Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning Bokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut"

Transkript

1 Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut

2 Innehåll Bokslut Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut 14 Resultaträkning 15 Finansieringsanalys 16 Balansräkning 18 Moderbolagets bokslut 18 Resultaträkning 18 Finansieringsanalys 19 Balansräkning 20 Redovisningsprinciper 22 Noter till bokslutet 32 Styrelsens förslag 32 Revisionsberättelse 33 Aktier och aktieägare 38 Styrelse och direktion 39 Finansanalytiker 39 Investerarrelationer Grafer och tabeller Verksamhetsöversikt Omsättning per affärsområde 2 Finansiering; eget och främmande kapital 3 Marknadsandelar för marinmotorer 3 Wärtsiläs motorbestånd 3 Marknadsandelar för Kraftverk 3 Imatra Steels geografiska omsättningsfördelning 4 Nyckeltal 5 Personal per marknadsområde 5 Personal per division 5 Ägarstrukturen enligt aktieinnehav 5 Ägarstrukturen enligt aktieinnehav 5 Powerdivisionernas omsättning 5 Resultat 5 Nyckeltal per aktie 6 Wärtsiläs aktie på Helsingfors Börs 6 Aktieomsättning/månad 6 Nyckeltal per aktie 6 Aktier och aktieägare 6 Största aktieägare 18 Fartygstyper och system 25 Personal Personal per land och per division 25 Omsättning per person 27 Ledningssystemens certifikat 27 Wärtsiläs policy och ansvarspersoner 30 Styrelseledamöternas arvoden Bokslut Omsättningsutveckling 6 Omsättning 7 Resultat 7 Resultat/aktie och dividend/aktie 8 Levererade megawatt 8 Rörelseresultat 9 Bruttoinvesteringar 10 Nettoskuldsättningsgrad 10 Soliditet 11 Forsknings- och utvecklingskostnader 11 Räntebärande främmande kapital 12 Personal per affärsområde 13 Levererade megawatt 33 Ägarstrukturen enligt aktieinnehav 33 Ägarstrukturen enligt rösteinnehav 34 Möjlig inverkan av konvertibla debenturlån och optionsprogram på aktiekapitalet 34 Ändringar i aktiekapitalet 35 Kursutveckling för serie A 35 Kursutveckling för serie B 35 Antal omsatta aktier/månad 35 Marknadsvärde 36 Aktieinformation största aktieägare 36 Fördelning av aktierna 36 Ägarstruktur 37 Wärtsiläs aktie på Helsingfors Börs 37 Nyckeltal per aktie 2

3 Femårsöversikt Femårsöversikt MEUR Omsättning 2.357, , , , ,0 utanför Finland % 97,1 96,6 96,5 96,5 95,2 Export från Finland 1.240, , , , ,1 Personal i medeltal i Finland Orderstock, Power divisioner 1.245, , , , ,9 Ur resultaträkningen Avskrivningar och nedskrivningar 156,0 105,4 126,0 103,1 112,9 Resultatandel i intresseföretag 0,0 0,4 0,112,0 10,1 Rörelseresultat 18,4 188,9 523,9 367,1 272,7 i procent av omsättningen % 0,8 7,5 22,2 13,6 10,1 Finansnetto 15,9 18,5 15,2 31,0 35,7 i procent av omsättningen % 0,7 0,7 0,6 1,1 1,3 Resultat före extraordinära poster 34,4 170,4 508,7 336,1 237,0 i procent av omsättningen % 1,5 6,8 21,6 12,4 8,8 Resultat före skatter 34,4 170,4 502,7 315,7 234,5 i procent av omsättningen % 1,5 6,8 21,3 11,7 8,7 Räkenskapsperiodens resultat 39,3 121,9 305,7 213,2 130,1 i procent av omsättningen % 1,7 4,8 13,0 7,9 4,8 Ur balansräkningen Bestående aktiva 887, ,7 721,4 978, ,4 Rörliga aktiva Omsättningstillgångar 555,5 628,1668,3 539,0 667,7 Fordringar 790,1 852,3 830,7 828,7 975,8 Kassa och bank 150,0 185,8 184,6 118,9 110,3 Eget kapital 804,6 953,0 1071,6 908,0 826,5 Minoritetsandel 6,1 6,5 6,4 14,3 180,4 Avsättningar 3 235,1 238,2 267,5 180,2 249,0 Räntebärande främmande kapital 496,8 624,3 168,3 485,0 794,3 Räntefritt främmande kapital 840,2 863,0 891,1 877,7 921,1 Balansomslutning 2.382, , , , ,2 Bruttoinvesteringar 65,4 423,3 97,1207,7 263,8 i procent av omsättningen % 2,8 16,8 4,1 7,7 9,8 Forsknings- och utvecklingskostnader 70,2 87,6 81,4 81,4 86,9 i procent av omsättningen % 3,0 3,5 3,5 3,0 3,2 Dividendutdelning 1 44,7 14,9 29,7 35,2 27,1 Tilläggsdividend - 89,2 208,1 108,4 127,4 Dividender totalt 44,7 104,1 237,8 143,6 154,5 Nyckeltal Resultat/aktie (EPS) EUR 0,66 2,05 5,53 4,20 2,43 Dividend/aktie EUR 0,75 1 1,75 4,00 2,65 2,85 Dividend/resultat % n/a 85,4 72,3 63,1 117,3 Räntebidrag 2 4,4 7,8 12,6 7,4 4,8 Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) % 0,1 14,9 43,0 25,4 20,1 Avkastning på eget kapital (ROE) % 4,5 12,4 33,7 27,6 18,0 2 Soliditet 1 % 35,0 36,9 47,3 35,131,4 Soliditet 2 % 36,2 38,0 48,6 40,2 35,5 Nettoskuldsättningsgrad 1 2 0,48 0,50 0,010,60 0,90 Nettoskuldsättningsgrad 2 0,43 0,46-0,02 0,40 0,68 Eget kapital/aktie EUR 13,03 15,56 17,55 14,59 13,09 1 Styrelsens förslag. Nyckeltalen beräknade på totaldividend. 2 Se formler för nyckeltal på s I avsättningar ingår garantireserveringar 3

4 Formler för nyckeltal Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) resultat före extraordinära poster + räntekostnader och övriga finansiella kostnader balansomslutning - räntefritt främmande kapital - avsättningar, i medeltal under perioden Avkastning på eget kapital (ROE) resultat före extraordinära poster - räkenskapsperiodens skatter eget kapital + minoritetsandel, i medeltal under perioden x 100 x 100 Räntebidrag resultat före extraordinära poster + avskrivningar + räntekostnader och övriga finansiella kostnader räntekostnader och övriga finansiella kostnader Soliditet 1 eget kapital + minoritetsandel balansomslutning - erhållna förskott x 100 Nettoskuldsättningsgrad 2 räntebärande främmande kapital - kassa och bank eget kapital + minoritetsandel Resultat per aktie (EPS) resultat före extraordinära poster - inkomstskatter - minoritetsandel av resultatet justerat antal aktier i medeltal under räkenskapsperioden Eget kapital per aktie eget kapital justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden Dividend per aktie dividend till aktieägare justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden Dividend per resultat dividend per aktie resultat per aktie (EPS) Direktavkastning dividend per aktie justerad börskurs i slutet av räkenskapsperioden x 100 x 100 P/E-tal justerad börskurs i slutet av räkenskapsperioden resultat per aktie (EPS) P/BV-tal justerad börskurs i slutet av räkenskapsperioden eget kapital per aktie 1 Soliditet 2 har kapitallånen (27,5 milj. euro) medräknats i eget kapital. 2 Nettoskuldsättningsgrad 2 har kapitallånen (27,5 milj. euro) medräknats i eget kapital. 4

5 Hantering av finansiella risker Målet med Wärtsiläkoncernens centraliserade finansieringsverksamhet är att i den utsträckning som verksamheten förutsätter skaffa en tillräcklig och konkurrenskraftig finansiering genom instrument som hänför sig till både det egna och främmande kapitalet, att skydda koncernen och dess bolag mot ogynnsamma förändringar på finansieringsmarknaden samt minimera effekterna av valuta-, ränte-, kredit- och likviditetsrisker på koncernens kassa, resultat och eget kapital. Wärtsilä har en riskpolitik som godkänts av bolagets styrelse. För att gardera sig mot finansiella risker används endast sådana instrument vars marknadsvärde och riskprofil går att följa på ett tillförlitligt sätt. Valutarisk Av Wärtsiläs försäljning bokfördes 60% och av rörelsekostnaderna 66% i euro. Även huvudkonkurrenternas hemvalutor, USD, GBP, JPY och sydkoreanska Won, påverkar indirekt koncernens resultat och konkurrenskraft. Valutariskerna kontrolleras i enskilda bolag i flera lokala valutor. Alla betydande över- och underskott i utländsk valuta, t.ex. fasta inköps- och försäljningsavtal, säkras. Budgeterade poster säkras så långt in i framtiden att såväl priser som kostnader kan justeras efter förändrade valutakurser. Dessa valutasäkringar görs från en månad till två år beroende på bolag. Därtill säkras koncernens valutamässiga balansställning som innehåller fordringar och skulder i utländsk valuta. Vidare information om instrument som använts vid säkring av valutarisker och deras nominella värden finns på sidan 29. Eftersom Wärtsilä har dotterbolag utanför euroområdet exponeras koncernens fria egna kapital för valutakursfluktuationer. Värdet på nettotillgångarna från Wärtsiläs utländska dotterbolag utanför eurozonen uppgick i slutet av 2003 till 229 milj. euro, av vilket 198 milj. euro hade säkrats. Ränterisk Det räntebärande lånekapitalet sjönk och uppgick vid årets slut till 524,3 milj. euro (652,2), 27,5 milj. euro (27,9) konvertibla kapitallån medräknade. Räntan var i genomsnitt 3,4% (3,8), och den genomsnittliga räntebindningstiden var 10 månader (10). Amorteringsprogram, valutafördelning och andra upplysningar om de långfristiga lånen finns på sidan 28. I slutet av år 2003 skulle en parallell räntehöjning med en procentenhet ha ökat nettolåneportföljen med 6,3 milj. euro, exklusive de konvertibla kapitallånen på 27,5 milj. euro. Ränteriskerna inom koncernen består av förändringar i marknadsräntorna som i huvudsak påverkar låneportföljen och i mindre grad kassan. För att säkra sig mot ränterisker använder koncernen ränteswapkontrakt samt ränteterminer och -optioner. Koncernen följer ränteriskerna genom att kontinuerligt värdera de finansiella instrumenten till marknadspris samt genom känslighetsanalys. Ränteriskerna diversifieras genom att en del av lånen har fast och en del rörlig ränta. Lån som löper med rörlig ränta skall utgöra 30-70% av den totala lånestocken. I slutet av 2003 utgjorde dessa 56% av lånestocken, ränteswapkontrakten medräknande. Likviditets- och återfinansieringsrisk Wärtsiläkoncernens likviditet är god. Kassatillgångarna uppgick vid årsskiftet till 150,0 milj. euro. Dessutom hade Wärtsilä outnyttjade fasta kreditlimiter på 311,3 milj. euro och betydande program i företagscertifikat. Koncernen håller återfinansieringsriskerna på en minimal nivå genom en balanserad förfallostruktur på lånen samt genom att upprätthålla tillräckligt långa lånetider. Närmare upplysningar om lånen lämnas på sidan 28. Kreditrisk Hanteringen av kreditrisker som hänför sig till affärsverksamheten ingår i divisionernas och koncernbolagens verksamhet. Kreditrisker i anslutning till större affärer begränsas genom att på olika sätt fördela dem med banker, försäkringsbolag, exportgarantiinstitut och underleverantörer. De långfristiga leveranskreditfordringarna uppgår till 26,3 milj. euro. Inga kreditförluster för leverantörskrediter har bokförts. Kreditrisker vid placering av likvida medel och handel med finansieringsinstrument minimeras genom att fastställa kreditgränser för alla motparter och genom att endast ingå avtal med ledande finländska och utländska banker och finansinstitut. Aktierisk Wärtsilä innehar aktieposter i börsnoterade bolag (se sidan 31). Vid utgången av år 2003 var marknadsvärdet av dessa innehav 277,7 milj. euro. Dessutom äger bolaget aktier i kraftverksbolag till ett värde av 41,0 milj. euro. Skaderisk Genom en högkvalitativ verksamhet och förebyggande riskhanteringsåtgärder syftar Wärtsilä till att förhindra att skador uppkommer. De risker som inte kan kontrolleras genom egna åtgärder försäkras. Målet är att skaderisker i anslutning till egendom, avbruten verksamhet och verksamhets- och produktansvar är täckta med ändamålsenliga försäkringar. 5

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 Viktigt under 2003 Wärtsilä reviderade sin strategi under år Till koncernens tillväxtsområden valdes drivsystem för fartyg samt service. Målet är att vara den ledande leverantören av drivsystem för fartyg och offshoreapplikationer. Wärtsilä är det enda företaget i branschen med ett globalt servicenät som erbjuder kunderna service för hela fartygets maskineri. Wärtsilä är även en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt tillhörande service- och driftstjänster. Wärtsilä beslöt att inom detta område fokusera sig på färre produkter än tidigare. Ett centralt mål är att minska verksamhetens konjunkturkänslighet. Till följd av denna strategi upphör försäljningen av kraftverk som drivs med högvarviga motorer, vilket innebär att tillverkningen av dessa motorer läggs ned vid fabriken i Mulhouse, Frankrike. Åtgärderna för att förbättra Power-divisionernas lönsamhet påverkade positivt räkenskapsårets resultat. Den operativa lönsamheten förbättrades markant och rörelsevinstprocenten ökade till 4,4% (3,2). Tillverkningen av fartygsmotorer och propellrar kommer att inledas på Kinas växande skeppsbyggnadsmarknad. I december undertecknades ett avtal om att i Kina grunda ett samföretag som inriktar sig på propellertillverkning. För att minska överkapaciteten, anpassa sig till den volatila marknaden och öka flexibiliteten inledde Wärtsilä i början av år 2004 förhandlingar om att koncentrera tillverkningen av stora motorer till Trieste, Italien och att lägga ner produktionen vid fabriken i Åbo. För närvarande pågår förhandlingar om att minska personalen vid fabriken i Mulhouse, Frankrike, och i januari 2004 inleddes samarbetsförhandlingarna i Åbo. Wärtsilä Propulsion minskar överlappande funktioner i Holland och Norge. Kraftverksplaneringen i Finland utlokaliserades under hösten till en utomstående leverantör i höstas. Som en följd av alla förändringar kommer antalet anställda att globalt minska med ca För omstruktureringar gjordes en reservering och nedskrivning på 130 miljoner euro under sista kvartalet Omsättning och resultat Wärtsilä-koncernens omsättning sjönk till 2.357,5 milj. euro (2.519,0), vilket berodde på låg omsättning i Power-divisionerna under början av året samt ofördelaktig valutakursutveckling. Omsättningen för Power-divisionerna sjönk till 2.155,8 milj. euro (2.319,9). Imatra Steels omsättning ökade något och uppgick till 202,7 milj. euro (200,4). Koncernens operativa rörelsevinst förbättrades till 100,0 milj. euro (77,8). Motsvarande rörelsevinstprocent var 4,2%. När man beaktar reserveringen på 130,0 milj. euro för omstruktureringar, nedskrivningen på 4,4 milj. euro som uppkom i samband med försäljningen av Billnäs fjäderfabrik samt försäljningsvinsten på 15,9 milj. euro för försäljningen av aktierna i Polar Kiinteistöt Oyj blev rörelsevinsten negativ -18,4 milj. euro (188,9). I jämförelseårets rörelsevinst ingår en engångspost på 111,1 milj. euro, som utgörs av vinsten vid avyttringen av aktier i Assa Abloy. Nettofinansieringskostnaderna var 15,9 milj. euro (18,5), dvs. 0,7% (0,7) av omsättningen. I finansieringsposterna ingår dividender på 6,8 milj. euro (7,1), varav den största enskilda posten var dividend från Assa Abloy. Koncernens resultat före skatter var -34,4 milj. euro (170,4). Koncernens skatter uppgick sammanlagt till -4,0 milj. euro (-47,6), varav räkenskapsperiodens skatter utgjorde -35,3 milj. euro (-54,1). För omstruktureringarna har en latent skattefordran på +21,3 milj. euro bokförts. Omsättningsutveckling Mrd euro 3,0 2,5 2,0 Omsättning MEUR Förändring% Ship Power 686,1 772,9 11,2% Kraftverk 577,5 666,0 13,3% Service 885,5 843,4 5,0% Imatra Steel 202,7 200,4 1,2% Övrig versamhet och intern omsättning 5,8 36,3 84,1% Koncernen 2.357, ,0 6,4% 1,5 1,0 0,5 0, Sanitec Imatra Steel Power-divisionerna 6

7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Räkenskapsperiodens förlust var -39,3 milj. euro (121,9). Resultatet per aktie var -0,66 euro (2,05). Före engångsposterna och försäljningsvinsten för Polar-aktierna var resultatet per aktie 1,00 euro (0,72). Avkastningen på sysselsatt kapital (ROI) var 0,1% (14,9). ROI exklusive reserveringen för omstruktureringar var 7,9%. Avkastningen på eget kapital (ROE) var -4,5% (12,4). Finansiering och investeringar Wärtsiläs kassaflöde 192,1 milj. euro (55,4) var starkt och den finansiella ställningen god. Vid årets slut uppgick de likvida medlen till 150,0 milj. euro (185,8). Nettobeloppet för räntebärande främmande kapital var 353,2 milj. euro (430,6). Soliditeten var 35,0% (36,9) och nettoskuldsättningsgraden 0,48 (0,50). Om koncernens konvertibla kapitallån räknas som eget kapital var soliditeten 36,2% (38,0) och nettoskuldsättningsgraden 0,43 (0,46). Bruttoinvesteringarna under 2003 utgjorde 65,4 milj. euro (423,3), varav 62,8 milj. euro (74,7) hänförde sig till produktionsmässiga investeringar och investeringar i informationsteknologi medan 2,6 milj. euro (348,6) investerades i aktier. Avskrivningarna var 156,0 milj. euro (105,4), som inkluderade en nedskrivning på 55,0 milj. euro i anslutning till omstruktureringar och 27,0 milj. euro avskrivningar av koncerngoodwill. Forsknings- och utvecklingskostnaderna för Powerdivisionerna utgjorde 68,4 milj. euro (85,9), dvs. 3,2% (3,7) av omsättningen. Motsvarande utgifter för Imatra Steel var 1,7 milj. euro (1,7). Ändringar i koncernstrukturen I februari köpte Wärtsilä Caltax Marine Diesel BV, ett holländskt servicebolag för marinmotorer, som underhåller och reparerar tvåtakts marinmotorer. I juni ingick Wärtsilä ett avtal om att till Styria Group sälja Billnäs fjäderfabriks verksamhet och egendom. I december undertecknade Wärtsilä ett avtal om att grunda ett samföretag för propellerproduktion med kinesiska China Shipbuilding Corporations dotterbolag Zhenjiang CME Co. Ltd. Wärtsilä äger 55% och den kinesiska parten 45% av samföretaget. Målet är att inleda produktionen under år Power-divisionerna Omsättningen för Power-divisionerna sjönk med 7,1% till 2.155,8 milj. euro (2.319,9). Den minskade omsättningen för marinmotorer berodde på att efterfrågan fokuserades på licenstillverkade motorer. Omsättningen för Kraftverksdivisionen sjönk i början av året, men ökade åter betydligt i slutet av året. Power-divisionernas operativa rörelsevinst, exklusive reserveringen för omstruktureringar, förbättrades klart och uppgick till 95,0 milj. euro (74,6) och motsvarande rörelsevinstprocent förbättrades till 4,4% (3,2). Rörelseresultatet efter reserveringen för omstruktureringar var -35,0 milj. euro. Under året levererades marinmotorer och kraftverk till kunderna med en sammanlagd effekt av MW (3.694). Orderingången var 14,1% högre än under året innan, särskilt ökade orderingången för kraftverk. Orderingången uppgick till 2.148,7 milj. euro (1.882,8). Orderstocken vid årets slut 2003 var något högre än under motsvarande period ifjol, dvs ,0 milj. euro (1.206,6). Resultat Resultat/aktie Dividend/aktie MEUR 600 % 50,0 EUR 6, ,0 40,0 5, ,0 30,0 4, ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Rörelseresultat Operativt resultat Resultat före extraordinära poster ROI % 3,00 2,00 1,00 0,00 Resultat/aktie Tilläggsdivid Extradividend 1 Styrelsens förslag ,

8 Ship Power På skeppsbyggnadsmarknaden var 2003 ett rekordår. Enligt institutet Clarkson Research Studies beställdes globalt (1.100) fartyg fram till slutet av december; största delen var tankfartyg, bulklastfartyg och containerfartyg. Trots att orderstocken redan var på hög nivå var orderingången för tankfartyg fortsatt livlig ännu vid årets slut. Efterfrågan på bulklastfartyg var fortsatt stark på grund av exceptionellt höga fraktpriser. Prishöjningarna på containerfrakter har återspeglats i rekordorder. På de marknader, som är centrala för de motorer som tillverkas vid Wärtsiläs egna fabriker, var det däremot relativt tyst. Orderingången för passagerarfartyg och passagerar-fraktfartyg var på den lägsta nivån på 15 år. Eftersom efterfrågan på motorer främst riktades på licenstillverkade motorer, sjönk helårsomsättningen för Wärtsiläs Ship Power-verksamhet med 11,2% till 686,1 milj. euro (772,9). Orderingången för hela året ökade med 19,8%, trots att orderingången under sista kvartalet stannade under fjolårsnivån. Vid slutet av året uppgick orderstocken till 606,8 milj. euro (662,6) och var 8,4% lägre än föregående år. Under året levererades marinmotorer till kunderna med en sammanlagd effekt av MW (2.220). Licenstillverkarna levererade lågvarviga Sulzer-marinmotorer med en effekt av MW (2.660). Levererade megawatt Förändring% Kraftverk totalt ,4 Biopower,värmeenergi ,4 Marinmotorer, egna leveranser ,0 Wärtsiläs leveranser totalt ,5 Licenstillverkarnas leveranser ,1 Wärtsilä-och licenstillverkare totalt ,7 Enligt statistik som sammanställts av Diesel & Gas Turbine Worldwide ökade Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer till 38% (34) och inom lågvarviga huvudmotorer till 33% (25) under perioden juni 2002-maj På marknaden för hjälpmotorer var marknadsandelen 8% (11). I slutet av året ökade aktiviteten på Wärtsiläs traditionella marknadsområden, vilket ökar tron på en nära förestående vändning inom dessa segment. Till det spanska rederiet Naviera levereras huvud- och hjälpmotorer till ett ropax-fartyg och till RCL:s kryssningsfartyg Ultravoyager levereras huvudmotorer. Offshore-sektorn visade även tecken på återhämtning och Wärtsilä fick två betydande order. Oljebolaget Santos från Australien beställde motorer till ett oljeproduktionsfartyg för elproduktion och brittiska rederiet Sealion beställde motorer, växlar och propellrar till tre fartyg. I november beställde Gas de France ett propulsionssystem som drivs med flerbränslemotorer till ett LNG-tankfartyg. Ordern är ett betydande genombrott för de marina tillämpningarna av dessa motorer på den växande marknaden för gasfartyg. En betydande milstolpe för propellerverksamheten uppnåddes när Förenta staternas flotta beställde 12 Lips Waterjet-propulsionsutrustningar. I avtalet ingår en option på tilläggsleverans av 174 utrustningar under åren Försäljningen av tvåtaktsmotorer var mycket livlig. Orderingången var på rekordnivå, MW. Sulzer-produktmärket klarade sig särskilt bra som kraftkälla för stora containerfartyg. Under det fjärde kvartalet fick vi sammanlagt 14 beställningar på RT-flex Common Rail-motorer. Därmed har totalt 60 motorer av denna typ beställts. Sulzer har härmed befäst sin position som huvudmärket för tvåtaktsmotorer av Common Rail-typ. Ordervolymen för, motorer av Sulzer-RT-flex-typ, Wärtsiläs medelvarviga Common Rail-motorer och Wärtsilä Propulsions tätningar som förhindrar utsläpp, visar att rederierna är miljömedvetna och att Wärtsiläs satsningar på miljövänliga lösningar ger resultat. Tyngdpunkten inom skeppsbyggandet har flyttats till Asien. Av nya fartygsbeställningar år 2003 gick 91% till varven i Korea, Japan och Kina. Allra snabbast växer skeppsbyggandet i Kina. I Rörelseresultat MEUR EBIT % ROI % Power-divisionerna 95,0 74,6 4,4 3,2 8,4 7,7 Imatra Steel 5,1 3,2 2,5 1,6 4,0 2,9 Operativt rörelseresultat 100,0 77,8 4,2 3,1 7,9 7,1 Engångkostnader, Power-divisionerna 130,0 Engångskostnader, Imatra Steel 4,4 Försäljningsvinster 1 15,9 111,1 Koncernen 18,4 188,9 0,8 7,5 0,1 14,9 1 År 2002 Assa Abloy, år 2003 Polar. 8

9 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 år kommer Wärtsilä att inleda propellertillverkning i Kina i samarbete med China State Shipbuilding Corporation. Till Kina planeras även hjälpmotorproduktion för att öka marknadsandelen på denna mycket snabbt växande och priskonkurrerande marknad. Till Shanghai i Kina etableras en Ship Power-affärsenhet för att effektivisera kundservicen. Kraftverk Orderingången för Kraftverksdivisionen ökade kraftigt jämfört med året innan. Orderingången under 2003 uppgick till 639,3 milj. euro (427,9) Av huvudmarknadsområdena ökade särskilt orderingången från Asien och Afrika betydligt. Dessutom erhölls betydande order från vissa enskilda länder, till exempel historiens effektmässigt största kraftverksorder som kom från Honduras i augusti Kraftverksdivisionen fortsatte att koncentrera produktprogrammet på färre produkter och marknadsföringen av vissa tillämpningar upphörde. För närvarande drar sig Wärtsilä tillbaka från marknaden för kraftverk baserade på högvarviga motorer, vilket leder till att produktionen i franska Mulhouse läggs ned. Detta förbättrar lönsamheten. De största beställningarna på tjockoljedrivna kraftverk kom från Honduras, Indonesien, Sri Lanka, Kamerun och Jemen. De mest betydande beställningarna på gaskraftverk kom från Spanien, Turkiet, Bangladesh samt Indien. Order på biokraftverk kom från Norden, Baltikum, Ryssland och Irland. Trots att orderingången särskilt för oljedrivna kraftverk ökade jämfört med året innan fortsatte fokuseringen på gas- och biokraftverk. Efterfrågan på båda kraftverkstyperna väntas öka under Kostnadsflexibiliteten i kraftverksorganisationen, som förnyades i slutet av 2002, anpassades ytterligare till det föränderliga marknadsläget och fasta kostnader minskades bland annat genom att utlokalisera planeringsfunktioner till utomstående underleverantörer. Enligt statistik som publiceras av tidningen Diesel & Gas Turbine Worldwide förblev totalmarknaden för motor- och gasturbinkraftverk (enhetsstorlek 1 60 MW) så gott som oförändrad under perioden juni 2002-maj Wärtsiläs marknadsandel för tungoljedrivna kraftverk uppgick till 38% (39). År 2003 uppgick volymen av Wärtsiläs kraftverksleveranser till MW (1.387). Av dessa var 847 MW (1.167) oljedrivna kraftverk och 313 MW (220) gasdrivna kraftverk. Service Underhåll med komplett service är en klar trend på marknaden. Omsättningen för Servicedivisionen ökade med 5,0% från året innan. Ökningen i omsättningen bromsades av den försvagade US-dollarn. Reservdelar och komponenter utgör fortfarande huvuddelen av försäljningen men trenden går i ökande utsträckning mot avtalsbaserad service. Nya avtal på att konvertera tungoljemotorer till gasmotorer undertecknades och år 2004 väntas ett genombrott på detta område. Långvariga serviceavtal och drifts- och underhållstjänster motsvarade drygt MW, dvs. ca 9% av Wärtsiläs aktiva motorbestånd. Drifts- och underhållsavtalen omfattar MW, dvs. 132 kraftverk runt om i världen. Detta är en tillväxt på 11% från året innan. Tillväxten var särskilt stark i Indien. De första drifts- och underhållsavtalen för sjötrafiken såväl som biokraftverk var de mest betydande milstolparna under året. Service som baseras på motorns skick (CBM = service som baseras på motorns prestanda) och online-tjänsterna utvecklas starkt. År 2003 innebar ett klart genombrott för CBM-service. Sammanlagt 130 motorer är anknutna till Wärtsiläs CBMcentral, som övervakar motorernas funktion. Antalet kunder i Wärtsiläs online-service ökade då flere kunder helt flyttade över reservdelslogistiken och leveranserna till Wärtsilä. Bruttoinvesteringar MEUR I aktier och andelar Övriga investeringar Avskrivningar Bruttoinvesteringar MEUR Aktier och företagsköp Power-divisionerna 2,6 348,6 Imatra Steel 0,0 Totalt 2,6 348,6 Övriga investeringar Power-divisionerna 51,2 58,7 Imatra Steel 11,6 16,0 Totalt 62,8 74,7 Koncernen 65,4 423,3 9

10 Ciserv servicebolagen finns idag i sju centrala trafikknutpunkter runt om i världen och breddar därigenom serviceberedskapen för tvåtaktsmotorer. I våras förvärvades det holländska marinmotorservicebolaget Caltax Marine Diesel B.V., idag Ciserv Netherlands B.V. Dessutom inleddes Ciservverksamhet i Dubai och Long Beach, Kalifornien, USA. Wärtsilä fortsätter att bredda Ciserv-servicen genom företagsförvärv i centrala knutpunkter inom den internationella sjöfarten. Produktutveckling och produktion Kapacitetsutnyttjandet var år 2003 på lägre nivå än året innan. Utnyttjandegraden var relativt god på fabrikerna i Vasa och Trieste. En betydande del av personalen på fabriken i Åbo var permitterad i början av året på grund av låg beläggningsgrad. Wärtsilä planerar att lägga ner produktionen av högvarviga W200- och W220SG-motorer i franska Mulhouse. Förhandlingar med personalens representanter pågår. Den 14 januari 2004 offentliggjordes planen om att lägga ner produktionen vid Åbofabriken och att flytta tillverkningen av W46 motorn till italienska Trieste. Målet är att anpassa verksamheten till en lägre produktionsvolym genom att koncentrera produktionen till de två fabrikerna i Vasa och Trieste, som flexibelt enligt marknadens behov kan tillverka flera olika motortyper. Dessa förändringar är planerade att genomföras under år Dessa åtgärder har ingen inverkan på koncernens forskning och produktutveckling, som fortgår i oförändrad omfattning i Vasa och Winterthur. Fokus inom Wärtsiläs forskning och produktutveckling ligger på en miljömässigt hållbar och tillförlitlig motorteknologi. Common Rail-teknologin har ytterligare utvecklats och den utnyttjas i både tvåtakts- och fyrtaktsmotorer. Den första RTflex tvåtaktsmotorn har varit i drift i ca timmar och den första fyrtaktsmotorn med Common Rail-teknik har varit i drift i timmar. Samarbetet med Mitsubishi för att utveckla en ny lågvarvig motor har fortgått planenligt och motorns prototyp startas senast i början av år Provkörningarna med Wärtsilä 50DF gasmotorn bekräftar de planerade tekniska prestandavärdena. Imatra Steel På den europeiska marknaden för specialstål fortsatte det osäkra läget och väntan på en återhämtning under hela året. Osäkerheten ökade till följd av de kraftiga prishöjningarna på råvaror och energi samt den tidvisa bristen på råvaror. Efterfrågan på långt specialstål förblev på samma nivå som året innan. Tillverkningen av tunga lastbilar minskade med ca 3% i Europa trots att antalet registreringar ökade med ca 2% jämfört med året innan. Antalet registreringar för personbilar sjönk på motsvarande sätt med ca 1%. Inom verkstadsindustrin och bland återförsäljarna var efterfrågan på stål fortsatt svag. Omsättningen för Imatra Steel uppgick till 202,7 milj. euro (200,4), vilket är en ökning med 1,2% jämfört med året innan. Den jämförbara omsättningen, exklusive fjäderverksamheten, ökade med 4%. Tillväxten uppkom från smidesverksamheten, där leveransvolymerna för både Imatra Kilsta och Scottish Stampings ökade. Däremot sjönk leveransmängderna något vid Imatra stålverk och leveransvolymen var ton ( ). Rörelsevinsten var 0,7 milj. euro (3,2). Enligt ett avtal som undertecknades i juni övergick Billnäs fjäderfabriks verksamhet och egendom till Styria Groups verksamhet från Affärens inverkan på resultatet är neutralt efter nedskrivningen på 4,4 miljoner euro, som gjordes under första kvartalet. Imatra Steel fokuserar nu på tillverkning och marknadsföring av långa specialstål och smidda komponenter för lastbilsindustrin. Nettoskuldsättningsgrad Soliditet 1,00 0,80 50,0 40,0 0,60 30,0 0,40 0,20 0,00 0, Nettoskuldsättningsgrad 1 Nettoskuldsättningsgrad 2 20,0 10,0 0, Soliditet 1 Soliditet 2 10

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 VERKSAMHETSÖVERSIKT 2002 Information till aktieägarna Bolagsstämma :s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 12 mars 2003 kl. 16.00 i Helsingfors i Mässcentrums kongressflygel, Mässplatsen

Läs mer

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren.

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Å R S R E D O V I S N I N G 2001 3 Information till aktieägarna

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 EKONOMISK ÖVERSIK T INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Bokslut 1.1 31.12.2005...10 Aktier och aktieägare... 60 Ekonomisk utveckling

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2000 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 20 mars 2001 kl. 16 i Helsingfors i Finlandia-husets kongressflygel. Aktieägare som senast den

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

iii finansiell information 44

iii finansiell information 44 iii finansiell information 44 FAKTURERING OCH ORDERINGÅNG (MSEK) 220 000 180 000 140 000 100 000 60 000 20 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 Orderingång Fakturering RESULTAT FÖRE SKATTER (MSEK) 18 000 14

Läs mer

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Bokslutskommuniké 2014 2 STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2015 kl. 8.00 EET Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Oktober december 2014: Koncernens omsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2009 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

Bokslut 1.1-31.12.2007

Bokslut 1.1-31.12.2007 KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 05.02.2008 KL 09.00 1(30) Bokslut 1.1-31.12. Koncernens omsättning i oktober-december uppgick till 2 455 milj., vilket är 6,5 % mer än motsvarande period föregående år (2 304 milj.

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer.

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer. Årsredovisning 2006 Bokslut Ta vara på dina prestationer. Information till investerare Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för Fortum Abp hålls onsdagen den 28 mars 2007 klockan 15:00 i Merikaapelihalli

Läs mer

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB Årsredovisning 2008 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Innehåll Ekonomisk information under 2009 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Ägarstruktur och aktien 8 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter

Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter Vad fick ni ut av effektivitetsprogrammet? Hur vände ni det negativa kassaflödet? Har ni minskat risken för svängningar i resultatet? Vad gör ni för att förbättra

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid ÅRSREDOVISNING 2014 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid Detta är BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av högkvalita tiva förpackningsmaterial

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer