Diarium, tjänsteanteckningar och ärendehantering vid myndighetsutövning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diarium, tjänsteanteckningar och ärendehantering vid myndighetsutövning"

Transkript

1 Instruktion och handledning Diarium, tjänsteanteckningar och ärendehantering vid myndighetsutövning Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 1 (17)

2 Innehållsförteckning Diarium, tjänsteanteckningar m.m Inledning Syfte Omfattning Lagstiftning Instruktionens omfattning Viktiga begrepp Handling och dokumentation Diarieföring m.m Diarieblad Ifyllande av Diarieblad och numrering av handlingar Arkivering Tjänsteanteckningar i Journalblad Journalblad Upprättande av Journalblad Ifyllande av Journalblad Kontrollpersonalens åtgärder vid bristande efterlevnad av lagstiftningen Livsmedel, TSE och animaliska biprodukter Djurskydd Överklagande av beslut Kommunikation Utlämnande av offentlig handling Rättigheter och skyldigheter Serviceskyldighet Jäv Gåva, bestickning och muta Bisyssla Ansvar och påföljder Disciplinansvar Tjänstefel Mutbrott Meddelarfrihet och brott mot tystnadsplikt Skadestånd...14 Bilaga 1 Exempel på handlingar som upprättas varje år och är kopplade till Diarieblad Bilaga 2 Diarieblad, ifyllt exempel Bilaga 3 Journalblad, ifyllt exempel Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 2 (17)

3 Diarium, tjänsteanteckningar m.m. 1. Inledning Officiella veterinärer och officiella assistenter är tjänstemän vid Livsmedelsverket och är därmed skyldiga att följa regler i den lagstiftning som reglerar myndigheters arbete, däribland förvaltningslagen (1986:223). Förvaltningslagen innehåller bland annat bestämmelser om myndigheters serviceskyldighet, handläggning av ärenden och beslut samt om jäv. 2. Syfte Instruktionens syfte är att ge bindande anvisningar om ärendehantering med mera till kontrollpersonalen vid Livsmedelsverket. Med kontrollpersonal avses i denna instruktion de officiella veterinärer och officiella assistenter som är anställda av Livsmedelsverket på hel-, del- eller timtid. Anvisningarna har sin grund i den lagstiftning som ska följas av förvaltningsmyndigheter. 3. Omfattning 3.1. Lagstiftning Förvaltningslag (1986:223) Tryckfrihetsförordning (1949:105) Sekretesslag (1980:100) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd 3.2. Instruktionens omfattning Instruktionen innehåller anvisningar och handledande text om ärendehantering vid en anläggning under Livsmedelsverkets kontroll, det vill säga om handläggning av ärenden, tjänsteanteckningar, diarieföring, förvaring av handlingar, arkivering, åtgärder vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, kommunikation, åtgärder vid överklagande och om utlämnande av offentlig handling med mera. Instruktionen gäller för ärendehantering i samband med kontroller av livsmedelsföretagare, till exempel inspektioner, kontroller vid slakt, kontroller i samband med TSE och animaliska biprodukter och kontroller av djurskydd. Instruktionen gäller dock inte för ärenden om prövning av ansökan om godkännande av anläggning och inte heller vid revision av livsmedelsföretagare. I dessa fall tillämpas Livsmedelsverkets instruktioner för ärendehantering som återfinns i. Denna instruktion kan dock användas som en allmän bakgrund vid ärendehanteringen även i dessa fall och för vägledning om frågor som jäv och bisyssla med mera. I anslutning till anvisningarna finns också handledning, som kontrollpersonalen ska använda när så är tillämpligt. Avsikten med handledningar är dels att beskriva och tolka innehållet i gällande lagstiftning, dels visa på Livsmedelsverkets övergripande ställningstagande för hur reglerna bör tillämpas i praktiken. En handledning kan innehålla ytterligare information jämfört med lagstiftningen, med syfte att öka förståelsen för lagstiftningens krav. En handledning utesluter dock inte andra handlingssätt för att uppnå det resultat som avses med lagstiftningen. Utarbetad av: /GSWE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 3 (17)

4 Text med bindande anvisningar är placerad i särskilda rutor. Text med handledning är omarkerad. 4. Viktiga begrepp Allmän handling Beslut Bestickning Enskild Författningar Förordning Handling Jäv Lag Kommunikation Mutbrott En handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Sekretessbedömning måste göras innan handlingen kan anses som offentlig och lämnas ut. Ett avgörande från myndigheten. Ett beslut kan vara betungande, det vill säga gå part emot, eller gynnande, då parten får det han begär. Ett gynnande beslut kan innehålla betungande delar, till exempel villkor. Upplysningar och allmänna svar på frågor anses inte som beslut. När någon lämnar, utlovar eller erbjuder muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen till arbetstagare, för denne själv eller annan, kan detta medföra åtal för bestickning enligt brottsbalken. Enskilda individer, företag, organisationer eller andra privaträttsliga organ (fysiska och juridiska personer). Organ för det allmänna, till exempel myndigheter innefattas inte. Samlingsbegrepp för bestämmelser som är utfärdade av riksdagen, regeringen eller behörig statlig myndighet. Författning som beslutas av regeringen, till exempel livsmedelsförordningen (2006:813). Bör skiljas från EUs förordningar som beslutas av europaparlamentet och rådet respektive EU-kommissionen. Framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. Exempel på handlingar är skrivelser, beslut, brev, fax, e-post, sms-meddelanden och fotografier. Omständigheter som kan rubba förtroendet för tjänstemans opartiskhet i ärendehandläggning. Författning som beslutas av riksdagen, till exempel livsmedelslagen (2006:804). Att parten underrättas om de uppgifter som har tillförts och som är av betydelse för ärendet genom någon annan än honom själv och att parten får möjlighet att yttra sig över uppgifterna, innan myndigheten fattar beslut i ärendet. När arbetstagare, för sig själv eller för annan, tar emot, låter sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning kan detta medföra åtal för mutbrott enligt brottsbalken. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 4 (17)

5 Myndighetsutövning Förvaltningsverksamhet som innebär att myndigheten för enskilda fattar beslut om förmån, rättighet, skyldighet eller liknande. Offentlig handling Offentlighetsprincipen Part Sekretess Tjänsteanteckning Ärende Allmän handling som efter sekretessbedömning av myndigheten har bedömts vara offentlig, det vill säga kan lämnas ut. Vem som helst har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns på myndigheter och som är offentliga. En sekretessbedömning ska göras innan utlämnande. Den som saken angår, till exempel en livsmedelsföretagare som ansökt om ett gynnande beslut eller som klagat över ett betungande beslut. Part har rätt till partsinsyn, det vill säga att ta del av handlingar i sitt ärende. Förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligt eller genom att allmän handling lämnas ut, eller att det sker på annat sätt. En handling som upprättas av en tjänsteman om uppgifter som tillförs ärendet, till exempel genom telefonsamtal. Anteckningen ska vara daterad och det ska framgå vem som lämnat uppgifterna och vad denne sagt. Tjänstemannen ska signera varje anteckning. Ett ärende uppkommer om en part, till exempel en livsmedelsföretagare ansöker om att få ett godkännande. Myndigheten kan på eget initiativ öppna ett ärende, till exempel när en officiell veterinär utför en inspektion. 5. Handling och dokumentation I begreppet handling ingår: En till myndigheten inkommande handling, till exempel en ansökan från en livsmedelsföretagare om godkännande av anläggning. En av myndigheten upprättad handling, till exempel en journal som förs i samband med kontroller vid slakt. En från myndigheten utgående handling, till exempel en rapport som kontrollpersonalen har upprättat och överlämnat till en livsmedelsföretagare. Handlingar kan ha olika former, till exempel beslut, brev, fax, e-post, sms-meddelanden och fotografier. Blanketter, rapporter, beslut och andra handlingar som upprättas i tjänsten är allmänna handlingar. Innehållet bör därför vara stringent och anteckningar föras med ett klart, enkelt och lättbegripligt språk. Personliga kommentarer bör undvikas. Dokumentation gör det möjligt att i efterhand visa vad som förekommit och är en förutsättning för att eventuella myndighetsåtgärder senare ska kunna vidtas. Vid dokumentation kan det vara till hjälp att tänka på vad dokumentationen senare kan komma att användas till. Dokumentation utgör också en bekräftelse på att kontrollpersonalen har fullgjort sina skyldigheter enligt lagstiftningen. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 5 (17)

6 Upprättade handlingar som överlämnas till livsmedelsföretagaren på anläggningen eller annan mottagare ska överlämnas som originalhandling. Det innebär att det underskrivna originalet kopieras och överlämnas till mottagaren och att kopian diarieförs. Saknas kopiator skrivs två identiska handlingar ut och båda skrivs under. 6. Diarieföring m.m. Alla myndigheter är skyldiga att utan dröjsmål diarieföra inkommande, upprättade och utgående handlingar. Handlingar i ett ärende som inkommer till centrala Livsmedelsverket eller upprättas av personalen där, registreras av registrator och diarieförs. Om uppgifterna i handlingen bedöms medföra att ett nytt ärende inleds, åsätts handlingen ett nytt diarienummer. Det är dock inte praktiskt genomförbart att samtliga handlingar rörande kontrollerna vid en viss anläggning registreras på detta sätt, utan handlingarna får i stället registreras lokalt av kontrollpersonalen vid respektive anläggning Diarieblad Instruktionen gäller inte för ärenden om prövning av ansökan om godkännande av anläggning och inte heller vid revision av livsmedelsföretagare och att handlingar som hör till dessa ärenden inte ska antecknas i Diarieblad. I dessa fall tillämpas instruktioner för ärendehantering som nämnts i avsnitt 3.2. Kontrollpersonalen ska varje år på blankett Diarieblad (LIVS 035) upprätta ett nytt Diarieblad för varje enskild anläggning. Kontrollpersonalen ska i Diariebladet anteckna alla inkommande, upprättade och utgående handlingar. Kontrollpersonalen bör uppfatta Diariebladet som ett myndighetsdiarium i vilket personalen antecknar inkommande och utgående handlingar samt upprättandet av andra handlingar, bland andra: Anteckning om upprättande av Journalblad, detta dokument ska alltid vara den första upprättade handlingen och får därför alltid bilagenummer 1 i Diariebladet. Se vidare 7.2. Upprättande av Journalblad. Eventuellt iordningställs särskilda pärmar/pärmflikar för att underlätta ordningen bland de dokument som kommer att upprättas och inkomma. Dessa pärmar/pärmflikar antecknas i diariebladet så att alla handlingar går att spåra. Exempel på sådana handlingar är: - Journaler i samband med kontroller vid slakt. - Handlingar om kontroller av djurskydd. - Inspektionsrapport. - Andra skrivelser till livsmedelsföretagaren eller någon annan. - Inkommande skriftliga handlingar från livsmedelsföretagaren eller någon annan, till exempel skrivelse i anslutning till en rapport, andra brev och ritningar. - Sundhets- eller exportintyg. - Inkommande handlingar från andra myndigheter. - Upprättade handlingar som sänts till andra myndigheter. Om det inte upprättas särskilda pärmar/pärmflikar för de olika typerna av handlingar ska dessa noteras löpande i diariet. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 6 (17)

7 Exempel på hur handlingar som upprättas årligen kan antecknas och ordnas i Diarieblad finns i bilaga 1 och 2. Exemplen i bilagorna är alla koordinerade med varandra. Exempel på handlingar som inte behöver antecknas i Diarieblad: Begäran om utlämnande av allmän handling som beviljas, se avsnitt 11. Information som arbetsgivaren lämnar för kännedom till kontrollpersonalen, till exempel kopior av revisionsrapporter, beslut om godkännande av anläggning inom den regionala enheten eller beslut som har fattats centralt. Intern skrivelse, till exempel när kontrollpersonalen skriftligt kontaktar sin enhetschef eller en handläggare vid centrala Livsmedelsverket. Däremot bör en anteckning göras i Journalblad när kontakten rör kontrollerna vid anläggningen. Enkla förfrågningar, till exempel om Livsmedelsverkets verksamhet. Inbjudningar eller kallelser till möten med företaget eller med andra Ifyllande av Diarieblad och numrering av handlingar Handlingar som refereras till i anteckningar i Diarieblad ska av kontrollpersonalen vara ordnade på ett sådant sätt att de kan återfinnas. Diarieblad, Journalblad och andra handlingar ska i första hand förvaras i en pärm, märkt med Diarium, anläggningsnummer och år. Handlingarna ska tilldelas ett bilagenummer och förvaras i pärmen i ordningsföljd efter bilagenumret. Handlingar får förvaras i annan pärm eller i ett fliksystem i en pärm om upprättandet och pärmens/flikens namn antecknas i Diariebladet. Om annan pärm upprättas ska den märkas med namn, anläggningsnummer, år och det bilagenummer den tilldelats. En ordnad dokumentation underlättar kontrollpersonalens arbete. Dokumentationen används dessutom vid intern och extern revision av kontrollpersonalens kontroller. Anteckningarna i Diarieblad bör föras på ett sådant sätt att det kan visas upp och lämnas ut utan sekretessprövning. På Diariebladet anges Anläggning, registrerat namn och godkännandenummer, aktuellt År och Sida nr i blanketthuvudet. För varje handling som ska tillföras diariet anges: Datum, ange datumet när en viss handling har inkommit, upprättats eller avsänts/lämnats ut. Handling, ange en kortfattad beskrivning av handlingen och, i förekommande fall, från vem handlingen inkommit eller till vem den lämnats ut eller skickats. Bilaga nr ange vilket bilagenummer handlingen alternativt typ av handlingar har tilldelats. Signatur, kontrollpersonal signerar med namnteckning eller initialer. Kontrollpersonalen bör föra anteckningar i Diariebladet direkt på pappersblanketten. Anteckningarna kan föras i dator om det kan säkerställas att varje kontrollperson som gjort anteckningar kan signera sina egna anteckningar efter utskrift. Blanketten Diarieblad (LIVS 035) finns som utskrivbar fil på Kontrollavdelningens huvudsida på intranätet under Stödjande dokument/blanketter samt på Livstecknets webbplats där under Kontroll/Köttkontroll/ Styrande och stödjande dokument för köttkontroll/blanketter. Blanketten kan även beställas direkt från Kontrollavdelningen. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 7 (17)

8 Exempel på hur ett pärmsystem för handlingar kan se ut finns i bilaga 1. Exempel på ett ifyllt Diarieblad finns i bilaga Arkivering Kontrollpersonalen ska efter årsskifte arkivera föregående års pärmar tillsammans med Diarieblad i original. Denna arkivering sker på anläggningen. Om en anläggning läggs ner ska kontrollpersonalen, efter kontakt med administratör vid enheten för administrativt stöd på Kontrollavdelningen, skicka alla arkiverade handlingar till Livsmedelsverket enligt närmare instruktioner. Kontrollpersonalen bör alltid avsluta anteckningarna i Diarieblad vid årsskifte även om uppföljning pågår av utförda kontroller, till exempel om en inspektion har utförts före och uppföljning sker efter årsskifte. 7. Tjänsteanteckningar i Journalblad 7.1. Journalblad Kontrollpersonalen ska på blankett Journalblad (LIVS 036) föra löpande tjänsteanteckningar om uppgifter som personalen får eller överlämnar på annat sätt än genom en handling. I 15 förvaltningslagen anges att uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet ska antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Tjänsteanteckningar leder till en korrekt myndighetsutövning, överblick över utförda kontroller samt underlättar vid personalbyte och semestrar Upprättande av Journalblad Kontrollpersonalen ska varje år och för varje enskild anläggning upprätta Journalblad på blankett Journalblad (LIVS 036). Att Journalblad har upprättats ska dokumenteras i Diarieblad (LIVS 035). Journalblad ska vara den först upprättade handlingen för året och ska därför alltid tilldelas och märkas med bilagenummer 1 i diariebladet. Journalblad kan upprättas som enstaka journalblad eller, vid behov, som serier av journalblad för antingen hela verksamheten sammantaget eller uppdelat för exempelvis olika områden av verksamheten. Om behov finns av sådan uppdelning fastställs lämpligen strukturen för denna när diariesystemet upprättas inför ett nytt verksamhetsår. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 8 (17)

9 Tillsammans utgör samtliga upprättade Journalblad och serier av Journalblad årets bilaga 1 och märks därför alla med bilagenummer 1 och löpnummer i bilagan. Kontrollpersonalen bör alltid avsluta anteckningarna i Journalblad vid årsskifte även om uppföljning pågår av utförda kontroller, till exempel om en inspektion har utförts före och uppföljning sker efter årsskifte Ifyllande av Journalblad Journalblad (LIVS 036) ska ifyllas i enlighet med blankettens ifyllandeanvisning. Kontrollpersonalen ska alltid göra tjänsteanteckningar i Journalblad om: Genomförd kommunikation med livsmedelsföretagaren som inte framgår av annan handling. Bakgrund och skäl för muntliga beslut som inte har dokumenterats på annat sätt. Kontrollpersonalen bör i Journalblad dokumentera muntliga kontakter, de delar av kontrollerna vid en viss anläggning som inte dokumenteras någon annanstans samt olika händelser vid anläggningen, till exempel: Muntliga påpekanden som lämnas till livsmedelsföretagaren, både på plats i anläggningen och per telefon. Alla situationer där kontrollpersonalen upplever att dokumentation är relevant, till exempel när personalen anar att ord kan komma att stå emot ord eller att situationen kan resultera i rättsliga efterspel. Råd och annan information som lämnas till livsmedelsföretagaren. Anteckningar av vad kontrollpersonalen framfört från mötestillfällen med livsmedelsföretagaren/företagets arbetsledning eller vad livsmedelsföretagaren framfört. Av dokumentationen i Journalblad bör tydligt framgå namnet på den/de som kontrollpersonalen haft kontakt med eller som lämnat uppgifter. Tjänsteanteckningar i Journalblad kan föras elektroniskt, om det kan säkerställas att varje kontrollperson, som gjort anteckningar, efter utskrift kan signera sina egna anteckningar. Detta kan till exempel ske om ett nytt Journalblad upprättas för varje enskild tjänsteanteckning eller för flera sammanhängande anteckningar under en kortare tidsperiod. Exempel på ifyllt Journalblad finns i bilaga 3. Blanketten Journalblad (LIVS 036) finns som utskrivbar fil på Kontrollavdelningens huvudsida på intranätet under Stödjande dokument/blanketter samt på Livstecknets webbplats där under Kontroll/Köttkontroll/Blanketter. Blanketten kan även beställas direkt från Kontrollavdelningen. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 9 (17)

10 8. Kontrollpersonalens åtgärder vid bristande efterlevnad av lagstiftningen 8.1. Livsmedel, TSE och animaliska biprodukter Livsmedelsverket ska vid bristande efterlevnad av lagstiftning om livsmedel, TSE och animaliska biprodukter vidta åtgärder i syfte att uppnå rättelse. I vissa fall kan myndigheten behöva vidta rättsliga åtgärder. Den officiella veterinären ska, vid bristande efterlevnad av lagstiftning om livsmedel, TSE eller animaliska biprodukter, då veterinären inte har delegation för att fatta lämpligt beslut, ta kontakt med veterinärinspektören i den regionala enheten. I brådskande fall, då inspektören inte kan nås, ska kontakt tas med enhetschef. Vidtagande av rättsliga åtgärder ställer krav på att myndigheten agerar i enlighet med förvaltningslagen. Rättsliga åtgärder bör övervägas i följande fall. Bristande efterlevnad av lagstiftningen om rättelse inte kunnat nås på annat sätt. Misstanke om bedrägliga förfaranden, brott mot livsmedelslagen med mera. I normalfallet fattas så kallade betungande beslut enligt livsmedelslagen av enhetschef eller annan beslutsfattare vid centrala Livsmedelsverket: Föreläggande eller förbud, eventuellt förenat med vite, enligt 22 och 23 livsmedelslagen samt artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004. Omhändertagande av vara enligt 24 livsmedelslagen samt artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004. Återkallande av godkännande av anläggning enligt 24 livsmedelsförordningen samt artikel 31, 2e respektive artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004. Beslut om åtalsanmälan fattas av enhetschef eller annan beslutsfattare vid centrala Livsmedelsverket. När det gäller beslut enligt lagen om provtagning på djur (TSE) och lagen om foder och animaliska biprodukter fattas de i regel av enhetschef eller annan beslutsfattare vid centrala Livsmedelsverket. Officiell veterinär får endast fatta beslut om rättsliga åtgärder enligt ovanstående lagstiftning om denne har delegation för aktuellt beslut. De officiella veterinärer som har sådan delegation återfinns i. Mer information om sanktioner finns i vägledningen Sanktioner i livsmedelslagstiftningen Djurskydd Vid viss bristande efterlevnad av djurskyddslagstiftningen är kontrollpersonalen skyldig att fatta beslut, eller, i förekommande fall, underrätta länsstyrelsen, se instruktion Beslut efter kontroller av djurskydd vid slakteri. I de fall djurskyddsproblem vid slakteri inte rättas till av livsmedelsföretagaren efter beslut eller tillsägelse från kontrollpersonalen, är den officiella veterinären skyldig underrätta länsstyrelsen, vilket framgår av samma instruktion. Beslut om åtalsanmälan enligt 24 b djurskyddslagen fattas av enhetschef eller annan beslutsfattare vid centrala Livsmedelsverket. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 10 (17)

11 9. Överklagande av beslut Om livsmedelsföretagaren eller en djurägare överlämnar ett överklagande av ett beslut till den officiella veterinären ska denne genast underrätta Livsmedelsverkets chefsjurist och sända överklagandet i original till centrala Livsmedelsverket. 10. Kommunikation Bestämmelser om kommunikation, det vill säga underrättelse till part om uppgifter som tillförts ett ärende och partens rätt att få yttra sig innan ärendet avgörs finns i 17 förvaltningslagen. Kraven i förvaltningslagen innebär att vad som framkommer i och har betydelse för ett ärende ska kommuniceras med livsmedelsföretagaren och att denne ska få möjlighet att yttra sig. Om nya uppgifter tillkommer ska även dessa kommuniceras med företagaren. Kommunikationen anses fullgjord när företagaren har framfört sina synpunkter eller när en satt tidsfrist för yttrande har löpt ut. Kommunikation bör vanligen ske skriftligt men i till exempel brådskande fall kan den även ske muntligt. I så fall måste kontrollpersonalen göra en anteckning om när och hur kommunikationen skett. Kontrollpersonalen får enligt förvaltningslagen i vissa fall underlåta kommunikation, till exempel om beslutet inte kan uppskjutas om situationen så kräver. Kontrollpersonalen bör i sådana fall, om det är möjligt, rådgöra med jurist vid Rådgivningsavdelningen. I samband med kontroller före och efter slakt fattas ett stort antal beslut, till exempel vid otjänligförklarande av kött eller avlivning av djur. En del av dessa beslut riktar sig till livsmedelsföretagaren och andra till djurägaren. Besluten som riktas till djurägaren kan inte kommuniceras på samma sätt som andra beslut, men kontakt bör tas med djurägaren i vissa fall, till exempel om beslutet kan antas vara oväntat eller ekonomiskt betungande. I övrigt hänvisas i detta sammanhang till instruktioner och handledningar för genomförande av offentliga kontroller vid slakt av olika djurslag. 11. Utlämnande av offentlig handling När någon begär att en allmän handling ska lämnas ut ska en sekretessbedömning göras. Handläggning av en begäran om utlämnande av handling ska göras utan dröjsmål. Är det uppenbart att handlingen inte ska hemlighållas ska frågan om utlämnande i första hand avgöras av den officiella veterinär som har handlingen i sin vård. Om det finns minsta tveksamhet om en handling ska lämnas ut ska veterinären omgående samråda med närmaste chef och jurist vid Rådgivningsavdelningen. Bestämmelser om enskilds rätt att ta del av offentlig handling finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och bestämmelser om utlämnande i 15 kap. sekretesslagen (1980:100). En handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Alla allmänna handlingar är inte offentliga och får då inte lämnas ut. Vissa uppgifter Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 11 (17)

12 är sekretessbelagda vilket medför att vissa handlingar inte får lämnas ut eller att endast del av handling får lämnas ut. Beslut om att handling eller del av handling inte ska lämnas ut från Livsmedelsverket får bara fattas av tjänstemän med särskild delegation, se aktuella delegationer i. 12. Rättigheter och skyldigheter Serviceskyldighet Enskilda har enligt 4 förvaltningslagen rätt att få service, det vill säga upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp av myndigheten i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Livsmedelsverkets kontrollpersonal är inte skyldig att på begäran av en enskild, till exempel en livsmedelsföretagare, göra några stora insatser av utredande karaktär. Regelrätt rådgivning mellan olika alternativ eller annan konsultliknande verksamhet gentemot företag är inte en uppgift för personalen. Livsmedelsverkets policy för rådgivning och information till företag finns i Jäv Bestämmelser om jäv finns i förvaltningslagen. En tjänsteman är jävig om det föreligger omständigheter som kan anses rubba förtroendet för hans opartiskhet i ärendehandläggningen. Bestämmelser om jäv finns för att säkerställa att förvaltningsmyndigheters handlande präglas av objektivitet och opartiskhet. Om man känner till en omständighet som kan utgör jäv skall man självmant ge det tillkänna. Vid minsta tveksamhet om jäv bör berörd kontrollperson därför kontakta närmaste chef Gåva, bestickning och muta Tjänstemän på Livsmedelsverket som har till uppgift att utöva kontroll av eller samråd med livsmedelsföretagare bör inte acceptera en gåva eller annan förmån från företaget eller annan part. Om en tjänsteman har inflytande på beslut som berör samma företag från vilket en förmån erhållits, kan även en mindre förmån anses otillbörlig. Livsmedelsverkets instruktion om extern och intern representation finns i Livsmedelsverkets representationspolicy finns i. Livsmedelsverkets instruktion om muta och bestickning finns i Bisyssla En tjänsteman i offentlig förvaltning får inte ha sådana bisysslor eller uppdrag som kan rubba förtroendet för dennes objektivitet eller opartiskhet eller som kan skada myndighetens anseende. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 12 (17)

13 Vid minsta tveksamhet om en bisyssla är oförenlig med rollen som företrädare för myndigheten Livsmedelsverket bör berörd kontrollperson kontakta närmaste chef. Livsmedelsverkets bisysslepolicy finns i. 13. Ansvar och påföljder En tjänsteman som missköter sin tjänst eller utnyttjar den så att det skadar någon enskild kan antingen utsättas för disciplinpåföljd eller i vissa fall straffas enligt Brottsbalken Disciplinansvar Arbetsgivare kan med stöd av lagen om offentlig anställning (1976:600) meddela disciplinpåföljd för en tjänsteman som medvetet eller av oaktsamhet inte följer de bestämmelser m.m. som gäller för myndigheten. Påföljden är varning eller löneavdrag. Vid upprepad förseelse kan påföljden bli avsked. Frågor om disciplinansvar och -påföljd inom Livsmedelsverket handläggs av personalansvarsnämnden, som består av generaldirektören (ordförande), personalföreträdare och övriga ledamöter som utses av verket Tjänstefel Enligt Brottsbalken ska den som vid myndighetsutövning, uppsåtligt eller av oaktsamhet, åsidosätter vad som gäller för uppgiften dömas för tjänstefel. Straffet för tjänstefel är böter eller fängelse i högst två år Mutbrott Om en tjänsteman medvetet eller av oaktsamhet tar emot, blir lovad eller kräver en muta kan tjänstemannen dömas för mutbrott enligt Brottsbalken. Straffet för mutbrott är böter eller fängelse i högst två år. Livsmedelsverkets instruktion om muta och bestickning finns i Meddelarfrihet och brott mot tystnadsplikt En tjänsteman har enligt tryckfrihetsförordningen meddelarfrihet, det vill säga en grundlagsskyddad rätt att för publicering meddela uppgifter som denne har tagit del av på myndigheten, till exempel till en journalist. Endast uppgifter, inte handlingar får förmedlas och det får bara ske för publicering. Det finns undantag från meddelarfriheten, bland annat om uppgifter ur en allmän handling, för vilken myndigheten satt upp förbehåll för utlämnande. Vissa bestämmelser om tystnadsplikt gäller före meddelarfriheten. Om en tjänsteman medvetet eller av oaktsamhet röjer en uppgift som är sekretessbelagd enligt sekretesslagen kan denne straffas för brott mot tystnadsplikt. I vissa fall gäller undantag från detta, se Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 13 (17)

14 14. Skadestånd Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (1972:207) och i förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten. Om en tjänsteman genom fel eller försummelse i tjänsten orsakar en skada har arbetsgivaren principalansvar, det vill säga arbetsgivaren är skyldig att ersätta skadan. Vid synnerliga skäl kan arbetstagaren därefter bli skyldig att betala skadestånd till arbetsgivaren. Synnerliga skäl kan till exempel vara att tjänstemannen har handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. Utarbetad av: /GS/WE Gäller fr.o.m: /RANI Sid 14 (17)

Diarium, tjänsteanteckningar m.m.

Diarium, tjänsteanteckningar m.m. Instruktion och vägledning Diarium, tjänsteanteckningar m.m. Utarbetad av: /KRSC Sid 1 (18) Innehållsförteckning Diarium, tjänsteanteckningar m.m...3 1. Inledning...3 2. Syfte...3 3. Omfattning...3 3.1.

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

Handläggningsordning för anmälan till personalansvarsnämnden. Fastställd av rektor 2007-01- 22

Handläggningsordning för anmälan till personalansvarsnämnden. Fastställd av rektor 2007-01- 22 GÖTEBORGS UNIVERSITET Personalavdelningen HANDLÄGGNINGSORDNING Hilding Sjödén Avd.dir. 2007-01-22 Dnr F1 1444/07 Handläggningsordning för anmälan till personalansvarsnämnden. Fastställd av rektor 2007-01-

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

Handläggningsordning för personalansvarsnämnden på Mälardalens högskola

Handläggningsordning för personalansvarsnämnden på Mälardalens högskola Personalsektionen Dnr: MDH 1.9.2.-495/11 Handläggningsordning för personalansvarsnämnden på Mälardalens högskola Fastställd genom beslut av rektor 2011-09-27, dnr MDH 1.9.2-495/11 Handläggningsordning

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Mutor och jäv. Vad gäller i kommunal verksamhet?

Mutor och jäv. Vad gäller i kommunal verksamhet? Mutor och jäv Vad gäller i kommunal verksamhet? 1 Hur vill vi ha det i samhället.. och i vår egen kommunala verksamhet? I och med det som hänt i Göteborg har vi vaknat för att detta fenomen finns även

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Välkommen! Juridik för kommunikatörer. 28 november 2012

Välkommen! Juridik för kommunikatörer. 28 november 2012 Välkommen! Juridik för kommunikatörer 28 november 2012 Faktiskt handlande Serviceskyldighet (4 ) Tillgänglighet (5 ) Samverkan mellan myndigheter (6 ) Ärendehandläggning Rätt till tolk (8 ) Rätt att anlita

Läs mer

PERSONALANSVARSNÄMND

PERSONALANSVARSNÄMND PM 1 (5) Personalavdelningen Bitr personaldirektör Bo Waerme PERSONALANSVARSNÄMND Uppgifter och sammansättning 2 kap15 högskoleförordningen (1993:100) Styrelsen får inrätta en personalansvarsnämnd med

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun

Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Riktlinje 2013-03-04 Vägledande riktlinje för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Norrköpings kommun Diarienummer KS 987/2012 003 Riktlinjen är antagen av

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2013-10-09 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid:

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Uppdaterade 2009-02-11 Design och layout: Marie-Louise Bescher Regler Foto: Mats Kockum för anställd personal i äldreförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Mutor och bestickning

Mutor och bestickning 1 (8) Mutor och bestickning 1. Inledning Som tjänsteman vid Försäkringskassan har du ett ansvar för att uppträda på ett sådant sätt att du bidrar till att allmänheten har ett stort förtroende för myndigheten.

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Se Ylva Ehn Motiv för översyn av SOSFS 2006:5 Större enhetlighet, mer ändamålsenlig struktur för att dokumentationen ska kunna användas

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer mot mutor. Fastställt: 2015-01-29, 16. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen

Riktlinjer mot mutor. Fastställt: 2015-01-29, 16. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Riktlinjer mot mutor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Karlskrona kommun och dess

Läs mer

Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd

Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd antagen vid årsmötet 2010 Innehåll Etiknämndens arbetsordning... 2 1 Syfte och struktur... 2 A) Syfte... 2 B) Struktur... 2 C) Beslut... 2 2 Sekretess... 3 3 Kommunikation...

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är.

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är. 2012-03-08 WHISTLEBLOWING RIKTLINJER Introduktion Enligt Sidas instruktion (2010:1080) ska myndigheten för att uppnå de biståndspolitiska målen i sin insatshantering särskilt motverka korruption och oegentligheter

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning. 1 I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos

Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning. 1 I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos SFS nr: 1994:260 Departement/ myndighet: Finansdepartementet ESA Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning Utfärdad: 1994-04-28 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1192 ----------- Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel TAXA för Vansbro kommuns offentliga kontroll av Livsmedel Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF 131 Diarienummer KS 2014/628 Taxa för Vansbro

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping KAMMARRÄTTEN Avdelning l BESLUT 2013-02-11 Meddelat i Jönköping Sida l (5) Mål nr 94-13 KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings kommuns beslut

Läs mer

Dnr. Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv. Antagen av kommunfullmäktige

Dnr. Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv. Antagen av kommunfullmäktige Dnr Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv Dnr 2/6 Om MUTOR och BESTICKNING Mutor och korruption är inte så utbrett i vårt land, men det förekommer även här. Vi

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg

Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg FoU Kronoberg Rev 2014-09-15 Katarina Hedin Forskningsprocessen i Landstinget Kronoberg Forsknings- och utvecklingsarbetet inom Landstinget Kronoberg är omfattande och bedrivs både på FoU Kronoberg och

Läs mer

Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel

Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel Innehållsförteckning Välkommen till äldreförvaltningen i Karlskrona... 5 Sekretess och tystnadsplikt...6 Om gåvor och testamenten...

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan ontrollsystemet: regelverket, riskbaserade kontroller, handläggning, bondens rättigheter och skyldigheter Regelverket ontrollsystemet ontroll, handläggn ing Hemma hos bonden Efter kontrollen En 30-minuters

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

27 Krav på revisorn. 27.1 Skatterevisorsprofilen

27 Krav på revisorn. 27.1 Skatterevisorsprofilen 293 27 Krav på revisorn 27.1 Skatterevisorsprofilen RSV:s beslut om kravprofil RSV har i ett beslut den 31 oktober 2001, dnr 11022-01/830, fastställt en kravprofil för skatterevisorer och revisionsledare

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Rutin för hantering av privata medel

Rutin för hantering av privata medel 2012-08-22 Rutin för hantering av privata medel Rutin för hantering av privata medel Dnr: KS 2012-298 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Markus Fjellsson, utredningssekreterare Antagen av: Välfärdschef

Läs mer

Social dokumentation. inom enskild verksamhet. Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen?

Social dokumentation. inom enskild verksamhet. Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen? Social dokumentation inom enskild verksamhet Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen? Social dokumentation inom enskild verksamhet ISSN 1103-8209,

Läs mer