Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning Bokslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut"

Transkript

1 Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut

2 Innehåll Bokslut Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut 14 Resultaträkning 15 Finansieringsanalys 16 Balansräkning 18 Moderbolagets bokslut 18 Resultaträkning 18 Finansieringsanalys 19 Balansräkning 20 Redovisningsprinciper 22 Noter till bokslutet 32 Styrelsens förslag 32 Revisionsberättelse 33 Aktier och aktieägare 38 Styrelse och direktion 39 Finansanalytiker 39 Investerarrelationer Grafer och tabeller Verksamhetsöversikt Omsättning per affärsområde 2 Finansiering; eget och främmande kapital 3 Marknadsandelar för marinmotorer 3 Wärtsiläs motorbestånd 3 Marknadsandelar för Kraftverk 3 Imatra Steels geografiska omsättningsfördelning 4 Nyckeltal 5 Personal per marknadsområde 5 Personal per division 5 Ägarstrukturen enligt aktieinnehav 5 Ägarstrukturen enligt aktieinnehav 5 Powerdivisionernas omsättning 5 Resultat 5 Nyckeltal per aktie 6 Wärtsiläs aktie på Helsingfors Börs 6 Aktieomsättning/månad 6 Nyckeltal per aktie 6 Aktier och aktieägare 6 Största aktieägare 18 Fartygstyper och system 25 Personal Personal per land och per division 25 Omsättning per person 27 Ledningssystemens certifikat 27 Wärtsiläs policy och ansvarspersoner 30 Styrelseledamöternas arvoden Bokslut Omsättningsutveckling 6 Omsättning 7 Resultat 7 Resultat/aktie och dividend/aktie 8 Levererade megawatt 8 Rörelseresultat 9 Bruttoinvesteringar 10 Nettoskuldsättningsgrad 10 Soliditet 11 Forsknings- och utvecklingskostnader 11 Räntebärande främmande kapital 12 Personal per affärsområde 13 Levererade megawatt 33 Ägarstrukturen enligt aktieinnehav 33 Ägarstrukturen enligt rösteinnehav 34 Möjlig inverkan av konvertibla debenturlån och optionsprogram på aktiekapitalet 34 Ändringar i aktiekapitalet 35 Kursutveckling för serie A 35 Kursutveckling för serie B 35 Antal omsatta aktier/månad 35 Marknadsvärde 36 Aktieinformation största aktieägare 36 Fördelning av aktierna 36 Ägarstruktur 37 Wärtsiläs aktie på Helsingfors Börs 37 Nyckeltal per aktie 2

3 Femårsöversikt Femårsöversikt MEUR Omsättning 2.357, , , , ,0 utanför Finland % 97,1 96,6 96,5 96,5 95,2 Export från Finland 1.240, , , , ,1 Personal i medeltal i Finland Orderstock, Power divisioner 1.245, , , , ,9 Ur resultaträkningen Avskrivningar och nedskrivningar 156,0 105,4 126,0 103,1 112,9 Resultatandel i intresseföretag 0,0 0,4 0,112,0 10,1 Rörelseresultat 18,4 188,9 523,9 367,1 272,7 i procent av omsättningen % 0,8 7,5 22,2 13,6 10,1 Finansnetto 15,9 18,5 15,2 31,0 35,7 i procent av omsättningen % 0,7 0,7 0,6 1,1 1,3 Resultat före extraordinära poster 34,4 170,4 508,7 336,1 237,0 i procent av omsättningen % 1,5 6,8 21,6 12,4 8,8 Resultat före skatter 34,4 170,4 502,7 315,7 234,5 i procent av omsättningen % 1,5 6,8 21,3 11,7 8,7 Räkenskapsperiodens resultat 39,3 121,9 305,7 213,2 130,1 i procent av omsättningen % 1,7 4,8 13,0 7,9 4,8 Ur balansräkningen Bestående aktiva 887, ,7 721,4 978, ,4 Rörliga aktiva Omsättningstillgångar 555,5 628,1668,3 539,0 667,7 Fordringar 790,1 852,3 830,7 828,7 975,8 Kassa och bank 150,0 185,8 184,6 118,9 110,3 Eget kapital 804,6 953,0 1071,6 908,0 826,5 Minoritetsandel 6,1 6,5 6,4 14,3 180,4 Avsättningar 3 235,1 238,2 267,5 180,2 249,0 Räntebärande främmande kapital 496,8 624,3 168,3 485,0 794,3 Räntefritt främmande kapital 840,2 863,0 891,1 877,7 921,1 Balansomslutning 2.382, , , , ,2 Bruttoinvesteringar 65,4 423,3 97,1207,7 263,8 i procent av omsättningen % 2,8 16,8 4,1 7,7 9,8 Forsknings- och utvecklingskostnader 70,2 87,6 81,4 81,4 86,9 i procent av omsättningen % 3,0 3,5 3,5 3,0 3,2 Dividendutdelning 1 44,7 14,9 29,7 35,2 27,1 Tilläggsdividend - 89,2 208,1 108,4 127,4 Dividender totalt 44,7 104,1 237,8 143,6 154,5 Nyckeltal Resultat/aktie (EPS) EUR 0,66 2,05 5,53 4,20 2,43 Dividend/aktie EUR 0,75 1 1,75 4,00 2,65 2,85 Dividend/resultat % n/a 85,4 72,3 63,1 117,3 Räntebidrag 2 4,4 7,8 12,6 7,4 4,8 Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) % 0,1 14,9 43,0 25,4 20,1 Avkastning på eget kapital (ROE) % 4,5 12,4 33,7 27,6 18,0 2 Soliditet 1 % 35,0 36,9 47,3 35,131,4 Soliditet 2 % 36,2 38,0 48,6 40,2 35,5 Nettoskuldsättningsgrad 1 2 0,48 0,50 0,010,60 0,90 Nettoskuldsättningsgrad 2 0,43 0,46-0,02 0,40 0,68 Eget kapital/aktie EUR 13,03 15,56 17,55 14,59 13,09 1 Styrelsens förslag. Nyckeltalen beräknade på totaldividend. 2 Se formler för nyckeltal på s I avsättningar ingår garantireserveringar 3

4 Formler för nyckeltal Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) resultat före extraordinära poster + räntekostnader och övriga finansiella kostnader balansomslutning - räntefritt främmande kapital - avsättningar, i medeltal under perioden Avkastning på eget kapital (ROE) resultat före extraordinära poster - räkenskapsperiodens skatter eget kapital + minoritetsandel, i medeltal under perioden x 100 x 100 Räntebidrag resultat före extraordinära poster + avskrivningar + räntekostnader och övriga finansiella kostnader räntekostnader och övriga finansiella kostnader Soliditet 1 eget kapital + minoritetsandel balansomslutning - erhållna förskott x 100 Nettoskuldsättningsgrad 2 räntebärande främmande kapital - kassa och bank eget kapital + minoritetsandel Resultat per aktie (EPS) resultat före extraordinära poster - inkomstskatter - minoritetsandel av resultatet justerat antal aktier i medeltal under räkenskapsperioden Eget kapital per aktie eget kapital justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden Dividend per aktie dividend till aktieägare justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden Dividend per resultat dividend per aktie resultat per aktie (EPS) Direktavkastning dividend per aktie justerad börskurs i slutet av räkenskapsperioden x 100 x 100 P/E-tal justerad börskurs i slutet av räkenskapsperioden resultat per aktie (EPS) P/BV-tal justerad börskurs i slutet av räkenskapsperioden eget kapital per aktie 1 Soliditet 2 har kapitallånen (27,5 milj. euro) medräknats i eget kapital. 2 Nettoskuldsättningsgrad 2 har kapitallånen (27,5 milj. euro) medräknats i eget kapital. 4

5 Hantering av finansiella risker Målet med Wärtsiläkoncernens centraliserade finansieringsverksamhet är att i den utsträckning som verksamheten förutsätter skaffa en tillräcklig och konkurrenskraftig finansiering genom instrument som hänför sig till både det egna och främmande kapitalet, att skydda koncernen och dess bolag mot ogynnsamma förändringar på finansieringsmarknaden samt minimera effekterna av valuta-, ränte-, kredit- och likviditetsrisker på koncernens kassa, resultat och eget kapital. Wärtsilä har en riskpolitik som godkänts av bolagets styrelse. För att gardera sig mot finansiella risker används endast sådana instrument vars marknadsvärde och riskprofil går att följa på ett tillförlitligt sätt. Valutarisk Av Wärtsiläs försäljning bokfördes 60% och av rörelsekostnaderna 66% i euro. Även huvudkonkurrenternas hemvalutor, USD, GBP, JPY och sydkoreanska Won, påverkar indirekt koncernens resultat och konkurrenskraft. Valutariskerna kontrolleras i enskilda bolag i flera lokala valutor. Alla betydande över- och underskott i utländsk valuta, t.ex. fasta inköps- och försäljningsavtal, säkras. Budgeterade poster säkras så långt in i framtiden att såväl priser som kostnader kan justeras efter förändrade valutakurser. Dessa valutasäkringar görs från en månad till två år beroende på bolag. Därtill säkras koncernens valutamässiga balansställning som innehåller fordringar och skulder i utländsk valuta. Vidare information om instrument som använts vid säkring av valutarisker och deras nominella värden finns på sidan 29. Eftersom Wärtsilä har dotterbolag utanför euroområdet exponeras koncernens fria egna kapital för valutakursfluktuationer. Värdet på nettotillgångarna från Wärtsiläs utländska dotterbolag utanför eurozonen uppgick i slutet av 2003 till 229 milj. euro, av vilket 198 milj. euro hade säkrats. Ränterisk Det räntebärande lånekapitalet sjönk och uppgick vid årets slut till 524,3 milj. euro (652,2), 27,5 milj. euro (27,9) konvertibla kapitallån medräknade. Räntan var i genomsnitt 3,4% (3,8), och den genomsnittliga räntebindningstiden var 10 månader (10). Amorteringsprogram, valutafördelning och andra upplysningar om de långfristiga lånen finns på sidan 28. I slutet av år 2003 skulle en parallell räntehöjning med en procentenhet ha ökat nettolåneportföljen med 6,3 milj. euro, exklusive de konvertibla kapitallånen på 27,5 milj. euro. Ränteriskerna inom koncernen består av förändringar i marknadsräntorna som i huvudsak påverkar låneportföljen och i mindre grad kassan. För att säkra sig mot ränterisker använder koncernen ränteswapkontrakt samt ränteterminer och -optioner. Koncernen följer ränteriskerna genom att kontinuerligt värdera de finansiella instrumenten till marknadspris samt genom känslighetsanalys. Ränteriskerna diversifieras genom att en del av lånen har fast och en del rörlig ränta. Lån som löper med rörlig ränta skall utgöra 30-70% av den totala lånestocken. I slutet av 2003 utgjorde dessa 56% av lånestocken, ränteswapkontrakten medräknande. Likviditets- och återfinansieringsrisk Wärtsiläkoncernens likviditet är god. Kassatillgångarna uppgick vid årsskiftet till 150,0 milj. euro. Dessutom hade Wärtsilä outnyttjade fasta kreditlimiter på 311,3 milj. euro och betydande program i företagscertifikat. Koncernen håller återfinansieringsriskerna på en minimal nivå genom en balanserad förfallostruktur på lånen samt genom att upprätthålla tillräckligt långa lånetider. Närmare upplysningar om lånen lämnas på sidan 28. Kreditrisk Hanteringen av kreditrisker som hänför sig till affärsverksamheten ingår i divisionernas och koncernbolagens verksamhet. Kreditrisker i anslutning till större affärer begränsas genom att på olika sätt fördela dem med banker, försäkringsbolag, exportgarantiinstitut och underleverantörer. De långfristiga leveranskreditfordringarna uppgår till 26,3 milj. euro. Inga kreditförluster för leverantörskrediter har bokförts. Kreditrisker vid placering av likvida medel och handel med finansieringsinstrument minimeras genom att fastställa kreditgränser för alla motparter och genom att endast ingå avtal med ledande finländska och utländska banker och finansinstitut. Aktierisk Wärtsilä innehar aktieposter i börsnoterade bolag (se sidan 31). Vid utgången av år 2003 var marknadsvärdet av dessa innehav 277,7 milj. euro. Dessutom äger bolaget aktier i kraftverksbolag till ett värde av 41,0 milj. euro. Skaderisk Genom en högkvalitativ verksamhet och förebyggande riskhanteringsåtgärder syftar Wärtsilä till att förhindra att skador uppkommer. De risker som inte kan kontrolleras genom egna åtgärder försäkras. Målet är att skaderisker i anslutning till egendom, avbruten verksamhet och verksamhets- och produktansvar är täckta med ändamålsenliga försäkringar. 5

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 Viktigt under 2003 Wärtsilä reviderade sin strategi under år Till koncernens tillväxtsområden valdes drivsystem för fartyg samt service. Målet är att vara den ledande leverantören av drivsystem för fartyg och offshoreapplikationer. Wärtsilä är det enda företaget i branschen med ett globalt servicenät som erbjuder kunderna service för hela fartygets maskineri. Wärtsilä är även en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt tillhörande service- och driftstjänster. Wärtsilä beslöt att inom detta område fokusera sig på färre produkter än tidigare. Ett centralt mål är att minska verksamhetens konjunkturkänslighet. Till följd av denna strategi upphör försäljningen av kraftverk som drivs med högvarviga motorer, vilket innebär att tillverkningen av dessa motorer läggs ned vid fabriken i Mulhouse, Frankrike. Åtgärderna för att förbättra Power-divisionernas lönsamhet påverkade positivt räkenskapsårets resultat. Den operativa lönsamheten förbättrades markant och rörelsevinstprocenten ökade till 4,4% (3,2). Tillverkningen av fartygsmotorer och propellrar kommer att inledas på Kinas växande skeppsbyggnadsmarknad. I december undertecknades ett avtal om att i Kina grunda ett samföretag som inriktar sig på propellertillverkning. För att minska överkapaciteten, anpassa sig till den volatila marknaden och öka flexibiliteten inledde Wärtsilä i början av år 2004 förhandlingar om att koncentrera tillverkningen av stora motorer till Trieste, Italien och att lägga ner produktionen vid fabriken i Åbo. För närvarande pågår förhandlingar om att minska personalen vid fabriken i Mulhouse, Frankrike, och i januari 2004 inleddes samarbetsförhandlingarna i Åbo. Wärtsilä Propulsion minskar överlappande funktioner i Holland och Norge. Kraftverksplaneringen i Finland utlokaliserades under hösten till en utomstående leverantör i höstas. Som en följd av alla förändringar kommer antalet anställda att globalt minska med ca För omstruktureringar gjordes en reservering och nedskrivning på 130 miljoner euro under sista kvartalet Omsättning och resultat Wärtsilä-koncernens omsättning sjönk till 2.357,5 milj. euro (2.519,0), vilket berodde på låg omsättning i Power-divisionerna under början av året samt ofördelaktig valutakursutveckling. Omsättningen för Power-divisionerna sjönk till 2.155,8 milj. euro (2.319,9). Imatra Steels omsättning ökade något och uppgick till 202,7 milj. euro (200,4). Koncernens operativa rörelsevinst förbättrades till 100,0 milj. euro (77,8). Motsvarande rörelsevinstprocent var 4,2%. När man beaktar reserveringen på 130,0 milj. euro för omstruktureringar, nedskrivningen på 4,4 milj. euro som uppkom i samband med försäljningen av Billnäs fjäderfabrik samt försäljningsvinsten på 15,9 milj. euro för försäljningen av aktierna i Polar Kiinteistöt Oyj blev rörelsevinsten negativ -18,4 milj. euro (188,9). I jämförelseårets rörelsevinst ingår en engångspost på 111,1 milj. euro, som utgörs av vinsten vid avyttringen av aktier i Assa Abloy. Nettofinansieringskostnaderna var 15,9 milj. euro (18,5), dvs. 0,7% (0,7) av omsättningen. I finansieringsposterna ingår dividender på 6,8 milj. euro (7,1), varav den största enskilda posten var dividend från Assa Abloy. Koncernens resultat före skatter var -34,4 milj. euro (170,4). Koncernens skatter uppgick sammanlagt till -4,0 milj. euro (-47,6), varav räkenskapsperiodens skatter utgjorde -35,3 milj. euro (-54,1). För omstruktureringarna har en latent skattefordran på +21,3 milj. euro bokförts. Omsättningsutveckling Mrd euro 3,0 2,5 2,0 Omsättning MEUR Förändring% Ship Power 686,1 772,9 11,2% Kraftverk 577,5 666,0 13,3% Service 885,5 843,4 5,0% Imatra Steel 202,7 200,4 1,2% Övrig versamhet och intern omsättning 5,8 36,3 84,1% Koncernen 2.357, ,0 6,4% 1,5 1,0 0,5 0, Sanitec Imatra Steel Power-divisionerna 6

7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Räkenskapsperiodens förlust var -39,3 milj. euro (121,9). Resultatet per aktie var -0,66 euro (2,05). Före engångsposterna och försäljningsvinsten för Polar-aktierna var resultatet per aktie 1,00 euro (0,72). Avkastningen på sysselsatt kapital (ROI) var 0,1% (14,9). ROI exklusive reserveringen för omstruktureringar var 7,9%. Avkastningen på eget kapital (ROE) var -4,5% (12,4). Finansiering och investeringar Wärtsiläs kassaflöde 192,1 milj. euro (55,4) var starkt och den finansiella ställningen god. Vid årets slut uppgick de likvida medlen till 150,0 milj. euro (185,8). Nettobeloppet för räntebärande främmande kapital var 353,2 milj. euro (430,6). Soliditeten var 35,0% (36,9) och nettoskuldsättningsgraden 0,48 (0,50). Om koncernens konvertibla kapitallån räknas som eget kapital var soliditeten 36,2% (38,0) och nettoskuldsättningsgraden 0,43 (0,46). Bruttoinvesteringarna under 2003 utgjorde 65,4 milj. euro (423,3), varav 62,8 milj. euro (74,7) hänförde sig till produktionsmässiga investeringar och investeringar i informationsteknologi medan 2,6 milj. euro (348,6) investerades i aktier. Avskrivningarna var 156,0 milj. euro (105,4), som inkluderade en nedskrivning på 55,0 milj. euro i anslutning till omstruktureringar och 27,0 milj. euro avskrivningar av koncerngoodwill. Forsknings- och utvecklingskostnaderna för Powerdivisionerna utgjorde 68,4 milj. euro (85,9), dvs. 3,2% (3,7) av omsättningen. Motsvarande utgifter för Imatra Steel var 1,7 milj. euro (1,7). Ändringar i koncernstrukturen I februari köpte Wärtsilä Caltax Marine Diesel BV, ett holländskt servicebolag för marinmotorer, som underhåller och reparerar tvåtakts marinmotorer. I juni ingick Wärtsilä ett avtal om att till Styria Group sälja Billnäs fjäderfabriks verksamhet och egendom. I december undertecknade Wärtsilä ett avtal om att grunda ett samföretag för propellerproduktion med kinesiska China Shipbuilding Corporations dotterbolag Zhenjiang CME Co. Ltd. Wärtsilä äger 55% och den kinesiska parten 45% av samföretaget. Målet är att inleda produktionen under år Power-divisionerna Omsättningen för Power-divisionerna sjönk med 7,1% till 2.155,8 milj. euro (2.319,9). Den minskade omsättningen för marinmotorer berodde på att efterfrågan fokuserades på licenstillverkade motorer. Omsättningen för Kraftverksdivisionen sjönk i början av året, men ökade åter betydligt i slutet av året. Power-divisionernas operativa rörelsevinst, exklusive reserveringen för omstruktureringar, förbättrades klart och uppgick till 95,0 milj. euro (74,6) och motsvarande rörelsevinstprocent förbättrades till 4,4% (3,2). Rörelseresultatet efter reserveringen för omstruktureringar var -35,0 milj. euro. Under året levererades marinmotorer och kraftverk till kunderna med en sammanlagd effekt av MW (3.694). Orderingången var 14,1% högre än under året innan, särskilt ökade orderingången för kraftverk. Orderingången uppgick till 2.148,7 milj. euro (1.882,8). Orderstocken vid årets slut 2003 var något högre än under motsvarande period ifjol, dvs ,0 milj. euro (1.206,6). Resultat Resultat/aktie Dividend/aktie MEUR 600 % 50,0 EUR 6, ,0 40,0 5, ,0 30,0 4, ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Rörelseresultat Operativt resultat Resultat före extraordinära poster ROI % 3,00 2,00 1,00 0,00 Resultat/aktie Tilläggsdivid Extradividend 1 Styrelsens förslag ,

8 Ship Power På skeppsbyggnadsmarknaden var 2003 ett rekordår. Enligt institutet Clarkson Research Studies beställdes globalt (1.100) fartyg fram till slutet av december; största delen var tankfartyg, bulklastfartyg och containerfartyg. Trots att orderstocken redan var på hög nivå var orderingången för tankfartyg fortsatt livlig ännu vid årets slut. Efterfrågan på bulklastfartyg var fortsatt stark på grund av exceptionellt höga fraktpriser. Prishöjningarna på containerfrakter har återspeglats i rekordorder. På de marknader, som är centrala för de motorer som tillverkas vid Wärtsiläs egna fabriker, var det däremot relativt tyst. Orderingången för passagerarfartyg och passagerar-fraktfartyg var på den lägsta nivån på 15 år. Eftersom efterfrågan på motorer främst riktades på licenstillverkade motorer, sjönk helårsomsättningen för Wärtsiläs Ship Power-verksamhet med 11,2% till 686,1 milj. euro (772,9). Orderingången för hela året ökade med 19,8%, trots att orderingången under sista kvartalet stannade under fjolårsnivån. Vid slutet av året uppgick orderstocken till 606,8 milj. euro (662,6) och var 8,4% lägre än föregående år. Under året levererades marinmotorer till kunderna med en sammanlagd effekt av MW (2.220). Licenstillverkarna levererade lågvarviga Sulzer-marinmotorer med en effekt av MW (2.660). Levererade megawatt Förändring% Kraftverk totalt ,4 Biopower,värmeenergi ,4 Marinmotorer, egna leveranser ,0 Wärtsiläs leveranser totalt ,5 Licenstillverkarnas leveranser ,1 Wärtsilä-och licenstillverkare totalt ,7 Enligt statistik som sammanställts av Diesel & Gas Turbine Worldwide ökade Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer till 38% (34) och inom lågvarviga huvudmotorer till 33% (25) under perioden juni 2002-maj På marknaden för hjälpmotorer var marknadsandelen 8% (11). I slutet av året ökade aktiviteten på Wärtsiläs traditionella marknadsområden, vilket ökar tron på en nära förestående vändning inom dessa segment. Till det spanska rederiet Naviera levereras huvud- och hjälpmotorer till ett ropax-fartyg och till RCL:s kryssningsfartyg Ultravoyager levereras huvudmotorer. Offshore-sektorn visade även tecken på återhämtning och Wärtsilä fick två betydande order. Oljebolaget Santos från Australien beställde motorer till ett oljeproduktionsfartyg för elproduktion och brittiska rederiet Sealion beställde motorer, växlar och propellrar till tre fartyg. I november beställde Gas de France ett propulsionssystem som drivs med flerbränslemotorer till ett LNG-tankfartyg. Ordern är ett betydande genombrott för de marina tillämpningarna av dessa motorer på den växande marknaden för gasfartyg. En betydande milstolpe för propellerverksamheten uppnåddes när Förenta staternas flotta beställde 12 Lips Waterjet-propulsionsutrustningar. I avtalet ingår en option på tilläggsleverans av 174 utrustningar under åren Försäljningen av tvåtaktsmotorer var mycket livlig. Orderingången var på rekordnivå, MW. Sulzer-produktmärket klarade sig särskilt bra som kraftkälla för stora containerfartyg. Under det fjärde kvartalet fick vi sammanlagt 14 beställningar på RT-flex Common Rail-motorer. Därmed har totalt 60 motorer av denna typ beställts. Sulzer har härmed befäst sin position som huvudmärket för tvåtaktsmotorer av Common Rail-typ. Ordervolymen för, motorer av Sulzer-RT-flex-typ, Wärtsiläs medelvarviga Common Rail-motorer och Wärtsilä Propulsions tätningar som förhindrar utsläpp, visar att rederierna är miljömedvetna och att Wärtsiläs satsningar på miljövänliga lösningar ger resultat. Tyngdpunkten inom skeppsbyggandet har flyttats till Asien. Av nya fartygsbeställningar år 2003 gick 91% till varven i Korea, Japan och Kina. Allra snabbast växer skeppsbyggandet i Kina. I Rörelseresultat MEUR EBIT % ROI % Power-divisionerna 95,0 74,6 4,4 3,2 8,4 7,7 Imatra Steel 5,1 3,2 2,5 1,6 4,0 2,9 Operativt rörelseresultat 100,0 77,8 4,2 3,1 7,9 7,1 Engångkostnader, Power-divisionerna 130,0 Engångskostnader, Imatra Steel 4,4 Försäljningsvinster 1 15,9 111,1 Koncernen 18,4 188,9 0,8 7,5 0,1 14,9 1 År 2002 Assa Abloy, år 2003 Polar. 8

9 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 år kommer Wärtsilä att inleda propellertillverkning i Kina i samarbete med China State Shipbuilding Corporation. Till Kina planeras även hjälpmotorproduktion för att öka marknadsandelen på denna mycket snabbt växande och priskonkurrerande marknad. Till Shanghai i Kina etableras en Ship Power-affärsenhet för att effektivisera kundservicen. Kraftverk Orderingången för Kraftverksdivisionen ökade kraftigt jämfört med året innan. Orderingången under 2003 uppgick till 639,3 milj. euro (427,9) Av huvudmarknadsområdena ökade särskilt orderingången från Asien och Afrika betydligt. Dessutom erhölls betydande order från vissa enskilda länder, till exempel historiens effektmässigt största kraftverksorder som kom från Honduras i augusti Kraftverksdivisionen fortsatte att koncentrera produktprogrammet på färre produkter och marknadsföringen av vissa tillämpningar upphörde. För närvarande drar sig Wärtsilä tillbaka från marknaden för kraftverk baserade på högvarviga motorer, vilket leder till att produktionen i franska Mulhouse läggs ned. Detta förbättrar lönsamheten. De största beställningarna på tjockoljedrivna kraftverk kom från Honduras, Indonesien, Sri Lanka, Kamerun och Jemen. De mest betydande beställningarna på gaskraftverk kom från Spanien, Turkiet, Bangladesh samt Indien. Order på biokraftverk kom från Norden, Baltikum, Ryssland och Irland. Trots att orderingången särskilt för oljedrivna kraftverk ökade jämfört med året innan fortsatte fokuseringen på gas- och biokraftverk. Efterfrågan på båda kraftverkstyperna väntas öka under Kostnadsflexibiliteten i kraftverksorganisationen, som förnyades i slutet av 2002, anpassades ytterligare till det föränderliga marknadsläget och fasta kostnader minskades bland annat genom att utlokalisera planeringsfunktioner till utomstående underleverantörer. Enligt statistik som publiceras av tidningen Diesel & Gas Turbine Worldwide förblev totalmarknaden för motor- och gasturbinkraftverk (enhetsstorlek 1 60 MW) så gott som oförändrad under perioden juni 2002-maj Wärtsiläs marknadsandel för tungoljedrivna kraftverk uppgick till 38% (39). År 2003 uppgick volymen av Wärtsiläs kraftverksleveranser till MW (1.387). Av dessa var 847 MW (1.167) oljedrivna kraftverk och 313 MW (220) gasdrivna kraftverk. Service Underhåll med komplett service är en klar trend på marknaden. Omsättningen för Servicedivisionen ökade med 5,0% från året innan. Ökningen i omsättningen bromsades av den försvagade US-dollarn. Reservdelar och komponenter utgör fortfarande huvuddelen av försäljningen men trenden går i ökande utsträckning mot avtalsbaserad service. Nya avtal på att konvertera tungoljemotorer till gasmotorer undertecknades och år 2004 väntas ett genombrott på detta område. Långvariga serviceavtal och drifts- och underhållstjänster motsvarade drygt MW, dvs. ca 9% av Wärtsiläs aktiva motorbestånd. Drifts- och underhållsavtalen omfattar MW, dvs. 132 kraftverk runt om i världen. Detta är en tillväxt på 11% från året innan. Tillväxten var särskilt stark i Indien. De första drifts- och underhållsavtalen för sjötrafiken såväl som biokraftverk var de mest betydande milstolparna under året. Service som baseras på motorns skick (CBM = service som baseras på motorns prestanda) och online-tjänsterna utvecklas starkt. År 2003 innebar ett klart genombrott för CBM-service. Sammanlagt 130 motorer är anknutna till Wärtsiläs CBMcentral, som övervakar motorernas funktion. Antalet kunder i Wärtsiläs online-service ökade då flere kunder helt flyttade över reservdelslogistiken och leveranserna till Wärtsilä. Bruttoinvesteringar MEUR I aktier och andelar Övriga investeringar Avskrivningar Bruttoinvesteringar MEUR Aktier och företagsköp Power-divisionerna 2,6 348,6 Imatra Steel 0,0 Totalt 2,6 348,6 Övriga investeringar Power-divisionerna 51,2 58,7 Imatra Steel 11,6 16,0 Totalt 62,8 74,7 Koncernen 65,4 423,3 9

10 Ciserv servicebolagen finns idag i sju centrala trafikknutpunkter runt om i världen och breddar därigenom serviceberedskapen för tvåtaktsmotorer. I våras förvärvades det holländska marinmotorservicebolaget Caltax Marine Diesel B.V., idag Ciserv Netherlands B.V. Dessutom inleddes Ciservverksamhet i Dubai och Long Beach, Kalifornien, USA. Wärtsilä fortsätter att bredda Ciserv-servicen genom företagsförvärv i centrala knutpunkter inom den internationella sjöfarten. Produktutveckling och produktion Kapacitetsutnyttjandet var år 2003 på lägre nivå än året innan. Utnyttjandegraden var relativt god på fabrikerna i Vasa och Trieste. En betydande del av personalen på fabriken i Åbo var permitterad i början av året på grund av låg beläggningsgrad. Wärtsilä planerar att lägga ner produktionen av högvarviga W200- och W220SG-motorer i franska Mulhouse. Förhandlingar med personalens representanter pågår. Den 14 januari 2004 offentliggjordes planen om att lägga ner produktionen vid Åbofabriken och att flytta tillverkningen av W46 motorn till italienska Trieste. Målet är att anpassa verksamheten till en lägre produktionsvolym genom att koncentrera produktionen till de två fabrikerna i Vasa och Trieste, som flexibelt enligt marknadens behov kan tillverka flera olika motortyper. Dessa förändringar är planerade att genomföras under år Dessa åtgärder har ingen inverkan på koncernens forskning och produktutveckling, som fortgår i oförändrad omfattning i Vasa och Winterthur. Fokus inom Wärtsiläs forskning och produktutveckling ligger på en miljömässigt hållbar och tillförlitlig motorteknologi. Common Rail-teknologin har ytterligare utvecklats och den utnyttjas i både tvåtakts- och fyrtaktsmotorer. Den första RTflex tvåtaktsmotorn har varit i drift i ca timmar och den första fyrtaktsmotorn med Common Rail-teknik har varit i drift i timmar. Samarbetet med Mitsubishi för att utveckla en ny lågvarvig motor har fortgått planenligt och motorns prototyp startas senast i början av år Provkörningarna med Wärtsilä 50DF gasmotorn bekräftar de planerade tekniska prestandavärdena. Imatra Steel På den europeiska marknaden för specialstål fortsatte det osäkra läget och väntan på en återhämtning under hela året. Osäkerheten ökade till följd av de kraftiga prishöjningarna på råvaror och energi samt den tidvisa bristen på råvaror. Efterfrågan på långt specialstål förblev på samma nivå som året innan. Tillverkningen av tunga lastbilar minskade med ca 3% i Europa trots att antalet registreringar ökade med ca 2% jämfört med året innan. Antalet registreringar för personbilar sjönk på motsvarande sätt med ca 1%. Inom verkstadsindustrin och bland återförsäljarna var efterfrågan på stål fortsatt svag. Omsättningen för Imatra Steel uppgick till 202,7 milj. euro (200,4), vilket är en ökning med 1,2% jämfört med året innan. Den jämförbara omsättningen, exklusive fjäderverksamheten, ökade med 4%. Tillväxten uppkom från smidesverksamheten, där leveransvolymerna för både Imatra Kilsta och Scottish Stampings ökade. Däremot sjönk leveransmängderna något vid Imatra stålverk och leveransvolymen var ton ( ). Rörelsevinsten var 0,7 milj. euro (3,2). Enligt ett avtal som undertecknades i juni övergick Billnäs fjäderfabriks verksamhet och egendom till Styria Groups verksamhet från Affärens inverkan på resultatet är neutralt efter nedskrivningen på 4,4 miljoner euro, som gjordes under första kvartalet. Imatra Steel fokuserar nu på tillverkning och marknadsföring av långa specialstål och smidda komponenter för lastbilsindustrin. Nettoskuldsättningsgrad Soliditet 1,00 0,80 50,0 40,0 0,60 30,0 0,40 0,20 0,00 0, Nettoskuldsättningsgrad 1 Nettoskuldsättningsgrad 2 20,0 10,0 0, Soliditet 1 Soliditet 2 10

11 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 Det andra skedet av investeringsprogrammet för att modernisera basmetallurgin vid stålverket i Imatra ibruktagandet av stränggjutningen och bloomugnen skedde enligt planerna i augusti. Målet med detta treåriga investeringsprogram på över 20 miljoner euro är att ytterligare förbättra produktkvaliteten, säkerställa basmetallurgins konkurrenskraft samt öka stålverkets serviceberedskap. Scottish Stampings tog i bruk en ny ugn för uppvärmning av ämnen. Fokus inom produktutvecklingen ligger på att utveckla allt mer miljövänliga produkter. För de smidda komponenternas del innebär det lättare vevaxlar och framaxelbalkar. Imatra stålverk fortsatte det saneringsprogram som inleddes hösten Som ett resultat av programmet har personalmängden anpassats till de lägre produktions- och leveransvolymerna. Därför kommer antalet anställda att minska med 90 före utgången av år Samtidigt har åtgärderna för att öka mångkunnigheten och flexibiliteten fortgått. Personal Under räkenskapsåret var medelantalet anställda i koncernen (12 417). Vid utgången av året uppgick antalet anställda till (12 459). Antalet anställda inom Power-divisionerna var vid årets slut (11 068). Antalet anställda inom Servicedivisionen har ökat som en följd av en ökning av driftservicepersonalen och företagsförvärv. För närvarande pågår förhandlingar i anslutning till omstruktureringar. Till följd av förhandlingarna minskar personalen med ca personer. De största minskningarna planeras i Frankrike, Finland, Holland och Norge. Minskningarna genomförs i huvudsak under Hållbar utveckling År 2003 utkom koncernens rapport om hållbar utveckling, där man redogör för det arbete som gjorts för att förbättra produkternas miljömässiga egenskaper samt minska produktionens miljöpåverkningar. Innehav Wärtsilä äger 7,6% av aktiestocken i Assa Abloy. Innehavets marknadsvärde uppgick i slutet av räkenskapsperioden till 261,9 milj. euro. Bokvärdet i koncernbalansräkningen är 67,4 milj. euro. I oktober sålde Wärtsilä hela sitt innehav i Polar. Affären genererade en försäljningsvinst på 15,9 miljoner euro, som bokfördes under sista kvartalet. Under 2003 sålde Wärtsilä Fastigheter bostadsaktier och fastigheter för sammanlagt 6,5 milj. euro (16,8), vilket genererade en försäljningsvinst på 4,4 milj. euro (0,4). Bokvärdet för fastigheterna, exklusive fastigheter i koncernens eget bruk, uppgick i slutet av året till 20,7 milj. euro (21,9). Konvertibla kapitallån och optionsprogram I mars 1994 emitterades två lika stora konvertibla debenturlån till ett sammanlagt belopp på 117,7 milj. euro. Det ena lånet kan konverteras till aktier av serie A och serie B och det andra till aktier av serie B. Under år 2003 konverterades på basis av debenturlånen nya A-aktier och nya B-aktier. De nya A-aktierna berättigar sammanlagt till röster och B- aktierna till röster. Konverteringarna motsvarar ett lånekapital på sammanlagt ,35 euro. Det okonverterade kapitalbeloppet utgör därefter för det till A- och B-aktier konvertibla lånet ,24 euro och för det till B-aktier konvertibla lånet ,42 euro. Forsknings- och utvecklingskostnader MEUR % 100 4,0 3,5 80 3,0 60 2,5 Räntebärande främmande kapital MEUR Långfristiga skulder 288,2 281,2 Kortfristiga skulder 208,6 343,1 Konvertibelt kapitallån 27,5 27,9 Lånefordringar 21,2 35,7 Kassa och bank 150,0 185,8 Netto 353,2 430,6 2,0 40 1,5 20 1,0 0,5 Forsknings- och utvecklingskostnader % av omsättningen ,0 11

12 Wärtsilä Oyj Abp:s optionslån från 1996 totalt euro återbetalades till tecknarna På basis av optionsrätterna tecknades under tiden med 124 optionsrätter aktier av serie B. Till följd av konvertibla debenturlån och teckningar som gjorts på basis av optionsrätter ökade Wärtsiläs aktiekapital under 2003 med totalt euro. Efter höjningen är aktiekapitalet ,00 euro och antalet aktier , varav stycken är A-aktier och stycken är B- aktier. Röstetalet för A-aktier är totalt och för B- aktier Den ordinarie bolagsstämman 2002 beslöt om ett optionsprogram för koncernens nyckelpersoner och rätten att teckna aktier börjar och upphör , eftersom bolaget uppnådde den av styrelsen bestämda operativa rörelsevinstnivån på minst 4% år Förändringar i ägarstrukture Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv ökade sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp genom en affär , som resulterade i att dess röstetal i Wärtsilä Oyj Abp överskred 5%. Efter affärerna i oktober-november har If Skadeförsäkringsbolaget Ab inte längre något innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Bolagsstämman Ordinarie bolagsstämman den 12 mars 2003 beslöt att antalet styrelseledamöter är sex. Till styrelseledamöter valdes bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, verkställande direktör Risto Hautamäki, minister Jaakko Iloniemi, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld samt verkställande direktör Paavo Pitkänen. Till ordförande valde styrelsen Antti Lagerroos och till vice ordförande Göran J. Ehrnrooth. Bolagsstämman beslöt att för år 2002 utdela en normal dividend på 0,25 euro per aktie (0,50) samt en extradividend på 1,50 euro per aktie (3,50), dvs. sammanlagt 1,75 euro per aktie (4,00). Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Wideri Oy Ab. I anslutning till den föreslagna extradividenden beslöt bolagsstämman att konverteringsförhållandet för de konvertibla kapitallånen från 1994 och teckningskursen för Wärtsiläs aktie enligt optionsbevisen från 1996 års optionslån samt optionsprogrammen år 2001 och 2002 justeras i enlighet med extradividenden. Förvärv av egna aktier och överlåtelse av dessa Ordinarie bolagsstämman den 12 mars 2003 gav styrelsen fullmakt att för ett år framåt förvärva bolagets egna aktier genom Helsingfors börs till gällande börskurs, på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav. Förvärvet kan omfatta högst 5% av totala aktiestocken och röstetalet. Den begärda fullmakten inbegriper också rätt att överlåta de egna aktier som förvärvats på detta sätt till ett gängse pris som minst uppgår till aktiens kurs på börsen, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Fullmakten har inte utnyttjats. Förslag till bolagsstämman 2004 Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman som sammanträder den 15 mars 2004 att för räkenskapsåret som utgick den 31 december 2003 utdelas en dividend på 0,75 euro per aktie. Styrelsen föreslår att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att förvärva bolagets egna aktier i serie A och B i förhållande till antalet aktier i aktieslagen, så att det sammanlagda nominella värdet på de aktier som skall förvärvas och det antal röster de medför utgör högst fem procent (5%) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal. Egna aktier kan endast förvärvas med medel som står till förfogande för vinstutdelning. Aktierna kan förvärvas endast i offentlig handel, då de förvärvas till börskursen vid inköpstillfället till ett annat förhållande än Koncernens personal per division Personal per division Power-divisionerna 90,0 % Imatra Steel 10,0 % Sanitec Imatra Steel Grandi Motori Trieste Cummins Wärtsilä Drifttjänstbolag Power-divisionerna Personal i medeltal i Finland 12

13 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 aktieägarnas innehav. Fullmakten kan användas för att förvärva aktier som används som vederlag i framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar eller för att förbättra bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets motivationssystem. Aktierna kan också köpas mot annat vederlag än penningvederlag. Styrelsen befullmäktigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta sina egna aktier i ett annat förhållande än i det förhållande, där aktieägaren har preferensrätt att förvärva bolagets egna aktier. Styrelsen beslutar om aktiernas överlåtelsepris och de övriga överlåtelsevillkoren, och aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än penningvederlag. I fullmakten ingår rätten att bestämma de grunder, enligt vilka överlåtelsepriset bestäms. Aktierna får överlåtas som vederlag vid företagsförvärv eller användas för industriella omorganiseringar eller för att förbättra bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets motivationssystem. Fullmakten är i kraft ett år efter bolagsstämmans beslut. Då bolagsstämman beslutar att godkänna förslaget återkallar den samtidigt en tidigare given, motsvarande fullmakt. Utsikter för 2004 Efterfrågan på lågvarviga motorer var år 2003 på rekordnivå till följd av den mycket livliga orderingången för tankfartyg, container- och bulklastfartyg. Detta har redan märkts som kapacitetsbrist inom varvsindustrin. Efterfrågan på lågvarviga motorer väntas dock sjunka under de kommande åren. Efterfrågan väntas öka på Wärtsiläs traditionella marknad för medelvarviga motorer, dvs. inom passagerarfartyg, passagerarfraktfartyg samt på offshore-segmentet. Intresset för kompletta drivsystem har ökat avsevärt och Wärtsilä har som mål att bredda utbudet av heltäckande system bland annat genom företagsförvärv. Det finns tecken på en återhämtning inom efterfrågan på kraftverk, trots att kursutvecklingen för US-dollarn utgör en osäkerhetsfaktor. På huvudmarknaderna finns det i ökande takt ett behov av ny elproduktionskapacitet och inom investeringsoch finansieringsbranschen fanns i slutet av året tecken på återhämtning. Dessutom ökade de omfattande elavbrotten runt om i världen för sin del efterfrågan på våra produkter, eftersom Wärtsiläs kraftverkslösningar utmärkt lämpar sig för decentraliserad energiproduktion. I fartygens och kraftverkens utnyttjandegrad väntas inga betydande förändringar jämfört med året innan och det aktiva motorbeståndet väntas förbli på oförändrad nivå. Serviceverksamheten söker tillväxt särskilt genom att öka marknadsandelarna inom service för Sulzer-motorer. Tillväxten inom Serviceverksamheten fortsätter på samma nivå som året innan. År 2004 väntas omsättningen för Power-divisionerna öka och den operativa lönsamheten torde förbättras något. Den ofördelaktiga valutakursutvecklingen ökar pristrycket. Kapacitetsanpassningarna kommer att märkas genom ett förbättrat resultat under år Power-divisionernas rörelsevinstmål på 7-8% uppnås före utgången av En förbättrad efterfrågan väntas på marknaden för specialstål och fordon under år Imatra Steels omsättning väntas öka och resultatet förbättras p.g.a investeringarna och saneringsåtgärderna. Den fjärde februari 2004 Styrelsen Levererade megawatt MW BioPower, värme-energi Licens tillverkning Kraftverk Ship Power 13

14 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS Koncernens bokslut Koncernen, Resultaträkning MEUR not 2003 % 2002 % Omsättning 1, ,5 100, ,0 100,0 Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning 24,0 72,0 Tillverkning för eget bruk 1,6 1,3 Övriga rörelseintäkter 3 37,9 138,3 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden 809,4 977,7 Förändring av lager 25,0 19,0 Köpta tjänster 532,5 523, , ,3 Personalkostnader 4 554,4 548,9 Avskrivningar och nedskrivningar 5 156,0 105,4 Övriga rörelsekostnader 314,0 261,6 Resultatandel i intresseföretag 0,0 0,4 Rörelseresultat 18,4 0,8 188,9 7,5 Finansiella intäkter och kostnader 6 Intäkter från placeringar bland bestående aktiva 6,8 7,1 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 12,6 15,1 Kursdifferenser 0,5 7,1 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 34,8 33,6 15,9 18,5 Resultat före skatter 34,4 170,4 Inkomstskatter 8 4,0 47,6 Minoritetsandel 0,9 1,0 Räkenskapsperiodens resultat 39,3 1,7 121,9 4,8 14

15 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS Koncernen, Finansieringsanalys MEUR Rörelseverksamhetens kassaflöde: Rörelseresultat 18,4 188,9 Korrektivposter till rörelseresultatet: Resultatandel i intresseföretag 0,0 0,4 Avskrivningar och nedskrivningar 156,0 105,4 Realisationsvinster och -förluster på bestående aktiva 24,2 112,5 Övriga korrektiv poster 1,5 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 114,9 181,3 Förändring av rörelsekapital: Kortfristiga räntefria rörelsefordringar, ökning(-)/minskning(+) 22,4 23,3 Omsättningstillgångar, ökning(-)/minskning(+) 59,3 56,1 Kortfristiga räntefria skulder, ökning(+)/minskning(-) 14,4 148,4 96,2 69,0 Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 211,1 112,3 Ränte- och finansiella kostnader 41,5 45,2 Erhållna dividender från rörelseverksamheten 0,7 Ränte- och finansiella intäkter från rörelseverksamheten 38,7 15,0 Inkomstskatter 16,9 26,7 19,0 56,9 Rörelseverksamhetens kassaflöde (A) 192,1 55,4 Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i aktier i dotterbolag 1,3 347,7 Investeringar i övriga placeringar 1,3 7,0 Investeringar i övriga materiella och immateriella tillgångar 62,8 74,7 Överlåtelseinkomster från övriga placeringar 10,8 153,0 Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 28,2 18,7 Lånefordringar, ökning(-)/minskning(+) 0,9 1,2 Erhållna dividender från investeringar 6,6 6,3 Inkomstskatt på försäljningvinster av aktier 3,3 33,9 Investeringarnas kassaflöde (B) 22,2 286,5 Kassaflöde efter investeringar 169,9 231,1 Finansieringens kassaflöde: Ökning av eget kapital 1,4 Lånefordringar, ökning(-)/minskning(+) 7,1 6,2 Kortfristiga lån, ökning (+)/minskning(-) 62,5 254,0 Upptagna långfristiga lån 303,0 472,0 Amortering av långfristiga lån 337,0 276,1 Betalda dividender 104,6 238,6 Övriga förändringar 13,1 14,9 Finansieringens kassaflöde (C) 205,8 232,3 Förändring av likvida medel (A+B+C), ökning(+)/minskning(-) 35,9 1,3 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 185,8 184,6 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 150,0 185,8 Effekten av kursförändringar vid konsolidering har eliminerats. 15

16 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS Koncernen, Balansräkning, Aktiva MEUR not % % Bestående aktiva 9 Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 14,6 17,2 Koncerngoodwill 354,0 390,2 Övriga utgifter med lång verkningstid 22,7 30,6 391,3 16,4 438,0 16,3 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden 37,5 38,7 Byggnader och konstruktioner 116,7 136,9 Maskiner och inventarier 177,5 222,5 Övriga materiella tillgångar 24,8 31,0 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 32,8 32,0 389,3 16,3 461,1 17,2 Placeringar Aktier i intresseföretag 2,7 3,4 Fordringar hos intresseföretag 2,3 2,8 Övriga aktier och andelar 96,8 108,1 Övriga fordringar 4,8 5,3 106,7 4,5 119,6 4,5 Bestående aktiva totalt 887,3 37, ,7 37,9 Rörliga aktiva Omsättningstillgångar Material och förnödenheter 250,6 280,8 Varor under tillverkning 261,2 293,3 Färdiga produkter/varor 36,3 36,7 Förskottsbetalningar 7,4 17,3 555,5 23,3 628,123,4 Långfristiga fordringar 10 Kundfordringar 0,8 Lånefordringar 7,2 9,2 Latenta skattefordringar 11 66,6 56,3 Övriga fordringar 0,5 0,3 Resultatregleringar 13 0,3 0,1 74,6 3,1 66,7 2,5 Kortfristiga fordringar 12 Kundfordringar 547,1 606,0 Fordringar hos intresseföretag 4,6 3,2 Lånefordringar 10,6 28,9 Latenta skattefordringar 11 10,1 10,9 Övriga fordringar 63,2 59,3 Resultatregleringar 13 79,7 77,3 715,4 30,0 785,6 29,3 Finansiella värdepapper Aktier och andelar 11,1 9,4 Övriga värdepapper 4,0 4,8 15,0 0,6 14,2 0,5 Kassa och bank 134,9 5,7 171,6 6,4 Rörliga aktiva totalt 1.495,6 62, ,3 62,1 Aktiva 2.382,9 100, ,0 100,0 16

17 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS Koncernens bokslut Koncernen, Balansräkning, Passiva MEUR not % % Eget kapital 14,15 Aktiekapital 208,8 208,1 Överkursfond 117,9 117,1 Övriga fonder 62,4 51,1 Balanserad vinst 427,5 426,9 Räkenskapsperiodens resultat -39,3 121,9 777,132,6 925,2 34,5 Konvertibla kapitallån 27,5 1,2 27,9 1,0 Eget kapital totalt 804,6 33,8 953,135,5 Minoritetsandel 6,10,3 6,5 0,2 Avsättningar 16 Avsättningar för pensioner 39,7 40,7 Övriga avsättningar 195,5 197,5 235,19,9 238,2 8,9 Främmande kapital 17 Långfristigt Skulder till kreditinstitut 204,6 171,4 Pensionslån 77,7 103,4 Latent skatteskuld 18 38,1 39,9 Övriga långfristiga skulder 6,8 7,9 327,2 13,7 322,7 12,0 Kortfristigt 20 Skulder till kreditinstitut 179,3 312,6 Pensionslån 25,7 26,3 Erhållna förskott 142,8 158,9 Skulder till leverantörer 353,9 321,6 Skulder till intresseföretag 0,4 1,3 Övriga kortfristiga skulder 33,8 40,0 Resultatregleringar ,1 303, ,9 42, ,6 43,4 Främmande kapital totalt 1.337,1 56, ,3 55,4 Passiva 2.382,9 100, ,0 100,0 17

18 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Moderbolagets bokslut Moderbolaget, Resultaträkning MEUR not Omsättning 7,6 7,0 Övriga rörelseintäkter 3 33,3 138,9 Personalkostnader 4 17,5 15,1 Avskrivningar och nedskrivningar 5-6,7-5,1 Övriga rörelsekostnader 31,4 40,8 Rörelseresultat 14,7 85,1 Finansiella intäkter och kostnader 6 Intäkter från placeringar bland bestående aktiva 5,7 12,9 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 32,4 37,1 Kursdifferenser 22,1 17,5 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 27,0 23,9 33,3 43,6 Resultat före extraordinära poster 18,5 128,7 Extraordinära poster 7 Koncernbidrag 16,2 20,0 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 34,7 108,7 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens 5 0,3 0,1 Resultat före skatter 34,4 108,8 Inkomstskatter 8-6,1 30,9 Räkenskapsperiodens resultat 28,2 77,9 Moderbolaget, Finansieringsanalys MEUR Rörelseverksamhetens kassaflöde: Rörelseresultat 14,7 85,1 Korrektivposter till rörelseresultatet: Avskrivningar och nedskrivningar 6,7 5,1 Realisationsvinster och -förluster på bestående aktiva 18,4 120,8 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 26,4 30,6 Förändring av rörelsekapital: Kortfristiga räntefria rörelsefordringar, ökning(-)/minskning(+) 3,0 0,0 Kortfristiga räntefria skulder, ökning(+)/minskning(-) 4,0 1,3 1,0 1,3 Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 25,4 29,3 Ränte- och finansiella kostnader 41,0 23,9 Erhållna dividender från rörelseverksamheten 0,2 0,1 Ränte- och finansiella intäkter från rörelseverksamheten 71,0 49,2 Inkomstskatter 2,8 2,9 27,4 28,3 Rörelseverksamhetens kassaflöde (A) 2,0 1,0 Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i övriga placeringar 0,7 2,2 Investeringar i övriga materiella och immateriella tillgångar 11,9 15,6 Överlåtelseinkomster från övriga placeringar 19,8 144,5 Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 3,2 7,3 Lånefordringar, ökning(-)/minskning(+) 1,5 1,6 Erhållna dividender från investeringar 5,6 6,0 Inkomstskatt på försäljningvinster av aktier 3,3 33,9 Investeringarnas kassaflöde (B) 14,1 104,5 Kassaflöde efter investeringar 16,1 103,5 Finansieringens kassaflöde: Ökning av eget kapital 1,4 Lånefordringar, ökning(-)/minskning(+) 88,0 227,9 Kortfristiga lån, ökning (+)/minskning(-) 25,3 190,4 Upptagna långfristiga lån 301,8 453,4 Amortering av långfristiga lån 279,9 268,0 Koncernbidrag 20,0 34,0 Betalda dividender 104,1 237,8 Övriga förändringar 0,0 2,7 Finansieringens kassaflöde (C) 38,1 121,1 Förändring av likvida medel (A+B+C), ökning(+)/minskning(-) 22,0 17,6 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 97,6 115,2 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 75,6 97,6 18

19 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Moderbolaget, Balansräkning, Aktiva MEUR not Bestående aktiva 9 Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 1,1 1,2 Övriga utgifter med lång verkningstid 16,7 14,5 17,8 15,6 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden 16,5 17,2 Byggnader och konstruktioner 6,6 7,1 Maskiner och inventarier 3,1 3,9 Övriga materiella tillgångar 0,8 0,5 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 16,0 12,5 43,0 41,2 Placeringar Aktier i företag inom samma koncern 528,8 529,5 Fordringar hos företag inom samma koncern 4,0 4,9 Aktier i intresseföretag 0,0 0,0 Fordringar hos intresseföretag 2,3 2,8 Övriga aktier och andelar 53,1 55,8 Övriga fordringar 3,2 3,2 591,4 596,3 Bestående aktiva totalt 652,2 653,1 Rörliga aktiva Långfristiga fordringar 10 Kundfordringar 0,8 Lånefordringar 3,9 3,3 Resultatregleringar 0,0 0,0 3,9 4,1 Kortfristiga fordringar 12 Kundfordringar 7,2 8,2 Fordringar hos företag inom samma koncern 791,8 870,5 Fordringar hos intresseföretag 3,3 0,0 Lånefordringar 0,4 0,5 Övriga fordringar 5,4 5,2 Resultatregleringar 13 11,8 12,2 819,8 896,6 Moderbolaget, Balansräkning, Passiva MEUR not Eget kapital 14,15 Aktiekapital 208,8 208,1 Överkursfond 117,9 117,1 Balanserad vinst 544,6 571,4 Räkenskapsperiodens vinst 28,2 77,9 899,5 974,6 Konvertibla kapitallån 27,5 27,9 Eget kapital totalt 927, ,5 Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens 4,8 4,4 Avsättningar 16 2,5 4,0 Främmande kapital 17 Långfristigt Skulder till kreditinstitut 148,4 104,2 Pensionslån 57,2 78,9 205,5 183,1 Kortfristigt 20 Skulder till kreditinstitut 164,5 256,8 Pensionslån 21,8 21,8 Erhållna förskott 0,0 Skulder till leverantörer 6,9 1,9 Skulder till företag inom samma koncern 196,2 152,5 Övriga kortfristiga skulder 1,8 1,7 Resultatregleringar 19 20,5 22,7 411,7 457,4 Främmande kapital totalt 617,2 640,5 Passiva 1.551, ,4 Finansiella värdepapper Övriga värdepapper 4,0 4,8 4,0 4,8 Kassa och bank 71,6 92,9 Rörliga aktiva totalt 899,3 998,3 Aktiva 1.551, ,4 19

20 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Redovisningsprinciper Wärtsiläkoncernens bokslut har upprättats i enlighet med gällande lagar och stadganden i Finland samt i överensstämmelse med koncernens enhetliga redovisningsprinciper. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. Bokslutet är upprättat i euro. Vid upprättandet av bokslutet måste företagsledningen enligt gällande bestämmelser och god bokföringssed göra bedömningar och antaganden som påverkar värderingen av bokslutsposter och periodiseringar. Det slutliga utfallet kan sålunda avvika från beräknade värden. Konsolideringsprinciper I koncernbokslutet har moderbolaget Wärtsilä Oyj Abp och dess dotterbolag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av röstetalet samt intresseföretag konsoliderats. Förvärvade eller grundade dotterbolag samt intresseföretag ingår i koncernbokslutet från den dag bolaget förvärvades eller grundades tills innehavet upphör. Vissa fastighets- och bostadsbolag samt koncernens återförsäkringsbolag har inte konsoliderats i bokslutet. Dessa bolags inverkan på koncernens resultat och egna kapital är marginell. Koncerninterna transaktioner, vinstutdelning, fordringar och skulder samt icke realiserade bidrag av interna transaktioner elimineras i sammanställningen av koncernbokslutet. Minoritetsandelarna har i resultaträkningen avskilts från räkenskapsperiodens resultat och redovisas som en egen post efter skatter. Även i koncernens balansräkning har minoritetsandelarna avskilts från eget kapital. Koncernbokslutet är uppgjort enligt förvärvsmetoden. Vid beräkning av goodwill elimineras koncernens andel av anskaffningsutgiften från de förvärvade bolagens egna kapital vid förvärvstidpunkten, medräknat beloppet av avsättningar med avdrag för latent skatteskuld. Skillnaden mellan förvärvsutgiften och egna kapitalet vid förvärvstidpunkten har hänförts till bestående aktiva i balansräkningen till den del som gängse värdet på bestående aktiva bedömts överstiga det bokförda värdet. Resten redovisas som koncerngoodwill. Koncerngoodwill avskrivs över den sannolika verkningstiden, dock högst på tjugo år. Avskrivningsperioden har fastställts utgående från koncernens strategiska planer och långsiktiga resultatförväntningar med hänsyn till verksamhetens natur. Koncernens andelar i intresseföretagen (20 50% av rösterna i bolaget och ägarandelen över 20%) redovisas i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden. Koncernens andel av intresseföretagens resultat ingår i koncernresultaträkningen med avdrag för avskrivningar på goodwillvärden och erhållna dividender. I koncernbalansräkningen adderas koncernens andel av de nettotillgångar som uppkommit efter förvärvet av intresseföretaget till anskaffningskostnaden och till koncernens eget kapital. I noterna till bokslutet anges bokföringsvärdena på aktierna i intressebolagen under det koncernbolag som äger aktierna. Investeringar i andra bolag redovisas i balansräkningen till anskaffningsutgift och bokföringsvärdet av dessa aktier nedskrivs vid behov till gängse värde. Utländska dotterbolag I koncernbokslutet omräknas de utländska dotterbolagens resultaträkningar till euro enligt medelkurserna under räkenskapsperioden. Omräkningen av balansräkningens poster till euro görs enligt valutakurserna på bokslutsdagen. De omräkningsdifferenser som uppkommer som följd av tillämpningen av förvärvsmetoden upptas i koncernens eget kapital sålunda att omräkningsdifferensen för det egna kapitalet vid förvärvstillfället hänförs till det utdelningsbara och ickeutdelningsbara egna kapitalet. De differenser som uppkommer på grund av att resultaträkningen och balansräkningen omräknas till olika kurser hänförs till koncernens utdelningsbara egna kapital. När det gäller det egna kapitalet i utländska dotterbolag som befinner sig utanför euro-området har dessa till största delen säkrats mot kursförändringar genom lån i utländsk valuta och terminskontrakt enligt den s.k. equity hedging-metoden för att minska valutakursernas inverkan på koncernens eget kapital. Kursdifferenser som beror på säkringen förs mot omräkningsdifferenserna i koncernens eget kapital. Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta bokförs till transaktionsdagens kurs. Balansräkningens fordringar och skulder vid bokslutstidpunkten har värderats till bokslutsdagens kurser. De öppna positioner i instrument som använts till att skydda poster i utländsk valuta har värderats till dagsvärdet med beaktande av räntefaktorer. Kursvinster och -förluster som hänför sig till den egentliga affärsverksamheten har redovisats som justeringsposter till omsättning och rörelsekostnader. Kursvinster och -förluster för finansiering redovisas till nettobelopp bland finansiella intäkter och kostnader. Omsättning och intäktsföring Omsättningen har beräknats på basis av försäljningsintäkterna med avdrag för bland annat indirekta skatter och rabatter. Intäktsföring sker vid leverans av produkt eller tjänst med undantag för större projekt där intäktsredovisning sker enligt projektets färdighetsgrad. Forsknings- och utvecklingskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader upptas som kostnader för den räkenskapsperiod under vilken de uppkommit, med undantag för investeringar i byggnader, maskiner och anläggningar, vilkas anskaffningsutgifter aktiveras och avskrivs. I Holland, där staten stöder forskning och utveckling med villkorliga lån, har forsknings- och utvecklingsutgifterna redovisats med avdrag för 20

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) WÄRTSILÄS OMSÄTTNING ÖKADE TILL 2.519 MILJONER EURO. STYRELSEN FÖRESLÅR FÖR BOLAGSSTÄMMAN EN DIVIDEND PÅ SAMMANLAGT 1,75 EURO. - Omsättningen

Läs mer

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä Wärtsilä 2003 Koncernchef Ole Johansson Den 5 februari 2004 Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power Service Kraftverk Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 4.2.2005 kl. 8.30 WÄRTSILÄS LÖNSAMHET FÖRBÄTTRADES, ORDERSTOCKEN PÅ REKORDNIVÅ

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 4.2.2005 kl. 8.30 WÄRTSILÄS LÖNSAMHET FÖRBÄTTRADES, ORDERSTOCKEN PÅ REKORDNIVÅ Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 4.2.2005 kl. 8.30 WÄRTSILÄS LÖNSAMHET FÖRBÄTTRADES, ORDERSTOCKEN PÅ REKORDNIVÅ -Wärtsilä-koncernens omsättning 2.478,2 milj. euro (2.357,5) -Power-affärsområdenas operativa

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE 1 (6) NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE I noter till bokslutet skall redovisas nyckeltal för kreditinstitutets ekonomiska utveckling och nyckeltal per aktie för de fem senaste

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (52,7) Rörelseresultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal)

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal) FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.2007 31.3.2007 Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings- och ringsprinciper som följer IFRS standarder, men vid upprättandet har inte alla de krav som upptas

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1)

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1) Wärtsilä Oyj Apb BÖRSMEDDELANDE 4.5.2005 kl. 8.30 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: - Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (521,7) - Rörelseresultatet förbättrades och

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer