IPR-avtal. Marianne Andersson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IPR-avtal. Marianne Andersson"

Transkript

1 Marianne Andersson

2 Titel: IPR-avtal Författare: Marianne Andersson Utgivare: KK-stiftelsen Datum: 2009, andra upplagan ISSN: Diarienr: [Klicka här och skriv diarienummer] KK-stiftelsens rapporter finns att beställa eller ladda ner på

3 Innehållsförteckning IPR-avtal till vilken nytta?... 5 Några fördelar med IPR-avtal... 6 Vad kännetecknar ett IPR-avtal?... 7 Introduktion till IPR-området Allmänt Upphovsrätt Patent Mönsterskydd Varumärkesskydd Företagshemligheter Lärarundantaget Anställda forskare Doktorander Högskolan som avtalspart Allmänt Sekretess Frågor och problem avseende IPR-avtal Allmänt Tvistlösning Bilaga 1: Checklista för IPR-avtal Bilaga 2: Avtal Bilaga 3: Avtal Kort om KK-stiftelsen... 40

4

5 IPR-avtal till vilken nytta? KK-stiftelsen finansierar forskning där högskolor och näringsliv samverkar. En av stiftelsens viktigaste insatser är att bidra till att näringsliv och högskolor tillsammans utvecklar internationellt ledande forskning som stärker företagens konkurrensförmåga och högskolans profilering av sin verksamhet. Samverkan ställer krav på att parterna kan komma överens om hur forskningsresultaten ska hanteras. För att denna process ska fungera så bra som möjligt bör parterna vara medvetna om vilka krav de kan och bör ställa. Dessa villkor sammanfattas i ett så kallat IPR-avtal som är en förkortning av samlingsbeteckningen Intellectual Property Rights, i Sverige benämnt immaterialrätt. IPR-avtalets syfte är att reglera vad som ska gälla mellan parterna avseende projektresultaten med beaktande av gällande svensk rätt. IPR-avtalet är en del i det avtalskomplex som reglerar samverkan i de av KK-stiftelsen finansierade projekten. Utgångspunkten i ett IPR-avtal är att det ska tillvarata medverkande parters intressen på bästa sätt. Samverkan och samproduktion i forskningsprojekt mellan högskola, näringsliv, myndigheter, ideella organisationer och institut är ett utvecklingsarbete som bygger på såväl olikheter som kompletterande kompetenser. Det är knappast möjligt att konstruera ett avtal som samtliga medverkande upplever som perfekt, eftersom parternas olikheter är alltför stora. Näringslivet har vinstintresse som övergripande mål, medan högskolan är en organisation som ägnar sig åt utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. I gränslandet mellan näringsliv och högskola finns forskningsinstituten som vanligtvis bedrivs i aktiebolagsform. I de fall kommuner och landsting är avtalsparter i forskningsprojekt kan deras medverkan ske i olika former, som hel- eller delägt aktiebolag eller myndighet, vilket måste beaktas särskilt i IPR-avtalet. Den här handbokens syfte är att ge handledning och utgöra ett verktyg för KK-stiftelsens projektägare vid framtagande av IPR-avtal. Villkoren i avtalen formuleras av parterna och är deras ansvar. Handledningen kan endast fungera som en del i den komplexa process som resultatutveckling innebär. 5

6 Några fördelar med IPR-avtal Kan strukturera arbetet i projektet Reglerar parternas rättigheter och skyldigheter Bidrar till att underlätta resultathanteringsprocessen Förebygger tvister Reglerar resultathanteringsprocessen i projektet även om de fysiska individerna i projektet byts under projekttiden 6

7 Vad kännetecknar ett IPR-avtal? Ett IPR-avtal är ett verktyg som parterna i forskningsprojektet tillsammans utformar och som reglerar villkoren för forskningsresultat som framkommer inom projektet. Begreppet IPR-avtal används särskilt för resultathantering vid samverkansforskning och för samarbetet i en vidare mening. Vissa minimikrav kan uppställas på vad som bör regleras i avtalet för att det ska fungera på ett meningsfullt sätt. Dessa minimikrav finns listade i bilaga 1, checklista för IPR-avtal. Syftet med checklistan är att samla ett antal punkter som tillsammans ska underlätta det planerade forskningsprojektets praktiska genomförande med avseende på hur resultaten ska hanteras. KK-stiftelsen, liksom andra forskningsfinansierande stiftelser och Vetenskapsrådet ställer i allmänhet inga krav för egen del på rätt till resultat i de projekt som finansieras, detta till skillnad från uppdragsforskning, där huvudprincipen är att den forskningsfinansierande parten, näringsliv, myndighet eller annan organisation, äger rätten till forskningsresultaten. KK-stiftelsen ställer dock som krav för forskningsfinansiering att de forskningsutförande och samverkande parterna träffar en överenskommelse i form av ett IPR-avtal för att underlätta att resultaten från forskningssamverkan kommer samhället till godo. Ett IPR-avtal är en förpliktande överenskommelse mellan olika självständiga juridiska personer: högskolan, företag, myndigheter, forskningsinstitut, ideella organisationer och andra i forskningsprojekten förekommande parter som samproducerar forskningsresultat. Parterna har i princip frihet att ingå avtal om vad som helst men kan inte binda andra, det vill säga tredje man, genom sitt avtal. Genom avtalet strukturerar parterna arbetet i projektet, rättigheter och skyldigheter regleras, hur eventuella konflikter ska lösas skrivs in liksom hur förändringar i avtalet eller avtalets tillämpning kan ske. Det är således parterna som disponerar över avtalet. Vad avtalsrätten i allmänhet söker reglera är hur avtal ingås, vad avtal innebär i form av parters rättigheter och skyldigheter och vad som händer för det fall någon part bryter överenskommelsen. Dessa grundfrågor är inte speciella för IPR-avtal utan gäller för avtal i allmänhet. Att kunna lita på att ingångna avtal följs är en grund för att etablera och upprätthålla fungerande relationer med andra intressenter. Avtalet är i sig förtroendeskapande. Avtalslagen (1915:218) är allmänt hållen och reglerar avtalets ingående, giltighet och ogiltighet. För specifika problem tillämpas lagar som särskilt 7

8 reglerar vissa avtalstyper, till exempel lagen om handelsbolag och enkla bolag eller praxis inom avtalsrätten. I IPR-avtalet är minst en av parterna (högskolan) en myndighet som utöver den privaträttsliga regleringen även styrs av ett förvaltningsrättsligt regelverk. Detta innebär bland annat att högskolan, till skillnad från näringslivsintressenterna, i fullgörandet av avtalet bland annat måste beakta offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Forskare från högskolan har en särställning i avtalet. De omfattas nämligen av lärarundantaget i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Denna omständighet måste beaktas vid utformandet av avtalet. Lärarundantaget är dispositivt, det kan med andra ord avtalas bort, men detta bör göras på ett sådant sätt att forskarens intressen ändå kan tillvaratas. Doktorandernas och studenternas särställning ska också beaktas vid utformandet av avtalet. Högskolan har ett särskilt ansvar gentemot doktoranden/studenten, som genomgår en utbildning under en tidsbegränsad period och inte omfattas av vanliga anställningsavtal. En doktorand/student äger själv rätten till sina resultat och har möjlighet att avtala om resultatet. Ytterligare en begränsning vad gäller principen om avtalsfrihet mellan parterna är konkurrenslagstiftningen. Skulle avtalet hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden för de produkter eller tjänster som omfattas av avtalet, kan avtalet helt eller delvis bli ogiltigt enligt lagen om konkurrensbegränsningar (1992:480). Högskolan och forskarvärlden styrs av andra utgångspunkter, värderingar och krav än näringslivet och samhället i övrigt. Forskarna söker ny kunskap, och publicering är en kärnfråga, medan näringslivet söker nya produkter och tjänster som kan kommersialiseras på en marknad. Högskolornas uppgifter är enlig högskolelagen (1992:1434) utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Forskarna är, på goda grunder, positiva till att ett anslag kommer att utbetalas som möjliggör ett intressant forskningsprojekt men saknar ofta erfarenhet av avtal som reglerar resultathanteringen. Det är viktigt att parterna innan det planerade forskningsprojektet genomförs, till exempel i samband med ansökan om forskningsmedel, lägger ner tid och viss möda på ett genomtänkt avtal och eventuellt konsulterar juridisk expertis. Allt kan inte förutses, men mycket besvär och obehag kan förebyggas. 8

9 Det är högskolan som är avtalspart i IPR-avtalet, inte den enskilde forskaren, och det är viktigt att högskolan därför inser sitt ansvar för att ge den enskilde forskaren det stöd som krävs för att ett kvalitativt IPR-avtal ska kunna utformas. I bilagorna 2 och 3 finns exempel på IPR-avtal från KK-stiftelsens forskningssatsningar. Bilaga 2 är utformad med avseende på resultat som kan erhålla upphovsrättsligt skydd och bilaga 3 avser resultat som kan erhålla patent. Observera att de endast utgör exempel och inte är mallar som kan kopieras. Varje IPRavtal måste ha en individuell utformning och utformas utifrån parterna, deras förutsättningar, det aktuella forskningsprojektet och de i projektet verksamma forskarna. Att tänka på Parterna ansvarar för avtalets utformning Parternas intressen och olikheter beaktas Avtalet anpassas till forskningsprojektet Forskare/doktoranders särställning regleras 9

10 Introduktion till IPR-området Allmänt IPR är en förkortning av det internationella begreppet Intellectual Property Rights. Den svenska beteckningen är immaterialrätt. Båda begreppen innefattar rättsskyddet för intellektuella prestationer och kännetecken. Termen Intellectual Property avser det intellektuella skapandet, den intellektuella prestationen och det svenska immateriella söker på samma sätt beskriva att det är fråga om ett intellektuellt skapande. Intellectual Property Rights, IPR, och immaterialrätt uttrycker att det är fråga om en äganderätt till den intellektuella prestationen. I den juridiska terminologin hänförs IPR/immaterialrätt till det förmögenhetsrättsliga området, närmare bestämt det civilrättsliga. IPR/immaterialrätt är en ensamrätt som innebär att rättsinnehavaren, den eller de som skapat den intellektuella prestationen/resultatet, i forskningsverksamhet den aktuella forskaren eller forskargruppen, äger rätt att bestämma över resultatet. Begreppet ensamrätt innebär således inte att det endast kan vara en enda rättsinnehavare. För de fall flera forskare samverkar tillkommer rätten till resultatet dem som samverkat gemensamt. Rättsområdet IPR/immaterialrätt har internationellt och nationellt utvecklats under århundraden och har i dag, genom den moderna tekniken som möjliggör snabb reproducering och spridning såväl nationellt som globalt, erhållit en framskjuten position i samhället. Ett annat skäl till att det intellektuella rättsområdets betydelse starkt ökat är att det handlar om att skydda innovationer som har en stor ekonomisk betydelse. I det sammanhanget har högskoleområdet i Sverige under det senaste tiotalet år ställts inför krav på att medverka i innovationsprocessen i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft. Dessa krav innebär att högskolorna måste engagera sig i hur resultaten som härrör från forskningen ska hanteras ur ett immaterialrättsligt perspektiv. IPR/immaterialrätt indelas i två huvudområden, upphovsrätt och industriellt rättskydd. Upphovsrätt är en rättighet som uppstår utan krav på registrering, medan det industriella rättsskyddets olika skyddsformer kräver ett formellt ansökningsförfarande hos en myndighet. I högskolelagen (1992:1434) 1 kap 6 anges att för forskningen ska som allmänna principer gälla att forskningsproblem fritt får väljas, forskningsmetoder fritt får utvecklas och forskningsresultat fritt får publiceras. Det är således forskaren som själv väljer hur det upphovsrättsligt skyddade 10

11 forskningsresultatet publiceras, om inte en överenskommelse träffats om hur publicering ska ske. Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar gäller därför inte för lärare inom högskolan. Utan hinder av lagen och sina anställningsavtal har forskarna rätt att exploatera sina i tjänsten gjorda uppfinningar utan hinder från arbetsgivaren, det så kallade lärarundantaget. Det är således forskaren/uppfinnaren som själv äger rätt att disponera över sitt resultat och att själv välja tidpunkt och sätt för tillkännagivande eller första offentliggörandet av uppfinningen. IPR-avtalet kan även kompletteras med avtal vari forskaren överlåter den ekonomiska rätten av sina resultat till en part som förhoppningsvis kan överföra resultaten till marknaden. Avtalet kan å andra sidan reglera att forskaren behåller sina resultat. Det industriella rättsskyddets skyddsformer, till exempel patent, mönsterskydd och varumärke kräver ett ansökningsförfarande som leder till registrering av rättigheten. Förfarandet innebär ett krav på utredning i varje särskilt fall, och det är lämpligt att anlita expertkunskap. Patentbyråer kan biträda, och på högskoleområdet finns expertkunskap vad gäller utredning och rådgivning utan eget vinstintresse hos Forskarpatent i Uppsala AB. Forskarpatent biträder efter överenskommelse forskare från Sveriges högskolor. I sammanställningen kommer upphovsrätten att behandlas utförligare än det industriella rättskyddet, eftersom de flesta av de resultat som framkommer i de av KK-stiftelsen finansierade forskningsprojekten omfattas av det upphovsrättsliga skyddet. Upphovsrätt Upphovsrätten har under senare år erhållit en allt större betydelse genom den digitala miljön. Olika medier och en snabb, global kommunikation och därmed spridning till både arbetsplatser och privata hem har förändrat förutsättningarna för produktion och exploatering av skyddade verk. Upphovsrätten har även utvecklats till ett internationellt handelspolitiskt instrument. Den grundläggande upphovsrättsliga regleringen internationellt är Bernkonventionen från Sverige anslöt sig till konventionen 1904, och den har under de drygt hundra åren genomgått revideringar. 11

12 Den upphovsrättsliga regleringen i Sverige återfinns i upphovsrättslagen (1960:729), som har ändrats ett stort antal gånger sedan tillkomsten. Till denna finns två förordningar, upphovsrättsförordningen (1993:1212) och internationella upphovsrättsförordningen (1994:193). Upphovsrätten skyddar enligt upphovsrättslagen litterära och konstnärliga verk. Begreppen innefattar, förutom skönlitterära eller beskrivande framställningar i tal och skrift, allt från datorprogram, databaser, musikaliska eller sceniska verk till fotografier, film, bildkonst, byggnadskonst och brukskonst eller verk som kommit till uttryck på annat sätt. Till litterära verk hänförs även kartor, liksom andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art. Vad som gäller för datorprogram ska i tillämpliga delar gälla även förberedande designmaterial för datorprogram. Skyddet omfattar följaktligen alla former och uttryck av intellektuellt skapande, oavsett hur det kommit till uttryck, men det måste på något sätt ha kommit till uttryck. En idé har i sig inget upphovsrättsligt skydd utan måste, till exempel, framföras i en vetenskaplig artikel för att omfattas av skyddet. Lagstiftningen ställer emellertid inte krav på att framställningen fixeras i ett fysiskt exemplar, utan även en föreläsning har ett upphovsrättsligt skydd i den form den framförs. Upphovsrätten innefattar således olika kategorier av verk. För att verket ska erhålla rättsskydd, som uppstår utan krav på registrering, krävs att verket har tillkommit genom upphovsmannens eget intellektuella och personliga skapande. Inom upphovsrätten anges detta krav på så sätt att verket ska ha självständighet och originalitet och att två personer oberoende av varandra inte ska kunna åstadkomma samma verk, det så kallade dubbelskapandekriteriet. Ett annat begrepp är verkshöjd. Begreppet verk och om verket har rättsskydd har behandlats i åtskilliga rättsfall och i den juridiska litteraturen nationellt och internationellt under många år. Eftersom upphovsrätten uppstår formlöst utan krav på registrering, sker i praktiken verkshöjdsbedömningen vid påstått intrång, det vill säga vid en rättslig prövning i domstol. Allmänt kan nog påstås att kravet på originalitet sjunkit i takt med den tekniska utvecklingen och i dag är relativt lågt. Detta innebär att allt fler alster omfattas av det upphovsrättsliga skyddet. De forskningsresultat som framkommer inom högskolevärlden borde i de flesta fall vara av en sådan art att de omfattas av det upphovsrättsliga skyddet, om inte annan skyddad rättighet är aktuell. Skulle tveksamhet uppstå om verkets art bör expertis anlitas. 12

13 Upphovsrätten ger upphovsmannen två olika typer av rättigheter, å ena sidan de ekonomiska rättigheterna och å andra sidan de ideella rättigheterna. De ekonomiska rättigheterna innebär att upphovsmannen har en ensamrätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar och en rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten genom att mångfaldiga och sprida verket. De ideella rättigheterna innebär att upphovsmannens namn ska anges på det sätt som god sed kräver när verket nyttjas, och att verket inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i sådan form och i ett sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannen. De ekonomiska rättigheterna är överlåtbara, så kan till exempel de resultat som framkommer i ett forskningsprojekt överlåtas från forskaren till högskolan, företag, organisation m.fl. De ideella rättigheterna kan inte överlåtas, men upphovsmannen kan avstå från dem. Det finns ett antal undantag från upphovsmannens rättigheter. Rätt att kopiera för privat bruk och citaträtten är sådana undantag. Allmänna handlingar omfattas heller inte av upphovsrätten annat än i de delar som utgör kartor, bildkonst, musikverk eller diktverk. Vissa bibliotek och arkiv undantas också, när det gäller viss framställning och spridning av upphovsrättsskyddat material. Upphovsrätten varar som huvudregel under upphovsmannens livstid och 70 år efter upphovsmannens död. Vad gäller närstående rättigheter, som till exempel artister och producenter innehar, är skyddstiden 50 år från verkets tillkomst. Fotografier, som har verkshöjd, har en skyddstid av 70 år efter upphovsmannens död. De fotografier som inte uppfyller kraven för upphovsrättsligt skydd har en skyddstid av 50 år från det år fotografiet togs. I svensk rätt finns även det så kallade katalogskyddet, som är ett skydd för sammanställningar och tabeller. Här finns inget krav på verkshöjd, men å andra sidan är skyddet svagare, och skyddstiden uppgår till 15 år. Under katalogskyddet faller databaser som inte uppfyller kraven för upphovsrättsligt skydd. Begreppet copyright är den engelska benämningen på upphovsrätt. Copyright har en symbol i form av ett C inom en ring,. Denna symbol har ingen rättsverkan i Sverige men utgör en påminnelse om att verket är upphovsrättsligt skyddat. 13

14 Vad gäller publicering av ett verk så kräver varje form av publicering, till exempel i tryckt skrift, på dvd eller över internet, upphovsmannens medgivande. Således kan inte ett tillstånd att få använda ett verk i tryck även anses omfatta publicering på internet. Skulle ett verk som omfattas av upphovsrätt kunna registreras som mönsterskydd eller varumärke erhåller verket dubbelt skydd. Patent Termen industriellt rättsskydd betecknar patenträttens ursprungliga syfte, att främja samhällets industriella utveckling och att innovationen kommer att användas för industriella och kommersiella ändamål. Patenträttens utveckling sammanfaller också med den industriella utvecklingen. Patent är en skyddsform som kräver registrering hos myndigheten Patentoch Registreringsverket (PRV). Liksom upphovsrätten är det en ensamrätt som tillkommer den som gjort en uppfinning. Alla uppfinningar omfattas inte av skyddet. Det krävs att uppfinningen är ny, att den utgör en lösning på ett tekniskt problem och att den har uppfinningshöjd. I patentsammanhang används begreppet innovation eller patenterbar uppfinning, att jämföra med upphovsrättens originalitetskrav. Patenträtten är i dag både tekniskt och juridiskt komplex och kräver specialister som kan regelverket, särskilt på de nya områden som bioteknik och kommunikationsteknik representerar. En patentansökan kräver ofta en omfattande utredning. Det vanligaste sättet att erhålla patent är att ansökan, prioritetsansökan, inlämnas till patentverket i Sverige eller i USA. Inom ett år inlämnas sedan en internationell ansökan, PCT-ansökan, vilken fullföljs nationellt och vid EPO European Patent Office, som har sitt säte i München, inom ytterligare 1 ½ år. Det nationella patentverket beviljar sedan patent. Liksom upphovsrätten regleras patenträtten av en internationell konvention, Pariskonventionen från Den svenska rättsliga regleringen är patentlagen (1967:837) och patentkungörelsen (1967:838). Patentverket utfärdar också patentbestämmelser och riktlinjer. Patentets skyddstid är 20 år från det att ansökan lämnades in. För skydd krävs emellertid att föreskrivna årsavgifter erläggs. Det finns ett tilläggsskydd för läkemedel som innebär att den vanliga tiden om 20 år kan förlängas med högst 5 år, detta med hänsyn till att innan ett läkemedel får 14

15 säljas på marknaden måste det genomgå en rad tester, varför den effektiva skyddstiden förkortas och patenthavaren inte hinner få täckning för sina kostnader med en tjugoårig skyddstid. Några länder, bland andra USA, tillämpar så kallad grace-period, vilket innebär att uppfinnarens egen publikation ej är hindrande om patentansökan inlämnas inom en viss given tid. Vad gäller forskningsresultat som kan bli aktuella att patentera är det viktigt att undvika publicering av dessa till dess patentansökan lämnats in. I annat fall går nyhetsvärdet förlorat och därmed möjligheten att erhålla patent. I IPR-avtalet regleras vad som ska gälla för publicering och i övrigt vad som ska gälla för nyttjandet av resultaten. I patentsammanhang används begreppen licens och överlåtelseavtal. Ett licens- eller överlåtelseavtal är för de flesta uppfinnare och forskare en möjlighet att förverkliga och kommersialisera sina resultat genom samverkan med näringslivsparter. Mönsterskydd Skyddsformen mönsterskydd förtjänar att omnämnas eftersom skyddet för designade produkter ökat starkt i omfattning. Mönsterskydd innebär ett skydd för industriprodukters yttre form. Det är först under de senaste åren som formskydd, med ett modernt begrepp designskydd, har erhållit en allt större betydelse och kommit att omfatta allt fler produkter. Design har blivit ett viktigt marknadsföringsinstrument och en del av företagets yttre framtoning. Den svenska lagstiftningen heter fortfarande mönsterskyddslag (1970:485), men den har genomgått stora förändringar genom de senaste årens EGlagstiftning, bland annat mönsterskyddsdirektivet från 1 juli Mönster skyddas också genom Pariskonventionen. Mönsterskydd erhålls genom registrering och är en ensamrätt till den specifika formen. En förutsättning för mönsterskydd är att objektet kan uppfattas visuellt, alltså med synsinnet. Dofter, smak och ljud är exempel på sådant som inte kan skyddas som mönster. Det är också en förutsättning att produkten har en viss, beständig form. Genom lagstiftarens val att i lagstiftningen använda termen produkt som allmänt begrepp för skyddsobjektet har denne markerat en vid tillämpning av skyddsområdet. Därmed omfattas till och med skärmbildsdesigner och ikoner på dataskärmen av skyddet. Det görs ingen skillnad på nytto- eller prydnadsföremål. Datorprogram är undantagna från mönsterskyddet. 15

16 Mönstret, med andra ord designen, ska vara ny och ha särprägel för att kunna skyddas. En design är ny om inget identiskt mönster gjorts tillgängligt före registrering. Kravet på särprägel är knutet till hur en kunnig användare uppfattar mönstret efter en realistisk helhetsbedömning av det berörda området. Funktionsskydd kan endast erhållas genom patent, och mönsterskyddet avser därför endast en produkts utseende. Design som är funktionell skyddas emellertid av mönsterskyddet. Det är endast sådana detaljer som uteslutande är funktionsbestämda som inte kan vara föremål för mönsterskyddet. Möjlighet att förvärva mönsterrätt tillkommer primärt den som skapat mönstret, formgivaren, men i andra hand formgivarens rättsinnehavare, om denne söker skyddet. I ansökan ska formgivaren anges. Om mönsterskydd blir aktuellt för resultat som framkommit i forskningsprojekt tillkommer resultatet, liksom för upphovsrätt och patent, den enskilde forskaren. Denne kan sedan träffa överenskommelse om nyttjandet av resultatet. Reglering saknas i mönsterskyddslagen om att arbetstagares mönster kan tillfalla annan. Skydd för mönster kan erhållas på tre olika sätt i Sverige: 1. Mönsterskydd enligt mönsterskyddslagen efter att registreringsansökan lämnas in hos PRV. 2. Registrerat formgivningsskydd efter ansökan enligt förordning om gemenskapsformgivning hos OHIM (byrån för harmonisering inom den inre marknaden, varumärken och formgivning i Alicante). 3. Oregistrerad gemenskapsformgivning enligt gemenskapsförordningen vilken uppstår automatiskt när formgivningen offentliggjorts, alltså gjorts tillgänglig för allmänheten. Skyddstiden för mönster är 5 år. Registreringen kan förnyas i femårsperioder högst upp till 25 år. För reservdelar är den högsta skyddstiden 15 år. Varumärkesskydd Mönsterskyddets betydelse har ökat i det moderna samhället och även varumärkesskyddet har erhållit en stark position. Att kunna särskilja varor och tjänster på en alltmer global marknad har stor betydelse ur ett ekonomiskt perspektiv. Varumärkesrätten har sedan lång tid tillbaka en starkt internationell prägel, och den svenska varumärkeslagen (1960:644) har förändrats och 16

17 kompletterats, bland annat med anledning av EG-rätten och förändrade förhållanden på marknaden. Ett varumärke är ett kännetecken för varor som används i näringsverksamhet. Varumärken som endast kännetecknar tjänster benämns också servicemärken. Varumärkesskydd erhålls genom inarbetning eller registrering. Inarbetning av ett varumärke innebär att det ska vara känt inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig. Registrering kan ske antingen hos PRV eller av OHIM. Att forskningsprojekt primärt skulle generera varumärkesskydd är mindre sannolikt. Först när produkterna ska lanseras på en marknad blir skyddsformen aktuell. Företagshemligheter I samverkansforskning mellan högskola och näringsidkare kan det förekomma att högskoleforskare får del av företagshemligheter och får även förbinda sig att inte yppa dessa till tredje man. Företagshemligheter regleras i lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. För att forskning ska falla inom ramen för denna lag gäller att den känsliga informationen är hänförlig till affärs- eller driftförhållanden i näringsidkarens rörelse vilka näringsidkaren håller hemliga och där röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. Med information förstås i detta sammanhang både sådana uppgifter som har dokumenterats i någon form, inbegripet ritningar, modeller och andra liknande tekniska förebilder, och enskilda personers kännedom om ett visst förhållande, även om det inte dokumenterats på något särskilt sätt. Definitionen på information är således vid. Företagshemlighet betecknas ofta som know-how, som också kan licensieras, ofta i samband med patentutnyttjande. I EU-sammanhang används numera begreppet backgroundinformation. Högskoleforskare som bedriver samverkansforskning med företag måste vara införstådda med företagens intresse av att bevara företagshemligheter och att överträdelse kan leda till straffrättsligt ansvar. I praktiken vållar detta sällan problem, eftersom företagen oftast är tydliga gentemot högskoleforskaren hur deras know-how får användas. 17

18 Att tänka på Gör de i forskningsprojektet verksamma införstådda med vad som gäller avseende intellektuella rättigheter. Utred till vilken kategori av skyddade rättigheter resultatet kan hänföras. Välj, om möjligt, att registrera resultatet som en skyddad rättighet. Registrera före publicering. Respektera företagshemligheter. 18

19 Lärarundantaget Anställda forskare Lärarundantaget framgår som ett undantag i lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar 1 2 st som lyder: Denna lag avser här i riket patenterbara uppfinningar av arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Lärare vid universitet, högskolor eller andra inrättningar som tillhör undervisningsväsendet ska inte i denna egenskap anses som arbetstagare enligt denna lag, dock att lagen ska tillämpas på sådana lärare vid Försvarsmaktens skolor som är yrkesofficerare. Universitetslärare undantas alltså från lagens tillämpningsområde, vilket innebär att de, till skillnad från andra arbetstagare, inte enligt lag är skyldiga att hembjuda uppfinningarna till sina arbetsgivare. Lärarundantagen har under de senaste tio åren varit föremål för utredningar, NYFOR-kommitténs betänkande Samverkan mellan högskolan och näringslivet (SOU 1996:70), Vinnovas förslag till förbättrad kommersialisering och ökad avkastning i tillväxt på forskningsinvesteringar vid högskolor, Vinnova Policy VP 2003:1 och UHFOR-utredningen Nyttiggörande av högskoleuppfinningar (SOU 2005:95). Utredningarna har inte inneburit någon förändring av gällande rätt. En av anledningarna torde vara att lärarundantaget är dispositivt, vilket innebär att den enskilde läraren kan avtala om rätten till sina resultat och därigenom överlåta resultaten till annan part. Inom uppdragsforskning och samverkansforskning är det ofta förutsättningen för att forskningen överhuvudtaget ska kunna bedrivas. De lärare som inte vill överlåta sina resultat kan inte medverka i sådana forskningsprojekt. För det fall lärarundantaget skulle avskaffas krävs också en ändring i högskolelagen (1992:1434), eftersom högskolans uppgift i dag är utbildning, forskning och samverkan och inte kommersiell verksamhet i form av realiserandet av anställdas forskningsresultat. Av nuvarande högskolelag följer att även andra yrkesgrupper som är verksamma vid högskolan kan omfattas av lärarundantaget. De större lärosätena i Sverige har valt att inom ramen för sina uppdrag medverka i olika stödformer för att stödja sina forskare i resultathanteringsprocessen, det vill säga att nyttiggöra resultaten av högskoleforskningen. Eftersom lärarundantaget är dispositivt och forskarna kan avtala bort rätten till resultat följer också att forskarna har rätt att erhålla ersättning för 19

20 resultaten inom projektet. Förutsättningen för ersättningen och eventuella nivåer anges lämpligen i IPR-avtalet. Graden av detaljreglering får avgöras från fall till fall. Doktorander Doktorander äger själva rätten till sina resultat. Doktoranderna innehar en särställning, eftersom de genomgår en utbildning med given studieplan och till denna utbildning en finansiering. En doktorand ska handledas och examineras, och doktoranden omfattas inte av de anställningsavtal som annars förekommer inom högskolan. För de fall doktorander medverkar i uppdragsverksamhet och samverkansforskning är det viktigt att hänsyn tas till doktorandens utbildningssituation. Detta gäller såväl utbildningen som sådan som att avhandlingen ska kunna examineras offentligt. Det är därför viktigt att de forskningsresultat som blir resultat av samverkansprojektet erhåller det rättsskydd som kan bli tillämpligt före examinationen så att avhandlingen kan offentliggöras. Detta gäller även rapporter som publiceras under arbetets gång. Vad gäller ersättning för resultat gäller samma sak för doktorander som ovan angivits för lärare. Det är dock viktigt att särskilja eventuella medverkande doktorander i ett IPR-avtal så att de särskilda förutsättningar som deras medverkan i forskningsprojektet innebär framgår. Att tänka på De i projektet verksamma forskarna ska överlåta sina rättigheter på i avtalet angivna villkor. Doktorandernas särställning ska beaktas. 20

Immaterialrättslig (IPR) Guide

Immaterialrättslig (IPR) Guide Immaterialrättslig (IPR) Guide 1 Reg.nr: S-000256 Reg.nr: 3750M Titel: Immatrialrättslig (IPR) guide Design: Anders Eurén, Linda Olofsson Publiserad av: Externa relationer/forskning och innovationsservice

Läs mer

Policy för intellektuella tillgångar skapade vid KTH

Policy för intellektuella tillgångar skapade vid KTH Policy för intellektuella tillgångar skapade vid KTH Denna policy grundar sig på universitetsstyrelsens beslut V-2013-0672 Inledning I en akademisk miljö är intellektuellt skapande, delandet av idéer och

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

2012-04460 2015-04-13. Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt

2012-04460 2015-04-13. Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt Innehåll 1 Inledning... 3 2 Använda en annan parts information för att genomföra ett projekt... 4 2.1 Använda en annan parts projektresultat... 4 2.1.1 Vad

Läs mer

BEHÖVS KLARARE LAGREGLER FÖR UPPHOVSRÄTT OCH OFFENTLIGHET I FORSKNINGSPUBLICERING?

BEHÖVS KLARARE LAGREGLER FÖR UPPHOVSRÄTT OCH OFFENTLIGHET I FORSKNINGSPUBLICERING? BEHÖVS KLARARE LAGREGLER FÖR UPPHOVSRÄTT OCH OFFENTLIGHET I FORSKNINGSPUBLICERING? Akademi Sydost, Växjö 27 september 2007 Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga

Läs mer

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer]

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] MALL 1(8) Avtal om samarbete mellan [Part A]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer], med adress [adress]; och [Part B]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] med adress [adress];

Läs mer

Förbindelse mellan KTH och projektansvarig forskare

Förbindelse mellan KTH och projektansvarig forskare Förbindelse mellan KTH och projektansvarig forskare 1. Bakgrund 1.1 Denna Förbindelse tjänar till att reglera de förutsättningar som gäller för forskare anställda vid KTH som deltar i forskningssammanhang

Läs mer

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation Rätten till ett foto Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation UPPHOVSRÄTT EN FRÅGA OM SKYLDIGHETER Samla för att använda Våga använda! Kringinformation! VAD SÄGER LAGEN? Lag (1960:729)

Läs mer

Förbindelse mellan KTH och enskild forskare

Förbindelse mellan KTH och enskild forskare 1. Bakgrund Förbindelse mellan KTH och enskild forskare 1.1 Denna Förbindelse tjänar till att reglera de förutsättningar som gäller för forskare anställda vid KTH som deltar i forskningssammanhang där

Läs mer

PROJEKTAVTAL mellan parterna i Projekt Validering av mätningsbaserad kvalitetskontroll (QC) (Utkast 30 mai 2006)

PROJEKTAVTAL mellan parterna i Projekt Validering av mätningsbaserad kvalitetskontroll (QC) (Utkast 30 mai 2006) 1(6) PROJEKTAVTAL mellan parterna i Projekt Validering av mätningsbaserad kvalitetskontroll (QC) (Utkast 30 mai 2006) Ingress Detta avtal specificerar grundläggande villkor och förhållanden för parternas

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

PARTNERSKAPSAVTAL. mellan HÖGSKOLAN DALARNA. och. daterat [**]

PARTNERSKAPSAVTAL. mellan HÖGSKOLAN DALARNA. och. daterat [**] PARTNERSKAPSAVTAL mellan HÖGSKOLAN DALARNA och XX daterat [**] INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND... 3 2 SAMVERKAN... 3 3 KOSTNADER... 4 4 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER... 4 5 SEKRETESS... 4 6 KONTAKTPERSONER...

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet Rätten till undervisningsmaterial framställt vid lärosätet

Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet Rätten till undervisningsmaterial framställt vid lärosätet SUHF i Umeå 28 mars 2012 Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet Rätten till undervisningsmaterial framställt vid lärosätet Bakgrund SUHF:s konferens den 16 oktober 2009 Riktlinjer avseende rätten till

Läs mer

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Datum 2014-09-19 1(5) Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Sociala medier är enligt Wikipedia ett Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

I REKTORSÄRENDE. I handläggningen av beslutet har följande personer/instanser haft möjlighet att lämna synpunkter: Verksamhetsansvariga

I REKTORSÄRENDE. I handläggningen av beslutet har följande personer/instanser haft möjlighet att lämna synpunkter: Verksamhetsansvariga KONSTFACK Rektor BESLUT I REKTORSÄRENDE Datum 2012-06-11 Närvarande Maria Lantz Rektor Elisabet Nordwall Föredragande Ärende RÖ26 Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet Beslut Rektor beslutar om upphovsrätt

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

1. Inledning och bakgrund

1. Inledning och bakgrund PM Till: Från: Datum: Angående: Sveriges kommuner och landsting, Anna Östbom och Mats Bäckarslöf Johan Kahn och Frida Lager 21 mars 2014 Plattformen Internetbaserade tjänster för stöd och behandling -

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 1 Beträffande uppfinning, som gjorts av person i annans tjänst, arbetstagare, och som är patenterbar

Läs mer

Dnr 2015-04004_1. Avtalsguide. en hjälp i avtalsskrivandet

Dnr 2015-04004_1. Avtalsguide. en hjälp i avtalsskrivandet Avtalsguide en hjälp i avtalsskrivandet Innehåll 1 Inledning... 3 2 Varför avtal?... 4 3 Vad ska avtalet innehålla?... 5 3.1 Parter... 6 3.2 Syfte eller bakgrund... 6 3.3 Definitioner... 6 3.4 Omfattning...

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Uppdrag att se över skyddet för forskningsresultat för undanröjande av hinder för innovation 1 Bilaga

Uppdrag att se över skyddet för forskningsresultat för undanröjande av hinder för innovation 1 Bilaga Protokoll 75 2017-03-02 U2017/01013/F Utbildningsdepartementet Uppdrag att se över skyddet för forskningsresultat för undanröjande av hinder för innovation 1 Bilaga Regeringskansliet beslutar att en utredare

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik Henry Olsson Copyright Svensk och internationell upphovsrätt Åttonde upplagan Norstedts Juridik Innehållsförteckning Förord 11 Förkortningar 17 1. Inledning 19 Immaterialrätt 19 Upphovsrättens huvudinnehåll

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL I svensk rätt har den som skapat en upphovsrättsligt skyddad prestation upphovsrätten till den. Detta är huvudregeln enligt 1 kap 1 lagen

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

PROJEKTAVTAL INOM NATIONELLT RYMDTEKNISKT FORSKNINGSPROGRAM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

PROJEKTAVTAL INOM NATIONELLT RYMDTEKNISKT FORSKNINGSPROGRAM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 2014-02-13 PROJEKTAVTAL Sida 1 (10) PROJEKTAVTAL INOM NATIONELLT RYMDTEKNISKT FORSKNINGSPROGRAM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Avser genomförande av projektet [projektnamn inkl acronym]. NRFP-SMF dnr-,

Läs mer

Vinnovas allmänna villkor för bidrag

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 1 (6) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor YTTRANDE 2012-06-19 AD 411-2012/1081 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

Originalitets- Kravet. Per Jonas Nordell

Originalitets- Kravet. Per Jonas Nordell Originalitets- Kravet Per Jonas Nordell 1 URL Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är 1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift

Läs mer

Överlåtelse av akademiska forskares resultat i BioInnovations innovationsprojekt

Överlåtelse av akademiska forskares resultat i BioInnovations innovationsprojekt Västra Trädgårdsgatan 15 111 53 Stockholm Sweden +46(0)8-20 90 20 www.iamlaw.se Promemoria Klient: Ärende: Referens: Författare: BioInnovation Avtal för överlåtelse av resultat Susanna Winzenburg Ia Modin

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

Kort om immaterialrätt

Kort om immaterialrätt Kort om immaterialrätt Har du koll på verktygslådan för att stödja affärsidéer? Vill du ha uppslag till diskussioner kring immaterialrätt? 001 - symbolen används för att visa att upphovsrätt (copyright)

Läs mer

Betänkandet Nyttiggörande av högskoleuppfinningar (SOU 2005:95)

Betänkandet Nyttiggörande av högskoleuppfinningar (SOU 2005:95) Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet Barbro Molander YTTRANDE 2006-03-21 Reg.nr 13-4949-05 Betänkandet Nyttiggörande av högskoleuppfinningar (SOU 2005:95) Sammanfattning Högskoleverket tillstyrker

Läs mer

Dokumenthantering i EU-projekt. Lagar och regler - Offentlighet och sekretess

Dokumenthantering i EU-projekt. Lagar och regler - Offentlighet och sekretess Dokumenthantering i EU-projekt Lagar och regler - Offentlighet och sekretess OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Forskning som bedrivs av myndigheter t.ex. statliga universitet och högskolor lyder under reglerna om

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG RIKTLINJER Diarienummer GIH 2016/601 Beslutat av Högskolestyrelsen Referens Karin Larsén Beslutsdatum 2017-02-17 Giltighetstid Tillsvidare 1(5) ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

Läs mer

Avtal om deltagande i programmet Finland 100 år

Avtal om deltagande i programmet Finland 100 år Avtal om deltagande i programmet Finland 100 år 1. Projektet Finland 100 år, Programprojekt, Grafisk symbol och Grafiska riktlinjer a. Med Projektet Finland 100 år avses det av statsrådets kansli tillsatta

Läs mer

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 1 Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 Agenda Avtalet och äganderätt till verktyg Konkurrensrätt. Vertikala avtal

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SKL Företag AB och [KOMMUN] rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE... 1 3. KÖPESKILLING... 1 4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005 Många rättsområden! IT-rätt Intro 15/6 2005 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext.

Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. Datum: 2017-06-27 Diarienummer: 2017-01821 Formas särskilda villkor för utbetalning av stöd i enlighet med förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet Upphovsrätt Upphovsrättens grunder Universitetsjurist Martin Putsén Juristfunktionen, Linköpings universitet 2012-10-19 Upphovsrättens grunder Bakgrund Upphovsrättsliga grunder Exempel Litteratur Webbaserat

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

10 frågor om patent. förverkligaövning

10 frågor om patent. förverkligaövning förverkligaövning 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla

Läs mer

SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM]

SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM] SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM] AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE Detta avtal har denna dag träffats mellan (A) (B)

Läs mer

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs.

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor /369

Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor /369 Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor 19.5.2006/369 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde Denna lag tillämpas på uppfinningar som personer anställda vid finländska

Läs mer

Immaterialrätt ME2020

Immaterialrätt ME2020 Immaterialrätt ME2020 Tillfälle 1 Onsdag 24 mars 2010 Erik Woodcock Introduktion Rättskällorna Källa: varifrån tillämpliga rättsregler i ett enskilt fall är att hämta Lagtext Förarbeten Konventioner EG-rättsakter

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-20 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Vidareutnyttjande av information från den

Läs mer

Överenskommelse om myndighetssamverkan

Överenskommelse om myndighetssamverkan Överenskommelse om myndighetssamverkan för effektiv informationsförsörjning inom området för ekonomiskt bistånd 2 1. PARTER Denna överenskommelse om myndighetssamverkan har ingåtts mellan de uppgiftslämnande

Läs mer

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h.

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KOPIERING OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE I SKOLORNA FR.O.M. 2018 1. Utgångspunkter för avtalet Lärare och elever har pedagogiska och praktiska behov av att kunna kopiera och tillgängliggöra

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam YTTRANDEFRIHET Information kan finnas lagrad på olika sätt, t.ex. skriftliga dokument upptagningar, t.ex. datalagrad information

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2014:435 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: I i ~

Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: I i ~ Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: 1971-12-17 I i ~ Lag (1971: 1078) om försvarsuppfilulingar Justitiedepartementet L3 ÄNDRING: Ändringar införda t o m SFS 1993:1407

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) Bilaga 3 PVS-714-2720/11 1(5) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) mellan RIKSPOLISSTYRELSEN Box 12256 102 26 Stockholm nedan kallad RPS och Företaget AB, org.nr. : Kontaktmän hos RPS och Företaget. RPS: (projektansvarig)

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting KÖPEAVTAL mellan European Spallation Source ERIC och Skåne läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH TILLTRÄDESDAG... 3 3. KÖPESKILLING... 3 4. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) TILL FORSKNINGSSAMARBETE (villkorsnummer 2) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) Allmänna villkor (omfattande 1-22) för bidrag till samarbeten gällande forskning, utveckling och demonstrationsprojekt (fastställda genom VINNOVA-beslut nr 130-2007) 1

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen

PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen Promemoria 2011-05-19 PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 3 1 Promemorians innehåll Denna promemoria innehåller

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Rättsvetenskapligt utlåtande

Rättsvetenskapligt utlåtande Till: Advokaten Johan Åberg, Advokatfirman Westermark Anjou Box 16030 103 21 Stockholm Rättsvetenskapligt utlåtande 1. Tvisten rörande Holmsäters verk Inför upprättandet av detta utlåtande har jag tagit

Läs mer

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina PATENTLAGEN en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT Bengt G. Nilsson Catarina Innehåll Förord Förkortningar Inledning - patentlagen i internationell inramning Internationella överenskommelser Pariskonventionen

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm

Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm Juridik för nyföretagare Advokat Ludvig Holm Inledning Första åtgärder Organisationsformer Avtal Marknadsföring Immaterialrätt Fritt fram att börja? Hinder på grund av anställning? Hinder på grund av annat

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) SFS nr: 1994:193 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L3 Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) Utfärdad: 1994-04-14 Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1420 1 I denna förordning

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

rätt att dramatisera utgivet litterärt verk

rätt att dramatisera utgivet litterärt verk RAMAVTAL mellan Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Författarförbund avseende nyttjande av Sveriges Författarförbunds medlemmars verk mm i television om rätt att dramatisera utgivet litterärt verk

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer