i frågeundersökningarna har ökat successivt under perioden, vilket har varit en generell utveckling vid den här typen av undersökningar. Under studiens första år, fram till 2004, uppgick bortfallet till ungefär 40 procent. Därefter steg 10

13 det till 50 procent under åren för att uppgå till 60 procent under slutet av den studerade perioden. Framförallt har andelen unga vuxna minskat, samtidigt som de äldres representativitet har varit mer intakt. De äldre har till och med blivit överrepresenterade i förhållande till deras andel av befolkningen. Viktning av respondenternas svar i datamaterialet är ett sätt att korrigera för en sådan skevhet i representativitet; i detta fall genom att svaren från yngre räknas upp med en vikt överstigande 1,0, detta eftersom de är underrepresenterade bland dem som deltagit i undersökningen, samtidigt som de äldre får en vikt som är lägre än 1,0 eftersom de är överrepresenterade. De som deltar i undersökningen viktas med hänsyn till variablerna: kön, ålder och region (H-region). H-regioner mäter invånartäthet i kommunerna, från storstad till glesbygd. Vid skapandet av denna viktvariabel används en så kallad viktmatris, där ålder är indelad i fem kategorier, variabeln H-region i tre kategorier och kön i två kategorier. Det är dock viktigt att poängtera att antalet intervjuade personer alltid har uppgått till ungefär varje månad. Det som definieras som bortfall i undersökningen är gruppen av personer som av olika skäl inte gått att nå för intervju eller velat ingå i undersökningen. Denna grupp har dock ersatts av andra respondenter som intervjuats. Registrerad försäljning av alkoholdrycker Den i Sverige registrerade försäljningen av alkoholdrycker består av försäljning på Systembolaget, av folköl i livsmedelsbutiker och av servering på restauranger. Uppgifterna om försäljningen av alkohol på Systembolaget erhålls direkt från Systembolaget. Försäljning på restauranger baseras på partihandlarnas redovisade uppgifter som publiceras av Folkhälsomyndigheten. Det förekommer dock ett visst bortfall i partihandlarnas redovisning till Folkhälsomyndigheten, vilket innebär att de redovisade uppgifterna om restaurangförsäljningen kan vara behäftade med en viss underskattning. Hur stor denna felkälla kan vara är emellertid oklart. Försäljningen av folköl beräknas av företaget Delfi som redovisar uppgifter om försäljning från de företag som ingår i deras undersökningar, vilket är den övervägande majoriteten. För övriga företag görs en uppskattning. Detta innebär att det även för den uppgivna folkölsförsäljningen kan finnas en viss felmarginal. Dryckeskategorin cider och blanddrycker särredovisas inte i restaurangstatistiken, utan dessa drycker redovisas i respektive huvudkategori, det vill säga som sprit, vin eller starköl. Detta får till följd att uppgifterna om total anskaffning av cider inte ger en fullständig bild av konsumtionen av dessa drycker i landet. Vad gäller dryckeskategorin cider i den här rapporten så ingår även så kallade blanddrycker och alkoläsk. Oregistrerade delmängder alkohol Resandeinförsel och smugglade alkoholdrycker Det är av stor vikt att skilja på alkohol som förs in i landet i samband med resor, så kallad resandeinförd alkohol, och den alkohol som smugglas in i landet i syfte att säljas vidare. Den avgörande skillnaden är om införseln sker i kommersiellt syfte eller inte. Det vill säga om de införda dryckerna förs in i landet för eget bruk eller för att säljas vidare på den illegala marknaden i syfte att tjäna pengar på hanteringen (SFS 2000:1225, Lag om straff för smuggling; SFS 2010:1622, Alkohollag). 11

14 I Monitormätningarna beräknas därför mängden resandeinförd alkohol på basis av frågor om hur mycket alkohol resenärer tagit med sig vid inresor till Sverige. Anskaffningen av till Sverige smugglad alkohol mäts med frågor om köp av alkoholdrycker som någon eller några personer fört in i landet i syfte att sälja vidare för att tjäna pengar. Det finns alltså inte någon avsikt att i den här undersökningen nå de personer som utför själva smugglingen, utan frågorna avser alltså köp av alkohol som smugglats in i landet. För att beräkna resandeinförseln ställs frågor om respondenternas resande. De som uppger att de rest in till Sverige från utlandet under de senaste 30 dagarna får uppge hur många gånger de har rest in i landet och om de förde med sig någon alkohol vid den senaste inresan. Den mängd alkohol man tog med sig vid den senaste resan multipliceras med antalet resor man gjort under samma tidsperiod. Anskaffningen av smugglad alkohol beräknas genom att först fråga om de intervjuade personerna under de senaste 30 dagarna har köpt alkoholdrycker i Sverige som någon eller några personer fört in i landet i syfte att säljas vidare för att tjäna pengar. Om så är fallet ställs ytterligare frågor om antalet gånger man köpt smugglad alkohol och vilka mängder det rörde sig om den senaste gången. Både frågor om resandeinförsel och smuggling ställs separat för sprit, vin, starköl och cider. (Vin är uppdelat på vanligt vin och starkvin när det gäller resandeinförsel, men inte när det gäller smugglad alkohol. Frågorna om köp av smugglad cider började ställas under 2010.) Det är i praktiken fri införsel av alkoholdrycker så länge de införda mängderna är för privat bruk. För att i Monitorundersökningen skilja på resandeinförsel och smuggling behövs dock en övre gräns för hur mycket alkohol som kan definieras som för privat bruk. Det finns inte någon självklar sådan gräns. Det finns dock de av EU angivna indikativa nivåerna som kan användas för detta ändamål. Dessa nivåer är 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin samt 110 liter starköl per inresa (cider inkluderas i vinkvoten) (Rådets direktiv 92/12/EEG). Dessa nivåer kan dock överskridas om införseln är för privat bruk, vilket innebär att de inte är användbara för att skilja på resandeinförsel och smuggling. På grund av detta används i Monitorundersökningen högre nivåer. Dessa nivåer är 40 liter sprit, 75 liter starkvin, 150 liter vin, 300 liter öl och 300 liter cider 1. Valet av dessa nivåer kan dock diskuteras. Någon övre gräns måste dock finnas för att undvika att införda mängder först definieras som resandeinförsel och i ett senare skede även som smuggling om alkoholen säljs vidare i syfte att tjäna pengar på hanteringen. Även när det gäller köp av smugglad alkohol används i undersökningen gränser för hur mycket alkoholdrycker en person kan köpa under en 30-dagarsperiod. Anledningen till detta är att det kan finnas ett eller flera grossistled i hanteringen, men frågorna i undersökningen avser endast den alkohol som köpts för eget bruk. Dessa gränser är desamma som för resandeinförseln och används även vid köp via internet. Hemtillverkning När det gäller hembränd sprit ställs inte frågor om anskaffning utan om själva konsumtionen. De konsumerade mängderna hembränd sprit mäts genom frågor om dels konsumtion av sprit totalt sett under den senaste 30-dagarsperioden och dels konsumtion av hem- 1 I CAN-rapport nr. 140 var inte de korrekta nivåerna angivna. 12

15 bränd sprit under samma tidsperiod. Andelen hembränd sprit av den totala spritkonsumtionen (p) används sedan för att beräkna den totala konsumtionen av hembränt på nationell nivå enligt följande ekvation: T = ÖS + ph*t I ekvationen står T för den totala spritkonsumtionen i landet, ph*t är andelen hembränt av den totala spritkonsumtionen. Konsumtionen, eller mer korrekt anskaffningen, av all övrig sprit betecknas med ÖS (försäljning på Systembolaget och restaurangerna samt de beräknade delmängderna oregistrerad sprit). Tecknet * i ekvationen är ett multiplikationstecken. Frågorna angående hemtillverkade mängder vin och öl avser mängderna färdigställda drycker under de senaste 30 dagarna. Köp via internet Frågor om köp av alkohol via internet under de senaste 30 dagarna började ställas De resultat som redovisas baseras på frågor om mängden beställda alkoholdrycker, uppdelat på sprit, vin, starkvin, starköl och från och med 2010 även cider. De beställda mängderna den senaste gången multipliceras med antalet gånger man beställt alkohol via internet under de senaste 30 dagarna. Frågorna gäller inte köp via internet hos Systembolaget. Konsumtion bland svenskar på resor utomlands samt icke-svenskars köp i Sverige Syftet med Monitormätningarna är att beräkna alkoholkonsumtionen på aggregerad, nationell nivå. Urvalsramen för undersökningen av de oregistrerade delmängderna består av svensktalande individer med telefonabonnemang i Sverige. I den registrerade försäljningen i Sverige ingår däremot även icke-svenskars köp av alkohol i landet. Bland annat ingår norrmännens köp av alkohol på Systembolaget, som av Systembolaget beräknas uppgå till ungefär 5 procent av företagets totala försäljning. På motsvarande sätt ingår inte svenskars konsumtion av alkohol i samband med resor utomlands, vilken enligt beräkningar från 1990-talet uppgick till i genomsnitt 0,5 liter ren alkohol per person och år (Kühlhorn, m.fl., 1999). Dessa båda delmängder, alltså ickesvenskars köp i Sverige och svenskars konsumtion utomlands, verkar dock i olika riktningar och nettot av dem är troligen inte så stort. Några exakta uppgifter om detta finns dock inte tillgängliga. Ett mått på relationen mellan utländsk turism i Sverige och svensk turism utomlands är den så kallade resevalutabalansen (Tillväxtverket, 2013). Den mäter förhållandet mellan utländska resenärers köp av svensk valuta i samband med resor i Sverige och svenskarnas köp av utländsk valuta i samband med svenskars resor utomlands. Denna balans var negativ under större delen av perioden Detta innebär att svenskars turism utomlands har varit av större omfattning än den utländska turismen i Sverige. Detta innebär att skillnaden mellan icke-svenskars köp av alkohol i Sverige och svenskars köp utomlands troligen kan uppgå till i genomsnitt några tiondels liter ren alkohol per person. Skillnaden har dock sannolikt minskat under perioden. 13

16 Extremvärden Det kan av olika skäl förekomma extremvärden i datamaterialet. Det kan bland annat bero på att de intervjuade personerna har uppgivit felaktiga uppgifter eller på manuella felkodningar av intervjuaren. Det är av stor vikt att korrigera för dessa extremvärden eftersom de beräknade volymerna anskaffad alkohol annars kan bli missvisande. Det gäller speciellt de mindre delmängderna. Ett exempel på detta är orimliga uppgifter om antal resor eller köp. I Monitorundersökningen används därför ett tak på 20 resor, 20 köp av smugglad alkohol och 20 köp på Systembolaget under den senaste 30-dagarsperioden. Vid beställningar på internet används ett tak på 10 under samma period. Ett annat exempel är den övre gräns som används för hur mycket alkohol man kan föra med sig om man rest med flyg. Den gränsen är 10 liter dryck. Större volymer än så har inte ansetts rimliga för det färdsättet. Uppräkning av de självrapporterade oregistrerade delmängderna alkohol Monitormätningarna syftar till att redovisa både trender och nivåer hos alkoholanskaffningen totalt sett och för de olika delmängderna. Sannolikt är det något lättare att få en relativt god bild av trenderna över tid än av de faktiska nivåerna. Det är väl känt inom alkoholforskningen att svar på intervjufrågor om köp och konsumtion av alkohol inte ger en korrekt bild av de verkliga köpta och konsumerade nivåerna. Av olika skäl uppger de intervjuade personerna ofta lägre konsumerade och köpta volymer än de faktiska, se till exempel Kühlhorn m.fl., (1999), Ramstedt (2010) och Ramstedt m.fl., (2013). Täckningsgrader För att få ett mått på denna underskattning ingår det i Monitorundersökningen frågor om de intervjuade personernas köp av alkoholdrycker på Systembolaget. Dessa uppgifter kan sedan jämföras med Systembolagets faktiska försäljning. Frågor om respondenternas köp på Systembolaget har ställts sedan januari Generellt sett är respondenternas uppgivna köp på Systembolaget lägre än den faktiska försäljningen. Detta antas i undersökningen bero på social önskvärdhet, att de intervjuade personerna glömt hur mycket de köpt och på att de personer som ingår i bortfallet har köpt mer på Systembolaget än de som besvarade frågorna. Skillnaden mellan respondenternas uppgivna köp på Systembolaget och Systembolagets faktiska försäljning benämns täckningsgrad i den här rapporten och mäts i procent, det vill säga, de självrapporterade mängderna köpt alkohol på Systembolaget i procent av de faktiska sålda mängderna. Figurerna 1 3 visar både den faktiska försäljningen på Systembolaget per månad under åren och de mängder alkohol som respondenterna uppgett att de köpt per månad under åren Som framgår av samtliga tre figurer finns det en betydande samvariation mellan respondenternas uppgivna köp och den faktiska försäljningen på Systembolaget för de sex åren där båda uppgifterna finns tillgängliga ( ). Som framgår av figurerna är täckningsgraden högst för vin och lägst för sprit. De självrapporterade mängderna köp av vin stämmer också något bättre överens med den faktiska försäljningen när det gäller trender och månatliga variationer jämfört med motsvarande uppgifter för starköl och framförallt sprit. 14

17 Eftersom huvudsyftet med Monitorundersökningen är att få en bild av den totala alkoholkonsumtionen i landet är tanken att de uppmätta täckningsgraderna för de olika alkoholdryckerna kan användas som utgångspunkt för att korrigera nivåerna för de oregistrerade alkoholmängderna, det vill säga resandeinförsel, smuggling, hemtillverkning respektive internetköp. Ett annat skäl till att korrigera respondenternas uppgifter är att kunna jämföra de olika delmängderna med varandra, och då måste dessa vara korrekt uppräknade, inte minst vid jämförelser mellan de självskattade delmängderna oregistrerad alkohol och Systembolagets faktiska försäljning. När det gäller Systembolagets försäljning har det dock visat sig att en del av den sker till norska invånare som gör köp i Sverige. Systembolaget uppskattar denna gränshandel till ungefär 5 procent av den totala försäljningsvolymen på Systembolaget. Denna mängd har därför exkluderats i de försäljningsmängder som varit utgångspunkten för beräkningen av de olika täckningsgraderna och uppräkningsfaktorerna, eftersom endast de som bor i Sverige ingår i urvalet till Monitormätningarna. I de försålda volymer registrerad alkohol som redovisas i Resultatkapitlet ingår dock all försäljning oberoende av vilka som köpt alkoholdryckerna. I CAN-rapport 140 (Leifman & Trolldal, 2014) redovisades statistiskt säkerställda samband mellan respondenternas uppgivna köp och den faktiska försäljningen varje månad. Pearson s korrelationskoefficient var 0,69 för sprit, 0,75 för starköl och 0,78 för vin per månad under perioden Självrapporterade mängder vinköp på Systembolaget Faktisk vinförsäljning på Systembolaget (minus de skattade mängder som norrmän och personer äldre än 80 år svarar för) 0 Figur 1. Systembolagets faktiska försäljning av vin per månad åren och respondenternas uppgivna köp av vin på Systembolaget I antal volymliter. 15

18 Självrapporterade mängder starkölsköp på Systembolaget Faktisk starkölsförsäljning på Systembolaget (minus de skattade mängder som norrmän och personer äldre än 80 år svarar för) Figur 2. Systembolagets faktiska försäljning av starköl per månad åren och respondenternas uppgivna köp av starköl på Systembolaget I antal volymliter Självrapporterade mängder spritköp på Systembolaget Faktisk spritförsäljning på Systembolaget (minus de skattade mängder som norrmän och personer äldre än 80 år svarar för) Figur 3. Systembolagets faktiska försäljning av sprit per månad åren och respondenternas uppgivna köp av sprit på Systembolaget I antal volymliter. 16

19 I revideringen av tidigare beräknade nivåer skattades täckningsgraderna för de olika dryckerna under hela den perioden med hjälp av tidsserieanalys. De förväntade värdena på täckningsgraderna applicerades på de olika åren under perioden med åren 2008 och 2009 som basår, se Trolldal och Leifman (2014) för en detaljerad beskrivning års täckningsgrader har beräknats på ett annorlunda sätt. För år 2013 används genomsnittet för de två senaste åren, det vill säga 2012 och 2013, som utgångspunkt för beräkningarna. I tabell 1 redovisas täckningsgraderna för de olika dryckerna för åren 2012 och 2013 samt genomsnittet för de båda åren. Dessutom redovisas de beräknade uppräkningsfaktorerna. De genomsnittliga täckningsgraderna är lägst för sprit följt av starköl, vin och cider. Starkvinet uppvisade en täckningsgrad på i genomsnitt 134,3 vilket innebär att respondenterna har överskattat sina köp av starkvin på Systembolaget. Detta innebär således att uppräkningsfaktorn bör bli högst för sprit och lägst för vin. När det gäller starkvinet innebär respondenternas överskattning av sina köp att en nedräkningsfaktor istället bör användas för starkvin. Av tabellen framgår att respondenternas uppgivna köp av starköl på Systembolaget motsvarar 69 procent av den faktiska försäljningen. Den beräknade uppräkningsfaktorn givet respondenternas köp på Systembolaget blir därför 1,44 (1/0,69). (Det är således det inverterade värdet av täckningsgraden som används som uppräkningsfaktor.) Uppräkningsfaktorn för de övriga dryckerna blir 1,86 för sprit, 1,33 för cider och 1,16 för vin. Nedräkningsfaktorn för starkvin blir på motsvarande sätt 0,74. Utifrån respondenternas uppgivna köp på Systembolaget och svarsfrekvensens effekt på täckningsgraden har vi således nu erhållit specifika uppräkningskvoter för respektive alkoholdryck. Dessa kvoter utgör således grunden för den uppräkning som skall göras för de olika delmängderna av oregistrerad alkohol. Tabell 1. Täckningsgrad mellan självrapporterade köp och faktisk försäljning på Systembolaget åren 2012 och 2013, samt beräknad uppräkningsfaktor. Vin Starkvin Starköl Sprit Cider ,9 129,2 70,3 56,1 68, ,9 141,1 68,3 51,6 83,9 Genomsnitt ,9 135,2 69,3 53,8 76,0 Uppräkningsfaktorer ,16 0,74 1,44 1,86 1,33 I beräkningarna av täckningsgraderna har Systembolagets faktiska försäljningsvolymer reducerats med 5 procent för att korrigera för norska invånares gränshandel i Sverige. 17

20 I tabell 2 redovisas de oregistrerade delmängderna före uppräkningen. Av tabellen framgår tydligt den kraftiga ökningen mellan 2001 och 2004 och den därpå följande kraftiga nedgången. För all införsel är nivåerna i slutet av tidsperioden lägre än i början. Det är således dessa siffror som är utgångspunkten för våra analyser, men de måste, i enlighet med resonemanget ovan, räknas upp för att bättre stämma överens med de verkliga nivåerna oregistrerad alkohol i Sverige. Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att alla anskaffningsfrågor i undersökningen är väldigt lika och således uppbyggda kring den senaste gången man köpt, eller på annat sätt anskaffat, alkohol multiplicerat med antal gånger under de senaste 30 dagarna. Detta gäller alltså även frågorna om köp på Systembolaget. Detta är en förutsättning för att kunna använda sig av Systembolagsfrågorna som bas för uppräkning av de oregistrerade delmängderna alkohol. 18

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 CAN Rapport 142 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1 350) Layout inlaga: Britta

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016 PM Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016 Preliminära uppgifter Håkan Leifman, Björn Trolldal & Ulf Guttormsson Mars 2017 Sammanfattning Huvudsyftet med Monitormätningarna är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen

Läs mer

Hur mycket dricker svensken?

Hur mycket dricker svensken? Hur mycket dricker svensken? Registrerad och oregistrerad alkoholkonsumtion 2001-2014 CAN Rapport 152 Björn Trolldal & Håkan Leifman Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan,

Läs mer

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012

Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 Hur mycket dricker svensken? alkoholkonsumtionen i siffror 2001 2012 CAN Rapport 140 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015. Håkan Leifman & Björn Trolldal

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015. Håkan Leifman & Björn Trolldal Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 PM Håkan Leifman & Björn Trolldal Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 Håkan Leifman & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning PM Stockholm

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016 CAN Rapport 167 Björn Trolldal & Håkan Leifman Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Layout inlaga: Britta Grönlund, CAN Layout omslag: Jimmie Hjärtström,

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 CAN Rapport 160 Björn Trolldal (red.) Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1 250) Layout inlaga: Britta Grönlund,

Läs mer

Varifrån kommer alkoholen?

Varifrån kommer alkoholen? 18 Alkohol & Narkotika Nr 3/2013 Unga dricker mindre Andelen elever som smuggelsprit minskar sedan 2007. Vanligast är att man alkohol som kommer från Systembolaget. Det är framför allt yngre vuxna i 20-årsåldern

Läs mer

Registrerad och oregistrerad alkohol i Sveriges län

Registrerad och oregistrerad alkohol i Sveriges län Registrerad och oregistrerad alkohol i Sveriges län 2001 2016 CAN Rapport 165 Björn Trolldal, Ulf Guttormsson och Håkan Leifman Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Layout inlaga:

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige under andra halvåret 2000

Alkoholkonsumtionen i Sverige under andra halvåret 2000 SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms Universitet Sveaplan, 106 91 Stockholm Hemsida: www.sorad.su.se Telefon: 08-16 20 00 Alkoholkonsumtionen i Sverige under andra

Läs mer

Ungdomars anskaffning av alkohol

Ungdomars anskaffning av alkohol PM Ungdomars anskaffning av Registrerade eller oregistrerade källor? Håkan Leifman Juni 2017 Sammanfattning I denna PM redovisas uppgifter om hur ungdomar anskaffar. De material som använts är CAN:s skolundersökningar

Läs mer

Alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder Björn Trolldal Ulrika Boman Nina-Katri Gustafsson

Alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder Björn Trolldal Ulrika Boman Nina-Katri Gustafsson Alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder 2004 Björn Trolldal Ulrika Boman Nina-Katri Gustafsson Forskningsrapport nr. 28 SoRAD, Stockholm 2005 Alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder 2004 Björn

Läs mer

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet Mats Ramstedt (red) Annette Lindell Jonas Raninen Forskningsrapport

Läs mer

Ingen dricker som Svensson om svenska befolkningens dryckesvanor

Ingen dricker som Svensson om svenska befolkningens dryckesvanor Ingen dricker som Svensson om svenska befolkningens dryckesvanor CAN Rapport 153 Jonas Raninen Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1 200) Layout inlaga:

Läs mer

Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner

Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner Lanseringskonferens för den nationella ANDT-strategin 2016-2020 Katrineholm den 15 mars

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2011

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2011 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2011 Projektgruppen som ingår i arbetet med uppföljning och utvärdering av ANDTstrategin i samarbete med Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 2 Innehåll

Läs mer

Tobaksvanor i Sverige tobakskonsumtionen i siffror med fokus på år 2014

Tobaksvanor i Sverige tobakskonsumtionen i siffror med fokus på år 2014 Tobaksvanor i Sverige tobakskonsumtionen i siffror med fokus på år 2014 CAN Rapport 151 Clara Henriksson & Mats Ramstedt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN ISSN 0283-1198 URN:NBN:se:can-2015-3

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Färre alkoholkonsumenter och minskat drickande

Färre alkoholkonsumenter och minskat drickande Färre alkoholkonsumenter och minskat drickande Alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs 9 har minskat dramatiskt under 2000-talet. Konsumtionen är idag den lägsta sedan början på 1970-talet medan andelen

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige fram till år 2006

Alkoholkonsumtionen i Sverige fram till år 2006 SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkoholoch drogforskning Alkoholkonsumtionen i Sverige fram till år 2006 Ulrika Boman Klara Hradilova Selin Mats Ramstedt Johan Svensson Forskningsrapport nr. 48 SoRAD,

Läs mer

Svenska folkets alkoholkonsumtion under år 2003

Svenska folkets alkoholkonsumtion under år 2003 Svenska folkets alkoholkonsumtion under år 2003 Nina-Katri Gustafsson Björn Trolldal SoRAD, Stockholm 2004 Forskningsrapport nr. 26 SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms

Läs mer

Vilken roll har bag-in-box spelat för den ökade vinkonsumtionen i Sverige?

Vilken roll har bag-in-box spelat för den ökade vinkonsumtionen i Sverige? Vilken roll har bag-in-box spelat för den ökade vinkonsumtionen i Sverige? En analys av 20 år med boxviner på Systembolaget CAN Rapport 169 Mats Ramstedt & Björn Trolldal Centralförbundet för alkohol-

Läs mer

Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender

Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender Ungas alkoholvanor i Sverige - aktuella trender Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Skolelevers drogvanor Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Internethandel med alkohol

Internethandel med alkohol SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Stockholms universitet Sveaplan, 106 91 Stockholm Hemsida: www.sorad.su.se Kontaktpersoner: Mats Ramstedt Ulrika Boman Internethandel med

Läs mer

Sammanfattning och kommentar

Sammanfattning och kommentar Sammanfattning och kommentar De data som redovisats här har publicerats tidigare i samband med respektive års ordinarie studier i nian (görs varje år) och sexan (vartannat), men då inte analyserats eller

Läs mer

PRIVATINFÖRSEL OCH SMUGGLING AV ALKOHOL TILL SVERIGE

PRIVATINFÖRSEL OCH SMUGGLING AV ALKOHOL TILL SVERIGE sida 1 MILJÖKONSEKVENSANALYS PRIVATINFÖRSEL OCH SMUGGLING AV ALKOHOL TILL SVERIGE Beställare: Svenska Bryggareföreningen Stockholm 2004-09-03 www.schenkerconsulting.se Tel 031-703 80 00 Tel 08-585 100

Läs mer

Höjning av alkoholskatten

Höjning av alkoholskatten Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjning av alkoholskatten April 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att punktskatterna på öl, vin, andra jästa drycker än vin

Läs mer

Det historiska/kulturella arvet

Det historiska/kulturella arvet Svenskarnas alkoholvanor i en tid av alkoholpolitiska förändringar Det historiska/kulturella arvet Magnus Huss, 7 9 Professor i Medicin, Publicerade Alcoholismus Chronicus - hur ser det över tid? - blev

Läs mer

Alkoholvanor bland ungdomar och unga vuxna i Stockholms län studier av hur unga människor i Stockholms län anskaffar alkohol

Alkoholvanor bland ungdomar och unga vuxna i Stockholms län studier av hur unga människor i Stockholms län anskaffar alkohol Alkoholvanor bland ungdomar och unga vuxna i Stockholms län studier av hur unga människor i Stockholms län anskaffar alkohol Håkan Leifman Sektionschef, STAD Preliminär version (vissa mindre ändringar

Läs mer

Alkoholkonsumtionen i Sverige fram till år 2005

Alkoholkonsumtionen i Sverige fram till år 2005 SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkoholoch drogforskning Alkoholkonsumtionen i Sverige fram till år 2005 Ulrika Boman Barbro Engdahl Nina-Katri Gustafsson Klara Hradilova Selin Mats Ramstedt Forskningsrapport

Läs mer

Var och hur köper svenskarna starköl?

Var och hur köper svenskarna starköl? Var och hur köper svenskarna starköl? HUI Research på uppdrag av Sveriges Bryggerier Elin Gabrielsson Slutsatser Gränshandeln med starköl utgör en betydande andel av den svenska starkölskonsumtionen Konsumtionen

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

STAD STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem. Håkan Leifman, Sektionschef

STAD STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem. Håkan Leifman, Sektionschef STAD STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem Håkan Leifman, Sektionschef Självrapporterad alkoholkonsumtion per månad bland män och kvinnor i olika åldersgrupper, juni 2001-december 2002 1,2 1 0,8

Läs mer

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g Nuläget för alkoholkonsumtion och skador Narkotikaanvändning och narkotikaskador 19 april 1 Upplägg 1. Hur har alkoholkonsumtionen förändrats och hur ser det ut i ett Europeiskt perspektiv?. Alkoholskadeutvecklingen

Läs mer

Tobaksvanor i Sverige tobakskonsumtionen i siffror med fokus på år 2016

Tobaksvanor i Sverige tobakskonsumtionen i siffror med fokus på år 2016 Tobaksvanor i Sverige tobakskonsumtionen i siffror med fokus på år 2016 CAN Rapport 166 Clara Henriksson & Mats Ramstedt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Layout inlaga: Britta

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet 4 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 gymnasiet 4 Anna Bostedt Helena S Andersson Ledningsstaben Folkhälsocentrum 871 85 Härnösand www.lvn.se Rapport nr 7, 5 ISSN 1-1527

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 1 (7) Stockholmsenkäten 2014 Kommunövergripande resultat Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2 i Sundbybergs

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Miljökonsekvensanalys Resandeinförsel och smuggling av alkohol till Sverige

Miljökonsekvensanalys Resandeinförsel och smuggling av alkohol till Sverige Miljökonsekvensanalys Resandeinförsel och smuggling av alkohol till Sverige Schenker Consulting AB, Stockholm 2004-09-03 1 Innehåll Miljökonsekvensanalys Resandeinförsel och smuggling av alkohol till Sverige

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

Sören Holmberg och Lennart Weibull

Sören Holmberg och Lennart Weibull Den förändrade alkoholopinionen Den förändrade alkoholopinionen Sören Holmberg och Lennart Weibull En av de stora frågorna i den svenska EU-debatten under -talets första år gällde alkoholpolitik. När Sveriges

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

IQ RAPPORT 2015:2 IQs ALKOHOLINDEX 2014. Fem år med Alkoholindex åt vilket håll går attityderna?

IQ RAPPORT 2015:2 IQs ALKOHOLINDEX 2014. Fem år med Alkoholindex åt vilket håll går attityderna? IQ RAPPORT 2015:2 IQs ALKOHOLINDEX Fem år med Alkoholindex åt vilket håll går attityderna? Innehåll 1. Förord 2. Alkoholindex, sammanfattning 3. Koppling mellan attityd, konsumtion och dryckeskultur 5.

Läs mer

Droganvändning bland äldre

Droganvändning bland äldre Droganvändning bland äldre U-fold, Uppsala 21 januari 2015 Håkan Leifman hakan.leifman@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Köttberget glider in pensionsåldern - med sina alkoholvanor? Presentationen

Läs mer

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad?

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad? BAKGRUNDSFRÅGOR I. När är du född, år och månad? II. Vad har du för sysselsättning just nu? (Läs upp alternativ 1-5. Mer än ett alternativ är möjliga). 1. Arbetar heltid 2. Arbetar deltid 3. Studerar vid

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund AMF utgav en rapport för några år sedan som analyserade pensionärernas konsumtionsmönster och hur dessa skilde sig åt jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Läs mer

Spritförsäljningen har varit relativt konstant fram till slutet av 1970-talet men har därefter avtagit. 1991 var spritförsäljningens

Spritförsäljningen har varit relativt konstant fram till slutet av 1970-talet men har därefter avtagit. 1991 var spritförsäljningens svenskarnas Förändrade Dryc kesvanor Alkoholkonsumtionen har under efterkrigstiden ökat kraftigt i Sverige samtidigt som nykterhetsrörelsens betydelse som organisation minskat. Den svenska alkoholpolitiken

Läs mer

Allmänheten om alkoholpolitiken. Datum:

Allmänheten om alkoholpolitiken. Datum: Allmänheten om alkoholpolitiken Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2006-05-11 Undersökningen Synovate Temo på uppdrag av Svenska Bryggareföreningen. Målgrupp: den svenska allmänheten 18 år och äldre. Telefonintervjuer

Läs mer

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete 11 november2015 Förebygg.nu Göteborg Så här lägger vi upp det: Övergripande om ILFA Vad ger det kommunen? Vad ger det länet? Frågor? Prevention eller?

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

2015-05-25. Innehåll. Alkoholkonsumtion och relaterade skador bland äldre. Hur ser alkoholvanorna ut i olika åldrar?

2015-05-25. Innehåll. Alkoholkonsumtion och relaterade skador bland äldre. Hur ser alkoholvanorna ut i olika åldrar? 21--2 Innehåll Jonas Landberg Jonas.landberg@can.se Alkoholkonsumtion och relaterade skador bland äldre Hur ser alkoholvanorna ut i olika åldrar? Bruk, missbruk och beroende i olika Konsumtionsutvecklingen

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2013 CAN rapport 139. Isabella Gripe (red.)

Skolelevers drogvanor 2013 CAN rapport 139. Isabella Gripe (red.) Skolelevers drogvanor 2013 CAN rapport 139 Isabella Gripe (red.) Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1-250) Layout inlaga: Britta Grönlund, CAN Layout

Läs mer

Tal om alkohol 2008 - en statistisk årsrapport från Monitor-projektet

Tal om alkohol 2008 - en statistisk årsrapport från Monitor-projektet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om alkohol 2008 - en statistisk årsrapport från Monitor-projektet Mats Ramstedt (red.) Tove Axelsson Sohlberg Barbro Engdahl Johan Svensson

Läs mer

Resandeinförsel och smuggling av cigaretter åren 2003-2004. Maria Granberg Björn Trolldal

Resandeinförsel och smuggling av cigaretter åren 2003-2004. Maria Granberg Björn Trolldal Resandeinförsel och smuggling av cigaretter åren 2003-2004 Maria Granberg Björn Trolldal Forskningsrapport nr. 29 SoRAD, Stockholm 2005 Resandeinförsel och smuggling av cigaretter åren 2003-2004 Maria

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 20 juni David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JUNI 2017 Knappt övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Tal om tobak 2012 Tobakskonsumtionen i Sverige 2012

Tal om tobak 2012 Tobakskonsumtionen i Sverige 2012 SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om tobak 2012 Tobakskonsumtionen i Sverige 2012 Tove Sohlberg Forskningsrapport nr 66 SoRAD, Stockholm 2012 SoRAD Centrum för socialvetenskaplig

Läs mer

Vilka dricker mer alkohol i Sverige?

Vilka dricker mer alkohol i Sverige? HÅKAN LEIFMAN Vilka dricker mer alkohol i Sverige? En studie av konsumtionstrender bland män och kvinnor och i olika åldersgrupper under perioden 1990 till 2002 Inledning Denna studie handlar om hur svenska

Läs mer

Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation Drogutvecklingen i Sverige 2008 (CAN-rapport nr 113)

Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation Drogutvecklingen i Sverige 2008 (CAN-rapport nr 113) Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation 2008 (CAN-rapport nr 113) Det är tillåtet att: a) spara en kopia av presentationen b) att använda valfritt antal bilder i egna presentationer.

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning INTERNETALKOHOL

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning INTERNETALKOHOL SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning INTERNETALKOHOL En kartläggning av självrapporterade alkoholbeställningar via Internet 2004 2012 Samira Radwan & Tove Sohlberg Forskningsrapport

Läs mer

Sammanfattning. Mönstrandes drogvanor

Sammanfattning. Mönstrandes drogvanor Sammanfattning Rikstäckande studier av mönstrandes drogvanor har genomförts sedan 1970 och hittills har närmare 1,5 miljoner personer deltagit. Personer med funktionshinder, kroniskt sjuka och invandrare

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:126

Regeringens proposition 2004/05:126 Regeringens proposition 2004/05:126 Åtgärder mot illegal alkoholhantering Prop. 2004/05:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2005 Göran Persson Morgan Johansson

Läs mer

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Pirjo Svegréus Drogförebyggande samordnare pirjo.svegreus@skovde.se 0500-49 87 67 www.skovde.se/drogforebyggande Nationell Baskurs: Riskbruk, missbruk

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Februari 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 22 augusti David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER AUGUSTI 2017 Övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaruppehållet

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Drogutvecklingen i Sverige

Drogutvecklingen i Sverige 21 Diagram 1 47 Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna presentationer. Det är inte tillåtet att på något sätt förändra bilderna om CANs logotyp finns med och därmed

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36 2 (22)

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv

Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv ESPAD 2011 Svenska elevers drogvanor i ett europeiskt perspektiv Ulf Guttormsson ulf.guttormsson@can.se Björn Hibell bjorn.hibell@can.se 31 maj 2012 Bakgrund Svenska skolundersökningar sedan 1971 Önskemål

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Undersökningen i nian har genomförts sedan 1971, vilket gör det till

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 19 september David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER SEPTEMBER 2017 Litet övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer i september

Läs mer

Vad vet vi om äldres alkoholkonsumtion?

Vad vet vi om äldres alkoholkonsumtion? Vad vet vi om äldres alkoholkonsumtion? Susanne Kelfve Doktorand Sociologiska institutionen Stockholms universitet ARC Karolinska institutet/stockholms universitet Äldre och alkohol historiskt Den äldre

Läs mer

Drogvaneundersökning 2007

Drogvaneundersökning 2007 Drogvaneundersökning 7 Camilla Jalling Jörgen Larsson Maj 8 Innehållsförteckning Sammanfattning och kommentar... 3 Årskurs 8... 3 Tobak... 3 Alkohol... 3 Narkotika... 3 Årskurs 9... 3 Tobak... 3 Alkohol...

Läs mer

Tal om alkohol 2010 EN STATISTISK ÅRSRAPPORT FRÅN MONITOR-PROJEKTET. Mats Ramstedt (red.) Ulrika Boman Barbro Engdahl Tove Sohlberg Johan Svensson

Tal om alkohol 2010 EN STATISTISK ÅRSRAPPORT FRÅN MONITOR-PROJEKTET. Mats Ramstedt (red.) Ulrika Boman Barbro Engdahl Tove Sohlberg Johan Svensson Tal om alkohol 2010 EN STATISTISK ÅRSRAPPORT FRÅN MONITOR-PROJEKTET Mats Ramstedt (red.) Ulrika Boman Barbro Engdahl Tove Sohlberg Johan Svensson Forskningsrapport nr 60 SORAD Stockholm 2010 SoRAD Centrum

Läs mer

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott Kortanalys Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott URN:NBN:SE:BRA-590 Brottsförebyggande rådet 2015 Författare: Johanna Olseryd Omslagsillustration: Susanne Engman Produktion:

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2.

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Maj 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

STOCKHOLMSENKÄTEN 2016 Urval av stadsövergripande resultat

STOCKHOLMSENKÄTEN 2016 Urval av stadsövergripande resultat Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Information Sida 1 (7) 2016-10-28 STOCKHOLMSENKÄTEN 2016 Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Utvärdering uppföljning av Stoppa langningen. Håkan Leifman Sektionschef, STAD

Utvärdering uppföljning av Stoppa langningen. Håkan Leifman Sektionschef, STAD Utvärdering uppföljning av Stoppa langningen Håkan Leifman Sektionschef, STAD 1 Inledning Under 2008 och 2009 genomförde de flesta av Stockholms läns kommuner insatser runt Valborgshelgen i syfte att minska

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER oktober DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 24 oktober David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER OKTOBER 2017 Moderaterna vinner tillbaka väljare DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer