ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL)."

Transkript

1 ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL).

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Riskfaktorer 6 Erbjudande till aktieägare och konvertibel - innehavare i Peab Industri AB (publ) 9 Villkor och anvisningar 11 Bakgrund och motiv 13 Kommande uttalande från styrelsen i Peab Industri 14 Den Nya koncernen 16 Peab i korthet 16 Peab Industri i korthet 16 Den Nya koncernen 16 Finansiell översikt proforma 17 Revisors rapport avseende proformaredovisning 22 Aktiekapital och ägarstruktur 23 Information om Peab 26 Verksamhet 26 Finansiell information i sammandrag 33 Kommentarer till finansiell information i sammandrag 35 Organisation och medarbetare 43 Aktiekapital och ägarstruktur 45 Styrelse, koncernledning och revisorer 48 Bolagsstyrning 5 6 Bolagsordning 60 Legala frågor och övrig information 62 Peabs delårsrapport januari juni Historisk finansiell information 8 3 Revisors rapport avseende historisk finansiell information 13 3 Redogörelse från styrelsen i Peab Industri 13 5 Information om Peab Industri 13 6 Verksamhet 13 6 Finansiell information i sammandrag 13 9 Aktiekapital och ägarstruktur 14 2 ERBJUDANDET I KORTHET Aktieägare i Peab Industri erbjuds för två (2) aktier i Peab Industri tre (3) nyemitterade aktier i Peab av respektive serie. Peabs aktie av serie B, med kortnamn PEAB B, handlas på OMX, Mid Cap. För innehavare av konvertibler i Peab Industri erbjuds 66,15 kronor kontant per konvertibel, vilket motsvarar nominellt belopp inklusive på konvertibeln upplupen ränta. Anmälningsperioden löper från och med den 13 november 2008 till och med den 3 december Redovisning av vederlag beräknas ske omkring den 16 december Peab förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. KOMMANDE FINANSIELL INFORMATION Peabs delårsrapport januari september 2008: 17 november 2008 Peab Industris delårsrapport januari september 2008: 17 september 2008 Peabs bokslutskommuniké 2008: 12 februari 2009 TILLÄGGSPROSPEKT Peab kommer den 17 november 2008 att avge delårsrapport för perioden januari september 2008, det vill säga under anmälningsperioden. Med anledning av detta avses att hos Finansinspektionen ansöka om god kännande och registrering av ett så kallat tilläggsprospekt som kommer att offentliggöras på Peabs (www.peab.se) och Swedbanks (www.swedbank.se/prospekt) hemsidor. Tilläggsprospektet kommer utöver delårsrapporten även att innehålla en redogörelse för Peabs kapitalisering och nettoskuldsättning per den 30 september 2008, Peab Industris delårsrapport för perioden januari september 2008 samt ett utlåtande från Peab Industris styrelse avseende Erbjudandet förutsatt att sådant utlåtande dessförinnan offentliggjorts. DEFINITIONER Catella Corporate Finance Erbjudandet Catella Corporate Finance AB Erbjudandet till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Peab Industri i enlighet med villkoren i denna erbjudandehandling Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 144 Bolagsordning 146 Peab Industris delårsrapport januari juni Skattefrågor i Sverige 168 Adresser 171 Nya koncernen OMX Peab Peab Industri Swedbank, Swedbank Markets, Swedbank Corporate Finance Peab och Peab Industri efter sammanslagning OMX Nordic Exchange Stockholm AB Peab AB (publ) Peab Industri AB (publ) Swedbank AB (publ) PEABS AKTIE Handelspost ISIN-nummer Kortnamn 1 aktie SE PEAB B

3 Viktig information avseende aktieägare utanför Sverige Peabs erbjudande till aktieägarna i Peab Industri om förvärv av samtliga utestående aktier och konvertibler i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Denna erbjudandehandling, den relevanta anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Peab kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte denna erbjudandehandling, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt. Peab kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Denna erbjudandehandling skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Förenta Staterna, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika, får inte vidarebefordra denna erbjudandehandlig, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Registrering och lagval med mera Denna erbjudandehandling har upprättats i enlighet med lagstiftningen i Sverige och de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga erbjudanden i Sverige. Erbjudandet skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. OMX regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-reglerna ) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (inkluderande dess uttalanden rörande Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv) är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Peab i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden åtagit sig gentemot OMX att följa det föregående och att underkasta sig de sanktioner som OMX kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. Motsvarande åtagande har gjorts gentemot aktieägarna i Peab Industri. Peab har informerat Finansinspektionen om Erbjudandet samt om ovan nämnda åtagande gentemot OMX. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. Denna erbjudandehandling har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och lagen (1991:980) om handel med fi nansiella instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i erbjudandehandlingen är riktiga eller fullständiga. Denna erbjudandehandling innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelserna i Peab och Peab Industri och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende Peab och Peab Industri, marknadsförhållanden och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerhet. En investering i aktier i Peab är förenad med risk och risktagande. Den som överväger att investera i Peab uppmanas därför att noggrant studera erbjudandehandlingen, speciellt Riskfaktorer. Siffrorna i denna erbjudandehandling har avrundats, medan beräkningar har utförts utan avrundning. Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt.

4 SAMMANFATTNING. Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till och ett sammandrag av informationen i denna erbjudandehandling. Varje beslut att acceptera Erbjudandet och investera i aktier i Peab skall baseras på erbjudandehandlingen i dess helhet samt på innehållet i det så kallade tilläggsprospektet, vilket kommer att skickas in till Finansinspektionen för godkännande och registrering i samband med avgivandet av delårsrapport den 17 november 2008, och således inte endast på denna sammanfattning. Potentiella investerare uppmärksammas på att en person får göras ansvarig för uppgifter som ingår eller saknas i sammanfattningen, eller en översättning av den, endast om samman fattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till andra delar av erbjudandehandlingen. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i erbjudande handlingen kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av erbjudandehandlingen. Styrelsen för Peab AB är ansvarig för informationen i denna erbjudandehandling. Beskrivningen av Peab Industri på sidorna har granskats av styrelsen för Peab Industri AB i enlighet med vad som anges på sidan 135. ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Ägare i Peab, representerande cirka 71 procent av samtliga röster i bolaget, begärde den 15 oktober 2008 att Peabs styrelse skulle kalla till extra bolagsstämma för att i enlighet med deras förslag lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Peab Industri. Den 10 november 2008 offentliggjorde Peab sitt beslut, fattat vid extra bolagsstämma samma dag, att till aktieägare och konvertibelinnehavare i Peab Industri lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga utestående aktier och konvertibler i Peab Industri. Peab äger inga aktier i Peab Industri, men är innehavare av konvertibler utgivna av Peab Industri om nominellt 198 miljoner kronor. Vederlaget enligt Erbjudandet: För två (2) aktier av serie A i Peab Industri erbjuds tre (3) nyemitterade aktier av serie A i Peab; För två (2) aktier av serie B i Peab Industri erbjuds tre (3) nyemitterade aktier av serie B i Peab ; För varje konvertibel utgiven av Peab Industri som innehavaren överlåter erhålls 66,15 kronor kontant, vilket motsvarar nominellt belopp inklusive på konvertibeln upplupen ränta. 1) (För ytterligare information om villkoren för konvertiblerna hänvisas till sidan 143.) Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 13 november 2008 till och med den 3 december Under förutsättning att Peab fullföljer Erbjudandet senast den 9 december 2008, beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 16 december 2008 till de aktieägare och konver tibelinnehavare som accepterat Erbjudandet. Vid full anslutning till Erbjudandet kommer högst nya aktier i Peab att emitteras, av vilka högst motsvarar aktier av serie A och högst aktier av serie B, vilket innebär att aktieägarna i Peab Industri erhåller en andel av aktierna i Peab om högst 42 procent av kapitalet och 43 procent av rösterna. BAKGRUND OCH MOTIV I SAMMANDRAG Hösten 2006 offentliggjorde styrelsen i Peab avsikten att dela ut det helägda dotterbolaget Peab Industri till aktieägarna i Peab och notera det på OMX. Bolagen hade vid detta tillfälle en gemensam omsättning på cirka 30 miljarder kronor. Genom utdelningen renodlades verksamheten i de två delarna av Peab så att bygg- och anläggningsarbeten nu bedrivs i Peab och kringtjänster till denna verksamhet bedrivs i Peab Industri. Beslutet att dela ut Peab Industri, som fattades i den då rådande marknadssituationen med en ökande efterfrågan inom Peabs samtliga verksamhetsfält, skapade förutsättningar för en specialisering inom respektive bolag med bibehållet nära samarbete mellan bolagen. Att under de senaste årens högkonjunktur kunnat verka som två separata bolag har bidragit till en stark tillväxt för såväl Peab Industri som Peab och den gemensamma årliga omsättningen uppgår till cirka 40 miljarder kronor. För Peab innebär de förändringar i konjunkturbilden som nu förutses att det i framtiden kommer att vara strategiskt viktigt att ha nära tillgång till maskin- och råvaruförsörjning. Ett samgående med Peab Industri medför att Peab på ett bättre sätt kan optimera graden av industrialisering i byggprocessen samtidigt som inköpsorganisationerna kan bli ännu effektivare. Genom samgåendet mellan Peab och Peab Industri ökar gruppens fi nansiella styrka då de två bolagens fi nansiella resurser samordnas. Detta innebär exempelvis högre soliditet och förutsättningar för förbättrat kassafl öde i den Nya koncernen jämfört med dagens Peab. Sammantaget innebär samgåendet ett industriellt starkare företag för framtidens utmaningar på kort och lång sikt. 1) Exakt belopp uppgår till 66,1452 kronor per konvertibel, motsvarande 100,22 procent av nominellt belopp. 2

5 SAMMANFATTNING DEN NYA KONCERNEN I KORTHET Genom att knyta Peabs och Peab Industris verksamheter närmare varandra stärks de båda bolagens position på den nordiska marknaden, vilket ger förbättrade möjligheter till ökade marknadsandelar. Den strategiska logiken i samgåendet skall även ses mot bakgrund av de försämrade marknadsutsikterna inom byggsektorn. Genom att de två bolagens fi nansiella resurser samordnas stärks gruppens fi nansiella styrka. Effektivare inköpsorganisationer för hela koncernen och för Peabs del ett närmande till den viktiga råvaru- och maskinförsörjningen skapar konkurrensfördelar, speciellt då större infrastrukturprojekt bedöms vara det som driver marknaden framgent. Affärsidé, mål, utdelningspolicy samt styrelse och ledande befattningshavare kommer att kvarstå i enlighet med Peabs nuvarande struktur. Vad avser Peab Industri kommer bolaget även framgent att fortsätta verka under oförändrade marknadsmässiga förutsättningar för att på armlängds avstånd till Peab säkerställa leveranser till bygg- och anläggningsbranschen. PEAB I KORTHET Verksamhet Peab bildades 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson och är idag ett av de största bygg- och anläggningsbolagen på den nordiska marknaden. Bolaget fi nns idag representerat över hela Sverige samt i storstadsregionerna i Norge och Finland. Peabs affärsidé är att vara ett bygg- och anläggningsbolag, vars främsta ledstjärna skall vara total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall Peab göra kundens intresse till sitt och därmed alltid bygga för framtiden. Koncernen består av fyra verksamhetsområden; Bygg Sverige, Bygg Utland, Anläggning och Förvaltning. Inom Bygg Sverige utför Peab entreprenader åt externa beställare och egenutvecklade projekt. Produktmixen är bred och omfattar bostäder samt offentliga och kommersiella lokaler och byggnader. Beställare är privata fastighetsägare, kommuner och privata kunder i hela Sverige. Byggrelaterade tjänster som byggservice och underhåll ingår också i verksamhetsområdet. Bygg Utland består av Peabs utländska verksamheter och fi nns i Norge och Finland. Produktionen utgörs av bostäder, kommersiella lokaler och offentliga byggnader. Beställare är privata fastighetsägare, kommer siella kunder och kommuner. Verksamhetsområde Anläggning utför uppdrag över hela Sverige som byggnation av större infrastrukturprojekt och anläggningsarbeten. Beställare är Vägverket, Banverket, kommuner och lokalt näringsliv. Anläggning utför även drift och underhåll av vägar och kommunala anläggningar. Verksamhetsområdet Förvaltning innefattar centrala bolag, vissa dotterbolag och joint ventures samt övriga innehav. Marknad Huvuddelen av Peabs omsättning kommer från den svenska bygg- och anläggningsmarknaden. Denna har under ett antal år upplevt en stark tillväxt, men till följd av den fi nansiella krisen och den stundande lågkonjunkturen förväntas tillväxten avta under både 2008 och 2009 jämfört med tidigare år. Enligt Sveriges Byggindustrier förväntas tillväxten på den svenska bygg- och anläggningsmarknaden för 2008 uppgå till cirka 4 procent och för 2009 till cirka 1 procent. Höga och kraftigt fl uktuerande marknadsräntor samt en resursbrist vad gäller såväl byggmaterial som arbetskraft har drivit upp byggkostnaderna. Det sämre konjunkturklimatet leder till vikande sysselsättning, minskad privatkonsumtion och lägre löneutveckling, vilket bidrar till ett minskat byggande men innebär också att resursbristen har mattats av. Istället förväntas anläggningsmarknaden, stimulerad av ökade offentliga investeringar inom infrastruktur, agera drivmotor under de närmaste åren. Även privata investeringar inom kraft och energi förväntas bidra positivt till utvecklingen inom området. Övriga nordiska marknader förväntas också påverkas av nedgången i byggkonjunkturen. För 2008 beräknas den norska marknaden växa med cirka 1 procent och den fi nska med 3 procent varefter de 2009 minskar med 2 respektive 5 procent, enligt Euroconstruct. 3

6 SAMMANFATTNING FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG FÖR PEAB Mkr Jan jun 2008 Jan jun Jan dec Jan dec 1) ) Jan dec Jan dec 1) 2) 3) ) Resultatposter Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt Periodens resultat Balansposter Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal Rörelsemarginal, procent 4,2 2,6 3,9 2,8 4,1 2,9 Räntabilitet på eget kapital, procent 31,0 4) 32,1 4) 23,6 31,6 31,6 28,7 Soliditet, procent 21,6 21,4 23,5 19,9 19,9 24,4 Medelantalet anställda Orderingång Orderstock ) I resultaträkningen för 2006 och 2007 redovisas Peab Industris resultat skilt från resultatet av kvarvarande verksamheter. 2) Alla balansposter inkluderar Peab Industri. 3) Samtliga belopp inkluderar Peab Industri. 4) Beräknat på rullande 12 månader. 4

7 SAMMANFATTNING ÄGARSTRUKTUR FÖR PEAB PER DEN 30 SEPTEMBER 2008 Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Andel av kapitalet, % Andel av rösterna, % Mats Paulsson m familj och bolag ,2 21,4 Erik Paulsson m familj och bolag ,5 23,1 Karl-Axel Granlund m bolag ,8 2,9 Fredrik Paulsson m familj och bolag ,3 7,8 Stefan Paulssons dödsbo ,3 7,8 Swedbank Robur Fonder ,1 1,0 Svante Paulsson m familj och bolag ,3 3,2 SEB Investment Management ,3 0,6 Sara Karlsson m familj och bolag ,0 3,1 Lannebo fonder ,1 0,5 Länsförsäkringar fonder ,8 0,4 Utländska aktieägare ,0 7,5 Övriga aktieägare ,4 17,8 Totalt utestående aktier Peab AB ,7 2,9 Totalt registrerade aktier ,0 100,0 Styrelse, koncernledning, rådgivare och revisorer Styrelse: Göran Grosskopf (ordförande), Karl-Axel Granlund, Mats Paulsson, Svante Paulsson, Annette Brodin Rampe, Lars Sköld, Kent Ericsson, David Karlsson, Kim Thomsen, Lars Bergman och Patrik Svensson. Koncernledning: Mats Paulsson (VD), Mats Leifl and, Anders Elfner, Jan Johansson, Mats Johansson och Jesper Göransson. Finansiella rådgivare till Peab: Catella Corporate Finance och Swedbank Corporate Finance. Juridisk rådgivare till Peab: Advokatfi rman Glimstedt. Revisorer: auktoriserade revisorn Alf Svensson, KPMG AB. PEAB INDUSTRI I KORTHET Genom engagerade medarbetare och lokal närvaro ska Peab Industri vara den mest innovativa, kunniga och pålitliga producenten av produkter och tjänster till bygg- och anläggningsmarknaden och därmed kundens första val. Verksamheten, med en inriktning mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden, bedrivs inom tre kompletterande verksamhetsområden; Maskiner, Produkter och Tjänster. Maskiner omfattar koncernens resurser inom maskin, tillfällig el och kranverksamhet. Inom området bedrivs i huvudsak uthyrning men även försäljning av kranar och maskiner via återförsäljaravtal. Produkter omfattar koncernens produkter från råmaterial såsom grus och berg till tillverkad asfalt och betong. Inom verksamhetsområdet fi nns även mer förädlade produkter som betongelement, markbetong och takpannor. Tjänster omfattar koncernens tjänster innefattande asfaltutläggning, grundläggning, transport och maskinförmedling samt tjänster inom el-, kraft- och teleområdet. Kunderna utgörs huvudsakligen av de nordiska bygg- och anläggningsbolagen, där Peab är den största kunden. Förutom rikstäckande byggbolag fi nns lokala och regionala bygg- och anläggningsbolag samt övriga industribolag bland kunderna. Inom anläggningsområdet är svenska staten en stor kund, genom exempelvis Vägverket och Banverket. Merparten av koncernens omsättning genereras i dag från den svenska marknaden där Peab Industri har en rikstäckande verksamhet med stark lokal förankring. Verksamhet bedrivs även i Norge och Finland. Peab Industri är indirekt beroende av konjunkturen på den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden, då det är där fl ertalet av bolagets kunder verkar. Under de kommande åren förväntas en generell nedgång i tillväxten på denna marknad. Dock kommer större satsningar inom infrastruktur och anläggning att öka i och med ökade statliga utgifter, vilket är positivt för Peab Industri som har en stor del av verksamheten exponerad mot anläggningssektorn. RISKFAKTORER Några av de risker en investerare skall beakta inför ett investeringsbeslut bedöms vara risker relaterade till Erbjudandet och skapandet av den Nya koncernen, risker relaterade till Peabs aktie, rörelserisker, legala risker samt finansiella risker. En investerare måste utöver detta beakta en allmän omvärldsanalys samt övrig information i erbjudandehandlingen och i det så kallade tilläggsprospekt, vilket kommer att skickas in till Finansinspektionen för godkännande och registrering i samband med avgivandet av delårsrapport den 17 november Denna erbjudandehandlings genomgång av riskfaktorer på sidorna 6 8 är inte upprättad i prioritetsordning och gör inte heller anspråk på att vara hel täckande. 5

8 RISKFAKTORER. Ägande av aktier är förenat med ett risktagande. Ett antal faktorer utanför Peabs kontroll, liksom ett fl ertal faktorer vars effekter Peab kan påverka genom sitt agerande, kan ha en negativ inverkan på Peabs verksamhet, resultat och fi nansiella ställning eller medföra att värdet på Peabs aktier minskar. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms ha inverkan på Peabs framtidsutsikter. Riskerna är varken rangordnade eller heltäckande. Ytterligare riskfaktorer som Peab idag inte känner till eller som för närvarande inte bedöms som väsentliga kan utvecklas till faktorer som kan komma att påverka Peab i framtiden. Utöver information som framgår av erbjudandehandlingen och av det så kallade tilläggsprospektet bör därför varje aktieägare och konvertibelinnehavare göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Peabs framtida utveckling samt en allmän omvärldsbedömning. RISKER RELATERADE TILL ERBJUDANDET OCH SKAPANDET AV DEN NYA KONCERNEN Villkor för genomförandet av Erbjudandet Peab förbehåller sig bland annat rätten att inte genomföra Erbjudandet om Erbjudandet inte accepteras i sådan utsträckning att Peab blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Peab Industri eller om erforderliga tillstånd från svenska och utländska konkurrensmyndigheter inte erhålls inom för Peab acceptabel tid eller på för Peab acceptabla villkor. Eftersom dessa villkor ligger utanför Peabs kontroll fi nns det ingen garanti för att Erbjudandet kommer att genomföras. Osäkerheten kring Erbjudandets genomförande kan leda till att marknadskursen på aktierna i Peab påverkas negativt. Ny organisation Osäkerheten kring den nya organisationens marknadsposition samt eventuella, dock ej planerade, organisatoriska förändringar kan ha en negativ inverkan på såväl personal och kunder som marknaden i stort. Följden av detta kan vara att nyckelpersoner lämnar Peab samt att kunder förloras. De åtgärder som vidtas för att förhindra att så sker kan visa sig ineffektiva. Samordningsvinster I avsnittet Den Nya koncernen på sidan 16 beskrivs förväntade effekter med anledning av samgåendet. Bland annat beskrivs de vinster som samgåendet kan komma att medföra. Realiseringen av dessa samordningsvinster beror på många faktorer och baseras på Peabs bedömning av de framtida förhållandena. Det kan dock inte ges någon garanti för att samordningsvinsterna kan uppnås i sin helhet. Integration av förvärvat bolag Förvärv av bolag ställer krav på integration av den nya verksamheten för att synergieffekter skall kunna uppnås. Då avsikten är att samordna verksamheterna inom ett fl ertal funktioner är det viktigt att integrationsprocessen löper effektivt och utan betydande kundförluster eller personalavhopp. Pågår integrationsprocessen under en längre tid fi nns en risk att detta påverkar den Nya koncernens resultat negativt. Goodwill I samband med förvärvet kommer goodwill att uppstå. Denna goodwill kommer att redovisas som tillgång i den Nya koncernens balansräkning. Denna goodwill kommer, i likhet med andra tillgångar, att bli föremål för nedskrivningsprövning vid upp rättande av framtida bokslut. Om dessa nedskrivnings prövningar leder till nedskrivning innebär det att den Nya koncernens egna kapital, och därmed solvens, minskar. RISKER RELATERADE TILL PEABS AKTIER Aktiens utveckling Peabs aktie handlas på OMX. Prissättningen på aktien är beroende av bland annat Peabs resultat och fi nansiella ställning, förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster, marknadens bedömning av aktiemarknadens riskpremie, likviditeten i aktien, utvecklingen inom Peabs marknadssegment samt den ekonomiska utvecklingen i allmänhet. Framtida utdelning Eventuella framtida utdelningar och storleken på sådana utdelningar är bland annat beroende av Peabs framtida resultat, fi nansiella ställning, kassafl öden och rörelsekapitalbehov. Ägare med betydande inflytande Cirka 71 procent av rösterna i Peab kontrolleras av personer och bolag inom den största aktieägargruppen. Även om dessa aktieägare inte avtalsmässigt är bundna att agera gemensamt har de, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt infl y- tande på alla ärenden där samtliga aktieägare har rösträtt. Detta kan vara till nackdel för andra aktieägare om de skulle ha andra intressen än denna grupp av aktie ägare. 6

9 RISKFAKTORER RÖRELSERELATERADE RISKER Operationell risk Verksamheten inom Peab är till stor del projektrelaterad. De operationella riskerna i den dagliga verksamheten kan avse till exempel anbudsförfarande, vinstavräkning, volymrisker och prisrisker. En strukturerad riskbedömning är avgörande inom byggverksamheten för att säkerställa att risker är identifi erade, korrekt prissatta i lämnade anbud samt att rätt resurser fi nns tillgängliga i projekten. Peab tillämpar successiv vinstavräkning i projekten. En förutsättning för successiv vinstavräkning är att utfallet kan prognostiseras på ett tillförlitligt sätt. Avgörande för att begränsa risken för felaktig vinstavräkning är en väl utvecklad process och systemstöd för uppföljning och prognoser för varje enskilt projekt. Konjunkturberoende En stor del av Peabs verksamhet bedrivs i Sverige vilket medför att Peab är starkt exponerat för utvecklingen av den svenska konjunkturen. Resterande del av Peabs omsättning kommer från Norge och Finland. Lågkonjunktur på dessa marknader kan ha en negativ inverkan på Peabs verksamheter och kan leda till ett försämrat resultat. Prisbild Perioder med minskad aktivitet på bygg- och anläggningsmarknaden kan leda till minskade intäkter, till exempel på grund av prispress. Detta kan leda till ett försämrat resultat för Peab. Prisrisker för Peab kan avse till exempel oförutsedda kostnadsökningar för material, underentreprenörer eller personalens löner. Risken varierar beroende på projektens kontraktsform. För fastprisentreprenader fi nns, förutom risk för felaktig anbudsberäkning, en risk för att prishöjningar försämrar lönsamheten utan möjlighet till kompensation från beställaren. Kunder Då Peabs kunder i huvudsak är bolag och professionella upphandlare är kravet stort på Peab att erbjuda produkter och tjänster med rätt kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Det fi nns en risk för minskade intäkter och ett minskat resultat till följd av bortfall av större kunder. Vad avser kreditexponeringen mot kunder, hänvisas till avsnittet Kreditrisk nedan. Konkurrenter De marknader på vilka Peab verkar är i hög grad konkurrensutsatta. Inom vissa verksamhetsområden och regioner verkar konkurrenter med i stort sett liknande erbjudanden vilket i vissa fall leder till prispress. På många av de marknader där Peab verkar fi nns ett stort antal mindre aktörer. Skulle dessa konkurrenter välja en aggressiv prissättning för att öka sina marknadsandelar kan detta få en betydande effekt på Peabs resultat. Nyckelpersoner Peab är beroende av att kunna rekrytera och behålla kvalifi cerad ledningspersonal och andra nyckelpersoner. Med tanke på dessa personers omfattande kunskap om branschen i allmänhet, och om Peab i synnerhet, skulle förlusten av en eller fl era av dessa personer kunna få väsentliga negativa effekter på såväl Peabs verksamhet som på Peabs rörelseresultat och fi nansiella ställning i övrigt. Försämrade möjligheter för Peab att behålla och rekrytera kvalifi cerad ledningspersonal och annan kompetent personal på rimliga villkor, leder till risk för sämre resultat. Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet Peab bedriver inte någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. Den Nya koncernen kommer dock att bedriva sådan typ av verksamhet då Peab Industri i relativt hög utsträckning be driver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet inom verksamhetsområdena asfalt-, grus- och bergsverksamhet. Peab kommer att arbeta kontinuerligt med att förvalta tillstånden och uppfylla samtliga de villkor och krav som såväl myndigheter som omgivning ställer. LEGALA RISKER Peab är från tid till annan inblandad i tvister i den normala affärsverksamheten. Större och mer komplicerade tvister kan vara tidsoch resurskrävande, kostsamma samt komma att störa den normala affärsverksamheten. Det kan inte heller uteslutas att resultatet av sådana tvister kan ha en negativ inverkan på Peabs verksamhet och leda till ett försämrat resultat. FINANSIELLA RISKER Valutarisk Det fi nns en risk att verkliga värden och kassafl öden avseende fi nansiella instrument kan fl uktuera när värdet på främmande valutor förändras. Även om Peabs upplåning sker i lokal valuta samt att kontrakterade eller prognostiserade valutafl öden kurssäkras fi nns en risk för förluster till följd av variationer i valutakurser. 7

10 RISKFAKTORER Ränterisk Det fi nns en risk att Peabs kassafl öde eller verkliga värdet på fi nansiella instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. En framtida räntehöjning kan exempelvis få en negativ effekt på Peabs resultat. En betydande faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. Enligt Peabs fi nanspolicy får den genomsnittliga räntebindningstiden på den totala upplåningen uppgå till maximalt 24 månader. Finansieringsrisk Enligt Peabs fi nanspolicy skall koncernens nettoskuld huvudsakligen vara täckt av beviljade lånelöften med en löptid uppgående till 1 7 år. Per den 31 december 2007 bestod Peabs basfi nansiering av bilaterala låneavtal om totalt miljoner kronor fördelat på sex banker. Låneavtalen, som löper utan amorteringsplikt, hade vid utgången av 2007 en löptid till september Låneavtalen innehåller fi nansiella nyckeltal (covenants) i form av räntetäckningsgrad samt soliditet som koncernen skall uppfylla, vilket är sedvanligt för denna typ av låneavtal. Kreditrisk Med kreditrisk avses risken att förlora pengar på grund av att motparten inte kan fullfölja sina åtaganden. Trots att Peab alltid handlar med motparter med hög kreditvärdighet fi nns ändå en risk för kreditförluster till följd av att kunder inte uppfyller sina åtaganden. Detta kan komma att påverka Peabs resultat negativt. Aktieexponering Peab har genom aktieinnehavet i Brinova en stor exponering i ett enskilt innehav. Stora kursrörelser i Brinova-aktien kan komma att få stor effekt på innehavets värdering, vilket i sin tur skulle på verka Peabs fi nansnetto. 8

11 ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE OCH KONVERTIBELINNEHAVARE I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). Ägare i Peab, representerande cirka 71 procent av samtliga röster i bolaget, begärde den 15 oktober 2008 att Peabs styrelse skulle kalla till extra bolagsstämma för att i enlighet med deras förslag lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Peab Industri. Den 10 november 2008 offentliggjorde Peab sitt beslut, fattat vid extra bolagsstämma samma dag, att till aktieägare och konvertibelinnehavare i Peab Industri lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga utestående aktier och konvertibler i Peab Industri. Peab äger inga aktier i Peab Industri men är innehavare av konvertibler utgivna av Peab Industri om nominellt 198 miljoner kronor. Vederlaget enligt Erbjudandet: För två (2) aktier av serie A i Peab Industri erbjuds tre (3) nyemitterade aktier av serie A i Peab; För två (2) aktier av serie B i Peab Industri erbjuds tre (3) nyemitterade aktier av serie B i Peab ; För varje konvertibel utgiven av Peab Industri som innehavaren överlåter erhålls 66,15 kronor kontant, vilket motsvarar nominellt belopp inklusive på konvertibeln upplupen ränta. 1) (För ytterligare information om villkoren för konvertiblerna hänvisas till sidan 143.) Courtage utgår ej för under Erbjudandet inlämnade aktier och konvertibler. Andelar av nya aktier i Peab kommer inte att levereras till accepterande aktieägare i Peab Industri. Sådana aktieandelar kommer att läggas samman och gemensamt försäljas på marknaden och försäljningslikviden kommer att fördelas proportionellt mellan därtill berättigade aktieägare. Likviden för konvertiblerna som ingår i Erbjudandet utgörs av kontanter. Denna likvid kommer att fi nansieras inom ramen för Peabs tillgängliga medel och befi ntliga kreditramar. Baserat på de sista betalkurserna på OMX för Peabs och Peab Industris aktier av serie B tisdagen den 14 oktober 2008, dagen före offentliggörandet av ägarnas förslag till Erbjudande, om 35,10 kronor respektive 42,10 kronor, motsvarar Erbjudandet en budpremie om cirka 25 procent. I förhållande till genomsnittlig senaste betalkurs under de senaste tio handelsdagarna före offentliggörandet av ägarnas förslag till Erbjudande för Peabs och Peab Industris aktie av serie B, motsvarar Erbjudandet en budpremie om cirka 22 procent. Baserat på de sista betalkurserna för Peabs och Peab Industris aktier av serie B fredagen den 7 november, sista handelsdagen innan offentliggörandet av Erbjudandet, motsvarar Erbjudandet en budpremie om cirka 1 procent, och baserat på den genomsnittliga senaste betalkurs för respektive bolags aktie av serie B under de senaste tio handels dagarna före den 10 november 2008, motsvarar Erbjudandet en budpremie om 3 procent. Vid full anslutning till Erbjudandet kommer högst nya aktier i Peab att emitteras, varav högst aktier av serie A och högst aktier av serie B, vilket innebär att aktieägarna i Peab Industri erhåller en andel av aktierna i Peab om högst 42 procent av kapitalet och 43 procent av rösterna. Baserat på sista betalkurs den 14 oktober 2008 för Peabs aktie, om 35,10 kronor, är marknadsvärdet av de nyemitterade aktierna cirka miljoner kronor. 2) Baserat på sista betalkurs den 7 november 2008, för Peabs aktie, om 22,40 kronor, är marknadsvärdet av de nyemitterade aktierna cirka miljoner kronor. 2) Innehavarna av konvertibler utgivna av Peab Industri kommer vid full anslutning till Erbjudandet att erhålla kontant likvid om totalt cirka 595 miljoner kronor, 3) vilket motsvarar nominellt belopp inklusive på konvertiblerna upplupen ränta. Det totala marknadsvärdet av Erbjudandet uppgår således till cirka miljoner kronor, baserat på en aktiekurs för Peab om 35,10 kronor, alter nativt miljoner kronor, baserat på en aktiekurs för Peab om 22,40 kronor. Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 13 november 2008 till och med den 3 december Under förutsättning att Peab fullföljer Erbjudandet senast den 9 december 2008, vilket sker genom offentliggörande genom pressmeddelande, beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 16 december 2008 till de aktieägare och konvertibelinnehavare som accepterat Erbjudandet. Peab förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Mats Paulsson, Fredrik Paulsson och Sara Karlsson, samtliga styrelseledamöter i Peab Industri, har deltagit i Erbjudandet genom att lämna förslag till Peabs extra bolagsstämma att fatta 1) Exakt belopp uppgår till 66,1452 kronor per konvertibel, motsvarande 100,22 procent av nominellt belopp. 2) Antaget emission av aktier, vilket är exklusive återköpta aktier i Peab Industri. 3) Inkluderar konvertibler utgivna av Peab Industri och som innehas av Peab. 9

12 ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE OCH KONVERTIBELINNEHAVARE I PEAB INDUSTRI AB (PUBL) beslut om Erbjudandet. Nu nämnda personer har även genom sina respektive (direkta och indirekta) betydande innehav av aktier i Peab Industri deltagit i Erbjudandet genom att rösta för förslaget till Erbjudandet vid Peabs extra bolagsstämma. Aktieägare i Peab Industri, motsvarande cirka 42 procent av kapitalet och cirka 71 procent av rösterna i Peab Industri vid tidpunkten för offentliggörandet av ägarnas förslag till Erbjudande, har uttalat att de kommer att överlåta sina aktier i Peab Industri till Peab. Peabs kostnader i samband med Erbjudandet uppgår till cirka 15 miljoner kronor. För Erbjudandets fullföljande gäller de villkor som anges på sidan 11 i denna erbjudandehandling. Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet och Erbjudandet skall tolkas i enlighet härmed. OMX regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-reglerna ) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (inklusive dess uttalanden rörande Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv) är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Peab, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden kontraktuellt åtagit sig gentemot OMX att följa nyss nämnda regler och uttalanden samt att underkasta sig de sanktioner som OMX kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. Motsvarande åtagande har gjorts gentemot aktieägarna i Peab Industri. Peab har informerat Finansinspektionen om Erbjudandet samt åtagandet gentemot OMX. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. 10

13 VILLKOR OCH ANVISNINGAR. ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I PEAB INDUSTRI Aktieägare i Peab Industri erbjuds att överlåta sina aktier till Peab enligt följande villkor: i) för två (2) aktier av serie A i Peab Industri erbjuds tre (3) aktier av serie A i Peab; och ii) för två (2) aktier av serie B i Peab Industri erbjuds tre (3) aktier av serie B i Peab. Courtage utgår ej i samband med Erbjudandet. VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av: i) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Peab blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Peab Industri ; ii) att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Peab Industri erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive konkurrensmyndigheter, har erhållits inom för Peab acceptabel tid och på för Peab acceptabla villkor; och iii) att varken Erbjudandet eller förvärvet av Peab Industri helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför Peabs kontroll och vilken Peab skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet. Peab förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfylls eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor ii) och iii) kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Peabs förvärv av aktier i Peab Industri. Peab förbehåller sig även rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller fl era villkor enligt ovan, inklusive frånfalla villkoret att Erbjudandet accepteras till mer än 90 procent. ANMÄLAN Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 13 november 2008 till och med den 3 december Erbjudandehandling och anmälningssedel sänds till hos VPC direktregistrerade aktieägare i Peab Industri. Anmälningssedeln är förtryckt med uppgifter om namn, adress, personnummer eller organisationsnummer, antal aktier per den 10 november 2008 samt det VP-konto på vilket innehavet i Peab Industri fi nns registrerat. Den som önskar acceptera Erbjudandet skall kontrollera att uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta, komplettera med telefonnummer dagtid, underteckna anmälningssedeln samt posta anmälningssedeln i det bifogade portofria svarskuvertet eller skicka anmälningssedeln till Swedbank AB, Emissioner E676, Stockholm. Observera att anmälningssedeln måste vara Swedbank tillhanda senast den 3 december Anmälan som skickas via post måste därvid sändas i god tid för att kunna vara Swedbank tillhanda till dess. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Aktieägare i Peab Industri som accepterar Erbjudandet bemyndigar och uppdrar åt Swedbank att leverera deras aktier i Peab Industri till Peab, att verkställa teckning av aktier i Peab samt att sälja eventuell överskjutande aktie i Peab enligt villkoren för Erbjudandet. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte anmälningssedel utan meddelas separat. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat kommer inte att erhålla denna erbjudandehandling eller förtryckt anmälningssedel. Anmälan skall istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Pantsatta innehav Om aktierna är pantsatta måste även panthavaren fylla i och underteckna anmälningssedel som lämnas in. ERBJUDANDEHANDLING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR Tryckt version av erbjudandehandlingen kan erhållas från Peab och Swedbank. Erbjudandehandlingen kan också laddas ner i elektroniskt format via Internet från Finansinspektionens (www.fi.se), Peabs (www.peab.se) och Swedbanks (www.swedbank.se/prospekt) hemsidor. Blanka anmälningssedlar kan erhållas från Peab, Swedbank eller sparbankers kontor. ERBJUDANDE TILL KONVERTIBELINNEHAVARE I PEAB INDUSTRI Innehavare av Peab Industri Konvertibler 2007/2012 erbjuds att överlåta sina konvertibler i Peab Industri till Peab mot kontant ersättning. För varje konvertibel, om nominellt 66 kronor, i Peab Industri erbjuds 66,15 1) kronor kontant, vilket inkluderar på konvertibeln upplupen ränta. Courtage utgår ej. I övrigt gäller ovanstående villkor och anvisningar i tillämpliga delar. Särskild information skickas till innehavare av konvertibler. 1) Exakt belopp uppgår till 66,1452 kronor per konvertibel, motsvarande 100,22 procent av nominellt belopp. 11

14 VILLKOR OCH ANVISNINGAR PEAB-AKTIER ERHÅLLNA FÖR ÖVERSKJUTANDE AKTIER I PEAB INDUSTRI Erbjudandet kan accepteras för aktieägares hela innehav av aktier i Peab Industri även om antalet aktier understiger eller inte är jämnt delbart med två. För överskjutande aktie (högst en per VP-konto) erhålls dels en (1) aktie i Peab, dels ett kontantbelopp i kronor motsvarande försäljningslikviden för en halv (0,5) aktie i Peab som sålts för aktie ägarens räkning. Genom att acceptera Erbjudandet uppdrar aktieägaren i Peab Industri åt Swedbank att sammanlägga sådana andelar samt sälja motsvarande aktier i Peab på OMX. Försäljningslikviden kommer att redovisas till berörda aktieägare, varvid var och en erhåller sin andel av den totala försäljnings likviden. Courtage utgår ej. BEKRÄFTELSE AV ACCEPT Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel mottagits och registrerats överförs aktierna till ett nyöppnat spärrat VP-konto, apportkonto, i ägarens namn. Som bekräftelse på detta sänds en VP-avi ut som visar insättningen på apportkontot. Någon särskild avi som visar utbokningen från ordinarie VP-konto kommer inte att skickas ut. REDOVISNING AV VEDERLAG Redovisning av vederlag kommer att påbörjas i samband med att Peab offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller i annat fall beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att ett sådant offentliggörande kan göras den 9 december 2008 kommer redovisning av vederlag att kunna påbörjas omkring den 16 december I samband med redovisning av vederlag bokas aktierna ut från apportkontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med utbokningen. Redovisning av vederlag i form av nyemitterade aktier i Peab sker genom inbokning av aktier på det VP-konto där aktierna i Peab Industri fanns registrerade. Som bekräftelse på det sänds en VP-avi som visar insättningen på VP-kontot. Redovisning av likvid för sålda aktier i Peab som erhållits och sålts i enlighet med förfarandet för överskjutande aktie i Peab Industri sker genom att aktieägaren erhåller en avräkningsnota. Likvidbeloppet utbetalas omkring den 22 december 2008 genom insättning på det avkastningskonto som är anslutet till VP-kontot där aktierna i Peab Industri fanns registrerade. Om avkastningskonto saknas, är felaktigt eller är ett postgirokonto sker utbetalning genom utbetalningsavi. Om innehavet är pantsatt sker redovisningen av försäljningslikvid till avkastningskontot eller till det konto panthavaren angivit på anmälningssedeln. RÄTT TILL FÖRLÄNGNING AV ERBJUDANDET Peab förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden och i samband därmed även föreskriva att de ovan nämnda villkoren skall gälla även under sådan förlängning, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Meddelande om sådan förlängning kommer att offentliggöras av Peab genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser. RÄTT TILL ÅTERKALLELSE AV ACCEPT Aktieägare respektive konvertibelinnehavare i Peab Industri äger rätt att återkalla lämnad accept. För att återkallelsen skall kunna göras gällande skall en skriftlig återkallelse ha kommit Swedbank, Emissioner E676, Stockholm tillhanda innan Peab offentliggjort att villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts eller, om sådant offentlig görande inte gjorts under anmälningsperioden, senast klockan sista dagen under anmälningsperioden. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som önskar återkalla sin accept skall göra detta enligt instruktioner från sin förvaltare. Kvarstår vid en förlängning av Erbjudandet villkoren för Erbjudandet, skall rätten att återkalla lämnad accept gälla på motsvarande sätt även under sådan förlängning av Erbjudandet. TVÅNGSINLÖSEN OCH AVNOTERING Så snart som möjligt efter det att Peab förvärvat aktier representerande mer än 90 procent av aktierna i Peab Industri, avser Peab att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Peab Industri i enlighet med aktiebolagslagen. I samband härmed avser Peab verka för att aktien i Peab Industri avnoteras från OMX förutsatt att det kan ske i enlighet med tillämpliga svensk lagar och regler. De aktieägare som väljer att inte anta Erbjudandet utan kvarstå som aktieägare i Peab Industri bör mot bakgrund av det ovanstående uppmärksamma att det efter en eventuell av notering inte längre kommer att fi nnas någon fungerande marknad för handel i Peab Industris aktier. NOTERING AV DE NYA AKTIERNA I PEAB Peabs aktie av serie B handlas på OMX. De nyemitterade aktierna av serie B beräknas bli föremål för handel från omkring den 16 december De nyemitterade aktierna ger rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret

15 BAKGRUND OCH MOTIV. Peab startades 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson. Peab är idag ett av Nordens ledande företag inom bygg och anläggning med en omsättning på c irka 34 miljarder kronor och cirka anställda. Koncernen bedriver verksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. I Sverige är Peab rikstäckande med kontor från Kiruna i norr till Trelleborg i söder, i Norge är verksamheten i huvudsak koncentrerad till Oslo-regionen och i Finland till Helsingfors-regionen. Hösten 2006 offentliggjorde styrelsen i Peab avsikten att dela ut det helägda dotterbolaget Peab Industri till aktieägarna i Peab och notera det på OMX. Bolagen hade vid detta tillfälle en gemensam omsättning på cirka 30 miljarder kronor. Genom utdelningen renodlades verksamheten i de två delarna av Peab så att bygg- och anläggningsarbeten nu bedrivs i Peab och kringtjänster till denna verksamhet bedrivs i Peab Industri. Beslutet att dela ut Peab Industri, som fattades i den då rådande marknadssituationen med en ökande efterfrågan inom Peabs samtliga verksamhetsfält, skapade förutsättningar för en specialisering inom respektive bolag med bibehållet nära samarbete mellan bolagen. Peab Industri är idag en av Nordens ledande leverantörer i sin bransch och besitter strategiskt viktiga tillgångar för bygg- och anläggningsbranschen med en omsättning på cirka 8 miljarder kronor och cirka medarbetare. Verksamheten i Peab Industri bedrivs inom tre gentemot varandra kompletterande verksamhetsområden Maskiner, Produkter och Tjänster samtliga med inriktning mot bygg- och anläggningsmarknaden. Att under de senaste årens högkonjunktur kunnat verka som två separata bolag har bidragit till en stark tillväxt för såväl Peab Industri som Peab och den gemensamma årliga omsättningen uppgår till cirka 40 miljarder kronor. För Peab innebär de förändringar i konjunkturbilden som nu förutses att det i framtiden kommer att vara strategiskt viktigt att ha nära tillgång till maskin- och råvaruförsörjning. Ett samgående med Peab Industri medför att Peab på ett bättre sätt kan optimera graden av industrialisering i byggprocessen samtidigt som inköpsorganisationerna kan bli ännu effektivare. Detta är i synnerhet betydelsefullt i större infrastrukturprojekt vilka bedöms få en allt viktigare betydelse under kommande år. Genom samgåendet mellan Peab och Peab Industri ökar gruppens fi nansiella styrka då de två bolagens fi nansiella resurser samordnas. Detta innebär exempelvis högre soliditet och förutsättningar för förbättrat kassafl öde i den Nya koncernen jämfört med dagens Peab. Sam gåendet möjliggör även vissa synergivinster inom central administration samt att endast en notering på OMX kommer att behövas. Peab avser inte att genomföra någon omstrukturering till följd av förvärvet som skulle kunna innebära en reducering av antalet anställda eller väsentliga förändringar av anställningsvillkoren eller sysselsättningen på de platser där Peab Industri bedriver verksamhet. Peab bedömer att båda bolagens konkurrenskraft i rådande marknadsläge kommer förstärkas och ge förbättrade möjligheter att öka marknadsandelarna på de marknader bolagen verkar. Efter ett samgående kommer Peab Industri att fortsätta verka under oförändra t marknadsmässig styrka och under starka egna varumärken säkerställa leveranser till bygg- och anläggningsbranschen med en god kvalitet i alla avseenden. Peab Industri, som har ett stort antal kunder utanför Peab, kommer även framgent att tillgodose samtliga sina kunders behov med samma höga servicegrad till fortsatt konkurrenskraftiga priser. Sammantaget innebär ett samgående ett industriellt starkare företag för framtidens utmaningar på kort och lång sikt. Styrelsen för Peab AB med säte i Båstad är ansvarig för informationen i denna erbjudandehandling. Beskrivningen av Peab Industri på sidorna har granskats av styrelsen för Peab Industri AB med säte i Ängelholm i enlighet med vad som anges på sidan 135. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i erbjudandehandlingen, såvitt Peabs styrelse känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I det fall information inhämtats från tredje man har ingen information utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. I det fall informationen har inhämtats från tredje man har informationen återgivits korrekt och ingen information har utelämnats. Förslöv den 10 november 2008 Peab AB (publ) Styrelsen 13

16 KOMMANDE UTTALANDE FRÅN STYRELSEN I PEAB INDUSTRI. Styrelsen i Peab Industri har offentliggjort att de avser att ta ställning till och meddela sin uppfattning om Erbjudandet i samband med avgivandet av Peab Industris delårsrapport, vilken kommer att offentliggöras omkring den 17 november Förutsatt att ett sådant utlåtande offentliggörs enligt ovan, avser Peab att i tilläggsprospektet, vilket kommer att skickas in till Finansinspektionen för godkännande och registrering i samband med avgivandet av Peabs delårsrapport den 17 november 2008, infoga utlåtandet från Peab Industris styrelse. 14

17 15

18 DEN NYA KONCERNEN. PEAB I KORTHET. Peab är ett av de ledande bygg- och anläggningsbolagen på den nordiska marknaden, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Den operativa verksamheten är indelad i verksamhetsområdena Bygg Sverige, Bygg Utland och Anläggning. Inom Bygg Sverige utförs entreprenader åt externa beställare och egenutvecklade projekt på den svenska marknaden. Bygg Utland innefattar verksam heterna i Norge och Finland, där fokus ligger på egenutvecklade bostäder, kommersiella lokaler och offentliga byggnader. Anläggning verkar inom infrastruktur och i anläggningsrelaterad verksamhet. PEAB INDUSTRI I KORTHET. Peab Industris affärsidé är att genom engagerade medarbetare och lokal närvaro vara den mest innovativa, kunniga och pålitliga producenten av produkter och tjänster till bygg- och anläggningsmarknaden och därmed kundens första val. Bolaget inrymmer de tre verksamhetsområdena Maskiner, Produkter och Tjänster. Maskiner omfattar bolagets resurser inom maskin, tillfällig el och kranverksamhet. Inom området bedrivs i huvudsak uthyrning men även försäljning av kranar och maskiner via återförsäljaravtal. Produkter omfattar bolagets produkter från råmaterial såsom grus och berg till tillverkad asfalt och betong. Inom verksamhetsområdet fi nns även mer förädlade produkter som betongelement, markbetong och takpannor. Tjänster om fattar bolagets tjänster innefattande asfaltutläggning, grundläggning, transport och maskinförmedling samt tjänster inom el-, kraft- och teleområdet. DEN NYA KONCERNEN. För Peab innebär de förändringar i konjunkturbilden som nu förutses att det i framtiden kommer att vara strategiskt viktigt att ha nära tillgång till maskin- och råvaruförsörjning. Ett samgående med Peab Industri medför att Peab på ett bättre sätt kan optimera graden av industrialisering i byggprocessen samtidigt som inköpsorganisationerna kan bli ännu effektivare. Genom samgåendet mellan Peab och Peab Industri ökar även gruppens fi nansiella styrka genom att de två bolagens fi nansiella resurser samordnas. Härigenom kommer båda bolagens konkurrenskraft att förstärkas och ge förbättrade möjligheter att öka marknadsandelarna såväl nationellt som internationellt. Efter samgåendet kommer Peab Industri att fortsätta verka under oförändrade marknadsmässiga förutsättningar för att under starka egna varumärken säkerställa leveranser till byggoch anläggningsbranschen med en god kvalitet i alla avseenden. Peab Industri, som har ett stort antal kunder utanför Peab, kommer även framgent tillgodose alla kunders behov med samma höga servicegrad till fortsatt konkurrenskraftiga priser. AFFÄRSIDÉ Den Nya koncernen skall vara ett bygg- och anläggningsbolag, vars främsta ledstjärna skall vara total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall bolaget göra kundens intresse till sitt och därmed alltid bygga för framtiden. FINANSIELLA MÅL Den Nya koncernens fi nansiella mål blir att: räntabiliteten på eget kapital skall uppgå till minst 20 procent, soliditeten skall uppgå till minst 25 procent, utdelningen skall uppgå till minst 50 procent av resultatet efter skatt. Baserat på de slutliga förvärvsvärdena i transaktionen kan de fi nansiella målen komma att justeras. UTDELNINGSPOLICY Målsättning avseende utdelning för den Nya koncernen blir att till aktieägarna årligen utdela minst 50 procent av resultatet efter skatt. FINANSIELLA EFFEKTER AV SAMGÅENDET I proforma per den 30 juni 2008 kommer eget kapital att öka med miljoner kronor, baserat på en emissionskurs om 22,40 kronor för Peab. Detta innebär att soliditeten i den Nya koncernen kommer att uppgå till 27,2 procent, vilket kan jämföras med 21,6 procent för Peab före förvärvet. SYNERGIEFFEKTER AV SAMGÅENDET Genom avnotering av Peab Industri från OMX reduceras kostnader för exempelvis framtagandet av fi nansiella rapporter, revision samt avgifter relaterade till noteringen. En central administration för den Nya koncernen innebär ytterligare kostnadsbesparningar. Styrelsens bedömning är att de årliga samordningsvinsterna kommer att uppgå till cirka 10 miljoner kronor från och med OMSTRUKTURERINGSKOSTNADER Inga väsentliga kostnader i anknytning till samgåendet förväntas uppstå. ORGANISATION Den nya organisationen kommer att utgå från Peabs nuvarande med Peab Industri införlivat som ett separat verksamhetsområde. STYRELSE OCH KONCERNLEDNING Såväl koncernledning som styrelse i Peab kommer att kvarstå utan förändringar i samband med förvärvet. 16

19 DEN NYA KONCERNEN FINANSIELL ÖVERSIKT PROFORMA. FINANSIELLA PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV PROFORMAREDOVISNING En proformaredovisning för den Nya koncernen har upprättats för perioderna 1 januari december 2007 och 1 januari juni 2008 med utgångspunkt i tidigare offentliggjorda kvartalsrapporter och årsredovisningar för Peab och Peab Industri. Proformaredovisning har upprättats, endast i syfte att informera om hur förvärvet av Peab Industri skulle ha kunnat påverka koncernbalansräkningen för Peab per den 31 december 2007 och 30 juni 2008 samt koncernresultaträkningen för perioderna 1 januari december 2007 och 1 januari juni Proformaredovisningen utgör en hypotetisk situation och beskriver inte den Nya koncernens verkliga resultat eller fi nansiella ställning. Proformaredovisningen har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper som för närvarande tillämpas av Peab. Proformaredovisningen är upprättad som om Peab förvärvat 100 procent av utestående aktier och konvertibler i Peab Industri per den 1 januari Förvärvet sker mot likvid i form av nyemitterade aktier, beräknat exklusive återköpta aktier i Peab Industri per den 13 oktober 2008, i Peab, varav aktier av serie A och aktier av serie B. Anskaffningsvärdet har i proformaredovisningen beräknats till miljoner kronor, baserat på en emissionskurs om 22,40 kronor per aktie i Peab. I proformaredovisningen har anskaffningsvärdet för aktierna i Peab Industri eliminerats mot redovisat eget kapital i Peab Industri-koncernen per den 30 juni Det redovisade egna kapitalet framgår av Peab Industri-koncernens balansräkning per samma datum. Enligt Peabs bedömning ger en beräkning av övervärdet per detta datum en mer informativ bild av förvärvet än om det egna kapitalet per den 1 januari 2007 använts. Effekten av den valda elimineringstekniken för förvärvet är att kontinuitet ej föreligger mellan de båda proformabalansräkningarna per den 31 december 2007 och den 30 juni 2008 såvitt gäller koncernens eget kapital. Övervärdet i förvärvsanalysen har redovisats som immateriella tillgångar i proformabalansräkningen. En detaljerad förvärvsanalys kommer att upprättas efter det att förvärvet har genomförts. I den slutliga förvärvs analysen kommer övervärdet att baseras på transaktionsdagens börskurs samt allokeras på tillgångar och skulder i koncernbalans räkningen. I den utsträckning den slutliga förvärvsanalysen omfattar immateriella tillgångar utöver goodwill, kommer detta att resultera i effekt även på uppskjuten skatt. Resultatet proforma har inte belastats med eventuella avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar. 17

20 DEN NYA KONCERNEN RESULTATRÄKNING JANUARI DECEMBER 2007 NYA KONCERNEN Mkr Peab Jan dec 2007 Peab Industri Jan dec 2007 Justering Proforma Jan dec 2007 Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning ) Rörelsekostnader ) Andelar i joint ventures resultat Resultat sålda andelar i joint ventures 6 6 Konkurrensskadeavgift Rörelseresultat Finansnetto ) 256 Resultat före skatt Skatt Årets resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt ) 0 Årets resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintressen ) Försäljning mellan Peab och Peab Industri uppgående till miljoner kronor elimineras. 2) Återläggning av finansiell intäkt avseende marknadsvärdering av optionsdelen på Peabs innehav av konvertibler i Peab Industri med 6 miljoner kronor. 3) Nettoresultatet från Peab Industri under perioden 1 januari april 2007 uppgående till 37 miljoner kronor avseende den avvecklade verksamheten justeras. 18

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Peab AB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB Peab AB (publ) ( Peab ), org.nr 556061-4330, lämnar härmed ett offentligt erbjudande till

Läs mer

Pressmeddelande 15 oktober

Pressmeddelande 15 oktober Pressmeddelande 15 oktober 2008 08.20 Peab AB avser kalla till extra bolagsstämma för beslut om att lämna offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB Ägare i Peab AB (publ) ( Peab ) representerande

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson.

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson. Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ)

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100 Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Inledning Definitioner I denna folder gäller

Läs mer

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ) Per G. Braathen Chairman/ Styreformann Erbjudande till aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) Offentliggjort den 19 februari 2010 Tillägg nr 4 till Braganza AS erbjudandehandling avseende erbjudande

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL).

TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet

Läs mer

Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB

Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB Peab idag Peab startades 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson Omsättning 2007 på ca 32 miljarder

Läs mer

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Innehållsförteckning Tillägg till erbjudandehandlingen 2 Transcoms bokslutskommuniké för 2016 4

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna

Erbjudande till aktieägarna Erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ) Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Riskfaktorer 6 Erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ) 9 Exempel på budvärden 11 Villkor

Läs mer

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ)

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) BofA Merrill Lynch Nordea Corporate Finance Innehållsförteckning Pressmeddelande från Cidron

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:09 2015-05-14 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 maj 2015 en framställning från NASDAQ OMX Stockholm AB (Börsen). Framställningen rör tolkning av Nasdaq

Läs mer

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ)

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling

Läs mer

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ)

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-05-25 Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen 1 ( Styrelsen ) för PartnerTech AB (publ)

Läs mer

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50 2014-10-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Addnode AB (publ) lämnar ett rekommenderat bud på samtliga utestående aktier i Strand Interconnect AB (publ)

Addnode AB (publ) lämnar ett rekommenderat bud på samtliga utestående aktier i Strand Interconnect AB (publ) Addnode AB (publ) lämnar ett rekommenderat bud på samtliga utestående aktier i Strand Interconnect AB (publ) Addnode blir genom förvärvet av Strand Interconnect AB en av Sveriges ledande aktörer inom det

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Adoperator AB (publ.) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB (publ.)

Adoperator AB (publ.) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB (publ.) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Pressmeddelande 10 april

Pressmeddelande 10 april Pressmeddelande 10 april 2008 08.00 Kallelse till årsstämma i Peab Industri AB (publ) Välkommen till Peab Industri ABs årsstämma torsdagen den 15 maj 2008 kl 10.00 i Idrottshallen, Grevieparken, Grevie.

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Lund 13 oktober 2015 Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Styrelsen för EXINI har baserat på såväl ett kort som ett medellångt

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna

Tillägg till prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna Tillägg till prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ). Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ)

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

RNB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC

RNB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC Pressmeddelande 2006-05-09 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Inbjudan till presskonferens En presentation av

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge.

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:11 2008-05-02 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. FRAMSTÄLLNINGEN I framställningen till nämnden anförs följande.

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Stockholm 2011-11-30 Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Wise Group AB (publ) ( Wise ) lämnar härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning

Läs mer

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Pressmeddelande 2002-08-29 Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Kaupthing Bank hf. ( Kaupthing ), en isländsk bank, lämnar ett offentligt erbjudande ( Erbjudandet ) till

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Securitas lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Niscayah

Securitas lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Niscayah 16 maj 2011 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007: NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:1 2007-06-27 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012)

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) 1 Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) Styrelsen i Peab AB (publ) ( Bolaget ) beslutar, under förutsättning

Läs mer

COREM PROPERTY GROUP LÄGGER BUD PÅ TRIBONA

COREM PROPERTY GROUP LÄGGER BUD PÅ TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer