Diarium, tjänsteanteckningar och ärendehantering vid myndighetsutövning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diarium, tjänsteanteckningar och ärendehantering vid myndighetsutövning"

Transkript

1 Instruktion och handledning Diarium, tjänsteanteckningar och ärendehantering vid myndighetsutövning Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 1 (17)

2 Innehållsförteckning Diarium, tjänsteanteckningar m.m Inledning Syfte Omfattning Lagstiftning Instruktionens omfattning Viktiga begrepp Handling och dokumentation Diarieföring m.m Diarieblad Ifyllande av Diarieblad och numrering av handlingar Arkivering Tjänsteanteckningar i Journalblad Journalblad Upprättande av Journalblad Ifyllande av Journalblad Kontrollpersonalens åtgärder vid bristande efterlevnad av lagstiftningen Livsmedel, TSE och animaliska biprodukter Djurskydd Överklagande av beslut Kommunikation Utlämnande av offentlig handling Rättigheter och skyldigheter Serviceskyldighet Jäv Gåva, bestickning och muta Bisyssla Ansvar och påföljder Disciplinansvar Tjänstefel Mutbrott Meddelarfrihet och brott mot tystnadsplikt Skadestånd...14 Bilaga 1 Exempel på handlingar som upprättas varje år och är kopplade till Diarieblad Bilaga 2 Diarieblad, ifyllt exempel Bilaga 3 Journalblad, ifyllt exempel Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 2 (17)

3 Diarium, tjänsteanteckningar m.m. 1. Inledning Officiella veterinärer och officiella assistenter är tjänstemän vid Livsmedelsverket och är därmed skyldiga att följa regler i den lagstiftning som reglerar myndigheters arbete, däribland förvaltningslagen (1986:223). Förvaltningslagen innehåller bland annat bestämmelser om myndigheters serviceskyldighet, handläggning av ärenden och beslut samt om jäv. 2. Syfte Instruktionens syfte är att ge bindande anvisningar om ärendehantering med mera till kontrollpersonalen vid Livsmedelsverket. Med kontrollpersonal avses i denna instruktion de officiella veterinärer och officiella assistenter som är anställda av Livsmedelsverket på hel-, del- eller timtid. Anvisningarna har sin grund i den lagstiftning som ska följas av förvaltningsmyndigheter. 3. Omfattning 3.1. Lagstiftning Förvaltningslag (1986:223) Tryckfrihetsförordning (1949:105) Sekretesslag (1980:100) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd 3.2. Instruktionens omfattning Instruktionen innehåller anvisningar och handledande text om ärendehantering vid en anläggning under Livsmedelsverkets kontroll, det vill säga om handläggning av ärenden, tjänsteanteckningar, diarieföring, förvaring av handlingar, arkivering, åtgärder vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, kommunikation, åtgärder vid överklagande och om utlämnande av offentlig handling med mera. Instruktionen gäller för ärendehantering i samband med kontroller av livsmedelsföretagare, till exempel inspektioner, kontroller vid slakt, kontroller i samband med TSE och animaliska biprodukter och kontroller av djurskydd. Instruktionen gäller dock inte för ärenden om prövning av ansökan om godkännande av anläggning och inte heller vid revision av livsmedelsföretagare. I dessa fall tillämpas Livsmedelsverkets instruktioner för ärendehantering som återfinns i. Denna instruktion kan dock användas som en allmän bakgrund vid ärendehanteringen även i dessa fall och för vägledning om frågor som jäv och bisyssla med mera. I anslutning till anvisningarna finns också handledning, som kontrollpersonalen ska använda när så är tillämpligt. Avsikten med handledningar är dels att beskriva och tolka innehållet i gällande lagstiftning, dels visa på Livsmedelsverkets övergripande ställningstagande för hur reglerna bör tillämpas i praktiken. En handledning kan innehålla ytterligare information jämfört med lagstiftningen, med syfte att öka förståelsen för lagstiftningens krav. En handledning utesluter dock inte andra handlingssätt för att uppnå det resultat som avses med lagstiftningen. Utarbetad av: /GSWE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 3 (17)

4 Text med bindande anvisningar är placerad i särskilda rutor. Text med handledning är omarkerad. 4. Viktiga begrepp Allmän handling Beslut Bestickning Enskild Författningar Förordning Handling Jäv Lag Kommunikation Mutbrott En handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Sekretessbedömning måste göras innan handlingen kan anses som offentlig och lämnas ut. Ett avgörande från myndigheten. Ett beslut kan vara betungande, det vill säga gå part emot, eller gynnande, då parten får det han begär. Ett gynnande beslut kan innehålla betungande delar, till exempel villkor. Upplysningar och allmänna svar på frågor anses inte som beslut. När någon lämnar, utlovar eller erbjuder muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen till arbetstagare, för denne själv eller annan, kan detta medföra åtal för bestickning enligt brottsbalken. Enskilda individer, företag, organisationer eller andra privaträttsliga organ (fysiska och juridiska personer). Organ för det allmänna, till exempel myndigheter innefattas inte. Samlingsbegrepp för bestämmelser som är utfärdade av riksdagen, regeringen eller behörig statlig myndighet. Författning som beslutas av regeringen, till exempel livsmedelsförordningen (2006:813). Bör skiljas från EUs förordningar som beslutas av europaparlamentet och rådet respektive EU-kommissionen. Framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. Exempel på handlingar är skrivelser, beslut, brev, fax, e-post, sms-meddelanden och fotografier. Omständigheter som kan rubba förtroendet för tjänstemans opartiskhet i ärendehandläggning. Författning som beslutas av riksdagen, till exempel livsmedelslagen (2006:804). Att parten underrättas om de uppgifter som har tillförts och som är av betydelse för ärendet genom någon annan än honom själv och att parten får möjlighet att yttra sig över uppgifterna, innan myndigheten fattar beslut i ärendet. När arbetstagare, för sig själv eller för annan, tar emot, låter sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning kan detta medföra åtal för mutbrott enligt brottsbalken. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 4 (17)

5 Myndighetsutövning Förvaltningsverksamhet som innebär att myndigheten för enskilda fattar beslut om förmån, rättighet, skyldighet eller liknande. Offentlig handling Offentlighetsprincipen Part Sekretess Tjänsteanteckning Ärende Allmän handling som efter sekretessbedömning av myndigheten har bedömts vara offentlig, det vill säga kan lämnas ut. Vem som helst har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns på myndigheter och som är offentliga. En sekretessbedömning ska göras innan utlämnande. Den som saken angår, till exempel en livsmedelsföretagare som ansökt om ett gynnande beslut eller som klagat över ett betungande beslut. Part har rätt till partsinsyn, det vill säga att ta del av handlingar i sitt ärende. Förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligt eller genom att allmän handling lämnas ut, eller att det sker på annat sätt. En handling som upprättas av en tjänsteman om uppgifter som tillförs ärendet, till exempel genom telefonsamtal. Anteckningen ska vara daterad och det ska framgå vem som lämnat uppgifterna och vad denne sagt. Tjänstemannen ska signera varje anteckning. Ett ärende uppkommer om en part, till exempel en livsmedelsföretagare ansöker om att få ett godkännande. Myndigheten kan på eget initiativ öppna ett ärende, till exempel när en officiell veterinär utför en inspektion. 5. Handling och dokumentation I begreppet handling ingår: En till myndigheten inkommande handling, till exempel en ansökan från en livsmedelsföretagare om godkännande av anläggning. En av myndigheten upprättad handling, till exempel en journal som förs i samband med kontroller vid slakt. En från myndigheten utgående handling, till exempel en rapport som kontrollpersonalen har upprättat och överlämnat till en livsmedelsföretagare. Handlingar kan ha olika former, till exempel beslut, brev, fax, e-post, sms-meddelanden och fotografier. Blanketter, rapporter, beslut och andra handlingar som upprättas i tjänsten är allmänna handlingar. Innehållet bör därför vara stringent och anteckningar föras med ett klart, enkelt och lättbegripligt språk. Personliga kommentarer bör undvikas. Dokumentation gör det möjligt att i efterhand visa vad som förekommit och är en förutsättning för att eventuella myndighetsåtgärder senare ska kunna vidtas. Vid dokumentation kan det vara till hjälp att tänka på vad dokumentationen senare kan komma att användas till. Dokumentation utgör också en bekräftelse på att kontrollpersonalen har fullgjort sina skyldigheter enligt lagstiftningen. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 5 (17)

6 Upprättade handlingar som överlämnas till livsmedelsföretagaren på anläggningen eller annan mottagare ska överlämnas som originalhandling. Det innebär att det underskrivna originalet kopieras och överlämnas till mottagaren och att kopian diarieförs. Saknas kopiator skrivs två identiska handlingar ut och båda skrivs under. 6. Diarieföring m.m. Alla myndigheter är skyldiga att utan dröjsmål diarieföra inkommande, upprättade och utgående handlingar. Handlingar i ett ärende som inkommer till centrala Livsmedelsverket eller upprättas av personalen där, registreras av registrator och diarieförs. Om uppgifterna i handlingen bedöms medföra att ett nytt ärende inleds, åsätts handlingen ett nytt diarienummer. Det är dock inte praktiskt genomförbart att samtliga handlingar rörande kontrollerna vid en viss anläggning registreras på detta sätt, utan handlingarna får i stället registreras lokalt av kontrollpersonalen vid respektive anläggning Diarieblad Instruktionen gäller inte för ärenden om prövning av ansökan om godkännande av anläggning och inte heller vid revision av livsmedelsföretagare och att handlingar som hör till dessa ärenden inte ska antecknas i Diarieblad. I dessa fall tillämpas instruktioner för ärendehantering som nämnts i avsnitt 3.2. Kontrollpersonalen ska varje år på blankett Diarieblad (LIVS 035) upprätta ett nytt Diarieblad för varje enskild anläggning. Kontrollpersonalen ska i Diariebladet anteckna alla inkommande, upprättade och utgående handlingar. Kontrollpersonalen bör uppfatta Diariebladet som ett myndighetsdiarium i vilket personalen antecknar inkommande och utgående handlingar samt upprättandet av andra handlingar, bland andra: Anteckning om upprättande av Journalblad, detta dokument ska alltid vara den första upprättade handlingen och får därför alltid bilagenummer 1 i Diariebladet. Se vidare 7.2. Upprättande av Journalblad. Eventuellt iordningställs särskilda pärmar/pärmflikar för att underlätta ordningen bland de dokument som kommer att upprättas och inkomma. Dessa pärmar/pärmflikar antecknas i diariebladet så att alla handlingar går att spåra. Exempel på sådana handlingar är: - Journaler i samband med kontroller vid slakt. - Handlingar om kontroller av djurskydd. - Inspektionsrapport. - Andra skrivelser till livsmedelsföretagaren eller någon annan. - Inkommande skriftliga handlingar från livsmedelsföretagaren eller någon annan, till exempel skrivelse i anslutning till en rapport, andra brev och ritningar. - Sundhets- eller exportintyg. - Inkommande handlingar från andra myndigheter. - Upprättade handlingar som sänts till andra myndigheter. Om det inte upprättas särskilda pärmar/pärmflikar för de olika typerna av handlingar ska dessa noteras löpande i diariet. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 6 (17)

7 Exempel på hur handlingar som upprättas årligen kan antecknas och ordnas i Diarieblad finns i bilaga 1 och 2. Exemplen i bilagorna är alla koordinerade med varandra. Exempel på handlingar som inte behöver antecknas i Diarieblad: Begäran om utlämnande av allmän handling som beviljas, se avsnitt 11. Information som arbetsgivaren lämnar för kännedom till kontrollpersonalen, till exempel kopior av revisionsrapporter, beslut om godkännande av anläggning inom den regionala enheten eller beslut som har fattats centralt. Intern skrivelse, till exempel när kontrollpersonalen skriftligt kontaktar sin enhetschef eller en handläggare vid centrala Livsmedelsverket. Däremot bör en anteckning göras i Journalblad när kontakten rör kontrollerna vid anläggningen. Enkla förfrågningar, till exempel om Livsmedelsverkets verksamhet. Inbjudningar eller kallelser till möten med företaget eller med andra Ifyllande av Diarieblad och numrering av handlingar Handlingar som refereras till i anteckningar i Diarieblad ska av kontrollpersonalen vara ordnade på ett sådant sätt att de kan återfinnas. Diarieblad, Journalblad och andra handlingar ska i första hand förvaras i en pärm, märkt med Diarium, anläggningsnummer och år. Handlingarna ska tilldelas ett bilagenummer och förvaras i pärmen i ordningsföljd efter bilagenumret. Handlingar får förvaras i annan pärm eller i ett fliksystem i en pärm om upprättandet och pärmens/flikens namn antecknas i Diariebladet. Om annan pärm upprättas ska den märkas med namn, anläggningsnummer, år och det bilagenummer den tilldelats. En ordnad dokumentation underlättar kontrollpersonalens arbete. Dokumentationen används dessutom vid intern och extern revision av kontrollpersonalens kontroller. Anteckningarna i Diarieblad bör föras på ett sådant sätt att det kan visas upp och lämnas ut utan sekretessprövning. På Diariebladet anges Anläggning, registrerat namn och godkännandenummer, aktuellt År och Sida nr i blanketthuvudet. För varje handling som ska tillföras diariet anges: Datum, ange datumet när en viss handling har inkommit, upprättats eller avsänts/lämnats ut. Handling, ange en kortfattad beskrivning av handlingen och, i förekommande fall, från vem handlingen inkommit eller till vem den lämnats ut eller skickats. Bilaga nr ange vilket bilagenummer handlingen alternativt typ av handlingar har tilldelats. Signatur, kontrollpersonal signerar med namnteckning eller initialer. Kontrollpersonalen bör föra anteckningar i Diariebladet direkt på pappersblanketten. Anteckningarna kan föras i dator om det kan säkerställas att varje kontrollperson som gjort anteckningar kan signera sina egna anteckningar efter utskrift. Blanketten Diarieblad (LIVS 035) finns som utskrivbar fil på Kontrollavdelningens huvudsida på intranätet under Stödjande dokument/blanketter samt på Livstecknets webbplats där under Kontroll/Köttkontroll/ Styrande och stödjande dokument för köttkontroll/blanketter. Blanketten kan även beställas direkt från Kontrollavdelningen. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 7 (17)

8 Exempel på hur ett pärmsystem för handlingar kan se ut finns i bilaga 1. Exempel på ett ifyllt Diarieblad finns i bilaga Arkivering Kontrollpersonalen ska efter årsskifte arkivera föregående års pärmar tillsammans med Diarieblad i original. Denna arkivering sker på anläggningen. Om en anläggning läggs ner ska kontrollpersonalen, efter kontakt med administratör vid enheten för administrativt stöd på Kontrollavdelningen, skicka alla arkiverade handlingar till Livsmedelsverket enligt närmare instruktioner. Kontrollpersonalen bör alltid avsluta anteckningarna i Diarieblad vid årsskifte även om uppföljning pågår av utförda kontroller, till exempel om en inspektion har utförts före och uppföljning sker efter årsskifte. 7. Tjänsteanteckningar i Journalblad 7.1. Journalblad Kontrollpersonalen ska på blankett Journalblad (LIVS 036) föra löpande tjänsteanteckningar om uppgifter som personalen får eller överlämnar på annat sätt än genom en handling. I 15 förvaltningslagen anges att uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet ska antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Tjänsteanteckningar leder till en korrekt myndighetsutövning, överblick över utförda kontroller samt underlättar vid personalbyte och semestrar Upprättande av Journalblad Kontrollpersonalen ska varje år och för varje enskild anläggning upprätta Journalblad på blankett Journalblad (LIVS 036). Att Journalblad har upprättats ska dokumenteras i Diarieblad (LIVS 035). Journalblad ska vara den först upprättade handlingen för året och ska därför alltid tilldelas och märkas med bilagenummer 1 i diariebladet. Journalblad kan upprättas som enstaka journalblad eller, vid behov, som serier av journalblad för antingen hela verksamheten sammantaget eller uppdelat för exempelvis olika områden av verksamheten. Om behov finns av sådan uppdelning fastställs lämpligen strukturen för denna när diariesystemet upprättas inför ett nytt verksamhetsår. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 8 (17)

9 Tillsammans utgör samtliga upprättade Journalblad och serier av Journalblad årets bilaga 1 och märks därför alla med bilagenummer 1 och löpnummer i bilagan. Kontrollpersonalen bör alltid avsluta anteckningarna i Journalblad vid årsskifte även om uppföljning pågår av utförda kontroller, till exempel om en inspektion har utförts före och uppföljning sker efter årsskifte Ifyllande av Journalblad Journalblad (LIVS 036) ska ifyllas i enlighet med blankettens ifyllandeanvisning. Kontrollpersonalen ska alltid göra tjänsteanteckningar i Journalblad om: Genomförd kommunikation med livsmedelsföretagaren som inte framgår av annan handling. Bakgrund och skäl för muntliga beslut som inte har dokumenterats på annat sätt. Kontrollpersonalen bör i Journalblad dokumentera muntliga kontakter, de delar av kontrollerna vid en viss anläggning som inte dokumenteras någon annanstans samt olika händelser vid anläggningen, till exempel: Muntliga påpekanden som lämnas till livsmedelsföretagaren, både på plats i anläggningen och per telefon. Alla situationer där kontrollpersonalen upplever att dokumentation är relevant, till exempel när personalen anar att ord kan komma att stå emot ord eller att situationen kan resultera i rättsliga efterspel. Råd och annan information som lämnas till livsmedelsföretagaren. Anteckningar av vad kontrollpersonalen framfört från mötestillfällen med livsmedelsföretagaren/företagets arbetsledning eller vad livsmedelsföretagaren framfört. Av dokumentationen i Journalblad bör tydligt framgå namnet på den/de som kontrollpersonalen haft kontakt med eller som lämnat uppgifter. Tjänsteanteckningar i Journalblad kan föras elektroniskt, om det kan säkerställas att varje kontrollperson, som gjort anteckningar, efter utskrift kan signera sina egna anteckningar. Detta kan till exempel ske om ett nytt Journalblad upprättas för varje enskild tjänsteanteckning eller för flera sammanhängande anteckningar under en kortare tidsperiod. Exempel på ifyllt Journalblad finns i bilaga 3. Blanketten Journalblad (LIVS 036) finns som utskrivbar fil på Kontrollavdelningens huvudsida på intranätet under Stödjande dokument/blanketter samt på Livstecknets webbplats där under Kontroll/Köttkontroll/Blanketter. Blanketten kan även beställas direkt från Kontrollavdelningen. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 9 (17)

10 8. Kontrollpersonalens åtgärder vid bristande efterlevnad av lagstiftningen 8.1. Livsmedel, TSE och animaliska biprodukter Livsmedelsverket ska vid bristande efterlevnad av lagstiftning om livsmedel, TSE och animaliska biprodukter vidta åtgärder i syfte att uppnå rättelse. I vissa fall kan myndigheten behöva vidta rättsliga åtgärder. Den officiella veterinären ska, vid bristande efterlevnad av lagstiftning om livsmedel, TSE eller animaliska biprodukter, då veterinären inte har delegation för att fatta lämpligt beslut, ta kontakt med veterinärinspektören i den regionala enheten. I brådskande fall, då inspektören inte kan nås, ska kontakt tas med enhetschef. Vidtagande av rättsliga åtgärder ställer krav på att myndigheten agerar i enlighet med förvaltningslagen. Rättsliga åtgärder bör övervägas i följande fall. Bristande efterlevnad av lagstiftningen om rättelse inte kunnat nås på annat sätt. Misstanke om bedrägliga förfaranden, brott mot livsmedelslagen med mera. I normalfallet fattas så kallade betungande beslut enligt livsmedelslagen av enhetschef eller annan beslutsfattare vid centrala Livsmedelsverket: Föreläggande eller förbud, eventuellt förenat med vite, enligt 22 och 23 livsmedelslagen samt artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004. Omhändertagande av vara enligt 24 livsmedelslagen samt artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004. Återkallande av godkännande av anläggning enligt 24 livsmedelsförordningen samt artikel 31, 2e respektive artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004. Beslut om åtalsanmälan fattas av enhetschef eller annan beslutsfattare vid centrala Livsmedelsverket. När det gäller beslut enligt lagen om provtagning på djur (TSE) och lagen om foder och animaliska biprodukter fattas de i regel av enhetschef eller annan beslutsfattare vid centrala Livsmedelsverket. Officiell veterinär får endast fatta beslut om rättsliga åtgärder enligt ovanstående lagstiftning om denne har delegation för aktuellt beslut. De officiella veterinärer som har sådan delegation återfinns i. Mer information om sanktioner finns i vägledningen Sanktioner i livsmedelslagstiftningen Djurskydd Vid viss bristande efterlevnad av djurskyddslagstiftningen är kontrollpersonalen skyldig att fatta beslut, eller, i förekommande fall, underrätta länsstyrelsen, se instruktion Beslut efter kontroller av djurskydd vid slakteri. I de fall djurskyddsproblem vid slakteri inte rättas till av livsmedelsföretagaren efter beslut eller tillsägelse från kontrollpersonalen, är den officiella veterinären skyldig underrätta länsstyrelsen, vilket framgår av samma instruktion. Beslut om åtalsanmälan enligt 24 b djurskyddslagen fattas av enhetschef eller annan beslutsfattare vid centrala Livsmedelsverket. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 10 (17)

11 9. Överklagande av beslut Om livsmedelsföretagaren eller en djurägare överlämnar ett överklagande av ett beslut till den officiella veterinären ska denne genast underrätta Livsmedelsverkets chefsjurist och sända överklagandet i original till centrala Livsmedelsverket. 10. Kommunikation Bestämmelser om kommunikation, det vill säga underrättelse till part om uppgifter som tillförts ett ärende och partens rätt att få yttra sig innan ärendet avgörs finns i 17 förvaltningslagen. Kraven i förvaltningslagen innebär att vad som framkommer i och har betydelse för ett ärende ska kommuniceras med livsmedelsföretagaren och att denne ska få möjlighet att yttra sig. Om nya uppgifter tillkommer ska även dessa kommuniceras med företagaren. Kommunikationen anses fullgjord när företagaren har framfört sina synpunkter eller när en satt tidsfrist för yttrande har löpt ut. Kommunikation bör vanligen ske skriftligt men i till exempel brådskande fall kan den även ske muntligt. I så fall måste kontrollpersonalen göra en anteckning om när och hur kommunikationen skett. Kontrollpersonalen får enligt förvaltningslagen i vissa fall underlåta kommunikation, till exempel om beslutet inte kan uppskjutas om situationen så kräver. Kontrollpersonalen bör i sådana fall, om det är möjligt, rådgöra med jurist vid Rådgivningsavdelningen. I samband med kontroller före och efter slakt fattas ett stort antal beslut, till exempel vid otjänligförklarande av kött eller avlivning av djur. En del av dessa beslut riktar sig till livsmedelsföretagaren och andra till djurägaren. Besluten som riktas till djurägaren kan inte kommuniceras på samma sätt som andra beslut, men kontakt bör tas med djurägaren i vissa fall, till exempel om beslutet kan antas vara oväntat eller ekonomiskt betungande. I övrigt hänvisas i detta sammanhang till instruktioner och handledningar för genomförande av offentliga kontroller vid slakt av olika djurslag. 11. Utlämnande av offentlig handling När någon begär att en allmän handling ska lämnas ut ska en sekretessbedömning göras. Handläggning av en begäran om utlämnande av handling ska göras utan dröjsmål. Är det uppenbart att handlingen inte ska hemlighållas ska frågan om utlämnande i första hand avgöras av den officiella veterinär som har handlingen i sin vård. Om det finns minsta tveksamhet om en handling ska lämnas ut ska veterinären omgående samråda med närmaste chef och jurist vid Rådgivningsavdelningen. Bestämmelser om enskilds rätt att ta del av offentlig handling finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och bestämmelser om utlämnande i 15 kap. sekretesslagen (1980:100). En handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Alla allmänna handlingar är inte offentliga och får då inte lämnas ut. Vissa uppgifter Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 11 (17)

12 är sekretessbelagda vilket medför att vissa handlingar inte får lämnas ut eller att endast del av handling får lämnas ut. Beslut om att handling eller del av handling inte ska lämnas ut från Livsmedelsverket får bara fattas av tjänstemän med särskild delegation, se aktuella delegationer i. 12. Rättigheter och skyldigheter Serviceskyldighet Enskilda har enligt 4 förvaltningslagen rätt att få service, det vill säga upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp av myndigheten i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Livsmedelsverkets kontrollpersonal är inte skyldig att på begäran av en enskild, till exempel en livsmedelsföretagare, göra några stora insatser av utredande karaktär. Regelrätt rådgivning mellan olika alternativ eller annan konsultliknande verksamhet gentemot företag är inte en uppgift för personalen. Livsmedelsverkets policy för rådgivning och information till företag finns i Jäv Bestämmelser om jäv finns i förvaltningslagen. En tjänsteman är jävig om det föreligger omständigheter som kan anses rubba förtroendet för hans opartiskhet i ärendehandläggningen. Bestämmelser om jäv finns för att säkerställa att förvaltningsmyndigheters handlande präglas av objektivitet och opartiskhet. Om man känner till en omständighet som kan utgör jäv skall man självmant ge det tillkänna. Vid minsta tveksamhet om jäv bör berörd kontrollperson därför kontakta närmaste chef Gåva, bestickning och muta Tjänstemän på Livsmedelsverket som har till uppgift att utöva kontroll av eller samråd med livsmedelsföretagare bör inte acceptera en gåva eller annan förmån från företaget eller annan part. Om en tjänsteman har inflytande på beslut som berör samma företag från vilket en förmån erhållits, kan även en mindre förmån anses otillbörlig. Livsmedelsverkets instruktion om extern och intern representation finns i Livsmedelsverkets representationspolicy finns i. Livsmedelsverkets instruktion om muta och bestickning finns i Bisyssla En tjänsteman i offentlig förvaltning får inte ha sådana bisysslor eller uppdrag som kan rubba förtroendet för dennes objektivitet eller opartiskhet eller som kan skada myndighetens anseende. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 12 (17)

13 Vid minsta tveksamhet om en bisyssla är oförenlig med rollen som företrädare för myndigheten Livsmedelsverket bör berörd kontrollperson kontakta närmaste chef. Livsmedelsverkets bisysslepolicy finns i. 13. Ansvar och påföljder En tjänsteman som missköter sin tjänst eller utnyttjar den så att det skadar någon enskild kan antingen utsättas för disciplinpåföljd eller i vissa fall straffas enligt Brottsbalken Disciplinansvar Arbetsgivare kan med stöd av lagen om offentlig anställning (1976:600) meddela disciplinpåföljd för en tjänsteman som medvetet eller av oaktsamhet inte följer de bestämmelser m.m. som gäller för myndigheten. Påföljden är varning eller löneavdrag. Vid upprepad förseelse kan påföljden bli avsked. Frågor om disciplinansvar och -påföljd inom Livsmedelsverket handläggs av personalansvarsnämnden, som består av generaldirektören (ordförande), personalföreträdare och övriga ledamöter som utses av verket Tjänstefel Enligt Brottsbalken ska den som vid myndighetsutövning, uppsåtligt eller av oaktsamhet, åsidosätter vad som gäller för uppgiften dömas för tjänstefel. Straffet för tjänstefel är böter eller fängelse i högst två år Mutbrott Om en tjänsteman medvetet eller av oaktsamhet tar emot, blir lovad eller kräver en muta kan tjänstemannen dömas för mutbrott enligt Brottsbalken. Straffet för mutbrott är böter eller fängelse i högst två år. Livsmedelsverkets instruktion om muta och bestickning finns i Meddelarfrihet och brott mot tystnadsplikt En tjänsteman har enligt tryckfrihetsförordningen meddelarfrihet, det vill säga en grundlagsskyddad rätt att för publicering meddela uppgifter som denne har tagit del av på myndigheten, till exempel till en journalist. Endast uppgifter, inte handlingar får förmedlas och det får bara ske för publicering. Det finns undantag från meddelarfriheten, bland annat om uppgifter ur en allmän handling, för vilken myndigheten satt upp förbehåll för utlämnande. Vissa bestämmelser om tystnadsplikt gäller före meddelarfriheten. Om en tjänsteman medvetet eller av oaktsamhet röjer en uppgift som är sekretessbelagd enligt sekretesslagen kan denne straffas för brott mot tystnadsplikt. I vissa fall gäller undantag från detta, se Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 13 (17)

14 14. Skadestånd Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (1972:207) och i förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten. Om en tjänsteman genom fel eller försummelse i tjänsten orsakar en skada har arbetsgivaren principalansvar, det vill säga arbetsgivaren är skyldig att ersätta skadan. Vid synnerliga skäl kan arbetstagaren därefter bli skyldig att betala skadestånd till arbetsgivaren. Synnerliga skäl kan till exempel vara att tjänstemannen har handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 14 (17)

Diarium, tjänsteanteckningar m.m.

Diarium, tjänsteanteckningar m.m. Instruktion och vägledning Diarium, tjänsteanteckningar m.m. Utarbetad av: /KRSC Sid 1 (18) Innehållsförteckning Diarium, tjänsteanteckningar m.m...3 1. Inledning...3 2. Syfte...3 3. Omfattning...3 3.1.

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam YTTRANDEFRIHET Information kan finnas lagrad på olika sätt, t.ex. skriftliga dokument upptagningar, t.ex. datalagrad information

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Björn Jennbacken Offentlighetsprincipen HISTORIK Sverige föregångsland, År 1766 fick vi vår första TF SYFTE Främja rättssäkerheten Främja effektiviteten i folkstyret Främja effektiviteten

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Handläggningsordning för anmälan till personalansvarsnämnden. Fastställd av rektor 2007-01- 22

Handläggningsordning för anmälan till personalansvarsnämnden. Fastställd av rektor 2007-01- 22 GÖTEBORGS UNIVERSITET Personalavdelningen HANDLÄGGNINGSORDNING Hilding Sjödén Avd.dir. 2007-01-22 Dnr F1 1444/07 Handläggningsordning för anmälan till personalansvarsnämnden. Fastställd av rektor 2007-01-

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-01-25 Handläggare: Inga-Karin Mellberg Telefon: 08-508 14 089 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Nämndernas serviceskyldighet

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUT DNR 2008-010386-351 SID 1 (4) 2008-10-01 Marc Hess Stadsveterinär 08-508 28 817 lars.thoang@miljo.stockholm.se Fruängens Kött och Fläsk AB Box 5050 121 05 JOHANNESHOV

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Information om offentlighet och sekretess

Information om offentlighet och sekretess Information om offentlighet och sekretess MARS 2015 1. Inledning I det följande lämnas information om offentlighet och sekretess som berör alla anställda i Riksbanken. Alla anställda bör känna till vissa

Läs mer

Handläggningsordning för personalansvarsnämnden på Mälardalens högskola

Handläggningsordning för personalansvarsnämnden på Mälardalens högskola Personalsektionen Dnr: MDH 1.9.2.-495/11 Handläggningsordning för personalansvarsnämnden på Mälardalens högskola Fastställd genom beslut av rektor 2011-09-27, dnr MDH 1.9.2-495/11 Handläggningsordning

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten

Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten Konsoliderad version Antagen genom styrelsens beslut MB/11/2008 av den 14 februari 2008 Ändrad genom styrelsens beslut MB/21/2013

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

RUTIN FÖR SEKRETESS INOM SOCIALTJÄNSTEN

RUTIN FÖR SEKRETESS INOM SOCIALTJÄNSTEN Socialnämnden RUTIN FÖR SEKRETESS INOM SOCIALTJÄNSTEN Handläggare: Befattning: Eila Medin Socialchef Upprättad: 2015-01-16 Version: 2 SEKRETESS INOM SOCIALTJÄNSTEN VAD ÄR SEKRETESS Alla som arbetar inom

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

DOKUMENTATIONS- SKYLDIGHET

DOKUMENTATIONS- SKYLDIGHET DOKUMENTATIONS- SKYLDIGHET -VARFÖR DOKUMENTERAR NI? -VAD HAR DOKUMENTATIONEN FÖR RÄTTSLIG STATUS? SKÄLTILL DOKUMENTATION RÄTTSSÄKERHETSSYNPUNKT BEVISA NÄR? VAR? HUR? VEM? INGÅR I PROFESSIONEN INGEN SAMMANFATTANDE

Läs mer

Allmän förvaltningsrätt. Vad är förvaltningsrätt? Centrala begrepp. Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet

Allmän förvaltningsrätt. Vad är förvaltningsrätt? Centrala begrepp. Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet Allmän förvaltningsrätt Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet Vad är förvaltningsrätt? Förhållandet mellan myndigheter Förhållandet mellan myndigheter och enskilda Regleringen

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Lagens tillämpningsområde 1 [9511] Denna lag kompletterar 1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten.

Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten. Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (7) Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten. Syfte Syftet med

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU,

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU, Nummer: SOSFS 2006:5 Rubrik: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 17 februari

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Gäller from 2016-01-01 Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18 2 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

Allmänt om myndighetsutövning och svensk lagstiftning. Ellinor Englund, Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Allmänt om myndighetsutövning och svensk lagstiftning. Ellinor Englund, Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Allmänt om myndighetsutövning och svensk lagstiftning Ellinor Englund, Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Myndighetsutövning Myndighetsutövning ett begrepp som egentligen inte är definierat

Läs mer

Offentlighet och sekretess. våren 2012 Sverker Scheutz

Offentlighet och sekretess. våren 2012 Sverker Scheutz Offentlighet och sekretess våren 2012 Sverker Scheutz Vad är allmänna handlingar? Tryckfrihetsförordningen 2 kap Tryckfrihetsförordningen 2 kap Behandlar rätten att ta del av allmänna handlingar Till främjande

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR RIKTLINJE VID BEGÄRAN OM JOURNALER OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOL OCH LSS

UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR RIKTLINJE VID BEGÄRAN OM JOURNALER OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOL OCH LSS UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR RIKTLINJE VID BEGÄRAN OM JOURNALER OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i VO-grupp Ansvarig: SAS Gäller från: 2016-04-01 Uppdaterad: POLICY Uttrycker ett

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 2/6 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-10-07 1 (5) Hantering av post inom 1 Postöppningsrutin 1.1 Inledning med underställda förvaltningar

Läs mer

Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag

Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag Sida: 1 av 9 Dnr: Af-2010/121363 Datum: 2011-02-04 Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag Säljaren deltar i Arbetsförmedlingens

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Mutor och jäv. Vad gäller i kommunal verksamhet?

Mutor och jäv. Vad gäller i kommunal verksamhet? Mutor och jäv Vad gäller i kommunal verksamhet? 1 Hur vill vi ha det i samhället.. och i vår egen kommunala verksamhet? I och med det som hänt i Göteborg har vi vaknat för att detta fenomen finns även

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

4 Diarium och arkiv HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Avsnitt 4.6

4 Diarium och arkiv HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Avsnitt 4.6 HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Dokumentidentifiering Dnr xx/2006 Gäller från och med 2008-xx-xx Godkänd av, datum Socialchef, 2008-xx-xx Rutinansvarig IFO-chef 4 Diarium och arkiv 4.6 Utlämnande av allmän handling

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/295 406 KFS 2015:16 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelsoch foderlagstiftningen (Antagen av kommunfullmäktige den 26 oktober 2015) (Gäller

Läs mer

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2013-10-09 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid:

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar PM 2016:2 Saknr 187 Publicerades den 16 februari 2016 Riktlinjer 2 (7) Avser område/ämne Offentlighet och sekretess Beslutad av/titel Johan

Läs mer

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Riktlinje 2013-03-04 Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Diarienummer KS 987/2012 003 Riktlinjen är antagen av

Läs mer

Etiska riktlinjer. God etik inom Luleå kommun. Tillämpning. Medborgare. Leverantörer

Etiska riktlinjer. God etik inom Luleå kommun. Tillämpning. Medborgare. Leverantörer Riktlinjer Etiska Etiska riktlinjer God etik inom Luleå kommun Begreppet etik står i detta sammanhang för vårt förhållningssätt i relation till våra medborgare. Det finns en tydlig koppling mellan vår

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2013-03-21 Dnr 440-2012 Sid 1 (5) Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling Beslutet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2011:12 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Kommunfullmäktiges beslut den 12 december

Läs mer

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 127 1(5) Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen 2(5)

Läs mer

Offentlighet, jäv m.m. Information till förtroendevalda Motala kommun

Offentlighet, jäv m.m. Information till förtroendevalda Motala kommun Offentlighet, jäv m.m. Information till förtroendevalda 2015-01-30 Motala kommun KOMMUNAL KOMPETENS vad får kommunen syssla med enligt kommunallagen? Allmänt intresse Anknytning till kommunens område eller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av

Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel 2011-2013 1 (14) 2011-06-14 2011 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING...3 2. DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS

Läs mer

Riktlinjer om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor för miljökontoret,

Riktlinjer om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor för miljökontoret, 1 (10) MILJÖKONTORET Datum Diarienummer 2014-02-07 2014-000694- AD Riktlinjer om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor för miljökontoret, Uppsala kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden och det kommunala

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Dokumenthantering i EU-projekt. Lagar och regler - Offentlighet och sekretess

Dokumenthantering i EU-projekt. Lagar och regler - Offentlighet och sekretess Dokumenthantering i EU-projekt Lagar och regler - Offentlighet och sekretess OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Forskning som bedrivs av myndigheter t.ex. statliga universitet och högskolor lyder under reglerna om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Tillämpningsområde 1 [2401] Denna

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Rutin mot mutor och bestickning

Rutin mot mutor och bestickning Verktygslådan SMART Titel Utgåva Rutin mot mutor och bestickning 2012-10-30 1. Syfte Rutinen ska utgöra en praktisk vägledning och ett stöd för hur olika situationer ska hanteras. Genom att ha en tydlig

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Riktlinjer vid interna oegentligheter

Riktlinjer vid interna oegentligheter 13 februari 2009 1/7 Riktlinjer vid interna oegentligheter Syfte Då Haninge kommun inte accepterar några former av interna oegentligheter är det viktigt att alla medarbetare agerar vid misstanke om eller

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter antagen av kommunfullmäktige 2011-12-12, 183 Gäller från 2012-01-01 Inledande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Ärendeprocessen. Handläggning/ Beredning. Diarieföring/ Registrering. Beslut/ meddelande. Avslut/ Arkiv

Ärendeprocessen. Handläggning/ Beredning. Diarieföring/ Registrering. Beslut/ meddelande. Avslut/ Arkiv Ärendeprocessen Diarieföring/ Registrering Handläggning/ Beredning Beslut/ meddelande Avslut/ Arkiv 1. Inkommen handling 1. Prövning 1. Delegationsbeslut 1. Avslut/arkiv 2. Egeninitierade ärenden 2. Tillsyn/kontroll

Läs mer

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Avsikten med denna instruktion är att ge rekommendationer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll;

Läs mer

Universitetsledningens kansli. Att vara anställd på en myndighet

Universitetsledningens kansli. Att vara anställd på en myndighet Universitetsledningens kansli Att vara anställd på en myndighet Umeå universitet - universitet och myndighet Universitetsanställd men även myndighetsanställd: Umeå universitet är ett av 35 lärosäten med

Läs mer

Diarieföring av allmänna handlingar

Diarieföring av allmänna handlingar - Vad ska jag diarieföra och hur gör jag? Riktlinje Process: Administration/juridik Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: Faktaägare: Annika Petersson, Registrator Fastställd av: Katarina Jonasson,

Läs mer