Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006"

Transkript

1 Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006

2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller nya eller ändrade ställningstaganden från Socialstyrelsen i form av ett meddelande eller en avrapportering. Den kan också innehålla förfrågningar eller begäran/ anhållan om yttranden eller synpunkter på t.ex. remissversioner. Skrivelser är riktade till en eller flera tydliga adressater, t.ex. regeringen, landsting, kommuner, vårdgivare m.fl. Artikelnr Publicerad juni

3 Förord Denna rapport är baserad på frivilligorganisationers rapportering av hur de använt statsbidraget under verksamhetsåret Rapporten återspeglar 64 organisationers insatser. Organisationerna varierar i storlek och är verksamma inom olika delar av det sociala området. De arbetar med att förebygga eller behandla missbruk av alkohol och narkotika, ge stöd till utsatta barn och deras familjer eller motverka våld mot kvinnor. Statsbidraget är avsett för riksorganisationernas verksamhet. Rapporten har skrivits av May Wilson. Åsa Börjesson Avdelningschef Socialtjänstavdelningen 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 7 Inledning 9 Mål 1 9 Mål 2 9 Mål 3 9 Utgångspunkter för resultatredovisning 9 Socialstyrelsens summering och bedömningar 10 Redovisning av fördelningen 11 Anslaget 11 Två områden ett anslag 12 Olika organisationsgruppers del av anslaget Fördelningen av extra medel år av 611 planerade verksamheter har återrapporterats 13 Skäl till att planerade verksamheter inte blivit genomförda 15 Bidrag enligt 3 i förordningen 15 Måluppfyllelse 16 Endast ett mål- och ett insatsområde per verksamhetsplan. 16 Fördelning inom mål- och insatsområden 16 Mål 1 16 Övergripande om målområde Redovisning av Mål 1 19 Förebyggande och stödjande insatser beaktas vid bidragsgivningen 19 Socialt stödjande insatser hjälper utsatta 21 Att stärka förmågan till social delaktighet 21 Mål 2 22 Organisationernas opinions- och utbildningsinsatser 22 Insatser som stärker det lokala arbetet 23 Insatser riktade utåt för att påverka samhället 23 Mål 3 25 Ökat anslag 27 Fördelning av medel till lokal verksamhet 27 Lokala jourer som sökte medel direkt från Socialstyrelsen 28 Socialstyrelsens direktiv till SKR och Roks år Riksorganisationernas återrapportering av extra medel år Fördelning av medel enligt särskilt beslut 29 Till länsstyrelser 30 Organisationernas treårsplaner 30 Anslaget ett verksamhetsbidrag 31 Hur har anslagsnivån påverkats av resultatstyrning? 31 Vilken betydelse har statsbidraget? 32 5

6 Vem styr organisationerna? 33 Frivilligt sett 35 År Bilaga 1 41 Socialstyrelsens handläggning av statsbidrag till frivilligorganisationer inom det sociala området 41 Bilaga 2 44 Anslag organisationer

7 Sammanfattning Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till riksorganisationer som är verksamma inom det sociala området enligt förordning 1998:1814 senast den 31 maj lämna en redovisning till regeringen om statsbidragets användning i förhållande till bidragets syfte och mål såsom de angivits i Socialstyrelsens regleringsbrev. Socialstyrelsen fick ansökningar om statsbidrag från frivillig organisationer. Ansökningarna omfattade 136 miljoner kronor. Totalt hade Socialstyrelsen 66,9 miljoner kronor att fördela. Socialstyrelsen beviljade 64 organisationer bidrag varav fem var nya och fick statsbidrag för första gången. Nio organisationer som ansökte fick avslag eftersom ansökningarna av olika skäl låg utanför de ramar som statsbidraget avsåg. Socialstyrelsen har även fördelat statsbidrag till kvinnojourer som inte tillhör någon riksorganisation. Socialstyrelsen bedömer att frivilligorganisationerna i hög grad har genomfört de verksamheter som var planerade för år Totalt planerades 597 verksamheter och av dessa blev 92 procent helt eller delvis genomförda. Frivilligorganisationerna har i enlighet med regeringens mål med bidraget gjort satsningar inom följande områden: opinionsbildning för att generellt stärka målgruppernas ställning i samhället insatser från central nivå avsedda att stödja och stärka lokal utveckling och lokalt arbete förebyggande och stödjande insatser för målgrupperna samverkan Organisationerna har generellt en hög ambitionsnivå och vill utföra mer än vad anslagets storlek ger möjlighet till, vilket visas av att organisationerna söker nära dubbla summan mot vad som finns i anslaget. Den höjning av anslaget som tillkommit 2004 och 2006 har varit öronmärkta medel. Socialstyrelsen har funnit att statens övergripande syfte med bidraget har uppnåtts. Det övergripande syftet är enligt förordningen att förstärka och komplettera den offentliga sektorns insatser. Socialstyrelsens bedömning grundar sig på uppgifter från organisationerna. Någon ytterligare granskning av verksamheterna har Socialstyrelsen inte gjort. Socialstyrelsen har gjort en genomgång av antalet organisationer som fått anslag från år 2000 till 2006 och funnit att resultatstyrt verksamhetsbidrag innebär en rörlighet. Ett antal organisationer har utgått på grund av minskad aktivitet samtidigt som nya organisationer tillkommit. 7

8 I samband med återrapporteringen har organisationerna haft möjlighet att besvara två frågor om hur de uppfattade situationen kring sina målgrupper inom det sociala området. Vilka förändringar har de noterat? Har förändringarna varit till det bättre eller till det sämre? De bilder som förmedlades från frivilligorganisationerna visade främst på behov och svårigheter för barn och unga i samhället samt för grupper som varit utsatta för sexuella övergrepp. Ett utdrag från svaren på dessa frågor finns i stycket Frivilligt sett. Ett utkast till denna rapport har behandlats vid ett möte med Stora Rådet på Socialstyrelsen i maj månad 2007 dit samtliga organisationer var inbjudna och hade möjlighet att uttrycka sina åsikter om materialet. 8

9 Inledning Av regleringsbrevet för år 2006 daterat den 20 december 2005 framgår följande: Socialstyrelsen skall redovisa fördelningen av medel uppdelad på alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor. En samlad redovisning av statsbidragets användning skall ske i särskild ordning (senast den 31 maj 2007) enligt förordning 1998:1814 om statsbidrag till organisationer inom det sociala området. I regleringsbrevet anger regeringen tre mål för statsbidraget. Dessa är: Mål 1 Organisationernas förebyggande och stödjande arbete skall beaktas vid fördelningen av statsbidrag. Till sådant arbete kan räknas att stärka förmågan till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer. Socialstyrelsen skall redovisa måluppfyllelsen Mål 2 Socialstyrelsen skall i fördelningen av bidrag beakta verksamheter som leder till att organisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser stärker deras lokala arbete Socialstyrelsen skall redovisa hur organisationernas nationella opinionsoch utbildningsinsatser har stärkt deras lokala arbete. Mål 3 Socialstyrelsen skall i fördelningen av bidrag beakta verksamheter som leder till ökad samverkan, dels mellan organisationerna, dels mellan organisationerna och kommunerna. Socialstyrelsen skall redovisa hur samverkan ökat. Utgångspunkter för resultatredovisning Av förordningen framgår att Socialstyrelsen ska lämna en samlad redovisning som visar bidragets syfte och mål. I de årliga uppföljningarna är det regeringens tre verksamhetsmål för statsbidraget som ska följas upp. I samband med ansökan om bidrag lämnar organisationerna uppgifter om: 9

10 antal medlemmar antal län organisationen verkar inom vilket huvudområde organisationen verkar inom (alkohol och narkotika, utsatta barn eller våld mot kvinnor) vilket insatsområde (enl. SFS 1998:1814) man arbetar inom. De områden förordningen anger är socialt stödjande arbete, opinionsbildning, samt utbildning och information. Socialstyrelsen har för att rätt kunna återredovisa organisationernas arbete lagt till två insatsområden, förebyggande arbete och organisationsutveckling. vilket av regeringens tre målområden man arbetar inom. För att kunna återrapportera organisationernas arbete korrekt har Socialstyrelsen lagt till ett fjärde mål kallat Andra mål avsett att fånga upp de verksamheter som riktar sig till andra mål än de som regeringen angett. Socialstyrelsens summering och bedömningar Socialstyrelsens redovisning har utgått ifrån de krav som framgår av regleringsbrevet. Redovisningen bygger på resultaten från den återrapportering som organisationerna har gjort. Återrapporteringen har kommit in till Socialstyrelsen under våren I återrapporteringen har organisationerna redovisat utfallet av den verksamhet som var planerad för år Socialstyrelsen har utgått från att de sakuppgifter som organisationerna lämnat är korrekta och har därför inte gjort någon särskild granskning av kvaliteten i underlagsmaterialet. Däremot har Socialstyrelsen gjort en bedömning av i vilken utsträckning respektive organisation har uppnått de förväntade resultaten. Socialstyrelsen har enbart bedömt de delar som ligger inom ramen för statsbidraget. 10

11 Redovisning av fördelningen Socialstyrelsen skall redovisa fördelningen av medel uppdelat på alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor. Anslaget Under 2006 fanns totalt 66,9 miljoner kronor att fördela vilket var 4 miljoner mer än året innan och en avsevärt större summa än år 2003 då anslaget var 54,2 miljoner kronor. Ökningen beror på det anslag på 9 miljoner kronor som sedan år 2004 har tillförts området Motverka våld mot kvinnor samt det anslag på 4 miljoner kronor till samma område som tillkom år Anslaget på 9 miljoner kronor är främst riktat till lokala kvinno- och mansjourer, huvuddelen av detta anslag fördelas vidare ut till lokal nivå. Socialstyrelsen fick in 73 ansökningar om statsbidrag för 2006, med en sammanlagd ansökningssumma på 136,2 miljoner kronor. Tabell 1 Fördelning Ansökningar/fördelning År 2004 År 2005 År 2006 Antal beviljade ansökningar Antal avslag Totalt antal ansökningar Totalt ansökt belopp milj. kr Totalt belopp att fördela milj. kr 63,2 62,9 66,9 64 av de ansökande organisationerna beviljades bidrag. Samtliga organisationer som beviljats bidrag för 2005 fick även bidrag år 2006, med undantag av Vita Bandet och Frivilliga samhällsarbetare som inte ansökte detta år. Fem organisationer som inte tidigare fått statsbidrag beviljades medel, av dessa tillhör tre organisationer missbruksområdet. Två organisationer tillhör området utsatta barn och deras familjer. Nio organisationer fick avslag. Skäl till avslagen var att de kriterier som angivits i förordningen SFS 1998:1814 inte var uppfyllda. Socialstyrelsen har även fördelat 77,5 miljoner kronor till länsstyrelserna enligt regeringens fördelningslista samt kronor från anslag 14:7 ap.9 till Riksföreningen för sexuellt likaberättigande (RFSL). Dessa medel återrapporteras separat. I rapporten redovisas de verksamheter som organisationerna sökt statsbidrag för. För många av organisationerna innebär det att endast delar av deras totala verksamhet redovisas. Många organisationer bedriver annan omfattande verksamhet utöver de delar som får statsbidrag. Till exempel redovisas inte det ideella arbetet inom ramen för statsbidraget. Inte heller det lokala arbetet redovisas eftersom statsbidraget är till för riksorganisationernas 11

12 verksamhet. Även verksamheter utanför Sveriges gränser faller utanför anslagets ramar. Två områden ett anslag Statsbidragen är uppdelade på två ramanslag, anslag A och B. I regleringsbrevet till Socialstyrelsen finns sedan år 2002 ett tillägg som öppnar gränserna mellan de båda anslagen. Där anges att de två anslagen 18:1 ap.3 samt 14:7 ap.1 ska ses som en helhet. För 2006 utgjorde anslag A kronor och anslag B kronor, sammanlagt kronor. Enligt regleringsbrevet ska Socialstyrelsen redovisa fördelningen uppdelad på områden. Nedan följer en redovisning av antal organisationer inom respektive område. Yrkesorganisationer har nedan delats upp mellan de två områdena A och B. Tabell 2 Antal organisationer inom område A och B Antal organisationer inom område A alkohol, narkotika år 2006 Stöd till klienter, utsatta grupper 10 organisationer Drogprevention, främja nykterhet 19 organisationer Paraplyorganisationer 5 organisationer Yrkes och intresseorganisationer 4 organisationer Totalt antal inom område A 38 organisationer Antal organisationer inom område B utsatta barn och deras familjer samt motverka våld mot kvinnor år 2006 Yrkes och intresseorganisationer 6 organisationer 2 Utsatta barn och deras föräldrar 7 organisationer Motverka sexuella övergrepp 5 organisationer Motverka våld mot kvinnor 8 organisationer Totalt antal inom område B 26 organisationer Olika organisationsgruppers del av anslaget Ett nytt anslag på 9 miljoner kronor som tillkom år 2004, har inneburit att område B har ökat, från att ha utgjort 30 procent av totalanslaget under 2003 till att 2004 utgöra 38 procent av totalanslaget. Från år 2006 tillkom ytterligare 4 miljoner kronor till område B vilket höjde området till 40 procent av totalanslaget. Av dessa medel fick lokala kvinno- och mansjourer år 2006 drygt 5 miljoner kronor. Kvarstående belopp för 26 organisationer inom område B var 20,6 miljoner kronor vilket utgör 31 procent av totalbeloppet. Nedanstående tabell visar den faktiska fördelningen inom varje organisationskategori. I uppdelningen mellan område A och B har bidragen till samtliga paraplyorganisationer förlagts inom område A. En helt korrekt uppdelning mellan områdena borde dock innebära att statsbidraget till paraplyorganisationen Forum för Frivilligt Socialt Arbete, som har medlemmar från båda blocken, delades upp mellan de två områdena vilket inte gjorts i nedan tabell. 12

13 Tabell 3 Fördelning år Missbruks- och nykterhetsorganisationer Anslag tusen kronor Anslag i procent av tot. s:a År klientorganisationer m fl % 15% 16% 15% drogpolitik, prevention, främja nykterhet % 40% 39% 37% samarbets- o paraplyorganisationer % 6% 6% 7% yrkesorganisationer % 1% 1% 1% Anslag milj. kronor område A % 62% 63% 60% Barn o familjer, våld mot kvinnor utsatta barn o familjer % 7% 6% 7% sexuella övergrepp % 3% 3% 4% våld mot kvinnor % 27% 27% 28% yrkesorganisationer % 1% 1% 1% Anslag milj kr område B % 38% 37% 40% Belopp till lokal nivå borträknat % 100% 100% 100% Till riksnivå i procent av totalbelopp 31% Belopp att fördela milj. kronor År ,2 År ,1 År ,9 År ,9 Fördelningen av extra medel år 2006 Det extra anslaget på 9 miljoner kronor som tillkom från år 2004 skulle enligt regleringsbrevet främst ges till kvinnojourernas riksorganisationer för att fördelas vidare till lokal nivå. Samtidigt angavs i regleringsbrevet att lokala kvinno- och mansjourer som inte tillhörde någon riksorganisation skulle kunna söka medel direkt från Socialstyrelsen. Under 2006 fördelade Socialstyrelsen kronor till lokal nivå efter att ansökningar kommit in. Medlen fördelades till tolv lokala verksamheter varav åtta avsåg kvinnojourer och fyra mansmottagningar. Anslaget på 9 miljoner kronor, dess syfte och Socialstyrelsens fördelning av medlen samt en återrapportering av hur dessa medels använts återkommer under rubriken Ökat anslag på sidan 23 i denna rapport. De 4 miljoner kronor som var nya för år 2006 och avsåg kvinnojourers riksorganisationer fördelades till de två riksorganisationerna Roks och SKR. 597 av 611 planerade verksamheter har återrapporterats År 2006 fördelades 66,9 miljoner kronor till 64 organisationer och 611 planerade verksamheter. Av dessa har 597 verksamheter fördelade på 60 organisationer återrapporterats. Två organisationer har missat att återrapportera sin verksamhet för år 2006 och två var så sena med sin återrapportering att resultatet inte finns inräknat i denna rapport. De organisationer som inte återrapporterat är MHF-Ungdom samt Sveriges Mansjourers Riksförbund. Ytterligare sex organisationer var sena med att återrapportera men inkom 13

14 med återrapportering när Socialstyrelsen via e-post påminde alla organisationer som var försenade. Enligt de organisationer som varit försenade med att lämna in en återrapportering har skälet varit glömska. Att inte lämna in återrapportering innebär en sänkning av nästa års anslag. I det följande materialet ingår endast data från återrapporterade verksamhetsplaner. Socialstyrelsen har bedömt att 548 av de 597 återrapporterade verksamheterna är genomförda eller delvis genomförda enligt planerna, vilket motsvarar 92 procent. 49 planerade verksamheterna som återrapporterats har Socialstyrelsen bedömt som ej genomförda och var inte heller reviderade under året. Bristande finansiering angavs i åtta fall vara skäl till den inställda planeringen. Fyra organisationers planering och återrapportering saknas i summeringen. Organisationerna planerar vid ansökningstillfället under hösten för ett visst antal verksamheter. När beslutet om årets anslag kommer kan det bli tydligt att det inte är möjligt att genomföra hela planeringen. Organisationerna har då möjlighet att sända in en revidering av sin planering och ange vilka verksamheter som på grund av bristande resurser inte kommer att genomföras. En handfull organisationer har under 2006 använt sig av denna möjlighet. Både antalet planerade och antalet genomförda verksamheter har kontinuerligt ökat. För organisationerna kan en ambitiös planering vara ett sätt att kraftsamla och visa sin förmåga. Socialstyrelsen har svårt att möta utökade planer med ökad finansiering eftersom det generella anslaget under lång tid legat på samma nivå. Den ökning i anslag som tillkommit har varit öronmärkt för ett speciellt område. Att ett antal nya organisationer har tillkommit (nio stycken) under de sista åren innebär att fler organisationer delar på anslaget. I nedanstående tabell visas antal organisationer som fått statsbidrag samt antal verksamheter som planerats vid ansökningstillfället. Vidare visas det antal verksamheter som återrapporterats som genomförda respektive ej genomförda ett år senare. Tabell 4 Antal genomförda/ej genomförda verksamheter år Jämförelser mellan åren 2002 till 2006 År År År År År Antal organisationer som fått anslag Antal planerade verksamheter Antal helt genomförda/delvis genomförda verksamheter Antal ej genomförda verksamheter Antal genomförda i procent av antal planerade verks Antal ej genomförda i procent av planerade verks Belopp att fördela (miljoner kronor) dessa fem år 54,2 54,2 63,2 62,9 66,9 14

15 En organisation som efter anslagsbeslutet finner stor diskrepans mellan planerad verksamhet och ekonomiska resurser bör lämna en skriftlig revidering där det framgår vilka planer som inte kommer att genomföras. Kostnaderna för de olika verksamhetsplanerna som organisationerna tänker genomföra är inte beräknade. Dessutom kan volontärt arbete (obetalt arbete) ingå i en verksamhet. Därför kan inte Socialstyrelsen se vad som är möjligt att genomföra med de anslag som har betalats ut. Vissa verksamheter som presenteras av organisationerna ligger utanför anslaget. Detta gäller exempelvis verksamheter av internationell karaktär och även verksamheter av rent lokal karaktär. Dessa verksamheter bedöms inte inom anslaget. Skäl till att planerade verksamheter inte blivit genomförda 49 planerade verksamheter genomfördes inte. Socialstyrelsen har i redovisningen funnit två huvudsakliga skäl till varför organisationerna inte har genomfört verksamheterna enligt inlämnade planer: Planeringen ryms inte inom anslagets ramar. Planerna har ändrats, andra prioriteringar har gjorts. I detta sammanhang bör nämnas att drygt nio av tio planerade verksamheter har genomförts. Bidrag enligt 3 i förordningen Femton organisationer får bidrag enligt 3 i förordningen. Bestämmelsen innebär att Socialstyrelsen kan ge bidrag till organisationer som inte uppfyller kraven på att man ska ha verksamhet i minst tio län. Det är organisationer som enligt Socialstyrelsens bedömning gör viktiga insatser av riksintresse för små och utsatta grupper och där det inte för närvarande är rimligt att kräva att verksamheten ska vara rikstäckande. Däremot har också dessa organisationer medlemmar och kontakter med enskilda som bor på skilda håll i landet. 15

16 Måluppfyllelse Endast ett mål- och ett insatsområde per verksamhetsplan. Socialstyrelsen registrerar endast ett mål och ett insatsområde per verksamhetsplan. Organisationerna anger ibland flera huvud- och insatsområden på samma verksamhetsplan. En planering kan ha flera inriktningar men för att få fram en bild av huvudinriktningar i satsningarna väljer Socialstyrelsen att enbart registrera den mest dominanta inriktningen. Fördelning inom mål- och insatsområden Tabell 5. Fördelning av återrapporterade verksamheter inom samtliga mål och insatsområden år 2004 till 2006 MÅLOMRÅDE Antal Antal Antal INSATSOMRÅDE Antal Antal Antal Mål 1 Fler grupper/stärka A Stödjande socialt arbete förmåga a Förebyggande arbete Mål 2 Opinion, B Opinionsarbete/tidn/webb nationellt/lokalt Mål 3 C Utbildning/Information Samverkan D Organisationsutveckling Andra mål Avser när målet ligger utanför mål Totalt Totalt Under mål 1 ovan anges Fler grupper vilket var skrivningen i måltexten fram till och med år Ändringar i text för Mål 1 anges nedan. Mål 1 Organisationernas förebyggande och stödjande arbete skall beaktas vid fördelningen av statsbidrag. Till sådant arbete kan räknas att stärka förmågan till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer. Texten i detta mål förändrades inför år Den hade tidigare följande lydelse: 16

17 Bidragen till organisationernas förebyggande och stödjande arbete skall omfatta fler grupper och de förebyggande och stödjande sociala insatserna skall ges ökad prioritet i fördelning. Organisationerna uppskattade förändringen i texten som i sin nya utformning gav en tydligare inriktning än den tidigare formuleringen omfatta fler grupper. I samband med förändringen av texten ökade antalet verksamheter under detta mål från 48 verksamheter år 2004 till 128 år 2005 och 127 för år 2006, se tabell 5. Tabell 6a 2006 års återrapporterade verksamheter fördelade på organisationskategorier och målområden. Organisationskategori Målområde summa klientorganisationer drogprevention/nykterhet paraplyorganisationer yrkesorganisationer utsatta barn med familjer sexuella övergrepp motverka våld mot kvinnor Målinriktning enl regleringsbrev Mål 1 = Stödj/prev/stärka social delaktighet. Mål 2 = Nationellt/lokalt Mål 3 = Samverkan Mål 4 = Annat mål 17

18 Tabell 6b 2006 års återrapporterade verksamheter fördelade på organisationskategorier och insatsområden Organisationskategori Insatsområde A a B C D summa klientorganisationer drogprev/nykterhet paraplyorganisationer yrkesorganisationer utsatta barn m familjer sexuella övergrepp motverka våld m kvinnor Insatsområde enligt förordning Insats A = Stödjande socialt arbete Insats a = Förebygga/preventivt Insats B = Opinion - Tidning - Webb Insats C = Utbildning, Fakta, Forskning Insats D = Organisationsutveckling I ovanstående tabeller kan man utläsa inom vilka målområden och insatsområden som olika organisationskategorier förlagt sina verksamheter under år Det går till exempel att se att organisationerna inom drogprevention/nykterhet förlägger en stor del av sina resurser på opinionsbildning. 71 av 195 verksamheter har den inriktningen, (se insatsområden tabell 6b) och opinionsinriktningen vänder sig både inåt i den egna organisationen (mål 2, 82 verksamheter, se tabell 6a) och utåt till allmänheten (mål 4, 41 verksamheter) oftast politiker beslutsfattare. De bedriver även verksamheter som är förebyggande eller socialt stödjande (mål 1, 51 verksamheter). Övergripande om målområde 1 3 Vid bedömningen av organisationernas planerade verksamhet och resultatredovisning ska Socialstyrelsen utgå från de krav som finns formulerade i regleringsbrevet till myndigheten och i den förordning 1998:1814 som styr statsbidragen. Vissa organisationer beskriver en växande aktiv verksamhet och har fått utökade bidrag, andra organisationer som har en minskande verksamhet har fått sänkt anslag från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har benämnt ett målområde Andra mål. Det innebär att organisationen i sitt arbete har en annan inriktning än vad som ryms inom målen 1-3. Det kan exempelvis gälla opinions-, informations- eller utbildningsinsatser riktade till myndigheter, till andra organisationer eller till allmänheten. 18

19 Redovisning av Mål 1 Mål 1 Att Socialstyrelsen vid fördelningen av statsbidragen skall beakta det förebyggande och stödjande arbetet. Till sådant arbete kan räknas att stärka förmågan till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer. Socialstyrelsen har i bidragsgivningen beaktat organisationernas förebyggande och stödjande arbete. 127 verksamheter finns inom detta mål. Fördelat på insatsområden visar sig 53 verksamheter avse socialt stödjande arbete och 66 verksamheter avse förebyggande insatser. Siffrorna redovisas Förebyggande under insatsområdet och i stödjande tabell 5 och insatser även uppdelat beaktas på vid organisationskategori bidragsgivningen tabell 6b insatsområde A och i a. Förebyggande arbete bedrivs främst av de organisationer som är verksamma inom området drogprevention/nykterhet. Men begreppet ingår i olika former hos en stor del av de organisationer som får statsbidrag från Socialstyrelsen. Några organisationer har i stort sett hela sin verksamhet inriktad på primärprevention. Här kan nämnas organisationen SMART vars verksamhet riktas till grundskoleelever. Den organisation som har störst antal verksamhetsplaner inom området prevention är MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) som har 10 av sina 26 verksamhetsplaner inom detta område och driver ett kraftfullt alkohol-, drog- och skadeförebyggande arbete. Förebyggande insatser riktas ofta inåt i organisationen för de organisationer som har unga som medlemmar. Som exempel på sådana organisationer kan nämnas IOGT-UNF, SMART, LP-verksamhetens SPIK, Frisksportarna med flera. Men en stor del förebyggande insatser riktas också generellt utåt till unga i samhället. Organisationerna försöker engagera unga i olika aktiviteter och samtidigt lämna ett budskap om nykterhet. Insatser riktas även till vuxna för att medvetandegöra om riskbeteende. Nedan följer exempel på alkohol- och narkotikaförebyggande insatser Blå Bandet Blå Bandet skriver som bakgrunds förklaring till en verksamhetsplan att kyrkor och samfund av tradition har utgjort alkoholfria zoner. Sedan några decennier har en förändring skett och andelen helnyktra i kyrkorna har minskat påtagligt. Forskare befarar att just frikyrkoungdom kan löpa större risk än många andra att fastna i alkoholberoende. Detta beror bland annat på att många unga i frikyrkan har en eller två föräldrar som varit missbrukare och därmed kan ha en genetisk risk för eget missbruk. Till detta kommer att upplevelser och känslor har stor betydelse för ungdomar som söker sig till frikyrkliga miljöer. Den som prioriterar känslor och hög stämning kan ha en benägenhet att ta till droger för att framkalla dessa positiva käns- 19

20 lor när livet tar emot. Många kyrkoledare ser med oro på det tilltagande alkoholbruket bland de unga i frikyrkan. Blå Bandet kommer att genomföra ett pilotprojekt i åtta till tio församlingar och målet är där att via 100 ledare nå 1000 ungdomar. Förhandlingar pågår för att skapa intresse för att bli pilotförsamling. Ett studiematerial har tagits fram som nått ut till 100 församlingar, syftet med detta är att lyfta alkoholfrågorna i församlingen. LP-verksamhetens Ideella Riksförening Under 2005 startade LP-verksamheten ett nätverk kallat SPIK. Det står för spiknykter och är ett verktyg i det förebyggande arbetet. För att vara med i nätverket avger man ett löfte om att avhålla sig från alkohol och narkotika eller andra gifter med berusande effekter. SPIK riktar sig främst till unga men är även öppet för vuxna. Vid årsskiftet2006/2007 fanns i nätverket SPIK. Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) Organisationen genomför varje år rastplatsaktiviteten Ta paus. MHF bemannar 55 rastplatser från Malmö till Överkalix under tre dagar och uppmanar trafikanter via skyltar att ta paus vid nästa rastplats. Där bjuds på kaffe och saft med tilltugg samt information om risker med att köra bil uttröttad eller påverkad av alkohol, narkotika eller trafikfarliga mediciner. Under 2006 arbetade 696 frivilliga funktionärer och de träffade över trafikanter. Ovan exempel kom från området prevention/nykterhet. Nedan följer exempel på förebyggande insatser från organisationer inom övriga områden. Första exemplet kommer från organisationen Mentor som ger individuellt stöd till unga genom mentorskap men även har insett behovet av att stärka de ungas föräldrar. Föreningen Mentor Sverige Föreningen Mentor Sverige driver ett föräldraprogram vars mål är att främja skyddsfaktorer inom familjen genom att hjälpa föräldrar att utveckla föräldrarollen. Syftet är att 1) främja goda relationer mellan barn och vuxna 2) ge vuxna ledsagning i rollen som förälder 3) främja föräldrars interaktion Antalet deltagare i föräldrakurser för år 2006 var 840. Kurserna hölls på elva olika platser inom Sverige. Kurserna är mycket uppskattade eftersom många föräldrar upplever att de har problem med sina barn men inte har råd med privat konsultation. De får heller inget stöd av samhället eftersom problemen inte anses vara så stora att det offentliga stödet är inkopplat. 20

Hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2008

Hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2008 Hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2008 Artikelnr 2009-126-207 Publicerad www.socialstyrelsen.se, juli 2009 2 Förord Socialstyrelsen har regeringens

Läs mer

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2004

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2004 Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2004 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en skrivelse. Det

Läs mer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer PM 1 (7) Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten Anna-Carin Johansson 2015-04-28 Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer Syfte med verksamhetsbidrag

Läs mer

2009:16. Bidrag till ideella organisationer på det sociala området

2009:16. Bidrag till ideella organisationer på det sociala området 2009:16 Bidrag till ideella organisationer på det sociala området MISSIV DATUM DIARIENR 2009-07-29 2009/30-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-01-29 S2009/831/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut Regeringsbeslut 2 2008-09-11 IJ2008/1822/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut att undersöka hur våldsutsatta

Läs mer

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2011. Årlig redovisning till regeringen

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2011. Årlig redovisning till regeringen Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2011 Årlig redovisning till regeringen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2014

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2014 Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

103 33 Stockholm. Redovisning.av medel fördelade år 2009 för främjande av brottsofferverksamhet för homo-, bi- och transpersoner

103 33 Stockholm. Redovisning.av medel fördelade år 2009 för främjande av brottsofferverksamhet för homo-, bi- och transpersoner Socialstyrelsen Avdelningen för statistik och utvärdering Charlotta Hansell charlotta.hansell@socialstyrelsen.se (k,

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringsbeslut III:4 2017-02-16 S2017/01014/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN Oslo 070913 Christina Pettersson Ordförande KSAN Vad är KSAN Partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation 31 riksorganisationer för kvinnor som medlemmar Arbetar förebyggande mot missbruk av

Läs mer

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön,

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, 1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-01 Handläggare: Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Förvaltningens förslag

Läs mer

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR DNR 1.7-0213/2010 SID 1 (6) 2010-05-25 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden Förslag

Läs mer

Användningen av statsbidraget inom det sociala området 2013

Användningen av statsbidraget inom det sociala området 2013 Användningen av statsbidraget inom det sociala området 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Ansökan. Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa

Ansökan. Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa Ansökan Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa Fryshuset, Hela Människan och IOGT NTO rörelsen vill ta ett nationellt ansvar för barn och ungdomar som far illa, de som inte får hjälp

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området

Anvisningar för ansökan om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området 2017-10-06 Dnr 9785/2017 1(10) Anvisningar för ansökan om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela verksamhetsbidrag

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

Datum Dnr Stöd till idéburna organisationer med länsövergripande

Datum Dnr Stöd till idéburna organisationer med länsövergripande Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-25 Dnr 1603386 1 (6) Folkhälsoberedningen Stöd till idéburna organisationer

Läs mer

SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle

SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är

Läs mer

Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer

Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer 2016-07-01 Dnr 9.1 12655/2016 1(8) Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2017 och 2018

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2015

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2015 Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och

Läs mer

Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 2012-11-28 Bidrag till sociala föreningar 2014 Förslag till beslut föreslås besluta att fördela 2014 samt del av 2015 och 2016 års bidrag till sociala föreningar

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015.

VERKSAMHETSPLAN 2015. VERKSAMHETSPLAN 2015. Bufff SVERIGE (fd BRYGGAN) Organisationsnummer: 866001-3239 VERKSAMHETSPLAN 2015 Organisationens övergripande mål är att barn och ungdom med familjemedlem i fängelse, häkte och eller

Läs mer

Datum Dnr Stöd till länsövergripande föreningar 2016

Datum Dnr Stöd till länsövergripande föreningar 2016 Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-27 Dnr 1502977 1 (5) Folkhälsoberedningen Stöd till länsövergripande föreningar

Läs mer

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 2 Bakgrund regeringens beslut Brottsoffermyndigheten fick genom regeringsbeslut den 16 juni 2011

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

Christina Bohman Karlsson Christina.bohman socialst elsen.se Regeringen Socialdepartementet

Christina Bohman Karlsson Christina.bohman socialst elsen.se Regeringen Socialdepartementet Socialstyrelsen Regler och tillstånd 2012-03-20 Dnr 6.2.9-30813/2011-41(5) Christina Bohman Karlsson Christina.bohman socialst elsen.se Regeringen Socialdepartementet apiai 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Förebygg.Nu 2015. Britt Fredenman, Projektledare KSAN, BellaNet

Förebygg.Nu 2015. Britt Fredenman, Projektledare KSAN, BellaNet å å ä Förebygg.Nu 2015 Britt Fredenman, Projektledare KSAN, BellaNet KSAN:s verksamhet Informationsmaterial/Kampanjer Konferenser/Seminarier Projekt Utbildning Följa och stödja forskning Samarbete med

Läs mer

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-09 Handläggare Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Vintern 2013/2014 ansökningar

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

20 år av genderspecifik drogpreventionden interaktiva Bellametodiken.

20 år av genderspecifik drogpreventionden interaktiva Bellametodiken. 20 år av genderspecifik drogpreventionden interaktiva Bellametodiken. Från källarlokal till EU:s Top Ten Story Gävle 7 September 2016 Britt Fredenman, Projektledare KSAN, BellaNet KSAN, Kvinnoorganisationernas

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade )

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade ) NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade 2013-10-03) Generella förutsättningar Relationen mellan nämnden för hälsa och omsorg (NHO),

Läs mer

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Dnr 9.1-11438/2015 Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 1. Uppgifter om organisationen 1a. Grunduppgifter Den ideella föreningens

Läs mer

Vad är KSAN? KSAN:s medlemsorganisationer. Stadgar KSAN. KSAN:s medlemskap i andra organisationer/nätverk (forts.)

Vad är KSAN? KSAN:s medlemsorganisationer. Stadgar KSAN. KSAN:s medlemskap i andra organisationer/nätverk (forts.) Utmaningen för framgångsrikt drogpreventionsarbete är genderspecifik Reflektion kring prevention Örebro 120613 Leena Haraké Kanslichef KSAN Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR DNR 1.7-0213/2010 SID 1 (7) 2010-08-25 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering

Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering Detta projektbidrag beviljas endast till kvinnoorganisationer. Därför krävs ett revisorsintyg där det framgår hur stor andel av organisationens

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete

Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV-preventiva arbete SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11.1-0562/2011 SON 2011-12-15 SID 1 (10) Förslag till fördelning

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

Prövning av stöd till nya ungdomsorganisationer

Prövning av stöd till nya ungdomsorganisationer Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Prövning av stöd till nya ungdomsorganisationer 1 FÖRSLAG TILL BESLUT Kulturnämnden föreslås besluta att godkänna att Syrianska ungdomsförbundet

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Kommunledningsförvaltningen Kommunchef Diarienummer: 2015/295 Fastställd: 2015-10-08 Reviderad: RUTIN Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet 2/5 Bakgrund

Läs mer

Stöd till brottsofferverksamhet. homosexuella, bisexuella och transpersoner

Stöd till brottsofferverksamhet. homosexuella, bisexuella och transpersoner Stöd till brottsofferverksamhet för homosexuella, bisexuella och transpersoner Slutredovisning av statsbidrag 2008 2010 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

85000 Stödja föreningar i verksamhet. Arrangera aktiviteter i distriktet och informera skolor och företag. respektive förening.

85000 Stödja föreningar i verksamhet. Arrangera aktiviteter i distriktet och informera skolor och företag. respektive förening. Organisation/Förening Ansökt belopp Ansökans syfte i korthet Beviljat belopp för 214 (Bidrag 213 inom parentes) Södra Distriktet av Rikslänkarna 11 Att för medlemmar och anhöriga i lokalföreningarna vara

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2015 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2015 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010. Årlig redovisning till regeringen

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010. Årlig redovisning till regeringen Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010 Årlig redovisning till regeringen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder,

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid Tillfälle att prioritera frågan Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid 24 november, 2005 Inledning...3 Den aktuella uppföljningen...4 Amnestys kommunundersökning och den kommunpolitiska

Läs mer