Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd"

Transkript

1 Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

2 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt papper av åtta.45

3 Innehållsförteckning: Förord... sidan 5 Sammanfattning... sidan 6 Så här ser ett system ut som fungerar... sidan 7 Bakgrund Varför en avdragsrätt för gåvor... sidan 8 En skattereduktion för gåvor införs... sidan 8 Nuläge Så här fungerar reformen i praktiken insamlingsorganisationerna berättar... sidan 12 Vad tycker svenska folket... sidan 15 I Norge har nästa steg lyckats... sidan 16 Två steg till en fungerande avdragsrätt Godkänn fler ändamål för skattereduktion för gåvor... sidan 17 Ändra beloppsgränserna... sidan 19 Kontaktlista... sidan 23 Källförteckning... sidan 23 3

4 4

5 Förord Den 1 januari 2012 var en viktig dag. Då fick Sverige, som i princip det sista landet i EU, ett system för avdragsrätt för gåvor. Människors engagemang och möjlighet att ge till ideella ändamål är viktigt för demokrati, välfärd, miljö och utveckling. Avdragsrätten för gåvor underlättar för den enskilda medborgaren att göra gott och stödja ideella organisationers arbete. I andra länder ser vi att skatteincitament ökar viljan att skänka pengar och med mer pengar till de goda ändamålen kan mer viktig verksamhet utföras. I många andra länder finns det väl fungerande system som reglerar avdragsrätten för gåvor. Vi är mycket glada över att även Sverige år 2012 tog ett steg på väg mot ett system som både kan stärka det civila samhället och människors ideella engagemang. Det var ett första steg, ett viktigt steg men också bara ett halvt steg. FRII var en av de första att fira när skattereduktion för gåvor trädde i kraft. Men vi är också de första att beklaga begränsningarna i systemet. Begränsningar som gör att viktiga ändamål står utanför och att många människor aldrig kommer i närheten av att utnyttja möjligheten till skattereduktion. I den här rapporten vill vi särskilt lyfta fram de nödvändiga förändringar vi ser för att reformen inte på sikt ska leda till negativa konsekvenser. Det är idag bara ett begränsat antal ideella ändamål som omfattas av avdragsrätten. Akut hjälpverksamhet är okej, men inte förebyggande arbete. Plan Sveriges arbete är godkänt, men inte Greenpeace och Amnestys för att nämna några exempel. Det är ett system vars regelverk riskerar att påverka verksamhetsinriktning och givarbeteenden. Beslutet om begränsning av vilka ändamål som kan godkännas som gåvomottagare känns godtyckligt snarare än genomtänkt, bakåtsträvande snarare än utvecklande. Godtyckligheten riskerar helt enkelt att vrida klockan bakåt. Bakåt till ett samhälle där vi enbart hjälper dem som redan är utsatta, ett samhälle där vi inte arbetar förebyggande och utvecklande. På sikt kan organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, klimat- och naturvårdsfrågor få svårt att finansiera sitt arbete om nuvarande regler består. Vill vi ha en sådan utveckling? FRII:s uppfattning är att det var ekonomiska skäl, och inte ideologiska skäl, som gjorde att regeringen ville styra vilken typ av ideell verksamhet som ska stödjas. Regeringen redovisar i budgetpropositionen 2011/2012 sina skäl för avgränsningen av vilka ändamål som kan komma ifråga för skattereduktion. Det handlar i huvudsak om att man tror att det blir för dyrt att ta med alla former av ideell verksamhet. Men i praktiken går det inte att komma ifrån det faktum att staten har pekat ut ett antal ändamål som viktigare än andra. En signal som går stick i stäv med det man tidigare sagt i sin regeringsförklaring, nämligen det att låta det civila samhällets gemenskaper utvecklas i enlighet med sin särart. Vi vill med denna rapport redovisa hur reformen fungerat det första året, visa erfarenheter från andra länder och dela med oss av berättelser från våra olika medlemsorganisationer. Allt i ett enda syfte: Vi vill ha en fungerande avdragsrätt för gåvor. FRII - Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Juni 2013 Maria Ros Jernberg Generalsekreterare Harald Hagman Ordförande 5

6 Sammanfattning Grunden för den ideella sektorn och styrkan - är att här får vi som enskilda individer utrymme för att engagera oss i de frågor vi tycker är viktiga. Engagemanget ser olika ut från individ till individ och det ska det få göra. Den ideella sektorn finns tillgänglig för alla. Den ideella sektorn skapar också kreativa lösningar på behov som vi som medborgare upplever som de mest angelägna. Det är bredden av olika ändamål och engagemang och samverkan mellan dessa som bäddar för en bred samhällsnytta. Det känns därför paradoxalt att riksdag och regering pekar ut viss verksamhet - vetenskaplig forskning och hjälpverksamhet bland behövande (där Skatteverket gjort tolkningen att det handlar om ekonomiskt behövande) - som viktigare än annan. Det går emot själva grunden för det ideella engagemanget. Att man sedan styr givandet, och därmed verksamheten, tillbaka till ett begränsat fokus mot insatser av akut ekonomisk natur gör reformen än mer olycklig. Långsiktigt verkande insatser behövs för att komma åt roten till problemen. Så arbetar idag också de flesta ideella organisationer. Men med nuvarande regler premieras inte sådana insatser annat än inom forskning. De negativa konsekvenserna riskerar därför att på sikt motverka reformens grundsyfte. Enligt de preliminära beräkningarna från Skatteverket har skattebortfallet det första året inte blivit mer än 156 miljoner kronor. Regeringen kalkylerade med att reformen det första året skulle kosta staten 264 miljoner kronor i skattebortfall. Det finns med andra ord utrymme för förändring av systemet inom ramen för den befintliga kalkylen. Oron för ett ökat skattebortfall är ett av regeringens huvudargument för snäva regler och begränsningar kring skattereduktion för gåvor. Skattereduktion är den skattetekniska lösning regeringen valt för att genomföra en avdragsrätt för gåvor. Men skattebortfall till följd av en avdragsrätt för gåvor är av godo. Det betyder att fler svenskar ger mer pengar till ideell verksamhet. Det betyder också att ideella organisationer får möjlighet till en stabilare ekonomi och har därmed råd att bedriva mer verksamhet för att viktiga förbättringar i Sverige och i världen ska kunna genomföras. 6

7 Jag har stöttat Stadsmissionen i flera år. Jag möter många människor i utsatthet i mitt yrke som tunnelbanetågförare och funderar ofta på vart de ska ta vägen när jag kört klart min tur och måste be dem kliva av. Att stödja Stockholms Stadsmission är mitt sätt att bidra. I och med skattereduktionen har jag dessutom valt att höja mitt månadsbelopp, utan att det kostar mig speciellt mycket mer. Per, ger bidrag till Stockholms Stadsmission De förändringar vi föreslår skulle innebära att en på sikt olycklig styrning av ideella verksamheters ändamål kan undvikas och att fler människor skulle få möjlighet att utnyttja möjligheten till skattereduktion. Det skulle vidare innebära en ökad mångfald och i förlängningen ett samhälle som uppmuntrar sina medborgare till att dela med sig till goda ändamål och delta i samhällsutvecklingen. Så här ser ett system ut som fungerar Här är de viktigaste förändringarna som FRII anser behöver genomföras för att få en avdragsrätt för gåvor som bidrar till en positiv utveckling av det civila samhället: n n n Godkänn fler ändamål. Alla allmännyttiga ändamål, definierade i enlighet med den moderniserade skrivning (Reformerade inkomstskatteregler för ideell sektor) som gick ut på lagrådsremiss den 4 april 2013, ska vara föremål för skattereduktion för gåvor. I den nyss nämnda lagrådsremissen föreslås en förändring av vilka ändamål som ska godkännas. FRII välkomnar förslaget, som är en förbättring gentemot dagens regler i och med att man föreslår social hjälpverksamhet istället för hjälpverksamhet bland ekonomiskt behövande, men det räcker inte. Alla allmännyttiga ändamål måste godkännas. n n n Ändra beloppsgränserna. Det är inte bara reglerna för ändamålen som är för snäva. Även beloppsgränserna behöver justeras. FRII:s förslag är att i ett första steg sänka gränsen från 200 kronor/ gåva till 150 kronor/gåva samt sänka lägsta belopp per år från kronor till kronor. Idag är det alltför många givare som inte kan utnyttja möjligheten till avdragsrätt för gåvor. De ger långt under 200 kronor/gåva och har aldrig möjlighet att få något skatteavdrag. En sänkning från minimum 200 kronor per gåva till 150 kronor/per gåva släpper in fler och det finns också ett incitament för alla de givare som idag ger runt 100 kronor/gåva att höja till 150 kronor/ gåva. På så sätt höjs den genomsnittliga gåvan och intäkterna till de ideella organisationerna skulle öka. 7

8 Bakgrund Varför en avdragsrätt för gåvor? FRII har under många år bedrivit påverkansarbete i syfte att få till stånd en avdragsrätt för gåvor. Ett av de grundläggande skälen har varit att avdragsrätten ska leda till att fler vill ge mer till ideella ändamål. Både erfarenhet från andra länder och flera forskningsstudier visar att skatteincitament ökar viljan att skänka pengar. När en liknande reform infördes i Norge för några år sedan ökade givandet med ca 30 procent. Ökade intäkter betyder att ideella organisationer får en stabilare ekonomi och därmed har råd att bedriva mer verksamhet för att viktiga förbättringar i Sverige och i världen ska kunna genomföras. Den första riksdagsmotionen som tog upp någon form av avdragsrätt för gåvor lades fram redan 1961 (Källa: SOU 2009:59). Frågan har sitt ursprung i en vilja att på frivillig basis verka för en bättre värld. Det skulle dock ta 15 riksdagsval, åtta statsministrar och ytterligare ett antal motioner innan frågan blev verklighet. Mellan åren 2004 och 2009 skrevs 16 motioner på temat avdragsrätt för gåvor. Den 1 januari 2012 blev avdragsrätt för gåvor verklighet i Sverige. I 2006 års regeringsförklaring betonade Fredrik Reinfeldt att grunden för trygghet och gemenskap läggs i ett starkt civilt samhälle samt att ett starkt civilt samhälle är grunden för en stark demokrati. FRII:s övertygelse är att avdragsrätt för gåvor bidrar till att stärka det civila samhället och uppmuntra medborgares engagemang. Att det är en tydlig signal från staten att oegennyttiga gåvor och ideellt engagemang är viktigt. Att ge är att få känna stolthet och delaktighet och den möjligheten ska inte vara förbehållen de med viss inkomst. Alla ska ha möjlighet att ge och fler ska stimuleras att göra nytta för samhället. En avdragsrätt som är utformad så att den stöttar en bred folkfilantropi kan bidra till detta. Givande leder ofta till ökad medvetenheten om viktiga frågor och kan bidra till att öka den allmänna kunskapsnivån om situationen i vårt eget land och runt om i världen. En skattereduktion för gåvor införs Den 1 januari 2012 trädde en ny lag i kraft som gör att en privatperson kan få skattereduktion för gåvor under vissa förutsättningar. Till exempel ska varje gåva vara minst 200 kronor och gåvan ska lämnas för vissa bestämda ändamål. Gåvomottagare som ideella föreningar, stiftelser eller registrerade trossamfund ska vara godkända hos Skatteverket innan gåvan ges. För att en organisation ska kunna godkännas som gåvomottagare ska man ha, helt eller delvis, som ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behö- 8

9 En stark ideell sektor är en förutsättning för att klara flera av de växande samhällsproblem som Sverige står inför idag. Cancerfrågan är ett exempel. Som den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning är Cancerfonden beroende av människors engagemang, men också deras möjlighet att ge. Därför är avdragsrätten för gåvor inte bara en viktig reform för det vi brukar kalla civilsamhället utan faktiskt för hela samhället i stort. Stefan Bergh, generalsekreterare Cancerfonden 9

10 Den samhällsnytta ideella sektorn bidrar med är inte med i beräkningarna som regeringen gjort av effekterna av avdragsrätten. Hjärt-Lungfonden har låtit göra beräkningar på den samhällsnytta deras verksamhet bidrar till och här presenteras en sammanfattning av dessa beräkningar. (Hjärt-Lungfonden är godkända som mottagare för skattereduktion för gåvor) Sammanfattning av IHE-rapport 2012:1, Kostnader för hjärt-kärlsjukdom år 2010, beställd av Hjärt-Lungfonden och färdigställd i februari Författare är Katarina Steen Carlsson och Ulf Persson. Tack vare forskning och utveckling har både sjukligheten och dödligheten i hjärt-kärlsjukdom minskat kraftigt de senaste decennierna, men trots det är hjärt-kärlsjukdom en av vår tids största folksjukdomar. Att så många fortfarande drabbas medför stora kostnader, både för samhället och för individen. Enligt en rapport från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) som tagits fram på uppdrag av Hjärt-Lungfonden uppgick den totala kostnaden för hjärt-kärlsjukdom i Sverige år 2010 till 61,5 miljarder kronor per invånare. Enligt statistik från SCB:s Undersökningar om levnadsförhållanden levde under 2010 drygt 1,4 miljoner invånare i Sverige 16 och år och äldre med sjukdom i cirkulationsorganen, alltså hjärta, blodkärl och lymfkärl, och hade en hjärtsjukdom. Trots att dödstalen för både män och kvinnor har sjunkit kraftigt de senaste tio åren är det alltså många svenskar som lever med hjärt-kärlsjukdom, vilket bidrar till de höga kostnaderna. Sammanfattning av IHE-rapporten Värdet av forskning och ny medicinsk teknologi för hjärt-kärlsjukdom en studie utifrån exemplet ischemisk hjärtsjukdom. Beställd av Hjärt-Lungfonden. Medicinsk forskning och utveckling inom hjärt-kärlsjukdom har räddat liv de senaste 30 åren. Det går också att uppskatta det samlade värdet för samhället i kronor och ören. Enligt en studie som har genomförts på uppdrag av Hjärt-Lungfonden uppgår värdet av medicinsk forskning och utveckling inom hjärt-kärlsjukdom i Sverige till mer än 800 miljarder kronor de senaste 30 åren. I rapporten från Institutet för Hälsooch Sjukvårdsekonomi (IHE), som har tagits fram på uppdrag av Hjärt-Lungfonden, konstaterar man att dödsfall i hjärtinfarkt och annan ischemisk hjärtsjukdom förhindrats eller skjutits upp de senaste 30 åren tack vare ny medicinsk teknologi och livsstilsförändringar. Enligt forskarna har hela 38 procent av dessa, cirka personer, medicinsk forskning och utveckling att tacka för att de fick fler år att leva. Hjärt-kärlforskningens landvinningar de senaste 30 åren har haft stor påverkan både på den totala dödligheten och på den förväntade livslängden i Sverige. En 65-årig man som 1980 skulle ha avlidit i sin hjärtinfarkt men som i dag överlever tack vare de senaste 30 årens forskning kan förvänta sig 12 extra levnadsår. Motsvarande siffra för kvinnor är 14 år. En 45-årig man och kvinna har vunnit 24 respektive 27 år, medan en 80-åring har vunnit fem-sex år tack vare forskningen. 10

11 vande eller att främja vetenskaplig forskning. Med hjälpverksamhet bland behövande avses att man är ekonomiskt behövande. För att få skattereduktion måste det totala gåvobeloppet uppgå till minst kronor under året. Högsta belopp som kan ge skattereduktion är kronor och den maximala skattereduktionen är kronor (25 procent av kronor). Lämnade gåvor ska redovisas på kontrolluppgift och förtrycks i givarens inkomstdeklaration. Bestämmelserna om skattereduktion för gåvor till godkända gåvomottagare finns intagna i lag (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, förordning (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva samt i 67 kap inkomstskattelagen (1999:1229) i den lydelse som gäller från den 1 januari (Källa: skatteverket.se) För den som är månadsgivare innebär skattereduktionen i praktiken följande: Gåvobelopp per månad skattereduktion per år 100 kr 0 kr 200 kr 600 kr 250 kr 750 kr 500 kr kr 750 kr kr Om en person som tidigare gav 200 kronor i månaden till en organisation ökar sin månadsgåva till 267 kronor innebär det en intäktsökning för organisationen med 804 kronor per år utan att det för den skull kostar mer för givaren. Givaren får tillbaka 804 kronor i skattereduktion i samband med sin deklaration nästkommande år. I den proposition som regeringen lade fram hösten 2011 (proposition 2011/12:1) och som ledde fram till lagändringen framfördes en rad skäl till varför reformen ska avgränsas. Ett återkommande argument handlar om rädslan för fusk och att det antas öka om antalet godkända ändamål är stort. Regeringen menar även att Skatteverkets hantering av ansökningar och kontroll av de godkända gåvomottagarna blir mycket enklare om antalet tillåtna ändamål inte är så många. Man skulle kunna vända på steken och hävda att ett system som bygger på att alla allmännyttiga ändamål godkänns skulle kunna bidra till att minska den administrativa bördan hos Skatteverket eftersom de skulle slippa att tolka varje ansökan utifrån dagens snäva regelverk. En tolkning som dessutom riskerar att bli godtycklig. Men framförallt handlar avgränsningarna om att skattebortfallet inte får bli för stort. Tyvärr verkade regeringen glömma bort den andra sidan av kalkylen, det vill säga den ökade samhällsnytta som mera intäkter till det civila samhället skulle kunna leda till. I Sektor 3:s rapport En svensk modell för avdragsrätt för gåvor påtalas att det finns forskning som visar att vinsten för samhället i allmänhet blir större än statens förlust. I lagen som trädde i kraft den 1 januari 2012 finns ingen möjlighet till avdragsrätt för juridiska personer, d v s företag. FRII har sedan lång tid tillbaka uttalat sig positivt för en avdragsrätt för gåvor som omfattar juridiska personer. Denna positiva inställning kvarstår. FRII ser dock vikten av att först ändra det befintliga systemet gällande privatpersoner så att det fungerar på ett tillfredsställande sätt. Därefter kan ett nytt steg tas. Ett steg som innebär att juridiska personer ges möjlighet att göra avdrag för gåvor. 11

12 nuläge så här fungerar reformen i praktiken insamlingsorganisationerna Berättar i andra länder, där möjligheten till avdragsrätt har funnits längre än i sverige, ser man att skatteincitament ökar viljan att skänka pengar. efter det första året med skattereduktion för gåvor här i sverige kan vi se flera exempel som visar att vi skulle kunna få samma effekt här. men det finns ett antal hinder på vägen för att systemet ska nå sin fulla potential. i maj 2012 ställde vi på Frii ett antal frågor till våra medlemsorganisationer om vilka effekter av skattereduktion för gåvor de upplevt och hur de som enskild organisation såg på reformen. den sammanfattande bilden visar att organisationerna upplever att det regeringen gett med ena handen har man tagit tillbaka med den andra. avdragsrätten upplevs vara alldeles för styrande och begränsad. mycket WWF är en de organisationer som står utanför dagens system för avdragsrätt för gåvor. Deras givare ställer många frågor om skattereduktionen: Exempel 1: Hej WWF. Ni har fått en hel del pengar av mig under För att göra det ännu mer attraktivt att stödja er, vill jag gärna att ni noterar mig för skattereduktionen. Exempel 2: Hej. Jag undrar hur det kommer att fungera kring skattereduktionen för gåvor till WWF. Jag gissar att ni kommer täckas av skattereduktionen? Idag ger jag 300 kronor i månaden, men det är 100 kronor vardera för tre olika fadder -områden. Eftersom kraven är 200 kronor per tillfälle, kommer detta räknas som 100 kronor vid tre tillfällen, eller 300 kronor vid ett tillfälle? Om första fallet stämmer kommer jag flytta över allt till ett av områdena och utöka med skattereduktionen. 12

13 snäva gränser har formulerats för hur mycket man får ge och inte minst till vad man får ge. Å andra sidan vittnar flera av de organisationer som blivit godkända som gåvomottagare om att när de arbetat aktivt med att driva frågan gentemot givare så har de också fått ökade gåvor. FRII ser med andra ord en stor potential i avdragsrätt för gåvor, men systemet måste ändras innan det riskerar att skapa negativa konsekvenser. Givare hör av sig och upplever att systemet är krångligt och att de inte förstår. Flera organisationer talar om att de blivit kontaktade av givare som berättar att de stöttar flera organisationer varje månad, men med belopp under 200 kr per gång. De ger totalt sett mycket pengar och de sprider gåvorna mellan olika ändamål. Det är inte ovanligt att en och samma person stöttar tre till fyra olika organisationer. Men med beloppsgränserna i dagens system kan dessa givare inte tillgodogöra sig någon avdragsrätt. Trots att de relativt sett skänker mycket pengar. Flera av FRII:s medlemmar uttrycker oro för de konsekvenser som kan uppstå när endast delar av en organisations ändamål blir godkänt. Dels ökar den administrativa bördan drastiskt. Dels finns det en risk att givare omfördelar sitt givande till den del av verksamheten som är godkänd och att det på sikt blir svårare att finansiera den andra delen av verksamheten. Det paradoxala är att den del av verksamheten som idag generellt sett inte godkänns är påverkansarbetet och de förebyggande insatserna, de insatser som krävs för att komma åt roten till många av problemen i vår värld. Många av FRII:s medlemmar uttrycker också oro för att flera ändamål idag står helt utanför systemet för avdragsrätt. FRII:s medlemmar ser att många ändamål är beroende av varandra och påverkas av varandra. Sist men inte minst vittnar många organisationer om att de begränsningar som införts kring de beloppsnivåer som måste vara uppfyllda för att skattereduktionen ska gälla gör att många givare står helt utanför. Potentialen med avdragsrätt för gåvor Plan Sverige berättar: Plan arbetar för att stärka barns rättigheter och bekämpa fattigdom i 50 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Plan är en av världens största barnrättsorganisationer och är politiskt och religiöst oberoende. Allt arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention. När det blev klart att nya regler för skattereduktion skulle införas, såg Plans ledning det som en stor möjlighet. Målet var att få så många som möjligt att öka sitt gåvobelopp så fort som möjligt och att ta fram administrativa rutiner för att kunna hantera hela processen på ett smidigt och enkelt sätt. Plan beslutade tidigt i processen att budskapet i kampanjen skulle vara Det kostar dig inget extra att ge lite mer. Huvuddelen av Plans givare var redan kvalificerade enligt de regler som fanns, d v s de gav redan 200 kronor per gång eller mer och gav minst kronor per år som faddrar. 24 januari 2012 blev Plan godkända för skattereduktion. Redan i början av februari skickades mejl till alla de faddrar som vi hade mejladressen till och i mitten av februari skickade vi ett brev till samtliga givare med information om hur mycket de gav idag och förslag på den nya summa den skulle ge. Den föreslagna höjningen var på samma belopp som givaren skulle få tillbaka i skattereduktion. När faddrarna förstod att det var enkelt och att höjningen inte skulle kosta dem något extra, men skulle göra det möjligt för Plan att stödja fler barn var många mycket positiva. Under perioden februari juni 2012 valde drygt 20 procent av de faddrar som blev informerade att höja sitt gåvobelopp, vilket för Plan Sverige innebar ökade intäkter på drygt 10 miljoner kronor på årsbasis. Drygt 10 miljoner kronor i extra intäkter innebär t ex ca skolstipendium som täcker alla skolomkostnader för ett års högstadieutbildning i t ex Ecuador eller Guatemala. Under 2012 gick också antalet avslut ner delvis p g a det blev billigare att ge. Under hösten 2012 gjorde Plan en marknadsundersökning där det framkom att många människor skulle ge mer om de kände till de nya reglerna för skattereduktion och hur de fungerade. 13

14 Ändamålet för en gåva ska vara hjälpverksamhet bland behövande, om den ska vara avdragsgill. Enligt de nuvarande reglerna innebär det ekonomiskt behövande. På Röda Korset jobbar vi med stöd i många olika situationer av utsatthet. Det är inte kopplat till ekonomiskt behövande. Flera av våra verksamheter ryms därför inte inom det som klassas som avdragsgillt av Skatteverket. Det skapar otydlighet för givarna och i förlängningen riskerar vi en situation där dessa verksamheter blir svårare att finansiera. Therése Engström, Insamlingschef Svenska Röda Korset 14

15 Vad tycker svenska folket? FRII har med hjälp av Sifo undersökt svenska folkets inställning till avdragsrätt för gåvor. Den första undersökningen gjordes i maj 2012 för att sedan upprepas i juni Vi kan nu säga att en stor majoritet av den vuxna svenska allmänheten är positiva till avdragsmöjligheten. 72 procent har svarat att avdragsmöjligheten är bra, medan 19 procent anser att den är dålig. Övriga har ingen åsikt i frågan. I jämförelse med 2012 års undersökning finns en tendens till en mer positiv attityd. Då var andelen som svarade att de tyckte att avdragsmöjligheten var bra 69 procent. Tittar man på fördelningen mellan de olika politiska blocken kan man konstatera att det borgerliga blockets väljare är något mer positiva till avdragsmöjligheten än det socialistiska blocket. 80 procent av de borgerliga väljarna tycker att avdragsmöjligheten för gåvor är bra medan motsvarande siffra för (S), (Mp) och (V) är 69 procent. I det sistnämnda blocket skiljer sig Miljöpartiets väljare från de andra. 79 procent av dessa tycker att avdragsrätt för gåvor är bra. Lägst andel väljare som tycker att avdragsrätten är bra har Sverigedemokraterna (61 procent). Kännedomsnivån har ökat signifikant sedan I år säger 30 procent att de känner till vad avdragsmöjligheten innebär. Förra året var motsvarande andel 17 procent. Bland delgrupperna kan noteras att personer över 50 år och framför allt pensionärer känner till avdragsmöjligheten. I Sifoundersökningen har FRII även ställt frågan om vilka ändamål man bör få skatteavdrag för. Forskning (51 procent), miljöarbete (38 procent) samt arbete för mänskliga rättigheter (36 procent) är de områden som nämns av flest, när de intervjuade får välja två av sex områden där skatteavdrag borde gälla. Idag är det en mängd ändamål som inte kan bli godkända som gåvomottagare inom ramen för skattereduktion för gåvor. Två av dessa är miljöarbete och arbete för mänskliga rättigheter. En av frågorna i Sifoundersökningen berör människors åsikt om vikten av ett ändrat beslut om ändamål för skattereduktion så att det möjliggör gåvor även till miljö och arbete för mänskliga rättigheter. Ungefär tre av fyra svenskar (73 procent) menar att det är viktigt att ändra det beslut som ligger till grund för dagens regler gällande skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer, där vissa områden är exkluderade. Andelen svenskar som tycker att beslutet bör ändras har ökat sedan 2012, då motsvarande värde var 68 procent. Ökningen från år 2012 är statistiskt säkerställd. De som känner starkast för detta är Miljöpartiets- (84 procent) och Vänsterpartiets väljare (80 procent). I det borgerliga blocket är det de moderata väljarna (73 procent) som tycker att det är viktigast att ändra beslutet. 13 procent av de som inte kände till avdragsmöjligheten uppger att de tror att skatteavdraget kommer att göra att de ger mer. Samma undersökning säger att 68 procent av Sveriges befolkning har skänkt pengar det senaste året. 6% TVEKSAM, VET EJ 7% INTE ALLS VIKTIGT 15% INTE SÄRSKILLT VIKTIGT 27% MYCKET VIKTIGT 46% GANSKA VIKTIGT I det beslut som ligger till grund för dagens regler för skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer är vissa ändamål exkluderade. Bl.a. ger inte penninggåvor till miljöarbete och arbete med mänskliga rättigheter rätt till skatteavdrag. Hur viktigt tycker du att det är att man ändrar beslutet och tillåter möjligheten att göra skatteavdrag även när man ger pengar till miljöarbete och arbete med mänskliga rättigheter? Bastal: Samtliga 15

16 I Norge har nästa steg lyckats Den ideella sektorn i Norge har stora likheter med den ideella sektorn i Sverige. Flera forskare (Källa: Att ge eller att beskattas, Trägårdh och Vamstad) pekar på ett antal likheter mellan Norge och Sverige. Samtidigt skiljer sig Norge och Sverige åt i den bemärkelsen att Norge redan år 2000 införde avdragsrätt för gåvor. I boken Att ge eller att beskattas beskriver forskarna Lars Trägårdh och Johan Vamstad det norska systemet och hur det vuxit fram. Systemet introducerades mycket försiktigt år 2000 med en utformning som gjorde att endast gåvor inom spannet kronor var aktuella. År 2002 utökades avdragsrätten och från och med budgetåret 2003 fick man i Norge dra av belopp på minst 500 kronor och maximalt 6000 norska kronor. Två år senare gjordes ytterligare en förändring och maxbeloppet utökades till kronor. Utökningen har enligt Trägårdh och Vamstad lett till en betydande expansion av systemet för avdragsgilla gåvor i Norge. Bara mellan 2004 och 2005 ökade givandet till de ideella organisationerna med 28 procent. I Norge är fler än 450 organisationer (juni 2013) godkända som gåvomottagare av den norska skattemyndigheten. Motsvarande siffra i Sverige är 59 organisationer (juni 2013). I Sverige godkänns idag endast två typer av ändamål för gåvor vetenskaplig forskning samt hjälpverksamhet bland ekonomiskt behövande. I Norge är sex typer av ideell verksamhet godkända för avdragsrätt: 1. Omsorg och hälsofrämjande arbete för barn, ungdom, äldre, sjuka, funktionshindrade och andra svaga grupper 2. Barn- och ungdomsverksamhet inom musik, teater, litteratur, dans, idrott, friluftsliv och liknande 3. Religiös eller på annat sätt livssynsinriktad verksamhet 4. Verksamhet för mänskliga rättigheter och utveckling 5. Katastrofhjälp och verksamhet för förebyggande av olyckor och skador 6. Kulturskydd, miljöskydd, naturskydd och djurskydd (Källa: Att ge eller att beskattas, Trägårdh och Vamstad) Norge har vågat ta steget fullt ut, de har steg för steg utvecklat sin avdragsrätt för gåvor och sett mycket positiva resultat av detta. De har även en bred inkluderande syn på vilka ändamål som är godkända. Låt oss göra samma sak i Sverige. Ta hela steget nu. Jag ger varje månad 100:- via autogiro till Unicef. För att maximera de pengar jag skänker (p.g.a. skattebestämmelserna), undrar jag om ni kan ändra min autogiroinbetalning för resten av året till att jag i stället betalar 250:- varannan månad (juni, augusti, oktober, december). Givare till Unicef 16

17 Två steg till en fungerande avdragsrätt 1. Godkänn fler ändamål för skattereduktion för gåvor För den som idag vill utnyttja möjligheten till skattereduktion för gåvor måste gåvan gå till vetenskaplig forskning eller hjälpverksamhet bland ekonomiskt behövande. Det innebär att många ändamål och därmed många människor som skänker pengar - idag står helt utanför systemet. Grunden för den ideella sektorn och styrkan - är att här får vi som enskilda individer utrymme för att engagera oss i de frågor vi tycker är viktiga. Engagemanget ser olika ut från individ till individ och det ska det få göra. Den ideella sektorn finns tillgänglig för alla. Den ideella sektorn skapar också kreativa lösningar på behov som vi som medborgare upplever som de mest angelägna. Det är bredden av olika ändamål och engagemang och samverkan mellan dessa som bäddar för en bred samhällsnytta. Det känns därför paradoxalt att riksdag och regering pekar ut viss verksamhet - vetenskaplig forskning och hjälpverksamhet bland behövande (där Skatteverket gjort tolkningen att det handlar om ekonomiskt behövande) - som viktigare än annan. Det går emot själva grunden för det ideella engagemanget. Att man sedan styr givandet, och därmed verksamheten, tillbaka till ett begränsat fokus mot insatser av akut ekonomisk natur gör reformen än mer olycklig. Långsiktigt verkande insatser behövs för att komma åt roten till problemen. Så arbetar idag också de flesta ideella organisationer. Men med nuvarande regler premieras inte sådana insatser annat än inom forskning. De negativa konsekvenserna riskerar därför att på sikt motverka reformens grundsyfte. Den 4 april 2013 lämnade regeringen över en remiss till lagrådet som handlar om reformerade inkomstskatteregler för ideell sektor. I remissen föreslår regeringen dels en, i FRIIs tycke, välkommen modernisering av vad som anses vara allmännyttigt ändamål, dels föreslår man en förändring i lagen om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva (2011:1269). Om det sistnämnda förslaget blir verklighet innebär det man går från att godkänna hjälpverksamhet bland ekonomiskt behövande till att godkänna främjande av social hjälpverksamhet. FRII välkomnar detta. Det är ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte. Vetenskaplig forskning blir fortsatt godkänt enligt det förslag som gått ut på lagrådsremiss, men i övrigt stänger man fortfarande dörren för en mängd goda ändamål. 17

18 Det civila samhället består av mängder av olika organisationer och ändamål. Och det är just det som är det civila samhällets styrka. Vi behöver organisationer som jobbar kortsiktigt medan andra jobbar långsiktigt. Vi behöver dem som riktar sina insatser till många precis lika väl som vi behöver dem som riktar in sig på några få. Vi behöver dem som arbetar för långsiktiga systemförändringar samtidigt som vi behöver dem som stöttar människor som befinner sig i akuta situationer. I det stora perspektivet behövs det många olika ändamål och metoder för att förändra världen. De olika ändamålen berikar varandra, men framförallt är det just mångfalden i ändamålen som berikar vår värld. Därför behöver vi ett system för avdragsrätt för gåvor som stödjer mångfald, inte tvärtom. Maria Ros Jernberg, generalsekreterare FRII 18

19 Två av de ändamål som idag står helt utanför möjligheten till avdragsrätt för gåvor är miljöarbete och mänskliga rättigheter. Två ändamål som de flesta människor nog skulle säga är centrala för ett livskraftigt samhälle och en hållbar värld. Att arbeta för att tillgodose människors - vuxna såväl som barns - grundläggande rättigheter är en förutsättning för att nå en långsiktig lösning på många av de problem som finns runt om i vår värld. Dagens system för avdragsrätt för gåvor stöttar inte en sådan utveckling. Inte heller stödjer systemet en hållbar utveckling utifrån miljö- och klimatperspektiv. Skattereduktion för stöd till offer för miljö- och naturkatastrofer kan idag godkännas. Men stöd till verksamhet som syftar till att bekämpa miljöförstöring och förebygga miljö- och naturkatastrofer är inte avdragsgillt. Avdragsrätt för gåvor till stöd för enskilda kvinnor som drabbats fysiskt och psykiskt av omskärelse kan godkännas. Men vill man vara med och förhindra att unga tjejer omskärs ska det ske utan avdragsrätt. Listan på exempel som visar att begränsningen i dagens system skapar inkonsekvens går att göra lång. Alldeles för lång. Det är därför FRII:s förhoppning att landets beslutsfattare tar sitt ansvar och öppnar upp avdragsrättsmöjligheten för fler ändamål. Stödet för ett sådant beslut är starkt hos svenska folket. Ungefär tre av fyra svenskar (73 procent) menar att det är viktigt att ändra det beslut som ligger till grund för dagens regler för skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer, där vissa områden är exkluderade. Detta framgår av en Sifoundersökning som FRII lät göra i juni FRII ser fram emot att regeringen fullföljer sitt löfte om att reformera inkomstskattereglerna för ideell sektor och att detta blir verklighet från och med den 1 januari Det är ett steg i rätt riktning. Men för att få ett system som bidrar till ett långsiktigt helhetsperspektiv och som stärker hela det civila samhället krävs att regeringen tar steget fullt ut. FRII föreslår därför följande förändring: Godkänn fler ändamål. Alla allmännyttiga ändamål, definierade i enlighet med den moderniserade skrivning (Reformerade inkomstskatteregler för ideell sektor) som gick ut på lagrådsremiss den 4 april 2013, ska vara föremål för skattereduktion för gåvor. 2. Ändra beloppsgränserna För att få skattereduktion idag måste det totala gåvobeloppet uppgå till minst kronor under året. Högsta belopp som kan ge skattereduktion är kronor och den maximala skattereduktionen är kronor (25 procent av kronor). Varje enskild gåva måste vara minst 200 kr för att omfattas. Många av FRIIs medlemsorganisationer vittnar om att de begränsningar som införts kring beloppsnivåer gör att många givare står helt utanför. I många organisationer ligger genomsnittsgåvan per gång runt 100 kr. Idag räknas bara gåvor på 200 kronor per gång och däröver in i skattereduktionen, kronor mer om året med sänkt beloppsgräns Stockholms Stadsmissions exemplifierar effekten av ändrad beloppsgräns Direkt efter att vi blev godkända som gåvomottagare gjorde vi en höjningsaktivitet via telemarketing gentemot månadsgivare som gav 150 kronor/månad. Ca 60 procent höjde sitt månadsbelopp till 200 kronor, en normal höjningsaktivitet ger i bästa fall 30 procent höjningar. Om vi skulle göra en liknande aktivitet gentemot månadsgivare som idag ger 100 kronor/mån och få 60 procent (istället för som normalt 30 procent) att höja till 150 kronor/mån skulle det ge en ökad intäkt på ca kronor/år kronor räcker till ca luncher på Stadsmissionens Center för människor som lever i hemlöshet täcker driften av Klaragården i en hel månad. Dit kommer ca 50 utsatta kvinnor varje dag och får möjlighet att vila, duscha, äta och delta i olika aktiviteter 19

20 Utdrag ur regeringens remiss till lagrådet om Reformerade inkomstskatteregler för ideell sektor (4 april 2013) vilket gör att många givare diskvalificeras. För många givare är steget för stort att gå från en gåva från 100 kronor till 200 kronor även om man skulle få en skattereduktion. om man tittar på det genomsnittliga givandet per år så är uppskattningen att det ligger runt 1000 kronor per person. men för att kunna utnyttja skattereduktion för gåvor krävs att man kommer upp i minst 2000 kronor på ett år. även denna beloppsgräns stänger med andra ord dörren för en mängd givare. Frii:s uppfattning är att en väl fungerande avdragsrätt inkluderar många människor, snarare än att den exkluderar de som inte har möjlighet att ge mycket. alla människor ska ha möjlighet att ge och fler ska stimuleras att göra nytta för samhället. en avdragsrätt som är utformad så att den stöttar en bred folkfilantropi kan bidra till detta. idag är det alltför många givare som inte kan utnyttja möjligheten till avdragsrätt för gåvor. de ger långt under 200 kronor/gåva och de har aldrig möjlighet att få något skatteavdrag. en sänkning från minimum 200 kronor per gåva till 150 kronor/per gåva släpper in fler och det finns också ett incitament för alla de givare som idag ger runt 100 kronor/gåva att höja till 150 kronor/gåva. på så sätt höjs den genomsnittliga gåvan och intäkterna till de ideella organisationerna skulle öka. unicef sverige har räknat ut att i deras fall ökar antalet givare som kan utnyttja skattereduktion för gåvor med 67 procent om lägsta beloppet sänks från 200 kronor till 150 kronor per gång. För att kunna göra en bedömning av vilken skatteeffekt en sänkning av beloppsgränserna skulle få behövs tillgång till detaljerad information 20

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang.

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang. Från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Stockholm 2015-04- 07 Till Finansdepartementet Remissvar Fi2015/810 Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor Sammanfattning av FRIIs remissvar FRII

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Bakgrund och syfte Charity Rating arbetar med informationsspridning, analys och utvärdering av ideella organisationer. Vår målsättning är att bland givare öka

Läs mer

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 SAMMANFATTNING... 4 FRIIS MEDLEMMAR OCH KVALITETSKODEN... 5 FRIIS MEDLEMMAR I CHARITY RATINGS GIVARGUIDE...

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

SCB i Almedalen 2012. Statistikens betydelse för samhället

SCB i Almedalen 2012. Statistikens betydelse för samhället SCB i Almedalen 2012 Statistikens betydelse för samhället SCB:s uppgifter Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

Slopad skattereduktion för gåvor

Slopad skattereduktion för gåvor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Slopad skattereduktion för gåvor Februari 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Författningsförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Undantag från arvsskatt och gåvoskatt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 00 februari 2005 Pär Nuder Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Distriktskongress 2013

Distriktskongress 2013 Distriktskongress 2013 Lördagen den 27 april Ronneby Motioner jämte utlåtanden 2 (8) Motion nr 1 En trygg och modern A-kassa En trygg och modern a-kassa är en viktig del av den svenska modellen. Den svenska

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Skattereduktion för gåva

Skattereduktion för gåva SKV 319 utgåva 1 Skattereduktion för gåva information till gåvogivare och gåvotagare Den här broschyren innehåller information både till gåvogivare och gåvotagare. Skattereduktion för gåva har inte tryckts

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL)

Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL) Stockholm 2015-08-15 MM Dnr 2015/94 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL) Moderna museet (MM) får härmed avge följande

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) KKV1007, v1.1, 2010-03-04 YTTRANDE 2010-03-25 Dnr 729/2009 1 (5) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Fi2009/1548 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Avskaffa straffskatten på sponsring

Avskaffa straffskatten på sponsring 07 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Avskaffa straffskatten på sponsring Sammanfattning När det går bra för företagen lägger de ofta mer pengar på marknadsföring och sponsring. Dagens

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-03 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 27 mars 2002

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2013-08-29 Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt/Anna Fredholm Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll

Läs mer

Skattereduktion för gåva. Information till gåvogivare och gåvomottagare

Skattereduktion för gåva. Information till gåvogivare och gåvomottagare Skattereduktion för gåva Information till gåvogivare och gåvomottagare INNEHÅLL Sammanfattningsvis 3 Du som ger en gåva 3 Vem kan få skattereduktion? 3 Gåvomottagaren måste vara godkänd 3 Skattereduktionens

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Inhämtande av Lagrådets yttrande över lagförslag

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad 10 april 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

Yttrande över huvudförslaget i Finansdepartementets betänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

Yttrande över huvudförslaget i Finansdepartementets betänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Effektrapport 2015. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig:

Effektrapport 2015. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Effektrapport 2015 Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Innehåll 1 Om Hjärt-Lungfonden... 1 2 Vad vill Hjärt-Lungfonden uppnå?... 1 3

Läs mer

Presentation av FRIIs styrelse

Presentation av FRIIs styrelse Presentation av FRIIs styrelse Harald Hagman, Ekonomi- och fastighetschef på Stockholms Stadsmission Harald har en ekonomexamen från Stockholms universitet och ledarutbildning från IFL/ Handelshögskolan.

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer